Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning til danske fiskere om mærkning- og dokumentationsbestemmelser (* 1)


Kommissionens Forordning (EØF) Nr. 1381/87 af 20. maj 1987 om fastsættelse af mærknings- og dokumentationsbestemmelser for fiskefartøjer har givet anledning til en række forespørgsler fra fiskerierhvervet, hvorfor Fiskeriministeriet og Søfartsstyrelsen har fundet det nødvendigt at uddybe indholdet i forordningen.

1. Havnekendingsnumre.

Fiskefartøjer, der er registreret i en EF-medlemsstat, skal være påmalet havnekendingsnumre på begge sider af boven så højt over vandet som muligt. Numrene skal være påmalet med hvid farve på sort bund, og højden på bogstaver og tal skal for fartøjer med en længde på over 17 meter være mindst 45 cm. Stregtykkelsen for disse fartøjer er fastsat til mindst 6 cm. For fartøjer mellem 10 og 17 meter er der krav om en bogstav- og talhøjde på mindst 25 cm og stregtykkelse på mindst 4 cm.

2. Både og markeringsbøjer.

Mindre både, der medføres om bord, skal være påmalet moderskibets havnekendingsnummer.

Redskabsmarkeringsbøjer skal være forsynet med havnekendingsnummer på det fartøj, hvortil redskabet eller redskaberne hører.

3. Tegninger og dokumenter.

Fartøjsførerne anmodes om at sikre sig, at oplysninger om maskineffekt er anført korrekt i tilsynsbog og øvrige skibsdokumenter.

Fartøjer med en længde overalt på 17 meter eller derover skal medføre ajourførte tegninger eller beskrivelse af alle skibets lastrum til fisk. De enkelte lasters rumfang skal være angivet i kubikmeter.

Alle fartøjer med nedkølet havvand (CSW/RSW) i tanke, beregnet for konsumfisk, skal medføre et dokument, der angiver tankenes kalibrering i kubikmeter med intervaller på 10 cm.

Ovennævnte lastrumstegninger eller -beskrivelser og dokument med angivelse af kalibrering af tanke skal efter den 1. januar 1990 være certificeret af et af Søfartsstyrelsen autoriseret firma. Nærmere oplysninger om hvilke firmaer, der er autoriserede, vil kunne indhentes fra Søfartsstyrelsen.

Fremtidige ændringer i skibets installationer eller konstruktion, der ændrer forhold vedrørende ovennævnte tegninger, tabeller og dokumenter, skal påføres og certificeres af et af de autoriserede firmaer.

4. Kontrol.

Alle de nævnte tegninger, tabeller og dokumenter skal medbringes om bord og forevises kontrolmyndighederne på forlangende.

København, den 3. oktober 1989.

Fiskeriministeriet Søfartsstyrelsen

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen nr. 8/89