Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om installation af CO2-anlæg til brandslukning i skibe under 24 meters længde samt til brandslukning i mindre rum i alle skibe (* 1)


Det er hensigten at udstede nedenstående tekst som teknisk forskrift. Indtil da henstilles det, at vejledningen følges.

1. Almindelige bestemmelser

1.1 Anlægget må højst bestå af 2 stk. CO2-flasker a 45 kg.

1.2 CO2-mængden skal beregnes til 40% fri CO2 af bruttorumfanget.

2. CO2-rum

2.1 Rummet, hvori CO2-flaskerne er anbragt, skal have direkte adgang fra frit dæk og må ikke anvendes til andre formål.

2.2 Rummet skal isoleres, ventileres og arrangeres således, at temperaturen normalt ikke vil overstige 40 grader C.

2.3 Afløb skal føres separat over bord eller til frit dæk.

3. CO2-flasker

3.1 CO2-flaskerne skal opfylde de til enhver tid gældende danske bestemmelser for beholdere af omhandlede art. CO2-flasker af udenlandsk oprindelse kan tillades anvendt, såfremt de opfylder et anerkendt klassifikationsselskabs regler for sådanne flasker.

3.2 Enhver flaske eller enhver flaskeventil skal være forsynet med en sprængplade, der af fabrikanten garanteres at sikre flasken mod skadeligt overtryk, og arrangementet skal tillade fri passage af gassen fra flasken, såfremt sprængpladen brister.

3.3 Flaskerne skal være påstemplet tara- og bruttovægt, måned og år for seneste trykprøvning samt prøvetryk.

3.4 Fyldningsfirmaerne er ansvarlige for flaskernes fyldningsgrad, og fyldningsgraden må ikke overstige 0,67 kg pr. liter flaskevolumen. Fyldningsfirmaerne skal udstede certifikat for flaskernes fyldningsgrad.

3.5 Flaskerne skal være solidt fastspændt i opretstående stilling og placeret således, at flaskeventiler let kan kontrolleres. De skal endvidere være hævet over dørk og være beskyttet mod korrosion.

3.6 CO2-flaskerne skal trykprøves hvert 20. år af en anerkendt prøveanstalt eller et anerkendt klassifikationsselskab. Såfremt der er hengået mere end 5 år siden seneste trykprøvning, må en afladet flaske ikke genoplades, før fornyet trykprøve er afholdt med tilfredsstillende resultat.

3.7 CO2-flaskerne skal kontrolvejes eller kontrolmåles hvert år, og hvis der konstateres en vægtforringelse på 10% eller derover i forhold til den påstemplede ladningsvægt, skal den pågældende flaske genopfyldes.

4. CO2-rør m.v.

4.1 Alle rør uden for maskin- og kedelrum skal være ud- og indvendigt galvaniserede, ligesom anvendte fittings skal være korrosionsbestandige.

4.2 Mellem flaskeventiler og CO2-flaskernes samlerør tillades normalt kun fleksible højtryksslanger.

4.3 Den indvendige diameter af CO2-flaskernes forbindelser til samlerør skal være mindst 10 mm.

4.4 Hovedstopventilen skal være udført af stål eller tilsvarende godkendt materiale og være beregnet for et arbejdstryk på 10 N/mm2.

5. Udløserarrangement

5.1 Hovedstopventilen skal lokalt kunne åbnes manuelt ved fuldt CO2-tryk i samlerøret. Ventilen skal være forsynet med indikering for åben og lukket stilling, og den skal være placeret således, at den er let tilgængelig.

5.2 Ethvert betjeningsarrangement skal være således indrettet, at der skal udføres mindst to manøvregreb for udløsning af anlægget.

5.3 Hvis CO2-mængden udløses ved direkte manuel betjening af flaskeventilen, skal personen, som betjener anlægget, være beskyttet mod eventuelt slange-/rørbrud.

6. Alarmudstyr

6.1 I et CO2-beskyttet rum skal der forefindes akustisk alarmgiver, som automatisk skal træde i funktion, inden første udløsergreb foretages. Alarmgiveren skal ved maksimalt støjniveau i rummet kunne registreres overalt i det CO2-beskyttede rum, og den må ikke kunne forveksles med andre alarmgivere. Alarmgiverne skal være mærket "CO2-ALARM".

6.2 Alarmsignalapparater, der drives af den udstrømmende CO2, kan ikke godkendes som forskriftsmæssigt alarmsignalapparat i arbejdsrum.

7. Særlige bestemmelser

7.1 Alle døre til det CO2-beskyttede rum skal være påmærket:

"Rummet er tilsluttet CO2-anlæg og skal forlades, når alarmudstyret træder i funktion".

7.2 Anlægget skal kunne sikres mod utilsigtet udløsning under værftsophold o.l. ved isætning af blindflanger (skydeflanger) efter hovedstopventilen.

Søfartsstyrelsen, den 9. juni 1994

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. I meddelelser fra Søfartsstyrelsen 6/94