Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om tilslutning af eksternt udstyr til GMDSS-udrustning (* 1)


Eksternt udstyr såsom kryptoudstyr og automatisk telefonudstyr m.v., må kun tilsluttes til den foreskrevne GMDSS-udrustning, hvis tilslutningen foretages på en sådan måde, at alle foreskrevne GMDSS-funktioner fuldt ud er operationelle og tilgængelige øjeblikkeligt, når anvendelsen af det eksterne udstyr ophører. Dette gælder, hvad enten ophøret skyldes normal afslutning af brugen eller der er tale om fejl (utilsigtet afslutning af brugen).

(Reference: IMO COM/Circ. 110)

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen 4/1993