Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning vedrørende udsyn fra styrehus (* 1)


På grundlag af de af IMO vedtagne »Guidelines on Navigation Bridge Visibility« har direktoratet udarbejdet nedenstående retningslinier for udsyn fra styrehus:

1 Anvendelsesområde, definition

.1 Disse retningslinier finder anvendelse på lastskibe på 500 registertons brutto og derover og passagerskibe uanset størrelse, når de benyttes til internationale rejser, og hvis køl er lagt eller der befinder sig på et tilsvarende byggestadium den 1. januar 1987 eller senere.

.2 »Kommandoplads« betyder det sted i styrehuset, hvorfra skibet normalt navigeres.

2 Udsyn

.1 Ved indretningen af et skib skal styrehuset så vidt muligt anbringes over alle andre overbygninger, som er placeret på eller over fribordsdækket, bortset fra skorsten.

.2 Havoverfladen skal fra kommandopladsen være synlig i en afstand af 2 skibslængder eller 500 m, hvad der er mindst, foran for boven til 10 grader på hvor side uden hensyntagen til skibets dybgang, trim og dækslast.

.3 Blinde sektorer forårsaget af ladning, losseudstyr eller andre forhindringer foran for tværs, der fra kommandopladsen forhindrer det frie udsyn til havoverfladen, må ikke overstige 10 grader. Blinde sektorer må tilsammen ikke overstige 20 grader. Blinde sektorer i den under pkt. 2.2 i denne regel nævnte retning må ikke overstige 5 grader. Sektorer med frit udsyn må ikke være mindre end 5 grader.

.4 Højden af underkanten af vinduer i styrehusfronten skal være så lav som muligt, dog højst 1350 mm over dørken, og må i intet tilfælde forhindre et frit udsyn forefter som beskrevet i disse retningslinier.

.5 Den øverste kant af vinduer i styrehusfronten skal fra kommandopladsen tillade et frit udsyn til horisonten for en person med en øjenhøjde på 1800 mm over dørken, når skibet duver i kraftig søgang.

.6 Udsynet fra kommandopladsen skal strække sig over en bue af horisonten fra ret for til 22 1/2 grader agten for tværs på begge sider.

.7 Udsynet fra brovingerne skal mindst strække sig over en bue af horisonten fra 45 grader på den modsatte side gennem ret for til ret agter.

.8 Udsynet fra hovedstyrepladsen skal strække sig fra ret for til mindst 60 grader på hver side.

.9 Skibssiderne skal være synlige fra brovingerne.

3 Vinduer

.1 Sprosser mellem vinduer skal være mindst mulige og må ikke anbringes umiddelbart foran en arbejdsplads.

.2 For at undgå reflektion skal vinduer i styrehusfronten danne en vinkel med det vertikale plan mellem 10 grader og 25 grader. Toppen af vinduerne skal hælde udefter.

.3 Polariserede eller tonede ruder må ikke benyttes.

.4 Afhængig af styrehusets indretning og udformning skal et antal vinduer, dog mindst 2, hvoraf det ene skal være placeret ved kommandopladsen, være forsynet med midler til at sikre et klart udsyn.

4 Skibe af særlig konstruktion

Såfremt det i skibe af særlig konstruktion ikke anses for muligt at opfylde nærværende retningslinier fuldtud, skal eventuelle afvigelser i god tid, inden konstruktionen påbegyndes, forelægges direktoratet for godkendelse.

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Skibstilsynets Meddelelser nr. 402 af 19870330