Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Helikopterbeflyvning af skibe samt helikopterdæk på skibe og anlæg


A. HELIKOPTERBEFLYVNING AF SKIBE:

1. Skibe, der undtagelsesvis modtager eller afgiver materiel eller personer med helikopter, skal sikre, at operationerne gennemføres som anbefalet af The International Chamber of Shipping »Guide to helicopter/ship operationsd«.

2. Andre bestemmelser, der eventuelt er fastsat af anden myndighed, i hvis myndighedsområde operationerne gennemføres, skal opfyldes.

3. Det i pkt. 1 og 2 nævnte er ikke gældende for redningsoperationer. Disse operationer skal søges gennemført efter helikopterbesætningens anvisning og med mindst mulig risiko for personer, helikopter og skib.

B. HELIKOPTERDÆK PÅ ANLÆG, DER ANVENDES I FORBINDELSE MED UDFORSKNING ELLER UDNYTTELSE AF KONTINENTALSOKLEN.

Luftfartsdirektoratet har fastsat nærmere bestemmelser for helikopterdæk på anlæg, der anvendes i forbindelse med udforskning eller udnyttelse af kontinentalsoklen.

Bestemmelserne, der er gældende for helikopterdæk på platforme, skibe m.m., omfatter bl.a. regler for dækkenes udformning, drift og sikkerhedsforanstaltninger m.m.

Bestemmelserne, der trådte i kraft pr. 1 februar 1979, kan fås ved henvendelse til:

Luftfartsdirektoratet,

Luftfartsinformationstjenesten,

Codanhus,

Gl. Kongevej 60, 10. sal, 1850 København V.

C. HELIKOPTERDÆK PÅ ANDRE SKIBE.

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE.

1.1 De i dette afsnit indeholdte bestemmelser gælder for skibe med start og landingsplads for helikopter, samt skibe, der regelmæssigt modtager eller afgiver materiel eller personer med helikopter.

Bestemmelserne er gældende for skibe, der får helikopterdæk etableret den 1. januar 1985 eller senere.

2. DEFINITIONER.

2.1 Helikopterdæk: Start- og landingsplads for helikoptere på skibe.

Rotordiameter: Diameter på hovedrotoren på den største helikopter.

Hangar: Helt eller delvis lukket rum, der anvendes som ly for helikopter.

3. TEKNISK GODKENDELSE OG BESIGTIGELSE AF HELIKOPTERDÆK

3.1 TEKNISK GODKENDELSE

3.1.1 Placering af helikopterdæk og evt. hangar skal godkendes af direktoratet. De særlige begrænsninger og vilkår, der skal gælde for dets anvendelse, meddeles af direktoratet.

3.2 Følgende materiale skal indsendes til direktoratet:

  • a) Detaljeret angivelse af dimensioner og vægt for den største helikopter, som dækket søges godkendt til.
  • b) Oversigtstegninger, der viser helikopterdækket med speciel angivelse af den bæredygtige del samt denne største tilladte belastning, og dækkets placering på skibet samt de hindringsfrie planer i henhold til pkt. 4.2. og 4.3. Ligeledes skal afstande til hindringer, der overstiger helikopterdækkets niveau, og disses position og højde i forhold til helikopterdækket fremgå af tegningerne.
  • c) Beskrivelse, mængdeangivelse og tegninger, der viser placering for anlæg og udstyr omtalt under pkt. 5 og 7.
  • d) Helikopterdækket samt dets befæstigelse til skibet skal være godkendt af skibets klassifikationsselskab.

3.2.1 Beskrivelse og tegninger af hangar med udstyr som omtalt under pkt. 9.

3.3 BESIGTIGELSE

3.3.1 Forinden helikopterdækket tages i brug, skal syn af dæk og udrustning afholdes af skibstilsynet.

4. PLACERING

4.1 IND- OG UDFLYVNINGSSEKTOR

Helikopterdækket skal have en hindringsfri ind- og udflyvningssektor på mindst 210 grader. Sektoren skal indeholde en lodret cylinder med diameter svarende til 1 rotordiameter og med centrum på vinklens halveringslinie. Cylindrens skæringscirkel med helikopterdækket må ikke indeholde punkter uden for den bæredygtige del af helikopterdækket. (se tegning, bilag 1).

4.2 HINDRINGER I IND- OG UDFLYVNINGSSEKTOREN

I ind- og udflyvningssektoren må der på eller i umiddelbar nærhed af helikopterdækket ikke være hindringer, der rager op over helikopterdækkets niveau.

Undtagelse kan gøres for enkeltstående hindringer af driftsmæssig betydning, som ikke rager mere end 30 c. op over helikopterdækkets niveau.

Den frie ind- og udflyvningssektors udstrækning i horisontal og vertikal retning uden for skibets begrænsning bestemmes efter anvisning fra det luftfartsforetagende, der opererer helikopterne.

4.3 HINDRINGER UDEN FOR IND- OG UDFLYVNINGSSEKTOREN

Uden for ind- og udflyvningssektoren må der ikke være hindringer, der gennembryder et plan med hældningen 1 (højde) : 2 (afstand) inden for en afstand på 1/3 rotordiameter fra mindste tilladte helikopterdæk, jfr. pkt. 5.1.

Der kan tillades et gelænder eller lignende til en højde af 1 m over helikopterdækket til sikring af færdslen ved opgange eller lignende i denne sektor.

Anm.: Helikopterdækket bør være således placeret, at der tages hensyn til turbulens- og temperaturforhold forårsaget af skibets struktur og udstyr.

5. HELIKOPTERDÆKKET

5.1 STØRRELSE

Helikopterdækkets bredde/diameter skal være mindst 1 1/3 gange rotordiameteren.

5.2 BÆREEVNE

5.2.1 Dækket skal være dimensioneret således, at et hvilket som helst punkt på dækket kan påføres en enkeltlast lig med 75 pct. af totalvægten af den tungeste helikopter. Enkeltlasten regnes jævnt fordelt over et område på 0,093 kvadratmeter / 1 ft i anden.

5.3 OVERFLADENS BESKAFFENHED

5.3.1 Hældningen af helikopterdækkets overflade må ikke overstige 2 pct. Dækkets overflade skal være af en sådan beskaffenhed, at det er skridsikkert i våd tilstand. Dækket skal være forsynet med et sikkert fastgjort stramt net på 15 gange 15 m af sisal-/hampreb. Rebets diameter skal være 15-20 mm og maskestørrelsen i nettet 200-250 mm. Anvendelse af rammeværk af træ kræver særlig godkendelse.

5.3.2 Imprægnering/brandsikring

Der skal foreligge bekræftelse på, at trædæk er behandlet med brandhæmmende imprægnering, og at maling o.lign. er brandhæmmende.

5.4 SIKKERHEDSNET

Til opfangning af personer skal helikopterdækket være omgivet af et sikkerhedsnet af mindst 1,5 m bredde, der kan optage faldarbejdet ved, at en vægt på 200 kg falder ud i det. Inderkanten af nettet skal være fastgjort under helikopterdækkets niveau, og yderkanten må ikke være over dette niveau. Nettets hældning opad/udad skal være mindst 30 grader.

5.5 ADGANGSVEJE

til helikopterdækket skal der være mindst 2 bekvemme, tydeligt afmærkede adgangsveje, der er anbragt så fjernt fra hinanden som praktisk muligt, og som har en fri passage på mindst 60 cm.

5.6 FORTØJNING

Helikopterdækket skal være forsynet med anordninger til fortøjning af en helikopter.

5.7 AFLØBSRENDE

Helikopterdækket skal være tæt og forsynet med arrangementer for afløb, herunder en rende i hele sin omkreds til opsamling og bortledning af eventuelt spildt brændstof således, at dette hindres i at falde ned på eller spredes over dele af det skib, hvorpå helikopterdækket forefindes.

Nævnte arangementer skal kunne modstå brændende brændstof.

5.8 SIKRINGSKANT

I hele dækkets omkreds skal der etableres en 5 cm høj kant for at hindre personer eller materiel i at glide ud. Kanten skal udføres således, at der er afløb til den i pkt. 5.7 omtalte afløbsrende.

6. AFMÆRKNING

6.1 FARVE

Helikopterdækkets start- og landingsareal skal være gråt eller grønt og dets begrænsning skal markeres med en hvid linie, 30 cm bred.

6.2 AFMÆRKNING AF IKKE-BÆREDYGTIGE OMRÅDER I TILSLUTNING TIL HELIKOPTERDÆKKET

Området i plan med helikopterdækket, hvor landing ikke må foregå, skal være tydeligt afmærket med rødt.

6.3 HJÆLPEAFMÆRKNING

Afmærkning, der skal støtte piloten ved landing, skal udføres efter aftale med luftfartsforetagendet, der forestår beflyvningen.

6.4 LYSAFMÆRKNING

Såfremt helikopterdækket ønskes godkendt til natflyvning, skal det forsynes med et permanent lysanlæg.

6.4.1 Kantbelysning

Helikopterdækket skal forsynes med kantbelysning i hele sin omkreds. Kantbelysningen skal bestå af rundstrålende lamper med en indbyrdes afstand på ikke over 3 m. Lysene kan være skiftevis blå og gule, blå og hvide, eller alene gule eller hvide. Lysstyrken skal være 25-50 cd.

6.4.2 Fladebelysning

Helikopterdækket skal kunne fladebelyses på en sådan måde, at piloterne ikke blændes.

6.5 AFMÆRKNING AF HINDRINGER

Hindringer, som findes nærmere helikopterdækket end en rotordiameter og /eller udgør en fare for beflyvningen, skal bemales med gule og sorte striber samt om nødvendigt forsynes med røde hindringslys med en lysstyrke på mindst 10 cd.

7. UDSTYR

7.1 BRANDSLUKNINGSUDSTYR

7.1.1 På helikopterdækket eller i umiddelbar nærhed af dette skal der forefindes mindst følgende brandslukningsudstyr:

45 kg pulverildslukker

2 gange 12 kg pulverindslukker til metalbrande

10 kg CO2-ildslukker

1 mellemskumanlæg, der i mindst 5 minutter er i stand til at levere mindst 6,2 l skum i minuttet pr. m2 landingsareal.

7.1.2 På helikopterdækket skal der forefindes to brandstudse med slanger og kombinerede strålerør af godkendt type.

7.1.3 CO2-ildslukkerens mundstykke skal forsynes med forlænger, der kan må motoren på den anvendte helikopter.

7.1.4 Brandslukningsudstyret skal, når der ikke er operationer på helikopterdækket, være abragt i skabe, og der skal etableres et inspektionssystem der sikrer, at eftersyn finder sted. Udstyret skal være forsynet med forskriftsmæssigt dateret og signeret kontrolkort, der dokumenterer eftersyn. De anvendte pulver, og skumaggregater skal kunne indsættes overalt på helikopterdækket.

7.2 REDNINGSUDSTYR

7.2.1 Værktøj

Følgende minimumsudstyr skal forefindes på eller ved helikopterdækket:

2 stk. Crasch-økser

2 stk. crash-knive

1 stk. koben

1 stk. boltsaks

1 stk. bidetang

1 stk. nedstryger med reserveklinger

1 stk. hammer

1 stk. mejsel

1 stk. pladesaks

2 stk. sikkerhedslamper.

Værktøjet skal opbevares let tilgængeligt i aflåst, rødmalet skab eller kasse med vindue af glas eller plastic, der kan knuses. Skab eller kasse skal være mærket »redningsudstyr« og »Emergency Equipment«.

7.2.2. Bådshage

En metalbådshage med tre meter langt skaft skal forefindes ved helikopterdækket.

7.2.3 Redningsbåd

Ved start og landing skal en motorredningsbåd være klar til øjeblikkelig brug.

7.3 BEKLÆDNING FOR BRAND- OG REDNINGSMANDSKAB

Der skal ved helikopterdækket forefindes et skab eller en kasse indeholdende personligt udstyr for to mand, bestående af typegodkendte beskyttelsesdragter med handsker, støvler og hjelme med visir. Skab eller kasse skal være rødmalet og mærket: »Branddragt« og »Protective clothing«.

7.4 SKILTE

Der skal opsættes skilte med følgende tekst på dansk og engelsk, og krav kan stilles om samme tekst på andre sprog:

  • a) Ophold på helikopterdækket under start og landing er forbudt.
  • b) Tobaksrygning og brug af åben ild er forbudt.
  • c) Færdsel bag om helikoptere med igangværende rotorer er forbudt.

7.5 VEDLIGEHOLDELSE OG TILSYN

Det krævede redningsudstyr skal holdes i forskriftsmæssig stand og altid være klar til brug. Eftersyn af udstyret skal foretages forskriftsmæssigt.

7.6 TANKNING AF HELIKOPTERE

Der skal forefindes brændstof og tankningsudstyr således, at helikoptere kan tankes. Regler for tankning og udstyr, som angivet i Luftfartsdirektoratets BL 3-6 »Tankning af luftfartøjer«, skal følges. Brændstof skal opbevares i særligt godkendte tanke.

7.7 STOPKLODSER OG FORTØJNINGSUDSTYR

Tilgængelig for helikopteroperatøren skal der på anlægget forefindes stopklodser eller lignende til brug, når helikopteren parkeres i kort tid. Desuden skal der forefindes reb eller kæder til fortøjning af helikoptere til de i pkt. 5.6 omtalte fortøjningsanordninger.

7.8 ALARMERINGSANLÆG

Der skal etableres et alarmeringsanlæg, der skal kunne aktiveres fra helikopterdækket.

7.9 NØDSTRØMSANLÆG

Det i pkt. 6.4, 6.5 og 7.1 nævnte udstyr skal kunne forsynes fra et automatisk nødstrømsanlæg med omkobling inden for 10 sekunder.

7.10 Det i pkt. 6.4, 6.5 og 7.1 omtalte udstyr skal betjenes eller overvåges et sted, hvorfra der enten er fuldt overblik over helikopterdækket eller direkte telefon- eller radioforbindelse til personalet på eller ved helikopterdækket, jfr. pkt. 8.3.

8. ORGANISATION

8.1 ANSVARSHAVENDE

Skibets fører skal fra skibets besætning udpege en person, der under førerens tilsyn er ansvarshavende for helikopterdækket og dets drift.

8.1.1 Under helikopteroperationer skal der på anlægget være en person, der kan kommunikere på dansk og engelsk.

8.2 ANSVARSOMRÅDE

Den ansvarshavende er ansvarlig for:

At nærværende bestemmelser overholdes,

at der er udarbejdet instrukser indeholdende forholdsregler ved nødsituationer og havarier,

at der er udarbejdet instrukser for tilsyn med helikopterdækkets anlæg og udstyr, herunder bestemmelser for friholdelse af dækket for personer og løse genstande under start og landing,

at de foreskrevne eftersyn af udstyr m.v. foretages og kan dokumenteres,

at personer, der er beskæftiget med helikkopteroperationer, har den fornødne uddannelse og kendskab til gældende instrukser m.v.,

at give meddelelse til eventuelle helikopteroperatører om opståede forhold der medfører, at helikopterdækket med tilhørende anlæg ikke længere tilfredsstiller de fastsatte vilkår. Såfremt sådanne forhold skønnes at kunne medføre fare ved anvendelse af helikopterdækket, skal flyvevirksomheden straks indstilles.

8.3 PERSONALE

Der skal ved alle starter og landinger være mindst to mand til stede ved helikopterdækket, klar til betjening af brand- og redningsudstyret.

9. HANGAR

9.1 ADGANGSVEJE

Til hangaren skal der være mindst 2 bekvemme, tydeligt afmærkede adgangsveje, der er anbragt så fjernt fra hinanden som praktisk muligt og som har en fri passage på mindst 60 cm.

9.2 Der skal forefindes et effektivt anlæg for mekanisk ventilation af hangaren, og dette anlæg skal være helt adskilt fra andre ventilationsanlæg og skal have tilstrækkelig kapacitet til at udskifte luften mindst 10 gange i timen.

Dette anlæg skal altid være i virksomhed, når der er helikopter i hangaren.

9.3 BRANDSLUKNING

9.3.1 I hangaren skal et automatisk brandalarm- og brandvisningsanlæg af godkendt type være installeret.

Anbringelsen af detektorer og kontroltavler skal være godkendt af direktoratet.

9.3.2 Hangaren skal være udrustet med et godkendt, fast anbragt mellemskumanlæg med en kapacitet som det i pkt. 7.1.1 nævnte anlæg. Anlægget skal være således installeret, at den i hangaren værende helikopter ved start af anlægget automatisk vil blive dækket af skum.

Såfremt øjeblikkelig omskiftning kan finde sted, kan beholdningen af skumvæske til helikopterdæk være den samme som til det faste anlæg i hangar.

9.3.3 De i pkt. 7 nævnte udrustningsgenstande skal være anbragt i eller i umiddelbar nærhed af hangaren.

9.3.4 I eller ved hangaren skal der forefindes et antal brandstudse med slanger og kombinerede strålerør af godkendt type, der er anbragt således, at mindst to vandstråler hver fra en enkelt slangelængde, som ikke udgår fra samme brandstuds, kan nå et hvilket som helst sted i hangaren.

9.3.5 Et skilt med følgende tekst på dansk og engelsk skal opsættes i hangaren:

»Tobaksrygning og brug af åben ild er forbudt«

9.4 ELEKTRISKE ANLÆG

9.4.1 I hangaren må generatorer, omformere og ensrettere samt hovedstrømtavler ikke opstilles. Motorer og transformere skal være i fuldstændig lukket udførelse eller være anbragt i tætsluttende beskyttelseskasser, udført af eller foret med flammesikkert materiale.

9.4.2 Sikringer, afbrydere, stikkontakter og andre installationsdele, der kan give anledning til gnistdannelse, skal være omgivet med tætsluttende beskyttelseskasser af flammesikkert materiale. Stikkontakter skal være forsynet med en afbryder, der er således sammenlåset med stikproppen, at denne kun kan indsættes og udtages, når afbryderen er åben.

9.4.3 Belysningslegemer skal være anbragt i tætslutende armaturer.

9.4.4 Elektriske brugsgenstande, ved hvilke der kan forekomme gnistdannelse, skal enten være af lukket konstruktion eller være anbragt i tætsluttende beskyttelseskasser af flammesikkert materiale.

10. DISPENSATION

Direktoratet kan i særlige tilfælde tillade afvigelser fra nærværende bestemmelser.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

Ingen