Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Vejledning om kontraktpligtige non-food afgrøder, opkøbere og forarbejdere, for høsten 1999

 

 

 


 

 

Denne vejledning er udgivet af:

EU-direktoratet, Kampmannsgade 3, 1780 København V, tlf. 33 92 70 00, fax 33 92 69 48

Indledning

 

Vigtigt!

 

Denne vejledning beskriver en lang række datailbestemmelser.

 

Opkøber bør især være opmærksom på følgende:

at kontrakten er rettidigt indgået – kontrakter indgået for sent bliver afvist,

at raps- og rybsfrø overholder kravene til udsæd,

at kontrakter vedr. vinterafgrøder skal være modtaget i EU-direktoratet senest den 31. december, og kontrakter vedr. vårafgrøder skal være modtaget senest den 21. april,

at ændringer af kontrakter sker i overensstemmelse med reglerne,

at sikkreheden er stillet senest den 21. april,

at oplysninger om modtagne mængder og om forarbejdningsprocessen indsendes rettidigt, samt

at der foretages de fornødne indberetninger, og der føres et regnskab efter de fastsatte betingelser herfor.

 

Erfaringsmæssigt er der hvert år ansøgere og opkøbere, der lider store tab på grund af manglende overholdelse af det omfattende regelsæt.

Vigtigt!

 

Denne vejledning beskriver en lang række detailbestemmelser.

 

Opkøber bør især være opmærksom på følgende:

at kontrakten er rettidigt indgået – kontrakter indgået for sent bliver afvist,

at raps- og rybsfrø overholder kravene til udsæd,

at kontrakter vedr. vinterafgrøder skal være modtaget i EU-direktoratet senest den 31. december, og kontrakter vedr. vårafgrøder skal være modtaget senest den 21. april,

at ændringer af kontrakter sker i overensstemmelse med reglerne,

at sikkerheden er stillet senest den 21. april,

at oplysninger om modtagne mængder og om forarbejdningsprocessen indsendes rettidigt, samt

at der foretages de fornødne indberetninger, og der føres et regnskab efter de fastsatte betingelser herfor.

 

Erfaringsmæssigt er der hvert år ansøgere og opkøbere, der lider store tab på grund af manglende overholdelse af det omfattende regelsæt.

 EU yder støtte til producenter af visse markafgrøder. For at opnå støtte skal producenten udtage en del af sine støtteberettigede marker (den almindelige ordning). Der ydes støtte til de udtagne marker.

 

Som en anden mulighed kan producenten søge støtte til maksimalt 17,6 ha uden krav om jordudtagning (den forenklede ordning).

 

I stedet for at braklægge de udtagne marker, kan en producent dyrke afgrøder til fremstilling af produkter, som ikke primært er bestemt til fødevarer eller foder (non-food produkter). Hektarstøtte ydes med samme sats som til braklagte marker. Der udbetales dog ikke støtte til udtagne arealer, der dyrkes med sukkerroer, jordskokker eller cikorierødder til non-food formål.

 

Hvis en producent ønsker at dyrke afgrøder til non-food produktion på udtagne marker, kan der vælges mellem to ordninger med hver sit regelsæt:

flerårige afgrøder uden kontraktpligt og

afgrøder med kontraktpligt.

 

I denne vejledning gennemgås alene ordningen for kontraktpligtige afgrøder, dvs. et- og flerårige afgrøder som umiddelbart kan anvendes til fødevarer eller foderbrug. Bilag 1 indeholder en liste over godkendte afgrøder. Den anden ordning for flerårige afgrøder uden kontraktpligt er beskrevet i en særlig vejledning.

 

A1. Vejledninger om non-food

Retsreglerne (EU-forordninger, love og bekendtgørelser) for non-food ordningen fremgår af bilag 7.

 

Regelsættet for non-food ordningen er nærmere beskrevet i følgende vejledninger:

Kontraktpligtige non-food afgrøder. Producenter. Vejledning for høsten 1999.

Kontraktpligtige non-food afgrøder. Opkøbere og forarbejdere. Vejledning for høsten 1999.

Flerårige non-food afgrøder uden kontraktpligt. Vejledning for høsten 1999.

 

Disse vejledninger afløser de tilsvarende vejledninger for høsten 1998.

 

A2. Definitioner

I non-food ordningen anvendes nedenstående definitioner:

 

Producent : Den enkelte landbrugsproducent (fysisk eller juridisk person eller en sammenslutning af fysiske eller juridiske personer), der søger om hektarstøtte og som producerer non-food afgrøder på udtagne arealer,

 

Opkøber : Den fysiske eller juridiske person (eller en sammenslutning af fysiske eller juridiske personer), der har underskrevet en kontrakt med en producent om dyrkning af non-food afgrøder på udtagne arealer,

 

Forarbejdningsvirksomhed : Virksomheden som foretager forarbejdningen af råvaren med henblik på at fremstille et eller flere godkendte produkter.

 

A3. Non-food med kontraktpligt

Ordningens hovedtræk

Reglerne for afgrøder med kontraktpligt består af følgende hovedtræk:

 

Der skal rettidigt være indgået kontrakt (NF-formular 1A eller 1B) mellem producent og opkøber. Kopi af kontrakten skal rettidigt indsendes til EU-direktoratet.

Den dyrkede afgrøde (råvare) skal være omfattet af bilag 1. Der udbetales ikke støtte til udtagne arealer, der dyrkes med sukkerroer, jordskokker og cikorierødder.

Råvaren skal anvendes til fremstilling af et af de slutprodukter, der er nævnt i bilag 3. Bemærk dog, at der i Danmark er særlige regler for afbrænding af korn og oliefrø i kraftværker.

Den økonomiske værdi af non-food produkter skal være højere end værdien af eventuelle biprodukter, som anvendes til fødevarer og foder. Værdiopgørelsen skal udarbejdes på basis af priser ab fabrik i det foregående produktionsår.

Opkøber og forarbejdningsvirksomhed skal føre et særligt regnskab over non-food produkter.

Den opkøber, der har tegnet kontrakt med en producent, skal stille en sikkerhed på 250 ECU pr. hektar udtaget areal, hvorpå der dyrkes non-food afgrøder med kontraktpligt.

Producenten skal indsende en samlet høst- og leveringserklæring (NF-formular 4) til EU-direktoratet.

Opkøber skal indsende oplysninger om modtagne mængder (NF-formular 6) til EU-direktoratet.

Råvaren skal være forarbejdet senest den 31. juli i det andet år efter høståret.

De krav som stilles til en producent er omtalt i en separat vejledning Kontraktpligtige non-food afgrøder. Producenter . Vejledning for høsten 1999. Denne separate vejledning omtaler bl.a. reglerne vedr. ændringer af kontrakten. Opkøbere bør også være bekendt med denne vejledning.

 

De kan   få yderligere oplysninger om godkendte afgrøder og godkendt slutanvendelse hos EU-direktoratet.

 

Der er mange betingelser, der skal overholdes ved kontraktpligtig non-food produktion. Hvis producenten ikke overholder alle betingelserne, kan det pågældende areal ikke anerkendes som udtaget areal efter hektarstøtteordningen. Dette bevirker, at udtagningsstøtten bortfalder. Hvis udtagningspligten herefter ikke er opfyldt, reduceres eller bortfalder støtten også for de dyrkede marker med støtteberettigede afgrøder.

 

EU-direktoratet har desværre konstateret, at der hvert år er landmænd, der lider store tab på grund af manglende overholdelse af det omfattende regelsæt for kontraktpligtig non-food produktion.


B. Kontrakt

 


B1. Tidsfrister

Der skal indgås kontrakt mellem producent og opkøber. Til dette formål skal anvendes en standardkontrakt udarbejdet af EU-direktoratet (NF-formular 1A og 1B).

 

Non-food kontrakter skal være indgået:

Vinterafgrøder: senest den 31. december 1998.

Vårafgrøder: senest den 21. april 1999.

 

En kontrakt for vinterafgrøde , som er indgået efter den 31. december 1998, er ugyldige efter non-food ordningen. Arealet, der er omhandlet i kontrakten, kan dog stadig anvendes til non-food produktion, hvis det ompløjes og tilsås med en vårafgrøde, forudsat at der rettidigt indgås en ny non-food kontrakt for vårafgrøden.

 

En kontrakt for vårafgrøde , som er indgået i op til 25 dage 21. april 1999, kan alligevel godkendes. Den forsinkede kontrakt medfører imidlertid, at hele ansøgningen om hektarstøtte bliver betragtet som for sent modtaget. Konsekvensen heraf er, at hele hektarstøtten samt eventuelle husdyrspræmier på grundlag af de anmeldte foderarealer nedsættes med 1% for hver arbejdsdag, kontrakten er forsinket. Samtidig fortaber opkøberen 15% af sikkerheden.

 

Er en kontrakt underskrevet efter de nævnte frister betragtes den som ugyldig i forhold til non-food ordningen.

 

B2. Indsendelse af kontrakt

Opkøber skal sende en kontrakt, således at den er modtaget i EU-direktoratet:

Vinterafgrøder: senest den 31. december1998.

Vårafgrøder: senest den 21. april 1999.

 

Er kontrakten indgået kort før de nævnte datoer skal kontrakten straks fremsendes pr. telefax (33 12 14 73 eller 33 92 69 48), således at den modtages rettidigt i EU-direktoratet. Originalen skal indsendes umiddelbart efter afsendelsen af faxen.

 

Ved indsendelse af kontrakter skal der vedlægges en liste over de indsendte kontrakter. Kopi af denne liste skal opbevares hos opkøber i 5 år.

 

Modtages en kontrakt, der er rettidigt underskrevet efter de angivne frister,   inddrages 15% af sikkerheden hos opkøber. Dette beløb er pr. 1. juli 1998 beregnet til 1.890,56kr. pr. ha, se endvidere kapitel F.

 

Bemærk endvidere, at den fulde sikkerhed skal være stillet senest den 21. april 1999, og at 15. maj 1999 er sidste frist for udsåning af afgrøden.

 

Opkøberen har således ansvaret for, at en kontrakt er rettidigt indsendt.

 

B3. Afgrøder – slutanvendelse

Der kan kun indgås kontrakter for afgrøder, som er omfattet af bilag 1. Der udbetales ikke støtte til udtagne arealer, der dyrkes med sukkerroer, jordskokker og cikorierødder.

 

Afgrøden skal anvendes til fremstilling af et af de slutprodukter, der er nævnt i bilag 3. Bemærk dog, at det indtil videre ikke er tilladt at afbrænde korn og oliefrø i kraftværker i Danmark, med mindre der foreligger en skriftlig tilladelse fra Energistyrelsen.

 

Den økonomiske værdi af non-food produkterne skal være højere end værdien af eventuelle biprodukter, som anvendes til fødevarer og foder. Værdiopgørelsen skal udarbejdes på basis af priser ab fabrik i det foregående produktionsår.

 

Opkøber skal inden en kontrakts indgåelse have taget stilling til hvilke slutprodukter, non-food afgrøden skal forarbejdes til, da afgrødens sluanvendelse skal anføres i kontrakten.

 

B4. Kontraktens indhold

Krav til en kontrakts indhold er beskrevet i bilag 5. Producenten har ansvaret for, at kontrakten er korrekt udfyldt.


B5. Forventet udbytte

I en non-food kontrakt skal det forventede udbytte anføres. Mængden skal være repræsentativ for afgrøden på den pågældende egn, men kan ikke være mindre end følgende:

  Udbytte

Afgrøde   kg/ha

 

Vårraps   1.600

Vinterraps   2.200

Vårkorn (havre, vårhvede og vårbyg)   3.800

Rug og triticale   4.100

Vinterbyg   4.500

Vinterhvede   5.400

Helsæd af modent vårkorn   4.900

Helsæd af modent vinterkorn   5.900

Gul sennep   1.600

Bitter lupin   1.500

Ærter   3.300

 

Hvis en kontrakt omhandler andre afgrøder end de nævnte, kan De kontakte EU-direktoratet for nærmere oplysninger om mindsteudbytte.

 

B6. Flerårige afgrøder med kontraktpligt

Flerårige afgrøder, der kan anvendes til foder eller fødevarer, er omfattet af ordningen med kontraktpligt.

 

Hvis en kontrakt omfatter buske, stauder, græs, kløver, lucerne eller andre flerårige afgrøder, skal kontrakten som udgangspunkt omhandle alle de år, hvor afgrøden høstes.

 

Hvis en afgrøde er sået eller plantet før den 1. januar 1999, skal kontrakten være indgået senest den 31. december 1998. Hvis en kontrakt omfatter afgrøder, der sås eller plantes fra den 1. januar til den 15. maj 1999, skal kontrakten være indgået senest 21. april 1999.

 

En kontrakt skal fra starten indgås for det åremål, hvor afgrøden forventes dyrket. Ved udløb kan kontraktens varighed forlænges. Dette skal ske senest den 15. maj i det første høstår, hvor kontrakten fortsættes, og kopi af kontrakten med forlængelse skal indsendes af opkøber til EU-direktoratet. En kontrakt kan opsiges inden udløb, hvis producenten (i enighed med opkøber) ikke længere ønsker at dyrke non-food afgrøden.

 

B7. Krav til markstørrelse

En non-food mark skal være mindst 0,3 ha. Mindre marker kan dog anvendes, hvis de er varigt afgrænsede med f.eks. veje, mure, hegn, skel o.l. som forhindrer sammenlægning med andre marker. En non-food mark skal desuden være mindst 20 meter bred i halvdelen af sin længste side.

 

B8. Krav til udsæd af raps

Ved dyrkning af raps og rybs som non-food afgrøder må der kun anvendes sorter, der er optaget på den særlige sortsliste (bilag 4), som anvendes i forbindelse med ordningen vedrørende hektarstøtte. Der kan ikke anvendes sorter under afprøvning eller forsøg, som ikke er optaget på sortslisten. Listen over navne på godkendte sorter er under stadig revision.


C. Levering

 


C1. Repræsentativt udbytte

EU-direktoratet fastsætter i juli måned 1999 et repræsentativt non-food udbytte for høsten 1999. Det repræsentative udbytte bliver fastsat for følgende afgrøder: hvede, rug, byg (dog ikke korn høstet som helsæd i storballer), raps, rybs og
solsikke. Det repræsentative udbytte fastsættes særskilt for hhv. vinter- og vårafgrøder. Producent og opkøber vil inden udgangen af juli måned 1999 modtage besked om det repræsentative udbytte for høsten 1999 for de relevante afgrøder.

 

Der fastsættes et repræsentativt udbytte for hele landet under hensyn til følgende:

 

Generelle vejrforhold, som har påvirket det meste af landet.

Det optimale niveau for gødskning og sprøjtning er mindre ved dyrkning af non-food afgrøder.

Non-food afgrøder dyrkes ofte på jorde med lidt ringere bonitet end de jorde, der dyrkes med afgrøder på almindelige vilkår.

 

C2. Leveringspligt

En producent skal altid levere hele den høstede afgrøde fra de udtagne arealer, der er omfattet af en kontrakt. Dette gælder også, selvom høsten overstiger det repræsentative udbytte.

 

Korn, raps, rybs og solsikke

Hvis kontrakten omfatter hvede, rug, byg (dog ikke korn høstet som helsæd i storballer), raps, rybs eller solsikke, skal producenten mindst levere en mængde, der svarer til det repræsentative udbytte for den pågældende afgrøde. Dette kan indebære, at producenten, for at opfylde leveringspligten, skal supplere non-food leverancen med tilsvarende afgrøder fra ikke-udtagne arealer.

 

Opkøber skal på baggrund af den indvejede mængde, vandindhold og urenheder beregne standardvægten af producentens levering.

 

Er den mængde, som en producent har høstet og leveret, omregnet til standardvægt efter formlen i bilag 6 mindre end det repræsentative udbytte, skal producenten, for at udgå sanktioner, foretage en supplerende levering med en tilsvarende afgrøde dyrket på arealer, som ikke er udtaget.

 

Andre typer afgrøder

For andre afgrøder, skal den leverede mængde mindst svare til det forventede udbytte, der er anført i kontrakten.

 

Konstaterer en producent efter høst, at det ikke har været muligt at høste den forventede mængde afgrøde, skal der gives en præcis og detaljeret begrundelse for årsagen til det lavere høstudbytte. Er der f.eks. tale om misvækst, skal producenten forklare, hvad der har ført til misvæksten. Dette skal ske på høst- og leveringserklæringen (NF-formular 4).

 

Nedsættelse af   leveringspligt

EU-direktoratet kan i særlige tilfælde nedsætte leveringspligten for hvede, byg, rug, raps, rybs og solsikke. Sådanne særlige tilfælde kan for eksempel være lokalt betingede vejrforhold, haglskade, sandflugt, skadedyrsangreb eller dårligt såbed.

 

Se også vejledningen Kontraktpligtige non-food afgrøder. Producenter . Vejledning for høsten 1999.

 

C3. Høst- og leveringserklæring

 

Leveringstidspunkt

En producent skal levere råvaren til opkøber senest den 15. oktober 1999. Hvis der er tale om rodfrugter eller andre sent høstede afgrøder, kan EU-direktoratet fastsætte en senere dato.

 

Følgeseddel

Med hver leverance skal der til opkøber afleveres en følgeseddel til non-food levering (NF-formular 2 ), således at opkøber kan indveje, registrere og oplagre råvaren på korrekt vis. På leveringssedlen skal det oplyses, om producenten har leveret al råvaren af den pågældende type.

 

Indsendelse af høst- og leveringserklæring

Senest 25 dage efter, at producenten har leveret sidste del af råvaren til opkøber, skal producenten udfylde og indsende en høst- og leveringserklæring (NF-formular 4 ) til EU-direktoratet.

 

Samtidig med underretningen om det repræsentative udbytte vil producenten modtage en fortrykt høst- og leveringserklæring fra EU-direktoratet.

 

Lavt høstudbytte

I forbindelse med lavere høstudbytte end forventet kan EU-direktoratet i særlige tilfælde efter en konkret vurdering tillade, at leveringspligten nedsættes med indtil 10% i forhold til det repræsentative udbytte. Sådanne særlige tilfælde kan for eksempel være lokalt betingede vejrforhold (regn, hagl, storm, tørke), sandflugt, skadedyr, indtrængende fugle eller dyrevildt eller andre begivenheder, der er indtruffet uafhængigt af producentens vilje før eller under høsten.

 

Se også vejledningen Kontraktpligtige non-food afgrøder. Producenter . Vejledning for høsten 1999.

 

C4. Gårdoplagring af helsæd

Ved høst af helsæd i storballer er det muligt at oplagre storballerne, og indsende høst- og leveringserklæring på baggrund af en anslået vægt inden råvaren (storballerne) fysisk er leveret til opkøber.

 

I så fald skal mængden af råvarer anslås ved at gange antallet af storballer med gennemsnitsvægten af hver storballe. Gennemsnitsvægten kan beregnes ud fra den faktiske vægt af minimum 1% af ballerne, dog mindst 2 baller.

 

Når der er sket indberetning til EU-direktoratet af anslået vægt, skal den fortsatte oplagring af råvaren ske på opkøbers ansvar og risiko. Ved endelig levering skal den nøjagtige vægt fastslås, og bogføres af opkøber.

 

C5. Udbetaling af støtte

Opkøber bør være opmærksom på, at der er visse betingelser for udbetaling af hektarstøtte til en producent, som opkøber / forarbejdningsvirksomhed skal opfylde, se nærmere i kapitel H.

 

Se også afsnit E1 i vejledningen Kontraktpligtige non-food afgrøder. Producenter . Vejledning for høsten 1999.


D. Ændringer

 


D1. Kontrakt

Hvis en producent:

ønsket at ændre arealet,

ønsker at omså afgrøden pga. udvintring,

ikke mener at kunne opfylde sin leveringspligt,

 

skal kontrakten ændres eller annulleres.

 

Se nærmere i kapitel D og G i vejledningen Kontraktpligtige non-food afgrøder. Producenter . Vejledning for høsten 1999, samt bagsiden af NF-formular 3A og NF-formular 3B.

 

D2. Producentskifte

Ved overtagelse før den 15. maj 1999 af en bedrift, hvorpå der dyrkes non-food afgrøder, skal den nye producent sammen med den tidligere producent og opkøberen underskrive og indsende en overtagelseserklæring (NF-formular 5).

 

Ved producentskifte efter den 21. april 1999, men inden den 15. maj 1999, skal denne blanket kun indsendes, hvis den nye producent allerede har indsendt ansøgning om hektarstøtte.

 

Ved producentskifte af en hel bedrift efter den 15. maj 1999, kan en særlig producentskifteerklæring anvendes. Denne erklæring skal i så fald underskrives af den nye og tidligere producent samt opkøber.

 

Blanketten kan fås ved henvendelse til EU-direktoratet eller i det lokale rådgivningscenter.

 

D3. Slutprodukter

Opkøber kan – efter at råvaren (afgrøden) er modtaget hos denne – ændre slutanvendelsen af   råvaren. De nye slutprodukter skal imidlertid overholde de sædvanlig krav til slutprodukter,  
jf. afsnit B3.

 

Hvis slutanvendelse ønskes ændret, skal EU-direktoratet have modtaget besked herom inden forarbejdningen påbegyndes.


E. Sikkerhed og forarbejdning

 


E1. Sikkerhedsstillelse

Opkøber eller forarbejder (dvs. den virksomhed, der har underskrevet kontrakten) skal over for EU-direktoratet stille en sikkerhed.

 

Sikkerheden udgør 250 ECU pr. ha. Den skal beregnes ud fra den landbrugsomregningskurs, som er gældende på det tidspunkt, hvor sikkerheden stilles. Pr. 15. juni 1998 udgjorde sikkerheden 1.890,56 kr./ha.

 

Sikkerheden skal være stillet senest den 21. april 1999.

 

Opkøber skal derfor inden den 21. april 1999 meddele EU-direktoratet, hvorledes sikkerheden stilles. Denne henvendelse skal vedlægges kopier af de lister, der oprindeligt er indsendt sammen med kontrakterne.

 

Sikkerheden skal stilles enten som:

deponering af kontanter hos EU-direktoratet,

selvskyldnerkaution,

garantistillelse, eller

deponering af kontanter hos et pengeinstitut (sikringskonto).

 

En producent kan ikke få udbetalt hektarstøtte, før sikkerheden er stillet.

 

Sikkerhed frigives i forhold til de mængder, der forarbejdes til det slutprodukt, der i henhold til kontrakten betragtes som den vigtigste non-food anvendelse.

 

E2. Flerårige afgrøder

Ved dyrkning af flerårige afgrøder med kontraktpligt skal der ligeledes stilles sikkerhed pr. den 21. april. Sikkerhed stilles for et år ad gangen. Hvis afgrøden er forarbejdet inden den 21. april i året efter høst, frigives sikkerheden ikke, men videreføres til næste høstår, dog med undtagelse af det sidste høstår, hvor sikkerheden kan frigives efter endt forarbejdning.

 

Hvis forarbejdningen afsluttes efter den 21. april i året efter høst, skal der stilles yderligere sikkerhed for det nye høstår.

E3. Forarbejdning og frigivelse af sikkerhed

Råvaren (afgrøden) skal forarbejdes til det slutprodukt, der er anført i kontrakten, senest den 31. juli i det andet år efter høståret. For høsten 1999 skal råvaren således være forarbejdet senest den 31. juli 2001. De slutprodukter, som skal anvendes til non-food formål, må ikke umiddelbart kunne anvendes til hverken foder eller fødevarer. Den endelige forarbejdning til et egentligt non-food produkt kan foregå i et andet EU-medlemsland. Rå rapsolie anerkendes ikke som et slutprodukt.

 

Opkøber skal fra det tidspunkt, hvor kontrakten indgås, kende de slutprodukter, der vil blive resultatet af forarbejdningsprocessen. Der kan ikke udbetales støtte til ansøger (producent) før opkøber har oplyst om forarbejdningsproces, priser og tekniske forarbejdningskoefficienter til EU-direktoratet.

 

Hvis slutprodukt eller forarbejdningsproces ændres efter indgåelse af en kontrakt, skal dette godkendes af EU-direktoratet, inden den ændrede forarbejdningsproces påbegyndes.

 

Den økonomiske værdi af non-food produkter skal være højere end værdien af eventuelle biprodukter, som anvendes til fødevarer og foder. Værdiopgørelsen skal udarbejdes på basis af priser ab fabrik i det foregående produktionsår.

 

Det er opkøbers ansvar, at ovennævnte forhold overholdes   og sikkerhed frigives ikke, før EU-direktoratet har modtaget bevis herfor.

 

Omfatter en non-food kontrakt kun frø/kerner, må halmen gerne sælges eller på anden måde gøres til genstand for indtægtsgivende udnyttelse. Hvis halmen ikke anvendes til foder eller fødevarer, skal halmens værdi ikke indgå i beregningen af om mindst halvdelen af non-food råvaren anvendes til andre formål end foder og fødevarer.

 

Hvis sikkerhed ønskes frigivet efterhånden som forarbejdning finder sted, skal opkøber henføre de forarbejdede mængder direkte til navngivne kontrakter, således at   frigivelse kan relateres til antal hektar i de enkelte kontrakter.

 

E4. Salg til andre lande

Råvarer, mellemprodukter og biprodukter, der sendes til videre forarbejdning i et andet EU-medlemsland, skal ledsages af et T5-kontroleksemplar. Non-food slutprodukter, der sendes til et tredieland via et andet EU-medlemsland skal under transporten i EU ledsages af et T5-kontroleksemplar. Der henvises i den forbindelse til bilag 8 i denne vejledning og til artikel 8 i Kommissionens forordning nr. 1586/97 (non-food forordningen) og til Kommissionens forordning nr. 2454/93.

 

E5. Overtagelse af sikkerhed

Den sikkerhed, som opkøber har stillet, kan frigives, når råvaren er leveret til forarbejdningsvirksomhed, og myndigheden i opkøbers medlemsland har modtaget bevis for, at forarbejdningsvirksomhed har stillet en tilsvarende sikkerhed overfor myndigheden i sit medlemsland.

 

En sådan overtagelse af sikkerhedsstillelse kan både ske inden for et medlemsland og mellem forskellige medlemslande.

 

Ønsker en dansk opkøber at benytte denne mulighed, skal opkøber, efter at have indgået bi-dende aftale med forarbejdningsvirksomhed, fremsende en anmodning til EU-direktoratet om overdragelse af sikkerhedstillelsen. Denne anmodning skal ledsages af en liste over samtlige non-food kontrakter, som er omfattet af leverancen.

 

Eksempel

En dansk opkøber har leveret råvarer til en tysk forarbejdningsvirksomhed, og har i den forbindelse aftalt med forarbejdningsvirksomheden, at sikkerhedsstillelsen skal overgå til denne. I et sådant tilfælde skal den danske opkøber sende en liste til forarbejdningsvirksomheden over de non-food kontrakter, som leverancen omfatter.

 

Denne liste sendes tillige til EU-direktoratet med en anmodning om, at der udarbejdes en oversigt over den stillede sikkerhed. Denne oversigt vil EU-direktoratet sende til de tyske myndigheder, som efter anmodning fra den tyske forarbejdningsvirksomhed kan oplyse virksomheden om størrelse af den sikkerhed, der skal stilles i Tyskland. Når EU-direktoratet efterfølgende fra de tyske myndigheder har modtaget bevis for, at sikkerheden er stillet i Tyskland, vil EU-direktoratet frigive den tilsvarende sikkerhed i Danmark.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


F. Sanktion

 


Overtrædelse af nedenfor nævnte krav om tidsfrister, indberetningspligt og lign. i non-food forordningen medfører inddragelse af 15% af sikkerheden, jf. Kommissionens forordning nr. 2220/85:

 

overtrædelse af kravet om at modtage hele den råvare, der er omfattet af leveringspligten,

for sent indsendelse af kontrakt,

for sent stillet sikkerhed,

for sent indberetning af oplysninger om modtagne mængder, og

for sent indberetning efter diverse 40 dages regler.

 

For høsten 1999 er 15% af sikkerheden foreløbigt beregnet til kr. 283,58 pr. ha (se afsnit E1).

 

Ved manglende overholdelse af pligten til forarbejdning til et godkendt slutprodukt senest den 31. juli i det andet år efter høståret, inddrages den fulde sikkerhed .

 

Ved sådanne overtrædelser af non-food forordningens krav rettes sanktioner alene mod den virksomhed, der har stillet sikkerheden, uanset hvem der har begået forseelsen, jf. artikel 29 i Kommissionens forordning nr. 2220/85.

 

Hvis en kontrakt er indgået for sent eller er ufuldstændig, betragtes den som ugyldig i forhold til non-food ordningen, og det omhandlede areal kan ikke godkendes som udtaget, hverken som braklægning eller til dyrkning af non-food afgrøder, og arealet kan ikke medregnes i producentens ansøgning som udtaget areal.

 

Øvrige overtrædelser sanktioneres med bøde efter nationale regler.

 

I visse tilfælde, kan manglende overholdelse af reglerne for non-food produktion også få konsekvenser for producenten i henhold til kontrolforordningen, jf. afsnit E2 i vejledningen Kontraktpligtige non-food afgrøder, Producenter . Vejledning for høsten 1999.


G. Blanketter

 


Der skal altid anvendes de blanketter, der er udformet eller godkendt af EU-direktoratet. Det er imidlertid tilladt at genskabe blanketter som elektroniske blanketter. NF-formular 1A, 1B, 6 og 7 kan eventuelt udbygges med opkøbers navnetræk og bomærke.

 

G1. Ansøgningsnummer

Kontrakter, ændringer til kontrakter (NF-formular 3A, NF-formular 3B og NF-formular 5) samt indberetning af modtagne mængder (NF-formular 6),   skal - inden indsendelse til EU-direktoratet - være forsynet med producentens ansøgningsnummer.

 

Ansøgningsnummeret er det nummer, som ansøgningen om hektarstøtte er registreret under i   EU-direktoratet. Ansøgningnummeret fremgår bl.a. på det ark med klæbemærker, der er udsendt til producenter (ansøger). Ansøgningsnummeret ændres normalt ikke fra år til år.

 

G2. Stregkodemærkat

Alle non-food blanketter, hvor der er afsat plads til stregkodemærket, skal forsynes med stregkodemærkat .

De eneste situationer, hvor dette kan undlades er:

Producenten har aldrig modtaget mærkater.

Producenten har mistet eller opbrugt sine stregkodemærkater.

Producenter, der ikke tidligere har søgt hektarstøtte – i stedet anføres personnummer og SE-nummer.

 

I sådanne tilfælde forsynes blanketten med producentens personnummer, SE-nummer og ansøgningsnummer.

 

Ansøgningsnummeret kan i tilfælde af manglende klæbemærker findes på den korrespondance, som ansøger har haft med EU-direktoratet, og som vedrører ansøgningen om   hektarstøtte.

 

Bemærk , at stregkodemærkater også kan anvendes på NF-formular 6 Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. ved indberetning af modtagne mængder.


H. Indberetninger

 


Opkøber, mellemhandler og forarbejdningsvirksomhed skal, inden for givne tidsfrister, bl.a. indberette oplysninger om købte og solgte non-food mængder.

 

H1. Priser

Opkøber eller forarbejdningsvirksomhed skal for hvert høstår oplyse EU-direktoratet om de priser og tekniske koefficienter, der er brugt til beregning af, om mindst halvdelen af non-food råvaren anvendes til andre formål end foder og fødevarer. Samtidig skal der fremsendes beskrivelse af procesforløbet, i særdeleshed vedrørende priser og tekniske koefficienter, som skal tjene til at bestemme de mængder af slutprodukter, der vil fremkomme ved forarbejdningen. Priserne skal være gennemsnittet af de priser ab fabrik, der er konstateret i det foregående produktionsår.

 

Disse oplysninger skal anvendes til at kontrollere om den økonomiske værdi af non-food produkterne er højere end værdien af eventuelle biprodukter, som anvendes til fødevarer og foder.

 

Oplysningerne kan rekvireres hos den forarbejdningsvirksomhed, som skal forarbejde non-food råvarerne.

 

Opkøber kan eventuelt anmode forarbejdningsvirksomheden om at indsende oplysningerne på vegne af opkøberen. Hvis forarbejdningsvirksomheden tidligere har indsendt oplysninger, skal opkøberen blot meddele navnet på forarbejdningsvirksomheden.

 

H2. Opkøber – mængder

 

Modtagne mængder

En producent har pligt til at levere den høstede råvare til opkøber senest den 15. oktober, jf. afsnit D5 i vejledningen: Kontraktpligtige non-food afgrøder. Producenter . Vejledning for høsten 1999.

 

Opkøber skal indsende meddelelse om de modtagne mængder af non-food råvarer. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om:

 

producentens navn og ansøgningsnummer,

råvarens art,

mængden af modtagne råvarer (hvis varen afregnes på basis af indhold af urenheder og vandprocent skal vægten angives som standardvægt), samt

leveringssted.

 

Oplysninger skal indberettes på NF-formular 6 og være EU-direktoratet i hænde senest 35 dage efter modtagelse af de enkelte partier, dog ikke senere end den 10. november i høståret. For partier, der er leveret før den 1. september 1999 skal indberetning være   modtaget senest den 5. oktober 1999. EU-direktoratet har mulighed for at fastsætte en senere dato for rodfrugter og andre sent høstede afgrøder.

 

Er hele eller dele af råvaren ikke leveret af producenten således, at leverancen ikke kan indgå i ovenfor nævnte indberetninger, skal opkøber senest den 10. november indsende meddelelse om de kontrakter, for hvilke der ikke er sket fuld levering. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om producentens navn, adresse og ansøgningsnummer.

 

Indberetning af mængder modtaget fra producent skal ske på NF-formular 6. Det er meget vigtigt, at indberetningen indeholder producentens ansøgningsnummer, idet mængderne registreres via dette nummer. For at undgå dobbelt registreringer er det endvidere vigtigt, at der ikke indsendes oplysninger om et givent parti råvare mere end én gang.

 

Har producenten efterfølgende leveret suplerende mængder, skal sådanne mængder indberettes, således at meddelelse kan være EU-direktoratet i hænde senest 35 dage efter modtagelsen, dog ikke senere end 23. december i høståret.

 

Opkøber skal opbevare kopi af indberetninger i 5 år.

 

Leverede og solgte mængder

Opkøber skal senest 40 arbejdsdage efter levering af råvaren til forarbejder meddele EU-direktoratet navn og adresse på forarbejdningsvirksomheden, som de modtagne råvarer er leveret til.

 

Denne type indberetning skal ske på NF-formular 7.

 

Er leverancen ikke foretaget af opkøber direkte til forarbejdningsvirksomhed, skal indberetningen tillige indeholde navn og adresse på de parter, der indgår i leveringskæden, herunder navn og adresse på forarbejdningsvirksomhed.

 

Denne type indberetning skal ske på NF-formular 8.

 

H3. Mellemhandler – mængder

Mellemhandler skal inden 40 arbejdsdage efter at have modtaget råvaren meddele EU-direktoratet om:

dato for modtagelsen,

modtagne mængder,

afgrødeart,

navn og adresse på leverandør, og

leveringssted.

 

Mellemhandler skal indberette mængderne på NF-formular 7 (Levering af non-food produkter til forarbejdning).

 

Indberetteren skal opbevare kopi af indberetningen i 5 år.

 

H4. Forarbejder – mængder

Forarbejdningsvirksomheder skal inden 40 arbejdsdage efter at have modtaget råvaren meddele EU-direktoratet om:

dato for modtagelsen,

modtagne mængder,

afgrødeart,

navn og adresse på leverandør, og

leveringssted.

 

Denne indberetning foretages som almindeligt brev.

 

Indberetteren skal opbevare kopi af indberetningen i 5 år.


I. Regnskab

 


Opkøber og/eller forarbejdningsvirksomhed har pligt til at føre regnskab med modtagne og afhændede partier.

 

I1. Opkøbers regnskabspligt

Opkøber skal føre regnskab med:

alle mængder af råvarer, som købes, sælges eller på anden måde erhverves eller afhændes,

dato for køb og salg,

navn og adresse på alle sælgere og købere,

eventuelt svind, herunder rense- og tørresvind, og

indhold af urenheder og vandprocent på råvarer, som købes og sælges, hvis varen afregnes på basis af indhold af urenheder og vandprocent samt angivelse af standardvægt.

 

Navn og adresse på producenten skal suppleres med ansøgningsnummer.

 

Hvis råvarer afregnes på basis af vand og urenheder (som det f.eks. er tilfældet med raps), skal alle mængder (købte som solgte) omregnes til standardvægt. I tilfældet raps beregnes standardvægten på basis af 9% vand og 2% urenheder. I så tilfælde er det ikke nødvendigt at bogføre rense- og tørresvind, idet dette vil fremgå indirekte af beregningerne af standardvægten.

 

Standardvægten skal beregnes efter den beregningsmetode, som er anført i bilag 6. Den skal anvendes ved både køb og salg .     Standardvægten skal beregnes på et tilstrækkeligt grundlag. Der skal derfor laves mindst en analyse for hver 500 tons solgt råvare.

 

Ovennævnte regnskabsmateriale skal opbevares i virksomheden og forevises Plantedirektoratet på forlangende.

 

Ækvivalente mængder

En mængde svarende til den modtagne mængde skal forarbejdes til et godkendt slutprodukt. Det er imidlertid ikke muligt at lade en sådan tilsvarende mængde forarbejde før råvaren rent fysisk er modtaget fra producenten.

 

I2. Mellemhandlers regnskabspligt

Mellemhandler skal føre regnskab med:

alle mængder af råvarer, som købes og sælges eller på anden måde afhændes,

dato for køb og salg,

navn og adresse på alle sælgere og købere, og

indhold af urenheder og vandprocent på råvarer, som købes og sælges, hvis varen afregnes på basis af indhold af urenheder og vandprocent, samt angivelse af standardvægten.

 

Hvis råvaren afregnes på basis af vand og urenheder (som det f.eks. er tilfældet med raps), skal alle mængder (købte som solgte) omregnes til standardvægt. I tilfældet raps beregnes standardvægten på basis af 9% vand og 2% urenheder.

 

Standardvægten skal beregnes efter den beregningsmetode, som er anført i bilag 6. Den skal anvendes ved både køb og salg . Standardvægten skal beregnes på et tilstrækkeligt grundlag. Der bør derfor laves mindst en analyse for hver 500 tons solgt råvare.

 

I3. Forarbejders regnskabspligt

Forarbejder skal på daglig basis føre regnskab med modtagne råvarer med angivelse af:

mængder af alle råvarer, der er købt til forarbejdning,

dato for køb,

navn og adresse på leverandør eller leverandørnummer med reference til en adresseliste, og

evt. indhold af vand og urenheder samt angivelse af standardvægten (se nedenfor).

 

Forarbejder skal endvidere føre regnskab, på daglig basis, med forarbejdede råvarer med angivelse af:

mængder af råvarer som er forarbejdet, herunder mængder og typer af slutprodukter, mellemprodukter og biprodukter,

svind ved forarbejdning, med angivelse af årsagen til svindet,

eventuelt dokumenteret rense- og tørresvind, og

mængder som er destrueret med angivelse af årsagen hertil.

 

Forarbejder skal endelig føre regnskab, på daglig basis, med alle afhændede råvarer, mellemprodukter, biprodukter og slutprodukter med angivelse af:

mængder, pris og typer af produkter, som er solgt, foræret væk eller på anden måde afhændet,

hver mængde, der er solgt og foræret bort med angivelse af enten navn og adresse på modtager eller modtagernummer med reference til en adresseliste, og

datoer for salg.

 

 

Hvis råvaren afregnes på basis af vand og urenheder (som det f.eks. er tilfældet med raps), skal alle mængder (købte som solgte) omregnes til standardvægt. I tilfældet raps beregnes standardvægten på basis af 9% vand og 2% urenheder.

 

Standardvægt skal beregnes efter den beregningsmetode, som er anført i bilag 6. Den skal anvendes ved både køb og salg .     Standardvægten skal beregnes på et tilstrækkeligt grundlag. Der skal derfor laves mindst en analyse for hver 500 tons solgt råvare.

 

Hvis der i regnskabsmaterialet henvises til et referencenummer (kundenummer eller lignende), skal der ved regnskabet foreligge en komplet liste over non-food producenter indeholdende navn og adresse samt referencenummer.

 

Ækvivalente mængder

Forarbejderen har pligt til at lade en mængde svarende til den modtagne mængde forarbejde til et godkendt slutprodukt. Bemærk , at slutprodukter der er fremstillet før non-food råvaren er leveret fra producenten til opkøberen ikke kan medregnes til opfyldelse af forarbejdningspligten.

 

I4. Kontrol

Ovennævnte regnskabsmateriale samt kopi af indberetninger skal opbevares i virksomheden og forevises Plantedirektoratet på forlangende.

 

Manglende overholdelse af regnskabspligten sanktioneres som beskrevet i kapitel F.


 

 

EU-direktoratet, den 1. juli 1998


Bilag 1

Godkendte råvarer

 

Råvarer, der kan dyrkes på udtagne landbrugsarealer, når de er bestemt til fremstilling af tilladte slutprodukter som anført i bilag 2

 

KN-kode   Varebeskrivelse

 

0602 90 59   Andre frilandsplanter, med undtagelse af Euphorbia lathyris, Sylibum marianum og Isatic tinctoria

0701 90 10   Kartofler

ex   0713 10 90   Ærter (Pisum sativum L.), dog ikke til udsæd

0713 50 90   Valskbønner, dog ikke til udsæd

ex   0714 90   Jordskokker (forudsat at de ikke undergår en såkaldt hydrolysebehandling, jf. Kommissionens forordning (EØF) nr. 1443/82, enten i uforarbejdet stand eller som et mellemprodukt såsom inulin eller som et biprodukt såsom oligofructose eller andet)

0810 30 10   Solbær

ex   0810 90 85   Frugter af arterne Aronia arbutifolia, havtorn og alm. hyld

0904 20   Krydderier af slægterne Capsicum eller Pimenta, tørrede, knuste eller formalede

0909   Anis, stjerneanis, fennikel, koriander, spidskommen og kommen

0910 5000   Karry

0910 99 10   Bukkehornsfrø

ex   0910 99 91   Krydderier,   undtagen blandinger

ex   0910 99 99   Krydderier,   undtagen blandinger

1001 90 99   Spelt, blød hvede og blandsæd, dog ikke til udsæd

ex   1002 00 00   Rug, dog ikke til udsæd

1003 00 90   Byg, dog ikke til udsæd

1004 00 90   Havre, dog ikke til udsæd

1005 90 00   Majs, dog ikke til udsæd

1007 00 90   Sorghum, dog ikke hybrider til udsæd

ex   1008 10 00   Boghvede, dog ikke til udsæd

ex   1008 20 00   Hirse, dog ikke til udsæd

ex   1008 90 10   Triticale, dog ikke til udsæd

ex   1008 90 90   Andre kornarter, dog ikke til udsæd

1201 00 90   Sojabønner, dog ikke til udsæd

1202 20 00   Jordnødder, afskallede

ex   1204 00 90   Hørfrø, dog ikke til udsæd, bestemt til anden anvendelse end fremstilling af tekstilvarer

ex   1205 00 90   Raps- og rypsfrø, dog ikke til udsæd

(kun de sorter, der er nævnt i bilag 4)

1206 00 90   Solsikkefrø, dog ikke til udsæd

1207 30 90   Ricinusfrø, dog ikke til udsæd

1207 40 90   Sesamfrø, dog ikke til udsæd

1207 50 90   Sennepsfrø, dog ikke til udsæd

1207 60 90   Saflorfrø, dog ikke til udsæd

ex   12 07 99 91   Hampefrø, dog ikke til udsæd, kun godkendte sorter,

  ikke til tekstilvarer

1207 99 99   Andre olieholdige frugter, dog ikke til udsæd

ex   1209 29   Bitterlupin

ex   1211   Planter og plantedele (herunder frø og frugter), som hovedsagelig anvendes til fremstilling af parfumer, farmaceutiske produkter, insektbekæmpelsesmidler, afsvampningsmidler, o.lign. dog ikke lavendel, lavendin og salvie

1212 91   Sukkerroer (hvis der ikke fremstilles sukker som defineret i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1443/82 af dem, enten som mellemprodukt eller biprodukt)

1212 99 10   Cikorierødder (forudsat at de ikke undergår en såkaldt hydrolysebehandling, jf. Kommissionens forordning (EØF) nr. 1443/82, enten i uforarbejdet stand eller som et mellemprodukt såsom inulin eller som et biprodukt såsom oligofructose eller andet)

1214   Kålroer, runkelroer, andre foderrodfrugter, hø, lucerne, kløver, esparsette, foderkål, lupin, vikker og lign. foderprodukter.

Kapitel 14   Vegetabilske materialer, der anvendes til kurvemagerarbejder og andre flettede arbejder, som stoppematerialer eller til børstebinderarbejder; vegetabilske produkter, ikke andetsteds tariferes (f.eks. Broomcorn Sorghum vulgare var. technicum).

 


Bilag 2

Godkendte non-food slutprodukter

 

 

Tilladte non-food slutprodukter, der er fremstillet af råvarer,
og som er anført   i bilag 1

 

Alle produkter i Den Kombinerede Nomenklatur:

a)   med undtagelse af

-   produkter, der henhører under kapitel 1 til 24 i Den Kombinerede Nomenklatur, bortset fra :

-   produkter, der henhører under kapitel 15, og til anden anvendelse end konsum eller foder,

-   KN-kode 2207 20 00 til direkte anvendelse i motorbrændstof eller til forarbejdning til anvendelse i motorbrændstof,

-   emballeringsmateriale henhørende under KN-kode ex 1904 10 og 1905 90 90 på betingelse af, at der foreligger bevis for at produkterne er blevet anvendt til non-food formål efter artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1586/97,

-   mycelium under KN-kode 0602 9110,

-   schellak og lign. vegetabilske carbohydratgummier, naturharpikser, gummiharpikser og balsamer henhørende under KN-kode 1301,

-   safter og ekstrakter af opium henhørende under KN-kode 1302 11 00,

-   safter og ekstrakter af pyrethrum eller af planterødder indeholdende rotenon henhørende under KN-kode 1302 14 00,

-   andre planteslimer og gelatineringsmidler henhørende under KN-kode 1302 39 00.

 

b) medens følgende er omfattet:

-   alle landbrugsprodukter, der er anført i bilag 1, og produkter afledt heraf ved en mellemliggende forarbejdningsproces, og som forbrændes i kraftværker til energi,

-   alle produkter, der er nævnt i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1722/93 forudsat at de ikke er fremstillet af korn eller kartofler, der er dyrket på udtagne landbrugsarealer, og/eller ikke indeholder produkter, der er afledt af korn eller kartofler, som er blevet dyrket på udtagne landbrugsarealer,

-   alle produkter, der er nævnt i Rådets forordning (EØF) nr. 1010/86, forudsat at de ikke er fremstillet af sukkerroer, der er dyrket på udtagne landbrugsarealer, og ikke indeholder produkter, der er afledt af sukkerroer, som er blevet dyrket på udtagne landbrugsarealer.

 

Slutproduktet skal have en sådan form, at det ikke umiddelbart kan anvendes til foder eller fødevarer.

 

Bemærkninger til ovenstående

Kapitel 1 til 24 i Den Kombinerede Nomenklatur (også kaldet den Fælles Toldtarif) omhandler uforarbejdede og let forarbejdede organiske produkter og produkter af organisk oprindelse.

 

Kapitel 15 omhandler olie og fedtstoffer samt produkter afledt heraf.

KN-kode 22 07 20 00 er denatureret ethanol.

 

KN-kode 1904 10 er "Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter". KN-kode 1905 omhandler bagværk og lignende af mel eller stivelse.

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1722/93 omhandler markedsordningen for stivelse. Rådets forordning (EØF) nr. 1010/68 omhandler markedsordningen for sukker.


Bilag 3

Kontraktens indhold

 

Som kontrakt skal anvendes en af EU-direktoratets standard-kontrakter (NF-formular 1A eller NF-formular 1B).

 

Det er imidlertid tilladt at genskabe kontrakten   som elektronisk blanket eventuelt udbygget med opkøbers navnetræk og bomærke.

 

Kontrakten skal mindst indeholde følgende:

Navn og adresse på producenten og opkøberen, samt producentens ansøgningsnummer eller person- og SE-nr. Hvis producenten tidligere har søgt hektarstøtte skal det tilsendte stregkodemærkat klæbes på kontrakten.

Hvilket høstår kontrakten vedrører.

Arten af råvaren.

Det antal hektar, som kontrakten omfatter.

Forventet udbytte for hver afgrødetype. Dette udbytte kan ikke være mindre end det udbytte, som EU-direktoratet har fastsat, se vejledningen.

Erklæring fra producenten (ansøgeren) om at denne forpligter sig til at levere hele den høstede mængde råvare fra de omfattede marker. Ingen del af den råvare, der er dyrket på det areal, som indgår i kontrakten, må sælges, foræres væk eller på anden måde blive brugt som foder eller fødevare.

Erklæring fra opkøberen om at denne forpligter sig til at aftage alle de råvarer, som producenten har pligt til at levere og garanterer, at tilsvarende mængder råvarer vil blive brugt til fremstilling i EU af de slutprodukter, som er nævnt i kontrakten.

Oplysning om alle planlagte slutprodukter.

Mængden af alle biprodukter, der er bestemt til non-food formål.

 

Leveringsbetingelser

 

Endvidere kan parterne træffe aftale om yderligere betingelser for leverancen. Sådanne betingelser kunne bl.a. indeholde følgende oplysninger:

opkøberens pligt til at indsende kontrakten rettidigt,

kravet om sikkerhedsstillelse,

sælgers pligt til at levere råvaren rettidigt og indsende høst- og leveringserklæring,

købers pligt til at indberette oplysninger om modtagne mængder,

købers pligt til at indsende oplysninger om forarbejdningsprocesser, priser og lign.,

kontrakten kan kun opsiges, hvis der forelig kontrakten kan kun opsiges i henhold til reglerne i Kommissionens forordning (EF) nr. 1586/97, eller ved ændring eller ophævelse af   denne forordning,

oplysninger om udsædskrav,

at kontrakten skal være indgået rettidigt,

oplysninger om ændring af kontrakten, samt konsekvensen af udeladelse af dette, og

priser og leveringsbetingelser

 

Sådanne yderligere betingelser betragtes som privatretlige forhold parterne imellem, og kan ikke påberåbes i forhold til EU-direktoratet.

 

Slutprodukt

Opkøberen skal inden kontraktens indgåelse have taget stilling til hvilke slutprodukter, non-food råvaren skal forarbejdes til, da råvarens slutanvendelse skal anføres i kontrakten.

 


Bilag 4

Krav til udsæd af raps- og rybsfrø


 

 


I. Godkendte sorter af raps- og rybsfrø

Certificeret frø af følgende sorter, for hvilke glukosinolatindhold på det er påvist, at de normalt giver frø med et

25 mikromol/g eller derunder samt et erucasyreindhold på 2% eller derunder, godkendt til støtte:


 


45W32

46A75

Accord

Acrobat

Acropolis

Activ

Ada

Adder

Adelie

Agena

Agenor

Akamar

Aladin

Alaska

Alba

Alberta

Alexis

Alice

Aligator

Almea

Alpine

Altona

Amador

Amanda

Amazone

Amber

Ambra

Amica

Amor

Andol

Andy

Angkor

Angus

Anima

Anka

Apache

Apex

Arabella

Arcol

Ariana

Aries

Arietta

Ark

Arkada

Artus

Ascona

Atlas

Atol

Attila

Aurora

Avant

Aztec

Basalte

Basun

Belmondo

Beryl

Bingo

Bolero

Boni

Booster

Boston

Briol

Bristol

Britta

Buffalo

Bullet

Calibra

Callypso

Campus

Canary

Cannon

Canyon

Capitol

Capricorn

Captain

Carmen

Casanova

Casino

CCW 08

CCW 09

CCW 10

Celt

Ceres

Cesar

Challenger

Chang

Chiquero

Cirrus

Cleo

Cobalt

Cobol

Cobra

Cocktail

Cocoon

Colcan 36

Colibri

Colking 4

Collo

Colonel

Colosse

Columbus

Colvert

Colyse

Comando

Comet

Commanche

Complex

Concept

Conny

Consul

Contact

Corlee

Corniche

Corona

Coronet

Corporal

Corrida

Corsair

Corvette

Cosmic

Creol

CSH 01

CSH 07

CSH 08

CSH 09

CSH 17

CSH 18

CSHP 001

Dakini

Darin

Darmor

Debut

Derby

Desiree

Diadem

Diamant

Diana

Diego

Discovery

Dominol

Doublol

Dragon

Drakkar

Dubla

Duetol

Ebony

Ebro

Ecudor

Eden

Elena

Eliot

Elite

Embleme

Emeraude

Energol

Enrico

Envol

Eol

Eperon

Epik

Erik

Espace

Ester

Etalon

Eurol

Everest

Everest VA 75

Evita

Evora

Explorer

Express

Fabiola

Falcon

Felix

Fidelio

Fimbul

Fingal

Focus

Folck

Fornax

Forte

Galaxy

Garrison

Gazelle

Global

Goeland

Golda

Granit

Grenat

Gypse

H3

H4

Hanna

Hansen

Harp

Helios

Hera

Herald

Honk

Horizont

Huron

Hybridol

Hymac

Hyola 38

Hyola 401

Hyola 420

Hysyn 100

Hysyn 110

Ibrix

Idol

Ilona

Impala

Impulse

Inca

Iris

ISH 93-2

ISH 95-11

Jaguar

Jaspe

Jazz

Jetton

Jockey

John

Kabel

Kanela

Kansas

Karat

Karla

Karola

Katarina

Kintol

Kometa

Konda

Kova

Kreta

Kristina

Kulta

Kunto

Kurir

Kutiba

Lady

Lambada

Laser

Leadol

Leopard

Liaison

Liberator

Liberia

Liberty

Liborius

Librador

Libraska

Libravo

Licargo

Liconti

Licord

Licosmos

Licrown

Lictor

Liga

Lightning

Lila

Limbo

Limerick

Limpet

Lincoln

Lineker

Linfort

Link

Lipton

Lirabon

Liradonna

Lirajet

Liraspa

Liratun

Lirawell

Lirektor

Liropa

Lisabeth

Lisandra

Lisonne

Lizard

Logo

Longbow

Lorbas

Lorenz

Loreto

Lucia

Madora

Madrigal

Maestrol

Maja

Mammut

Mandarin

Manta

Mari

Marinka

Mars

Maskot

Master

Maximus

Maximus

  VA 75

Maxol

Melodi

Mensa

Mentor

Merit

Meteor

Milord

Miro

Mocco

Mohican

Moneta

Mondea

Monsun

Morgan

Mustang

Navajo

Neptune

Nickel

Nimbus

OAC Summit

Obulus

Olara

Ole

Olsen

Olymp

Optima

Orakel

Orelia

Orient

Orion

Orkan

Orphee

Oxident

Pactol

Pallas

Palle

Paloma

Panther

Paroll

Partner

Patriot

Paula

Pirate

Pisces

Plato

Plumbshot

Pluto

Polo

Poseidon

Praska

Prelude

Président

Prestol

Printol

Progress

Pronto

Prospa

Puma

Quantum

Quartz

Rafaela

Rally

Rapid

Rapier

Rebel

Riina

Roby

Rock

Rocket

Rosette

RPC 550

Rubis

Rudolf

Sabrina

Salut

Samourai

Sandra

Santana

Savoy

Savoy VA   75

Saxon

Score

Scorpio

Senta

SH 5005/94

SPE 410

Sheyenne Silex

Silvia

Sioux

Sisu

Skye

Starlight

Solar

SPE 520

Spok

Sponsor

Sprinter

Sputnik

Star

Summit

Superior

Superol

Susana

Symbol

Synergy

Tanto

Tapidor

Tarok

Teco

Tempo

Terra

Tivoli

Tomahawk Topas

Tor

Tracia

Tritop

Troika

Tyrol

Unica

Valo

Vega

Verdi

Vivol

Wotan

Zebra

Zenith

Zeus

Zorro


 


 

 

 

II   Egen avl af raps- og rybsfrø til udsæd er godkendt til støtte på betingelse af:

1. at de tidligere udsåede og høstede frø er avlet på samme bedrift (avlen skal stamme fra en mark tilsået med certificeret frø af en sort som anført foran under I), og

2. at de nu udsåede frø har et glukosinolatindhold på 18,0 mikromol pr. gram eller derunder ved et vandindhold på 9%.

Hvis producenten vil anvende egen avl af raps- og rybsfrø til udsæd, skal der inden udsåningen udtages prøver af udsæden af Plantedirektoratets prøvetagere eller af en autoriseret vejer og måler. De udtagne prøver skal analyseres og godkendes af Plantedirektoratet. Udgifter ved prøvetagning og analyser betales af producenten. Nærmere oplysninger fås i Plantedirektoratet, tlf. 45 96 66 00

 

 

III   Sorter med et indhold af erucasyre på 40% og derover af det samlede fedtsyreindhold er godkendt til støtte på betingelse af, at non-food kontrakten suppleres med:

1. oplysninger om, at sorten er med et indhold af erucasyre på 40% eller derover, samt

2. en erklæring om, at den høstede afgrøde holdes adskilt fra andre rapsafgrøder - både hos producenten og hos opkøberen.

 

Bemærk , at det ikke er tilladt at anvende sorter, der er under forsøg og afprøvning, og som ikke er optaget på ovenstående liste under I.


Bilag 5

Beregning af standardvægten

 

Hvis råvaren afregnes på basis af vand og urenheder (som det f.eks. er tilfældet med raps), skal alle mængder (købte som solgte) omregnes til standardvægt.

 

Standardvægten skal beregnes ved hjælp af nedenstående metode. I så tilfælde er det ikke nødvendigt at bogføre rense- og tørresvind, idet dette vil fremgå indirekte af regnskabet.

 

Det er vigtigt, at denne beregningsmetode anvendes ved både køb og salg. Metoden skal anvendes uanset hvilken form for afregning der foretages.

 

Standardvægten skal beregnes på et tilstrækkeligt grundlag. Der bør derfor laves mindst en analyse for hver 500 tons solgt råvare.

 

 

  100 - (urenheder + vand)  

AH234_1.GIF Size: (173 X 2) Standardvægten   =   gange fysisk vægt

  100 - (st.urenheder + st.vand)

 

Urenheder:   indhold af urenheder (i %) i de frøpartier, hvis vægt skal bestemmes.

 

Hvis der er foretaget analyse for både rent frø og renvare sættes

"urenheder" = 100 minus ("rent frø" gange "renvare"

divideret med 100).

 

Hvis der kun er foretaget analyse for   renvare sættes

"urenheder" = 100 minus   "renvare".

 

Vand: indhold af vand (i %) i de frø, hvis vægt skal bestemmes.

 

St.urenheder:   % urenheder i standardkvaliteten (ved raps er "st.urenheder" = 2)

 

St.vand:   % vand i standardkvalitetn (ved raps er "st.vand" = 9)

 

Vandindholdet og indhold af urenheder anføres med 1 decimal.

 


Bilag 6

Retsregler  

 

 

Forordninger

 

Grundforordning

Rådets forordning (EØF) nr. 1765/92 af 30. juni 1992 med senere ændringer.

 

Non-food forordning

Kommissionens forordning (EF) nr. 1586/97 af 29. juli 1997.

 

Kontrolforordning

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3887/92 af 23. december 1992

 

bl.a. ændret ved

Kommissionens forordning (EF) nr. 229/95 af 3. februar 1995

Kommissionens forordning (EF) nr. 1648/95 af 6. juli 1995

 

Sikkerhedsstillelse

Kommissionens forordning (EF) nr. 2220/85 af 22. juli 1985.

 

ændret ved

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1181/87.

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3745/89.

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3403/93.

 

T5-kontroleksemplar

Kommissionens forordning nr. (EØF) 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks. (Kapitel 12)

 

Lov

Lovbekendtgørelse nr. 65 af 9. februar 1996 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for Landbrugsvarer m.v.

 

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 746 af 22. september 1997 om administration af og kontrol med Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v.

 

Bekendtgørelse nr. 688 af 27. september 1997 om afgrøder dyrket på udtagne arealer til fremstilling af produkter, som ikke primært er bestemt til fødevarer eller foder.

 

Bekendtgørelse nr. 652 af 14. august 1997 om ydelse af støtte til producenter af visse markafgrøder (Hektarstøtteordningen).

 


Vejledninger

 

Hektarstøtteordningen

Hektarstøtte, Anmeldelse af foderarealer, Vejledning for høsten 1999.

 

Non-food

Regelsættet vedr. dyrkning af non-food afgrøder på udtagne arealer er beskrevet i følgende vejledninger:

Kontraktpligtige non-food afgrøder. Producenter. Vejledning for høsten 1999.

Kontraktpligtige non-food afgrøder. Opkøbere og forarbejdere. Vejledning for høsten 1999.

Flerårige non-food afgrøder uden kontraktpligt. Vejledning for høsten 1999.

 

Disse vejledninger afløser   de tilsvarende vejledninger for høsten 1998.


Bilag 7

T5-kontroleksemplar

 

 

Salg af non-food produkter til andre lande

Ved salg af non-food produkter til andre lande skal råvaren eller produktet ledsages af et

T5-kontroleksemplar. Et T5-kontroleksemplar er et kontroldokument, som udstedes af

Plantedirektoratet.

 

Salg til andre EU-lande

Hvis non-food råvarer, mellem- og biprodukter sælges til slutforarbejdning i andre medlemslande, skal varerne være ledsaget af et T5-kontroleksemplar.

 

Kravet om T5-kontroleksemplar gælder ikke for mellem- eller biprodukter med oprindelse i råvarer, der – dyrket som ordinær afgrøde – ikke kan opnå eksportstøtte.

 

Salg til tredjelande

Hvis non-food slutprodukter og biprodukter sælges til tredjelande skal produkterne under transport i EU-lande ledsages af et T5-kontroleksemplar.

 

Dette gælder dog kun produkter med oprindelse i råvarer, der – dyrket som ordinær afgrøde – kan opnå eksportstøtte.

 

Udstedelse og attestation af T5-kontroleksemplar

T5-kontroleksemplar udstedes af Plantedirektoratet, dvs. Plantedirektoratets distriktskontor i området. T5-kontroleksemplar skal følge varen.

 

Hvis der er tale om salg af produkter til andre medlemslande skal dokumentet attesteres af de lokale kontrolmyndigheder i den pågældende medlemsstat, når slutforarbejdning har fundet sted. Dokumentet skal herefter returneres til EU-direktoratet.

 

Hvis der er tale om eksport til tredjelande skal dokumentet attesteres af Plantedirektoratet ved udskibning fra Danmark. Hvis produktet eksporteres fra et andet medlemsland skal dokumentet attesteres af den lokale toldmyndighed i udskibningshavnen eller ved den grænseovergang, hvor produkterne forlader EU. Dokumentet skal herefter returneres til EU-direktoratet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsættes næste side


 

Plantedirektoratets distriktskontorer

Plantedirektoratet kan kontaktes på det nærmeste distriktskontor i tidsrummet 8.00 - 15.00. Plantedirektoratet skal kontaktes mindst 48 timer inden dokumentet ønskes udstedt

 

 

Århus, Tilst   Havkærvej 83   tlf. 86 24 42 88

  Postboks 30, Tilst   fax 86 24 62 34

  8381 Mundelstrup

 

Viborg   Livøvej 35   tlf. 86 62 69 33

  Postboks 8   fax 86 62 66 10

  8800 Viborg

 

Aalborg   Lille Borgergade 29, st.   tlf. 98 19 30 55

  Postboks 87   fax 98 19 39 55

  9400 Nørresundby

 

Odense   Lavsensvænget 4   tlf. 66 13 48 80

  Postboks 26   fax 66 13 68 86

  5200 Odense  

 

Roskilde   Navervej 17   tlf. 46 75 45 11

  Postboks 89   fax 46 75 45 12

  4000 Roskilde

 

Vejen   Vejenvej 55   tlf. 75 36 03 99

  Askov   fax 75 36 43 33

  6600 Vejen


 

 

Posttype 306

Anbring Deres mærkat med

stregkoder her.

Hvis De ikke tidligere har søgt hektarstøtte,

anfør i stedet:

 

Personnr.:

 

SE-nr.

 

 

 

 

 

 

AH234_2.GIF Size: (24 X 89)

Avls- og købskontrakt for

non-food rapsfrø, 1999

Evt. løbenr.: ______________________

Mellem nedenstående parter er der indgået aftale om avl og køb af rapsfrø til non-food formål. Rapsfrøene skal anvendes til fremstilling af produkter, der ikke primært er bestemt til konsum eller foderbrug. Frøene sælges til køberen på de vilkår, der er fastsat ved denne kontrakt og i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1586/97.

 

1. Producent/sælger     2. Køber

Kundenr.:

 

 

 

SE-nr.:

 

Navn:

 

 

 

Navn og adresse:

Gade:

 

 

 

 

 

Postnr. / Postdistrikt:

 

 

 

 

 

Telefonnr.:

 

Evt. ansøgningsnr.:

 

 

 

 

 

3. Afgrøde

 

 

 

Antal hektar (1 decimal), i alt

 

Forventet udbytte (kg/ha)

 

Vinterraps

 

 

 

Vårraps

 

 

 

Der skal være overensstemmelse mellem arealstørrelsen i kontrakten og non-food arealet i ansøgningen om hektarstøtte. I ansøgningen skal De tillige oplyse om sort og forventet udbytte på non-food afgrøden. Dyrker De samme type afgrøde som både non-food afgrøde og som ordinær afgrøde, skal De også angive sort og forventet udbytte for marker med den ordinære afgrøde i ansøgningen. Vår- og vinterraps betragtes i denne forbindelse som samme type afgrøde.

 

4. Anvendelse

 

 

Afgrødens primære planlagte slutanvendelse (hovedprodukt): __________________   KN-kode ______________________

 

Afgrødens sekundære slutanvendelse (biprodukt): Oliekager (KN-kode 23 06 40 00)   Andet: ________________________

 

Forventet mængde af oliekager til non-food formål: ___________________ kg.

 

5. Andre betingelser

 

Parterne har aftalt supplerende kontrakt- og leveringsbetingelser, der ikke skal indsendes til EU-direktoratet.

 

6. Erklæring og underskrift

 

Producent

 

Opkøber

AH234_3.GIF Size: (24 X 89)

Jeg forpligter mig til at levere hele avlen fra ovennævnte areal, og mindst det repræsentative udbytte.

 

Jeg forpligter mig til at aftage hele den mængde råvare, som producenten er forpligtet til at levere, og lade en tilsvarende mængde forarbejde til et godkendt non-food slutprodukt.

 

 

 

Dato:

 

 

 

Underskrift:

 

 

 

Dato:

 

 

 

Underskrift:

 

Non-food kontrakter skal være indgået:

Vinterafgrøder: senest den 31. december 1998.

Vårafgrøder: senest samme dag som fristen for ansøgning om hektarstøtte for 1999.


 

 

 

 

 

 

2.GIF Size: (24 X 89)

Avls- og købskontrakt for

Posttype 306

Anbring Deres mærkat med

stregkoder her.

Hvis De ikke tidligere har søgt hektarstøtte,

anfør i stedet:

 

Personnr.:

 

SE-nr.

non-food afgrøde, 1999

Evt. løbenr.: ______________________

Mellem nedenstående parter er der indgået aftale om avl og køb af en afgrøde til non-food formål. Afgrøden skal anvendes til fremstilling af produkter, der ikke primært er bestemt til konsum eller foderbrug. Afgrøden sælges til køberen på de vilkår, der er fastsat ved denne kontrakt og i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1586/97.

 

1. Producent/sælger     2. Køber

Kundenr.:

 

 

 

SE-nr.:

 

Navn:

 

 

 

Navn og adresse:

Gade:

 

 

 

 

 

Postnr. / Postdistrikt:

 

 

 

 

 

Telefonnr.:

 

Evt. ansøgningsnr.:

 

 

 

 

 

3. Afgrøde

 

Afgrøde

 

Antal hektar (1 decimal), i alt

 

Forventet udbytte (kg/ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der skal være overensstemmelse mellem arealstørrelsen i kontrakten og non-food arealet i ansøgningen om hektarstøtte. I ansøgningen skal De tillige oplyse om sort og forventet udbytte på non-food afgrøden. Dyrker De samme type afgrøde som både non-food afgrøde og som ordinær afgrøde, skal De også angive sort og forventet udbytte for marker med den ordinære afgrøde i ansøgningen. Vår- og vinterraps betragtes i denne forbindelse som samme type afgrøde.

 

4. Afgrøde og anvendelse

 

Afgrødens primære planlagte slutanvendelse

(hovedprodukt):

 

KN-kode:

 

Afgrødens sekundære slutanvendelse

(biprodukter):

 

KN-kode:

 

5. Andre betingelser

 

Parterne har aftalt supplerende kontrakt- og leveringsbetingelser, der ikke skal indsendes til EU-direktoratet.

 

6. Erklæring og underskrift

 

Producent

 

Opkøber

AH234_4.GIF Size: (24 X 89)

Jeg forpligter mig til at levere hele avlen fra ovennævnte areal, og mindst det repræsentative udbytte.

 

Jeg forpligter mig til at aftage hele den mængde råvare, som producenten er forpligtet til at levere, og lade en tilsvarende mængde forarbejde til et godkendt non-food slutprodukt.

 

 

 

Dato:

 

 

 

Underskrift:

 

 

 

Dato:

 

 

 

Underskrift:

 

Non-food kontrakter skal være indgået:

Vinterafgrøder: senest den 31. december 1998.

Vårafgrøder: senest samme dag som fristen for ansøgning om hektarstøtte for 1999.

 

 


 

 

Følgeseddel til non-food levering

skal følge med alle non-food leverancer til opkøberen

 

 

Producent:

 

Ansøgningsnr. (hektarstøtte):

 

Kundenr.:

 

Navn:

 

 

Afgrøde:

 

Gade:

 

 

Underskrift:

 

Postnr. / Postdistrikt:

 

 

Dato:

 

 

Jeg har fortsat non-food råvarer til levering o (sæt kryds)

 

 

Sidste leverance af non-food o (sæt kryds)

 

Klip

 

AH234_5.GIF Size: (819 X 2)  


Følgeseddel til non-food levering

skal følge med alle non-food leverancer til opkøberen

 

 

Producent:

 

Ansøgningsnr. (hektarstøtte):

 

Kundenr.:

 

Navn:

 

 

Afgrøde:

 

Gade:

 

 

Underskrift:

 

Postnr. / Postdistrikt:

 

 

Dato:

 

 

Jeg har fortsat non-food råvarer til levering o (sæt kryds)

 

 

Sidste leverance af non-food o (sæt kryds)

 

Klip

AH234_6.GIF Size: (819 X 2)  


Følgeseddel til non-food levering

skal følge med alle non-food leverancer til opkøberen

 

 

Producent:

 

Ansøgningsnr. (hektarstøtte):

 

Kundenr.:

 

Navn:

 

 

Afgrøde:

 

Gade:

 

 

Underskrift:

 

Postnr. / Postdistrikt:

 

 

Dato:

 

 

Jeg har fortsat non-food råvarer til levering   o (sæt kryds)

 

 

Sidste leverance af non-food o (sæt kryds)

 

Klip

 

AH234_7.GIF Size: (819 X 2)  


Følgeseddel til non-food levering

skal følge med alle non-food leverancer til opkøberen

 

Producent:

 

Ansøgningsnr. (hektarstøtte):

 

Kundenr.:

 

Navn:

 

 

Afgrøde::

AH234_8.GIF Size: (27 X 89)

Gade:

 

 

Underskrift:

 

Postnr. / Postdistrikt:

 

 

Dato:

 

 

Jeg har fortsat non-food råvarer til levering o (sæt kryds)

 

 

Sidste leverance af non-food o (sæt kryds)

 


 


AH234_9.JPG Size: (67 X 111)

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

 

EU-direktoratet

Kampmannsgade 3, 1780 København V, tlf. 3392 7000

 

Posttype 306

Anbring Deres mærkat med

stregkoder her.

Hvis De ikke tidligere har søgt hektarstøtte,

anfør i stedet:

 

Personnr.:

 

SE-nr.

 

AH234_10.GIF Size: (44 X 113)

Ændring eller annullering

af non-food kontrakt, 1999
Areal og omsåning

 

Læs vejledningen på næste side inden udfyldelsen.  

 

 

Evt. kontraktløbenr.: ________________________

 

1. Producent/sælger     2. Køber

Kundenr.:

 

 

 

SE-nr.:

 

Navn:

 

 

 

Navn og adresse:

Gade:

 

 

 

 

 

Postnr. / Postdistrikt:

 

 

 

 

 

Telefonnr.:

 

Evt. ansøgningsnr.:

 

 

 

 

 

 

3. Kontrakten ønskes ændret på grund af:

 

Mindre areal   o   Større areal   o   Omsåning   o   Annullering   o   (sæt kryds)

 

 

4. Oplysning om arealer, der er omfattet af ændringen (anfør antal hektar, 1 dec.)

 

 

_____,__   hektar er overført til braklægning . Kan Kan kun anvendes indtil den 15. maj 1999.

 

_____,__   hektar er ændret fra ordinær afgrøde til non-food afgrøde. Kan kun anvendes før ansøgningsfristens udløb.

 

_____,__   hektar er ikke længere at betragte som udtaget areal.

 

_____,__   hektar er sået med anden type non-food afgrøde , der er omfattet af anden non-food kontrakt.

 

 

5. Specifikation af ændringen (afgrøde, areal og udbytte)

 

 

 

Ændring af areal

 

 

Omsåning

 

 

 

 

 

Marknr.

 

 

Afgrøde

 

Oprindeligt areal

(ha, 1 dec.)

 

Areal korrigeret til (ha, 1 dec.)

 

Oprindeligt udbytte (kg/ha)

 

Udbytte korrigeret

til (kg/ha)

 

Sort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AH234_11.GIF Size: (24 X 89)

 

 

Producent

 

Opkøber

 

 

 

Dato:

 

 

 

Underskrift:

 

 

 

Dato:

 

 

 

Underskrift:

11.GIF Size: (24 X 89)


 

 


Vejledning til NF-formular 3A

 


Generelt

Er De ikke istand til at levere den mængde råvare, som De er forpligtet til i henhold til Deres leveringspligt, kan De benytte denne blanket til at anmode EU-direktoratet om at få nedsat eller annulleret denne leveringspligt.

Hvornår bruges NF-formular 3 A

NF-formular 3A skal anvendes i følgende tilfælde:

non-food arealet omsås med anden non-food afgrøde
(f. eks. fra vinterraps til vårraps), eller

non-food afgrøden ændres til ordinær afgrøde (dvs. arealet er ikke længere udtaget)

øvrige arealændringer med undtagelse af ændring fra non-food afgrøde til braklægning efter den 15. maj.

 

Ved andre typer af ændringer (f. eks. ved ændringer i udbyttet eller ændring af arealet til braklægning efter den
15. maj) skal NF-formular 3B anvendes.

 

Hvis ansøgningen om hektarstøtte indeholder et mindre non-food areal end anført i kontrakten, og kontrakten ikke er ændret, skal den fulde mængde råvare, som er anført i kontrakten fortsat leveres som non-food afgrøde.

 

Omsåning af kontraktpligtige non-food afgrøder

Beslutter De at omså med samme afgrøde-art (f.eks. omsåning af vinterraps med vårraps), skal De i fællesskab med opkøberen udfylde NF-formular 3A således:

i punkt 3 sættes kryds under “Omsåning Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. ”,

under punkt 5 anføres det nye udbytte.

 

Hvis ansøgningen allerede er indsendt, skal der endvidere anføres sort på afgrøden.

 

Omsåning skal ske senest den 15. maj.

 

Omsår De med en anden art non-food afgrøde (f.eks. fra vinterraps til vårhvede), skal De indgå ny kontrakt, som skal være indgået senest ved ansøgningsfristens udløb.

 

Ændring fra non-food afgrøde til ordinær afgrøde

Beslutter De at ændre afgrøden helt eller delvist til en ordinær afgrøde (ikke non-food afgrøde), skal De i fællesskab med opkøberen ændre eller annullere kontrakten ved at udfylde NF-formular 3A således:

i punkt 3 sættes kryds under “Mindre areal” eller “Annullering” alt efter om en del eller hele arealet ændres til ordinær afgrøde,

i punkt 4 anføres antal hektar på det areal, som ikke længere er udtaget,

hvis der er tale om en delvis ændring anføres under punkt 5 oprindeligt og korrigeret areal.

 

Ændringen skal være foretaget senest den 15. maj, og skal være modtaget i EU-direktoratet senest samme dato. Dette vil samtidig blive betragtet som en ændring af Deres ansøgning om hektarstøtte, hvis denne allerede er indsendt.

 

Denne ændringsmeddelelse skal også være modtaget senest den 15. maj.

 


Ændring fra ordinær afgrøde til non-food afgrøde

Beslutter De at ændre en ordinær afgrøde til non-food afgrøde, skal De i fællesskab med opkøberen ændre kontrakten ved at udfylde NF-formular 3A således:

i punkt 3 sættes kryds under “Større areal”,

i punkt 5 anføres oprindeligt og korrigeret areal for hver mark.

 

Ændringen skal være foretaget senest ved ansøgningsfristens udløb, og skal være modtaget i EU-direktoratet senest samme dato. Arealet skal samtidig være angivet som udtaget i Deres ansøgning om hektarstøtte.

 

Ændring fra non-food dyrkning til braklægning

Beslutter De efter såning, men inden den 15. maj at lade et non-food areal overgå helt eller delvist til braklægning, skal De udfylde NF-formular 3A således:

I punkt 3 sættes kryds i “Mindre areal” eller “Annullering” alt efter om ændringen omfatter en del eller hele non-food arealet,

i punkt 4 anføres antal hektar på det areal, som overgår til braklægning,

i punkt 5 anføres antal hektar, der stadig er omfattet af kontrakten.

 

Hvis De på den baggrund ændrer til braklægning senest den 15. maj, skal De enten senest den 15. maj etablere et plantedække ved udsåning af f.eks. græs i henhold til bestemmelserne om plantedække, eller holde den resterende afgrøde ganske kort i resten af sæsonen. Det er tilladt forud for såningen at foretage jordbehandling.

 

De må hverken sælge, forære væk eller på anden måde afstå eller i øvrigt anvende den råvare, som ikke længere er omfattet af kontrakten.

 

Ændring til ikke-kontraktpligtige non-food afgrøder

Beslutter De inden den 15. maj at ændre til en ikke kontraktpligtig non-food afgrøde (f.eks. pil) skal De anvende samme procedure som beskrevet under “Ændring fra non-food dyrkning til braklægning.” Såning eller tilplantning skal være foretaget senest den 15. maj. Dog skal den nye afgrøde sås eller plantes i stedet for den beskrevne fremgangsmåde for plantedækket. Der skal foretages en tilsvarende ændring af Deres ansøgning om hektarstøtte.

 

Lavt udbytte

ækstækstækstækst Konstaterer De efter den 15. maj, men inden høst, at afgrøden er helt eller delvist mislykket, skal De anmode EU-direktoratet om annullering af leveringspligten.   Dette sker ved udfyldelse og indsendelse af NF-formular 3B “Anmodning om ændring af leveringspligt – non-food”.

 

Indsendelse

NF-formular 3A skal indsendes straks efter udfyldelsen (husk stregkodemærkat). Formularen skal senest være modtaget i EU-direktoratet den 15. maj , og indsendes af opkøberen. Ved omsåning med samme afgrødeart (f.eks. fra vinterraps til vårraps), er det ikke nødvendigt at ændre i en allerede indsendt ansøgning om hektarstøtte.

 

Husk både producentens og opkøberens underskrift.

 

9.JPG Size: (67 X 111)

3 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

 

EU-direktoratet

Kampmannsgade 3, 1780 København V, tlf. 3392 7000

 

Posttype 306

Anbring Deres mærkat med

stregkoder her.

Hvis De ikke tidligere har søgt hektarstøtte,

anfør i stedet:

 

Personnr.:

 

SE-nr.

 

AH234_12.GIF Size: (24 X 89)

Anmodning om ændring

af leveringspligt, 1999

Non-food kontrakt

Læs vejledningen på næste side inden udfyldelsen.

 

 

Evt. kontraktløbenr.: ________________________

 

1. Producent/sælger     2.   Køber

Kundenr.:

 

 

 

SE-nr.:

 

Navn:

 

 

 

Navn og adresse:

Gade:

 

 

 

 

 

Postnr. / Postdistrikt:

 

 

 

 

 

Telefonnr.:

 

Evt. ansøgningsnr.:

 

 

 

 

 

3. Specifikation af ændringen (areal og udbytte)

 

Mark nr.

 

Afgrøde

Oprindeligt areal

(ha, 1 dec.)

Areal korrigeret til (ha, 1 dec.)

Oprindeligt
udbytte (kg/ha)

Udbytte korrigeret til
(kg/ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen del af den råvare, der er dyrket på non-food arealer, der ændres til braklagte arealer,
må sælges, foræres bort eller på anden måde blive brugt, som råvare til foder eller fødevare brug.

 

4. Årsag til anmodningen

 

De skal anføre en præcis og detaljeret beskrivelse af årsagen til ændringen. Er der f.eks. tale om misvækst, skal De anføre,  

hvad der har ført til misvæksten. Dokumentation skal vedlægges.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Destruktion af plantemateriale

 

 

 

 

 

   

Forbeholdt EU-direktoratet

Anmodningen er godkendt den:

 

 

 

 

 

Stempel og underskrift

 


Producent

AH234_13.GIF Size: (17 X 89)

Dato:

 

 

Underskrift:

 

 

 

Forbeholdt EU-direktoratet

 

Anmodningen er ikke godkendt,

se brev til producenten af (dato):

 


 

 


Vejledning til NF-formular 3B

 


Generelt

Er De ikke istand til at levere den mængde råvare, som De er forpligtet til i henhold til Deres leveringspligt, kan De benytte denne blanket til at anmode EU-direktoratet om at få nedsat eller annulleret denne leveringspligt.

Hvornår bruges NF-formular 3B

NF-formular 3B skal anvendes i følgende tilfælde:

ved ændringer i udbyttet og

ved ændring af arealet til braklægning efter den 15. maj.

 

Hvis ansøgningen om hektarstøtte indeholder et mindre non-food areal end anført i kontrakten, og kontrakten ikke er ændret, skal den fulde mængde råvare, som er anført i kontrakten fortsat leveres som non-food afgrøde.

 

Leveringspligt

De har altid pligt til at levere hele den høstede mængde råvarer.

 

Hvis De dyrker byg, hvede, rug (gælder dog ikke korn høstet som helsæd i storballer), raps, rybs og solsikke, skal De dog mindst levere den mængde, som EU-direktoratet i juli måned i høståret fastsætter for den pågældende råvare. Inden udgangen af juli måned vil De fra EU-direktoratet modtage oplysning om denne minimumsmængde. Hvis De har høstet mindre end minimumsmængden, skal De efterlevere med råvare dyrket på arealer, som ikke er udtaget.

 

For andre afgrøder skal den leverede mængde mindst svare til den mængde, der er anført i kontrakten.

 

Ændring fra non-food dyrkning til braklægning

Beslutter De efter den 15. maj at lade et non-food areal overgå helt eller delvist til braklægning, skal De anmode EU-direktoratet om fritagelse for leveringspligten, og udfylde NF-formular 3B således:

i punkt 3 anføres antal hektar på det areal (mark for mark), som overgår til braklægning,

under punkt 4 forklares årsagen til ændringen eller annulleringen, samt

i punkt 5 skal De anføre den metode hvorved De ønsker at destruere det tilbageværende non-food afgrøde.

 

Når ændringen er godkendt af EU-direktoratet, skal De braklægge det pågældende non-food areal ved at holde det tilbageværende plantedække ganske kort i resten af vækstsæsonen eller ved at udså plantedække i henhold til bestemmelserne om plantedække (forbudet mod at slå braklagte arealer gælder ikke for arealer, der overføres fra non-food produktion til braklægning). De må hverken sælge, forære væk eller på anden måde afstå eller i øvrigt anvende den råvare, som ikke længere er omfattet af kontrakten.

 

De må ikke foretage de fysiske ændringer på marken, før en godkendelse foreligger fra EU-direktoratet. De vil modtage svar på Deres anmodning om ændring af leveringspligten senest 3 uger, efter den er modtaget i EU-direktoratet.

 

Forventning om nedsat udbytte

Hvis De på grund af særlige omstændigheder ikke mener at kunne levere den mængde råvare, som De er forpligtet til, kan De anmode EU-direktoratet om tilladelse til nedsættelse af leveringspligten, og udfylde NF-formular 3B således:

i punkt 3 anføres det nye forventede udbytte (mark for mark),

under punkt 4 forklares præcist og detaljeret årsagen til ændringen.

 

En nedsættelse af leveringspligten kan kun godkendes i helt specielle tilfælde, og skal i hver enkelt tilfælde godkendes af EU-direktoratet. For nærmere oplysninger, se non-food vejledningen for producenter, afsnit D2. De vil modtage svar på Deres anmodning om ændring af leveringspligten senest 3 uger efter den er modtaget i EU-direktoratet.

 

Lavt høstudbytte –   NF-formular 4

Konstateres der et lavt udbytte ved høst, kan EU-direktoratet i særlige tilfælde efter en konkret vurdering tillade at leveringspligten nedsættes med indtil 10% i forhold til det repræsentative udbytte. Sådanne særlige tilfælde kan for eksempel være lokalt betingede vejrforhold (regn, hagl, storm, tørke), sandflugt, skadedyr, indtrængende fugle eller dyrevildt eller andre begivenheder, der er indtruffet uafhængigt af Deres vilje umiddelbart før eller under høsten.

 

For at kunne tage stilling til en anmodning om reduktion i leveringspligten, skal De på høst- og leveringserklæringen (NF-formular 4) give en udførlig forklaring på de omstændigheder, der har ført til   det nedsatte udbytte. Der skal endvidere gives oplysninger om tidspunktet eller perioden, hvori de givne omstændigheder indtraf.

 

Dokumentation

EU-direktoratet kan kun godkende ændringer af leveringspligten, hvis De vedlægger dokumentation for de forhold, som de har angivet i punkt 4 som årsag til ændringen. Se non-food vejledningen, afsnit D2 om kravene til doukmentation.

 

Indsendelse

NF-formular 3B skal indsendes straks efter udfyldelsen (husk stregkodemærkat).

 

Denne blanket skal underskrives og indsendes af producenten.

 

EU-direktoratet underretter opkøber om godkendte ændringer af leveringspligten.

 9.JPG Size: (67 X 111)

 

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

 

EU-direktoratet

Kampmannsgade 3, 1780 København V, tlf. 3392 7000

 

Posttype 306

Anbring Deres mærkat med

stregkoder her.

Hvis De ikke tidligere har søgt hektarstøtte,

anfør i stedet:

 

Personnr.:

 

SE-nr.

 

AH234_14.GIF Size: (24 X 89)

Høst- og leveringserklæring  

vedr. dyrkning af etårige non-food afgrøder

på udtagne arealer, 1999  

 

 

Evt. kontraktløbenr.: ________________________

 

 

 

1. Producent/sælger     2. Køber

Kundenr.:

 

 

 

SE-nr.:

 

Navn:

 

 

 

Navn og adresse:

Gade:

 

 

 

 

 

Postnr. / Postdistrikt:

 

 

 

 

 

Telefonnr.:

 

Evt. ansøgningsnr.:

 

 

 

 

 

 

3. Høstudbytte

Der skal anføres høstudbytte for hver afgrødetype. Der skal angives mængder – angivet som indvejet råvare og i kg,

evt. suppleret, hvis der er høstet mindre end referenceudbytte, se vejledningen.

 

Afgrøde

 

Udbytte i kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Evt. årsag til lavt udbytte. Se vejledningen på næste side

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Erklæring og underskrift

 

Producent

 

AH234_15.GIF Size: (24 X 89)

Jeg erklærer,

- at alle de høstede mængder råvarer er leveret til ovennævnte opkøber i overensstemmelse med den indgåede kontrakt,

- at intet af den høstede non-food afgrøde er solgt eller foræret bort til andre eller på nogen anden måde brugt, og

- at der om nødvendigt er suppleret med råvarer dyrket på ikke udtagne arealer.

 

 

Dato:

 

 

Underskrift:

 

 

 

 


 

 

Vejledning til høst- og leveringserklæringen

 


Leveringstidspunkt

. Levering af råvare. Levering af råvare. Levering af råvare. Levering af råvare De skal levere råvaren til opkøberen senest den 15. oktober 1999 . Hvis der er tale om rodfrugter eller andre sent høstede afgrøder, kan EU-direktoratet fastsætte en senere dato.

 

Korn, raps, rybs og solsikke

. Høst- og leveringserklæring. Høst- og leveringserklæring. Høst- og leveringserklæring. Høst- og leveringserklæring Senest 25 dage efter, at De har leveret sidste del af råvaren til opkøber, skal De udfylde og indsende en høst- og leveringserklæring (NF-formular 4) til EU-direktoratet. De skal oplyse om høstet mængde for hver afgrødeart, samt til hvem den høstede råvare er leveret.

 

EU-direktoratet kan i helt specielle tilfælde tillade, at De leverer op til 10% mindre end det repræsentative udbytte. Leveringspligten kan kun nedsættes i tilfælde af begivenheder, som De ikke kunne forudse inden høst.

 

Sådanne særlige tilfælde kan for eksempel være lokalt betingede vejrforhold (regn, hagl, storm, tørke), sandflugt, skadedyr, indtrængende fugle eller dyrevildt eller andre begivenheder, der er indtruffet uafhængigt af Deres vilje før eller under høsten.

 

Derimod kan ringe jordbonitet, begrænset anvendelse af gødning og plantebeskyttelsesmidler samt generelle vejrforhold, der er indtruffet før den 1. juli 1999 ikke begrunde en nedsættelse af leveringspligten. Sådanne forhold er der taget højde for ved fastsættelsen af det repræsentative udbytte. Efter høst kan De heller ikke påberåbe Dem dårligt såbed eller andre begivenheder, der længe før høst burde have gjort det klart, at udbyttet ikke ville leve op til forventningerne. I sådanne tilfælde skal De inden høst indsende NF-formular 3B.

 

Hvis De efter høst ønsker leveringspligten nedsat, skal De under punkt 4 på høst- og leveringserklæringen give en udførlig forklaring på de forhold, der har ført til det lave udbytte. De skal i denne forbindelse også oplyse om tidspunktet eller perioden, hvor de givne omstændigheder indtraf. De skal i videst muligt omfang vedlægge dokumentation for forholdene. Sådan dokumentation kan for eksempel være en erklæring fra en planteavlskonsulent, opkøber eller anden sagkyndig, fotografier, avisudklip eller lignende.

 

Hvis EU-direktoratet ikke kan godkende anmodningen om nedsættelse af   leveringspligten, vil De få besked herom senest 3 uger efter indsendelsen af høst- og leveringserklæringen. De vil samtidig blive anmodet om at foretage en supplerende levering af den manglende mængde inden 25 dage, dog senest den 10. december 1999, således at leveringspligten er overholdt.

 

Andre typer råvarer

For andre afgrøder skal den leverede mængde mindst svare til den mængde, der er anført i kontrakten.

 

C5. Lavt udbytte Konstaterer De efter høst, at det ikke har været muligt at høste den mængde råvare, skal De give en præcis og detaljeret begrundelse for årsagen til det lave høstudbytte. Er der f.eks. tale om misvækst, skal De forklare, hvad der har ført til misvæksten. Dette skal ske på denne blanket (NF-formular 4).

 9.JPG Size: (67 X 111)

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

 

EU-direktoratet

Kampmannsgade 3, 1780 København V, tlf. 3392 7000

Posttype 306

Anbring Deres mærkat med

stregkoder her.

Hvis De ikke tidligere har søgt hektarstøtte,

anfør i stedet:

 

Personnr.:

 

SE-nr.

 

 

 

AH234_16.GIF Size: (24 X 89)

Overtagelse

af non-food kontrakt  

ved producentskifte

 

 

 

 

1. Producent/sælger     2. Køber

Kundenr.:

 

 

 

SE-nr.:

 

Navn:

 

 

 

Navn og adresse:

Gade:

 

 

 

 

 

Postnr. / Postdistrikt:

 

 

 

 

 

Ved producentskifte efter udløb af ansøgningsfristen

  for ansøgning om hektarstøtte, skal denne blanket kun

indsendes, hvis den nye producent allerede har indsendt

  ansøgning om hektarstøtte vedr. hans tidligere bedrift.

 

Sker producentskiftet efter den 15. maj kan denne blanket

ikke anvendes, men i stedet kan en særlig producentskifte-

erklæring fås ved henvendelse til EU-direktoratet. Ønsker

De, som ny producent, støttebeløbet fortsat skal udbetales til

  den oprindelige støtteansøger og søger De ikke husdyrs-

præmier, skal De ikke meddele EU-direktoratet, at der er

sket producentskifte.

 

Telefonnr.:

 

Evt. ansøgningsnr.:

 

 

 

 

 

 

3. Ny producent  

 

Kundenr.:

 

 

Navn:

 

 

Gade:

 

 

Postnr. / Postdistrikt:

 

 

Telefonnr.:

 

 

Evt. ansøgningsnr.:

 

Personnr.:

 

 

SE-nr.:

 

4. Non-food kontrakt for

 

Afgrøde:

 

Areal:

 

Høstår:

 

 

5. Erklæring og underskrift

Tidligere producent

Opkøber

 

Jeg overdrager hermed non-food kontrakten til nedennævnte nye producent.

 

Jeg accepterer hermed, at den nye producent overtager

ovennævnte non-food kontrakt.

 

 

 

 

Dato:

 

 

 

Underskrift:

 

 

 

Dato:

 

 

 

Underskrift:

 

11.GIF Size: (24 X 89)

AH234_17.GIF Size: (24 X 89)

Ny producent

 

 

Jeg erklærer, at jeg indtræder i alle de forpligtelser, som er

omhandlet i ovennævnte non-food kontrakt.

 

 

 

 

 

 

Dato:

 

 

 

Underskrift:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.GIF Size: (24 X 89)


 

 


9.JPG Size: (67 X 111)

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

 

EU-direktoratet

 

 

AH234_18.GIF Size: (24 X 89)

 


Modtagelse af non-food produkter fra producenter, 1999  

 

 

Meddelelsen skal være EU-direktoratet i hænde senest 35 dage efter modtagelse af de enkelte partier, dog ikke senere end den 10. november 1999. For partier, der er leveret før den 1. september 1999 skal indberetning være modtaget senest den 5. oktober 1999.

Det er vigtigt , at oplysninger ikke indsendes mere end én gang.

 

 

1. Producent/sælger     2. Køber

Kundenr.:

 

 

 

SE-nr.:

 

Navn:

 

 

 

Navn og adresse:

Gade:

 

 

 

 

 

Postnr. / Postdistrikt:

 

 

 

 

 

 

 

3. Leveringssted

 

Leveringsted:

 

 

4. Mængder

 

 

 

Afgrøde

 

 

Modtagedato

 

Mængde, kg

Indvejet råvare

 

Mængde, kg

Standardvægt

 

Slutlevering

Ja eller nej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AH234_19.GIF Size: (24 X 89)

5. Underskrift

 

 

Opkøber

 

Dato:

 

 

Underskrift:

 

 

 

 


 

9.JPG Size: (67 X 111)

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

 

EU-direktoratet

 

 

AH234_20.GIF Size: (24 X 89)

 


Levering af non-food produkter til forarbejdning

 

Blanketten skal være modtaget i EU-direktoratet senest 40 arbejdsdage efter leveringen af tidligst leverede parti.

 

 

1. Opkøber / mellemhandler   2. Forarbejder

 

Navn og adresse:

 

 

 

 

 

 

 

Navn og adresse:

 

 

 

 

 

 

 

SE-nr.:

 

 

 

 

 

3. Afgrøde og høstår

 

Afgrøde:

 

Høstår:

 

 

4. Leverede partier

 

Leveringsdato

 

Fysisk vægt

 

Vand %

 

Urenheder

 

Standardvægt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AH234_21.GIF Size: (24 X 89)

 


5. Underskrift

 

 

Opkøber

 

Dato:

 

 

Underskrift:

 

 

 


 

9.JPG Size: (67 X 111)

3 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

 

EU-direktoratet

 

 

AH234_22.GIF Size: (24 X 89)

 


Salg af non-food produkter via mellemhandler

 

Blanketten skal være modtaget i EU-direktoratet senest 40 arbejdsdage efter leveringen af tidligst leverede parti.

 

1. Opkøber   2. Mellemhandler 1  

Navn og adresse:

 

Navn og adresse:

 

 

 

 

 

 

3. Mellemhandler 2   4. Forarbejdningsvirksomhed  

Navn og adresse:

 

Navn og adresse:

 

 

 

 

 

 

5. Afgrøde og høstår

 

Afgrøde:

 

Høstår:

 

 

6. Leverede partier

 

Leveringsdato

 

Fysisk vægt

 

Vand %

 

Urenheder

 

Standardvægt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AH234_23.GIF Size: (24 X 89)

7. Underskrift

 

 

Opkøber

 

Dato:

 

 

Underskrift: