Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om ækvivalensregler for nødradiopejlsendere (EPIRB) (* 1)


Søfartsstyrelsen vil indtil videre acceptere 2 stk. manuelt betjente nødradiopejlsendere (EPIRB) for frekvenserne 406 MHz og 121,5 MHz som værende ækvivalente med de i Skibstilsynets Meddelelser »B« kapitel III. regel 6.2.3 krævede nødradiopejlsendere (EPIRB). Bortset fra frekvenserne skal alle krav i den nævnte regel være opfyldt.

Nødradiopejlsendere skal være typegodkendt af Teleinspektionen.

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen nr. 5 1990