Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om system til sikker drift af passagerskibe (* 1)


I Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 4 af 4. september 1992 er det krævet, at rederen i sin drift af passagerskibe skal anvende et af Søfartsstyrelsen godkendt system. Denne vejledning formulerer minimumskrav til systemets elementer.

A. Systemets elementer

1. Sikkerheds- og miljøpolitik

Der udarbejdes en hensigtserklæring, der beskriver rederiets politik. Erklæringen skal være kendt af alle ansatte.

2. Ulykkesrapportering

Der skal foreligge en skriftlig instruktion vedrørende følgende procedurer:

- rapportering af haveri

- rapportering af arbejdsulykker

- Rapportering af forureningsulykker

Vedrørende havari kan den skriftlige instruktion udgøres af/være baseret på »Vejledning i tilfælde af havari« udgivet af Foreningen af Danske Søassurandører, såfremt rederiet ikke i forvejen har en skriftlig instruktion på dette område.

Vedrørende arbejdsulykker kan den skriftlige instruktion udgøres af en henvisning til Bekendtgørelse nr. 713 af 11. november 1987 om anmeldelse af arbejdsulykker til Søfartsstyrelsen samt Bekendtgørelse nr. 273 af 30. maj 1984 om regler for anmeldelse af arbejdsskader, såfremt rederiet ikke i forvejen har yderligere instruktion på området.

Vedrørende forureningsulykker kan den skriftlige instruktion udgøres af en henvisning til »Vejledning i førelse af oliejournaler« udgivet af Miljøstyrelsen samt til Bekendtgørelse nr. 311 af 12. juni 1981 om indberetning iht. Lov om beskyttelse af havmiljøet, såfremt rederiet ikke har yderligere instruktion på området.

3. Procedurer

3.1 Båd- og brandøvelser

Båd- og brandøvelser udføres iht. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen »B«, Kap. III.

3.2 Beredskabstræning

Ved tiltrædelse om bord i rederiets skibe gives en generel oplæring af personalet tilpasset deres faglige uddannelse og de opgaver, de skal bestride om bord. Denne generelle oplæring/træning skal kontinuerligt følges op, så længe tjenesteforholdet består.

Oplæring/træning bør indeholde:

- generelt skibskendskab

- besætningens sammensætning og kompetence

- sikkerhedsorganisation

- mønstringsruller

- redningsmidler

- brandbekæmpelse

- gennemgang af det skib, de skal påmønstre

3.3 Broprocedure

Industriministeriets Bekendtgørelse nr. 163 af 10. april 1984 om vagthold i skibe og Søfartsstyrelsens vejledning nr. 3 af 2. juni 1992 om broorganisation og brodisciplin i færger følges.

Herudover skal der findes generelle regler for sikker navigering i rederiets skibe samt tilpassede broprocedurer for hvert enkelt skib. (ref.: »ICS - Bridge Procedure Guide«).

Følgende procedurer/instruktioner kan indgå:

- rederiets generelle broprocedure

- broprocedure tilpasset det enkelte skib

- regler for sikker navigering i rederiets skibe

- grundprincipper for vagthold på broen

- retningslinier for vagthavende navigatør ved vagthold på broen

- krav til menig, der indgår i brovagten

- ansvarsfordeling for brovagtholdet

- overfartens sejladsforskrifter

- brocheckliste

- opstartprocedure

- stående ordrer fra skibsføreren

3.4 Sikkerhedsinformation

Der skal være etableret et system for sikkerhedsinformation af passagerer.

3.5 Forureningsbegrænsende foranstaltninger

3.5.1 Bunkersoperationer

Der bør udarbejdes en skriftlig instruks vedrørende bunkersoperationer for det enkelte skib. Der skal føres oliejournaler i alle rederiets passagerskibe over 400 BRT iht. Bekendtgørelse nr. 428 af 7. september 1983 om anvendelse af oliejournal, og der henvises til »Vejledning i førelsen af oliejournaler« udgiver på foranledning af Miljøstyrelsen.

Vejledningen indeholder:

- regler for udledning af olie og olieholdige blandinger

- operationer, der skal optages i oliejournalen

- beskrivelse og førelse af oliejournaler

- kontrol af oliejournaler

Ved uheld rapporteres som angivet under pkt. 2, ulykkes-ulykkesrapportering.

3.5.2 Kloakspildevand

Der bør udarbejdes en skriftlig instruks vedrørende tømning af spildevandstanke.

3.6 Brandpatruljering

Brandpatruljering foretages iht. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kap. II-2, regel 40 eller Skibstilsynets Meddelelser D, kap. II-2, regel 39.

3.7 Transport af farligt gods

På rejser, hvor der overføres farligt gods, følges bestemmelserne herom i »Memorandum om transport af farligt gods med ro/ro skibe i Østersøområdet« eller IMDG-koden.

3.8 Passagerkontrol

Passagerkontrol foretages iht. Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 3 af 4. maj 1991 om optælling og registrering af passagerer.

3.9 Øvrige sikkerhedsforhold

1. Der skal være fastlagt rutiner for operation af bovporte, ramper mv.

2. Der skal være fastlagt rutiner for kontrol af skibets stabilitet.

4. Dokumentation

For at sikre systemets gennemførelse og overholdelse skal der foreligge en form for dokumentation, der vil afhænge af det enkelte rederis i forvejen etablerede procedurer på området.

5. Revision af systemet

Gennemgang og eventuel revision af systemet foretages af rederiet ved hjælp af checklister eller lignende, som sikrer, at alle dele af systemet gennemgås regelmæssigt.

B. Systemoversigt

Som bilag er optrykt et eksempel på en systemoversigt, som i skematisk form beskriver de elementer, som indgår i et rederis system for opfyldelse af kravene i Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 4 af 4. september 1992 om sikker drift af passagerskibe. Systemoversigten giver endvidere oplysning om, hvor og i hvilken form dokumentationen foreligger.

Søfartsstyrelsen, den 4. september 1992

 

              S Y S T E M 

 -------------------------------------------------------------------- 

              Systemdokumentation/beskrevne 

                 rutiner findes i: 

           ------------------------------------------------- 

           O O  S  T  R C  S H  L G  I N  S H  S C 

           P M  K  I  E I  Y A  O Ø  M I  Æ Å  Æ H 

           S   I  L  D R  S N  V R  O N  R N  R E 

           L B  B  S  E K  T D  B E   G  L D  L C 

 ELEMENTER      A O  S  Y  R U  E B  E L  R S  I B  I K 

           G R  D  N  I L  M O  K S  E L  G O  G L 

            D  A  S  - Æ  - G  E E  T I   G   I 

              G  B   R      N   - N      S 

              B  O   E      D    I      T 

              O  G   R      T-   E      E 

              G               R 

 

  P 

  o 

  l  Hensigts- 

  i  erklæring 

  c 

  y 

 --------------------------------------------------------------------- 

  R 

  a  Haveri 

 U p 

 l p ---------------------------------------------------------------- 

 y o 

 k r  Forurening 

 k t 

 e e ----------------------------------------------------------------- 

 s r 

  i  Arbejdsskader 

  n 

  g 

   ---------------------------------------------------------------- 

    Bådøvelser 

   ---------------------------------------------------------------- 

    Brandøvelser 

   ---------------------------------------------------------------- 

 P   Check af 

 r   sikkerhedsudstyr 

 o  ----------------------------------------------------------- 

 c 

 e   Beredskabstræning 

 d  ---------------------------------------------------------------- 

 u 

 r   Broprocedurer 

 e  ---------------------------------------------------------------- 

 r 

    Rundering 

   ---------------------------------------------------------------- 

    Bunkeroperation 

   ---------------------------------------------------------------- 

    Passagerkontrol 

 --------------------------------------------------------------------- 

 D 

 o  Informationsflow ved 

 k 

 u  konstaterede mangler 

 m ------------------------------------------------------------------ 

 e 

 n  Oversigt over udført 

 t  kontrol af sikker- 

 a  hedsudstyr 

 t ----------------------------------------------------------------- 

 i 

 o 

 n 

 --------------------------------------------------------------------- 

  R  Retningslinier for 

 S e  rederiets kontrol 

 y v ---------------------------------------------------------------- 

 s i  Retningslinier for 

 t s  skibets kontrol 

 e i ---------------------------------------------------------------- 

 m o  Systemgennemgang - 

  n  checklister 

Redaktionel note
 • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen nr. 8, 1992 15. september 1992.