Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om forholdsregler om falske alarmeringer i forbindelse med GMDSS-udstyr (* 1)


Baggrund

Antallet af falske nødalarmeringer i forbindelse med installation, servicering og anvendelse af GMDSS-udstyr er for stort og er desværre stigende. De falske nødalarmeringer stammer fra nødradiopejlsendere (EPIRB's), INMARSAT-terminaler samt udstyr for digitale selektive opkald (DSC).

Alle falske alarmer vil af søredningstjenesterne skulle behandles som om de var ægte, hvilket medfører en forøget arbejdsbyrde. Endvidere kan, hvis situationen ikke ændres, tilliden til GMDSS undergraves.

Alle som har eller får med GMDSS-udstyr at gøre, dette være sig som fabrikant, leverandør, installatør, servicetekniker, operatør eller underviser, skal være opmærksomme på problemet og gøre hvad der står i deres magt for at forhindre sådanne udsendelser.

I den internationale søfartsorganisation IMO, som ser med stor alvor på problemet, er der taget adskillige initiativer, som vil medvirke til at begrænse, og helst helt fjerne falske nødalarmeringer. På den tekniske side er der ved at blive færdiggjort funktionsnormer ("Performance Standards"), som bl.a. skal sikre en ensartet betjening uanset udstyrets oprindelse samt krav om sikkerhedsforanstaltninger ved den fysiske aktivering af nødalarmeringsknapper.

SAMTLIGE AF DE NEDENSTÅENDE FORHOLDSREGLER BØR LÆSES AF ALLE, SOM KOMMER I BERØRING MED GMDSS-UDSTYR.

Især for fabrikanter

Radioudstyr som kan anvendes til udsendelse af nødalarmer bør være indrettet således, at der skal en overlagt handling til for at foretage en sådan udsendelse (f.eks. et tryk på to knapper samtidigt eller et tryk på en enkelt knap i et længere tidsrum). Desuden bør sådanne aktiveringsknapper være fysisk beskyttede, f.eks. ved et plomberet dæksel.

Brugeren af udstyret skal gøres tydeligt opmærksom på at en nødalarmering bliver udsendt, helst i form af en advarsel med mulighed for fortrydelse før udsendelsen begynder. Både synlig og hørbar advarsel bør gives.

Især for leverandører/installatører/serviceteknikere

Alle relevante medarbejdere skal have et så godt kendskab til GMDSS-systemet og til det relevante udstyr, at udsendelse af falske nødalarmeringer ikke finder sted. Medarbejderne skal også vide præcis hvad de skal foretage sig, hvis en nødalarmering alligevel skulle blive udsendt.

I forbindelse med enhver leverance, installation, servicering og/eller afprøvning af GMDSS-udstyr skal den største omhu udvises for at undgå udsendelse af falske nødalarmeringer. Alle tekniske og operationelle muligheder for at forhindre sådanne udsendelser skal anvendes.

Særlig omhu skal udvises i forbindelse med installation og afprøvninger af nødradiopejlsendere (EPIRB's), incl. eventuelle hydrostatiske udløsermekanismer, idet det kan være vanskeligt umiddelbart at konstatere, at en nødalarmering er blevet udsendt.

Enhver afprøvning skal foretages på en sådan måde, at udsendelse af falske nødalarmeringer ikke forekommer.

Alle skriftlige betjeningsvejledninger skal være så klare og tydelige som muligt således, at de er lette at forstå og anvende.

Når GMDSS-udstyr installeres, skal alle relevante personer om bord gøres bekendt med de vigtigste betjeningsregler for udstyret, herunder også operationelle procedurer. Der skal her især lægges vægt på eventuelle "særheder" ved netop dette udstyr. Sådanne mundtlige instruktioner skal ledsages af relevant skriftligt materiale.

Især for skibsførere/besætningsmedlemmer

Skibsføreren skal, i forbindelse med installation af GMDSS-udstyr, sørge for at det indføres i skibsdagbogen eller i radiojournalen, at instruktion er givet samt til hvem.

Skibsføreren skal sikre sig at alle besætningsmedlemmer, som kan blive ansvarlige for udsendelse af nødalarmeringer, er instruerede i anvendelsen af skibets GMDSS-udstyr samt i,hvordan man undgår falske nødalarmeringer. Oplysninger om at dette er sket, på hvilken måde og hvem der har modtaget instruktionen, skal indføres i skibsdagbogen eller i radiojournalen.

Yderligere foranstaltninger skal træffes til at forhindre at falske nødalarmeringer udsendes fra skibets GMDSS-udstyr, herunder:

Regelmæssig orientering af alle besætningsmedlemmer om GMDSS-udstyrets rette brug og advarsler mod misbrug. Denne orientering kan gives af den person, som af skibsføreren er udpeget som ansvarlig for radiokommunikationen i en nødsituation.

Øvelser afholdt som foreskrevet i SOLAS-konventionens regel III/18, skal også omfatte radioudstyr til brug i forbindelse med redningsmidler.

Afprøvninger af GMDSS-udstyr må kun foretages af den person, der er ansvarlig for GMDSS-udstyrets vedligehold eller for radiokommunikationen i en nødsituation.

Alle relevante personer

Specielt vedrørende nødradiopejlsendere (EPIRB's) skal følgende iagttages:

Skibsføreren skal til enhver tid sikre at ombordværende EPIRB's er korrekt kodet med det af Telestyrelsen tildelte identifikationsnummer (MMSI = Maritime Mobile Service Identity).

Den yderste omhu skal udvises, så EPIRB's ikke aktiveres i forbindelse med montering, nedtagning, rengøring eller andet arbejde. Afprøvning skal som hovedregel kun udføres af en skibsinspektør ("Surveyor") i forbindelse med radiosyn.

En EPIRB må ikke fastgøres til skibet med den tilhørende fangline eller på anden vis, idet den skal kunne flyde fri af skibet, hvis dette skulle gå ned.

Fabrikantens/leverandørens anvisninger med hensyn til batteriudskiftning og service skal nøje følges.

Hvis en EPIRB skulle blive aktiveret, tilsigtet eller utilsigtet, skal man lade den forblive aktiveret indtil man fra en søredningstjeneste har fået bekræftelse på at signalerne er modtaget. I mellemtiden skal der gøres alt for at kontakte den nærmeste søredningscentral (MRCC = Maritime Rescue Co-ordination Centre) med anvendelse af det i Radioreglementet beskrevne ilsignal.

Hvis det skulle blive nødvendigt at kassere en EPIRB skal den gøres inoperativ, d.v.s. batterierne skal fjernes, og den skal enten destrueres eller returneres til leverandøren.

Især for uddannelsesinstitutioner

I forbindelse med elevers praktiske arbejde med GMDSS-udstyr skal alle foranstaltninger træffes til undgå udsendelse af falske nødalarmer. Det kan her eventuelt være nødvendigt at sendefunktioner fysisk sættes ud af drift.

Det skal indskærpes eleverne, at falske nødalarmeringer skal forhindres og at ethvert relevant middel skal tages i brug for at sikre dette.

Især for rederier

Hvis et skib skifter navn, ejer eller flag, samt hvis et skib ønskes udrustet med nyt GMDSS-udstyr, foreskrevet eller overtalligt, skal oplysninger herom omgående indsendes til Telestyrelsen. Med hensyn til nyt udstyr, skal tilladelse fra Telestyrelsen foreligge forinden udstyret installeres.

Forholdsreglerne indeholdt i denne vejledning skal bringes til skibsførernes kendskab.

Søfartsstyrelsen, den 1. juli 1994

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen 7, 1994