Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Arbejde med industrifisk (* 1)


Da de i publikation nr. 28/1970 fra direktoratet for arbejdstilsynet og skibstilsynet skibsindeholdte anvisninger om faremomenter og sikkerhedsregler ved arbejde med industrifisk ikke har været fulgt i tilstrækkelig grad, og uforsigtig anvendelse af formalin har givet gener, har direktoratet for arbejdstilsynet i meddelelse nr. 5/1972 udsendt ændrede sikkerhedsregler ved arbejde med industrifisk (afsnit II).

Der skal træffes følgende foranstaltninger:

1. Til sikring af, at lastoptagerne under losningen af fisk ikke udsættes for sundhedsfare hidrørende fra tilstedeværelsen i lasten af sundhedsfarlige luftarter eller mangel på ilt, skal der altid forefindes ventilatorer af tilstrækkelig kapacitet, der på hensigtsmæssig måde forsyner lastoptagerne med frisk luft i tilstrækkelig mængde.

2. En mand skal under losningen altid være på dækket nær lugekarmen og holde øje med arbejderne, når de arbejder i lastrummet.

3. Såfremt en mand føler gener eller bliver utilpas, skal han straks op af lastrummet. Arbejdet må ikke genoptages, førend lastrummet er tilstrækkeligt udluftet, og arbejdstilladelse er givet af arbejdstilsynet.

4. To sikkerhedsbælter med bajonetlukke, to D-ringe og tilhørende line skal være anbragt let tilgængeligt i de enkelte lossekraners førerhuse således, at en redningsmand hurtigt kan tage den ene på og anbringe den anden på den person, der skal reddes.

5. Lastoptagerne i kutteren skal i nødsfald kunne stoppe kranen på begge sider af kranarmen.

6. Såfremt der - uanset at de under 1. nævnte foranstaltninger træffes - er fare for, at luften i lasten indeholder sundhedsfarlige luftarter (kuldioxid, svovlbrinte, formaldehyd m.v.) i koncentrationer, der overstiger de af arbejdstilsynet fastsatte MAK-værdier - (T.L.V. værdien), ellerluften i lasten har for ringe iltindhold, må losningen ikke fortages, før arbejdstilsynet har kontrolmålt luften og givet arbejdstilladelse.

7. Kuttere med afvist fisk må kun losses af dertil specialuddannende folk udstyret med luftforsynet maske - eller ad ren mekanisk vej.

8. Formalin kan ikke erstatte nedkøling og må kun bruges i ringe mængde, og hvor det er nødvendigt for at stabilisere lasten.

Til de i meddelelsen nævnte foranstaltninger bemærkes:

Ad 1. ...'hensigtsmæssig måde forsyner lastoptagerne med frisk luft' indebærer bl.a., at skadelig luftstrømning - træk - skal søges undgået.

Ad 4. Brugen af sikkerhedsbæltet skal være vel indøvet. Ved benyttelsen anbringes bæltet rundt om personen under armene, og karabinhagen føres gennem begge D-ringe og slås på linen midt på brystet.

Ad.8. Formalin må kun bruges i nødstilfælde, hvor man frygter for, at der på grund af dårligt vejr kan ske visse forrykkelser af lasten.

Direktoratet for arbejdstilsynet har endvidere udsendt rundskrivelse nr. 24/1972 om »forholdsregler ved losning af afvisning af laster med industrifisk«.

I nævnte rundskrivelse henledes opmærksomheden bl.a. på, at forholdsreglerne, jfr.pkt.7 ovenfor, foruden lastoptagerne også omfatter betjeningsmandskab ved lossekraner og andre, der kan formodes at blive udsat for sundhedsskadelig påvirkning.

Hvis en kutterlast afvises, skal det stedlige arbejdstilsyn underrette skibstilsynet med angivelse af navnet på den pågældende kutter, således at denne kan afvises i andre havne af det stedlige skibstilsyn.

Det tilføjes, at det øvrige indhold i publikation nr. 28/1970 stadig er gældende.

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Skibstilsynets Meddelelser nr. 267, 19720831