Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om uddeling af gratis oksekød

 

1. Godkendelse

 

Hvilke organisationer er tildelingsberettigede?

private velgørende organisationer som er etableret i Danmark

organisationer som gratis bespiser og/eller udleverer fødevarer til de socialt dårligst stillede i det Europæiske Fællesskab

Hvordan bliver organisationen godkendt?

For at være tildelingsberettiget skal organisationen på forhånd være godkendt af EU-direktoratet. Godkendelsen kan gives for et eller flere år ad gangen. Godkendte organisationer får sammen med denne vejledning et ansøgningsskema til anmodning om oksekød for indeværende år, som returneres til EU-direktoratet.

 

Nye organisationer eller organisationer der skal godkendes på ny vil få tilsendt et ansøgningsskema, som skal udfyldes og returneres til EU-direktoratet sammen med organisationens vedtægter, seneste regnskab og evt. en projektbeskrivelse. Ansøgningsskemaet indeholder samtidig en anmodning om oksekød. Herefter vil direktoratet foretage en vurdering af de indsendte oplysninger og organisationen vil få besked om godkendelse eller et afslag.

 

Har en organisation flere madudleveringssteder eller underorganisationer, er det muligt enten at vælge at få disse godkendt under “hoved” organisationen eller som selvstændige enheder. Der skal altid udfyldes et ansøgningsskema for hvert madudleveringssted eller underorganisation.

Hvordan får godkendte organisationer udstedt en tilladelse?

På baggrund af det indsendte ansøgningsskema udsteder EU-direktoratet en tilladelse, som sendes til organisationen sammen med det regnskabsbilag organisationen skal føre over forbruget af kød. Tilladelsen skal forevises ved afhentning af oksekødet fra frysehuset. Opstår der behov for mere kød i løbet af året, skal der søges på ny. Dette kan ske ved henvendelse til direktoratet.

Ændringer af organisationens forhold

Ændringer af organisationens forhold, der kan have betydning for den gratis uddeling af oksekød, herunder ændring af adresse, kontaktperson, madudleveringen, nye mad-udleveringssteder m.v., skal straks meddeles til EU-direktoratet.

2. Uddeling og afhentning

Oksekød til uddeling

EU-direktoratet disponerer over forskellige typer oksekød. Oksekødet er oplagret på frysehuse ved en temperatur på mindst -17 grader celsius. Oksekødet findes i hele og i opskårne stykker i kartoner med en vægt på max. 30 kg. Der uddeles fortrinsvis hele stykker, men organisationen kan få tildelt opskårne stykker, hvis f.eks. kødet skal uddeles til enkeltpersoner eller, hvis organisationen ikke råder over køkkenfaciliteter. Tildelingsperioden for 1998/99 løber fra 1. oktober 1998 til 31. august 1999.

Afhentning af oksekød

Afhentning af oksekød kan ske ved forevisning af en tilladelse fra EU-direktoratet, hvor et af følgende frysehuse vil være anført:

Nørre Snede Frysehus, Fælledvej 32, 8766 Nørre Snede, tlf.   75 77 01 97 mellem kl. 10-14 mandag, tirsdag og torsdag.

Frigoscandia A/S, Islands Brygge 40, 2300 København S, tlf. 31 57 33 00 mellem kl. 12.30 - 14.00.

 

Den tildelte mængde kan afhentes ad flere omgange, dog skal der afhentes størst muligt antal kartoner ad gangen. Ved afhentning påfører frysehuset dato for afhentning samt afhentet mængde på frysehusets udleveringsbevis, og organisationen kvitterer overfor frysehuset for det modtagne kød.

 

NB! Organisationen skal kontakte frysehuset telefonisk senest arbejdsdagen før afhentning af kød, således at udleveringen kan planlægges af frysehuset.

 

NB! Sidste frist for afhentning af kød er den 31. august 1999. Kød der ikke er afhentet inden denne dato fortabes rettigheden til.

Refusion af udgifter

Organisationen har mulighed for at søge om at få refunderet udgifter til transport og administration efter følgende regler:

 

Transport: Ansøgningen skal indeholde oplysninger om tilladelsesnummer, dato for afhentning, afhentet mængde kød samt antal kørte km. Der ydes ikke refusion for enkeltkørsler under 200 km. Ved kørsel over 200 km udbetales omregnet ca. 150 kr. pr. ton for de første 200 km og ca. 0,37 kr. pr. ton for de efterfølgende km. Ansøgning om kørselsrefusion skal indsendes senest 10 måneder efter at kødet er afhentet. Søges refusionen efter 4 måneder, men inden 10 måneder, foretages en nedsættelse af refusionen med 20%, bortset fra tilfælde af force majeure.

Administration: Efter behørig begrundet anmodning fra organisationerne er der mulighed for at få refunderet administrationsomkostninger, dog højst 1% af værdien af de anviste produkter, hvilket p.t. svarer til ca. kr. 26,00 pr. 100 kg.

3. Anvendelse, regnskab og kontrol

Anvendelse af oksekødet

Opskåret oksekød i mindre stykker er beregnet til uddeling i f.eks. julekurve eller som råvarer til de socialt dårligst stilledes eget forbrug. Hele stykker oksekød skal indgå i måltider, der tilberedes og udleveres til de socialt dårligst stillede. Betaler modtagerne for de tilberedte måltider, må beløbet aldrig overstige de udgifter, der er afholdt i forbindelse med tilberedningen, f.eks. udgifter til indkøb af grøntsager m.v. Kun mindre beløb kan i den forbindelse anerkendes. Det er endvidere en forudsætning, at oksekødet i intet tilfælde må indgå i måltider, der tilberedes til medarbejdere i organisationen eller til personer, der ikke kan anses for socialt dårligst stillede. Modtages der tilskud fra stat, amt eller kommune må disse tilskud ikke nedsættes som følge af tildeling af gratis oksekød. Organisationen er overfor EU-direktoratet ansvarlig for, at det tildelte oksekød anvendes til gratis bespisning af eller gratis udlevering til de socialt dårligst stillede personer i Danmark.

Regnskab

Organisationen/madudleveringsstedet skal til enhver tid kunne dokumentere oksekødets anvendelse i overensstemmelse med ordningen. Der skal føres regnskab over tilgang og forbrug på det regnskabsbilag, der sendes sammen med tilladelsen. Der skal føres regnskab over forbruget af kød den dag tilgangen, eller forbruget foretages. Regnskabsbilaget skal altid kunne forefindes på madudleveringsstedet. Oksekødet skal som udgangspunkt opbevares på mad-udleveringsstedet.

 

Svind som følge af tyveri skal politianmeldes med angivelse af mængden. Desuden skal Plantedirektoratet, Skovbrynet 20, 2800 Lyngby, tlf. 45 96 66 00 underrettes telefonisk, og kopi af politianmeldelsen skal sendes til Plantedirektoratet. Såfremt en mængde oksekød går til grunde som følge af f.eks. en defekt fryser, skal dette sandsynliggøres overfor EU-direktoratet. Organisationen kan vælge at rette henvendelse til Plantedirektoratet med henblik på, at en kontrollør kan blive sendt ud for at besigtige skaden. I andre tilfælde skal organisationen sørge for, at der ved destruktion af kødet udfærdiges et destruktionsbevis, som sendes til Plantedirektoratet, hvorefter sagen undersøges nærmere. Når alt kødet er opbrugt sendes regnskabsbilaget i attesteret form til Plantedirektoratet.

4. Kontrol

Kontrol fra Plantedirektoratet

Plantedirektoratet foretager uanmeldte besøg for at kontrollere at retningslinierne for forbrug af oksekød overholdes. Der foretages bl.a. en kontrol af regnskabsførelsen og en optælling af mængden af oksekød. På baggrund af kontrolbesøget udfærdiges en kontrolrapport, som sendes til EU-direktoratet. Organisationen modtager en kopi af kontrolrapporten til eventuelle kommentarer, såfremt der i rapporten angives kritisable forhold. Hvis der konstateres overtrædelser af retningslinierne, træffer EU-direktoratet afgørelse om, hvorvidt overtrædelsen skal sanktioneres og i givet fald hvordan.

Sanktioner

Udlevering af oksekødet til andre end de socialt dårligst stillede eller salg af produktet kan straffes med bøde. Organisationen er erstatningspligtig overfor EU-direktoratet for værdien af kødet i tilfælde af manglende overholdelse af reglerne, herunder manglende overholdelse af regnskabspligten, varens undergang uden dokumentation herfor, svind eller, hvis regnskabet i øvrigt ikke stemmer. Manglende overholdelse af retningslinierne kan medføre, at organisationen ikke vil kunne modtage flere produkter i den løbende ansøgnings-/uddelingsperiode, ligesom EU-direktoratet i sådanne situationer vil kunne udelukke organisationen fra at deltage i ordningen i den eller de efterfølgende ansøgnings-/uddelingsperioder. I det tilfælde, hvor en organisation søger på vegne af flere underorganisationer eller flere madudleveringssteder hæfter hovedorganisationen tillige for disse overfor EU-direktoratet.

5. Retsgrundlag

 

I forhold til de angivne retsforskrifter skal ovennævnte punkter alene ses som en vejledning i, hvilke krav der stilles til uddeling af oksekød.

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3149/92 af 29. oktober 1992 om gennemførelsesbestemmelser for levering af levnedsmidler fra interventionslagre til de socialt dårligst stillede personer i fællesskabet, med senere ændringer

Rådets forordning (EØF) nr. 3730/87 af 10. december 1987 om almindelige regler for levering til visse organisationer af levnedsmidler fra interventionslagre med henblik på uddeling til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet

Bekendtgørelse nr. 828 af 17. december 1987 om gratis udlevering af landbrugsprodukter fra EF’s interventionslagre.

 

EU-direktoratet, den 1. oktober 1998