Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Importørvejledning for æg og fjerkrækød fra Østeuropa

 

Indledning

 

En begrænset mængde varer af æg og fjerkrækød med oprindelse i Ungarn,   Polen, Tjekkiet,   Slovakiet, Bulgarien og Rumænien kan indføres til EU til nedsat told svarende til 20 % af MBT-tolden (mestbegunstigelsestold), hvis der fremlægges en importlicens. I denne vejledning beskrives reglerne for ansøgning om og udstedelse af importlicens.

Hvem kan søge?

Ansøgeren skal - på ansøgningsdagen - kunne dokumentere, at han i hvert af de to kalenderår forud for året for indgivelse af licensansøgning har indført eller udført mindst:

-   50 tons (produktvægt) fjerkrækød under forordning (EØF) nr. 2777/75 og

-   5 tons (beregnet som æg med skal) æg og ægalbumin under forordning (EØF) nr. 2771/-75 og (EØF) nr. 2783/75.

Detailforretninger og restauranter, som sælger disse varer til den endelige forbruger, kan ikke indgive ansøgninger.

Dokumentation indsendes samtidig med ansøgning om licens. Dokumentation kan f.eks. bestå af fakturaer.

Indgivelse af licensansøgning

Ansøgning om licens skal indgives til EU-direktoratet såfremt ansøgeren er etableret og har sit forretningssted i Danmark. Ansøgningen kan kun indgives i løbet af de første ti dage i hvert kvartal og skal være modtaget   senest kl. 13.00 på sidste ansøgningsdag.

Mængde

De årlige mængder, der kan søges om fremgår af Bilaget. Oplysning om den disponible mængde for en given gruppe i det pågældende kvartal kan fås ved henvendelse til EU-direktoratet.

Udfyldning af licensansøgning

Rubrik 8:

Udfyldes med varens oprindelsesland og X-markering i rubrikken »JA« for obligatorisk oprindelse. Licensen forpligter til at indføre fra det pågældende land.

Rubrik 15 og 16:

Udfyldes med varebeskrivelse(r) og KN-kode(r) jf. Bilaget og Toldtariffen.

Ansøgningen kan kun omfatte et gruppenummer, men det er tilladt at angive flere KN-koder, såfremt samtlige KN-koder hører under samme gruppenummer. Gruppenumrene fremgår af Bilaget. Indeholder ansøgningen flere KN-koder, anføres alle KN-koder i rubrik 16 og alle varebeskrivelser i rubrik 15.

Rubrik 17:

Ansøgningen skal som minimum omfatte 1 ton og højst 10 % af den disponible mængde for den pågældende gruppe for kvartalet.

Rubrik 20:

»Forordning (EF) nr. 1899/97«.

I ansøgningens rubrik "Bemærkninger til EU-direktoratet" skal ansøgeren erklære, at han for det pågældende kvartal ikke har og ikke vil indgive flere ansøgninger for varer med samme gruppenummer. Indgiver ansøgeren flere ansøgninger for varer med samme gruppenummer, vil ingen af ansøgningerne blive taget i betragtning.

Sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsstillelsen udgør 20 ECU pr. 100 kg.

 

Godkendelsesprocent

Ansøges der samlet om større mængder, end der er til rådighed for kvartalet, fastsætter Kommissionen en fælles godkendelsesprocent for de ansøgte mængder.

Udstedelse

Licensen udstedes hurtigst muligt efter, at Kommissionen har truffet sin beslutning. Den udstedte licens er gyldig i hele EU. Et EUR 1-varecertifikat, der udstedes af eksportlandet, skal fremlægges for Told$Skat sammen med importlicensen.

Importlicensens rubrik 24 indeholder følgende angivelse:

»Nedsættelse af importafgiften jf. forordning (EF) nr. 1899/97«.

Gyldighedsperiode

Licensen er gyldig i 150 dage fra den faktiske udstedelsesdato.

Overdragelse

Den udstedte licens kan ikke overdrages.

Importmængde

Der kan højst indføres den mængde, der står angivet i licensens rubrik 17 og 18. På den udstedte licens er der anført et 0 i rubrik 19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henvisning: Kommissionens forordning (EF) nr. 1899/97 af 29. september 1997.

EU-direktoratet, den 1. januar 1998


Bilag

 

 

Varer med oprindelse i Ungarn

 

Løbenummer

Gruppenummer

KN-kode

(Rubrik 16)

Årlig mængde (tons)

 

 

 

1. juli 1998 til

30. juni 1999

1. juli 1999 til

30. juni 2000

fra 1. juli 2000

09.4701

1

0207 32 11

0207 32 15

0207 32 19

0207 33 11

0207 33 19

10.925

11.400

11.875

09.4702

2

Ex 0207 35 15

ex 0207 35 53

Ex 0207 35 63

Ex 0207 36 15

Ex 0207 36 53

Ex 0207 36 63

1.495

1.560

1.625

09.4709

4

0207 11 30

0207 11 90

0207 12 10

0207 12 90

0207 13 50

0207 13 60

0207 14 50

0207 14 60

24.725

25.800

26.875

09.4712

7

0207 13 10

0207 14 10

9.660

10.080

10.500

09.4713

8

0207 26 50

0207 27 50

2.415

2.520

2.625

09.4714

9

0207 26 10

0207 27 10

5.520

5.760

6.000

09.4716

10

0407 00 11

0407 00 19

0407 00 30

2.415

2.520

2.625

09.4717

11

0407 91 80

575

600

625

09.4734

44

1602 31

1.265

1.320

1.375

09.4735

45

1602 39

2.070

2.160

2.250


Varer med oprindelse i Polen

 

Løbenummer

Gruppenummer

KN-kode

(Rubrik 16)

Årlig mængde (tons)

 

 

 

1. juli 1998 til

30. juni 1999

1. juli 1999 til

30. juni 2000

fra 1. juli 2000

09.4801

12

0207 32 11

0207 32 15

0207 32 19

0207 33 11

0207 33 19

ex 0207 35 15

ex 0207 35 53

ex 0207 35 63

ex 0207 36 15

ex 0207 36 53

ex 0207 36 63

1.725

1.800

1.875

09.4810

14

0105 92 00

0105 93 00

0207 11 10

0207 11 30

0207 11 90

0207 12 10

0207 12 90

4.025

4.200

4.375

09.4811

15

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 40

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 99

0207 14 10

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 40

0207 14 50

0207 14 60

0207 14 70

0207 14 99

5.635

5.880

6.125


Varer med oprindelse i Polen

 

Løbenummer

Gruppenummer

KN-kode

(Rubrik 16)

Årlig mængde (tons)

 

 

 

1. juli 1998 til

30. juni 1999

1. juli 1999 til

30. juni 2000

fra 1. juli

09.4812

16

0105 99 30

0207 24 10

0207 24 90

0207 25 10

0207 25 90

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 40

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 26 99

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

0207 27 80

1.610

1.680

1.750

09.4816

17

0407 00 11

0407 00 19

0407 00 30

1.725

1.800

1.875

 

09.425

 

18

 

0408 91 80

0408 9980 (1)

 

345

 

360

 

375

 

(1)   Beregnet som hele tørrede æg (l kg flydende æg = 0,26 kg hele tørrede æg).


Varer med oprindelse i Tjekkiet

 

Løbenummer

Gruppenummer

KN-kode

(Rubrik 16)

Årlig mængde (tons)

 

 

 

1. juli 1998 til

30. juni 1999

1. juli 1999 til

30 juni 2000

fra 1. juli 2000

09.4601

19

0207 32 11

0207 32 15

0207 32 19

0207 33 11

0207 33 19

ex 0207 35 15

ex 0207 35 53

ex 0207 35 63

ex 0207 36 15

ex 0207 36 53

ex 0207 36 63

575

600

625

09.4622

21

0207 11

0207 12

0207 13 50

0207 13 60

0207 14 50

0207 14 60

2.990

3.120

3.250

09.4609

23

0207 13 10

0207 14 10

2.645

2.760

2.875

09.4610

24

0207 25 10

0207 25 90

0207 26 10

0207 26 50

0207 27 10

0207 27 50

460

480

500

09.4614

25

0407 00 11

0407 00 19

0407 00 30

6.095

6.360

6.625

09.4615

26

0408 11 80 (2)

0408 19 81

0408 19 89

345

360

375

09.4616

27

0408 91 80

0408 99 80 (3)

2.530

2.640

2.750

 

(2)   Beregnet som flydende æggeblommer (1 kg tørrede æggeblommer = 2,12 flydende æggeblommer).

(3)   Beregnet som hele flydende æg (1 kg hele tørrede æg = 3,9 hele flydende æg).


Varer med oprindelse i Slovakiet

 

Løbenummer

Gruppenummer

KN-kode

(Rubrik 16)

Årlig mængde (tons)

 

 

 

1. juli 1998 til

30. juni 1999

1. juli 1999 til

30. juni 2000

fra 1. juli 2000

09.4601

28

0207 32 11

0207 32 15

0207 32 19

0207 33 11

0207 33 19

ex 0207 35 15

ex 0207 35 53

ex 0207 35 63

ex 0207 36 15

ex 0207 36 53

ex 0207 36 63

345

360

375

09.4622

30

0207 11

0207 12

0207 13 50

0207 13 60

0207 14 50

0207 14 60

2.070

2.160

2.250

09.4609

32

0207 13 10

0207 14 10

805

840

875

09.4610

33

0207 25

0207 26 10

0207 26 50

0207 27 10

0207 27 50

575

600

625

09.4614

34

0407 00 11

0407 00 19

0407 00 30

2.875

3.000

3.125

09.4615

35

0408 11 80 (2)

0408 19 81

0408 19 89

230

240

250

09.4616

36

0408 91 80

0408 99 80 (3)

1.150

1.200

1.250

 

(2)   Beregnet som flydende æggeblommer (1 kg tørrede æggeblommer = 2,12 flydende æggeblommer).

(3)   Beregnet som hele flydende æg (1 kg hele tørrede æg = 3,9 hele flydende æg).Varer med oprindelse i Bulgarien

 

Løbenummer

Gruppenummer

KN-kode

(Rubrik 16)

Årlig mængde (tons)

 

 

 

1. juli 1998 til

30. juni 1999

1. juli 1999 til

30. juni 2000

fra 1. juli 2000

09.4650

37

0207 32 11

0207 32 15

0207 32 19

0207 33 11

0207 33 19

ex 0207 35 15

ex 0207 35 53

ex 0207 35 63

ex 0207 36 15

ex 0207 36 53

ex 0207 36 63

575

600

625

09.4659

38

0207 32 51

0207 32 59

0207 33 51

0207 33 59

0207 35 11

0207 35 23

ex 0207 35 31

ex 0207 35 41

0207 35 51

0207 35 61

ex 0207 35 71

ex 0207 35 99

0207 36 11

0207 36 23

ex 0207 36 31

ex 0207 36 41

0207 36 51

0207 36 61

ex 0207 36 71

ex 0207 36 90

575

600

625

09.4655

39

0207 12 10

0207 12 90

1.840

1.920

2.000

09.4656

40

0408 91 80

0408 99 80

690

720

750


Varer med oprindelse i Rumænien

 

Løbenummer

Gruppenummer

KN-kode

(Rubrik 16)

Årlig mængde (tons)

 

 

 

1. juli 1998 til

30. juni 1999

1. juli 1999 til

30. juni 2000

fra 1. juli 2000

09.4757

43

0207 11 90

0207 12 90

0207 14 60

0207 14 70

0207 14 99

1.150

1.200

1.250