Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om installation og afprøvning af brandslukningsanlæg med blandede atmosfæriske luftarter (* 1)


Det er hensigten at udstede nedenstående tekst som teknisk forskrift. Indtil da henstilles det, at vejledningen følges.

De almindelige bestemmelser i teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr mv, Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel II-2, regel 5, afsnit 1 finder tilsvarende anvendelse, dog med undtagelse af punkt 1.18, som ændres til:

Alle døre til rum beskyttet af anlæg med blandede atmosfæriske luftarter skal være påmærket: "Rummet er tilsluttet et brandslukningsanlæg med blandede atmosfæriske luftarter og skal øjeblikkeligt forlades, når alarmen lyder".

1. Anlæg med blandede atmosfæriske luftarter

1.1 Hver enkelt luftblanding skal afprøves i henhold til de standardafprøvninger, som er angivet i bilaget til disse retningslinier.

1.2 Hvis luftblandingen afprøves med tilfredsstillende resultat i henhold til de standarder, som henvises til i punkt 1.1, skal Søfartsstyrelsen udstede et godkendelsescertifikat på luftblandingens sammensætning og anvendelsesområde, (til maskinrum, lastrum, pumperum mv.) samt slukningsmængde.

2. Installation af "total flooding"-anlæg

2.1 Anlægget må kun være indrettet til manuel udløsning.

2.2 Hvis anlægget skal betjene mere end et rum, skal indretningen for dets oplagring og udtømning opfylde bestemmelserne i henholdsvis stk. 2.9 eller 2.10.

2.3 Der skal forefindes midler til automatisk stop af alle ventilatorer, der betjener det beskyttede rum, før midlet udtømmes.

2.4 Der skal ved udløsningsstedet/stederne forefindes en skriftlig instruktion, hvor det klart angives, at al ventilation og samtlige forbrændingsmotorer skal standses, og at alle brandspjæld og luger skal lukkes, inden anlægget udløses.

2.5 Udtømningsarrangementet skal være således konstrueret, at den mængde slukningsmiddel, der er krævet i henhold til godkendelsescertifikatet medfører, at 80% udtømmes på maksimum 90 sekunder og hele ladningen på maksimum 300 sekunder.

2.6 Anlægget skal være konstrueret til at virke inden for et temperaturområde på 0 grader C til +50 grader C.

2.7 Udtømning af anlægget, samt eventuel udløsning via beholdernes sprængplader, må ikke frembyde fare for personalet, der er beskæftiget med vedligeholdelse af udrustning, eller som benytter de normale adgangslejdere og udgange, der hører til rummet.

2.8 Der skal forefindes midler til, at besætningen uden risiko kan kontrollere trykket (indholdet) i beholderne.

2.9 For lastrum skal, med mindre andet er bestemt, den mængde af luftblandingen, der er til rådighed, være tilstrækkelig til at give det mindsterumfang af fri luftblanding, som er angivet på godkendelsescertifikatet. Såfremt der gennem ventilationskanaler er forbindelse mellem to eller flere lastrum, skal disse regnes for eet rum.

2.10 Hvad angår maskinrum, skal den mængde af luftblandingen, der er til rådighed, være tilstrækkelig til at give det mindsterumfang af fri luftblanding, som er angivet på godkendelsescertifikatet. To eller flere maskinrum af kategori A, som ikke er helt adskilt, skal betragtes som eet rum.

2.11 Antallet af dyser, og dysernes placering, skal være anbragt således, at der opnås en homogen fordeling af luftblandingen i rummet. Fordelingen og slukningseffekten af hvert installeret anlæg skal påvises i praksis ved udførsel af den standardprøve, som er angivet i bilagets punkt 3. Søfartsstyrelsen kan dog undlade at kræve denne prøve udført, såfremt tidligere prøver i rum af samme udformning og tilnærmelsesvis samme antal og placering af dyser har været tilfredsstillende.

3. Trykflaskernes placering og overvågningssystem

3.1 Luftblandingen må oplagres i det beskyttede rum, jf. dog stk. 1.2 og 2.6. Beholderne kan fordeles enkeltvis eller sektionsvis i hele rummet.

3.2 Der skal forefindes et manuelt servo- eller et elektriskdrevet udløserarrangement, som skal være anbragt uden for det beskyttede rum. Der skal til dette udløserarrangement være installeret to energikilder, som skal være anbragt uden for det beskyttede rum og straks være til rådighed. Hvad angår maskinrum, kan en af disse energikilder dog være beliggende i det beskyttede rum.

3.3 Elektriske strømkredse skal overvåges for fejl og spændingssvigt ved optiske og akustiske alarmgivere.

3.4 Pneumatiske, hydrauliske eller elektriske udløserkredse, der forbinder beholderne, skal være dublerede. De pneumatiske eller hydrauliske trykkilder skal overvåges for tab af tryk ved optiske og akustiske alarmgivere.

3.5 I det beskyttede rum skal de elektriske strømkredse, der er nødvendige for anlæggets udløsning, være ført i brandsikre kabler, i overensstemmelse med I.E.C's standarder (*). De nødvendige rørsystemer til hydraulisk eller pneumatisk betjening skal være af stål eller andet lignende varmebestandigt materiale, som kan godkendes af Søfartsstyrelsen.

  • (*) I.E.C's standard nr. 331

3.6 Arrangementerne i forbindelse med anlæg for rum, der kun kræver en eller to beholdere af almindelig størrelse, skal være udført til Søfartsstyrelsens tilfredshed.

4. Trykflasker

4.1 Flaskerne skal opfylde de til enhver tid gældende danske bestemmelser for beholdere af omhandlede art. Flasker af udenlandsk oprindelse kan tillades anvendt, såfremt de opfylder en anerkendt standard i det pågældende land, eller opfylder et anerkendt klassifikationsselskabs regler for sådanne flasker. Der må maksimalt anvendes tryk på 300 bar.

4.2 Enhver flaske eller enhver flaskeventil skal være forsynet med en sprængplade, der af fabrikanten garanteres at sikre flasken mod skadeligt overtryk, og arrangementet skal tillade fri passage af gassen fra flasken, såfremt sprængpladen brister.

4.3 Flaskerne skal være påstemplet tara- og bruttovægt, måned og år for seneste trykprøvning samt prøvetryk.

4.4 Flaskerne må kun fyldes af fabrikanten, eller af andre firmaer, som er godkendt af fabrikanten.

Firmaerne er ansvarlige for flaskernes fyldning og luftblandingens sammensætning.

Firmaerne skal udstede et certifikat for luftblandingens sammensætning. Certifikatet skal medfølge flasken.

Flaskerne skal endvidere på et synligt sted være forsynet med en holdbar mærkat, som angiver:

1. Den blandede atmosfæriske luftblandings sammensætning.

2. Fyldningsdato og år.

3. Fyldningsfirmaets navn og adresse.

4.5 Flaskerne skal være solidt fastspændt og placeret således, at flaskeventiler let kan kontrolleres. De skal endvidere være hævet over dørk og være beskyttet mod korrosion. Flaskernes mærkning herunder mærkat, og tilslutningsmål for afgangsstudsen på henholdsvis flaskeventil og flaskebatterier, skal være udført i henhold til gældende standarder for blandede atmosfæriske lufarter (*).

  • (*) DS 727.3/DIN 477 og DS 939./ISO 448.

4.6 Flaskerne skal trykprøves hvert 10. år af et anerkendt prøvningsinstitut, et anerkendt klassifikationsselskab eller af det pågældende skibs maskinchef (kun i skibe hvor der kræves bevis som maskinchef i henhold til STCW-Konventionen, kapitel III, regel III-2).

Såfremt der er hengået mere end 5 år siden seneste trykprøvning, må en afladet flaske ikke genoplades, før fornyet trykprøve er afholdt med tilfredsstillende resultat.

4.7 Hvis der i forbindelse med kontrol af flaskerne konstateres tryktab på 10% eller derover, skal den pågældende flaske genopfyldes.

5. Alarm- og udløsningsarrangement

5.1 Alarmgivere for overvågning af anlægget skal være placeret centralt, således at de til stadighed er let tilgængelige for ansvarlige medlemmer af besætningen, når skibet er i søen eller i havn.

5.2 De elektriske strømkredse og/eller rørledninger, der er nødvendige for udløsningen af et anlæg, samt placeringen af beholderne skal være således arrangeret, at hele den brandslukningsladning til det beskyttede rum, der er foreskrevet i stk. 1.3.10 eller 1.3.11, også skal kunne udtømmes i tilfælde af beskadigelse af én udløserledning ved brand eller eksplosion i det pågældende rum.

5.3 Beholderne skal overvåges for faldende tryk som følge af lækage og udtømning. Der skal forefindes optiske og akustiske alarmgivere, som giver alarm ved 80% af fyldningstrykket ved 20 grader C.

6. Lokale automatiske anlæg

6.1 Lokale automatisk virkende fast anbragte brandslukningsanlæg, som er anbragt i indskoddede områder (i maskinrum) med stor brandrisiko kan tillades, når de er uafhængige af det foreskrevne fast anbragte brandslukningsanlæg.

6.2 Det område, hvori en sådan yderligere lokal beskyttelse forefindes, skal fortrinsvis være på eet arbejdsniveau, og på samme niveau som adgangen til rummet. Efter Søfartsstyrelsens skøn kan der tillades mere end eet arbejdsniveau, hvis der indrettes en adgangsvej på hvert niveau.

6.3 Rummets størrelse og adgangsvejene dertil samt maskineriets placering skal være således indrettet, at man kan komme ud fra alle steder i rummet på højst 10 sekunder.

6.4 Aktiveringen af et anlæg skal angives både optisk og akustisk uden for enhver adgang til maskinrummet og ved kommandobroen eller i det rum, hvor brandkontroludstyret er samlet.

6.5 Et opslag om, at rummet indeholder et eller flere automatisk virkende brandslukningsanlæg med angivelse af, hvilket slukningsmiddel, der anvendes, skal forefindes uden for enhver adgang dertil.

6.6 Udtømningsdyser samt sprængplader skal være således anbragt, at udtømningen ikke frembyder fare for personalet, der gør brug af de normale adgangslejdere og udgangsveje, der hører til rummet. Der skal ligeledes drages omsorg for at beskytte personalet, der er beskæftiget med vedligeholdelse af maskineri mod uagtsom udtømning af slukningsmidler.

6.7 Brandslukningsanlæggene skal være konstrueret til at virke inden for et temperaturområde på 0 grader C til +50 grader C.

6.8 Der skal træffes foranstaltninger til, at besætningen uden risiko kan kontrollere trykket (indholdet) i beholderne.

6.9 Den samlede mængde slukningsmiddel i de lokale automatisk drevne installationer skal være af en sådan størrelse, at den højest tilladte koncentration af luftblandingen, baseret på det indskoddede rums nettorumfang, ikke overskrides. Dette krav finder anvendelse, når enten et lokalt automatisk virkende anlæg eller et fast anlæg installeret i henhold til stk. 1.3 har været udløst, men ikke hvor begge anlæg har været udløst.

6.10 Lokale automatisk drevne brandslukningsinstallationer skal være således indrettet, at deres udløsning ikke bevirker tab af elektrisk energi eller nedsættelse af skibets manøvredygtighed.

6.11 Når et anlæg er installeret, skal det afprøves i henhold til bestemmelserne i bilagets punkt 3.

Søfartsstyrelsen, den 9. juni 1994

Bilag til vejledning om afprøvning og installation af brandslukningsanlæg med blandede atmosfæriske luftarter

Standardafprøvninger af blandede afmosfæriske luftarter

For Søfartsstyrelsens vurdering med henblik på typegodkendelse af blandede atmosfæriske luftarter til brug som brandslukningsmiddel i skibe, skal nedenstående brandslukningsprøver udføres under Søfartsstyrelsens overværelse.

Afprøvningssted og faciliteter skal forinden accepteres af Søfartsstyrelsen.

Forinden Søfartsstyrelsens repræsentant/repræsentanter tilkaldes for at overvære prøverne, skal luftblandingens sammensætning samt et prøvningsprogram fremsendes til Søfartsstyrelsens Tekniske Kontor. Af prøvningsprogrammet skal fremgå, hvor prøverne skal udføres, samt hvornår de enkelte prøver påbegyndes og forventes afsluttet.

En detaljeret rapport over resultatet af prøverne skal herefter fremsendes til Søfartsstyrelsens Tekniske Kontor i forbindelse med anmodningen om typegodkendelsen.

Afprøvning under punkt 3., som skal udføres efter anlæggets installation i det enkelte skib, er ikke en del af typegodkendelsen, men skal alene udføres med henblik på installationens godkendelse i skibet.

1. Fuldskala-afprøvning i en maskinrumsattrap med et grundareal på minimum 30 m2 og et rumvolumen på minimum 280 m3. Afprøvningen skal indeholde følgende:

.1 Slukning af brand i gasolie i hele rummets bundareal (forbrændetid 1 minut og 30 sekunder).

.2 Slukning af brand i gasolie i et kar på ca. 2 m2 samt brand i gasolie fra en forstøverdyse på 3mm2 under et forstøvningstryk på 10 bar (forbrændetid 2 minutter).

.3 Slukning af brand i gasolie i et kar på ca. 2 m2, som indeholder et stykke olievædet isoleringsmateriale på ca. 1 kg, samt et stykke træ på ca. 5 kg (forbrændetid 2 minutter).

Under forbrændetiden skal alle luftluger være åbne, men inden slukningsmidlet udløses, skal alle åbninger lukkes.

Under prøverne skal følgende kontrolleres:

.1 Hvor lang tid det tager at indblæse slukningsmidlet.

.2 Hvor lang tid der går, fra anlægget udløses, til branden er slukket.

.3 Iltkoncentrationen under hele prøven.

2. Hvis slukningsmidlet også ønskes godkendt til installationer for brandslukning i lastrum, skal nedenstående brand i et lukket prøverum kunne slukkes.

.1 Brand i træ i et klasse 3A prøvningsbål (i henhold til DS2120) antændt med 3 liter benzin i en 0,5 m2 bakke. Antændelsesbakken fjernes efter 2 minutter. Den totale brændetid skal være 8 minutter.

Ved forsøget skal følgende kontrolleres:

.2 Hvor lang tid det tager at indblæse slukningsmidlet.

.3 Hvor lang tid der går fra anlægget udløses, til alle flammer er slukket.

.4 Iltkoncentrationen under hele prøven.

.5 Om der sker genantændelse af glødebrande, når slukningsmidlets slukningskoncentration ikke mere er til stede.

3. Ved hvert anlæg installeret om bord skal følgende prøves:

Slukningsmidlet afprøves i forbindelse med en kontrolleret prøvebrand i form af spritbål i et maskinrum med forbrændingsmotorer og ventilationen standset, samt med lukkede brandspjæld.

Spritbålene anbringes jævnt fordelt i hele rummet.

Når slukningsmidlet er udløst, måles iltkoncentrationen i maskinrummet, således at det kan eftervises, at der er en god fordeling af slukningsmidlet. Iltkoncentrationen må på intet tidspunkt komme under 10%, og ikke over 12%.

Endvidere skal følgende kontrolleres:

.1 Hvor lang tid det tager at indblæse slukningsmidlet.

.2 Hvor lang tid der går, fra anlægget udløses, til alle spritbål er slukket.

.3 Hvor længe den slukningsdygtige koncentration er til stede (i henhold til godkendelsen).

4 Hvis der under ovennævnte afprøvninger opstår tvivl om slukningsmidlets effektivitet, vil Søfartsstyrelsen kunne forlange yderligere afprøvninger afholdt.

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen 6/94