Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning vedrørende ukonventionelle samlinger af rørledninger (* 1)


1. Slangeforbindelser.

1.1. Slangeforbindelser, der agtes anvendt i rørsystemer for fersk- og saltvand, brændsels-, smøre- og trykolie, skal, jfr. bestemmelserne i §§ 15,17,48,50 og 55 i handelsministeriets bekendtgørelse nr. 387 af 7.juli 1969 om forskrifter for maskinanlæg m.v. i skibe, være godkendt af direktoratet og må kun anvendes, såfremt vibration, fleksibel understøtning af maskineri eller andre forhold bevirker, at dette er hensigtsmæssigt eller nødvendigt.

1.2. Godkendelse.

1.2.1. Godkendelsen er bl.a. betinget af, at slangen med forskruninger eller flanger for fastgørelse kan modstå en standardbrandprøvning af 15 minutters varighed uden væsentlige lækager. Maksimum ydertemperatur under prøven er ca.760 grader C.

1.2.2. Slangens og forskruningernes modstandsevne mod brand må ikke være tilvejebragt ved isolering af disse dele, men må alene afhænge af det materiale, hvoraf slange og forskruning er forfærdiget, herunder af de i slange og forskruninger indstøbte og indbyggede materialer.

1.2.3. Slange og forskruninger skal være fuldstændig modstandsdygtige over for de væsker, der føres i vedkommende rørledning.

1.2.4. Det tilladte arbejdstryk for slange med forskruninger må ved statisk belastning ikke overstige 25% af slangens sprængningstryk.

1.2.5. Forskruninger skal være udformet, så slangen under brug fastholdes under tryk- og varmepåvirkninger.

1.3. Montering.

1.3.1. Fleksible forbindelser må i almindelighed kun monteres i korte længder, synlige og let tilgængelige på dæk, i maskinrum eller andre rum med lignende gode adgangsmuligheder.

1.3.2. De skal være varigt påmærkede, så de let lader sig identificere, eller fabrikat og type skal på anden måde klart kunne godtgøres.

1.3.3. De skal bl.a. med hensyn til bøjningsradius m.v. være monteret i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. Forskruninger eller koblinger for fastgørelse skal være fremstillet af stål eller tilsvarende varmebestandigt materiale samt være de af fabrikanten anbefalede og være monteret af denne eller efter dennes anvisning.

Almindeligvis benyttes specielt udformede forskruninger og særlige monterinsværktøjer.

Undtagelsesvis kan en skibsinspektør tillade slangens 2 endeforskruninger erstattet med 2 sæt spændebånd, fremstillet af rustfrit stål, hvert sæt bestående af mindst 2 spændebånd.

1.3.4. Fleksible forbindelser må ikke monteres, hvor de udsættes for strålevarme, der kan bevirke, at den højest tilladte anvendelsestemperatur for vedkommende slangetype overskrides.

1.3.5. Hvor de er monteret i et for skibets fremdrift eller sikkerhed vigtigt rørsystem, skal der forefindes en reserveslange med koblinger for hver type og dimension, medmindre der om bord findes materiale, værktøj og ekspertise til i rørsystemet hurtigt at etablere anden midlertidig, men acceptabel forbindelse.

1.3.6. Hvis de monteres i rørsystemer, der har forbindelse til søen, skal der i det pågældende rum i almindelighed være anbragt niveau-kontrolmålere, der alarmerer ved for høj vandstand i rummet.

1.3.7. I rum, der er tilsluttet et CO2-brandslukningsanlæg, må de kun monteres i rørsystemer for luft under tryk, såfremt systemerne afspærres automatisk eller kan afspærres fra et sted uden for det pågældende rum.

1.3.8. Er de monteret i rørsystemer, indeholdende olie under tryk, skal de, medmindre skibstilsynet finder dette uhensigtsmæssigt, være afskærmede, evt. ved metalomfletning eller lignende, så olien ikke spredes i rummet ved lækage.

1.3.9. De må ikke uden særlig tilladelse monteres i suge- og trykrør for brændselsoliepumper for brændstofventiler, i oliesystemer på kedelfronter, i automatiske sprinklersystemer eller i rørledninger, der har forbindelse med lasttanke i kemikalietankskibe.

1.3.10. Evt.pakningsmateriale i forskruninger eller koblinger, med undtagelse af forskruninger eller koblinger på frit dæk, skal være varmebestandigt.

2. Rørkoblinger.

2.1. Koblinger af konventionelle typer, såsom flanger, muffer, langgevind og unioner bliver i stigende grad erstattet med andre koblingskonstruktioner, hvorfor direktoratet må tage forbehold for sådanne konstruktioners anvendelse i danske skibe, medmindre nedennævnte monteringsbetingelser og begrænsninger i anvendelsesområdet er overholdt, og medmindre direktoratet er gjort bekendt med konstruktionen og finder denne forsvarlig.

2.1.1. De må i almindelighed ikke anvendes i rørledninger for smøre- og brændselsolier, lastolieledninger dog undtaget.

2.1.2. De skal med hensyn til styrke og materiale opfylde gældende bestemmelser for vedkommende rørledning.

2.1.3. Dersom de anvendes i brandledninger (bortset fra brandledninger på frit dæk) skal de være isolerede mod varmepåvirkning.

2.1.4. Rørledninger, hvori de er monteret, skal være rigeligt og hensigtsmæssigt understøttede, således at koblinger eller pakningsmateriale ikke udsættes for overlast, f.eks. ved nedbøjning af røret under brand.

2.1.5. Koblinger skal være anbragt let tilgængelige.

2.1.6. Bestemmelserne under 1.3.2., 1.3.3., 1,afsnit, 1.3.6., 1.3.7., 1.3.9. og 1.3.10 vedrørende anvendelse af slangeforbindelser er gældende for rørkoblinger.

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Skibstilsynets Meddelelser nr. 281, 19731231