Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vedrørende log i visse fiskeskibe (* 1)


Efter bemyndigelse fra handelsministeriet skal direktoratet meddele, at fiskeskibe i fart i Nordsøen og Den engelske Kanal øst for linien Start Point - Cape de la Hague samt fiskeskibe i lokal fart ved Færøerne fritages for at være forsynet med den i §§ 195, litra a og 203, litra a, i handelsministeriets bekendtgørelse nr. 173 af 21. maj 1965 om forskrifter for skibes bygning og udstyr m.v. foreskrivne log, såfremt de er udstyret med Decca-Navigatoranlæg.

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Skibstilsynets Meddelelser nr. 279, 19731115