Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning vedrørende udførelse og afprøvning af fast installerede anlæg for ildslukkende luftarter til brandbekæmpelse i skibe (* 1)


Vejledning vedrørende udførelse og afprøvning af fast installerede anlæg for ildslukkende luftarter til brandbekæmpelse i skibe

Som ildslukkende luftarter til nævnte formål kan statens skibstilsyn i medfør af gældende bestemmelser godkende:

CO2 (Carbondioxid) til slukning i maskin-, kedel- og lastrum.

Halon 1301 (Bromotrifluoromethane (CBrF3) til slukning i maskin- og kedelrum samt radiostationer.

1. HØJTRYKS-CO2-ANLÆG

1.1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

1.1.1. Anlægget skal være således indrettet og udført, at betjeningsventiler m.v. er tilgængeligt anbragt og på en sådan måde, at de ikke let afskæres i tilfælde af brand.

1.1.2. Anlægget skal være manuelt betjent.

1.1.3. Hovedstopventiler, flaskeventiler, højtryksslanger samt betjeningsprincip - herunder servoarrangement og principarrangement af alarmudstyr - skal være typegodkendt af direktoratet.

1.1.4. Tegninger og anlægsbeskrivelse i 2 eksemplarer skal tilstilles direktoratet for orientering i betimelig tid inden anlægget skal synes af skibstilsynet første gang.

1.2. CO2-RUM.

1.2.1. Rummet hvori CO2-batteriet er anbragt, skal have direkte adgang fra frit dæk og må ikke anvendes til andre formål.

1.2.2. CO2-rummet skal være velventileret, tørt og omsluttet af stålskodder. Der skal i rummet forefindes nødbelysning (i skibe under 100 tons reservebelysning). Rummet skal isoleres, ventileres og arrangeres således, at temperaturen normalt ikke vil overstige 40 grader C.

1.2.3. CO2-rummet må ikke grænse op til maskin-, kedel- og/eller lastpumperum, medmindre afgrænsningerne er udført som kofferdamme eller er A-60 isolerede.

1.2.4. CO2-rum skal, såfremt de er anbragt under skoddæk, være forsynet med mekanisk udsugning fra bunden af rummet uden forbindelse til andre ventilationssystemer.

1.2.5. Eventuelle adgangsåbninger, førende fra rummet til skibets indre, skal være forsynet med gastætte lukkemidler (ståldøre eller-lemme).

1.2.6. Alle døre og lemme til rummet skal åbne udad og skal på enkel måde kunne betjenes fra begge sider. Afløb skal føres separat over bord eller til frit dæk.

1.2.7. Der skal forefindes kommunikationsmulighed mellem styrehus eller brandkontrolrum og anlæggets udløsningssteder. Såfremt gangdistancen er over 100 m, skal der forefindes telefonforbindelse, transportabel radiotelefon eller lign.

1.2.8. Eventuelle varmeapparater i CO2-rum skal være termostatstyrede, således at energitilførslen afbrydes ved en rumtemperatur på + 25 grader C.

1.2.9. Der skal i CO2-rummet forefindes tilkoblingsmulighed for gennemblæsning af CO2-rørledningssystemet.

1.2.10. Såfremt den samlede CO2-mængde ikke overstiger 225 kg, kan CO2-flaskerne være installeret i et dertil indrettet stålskab anbragt på frit dæk.

1.3. CO2-FLASKER

1.3.1. CO2-flaskerne skal opfylde de til enhver tid gældende danske bestemmelser for beholdere af omhandlede art. CO2-flasker af udenlandsk oprindelse kan tillades anvendt, såfremt de opfylder et anerkendt klassifikationsselskabs regler for sådanne flasker.

1.3.2. Enhver flaske eller enhver flaskeventil skal være forsynet med en sprængplade, der af fabrikanten garanteres at sikre flasken mod skadeligt overtryk, og arrangementet skal tillade fri passage af gassen fra en flaske, såfremt sprængpladen brister.

1.3.3. Flaskerne skal være påstemplet tara- og bruttovægt, måned og år for seneste trykprøvning samt prøvetryk.

1.3.4. Fyldningsfirmaerne er ansvarlige for flaskernes fyldningsgrad, og fyldningsgraden må ikke overstige 0,67 kg. pr. liter flaskevolumen. Fyldningsfirmaerne skal udstede certifikat for flaskernes fyldningsgrad.

1.3.5. Flaskerne skal være solidt fastspændt i opretstående stilling og placeret således, at indhold og flaskeventiler let kan kontrolleres, henholdsvis betjenes. De skal endvidere være hævet over dørk og være beskyttet mod korrosion.

1.4. CO2-RØR M V.

1.4.1. Rørledningssystemets samlinger skal være tilgængelige og rørledninger, som kan blive udsat for ydre overlast, skal afskærmes.

For at mindske modstanden skal alle rørledninger lægges så retlinet som muligt og med korteste vej til dyserne.

Rørføring gennem proviantkølerum tillades ikke.

Samtlige rør skal være fri for grater og alle rør uden for maskin- og kedelrum skal være ud- og indvendigt galvaniserede, ligesom anvendt fittings skal være korrosionsbestandigt.

1.4.2. Mellem flaskeeventiler og CO2-batteriets samlerør tillades normalt kun fleksible højtryksslanger.

1.4.3. Den indvendige diameter af CO2-flaskernes forbindelser til samlerør skal være mindst 3/8'».

1.4.4. Der skal være kontraventiler mellem de enkelte flasker og samlerøret, således at en flaske, hvis nødvendigt, kan fjernes fra batteriet, uden at dette sættes ud af drift. Kontraventilen skal være fastmonteret til samlerøret.

1.4.5. CO2-rørene fra og med samlerør til hovedstopventil/ventilregister samt rør ført igennem apteringsafsnit skal være udført af sømløse certifakatrør af stål med vægtykkelse som anført i tabel I. Der må kun anvendes flanger for tryktrin 100 kp/cm2 (TN 100). Samlerøret skal være forsynet med sikkerhedsventil, hvis afgangsrør skal føres til fri luft. Ventilen skal åbne ved 130 kp/cm2 og være dimensioneret således, at den kan forhindre skadeligt overtryk i samlerøret.

I.

 

 Udvendig diameter    Fra CO2-flasker til ventiler 

 mm                  mm 

 21,3-26,9               3,2 

 30-48,3                4 

 51-60,3                4,5 

 63,5-76,1               5 

 82,5-88,9               5,6 

 101,6                 6,3 

 108-114,3               7,1 

 127                  8 

 133-139,7               8 

 152,4-168,3              8,8 

OBS|| Udvendige diametre og vægtykkelser er i overensstemmelse med ISO-rekommandationen R 336 for svejste og sømløse stålrør.

Afvigelser i vægtykkelser vil kunne tillades for rør fremstillet efter andre standarder.

1.4.6. Fordelingsventilerne skal for at undgå tilfrysning være af den hurtigtåbnende type, og de skal være således mærket, at det tydeligt angives til hvilke rum rørene er ført.

1.4.7. Al anvendt fittings mellem flaskeventiler og hovedstopventil/ventilregister skal være udført af stål. Gevindfittings må ikke anvendes.

1.4.8. Hovedstopventiler skal være udført af stål og beregnet for 100 kp/cm2 som arbejdstryk.

1.4.9. CO2-rør fra hovedstopventil/ventilregister til udløbsdyser skal mindst have vægtykkelse som anført i tabel II.

II

 

 Udvendig diameter    Fra CO2-flasker til udløbsdyser 

 mm           vægtykkelse mm 

 21,3-26,9              2,6 

 30-48,3               3,2 

 51-60,3               3,6 

 63,5-76,1              3,6 

 82,5-88,9              4 

 101,6                4 

 108-114,3              4,5 

 127                 4,5 

 133-139,7              5 

 152,4-168,3             5,6 

OBS|| Udvendige diametre og vægtykkelser er i overensstemmelse med ISO rekommandationen R 336 for svejste og sømløse stålrør.

Afvigelser i vægtykkelser vil kunne tillades for rør fremstillet efter andre standarder.

1.4.10. Dimensionen af lastrumsrør mellem ventilregister og udløbsdyser må normalt ikke være under 19 mm i lysning, dog kan grenledninger udføres af rør med mindst 13 mm lysning. Rørledningerne skal på hensigtsmæssige steder være forsynet med let tilgængelige drænpropper og mulighed for opsamling af snavs.

1.4.11. Al anvendt fittings mellem hovedstopventiler og/eller mellem ventilregister og udløbsdyser kan være udført af adusergods eller sejjern, og samlingerne skal være således udført, at der ikke forekommer frie gevind.

1.4.12. CO2-rør for »total flooding«-anlæg til maskinrum skal dimensioneres efter den CO2-mængde, de skal føre.

Maksimum CO2-mængde, som tillades ført gennem en hvilken som helst rørledning, skal være som anført i tabel III.

III

 

  45 Kg    13 mm 

  100 kg    19 mm 

  135 kg    25 mm 

  275 kg    32 mm 

  450 kg    38 mm 

 1100 kg    50 mm 

 2000 kg    76 mm 

 3250 kg    89 mm 

 4750 kg   101 mm 

 6800 kg   114 mm 

 9500 kg   127 mm 

 15250 kg   152 mm 

1.5. TRYKPRØVER AF RØR

1.5.1. Hele rørsystemet skal trykprøves med væsketryk. Prøvetrykket mellem flaskeventiler og blindflange (jfr. 1.11.4) og mellem flaskeventiler og ventilregister skal være mindst 190 kp/cm2, og prøvetrykket af det øvrige rørsystem skal være mindst 25 kp/cm2, jfr. dog 1.5.3.

1.5.2. Den under 1.5.1. nævnte trykprøvning af samlerør m.v. kan evt. foretages inden installationen om bord, men i så fald skal producentens prøvningscertifikat foreligge.

1.5.3. Efter at de under 1.5.1 og 1.5.2 nævnte trykprøvninger er afholdt, skal der om bord foretages en tæthedsprøvning af hele rørsystemet. Trykket skal være 10 kp/cm2 og prøvningen kan foretages med luft.

1.6. MASKIN- KEDEL- OG LASTPUMPERUM

1.6.1. CO2-anlæg til maskin-, kedel- og lastpumperum skal være udført efter system »total flooding«, og 85% af den beregnede CO2-mængde til de respektive rum skal kunne udtømmes i løbet af max. 2 minutter.

1.6.2. CO2-mængden skal være tilstrækkelig til at give et mindste rumfang af CO2, svarende til det største af følgende rumfang:

1.6.2.1. 40% af bruttorumfanget af det største rum, idet rumfanget skal indbefatte casingen op til den højde, ved hvilken casingens vandrette tværsnitsareal er 40% eller derunder af det pågældende rums største vandrette tværsnitsareal.

1.6.2.2. 35% af hele rumfanget af det største rum, casingen iberegnet.

1.6.3. Ovennævnte procentsatser kan formindskes til henholdsvis 35% og 30% for lastskibe under 2.000 tons. To eller flere rum, der indeholder kedler eller maskineri af forbrændingstypen, skal betragtes som udgørende et rum, såfremt de ikke er fuldstændig adskilt.

1.6.4. Skibstilsynet vil kræve CO2-mængden forøget, hvis der i maskinrum findes trykluftbeholdere af en sådan størrelse, at udstrømning af indholdet i tilfælde af brand i rummet vil nedsætte brandslukningsanlæggets effektivitet. Er afblæsningen fra beholderens sikkerhedsventiler og/eller smeltepropper ført til frit dæk vil ovennævnte tillæg ikke blive krævet.

1.6.5. Når CO2 anvendes som slukningsmiddel både i lastrum og i rum, der indeholder kedler eller maskineri af forbrændingstypen, kræves ikke større CO2-mængde end foreskrevet enten for det største lastrum eller det største maskinrum.

1.6.6. Kalkulationsfaktor: Voluminet af 1 kg gas regnes at være 0,56 m3.

1.6.7. Antallet af udløb skal være tilstrækkeligt til at opnå en jævn fordeling af CO2 over hele rummet. Det totale areal af samtlige dyseudløb i maskin- og/eller kedelrum må ikke være mere end 85% og ikke under 50% af det samlede areal af ventiludløbene på de flasker, som er beregnet til de respektive rum.

1.6.8. Af den samlede CO2-mængde til maskin- eller kedelrum skal ca. 90% udtømmes over dørken og resten under dørken.

1.7. LASTRUM

1.7.1. Den mængde CO2, der er til rådighed, skal være tilstrækkeligt til at give et mindste rumfang af fri CO2, svarende til 30% af bruttorumfanget af det største lastrum i skibet, der kan lukkes tæt. Rumfanget skal regnes fra tanktop til øverste dæk eller til underliggende dæk, hvis lugerne på dette dæk er udstyret med stållugedæksler. Såfremt der gennem ventilationskanaler er forbindelse mellem to eller flere lastrum, skal disse regnes for eet rum.

1.7.2. Der skal i hvert lastrum være et tilstrækkeligt antal dyser til at opnå en jævn fordeling af CO2 over hele rummet.

1.7.3. Såfremt CO2-ledningerne også anvendes til et røgmeldesystem, bør rørledninger i lastrummet være således arrangeret, at afstanden mellem røgsamlerne ikke overstiger 24 m, og afstanden mellem skod/skibsside og den enkelte røgsamler ikke overstiger 12 m.

OBS|| I skibe, som anvendes til transport af biler, skal CO2-mængden beregnes til 15% af bruttorumfanget af det største lastrum.

1.8. BETJENING AF CO2 ANLÆG INDRETTET FOR »TOTAL FLOODING«

1.8.1. Såfremt CO2-mængden overstiger 225 kg, skal der til udløsning af batteriet forefindes servoarrangement til åbning af flaskeventiler og hovedstopventiler. Wiretræk kan ikke tillades anvendt noget sted i anlægget.

1.8.2. Servobetjent udløsningssted for CO2 skal, hvis det er anbragt ved CO2-rummet, være afskoddet fra dette. Der skal være direkte adgang fra frit dæk til betjeningsstedet.

1.8.3. Servoarrangementet skal være således indrettet og udført, at en eventuel fejl i manøvrerækkefølgen ikke hindrer udtømning af CO2-mængden.

1.8.4. Hovedstopventiler skal lokalt kunne åbnes manuelt ved fuldt CO2-tryk i samlerør. Ventilen skal være forsynet med indikering for åben og lukket stilling, og den skal være placeret således, at den er let tilgængelig.

1.8.5. Hvor luft og/eller hydraulisk servoarrangement anvendes, skal der i rørledningen mellem startflasker og servocylindre være anbragt en mellemventil, som kan betjenes fra det sted, anlægget udløses.

1.8.6.Manøvregreb for udløsning af CO2-batteriet skal være således beskyttet og mærket, at utilsigtet udløsning ikke kan foretages ved uagtsomhed.

1.8.7. Servoinstallationer skal kunne efterses, kontrolleres og afprøves, uden at der sker udtømning af CO2.

1.8.8. Manøvremidler og alle til et servoudstyr hørende komponenter - herunder evt. energikilder og ledninger - skal i brandteknisk henseende være uafhængige af det eller de rum, som anlægget beskytter.

1.8.9. Såfremt CO2-mængden er under 225 kg kan wiretræk tillades anvendt, dog ikke mellem de enkelte flaskeventiler.

1.8.10. Ethvert betjeningsarrangement skal være således indrettet, at der skal udføres mindst to manøvregreb for udløsning af CO2-mængden, og der skal forefindes betjeningsvejledning ved hvert udløsningssted.

1.9. ALARMUDSTYR M.V. FOR »TOTAL FLOODING« ANLÆG

1.9.1. I et CO2-beskyttet rum skal der forefindes akustisk alarmgiver, som automatisk skal træde i funktion, inden første udløsergreb foretages. Alarmgiverne skal - ved maksimalt støjniveau i rummet - kunne registreres overalt i det CO2-beskyttede rum, og de må ikke kunne forveksles med andre alarmgivere. Alarmgiverne skal være mærket »CO2-ALARM«.

1.9.2. Der skal være truffet forsvarlige foranstaltninger til sikring mod uagtsom kompromittering af alarmsystemet. Disse foranstaltninger omfatter bl.a. mærkning og blokering i åben stilling af visse ventiler for drivluft til alarmgivere og specielmærkning af elektriske afbrydere og sikringer. Alarmudstyret må ikke kunne sættes ud af drift på grund af brand i det CO2-beskyttede rum, ligesom elektrisk alarmudstyr skal strømforsynes fra nødenergikilde.

Alarmsignalapparater, der drives af den udstrømmende CO2, kan ikke godkendes som forskriftsmæssigt alarmsignalapparat i arbejdsrum.

1.9.3. Hovedsamlerøret skal være forsynet med manometer og pressostat. Pressostaten skal være tilsluttet maskinalarmanlæg.

1.9.4. Alle døre til rum, hvor CO2 kan udsluses, skal være påmærket »RUMMET ER TILSLUTTET CO2-ANLÆG OG SKAL FORLADES, NÅR ALARMUDSTYRET TRÆDER I FUNKTION«.

1.10. PRØVNING AF ANLÆGGET

1.10.1. Prøvning af det færdigmonterede anlæg skal udføres til skibstilsynets tilfredshed.

Prøvningen omfatter bl.a.:

1.10.1.1. Tæthedsprøvning og trykprøvning, såfremt sidstnævnte ikke er afholdt tidligere.

1.10.1.2. Kontrol af fri gennemstrømning i alle rør og dyser ved gennemblæsning.

1.10.1.3. Alarmudstyrets funktion.

1.10.1.4. Betjeningsudstyrets funktion - herunder udløsning af anlægget frem til hovedstopventil og derefter frem til den under 1.11.4 omhandlede blindflange (»total flooding« prøve).

1.11. SÆRLIGE BESTEMMELSER

1.11.1. Reservedele, som er nødvendige for normal vedligeholdelse af anlægget, skal forefindes om bord.

1.11.2. Leverandøren af anlægget skal medlevere en anlægsbeskrivelse - herunder en checkliste for vedligeholdelse - med dansk og engelsk tekst.

1.11.3. Periodiske eftersyn m.v., som afholdes af maskinchefen eller ved skibsledelsens foranstaltning, skal indføres i skibets tilsynsbog med angivelse af eftersynets omfang og tidspunkt.

1.11.4. Anlægget skal kunne sikres mod utilsigtet udløsning under værftsophold o.lign. ved isætning af blindflanger (skydeflanger) efter hovedstopventiler.

1.11.5. Der skal forefindes en ventilationsmulighed for fjernelse af gas efter brand.

2. LAVTRYKS-CO2-ANLÆG

2.1. Med undtagelse af 1.3 finder de under 1 anførte bestemmelser for højtryks-CO2-anlæg tilsvarende anvendelse, idet dog rør- og dyseberegninger skal fremsendes til direktoratet i hvert enkelt tilfælde.

2.1.1. Tanke til opbevaring af CO2 skal med hensyn til konstruktion, materiale, materialedimensioner og prøvningstryk opfylde regler svarende til de af et anerkendt klassifikationsselskab eller af anerkendt myndighed anvendte. Tankene skal være mærket så de kan identificeres, og være påmærket prøvetryk og -dato, samt arbejdstryk, rumindhold og kontrollantmærke.

2.1.2. Direkte på hver tank skal der være anbragt mindst 2 sikkerhedsventiler. Dobbeltsædet ventil tillades monteret mellem sikkerhedsventiler og tank, når ventilen er indrettet, så kun 1 sikkerhedsventil kan afspærres, og når der uanset ventilens stilling altid er fri gennemstrømning.

2.1.3. Sikkerhedsventilernes åbningstryk må ikke overstige tankenes tilladte arbejdstryk, og hver ventils gennemstrømningsareal skal være tilstrækkeligt til, at tankene ikke udsættes for overtryk, selv om begge under pkt. 2.1.9 nævnte køleaggregater svigter.

2.1.4. Afgangsrør fra sikkerhedsventiler skal være ført til frit dæk, og rørets udmunding skal være placeret således, at CO2 ikke kan strømme til skibets indre.

Rørets gennemstrømningsareal skal være mindst 2 x ventilernes samlede gennemstrømningsareal.

2.1.5. Der skal på hver tank være monteret mindst 1 trykmåler, som skal kunne afspærres fra tanken.

2.1.6. På hver tank skal der være monteret et udvendigt rør for måling af CO2-væskeniveauet, og hver tank skal have automatisk virkende niveaukontrol, der alarmerer ved min. 95% CO2-indhold.

2.1.7. Midler til kontrol af CO2-mængden skal være konstrueret således, at beskadigelse ikke medfører lækage.

2.1.8. Alle fra tanken udgående rør med undtagelse af montagestuds for sikkerhedsventil skal kunne afspærres ved et direkte på tanken anbragt afspærringsmiddel.

2.1.9. CO2-lavtrykstanke skal have mindst 2 af hinanden fuldstændig uafhængige køleaggregater med lige stor kapacitet og med alarm for driftssvigt.

2.1.10. Der skal forefindes automatisk virkende alarm for CO2-lækage i tankrummet.

Alarmen skal være tilsluttet maskinalarmsystemet, og den skal træde i funktion før koncentrationen har nået 3%.

2.1.11. Hovedstopventilen anbragt direkte på tanken skal kunne låses i lukket stilling.

3. HALON 1301 ANLÆG

3.1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

3.1.1. Anlægget skal konstrueres, udrustes og afprøves til skibstilsynets tilfredshed.

Tegninger og anlægsbeskrivelser i 2 eksemplarer skal tilstilles direktoratet for orientering i betimelig tid, inden anlægget skal synes af skibstilsynet første gang.

3.1.2. I det omfang disse forskrifter ikke er dækkende med hensyn til konstruktion og udstyrsdetaljer, kan de af US National Fire Protection Association (NFPA) publicerede rekommandationer, specielt publikation » No.12 A (1973)» vedrørende »Hologenated Extinguishing Agent System, Halon 1301« anvendes.

3.1.3. Anlægstyper beregnet for mindre skibe kan eventuelt typegodkendes. Tegninger og anlægsbeskrivelser m.v. skal tilstilles direktoratet i 2 eksemplarer.

3.2. ANLÆGSTYPE OG PLACERING AF HALONBEHOLDERE

3.2.1. Anlægget skal være udført efter system »total flooding«.

3.2.2. Halonbeholderne kan placeres i eller uden for det rum, som skal beskyttes.

3.2.3. Anlægget skal normalt kunne udløses manuelt fra et centralt beliggende sted uden for det rum, som skal beskyttes.

3.2.4.For små rum, f.eks. radiostationer, kan anlæg med automatisk udløsning tillades.

Anlæg med automatisk udløsning kan ligeledes installeres for den eller de dele af et rum, som har højere brandrisiko end resten af det halonbeskyttede rum (punktbeskyttelse).

3.2.5. Ved automatisk udløsning skal en akustisk alarm træde i funktion.

3.3. KAPACITET OG UDSTRØMNINGSTID

3.3.1. Halonmængden skal være tilstrækkelig til at give et rumfang af halon på 5% af bruttorumfanget af det rum, som skal beskyttes, svarende til 0,33 kg/m3 ved 20 grader C. Såfremt to eller flere rum er beskyttet med halon, skal disse betragtes som et rum, medmindre de er adskilt fuldstændigt i brandteknisk henseende.

3.3.2. Fyldningsgraden af halonbeholdere må ikke overstige 1,10 kg pr. liter beholdervolumen.

3.3.3. Anlægget skal være konstrueret således, at hele den krævende halonmængde kan udtømmes på under 20 sekunder (væsketid).

3.4. DYSER OG SIKKERHEDSVENTILER

3.4.1. Dyser og sikkerhedsventiler skal være således konstrueret og placeret, at personer, der opholder sig i det beskyttede rum, ikke kan skades af udstrømmende halon.

3.4.2. Dyserne skal placeres således, at halonen fordeles jævnt i rummet.

3.5. LÆKAGEKONTROL

3.5.1. Arrangement for indikering af lækage og udløste beholdere skal forefindes. For beholdere eller system af beholdere indeholdende 1/5 eller mere af den krævede halonmængde skal lækageindikeringen være akustisk.

3.6. UDSUGNING AF UDTØMT HALON

3.6.1. Der skal forefindes en ventilationsmulighed for fjernelse af gas efter brand.

3.7. UDLØSNING AF »TOTAL FLOODING«-ANLÆG

3.7.1. Et »total flooding«-anlæg skal kunne udløses fra et centralt beliggende sted, der ikke let vil kunne blive afskåret i tilfælde af brand i det rum, der skal beskyttes.

3.7.2. Der må ikke forefindes udløserskab i det beskyttede rum, medmindre direktoratets tilladelse foreligger.

3.7.3. Udløserarrangementet kan være elektrisk, mekanisk, pneumatisk eller hydraulisk.

Hvor beholderne er anbragt i det beskyttede rum, skal udløsning kunne foretages via to uafhængige forbindelser oplagt så langt fra hinanden som muligt.

Elektrisk udløserarrangement skal oplægges som dobbeltsløjfe tilsluttet en nødstrømkilde/batteri.

Mekanisk kabeltræk kan tillades, såfremt længden er under 3 m.

3.7.4. Udløsningsarrangementet skal være sikret mod uagtsom betjening, og elektriske komponenter skal være modstandsdygtige over for korrosion og brand.

3.7.5. Udløsningsarrangementet må ikke kunne sættes ud af funktion på grund af brand i det rum, som er beskyttet af halon.

3.7.6. Ved udløserskabet skal der forefindes en betjeningsvejledning og skiltning, der gør opmærksom på, at samtlige forbrændingsmotorer i det/de rum, hvortil halon kan udsluses, skal standses og ventilationsspjæld lukkes, forinden halonanlægget udløses.

3.8. ALARM FOR UDLØSNING

3.8.1. Der skal i halonbeskyttede rum, hvor personer kan opholde sig, forefindes akustiske alarmgivere, som automatisk træder i funktion, når udløserskabet åbnes.

Alarmgiverne skal ved maksimalt støjniveau kunne registreres overalt i det halonbeskyttede rum, og de må ikke kunne forveksles med andre alarmgivere. Alarmgiverne skal være mærket »HALONALARM«.

3.8.2. Alarmgiverne skal automatisk træde i funktion ved udløsning af halonbeholdere eller system af beholdere, som indeholder 1/5 eller mere af den totale halonmængde, selv om udløserskabet ikke åbnes.

3.8.3. Døre til rum, hvor halon 1301 kan udsluses, skal påmærkes »RUMMET ER BESKYTTET AF HALON 1301 OG SKAL FORLADES, NÅR ALARMUDSTYRET TRÆDER I FUNKTION«.

3.9. HALONRUM

3.9.1. Såfremt halonbeholdere er anbragt i et særskilt rum, skal placering og indretning af dette rum opfylde forskrifterne i pkt. 1.2 (CO2-rum).

3.10. PUNKTBESKYTTELSESANLÆG

3.10.1. Anlægget og placeringen af halonbeholderne skal være således arrangeret, at en utilsigtet udløsning af anlægget ikke kan forårsage »black out« eller kompromittere skibets sikkerhed og manøvredygtighed.

3.10.2. Halonbeholdere må ikke placeres i områder, hvor der er kraftig ventilation.

3.10.3. Reserveladning for halonmængden kræves normalt ikke.

3.10.4. Anlægget skal normalt være indrettet til automatisk udløsning, men kan tillige være indrettet for manuel udløsning fra det sted, hvor »total flooding«-anlægget udløses.

3.11. KOMBINERET »TOTAL FLOODING«-ANLÆG OG PUNKTBESKYTTELSE

3.11.1. Den totale mængde halon 1301 i et kombineret anlæg skal være 5% af bruttorumfanget af det rum, som skal beskyttes. Den halonmængde, som anvendes for punktbeskyttelse, må ikke overstige 1/5 af den totale mængde.

3.11.2. Kombinerede anlæg skal godkendes af direktoratet i hvert enkelt tilfælde.

3.12. HALONBEHOLDERE

3.12.1. Forskrifterne under 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3. og 1.3.4 (CO2-flasker) finder tilsvarende anvendelse på halonbeholdere, dog skal halonbeholdernes fyldningsgrad være 1,10 kg pr. liter.

3.13. RESERVEDELE, VEDLIGEHOLDELSE OG KONTROL

3.13.1. Reservedele, som er nødvendige for normal vedligeholdelse af anlægget, skal forefindes om bord.

3.13.2. Leverandøren af anlægget skal medlevere en anlægsbeskrivelse - herunder en checkliste for vedligeholdelse - med dansk og engelsk tekst.

3.13.3. Nyinstallerede anlæg skal besigtiges og afprøves af skibstilsynet. Halonmængden skal kontrolleres mindst een gang om året af skibets maskinchef eller af et af statens skibstilsyn godkendt firma.

3.13.4. De periodiske eftersyn m.v., som afholdes af maskinchefen eller ved skibsledelsens foranstaltning, skal indføres i skibets tilsynsbog med angivelse af eftersynets omfang og tidspunkt.

3.14. SÆRLIGE BESTEMMELSER

Samtlige forbrændingsmotorer, som er anbragt i rum beskyttet af halon-anlæg, skal kunne standses øjeblikkeligt fra et centralt sted uden for rummet.

Redaktionel note
 • (* 1) Bkg. i Skibstilsynets Meddelelser nr. 314, 19761228