Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om konstruktiv brandsikring af lastskibe på 150 BRT eller derover, som indkøbes fra udlandet (* 1)


Søfartsstyrelsens fortolkninger af, hvordan kravene til den konstruktive brandsikring i indkøbte lastskibe bor udformes, vil nødvendigvis blive revideret i takt med den udvikling og øgede erfaring, der fremkommer på området.

Statens Skibstilsyn udsendte, med Skibstilsynets Meddelelser nr. 399 af 18/7-1986, en oversigt over, hvordan Skibstilsynet dengang fortolkede dette område.

Da der i de forløbne 5 år er sket væsentlige ændringer i Søfartsstyrelsens opfattelse og fortolkninger af forhold omkring brandulykker, og sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre/begrænse disse, er de krav, der stilles på dette område, løbende blevet tilpasset denne udvikling.

De tilpassede krav, som allerede i nogle år er stillet til indkøbte lastskibe, og som indtil videre vil være retningsgivende er følgende:

 • 1) Lastskibe på 500 BRT eller derover, køllagt på eller efter den 1. september 1984, skal opfylde bestemmelserne for nye lastskibe.

Til lastskibe med en tonnage under 150 BRT stilles der ingen brandsikringskrav.

 • 2) Lastskibe på 150 BRT eller derover men under 500 BRT, uanset køllægningsdatoen, samt lastskibe på 500 BRT eller derover, køllagt for den 1. september 1984 behandles i princippet ens, og efter følgende retningslinier: (Skibene kan dog være så gamle eller af så dårlig brandsikringsmæssig standard eller vedligeholdelse ved indkøbet, at det kun vil være acceptabelt, hvis den konstruktive brandsikring bringes op på samme niveau, som for nye skibe.)

2.1) Bestemmelserne for eksisterende danske lastskibe på 150 BRT eller derover i afd. B i bekendtgørelse nr. 317 af 14. juni 1977 om brandsikring af lastskibe benyttes som udgangspunkt (basiskrav

 • ) og der lempes ikke fra bekendtgørelsens ordlyd.

2.2) Hvis det kan dokumenteres, ved forelæggelse af brandprøvningsrapporter fra et anerkendt brandlaboratorium, at apteringen (skodder, garneringer, døre, lofter, isoleringsmaterialer o.l.) er opbygget af materialer, således at de er eller kan typegodkendes af Søfartsstyrelsen til de brandtekniske krav for nybygninger, kan metode I i ovennævnte bekendtgørelse benyttes som udgangspunkt (basis).

2.3) Hvis kravene i pkt. 2.2 ikke kan opfyldes, eller hvis apteringen er udført af brændbart materiale, betragtes apteringen principiel

t som brændbar, og metode II eller III skal benyttes som udgangspunkt (basis).

2.4) Udover basiskravene i pkt. 2.2 eller 2.3 stilles der sådanne supplerende krav fra bestemmelserne for nye skibe i ovennævnte bekendtgørelse, som Søfartsstyrelsen finder nødvendige for at opnå en brandsikringsgrad, som i det væsentlige kan leve op til kravene for nye skibe.

2.5) Af sådanne supplerende krav, der normalt som minimum vil blive stillet, kan nævnes:

 • a) Klasse A-isolation mellem maskinrum og aptering.
 • b) Klasse A-isolation af kabyssen, hvor denne grænser op til soverum, ellers »kun« omgivet af stål med ståldøre.
 • c) Klasse A-isolation af husfront og -sider på tankskibe.
 • d) Klasse A-isolation under styrehuset (kontrolrum).
 • e) Andre risikoområder efter individuel vurdering.

PKT. 2.5.a,b,c og d: KUN SKIBE PÅ 500 BRT ELLER DEROVER

 • 3) Ved genindkøb af tidligere dansk-registrerede lastskibe, som er brandsikret efter afd. B i nævnte bekendtgørelse i perioden 1978 til 1981, hvor alle danske lastskibe på 150 BRT eller derover blev brandsikret, vil det ikke blive stillet yderligere brandsikringskrav, såfremt skibet ikke er ændret væsentligt i de brandsikrede områder.
 • 4) Tankskibe på 500 BRT eller derover, der er køllagt på eller efter den 26. maj 1980 men for den 1. september 1984, skal udover det ovenfor nævnte, opfylde de særlige bestemmelser, som var gældende i denne periode, jf. Part E "Fire Safety Measures for Tankers" i Protocol of 1978 Relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974.
 • 5) Lastskibe på 150 BRT eller derover men under 500 BRT, som er indkøbt efter den 31. december 1981, og således ikke er brandsikret som eksisterende dansk lastskib i den nævnte periode, vil ikke kunne behandles som et »eksisterende-brandsikret dansk lastskib«, hvis der efter indkøbet foretages tonnageændring fra under 500 BRT til over 500 BRT.

Brandsikringen skal i et sådant tilfælde opfylde kravene, som ville være stillet, hvis skibet havde været på 500 BRT eller derover ved indkøbet, uanset om tonnageændringen foretages umiddelbart efter indkøbet eller senere.

Søfartsstyrelsen, den 3. september 1991

E. Mortensen

Redaktionel note
 • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen 8/91