Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Fremdrivningsmaskineri (* 1)


Direktoratet har i medfør af bestemmelserne i § 6, stk. 2, 1), i lov om tilsyn med skibe, jfr. lovbekendtgørelse nr. 336 af 31. august 1965, på grundlag af stedfundne belastningsprøver med et for nedennævnte motortyper repræsentativt udsnit meddelt tilladelse til, at de af General Motors Power Products-Europa, Borgmester Christiansens Gade 40, 2450 København SV., fremstillede Detroit dieselmotorer, typerne: 6 V-71 8 V-71

12 V-71

16 V-71

12 V-149

16 V-149

installeres i danske skibe over 20 tons, uanset bestemmelserne i § 49, a, b, c og d, i handelsministeriets bekendtgørelse nr. 387 af 7. juli 1969 om forskrifter for maskinanlæg m.v. i skibe ikke er opfyldt, under forudsætning af, at ovennævnte motortyper er udstyret med een for de respektive typer passende tvungen trukket standard ferskvandspumpe, samt at maskinanlægget er forsynet med kølkøling. Såfremt maskinanlægget ikke er forsynet med kølkøling, skal bestemmelserne i ovennævnte paragraf opfyldes med undtagelse af litra d, idet både reserveferskvandspumpe og reserveforbindelse til ferskvandssystemet fra saltvandssystemet kan udelades.

Direktoratet har samtidig meddelt, at man i medfør af den ovenfor anførte hjemmel indtil videre kan tillade, at omhandlede motortyper med ydelser på 500 hk og derover installeres, uanset bestemmelsen i § 51, b.1. i ovennævnte bekendtgørelse ikke er opfyldt hvad angår kravet om reservesmøreoliepumpe.

Det forudsættes dog, at selskabet underretter direktoratet, såfremt omhandlede motorers smøreoliesystem - herunder smøreoliepumpen - undgår væsentlige konstruktionsændringer, eller såfremt selskabet eller autoriserede GM-værksteder konstaterer eller bliver underrettet om motorhaverier, hvor årsagen kan henføres til svigt af smøreoliepumper.

Direktoratet har endvidere meddelt, at man i medfør af ækvivalensbestemmelserne i § 4 i ovennævnte bekendtgørelse kan tillade, at smøreoliefiltrene til omhandlede motortyper ikke kan renses under gang, uanset dette er foreskrevet i § 14. c. i samme bekendtgørelse, på vilkår, at filtrene er forsynet med en i filterhusene indbygget omløbsventil, som sikrer oliegennemstrømning ved tilstopning af filter.

Hvad angår fleksible rørforbindelser i oliesystemerne har direktoratet i medfør af bestemmelserne i § 17, j, i ovennævnte bekendtgørelse meddelt godkendelse af nedennævnte slanger:

Aeroquip type FC 107, Aeroquip Corporation, Jackson, USA.

Stratoflex type S 1116, Stratoflex, Texas, USA.

til anvendelse på de ovenfor anførte motortyper.

Såfremt et maskinanlæg udstyres med kølkøling, kan kølespiralerne monteres i henhold til følgende retningslinier:

Spiralerne skal udføres af kobberrør med standarddimensionerne 45,5 mm i indvendig diameter og 50,8 mm i udvendig diameter. Spiralendestykker samt skroggennemføringer skal være udført af bronze.

Spiralerne skal monteres solidt, og de skal være beskyttet mod ydre overlast.

Der skal installeres forskriftsmæssige søventiler på såvel tilgang som afgang, jfr. § 9, i nævnte bekendtgørelse.

Den samlede udenbords rørlængde skal være som følger:

For motortyperne 6 V-71 og 8 V-71: 12 m

For motortyperne 12 V-71 og 16 V-71: 24 m

For motortyperne 12 V-149 og 16 V-149: 48 m.

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Skibstilsynets Meddelelser nr. 301, 19751031