Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Importørvejledning for svinekød fra Østeuropa

 

 

Indledning

En begrænset mængde varer af svinekød med oprindelse i Ungarn, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Bulgarien, Rumænien, Slovenien, Estland, Letland og Litauen kan indføres til EU til nedsat told, hvis der fremlægges en importlicens. I denne vejledning beskrives reglerne for ansøgning om og udstedelse af importlicens.

Hvem kan søge?

Ansøgeren skal - på ansøgningsdagen - kunne dokumentere, at han i mindst de tolv seneste måneder har været aktiv i samhandlen med varer af svinekød med tredjelande; dog kan detailforretninger og restauranter, som sælger disse varer til den endelige forbruger, ikke indgive ansøgninger.

For ansøgere, der i forvejen er kendte i EU-direktoratet, enten som importører eller eksportører af svinekød, kræves normalt ingen yderligere dokumentation for handelsvirksomheden. For nye ansøgere skal dokumentationen indsendes samtidig med ansøgning om licens. Dokumentation kan f.eks. bestå af fakturaer.

Indgivelse af licensansøgning

Ansøgning om licens kan kun indgives i løbet af de første ti dage i hvert kvartal.

Ansøgningen skal være modtaget i EU-direktoratet senest kl. 13.00 på sidste ansøgningsdag.

Mængde

De årlige mængder, der kan søges om fremgår af Bilagene. Oplysning om den disponible mængde for en given gruppe i det pågældende kvartal kan fås ved henvendelse til EU-direktoratet.

Udfyldning af licensansøgning

Rubrik 8:

Udfyldes med varens oprindelsesland og X-markering i rubrikken "JA" for obligatorisk oprindelse. Licensen forpligter til at indføre fra det pågældende land.

Rubrik 15 og 16:

Udfyldes med varebeskrivelse(r) og KN-kode(r) jf. Bilagene og Toldtariffen.

Ansøgningen kan kun omfatte et gruppenummer, men det er tilladt at angive flere KN-koder, såfremt samtlige KN-koder hører under samme gruppenummer. Gruppenumrene fremgår af Bilagene. Indeholder ansøgningen flere KN-koder, anføres alle KN-koder i rubrik 16 og alle varebeskrivelser i rubrik 15.

Rubrik 17:

Ansøgningen skal for varer henhørende under gruppe 1 til og med gruppe 22 samt gruppe H1 og H2 omfatte minimum 1 ton og højst 25 % af den disponible mængde for den pågældende gruppe for kvartalet. For varer i gruppe 23 og 24 skal ansøgningen omfatte minimum 200 kg og højst 10 % af den disponible mængde for den pågældende gruppe for kvartalet.

Rubrik 20:

»Forordning (EF) nr. 1898/97«(for varer med oprindelse i Bulgarien, Rumænien, Polen, Ungarn, Tjekkiet eller Slovakiet),

 

eller

 

»Forordning (EF) nr. 2305/95« (for varer med oprindelse i Estland, Letland, eller Litauen),

 

eller

 

»Forordning (EF) nr. 571/97« (for varer med oprindelse i Slovenien).

I ansøgningens rubrik »Bemærkninger til EU-direktoratet«skal ansøgeren erklære, at han for det pågældende kvartal ikke har og ikke vil indgive flere ansøgninger for varer i samme gruppe, hverken i den medlemsstat, hvor ansøgningen indgives eller i andre medlemsstater. Indgiver ansøgeren flere ansøgninger for varer i samme gruppe, vil ingen af ansøgningerne blive taget i betragtning.

Sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsstillelsen udgør 30 ECU pr. 100 kg.

Godkendelsesprocent

Ansøges der samlet om større mængder, end der er til rådighed for kvartalet, fastsætter Kommissionen en fælles godkendelsesprocent for de ønskede mængder.

Udstedelse

Licensen udstedes hurtigst muligt efter, at Kommissionen har truffet sin afgørelse. Den udstedte licens er gyldig i hele EU. Et EUR 1-varecertifikat, der udstedes af eksportlandet, skal fremlægges for Told·Skat sammen med importlicensen.

Importlicensens rubrik 24 indeholder følgende angivelse:

»Nedsættelse af importafgiften, jf. forordning (EF) nr. 1898/97« (for varer med oprindelse i Ungarn, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Bulgarien eller Rumænien),

 

eller

 

»Nedsat FTT-told, jf. forordning (EF) nr.

230-5/95«, (for varer med oprindelse i Estland, Letland eller Litauen),

 

eller

 

»Importtold nedsat med 80 %, forordning (EF) nr. 571/97«, (for varer med oprindelse i Slovenien).

Bemærk at for varer i gruppe 18 - 24 og H1 og H2 kan licensen kun anvendes, såfremt alle EU-veterinære regler er overholdt.

Gyldighedsperiode

Licensen er gyldig i 150 dage fra den faktiske udstedelsesdato.

Overdragelse

Den udstedte licens kan ikke overdrages.

Importmængde

Der kan højst indføres den mængde, der står angivet i licensens rubrik 17 og 18. På den udstedte licens er der anført et 0 i rubrik 19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henvisning: Kommissionens forordning (EF) nr. 2305/95 af 29. september 1995 senest ændret

ved Kommissionens forordning (EF) nr. 691/-97 af 18. april 1997.

Kommissionens forordning (EF) nr. 571/97 af 26. marts 1997.

Kommissionens forordning (EF) nr. 1898/-97 af 29. september 1997.

EU-direktoratet, den 1. januar 1998


Bilag

Varer med oprindelse i Ungarn

 

Løbenummer

Gruppenummer

KN-kode

(Rubrik 16)

Toldsats*

Årlig mængde (tons)

 

 

 

 

1.7.1998 til

30.6.1999

1.7.1999 til

30.6.2000

fra 1.7.2000

09.4705

1

 

1601 00 91

1601 00 99

20%

8.050

8.400

8.750

09.4706

2

1602 41 10

1602 42 10

1602 49 11

1602 49 13

1602 49 15

1602 49 19

1602 49 30

1602 49 50

20%

805

840

875

09.4704

3

0210 11 11

0210 12 11

0210 19 40

0210 19 51

20%

1.840

1.920

2.000

09.4708

4

203 11 10

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55**

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55**

0203 29 59

20%

35.535

37.080

38.625

09.4727

H1

1501 00 19

164 ECU/ton

2.400

2.400

2.400

09.4722

H2

1601 00 91

1759 ECU/ton

500

500

500

 

*   Den procent der opkræves af tolden gældende på importtidspunktet

  Undtagen mørbrad, der frembydes særskilt


Varer med oprindelse i Polen

 

Løbenummer

Gruppenummer

KN-kode

(Rubrik 16)

Toldsats*

Årlig mængde (tons)

 

 

 

 

1.7.1998 til

30.6.1999

1.7.1999 til

30.6.2000

fra 1.7.2000

  09.4803

 

5

 

0210 11 11

0210 11 19

0210 11 31

0210 11 39

0210 11 90

0210 12 11

0210 12 19

0210 12 90

0210 19 10

0210 19 20

0210 19 30

0210 19 40

0210 19 51

0210 19 59

0210 19 60

0210 19 70

0210 19 81

0210 19 89

0210 19 90

 

20%

 

3.450

 

3.600

 

3.750

  09.4805

6

1601 00 91

1601 00 99

20%

2.645

2.760

2.875

09.4806

7

  1602 41 10

  1602 42 10

  1602 49 11

  1602 49 13

1602 49 15

1602 49 19

1602 49 30

1602 49 50

20%

11.385

11.880

12.375

09.4820

8

0103 92 19

20%

1.610

1.680

1.750

09.4809

 

 

9

Gruppenummer 9 fortsættes næste side

0203 11 10

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

20%

11.730

12.240

12.750

 

*   Den procent der opkræves af tolden gældende på importtidspunktet


Varer med oprindelse i Polen

 

Løbenummer

Gruppenummer

KN-kode

(Rubrik 16)

Toldsats*

Årlig mængde (tons)

 

 

 

 

1.7.1998 til

30.6.1999

1.7.1999 til

30.6.2000

fra 1.7.2000

09.4809

 

 

9

(fortsat)

0203 19 55**

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55**

0203 29 59

20%

11.730

12.240

12.750

 

Varer med oprindelse i Tjekkiet

 

Løbenummer

Gruppenummer

KN-kode

(Rubrik 16)

Toldsats*

Årlig mængde (tons)

 

 

 

 

1.7.1998 til

30.6.1999

1.7.1999 til

30.6.2000

fra 1.7.2000

09.4621

10/11

0103 92 19

0203 11 10

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55**

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55**

0203 29 59

1602 41 10

1602 42 10

1602 49

20%

6.095

6.360

6.625

 

*   Den procent der opkræves af tolden gældende på importtidspunktet

 

  Undtagen mørbrad, der frembydes særskilt


Varer med oprindelse i Slovakiet

 

Løbenummer

Gruppenummer

KN-kode

(Rubrik 16)

Toldsats*

Årlig mængde (tons)

 

 

 

 

1.7.1998 til

30.6.1999

1.7.1999 til

30.6.2000

fra 1.7.2000

09.4621

12/13

0103 92 19

0203 11 10

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55**

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55**

0203 29 59

1602 41 10

1602 42 10

1602 49

20%

2.645

2.760

2.875

 

Varer med oprindelse i Bulgarien

 

Løbenummer

Gruppenummer

KN-kode

(Rubrik 16)

Toldsats*

Årlig mængde (tons)

 

 

 

 

1.7.1998 til

30.6.1999

1.7.1999 til

30.6.2000

fra 1.7.2000

09.4654

14

0203 11 10

0203 29 55**

20%

345

360

375

 

*   Den procent der opkræves af tolden gældende på importtidspunktet

  Undtagen mørbrad, der frembydes særskilt

 

 

 

 


Varer med oprindelse i Rumænien

 

Løbenummer

Gruppenummer

KN-kode

(Rubrik 16)

Toldsats*

Årlig mængde (tons)

 

 

 

 

1.7.1998 til

30.6.1999

1.7.1999 til

30.6.2000

fra 1.7.2000

09.4751

15

1601 00 91

1601 00 99

20%

1.035

1.080

1.125

09.4752

 

16

1602 41 10

1602 42 10

1602 49 11

1602 49 13

1602 49 15

1602 49 19

1602 49 30

1602 49 50

20%

1.955

2.040

2.125

09.4756

17

0203 11 10

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55**

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55**

0203 29 59

20%

14.375

15.000

15.625

 

Varer med oprindelse i Litauen

 

Gruppenummer

KN-kode

(Rubrik 16)

Toldsats*

Årlig mængde (tons)

 

 

 

1.7.1998 til

30.6.1999

1.7.1999 til

30.6.2000

fra 1.7.2000

18

ex 02 03**

20%

1.150

1.200

1.250

 

*   Den procent der opkræves af tolden gældende på importtidspunktet

  Undtagen mørbrad, der frembydes særskilt


Varer med oprindelse i Letland

 

Gruppenummer

KN-kode

(Rubrik 16)

Toldsats*

Årlig mængde (tons)

 

 

 

1.7.1998 til

30.6.1999

1.7.1999 til

30.6.2000

fra 1.7.2000

19

ex 0203**

20%

1.150

1.200

1.250

20

1601 00 91

20%

230

240

250

 

Varer med oprindelse i Estland

 

Gruppenummer

KN-kode

(Rubrik 16)

Toldsats*

Årlig mængde (tons)

 

 

 

1.7.1998 til

30.6.1999

1.7.1999 til

30.6.2000

fra 1.7.2000

20

ex 0203**

20%

1.150

1.200

1.250

21

1601 00

20%

575

600

625

 

Varer med oprindelse i Slovenien

 

Gruppe nr.

KN-kode

(Rubrik 16)

Toldsats*

Årlig mængde (tons)

 

 

 

1.1.1998 til

31.12.1998

1.1.1999 til

31.12.1999

1.1.2000 til

31.12.2000

23

0210 11 31

20%

55

60

65

24

1601 00 91

1601 00 99

20%

110

120

130

 

*   Den procent der opkræves af tolden gældende på importtidspunktet

  Undtagen mørbrad, der frembydes særskilt