Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om transport af farligt gods med passagerskibe under 300 BRT i indenrigs fart (* 1)


1. Denne vejledning fastsætter retningslinier for transport af farligt gods med passagerskibe under 300 BRT, jf. teknisk forskrift om transport af farligt gods i henhold til »Memorandum om transport af farligt gods med ro/ro-skibe i østersøområdet« (Østersøaftalen).

2. I princippet anvendes reglerne i »Østersøaftalen«, dog må skibet ikke medtage de »begrænsede mængder«, der er tilladt i henhold til reglerne for landevejstransport (ADR-reglerne).

Det afgøres i hvert enkelt tilfælde hvilke og hvor store begrænsede mængder farligt gods, som må medtages samtidig med passagertransport. Disse afgørelser skal være anført i den senere omtalte »Særlig tilladelse til transport af farligt gods«.

3. Passagerskibe, som transporterer farligt gods, skal være forsynet med en »Særlig tilladelse til transport af farligt gods« (farligt-gods-tilladelse), som udstedes af Søfartsstyrelsen.

Forinden tilladelsen kan udstedes, skal skibet synes af Søfartsstyrelsen med henblik på at vurdere skibets egnethed til transport af de enkelte typer farligt gods, og alle besætningsmedlemmer skal være i besiddelse af et bevis i henhold til Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 4 af 15. marts 1989 om uddannelsesbevis ved transport til søs af farligt gods i ro/ro-skibe.

4. På tilladelsen skal angives de typer farligt gods, som skibet må transportere samt transportbetingelserne, f.eks. godsets placering, om det eventuelt ikke er tilladt at medtage passagerer i forbindelse med visse transporter, om dele af den elektriske installation skal afbrydes m.v.

Som eksempler på særlige afgørelser kan nævnes:

1 flaske acetylen og 1 flaske ilt kan medtages samtidig med passagertransport, når flaskerne er sikret med hætter og fastsurret på/i bilen eller i særligt afgrænset område på skibet.

200 liter benzin i godkendt emballage, placeret og fastsurret på/i bilen eller i særligt afgrænset område på skibet, kan medtages samtidig med passagertransport.

5. Hvis andre typer farligt gods end det, som er angivet på tilladelsen ønskes transporteret, skal Søfartsstyrelsens nærmeste kontor anmodes om tilladelse hertil. Såfremt tilladelsen gives, skal den pågældende type farligt gods indføres på farligt-gods-tilladelsen snarest muligt herefter.

6. Det enkelte skib skal være forsynet med:

  • a) Oplysninger om de typer farligt gods, som skibet må transportere, i form af kopier fra reglerne om transport af farligt gods til søs (IMDG-koden) eller tilsvarende oplysninger fra f.eks. ADR-reglerne.
  • b) Memorandum om transport af farligt gods med ro/ro-skibe i østersøområdet.
  • c) Relevante oplysninger om hvorledes det farlige gods skal behandles i forbindelse med lækage og brand samt oplysninger om hvorledes eventuelle tilskadekommende personer skal behandles.(MFAG- og EMS-oplysninger eller tilsvarende).

7. I det pågældende fartøj skal der være klare instruktioner om, hvem der skal underrettes i tilfælde af uheld med det farlige gods (det lokale brandvæsen, Falck eller lignende institutioner).

8. Alle tidligere særtilladelser om transport af farligt gods bliver automatisk ugyldige, når farligt-gods-tilladelsen er modtaget i overensstemmelse med disse retningslinier.

9. Passagerskibe under 300 BRT, som opfylder bestemmelserne i Østersøaftalen med hensyn til konstruktion og udstyr og som er forsynet med en farlig-gods-tilladelse, berøres ikke af denne vejledning.

Søfartsstyrelsen den 1. juli 1992

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen 7/92