Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bemyndigelse til klassifikationsselskaberne om på skibstilsynets vegne at udstede undtagelsescertifikat i forbindelse med udrustnings-sikkerhedscertifikat.

Direktoratet har den 15. marts 1982 tilskrevet samtlige af industriministeriet anerkendte klasifikationsselskaber som følger:

»I skrivelse af 1. juli 1981 har direktoratet i medfør af §§ 19, stk. 2, og 20, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 351 af 26. juni 1981 om syn og certifikater bemyndiget selskabet til på skibstilsynets vegne og med ansvar over for dette bl.a. at foretage det for udstedelse af udrustnings-sikkerhedscertifikat nødvendige syn på danske lastskibe, der er optaget i selskabets klasse, og til efter endt syn at udstede det nævnte certifikat.

I fortsættelse af denne bemyndigelse skal man herved bemyndige selskabet til på vegne af skibstilsynet og med ansvar over for dette efter afholdt udrustningssyn tillige at forny gyldigheden af et til et udrustnings-sikkerhedscertifikat knyttet undtagelsescertifikat udstedt til danske lastskibe, der er optaget i selskabets klasse.

Det understreges, at bemyndigelsen alene omfatter genudstedelse af undtagelsescertifikater, idet skibstilsynet fortsat i forbindelse med det første syn på et af Den Internationale Konvention om Sikkerhed for Menneskeliv på Søen, 1974, omfattet dansk lastskib, såfremt der til dette af direktoratet er givet undtagelser fra gældende bestemmelser, udsteder den nødvendige dokumentation herfor i form af et undtagelsescertifikat.

Det er en forudsætning for bemyndigelsen, at der for de enkelte skibe gives direktoratet oplysning om fornyelse af undtagelsescertifikater, der foretages af selskabet.

Direktoratet imødeser i denne forbindelse selskabets certifikatformularer til godkendelse snarest belejligt. I lighed med bl.a. certifikatformularen for udrustnings-sikkerhedscertifi- kat, skal nævnte certifikatformular udfærdiges i overensstemmelse med den af IMCO udarbejdede formular med dansk/engelsk tekst, idet dog interim-certifikatet kan udføres alene med engelsk tekst.«

Officielle noter

Ingen