Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning vedrørende installation af centralanlæg for svejsning med acetylen og oxygen (* 1)


I skibe, hvor der installeres centralanlæg for svejsning med acetylen og oxygen, skal svejsearrangementet udføres i henhold til følgende forskrifter:

1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

1.1. Acetylen (C2H2) skal opbevares i specialbeholder (15-18 kp/kvcm ved 15 grader C).

1.2. Oxygen (O2) skal opbevares i gasformig tilstand på specialbeholdere (150-200 kp/kvcm ved 15 grader C).

1.3. Centralanlægget skal indrettes i et separat beholderrum eller i et separat beholderskab, jfr. 3.2 og 3.3, med fast installeret central for hver gasart - herunder højtrykssamlerør med afspærrelig højtryks-kontraventil for hver tilsluttet beholder, eventuelle højtryksslanger, centralregulator med manometre for høj- og lavtrykskammer, sikkerhedsventiler, fastgørelsesarrangement for beholdere samt betjeningsvejledning.

1.4. En udtagspost skal bestå af en opstilling, hvor der forefindes afspærringsventiler med tilslutninger til lavtryksledningerne, acetylentilbageslagssikring afsluttet med 3/8 tommer venstre gevind, oxygenreduktionsventil med manometer, oxygentilbageslagssikring afsluttet med 3/8 tommer højre gevind samt for hver gasart en med omløber monteret slangestuds.

1.5. Brændere, afspærringsventiler, regulatorer og reguleringsventiler, tilbageslagssikringer, slanger samt betjeninsvejledning skal være typegodkendt af statens skibstilsyn. Brændere skal være af ligetrykstypen.

Såfremt der foreligger en produktion af svejsecentralanlæg, som har karakter af serieproduktion, kan anlægstypen evt. typegodkendes af statens skibstilsyn.

Anmodning om typegodkendelse skal fremsendes til direktoreatet. Det for behandling af anmodningen nødvendige materiale skal fremsendes i 2 eksemplarer.

1.6. Anlægsbeskrivelsen med tilhørende tegningsmateriale i 2 eksemplarer skal fremsendes til direktoratet for orientering i betimelig tid inden et nyt anlæg synes af statens skibstilsyn.

2. BEHOLDERE

2.1. Beholdere skal være godkendt af en offentlig myndighed/institution eller af et anerkendt klassifikationsselskab.

2.2. Der må kun anvendes beholdere med rumfang på 50 liter eller derunder.

2.3. Beholdere skal være påstemplet tara- og bruttovægt, måned og år for seneste trykprøvning samt prøvetryk.

2.4. Beholderne - herunder reservebeholderne - skal være anbragt i opretstående stilling, og de skal være fastgjort på forsvarlig måde. Fastgørelsesarrangementet skal være udført således, at hurtig afmontering af beholderne kan foretages.

3. PLACERING AF BEHOLDERNE

3.1. Beholderne skal uanset antal være placeret over skoddæk uden for maskinrum og eksplosionsfarlige områder, d.v.s. uden for områder, hvor andre letantændelige og/eller eksplosive gasarter eller dampe vil kunne forventes at ville være til stede.

3.2. Et beholderrum skal være et særskilt rum, som mod skibets indre skal være omgivet af gastætte stålskodder, ståldæk m.v. Der må kun være adgang til rummet fra frit dæk, og døren til rummet skal åbne udad.

3.2.1. Rummet skal isoleres, ventileres og arrangeres således, at rumtemperaturen normalt ikke overstiger 40 grader C. Hvor temperaturforholdene tillader det, kan naturlig ventilation anvendes.

Ventilationsarrangementet må ikke være tilsluttet andre ventilationsanlæg.

3.3. Et beholderskab skal være udført af stål, og det skal være solidt anbragt på frit dæk. Skabsdøre skal åbne udad.

3.3.1. Skabet skal ventileres og arrangeres således, at skabstemperaturen normalt ikke overstiger 40 grader C.

3.4. Elektriske installationer og komponenter - herunder afbrydere, lysarmaturer, ventilationsmotorer m.v. - i beholderrum/beholderskabe skal være i eksplosionssikker udførelse.

3.5. Døre til beholderrum/beholderskabe skal udvendigt være forsynet med følgende tekster:

TRYKFLASKER FJERNES VED BRAND

BRUG AF ÅBEN ILD FORBUDT

Det henstilles, at dørene påføres teksterne ved opsætning af skilte udført i henhold til dansk standard.

3.6. Der skal være mulighed for hurtig og let adgang til beholderrum/beholderskab, uanset at dørene er låst, og der skal forefindes fast placeret værktøj til lukning af beholderventiler samt til afmontering af beholdere og armatur.

3.7. I beholderrum/beholderskab skal der forefindes en holdbart udført vejledning for omgang med acetylen og oxygen samt anlæggets betjening.

Vejledningens indhold skal være således udformet, at der ikke foreligger mulighed for ulykkestilfælde, når anlægget betjenes i henhold til denne.

3.7.1. Af vejledningen skal bl.a. fremgå, at olieprodukter og fedtstoffer under ingen omstændigheder må indføres i beholderrum/beholderskab, og at rummet/skabet ikke må betrædes af personer, hvis hud (hænder) eller beklædning er væsentligt forurenet af olie eller fedtstof, samt at transportabelt elektrisk udstyr ikke må medbringes i beholderrum eller indføres i beholderskab.

4. RØRINSTALLATIONER

4.1. Højtrykssiden for acetylen

4.1.1. Samlerør skal være udført af sømløse stålrør. Rør og armatur skal være dimensioneret for 300 kp/kvadratcentimeter og inden montering være hydraulisk trykprøvet med nævnte tryk. Der må ikke anvendes kobber og kobberlegeringer med vægt procent af kobber på 65 eller derover.

4.1.2. Såfremt der er tilsluttet flere beholdere til samlerøret, skal der være anbragt en afspærringsventil for hver beholder direkte på samlerøret.

4.2. Højtrykssiden for oxygen

4.2.1. Samlerør skal være udført af sømløse kobberrør, dimensioneret og trykprøvet som anført under 4.1.1.

4.2.2. Der skal forefindes afspærringsventiler som anført under 4.1.2.

4.3. Lavtrykssiden for acetylen og oxygen

4.3.1. Lavtryksrør for acetylen skal være udført af sømløse stålrør af en kvalitet, som mindst svarer til DS 520. Den indvendige diameter må ikke være over 30 mm.

4.3.2. Lavtryksrør for oxygen skal være udført af sømløse kobberrør af tilsvarende kvalitet som angivet i 4.3.1.

4.3.3. Lavtrykssiden for acetylen skal tilsluttes højtrykssiden gennem en reduktionsventil, der reducerer acetylentrykket til maksimalt 0,9 kp/kvadratcentimeter. Umiddelbart efter reduktionsventilen skal der forefindes en sikkerhedsventil, der åbner mellem 1,5 og 1,7 kp/kvadratcentimeter. Afgangsrøret skal føre til fri luft.

4.3.4. Lavtrykssiden for oxygen skal tilsluttes højtrykssiden gennem en reduktionsventil, der reducerer oxygentrykket til maksimalt 15 kp/kvcm. Umiddelbart efter reduktionsventilen skal der forefindes en sikkerhedsventil, som skal forhindre, at trykket overstiger 22,5 kp/kvcm. Afgangsrøret fra sikkerhedsventilen skal føre til fri luft.

4.3.5. Lavtryksledningerne skal føres uden om mandskabs- og passageraptering, og de skal være tilgængelige for inspektion. Endvidere skal rørledningerne føres uden om ikke-ventilerede rum og skabe.

4.3.6. Rørledningerne skal være fast oplagt med fornødne ekspansionsmuligheder og således, at de ikke let kan blive udsat for mekanisk overlast.

4.3.7. Antallet af rørsamlinger skal være så få som muligt. Samlinger skal fortrinsvis være udført ved svejsning eller slaglodning. Sølvlodning må ikke anvendes i forbindelse med armatur og rørledninger for acetylen.

4.3.8. Hvor rørledningerne føres gennem ikke-vandtætte skodder og dæk, skal ledningerne være beskyttet af beskyttelsesrør udført af hård plastfiber eller lignende. Ved gennemføring i vandtætte skodder og dæk skal vandtæt pakdåse monteres.

4.3.9. Pakningsmaterialer skal være egnede for henholdsvis acetylen (aluminium eller fiber) og oxygen (kobber, aluminium eller fiber).

4.4 Udtagsposter

4.4.1. Udtagsposter må normalt kun være placeret i maskinrum og/eller værkstedsrum.

4.4.2. Ved hver udtagspost skal der forefindes et solidt anbragt skilt, hvoraf bl.a. skal fremgå, at udtagsventiler og afspærringsventiler i beholderrum/beholderskab skal være lukkede, når svejseanlægget ikke er i brug.

5. KONTROL FOR MONTAGE brug.

5. KONTROL FOR MONTAGE

5.1. Udover de under 4.1.1 og 4.1.2 anførte trykprøver skal følgende udføres inden monteringen påbegyndes om bord:

Rørledninger, samlinger og armaturer m.v. for oxygen skal være omhyggeligt rengjorte for fedtstoffer. Til rensningen skal anvendes triklorethylen eller et tilsvarende rensemiddel - benzin må ikke anvendes.

Efter rensningen skal rør, samlinger og armatur m.v. skylles med en 10 pct. trinatriumsfosfatopløsning for fjernelse af rensevæskerester, hvorefter rør skal gennemblæses med nitrogen.

5.2. Skriftlig bekræftelse af, at den under 5.1 nævnte kontrol er udført, skal afleveres til skibstilsynet i forbindelse med syn på et nyt anlæg, jfr. 7.

6. GENNEMBLÆSNINGS- OG TÆTHEDSKONTROL EFTER MONTAGE

6.1. Til gennemblæsning af rørledninger for acetylen skal der anvendes nitrogen, medens der til rørledninger for oxygen skal anvendes enten nitrogen eller fedtfri, renset trykluft. Beholderen med gennemblæsningsmediet skal tilsluttes lavtrykssiden: regulatorer, tilbageslagssikringer og manometre m.v. skal være afmonterede under gennemblæsningen, som skal vedvare indtil rørene er blæst rene.

6.1.1. Ved gennemblæsning af rørledninger for acetylen skal trykket gradvis øges til ca. 8 kp/kvcm.

6.1.2. Under gennemblæsning af rørledninger for oxygen skal trykket gradvis øges til ca. 15 kp/kvcm.

6.2. Tæthedsprøve med rørledninger for acetylen skal foretages med nitrogen. Under prøven skal ventiler og samlinger m.v. pensles med sæbvand og kontrolleres for eventuelle utætheder.

6.2.1. Højtrykssiden skal tæthedsprøves med 60 kp/kvcm og lavtrykssiden med 8-10 kp/kvcm.

6.2.2. Efter 8 timer må trykfaldet på lavtrykssiden ikke overstige 0,4 kp/kvcm.

6.3. Tæthedsprøve med rørledninger for oxygen skal foretages med enten nitrogen eller fedtfri, renset luft, og ledningerne skal pensles og kontrolleres som anført under 6.2 og 6.2.2.

6.3.1. Højtrykssiden skal tæthedsprøves med 200 kp/kvcm og lavtrykssiden med 22,5 kp/kvcm.

6.4. Skriftlig bekræftelse af, at den under 6.1, 6.2 og 6.3 nævnte kontrol er udført, skal afleveres til skibstilsynet i forbindelse med syn på et nyt anlæg, jfr. 7.

7. BEMYNDIGELSE

7.1. Såfremt statens skibstilsyn, jfr. 5.2 og 6.4 har bemyndiget en person til på skibstilsynets vegne at udføre den under 5 og/eller 6 anførte kontrol af et anlæg, skal vedkommende med angivelse af resultatet skriftligt bekræfte, at kontrollen er udført i henhold til de enkelte underpunkter til 5 og 6.

7.1.1. Eventuel anmodning om bemyndigelse skal fremsendes til direktoratet sammen med det under 1.6 nævnte materiale.

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Skibstilsynets Meddelelser nr. 314 19761228