Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om vilkår for godkendelse af servicestationer for oppustelige redningsflåder (* 1)


I henhold til Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel III, regel 19.8.1.2, skal alle oppustelige redningsflåder efterses med mellemrum af ikke over 12 måneder på en godkendt servicestation, der er kompetent til at efterse dem, har de for eftersynet nødvendige faciliteter og kun benytter behørigt oplært personale.

I Resolution A.693(17) har den internationale maritime organisation (IMO) angivet de vilkår, som administrationer bør kræve opfyldt, inden servicestationer for oppustelige redningsflader godkendes. Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af Resolution A.693(17) og ændringerne i LSR 24/26.

Flådeservicestationer, der er godkendt inden 1. september 1993, bevarer deres godkendelse, men skal følge denne vejledning og fabrikantens anvisninger.

Nye servicestationer for oppustelige redningsflåder, som etableres efter 1. september 1993, skal opfylde vilkårene i denne vejledning for at opnå godkendelse til at efter redningsflåder, jf. bestemmelserne herom i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B.

En servicestation placeret uden for Danmark, skal dokumentere, at den er godkendt af myndigheden i det land, hvori den er placeret. I lande hvor myndigheder ikke praktiserer en sådan godkendelsesprocedure, kan godkendelsen erstattes af, at en anerkendt uafhængig kontrolinstans bekræfter, at servicestationens indretning og arbejdsprocedure er i overensstemmelser med IMO-Resolution A.693(17).

Afsnit A

Vilkår for godkendelse af servicestationer

1 Periodiske eftersyn af oppustelige redningsflåder skal udføres ved servicestationer, der har demonstreret kompetance i at efterse og genpakke flåder, opretholder passende faciliteter og som kun anvender tilstrækkeligt uddannet personale. For at blive godkendt, skal servicestationer have demonstreret denne formåen i forbindelse med hver af de fabrikanters redningsflåder, som skal efterses. De skal endvidere opfylde følgende:

1.1 Eftersyn af oppustelige redningsflåder skal udføres i helt lukkede rum. Der skal være tilstrækkelig plads til det antal oppustelige redningsflåder, som forventes efterset samtidig. Lofthøjden skal være tilstrækkelig til at gøre det muligt at vende den største redningsflåde, som skal efterses, medmindre der findes andre lige så effektive midler til at efterse samlingerne i bunden.

1.2 Gulvet skal være forsynet med en ren overflade, som er tilstrækkelig jævn til at sikre, at der ikke sker skade på redningsflåden.

1.3 Eftersynsområdet skal være godt oplyst, men direkte solstråler må ikke falde ind i området.

1.4 Temperaturen og hvor nødvendigt den relative fugtighed i eftersynslokalet skal være tilstrækkeligt kontrolleret til at sikre, at eftersyn og reparationer kan udføres effektivt.

1.5 Eftersynslokalet skal være effektivt ventileret, men være fri for træk.

1.6 Der skal være separate områder eller rum til:

1.6.1 redningsflåder, som afventer eftersyn, reparation eller levering,

1.6.2 reparation af glasfibercontainere og maling af trykluft beholdere,

1.6.3 materialer eller reservedele, samt

1.6.4 administrative formål.

1.7 Der skal være midler i redningsflådelageret til at sikre, at redningsflåder i containere eller paksække ikke anbringes ovenpå hinanden i mere end to lag, medmindre de er anbragt på hylder og ikke udsættes for overbelastning.

1.8 Reservepyroteknik og forældet pyroteknik skal lagres i et separat, sikkert og sikret magasin, godt væk fra eftersyns- og lagerrum. (*)

 • (*) Se endvidere bekendtgørelse om fyrværkeri.

1.9 Der skal være tilstrækkeligt med værktøj til rådighed til eftersyn af redningsflåder og udlæsersystemer i overensstemmelse med fabrikantens forskrifter, herunder:

1.9.1 passende og nøjagtige trykmålere, termometre og barometre, som er let aflæselige,

1.9.2 en eller flere luftpumper til oppustning og tømning af redningsflåder, forsynet med midler til at rense og tørre luften, og forsynet med tilstrækkelige højtryksslanger og koblingsstykker,

1.9.3 en vægt til at veje trykflasker med tilstrækkelig nøjagtighed, og

1.9.4 tilstrækkelig gas til at gennemblæse indblæsningssystemet på redningsflåderne.

1.10 Der skal etableres procedurer, som sikrer, at hver gascylinder er korrekt fyldt og gastæt før den monteres på en redningsflåde.

1.11 Der skal være tilstrækkeligt materiale og tilbehør til rådighed til reparation af redningsflåder, sammen med lager af nødudstyr til udskiftning i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.

1.12 Når nedfirbare redningsflåder efterses, skal der være passende midler til rådighed for overbelastningsprøve af sådanne redningsflåder.

1.13 Eftersyn og reparationsarbejde må kun udføres af kvalificerede personer, som er blevet tilstrækkeligt uddannede og certificerede af redningsflådefabrikanten. Træningsprocedurerne skal sikre, at servicepersonel bliver gjort bekendt med ændringer og nye teknikker.

1.14 Fabrikanten skal sørge for levering af følgende til servicestationen:

1.14.1 ændringer i servicemanualer, service bulletiner og instruktioner,

1.14.2 korrekte materialer og udskiftningsdele,

1.14.3 meddelelser og instruktioner fra myndigheden, og

1.14.4 træning af serviceteknikere.

1.15 Rygning må ikke tillades i service- og pakkearealerne.

2 Efter første godkendelse arrangerer myndigheden hyppige inspektioner af servicestationer for at sikre, at fabrikantens leveringer er ajourførte og effektive, og at kravene i denne vejledning efterleves.

3 Myndigheden skal sikre, at information om servicestationer for oppustelige redningsflåder gøres tilgængelig for søfarende.

Afsnit B

Eftersyn af oppustelige redningsflåder

1 Medmindre andet er anført, skal følgende prøver og procedurer følges, ved hvert eftersyn af en oppustelig redningsflåde, der medføres som redningsudstyr.

2 Eftersyn af oppustelige redningsflåder skal udføres i overensstemmelse med fabrikantens servicemanual. Nødvendige procedurer skal inkludere, men er ikke begrænset til, følgende:

2.1 Inspektion af containeren for skader.

2.2 Inspektion af den foldede redningsflåde og det indvendige af containeren for tegn på fugt.

2.3 En gasopblæsningsprøve (GI) skal finde sted med 5-års intervaller. Mens opblæsningen sker skal særlig opmærksomhed rettes mod effektiviteten af overtryksventilerne. Den foldede redningsflåde udtages fra containeren før det monterede gasopblæsningssystem aktiveres. Når opblæsningen har fundet sted, skal der gives tilstrækkelig tid til, at trykket i opdriftringene kan blive stabilt og CO2-partikler nå at fordampe. Efter en stabiliseringsperiode skal opdriftsringene om nødvendigt efterfyldes med luft og redningsflåden underkastes en tæthedsprøve i et tidsrum af ikke under en time, hvorunder trykfaldet ikke må være større end 5% af arbejdstrykket.

2.4 Hver redningsflåde skal gennemgå den nødvendige forhøjede overtryksprøve (NAP), som er beskrevet i bilag 1, eller en lignende prøve anbefalet af fabrikanten. Prøven skal finde sted med årlige intervaller efter det tiende år af redningsflådens liv, medmindre prøven vurderes at være nødvendig tidligere, som et resultat af en visuel inspektion. Når der efter prøven er gået tilstrækkeligt tid til, at redningsflåden har genopnået normal stofspænding ved arbejdstryk, skal redningsflåden gennemgå en tæthedsprøve i et tidsrum af mindst en time, hvorunder trykfaldet ikke må være større end 5% af arbejdstrykket.

2.5 Når en NAP- eller GI-prøve ikke kræves, skal der udføres en arbejdstrykprøve (WP) (se bilag 2). Inden prøven udtages redningsflåden af containeren eller paksækken og bånd, hvis anvendt, fjernes. Prøven udføres ved at opblæse redningsflåden med tør komprimeret luft til mindst arbejdstrykket eller til det tryk, der er angivet i fabrikantens servicemanual, hvis det er højere. Redningsflåden skal herefter gennemgå en tæthedsprøve i et tidsrum af ikke mindre end en time, hvorunder trykfaldet ikke må være større end 5% af arbejdstrykket.

2.6 Mens redningsflåden er pustet op, skal den underkastes en grundig inspektion ind- og udvendig i overensstemmelse med fabrikantens instruktioner.

2.7 Bunden skal pustes op, efterses for knækkede afstandsbånd og afprøves i overensstemmelse med fabrikantens instruktioner.

2.8 Samlingerne mellem bund og opdriftsring skal kontrolleres for skridning og kantslip.

2.9 Med opdriftsringene understøttet i en passende højde over gulvet skal en person, som ikke vejer mindre end 75 kg, gå/kravle rundt langs hele omkredsen af flådebunden hvorefter sømmene mellem bundsømmene igen kontrolleres. Fabrikanter kan erstatte prøven med en anden samlingsprøve, som kan afgøre integriteten af bundsamlingen indtil næste flådeeftersyn.

2.10 Efter tømning for gas, skal tagbuens fæster kontrolleres i overensstemmelse med fabrikantens instruktioner.

2.11 Alle udstyrsgenstande skal efterses for at sikre, at de er i god stand. Dateret udstyr skal udskiftes ved flådeeftersynet, hvis der er mindre end 6 måneder tilbage før den udløbsdato, der er godkendt af myndigheden.

2.12 Nedfirbare redningsflåder skal ophænges og underkastes en 10% overbelastningsprøve ved hvert andet flådeeftersyn.

2.13 Der skal foretages en kontrol for at sikre, at redningsflåden og atmosfæren i rummet er tør, når redningsflåden genpakkes.

2.14 Krævet mærkning skal opdateres og kontrolleres.

2.15 Registrering af eftersyn skal føres og gemmes i mindst 5 år efter datoen for flådeeftersynet.

2.16 Der skal udarbejdes statistiske rapporter over alle eftersete redningsflåder, som specielt skal vise fundne defekter, udførte reparationer og kasserede enheder.Sådanne statistikker skal være tilgængelige for myndigheden.

Afsnit C

Fabrikantens, administrationens og rederens opgaver

For at sikre, at eftersyn af redningsflåder udføres effektivt, så redningsflåder er pålidelige i en nødsituation, har fabrikanter, myndigheder og skibsredere parallelle og overlappende ansvarsområder. Disse områder inkluderer, men er ikke begrænset til, følgende:

1 Fabrikanter er ansvarlig for:

1.1 at sikre, at deres redningsflåder kan blive tilfredsstillende efterset i overensstemmelse med denne vejledning og med de yderligere krav, der er nødvendige for det enkelte produkt og design, samt at akkreditere et tilstrækkeligt antal servicestationer,

1.2 at sikre, at hver flådeservicestation, som anerkendes af dem til eftersyn og reparation af deres redningsflåder, har kvalificerede personer, som de har fyldestgørende uddannet og certificeret til at udføre sådant arbejde, og som er klar over alle ændringer og nye teknikker,

1.3 at holde myndigheden fuldt informeret om listen over servicestationer de har godkendt og alle ændringer deri,

1.4 at stille følgende til rådighed for servicestationer:

1.4.1 ændringer i servicemanualer, servicebulletiner og instruktioner,

1.4.2 korrekte materialer og udskiftningsdele, og

1.4.3 meddelelser og instruktioner fra myndigheden.

1.5 at holde myndigheden fuldt informeret om skibsulykker, som de bliver bekendt med, og som involverer deres redningsflåder, samt om fejl ved redningsflåder, der ikke er fejl under inspektioner, som kommer til deres kendskab, og

1.6 at informere skibsredere, når muligt, om mangler eller farer, som de er bekendt med og som er relateret til brugen af deres redningsflåder, og at tage de nødvendige afhjælpende foranstaltninger, der anses for nødvendige.

2 Myndigheden er ansvarlig for, at der udføres periodisk kontrol med servicestationer for at konstatere overensstemmelse med denne vejledning, og for at kvalitetssikring ved stikprøver eller inspektioner, som vurderes nødvendige for at opnå overensstemmelse, kontrolleres.

3 Skibsrederen er ansvarlig for at sikre, som et minimum, at alle redningsflåder, der anvendes som redningsudstyr, er godkendt og efterset med de foreskrevne intervaller ved en godkendt servicestation. Når det er muligt, bør en repræsentant for skibsrederen overvære flådeeftersynet.

Bilag 1

Den nødvendige forhøjede overtryksprøve

Necessary Additional Pressure Test (NAP-Test)

1 Prop overtryksventilerne.

2 Forøg gradvis trykket til det mindste af 2,0 gange arbejdstrykket eller det tryk, der er nødvendigt for at udøve en trækbelastning på stoffet i den oppustelige slange på mindst 20% af den krævede minimumtrækstyrke.

3 Efter 5 minutter må der ikke være tegn på skridning i limsamlinger, pludselige høje skarpe lyde (*) eller andre defekter (Resolution A.689(17), del 1, afsnit 5.17.7), eller et væsentligt trykfald. Hvis der høres pludselige høje skarpe lyde i opdriftsringene, skal redningsflåden kasseres. Hvis der ikke høres pludselige høje skarpe lyde, skal trykket i opdriftsringene reduceres samtidigt ved at fjerne propperne fra overtryksventilerne.

 • (*) Lyden af fibre i stoffet som sprænges.

4 Redningsflådefabrikanter skal inkludere tabeller i deres servicemanualer med det nøjagtige NAP-test tryk, som svarer til deres slangestørrelser og stoftrækstyrke, udregnet i overensstemmelse med formlen:

 

         2 x t 

      p = --------- 

         25 x d 

hvor:

p = prøvetryk i kg/cm2

t = materialets trækstyrke i kg per 5 cm

d = slangens diameter i cm.

Bilag 2

Hyppighed af prøver: arbejdstryksprøve (WP), gasopblæsningsprøve (GI) og prøve af bundsamlinger (FS)

---------------------------------------------------------------------

 

 Service intervaller          Årlige prøvemetoder 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Slutningen af 1. år              WP 

 Slutningen af 2. år              WP 

 Slutningen af 3. år              WP 

 Slutningen af 4. år              WP 

 Slutningen af 5. år              GI 

 Slutningen af 6. år              WP 

 Slutningen af 7. år              WP 

 Slutningen af 8. år              WP 

 Slutningen af 9. år              WP 

 Slutningen af 10. år             GI +FS 

  11. til 14. år              NAP + FS 

    15. år               GI + NAP + FS 

  16. til 19. år              NAP + FS 

    20. år               GI + NAP + FS 

  21. til 24. år              NAP + FS 

 25. år og derefter            GI + NAP + FS 

 --------------------------------------------------------------------- 

 NAP  Nødvendig forhøjet overtryksprøve (bilag 1) 

 WP  Arbejdstrykprøve (kompresserluft) 

 GI  Gasopblæsningsprøve (udløsning af trykflaske(r)) 

 FS  Prøve af bundsamlinger 

Redaktionel note
 • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen nr. 6, 1993 15. august 1993