Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Opstilling og sikring af ildovne i skibsmandskabets opholdsrum. (* 1)


I § 7 i bekendtgørelse nr. 9 af 24. januar 1953 om skibsmandskabets opholdsrum m.v.,i§ 10 bekendtgørelse nr. 11 af 15. januar 1960 om skibsmandskabets opholdsrum m.v. i færøske fiskeskibe, samt i § 9, stk. 3, i bekendtgørelse nr 247 af 3. juni 1971 om skibsmandskabets opholdsrum m.v. i fiskeskibe - sidstnævnte bekendtgørelse er ikke gældende for Færøerne - er anført, at når ildovne anvendes, skal de være af tilstrækkelig størrelse og være forsvarligt opstillet og sikret, samt at træværk og andet brændbart materiale i ildovnens og aftræksrørets nærhed skal være passende isoleret.

I henhold hertil vil direktoratet anse bestemmelserne om ovnens sikring m.v. for opfyldt,

  • 1) når ildovnen er forsvarlig fastgjort til dørken,
  • 2) når der - hvis dørken er af træ eller andet brændbart materiale - under og foran ovnen er anbragt metalplade eller -bakke af passende størrelse og udstrækning,
  • 3) når isolationen af træværket ved ovnen og aftræksrørets gennemføring i dæk eller skod er udført som vist på hosstående tegning eller på anden tilsvarende sikker måde, og
  • 4) når afstanden fra ovnens og aftræksrørets overflade til ubeklædt træværk ikke er mindre end 300 mm.

For så vidt den øverste udvendige del af aftræksrøret ønskes gjort aftageligt, skal denne del anbringes på en studs, udført af mindst 6 mm tyk plade og af ca. 300 mm højde.

Opmærksomheden henledes på, at celluloselak ikke må anvendes til behandling af træskodder i rum, hvor ildovne er opstillet.

Såfremt udgang fra et rum kun kan ske gennem et andet rum, hvor en ildovn er opstillet, skal førstnævnte rum være forsynet med en nødudgang (skylight eller lignende).

Rum, hvori ildovne er opstillet, skal ventileres på passende måde med såvel tilgang som afgang af luft. I opholdsrum under dæk, som f.eks. på mindre fiskefartøjer, kan ventilationen ske ved et rør ført fra det fri ned til ca. 150 mm over dørken samt en ventilationsåbning i rummets øverste del i form af en svanehals i dækket eller ventilationshuller i nedgangskappen.

Ventilationsåbninger må aldrig tillukkes eller tilstoppes.

På given foranledning skal direktoratet henlede opmærksomheden på

at de i nævnte §§ i bekendtgørelserne nr. 9 af 24. januar 1953 og nr. 11 af 15. januar 1960 indeholdte bestemmelser samt ovenstående anvisninger skal overholdes uanset det pågældende skibs tonnage,

at de i nævnte § i bekendtgørelsen nr. 247 af 3. juni 1971 indeholdte bestemmelser samt ovenstående anvisninger skal overholdes i ethvert fiskeskib under 75 tons brutto. I nye fiskeskibe over denne grænse er opvarmning ved åben ild ikke tilladt i opholdsrum.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Skibstilsynets Meddelelser nr. 257, 19711230