Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om avlsmæssige betingelser for omsætning af hovdyr1)

 

I medfør af §§ 2-5 og §§ 7-9 i lov nr. 299 af 24. april 1996 om husdyravl fastsættes:

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) hovdyr: Husdyr af heste- eller æselarten eller dyr, der fremkommer ved krydsning af disse,

2) racerene hovdyr: Hovdyr, som er fremkommet ved parringer mellem avlsdyr, som er anerkendt af den pågældende officielt anerkendte avlsorganisation eller -forening,

3) registreret hovdyr: Hovdyr, som er registreret, eller som kan registreres i en stambog i henhold til bestemmelserne i §§ 6 og 7, eller hovdyr, som er registreret af en organisation, der administrerer konkurrence- eller væddeløbsheste, og som er identificeret ved det i pkt. d) nævnte identifikationsdokument,

4) stambog: Enhver bog, ethvert register, kartotek eller database:

a) som føres af en avlsorganisation eller -forening, der er officielt godkendt af den EU-medlemsstat, hvori avlsorganisationen eller -foreningen er oprettet, eller af en officiel tjeneste i den pågældende medlemsstat, og

b) hvori hovdyr indføres eller registreres med angivelse af deres afstamning,

5) identifikationsdokument: Dokument, hvorefter et hovdyr identificeres, jf. § 8, stk. 3 og 4.

Officiel anerkendelse

§ 2. En avlsorganisation eller -forening vedrørende hovdyr med hjemsted i Danmark, som fører eller opretter stambøger, og som ønsker at blive anerkendt officielt, skal ansøge Veterinær- og Fødevaredirektoratet herom.

Stk. 2. Officiel anerkendelse meddeles den pågældende avlsorganisation eller -forening, såfremt organisationen eller foreningen opfylder bestemmelserne i bilag 1.

Stk. 3. Veterinær- og Fødevaredirektoratet kan dog afslå anerkendelse af en organisation eller forening, hvis der i Danmark allerede findes en officielt anerkendt avlsorganisation eller -forening for den pågældende race eller avlsretning, og

1) Veterinær- og Fødevaredirektoratet skønner, at anerkendelse af en ny avlsorganisation eller -forening vil udgøre en fare for racens bevarelse eller skade gennemførelsen af en eksisterende avlsorganisations eller -forenings avlsprogram, eller

2) hvis hovdyr af den pågældende race eller avlsretning kan indføres eller registreres i et særligt afsnit af en stambog, der føres af en organisation eller forening, som for det afsnits vedkommende opfylder pkt. 3 c) i bilag 1.

Stk. 4. Veterinær- og Fødevaredirektoratet kan tilbagekalde en godkendelse meddelt i overensstemmelse med stk. 2, hvis organisationen eller foreningen ikke længere opfylder betingelserne i bilag 1.

§ 3. Den organisation eller forening, der er officielt anerkendt til at føre stambog, og som fører den oprindelige stambog for racen, skal sørge for et snævert samarbejde med andre organisationer og foreninger inden for Den Europæiske Union, der fører stambøger eller stambogsafsnit for samme race.

Afprøvning, godkendelse og stambogsføring

§ 4. Officielt anerkendte organisationer eller foreninger skal anvende metoder som angivet i bilag 2 ved individprøver og bedømmelse af avlsdyrs genetiske værdi.

§ 5. Hovdyr kan af den officielt anerkendte organisation eller forening godkendes til avlsbrug, og der kan ske udnyttelse af deres sæd, samt befrugtede og ubefrugtede æg, såfremt betingelserne i bilag 3 er opfyldt.

Stk. 2. Enhver registreret hingst, som opfylder betingelserne i bilag 3, kan af den officielt anerkendte avlsorganisation eller -forening godkendes til naturlig bedækning.

Stk. 3. Enhver registreret hingst kan af officielt anerkendte avlsorganisationer eller -foreninger underkastes afprøvning i overensstemmelse med de i bilag 2 angivne metoder.

Stk. 4. En officielt anerkendt avlsorganisation eller -forening kan beslutte, at kun hingste, der har været underkastet afprøvning, jf. § 4, og har gennemført afprøvningen med et af organisationen eller foreningen godkendt resultat, kan godkendes til avlsbrug.

Stk. 5. Officielt anerkendte avlsorganisationer eller -foreninger skal godkende registrerede hingste til naturlig bedækning og kunstig sædoverføring, såfremt hingstene efter afprøvning i overensstemmelse med kriterierne i bilag 2 er godkendt i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union.

Stk. 6. Anvendelse af registrerede hingste eller sæd herfra til avl, jf. stk. 4, er dog betinget af, at hingste født efter 1. januar 1994 er identificerede i form af bekræftet forældreskabsattest på baggrund af blodtypebestemmelse eller efter anden af Veterinær- og Fødevaredirektoratet godkendt metode.

§ 6. Indførelse eller registrering af hovdyr i officielt anerkendte stambøger skal ske i overensstemmelse med kriterierne i bilag 3.

§ 7. Hovdyr, der opfylder kriterierne i bilag 3, skal på begæring indføres eller registreres i vedkommende races stambog, der føres af en her i landet officielt anerkendt avlsorganisation eller -forening.

Stk. 2. Der kan ikke stilles krav om medlemsskab af den stambogsførende avlsorganisation eller -forening til ejere af hovdyr som betingelse for indførelse eller registrering i pågældende stambog.

§ 8. En officielt anerkendt eller godkendt avlsorganisation eller -forening udarbejder på begæring identifikationsdokument eller stamtavle for hovdyr som dokumentation for, at dyret og dets afstamning er optaget i stambogen for den pågældende race.

Stk. 2. En avlsorganisation eller -forening har til enhver tid ret til at foretage kontrol af dyr, for hvilke der, jf. stk. 1, er begæret udstedt identifikationsdokument eller stamtavle.

Stk. 3. Registrerede hovdyr skal, ved enhver flytning, herunder indførsel og udførsel til en anden medlemsstat i Den Europæiske Union, være ledsaget af et identifikationsdokument med et indhold som angivet i bilag 5. Hovdyr, der er født før den 1. januar 1998, kan dog i stedet ledsages af et dokument som angivet i bilag 4.

Stk. 4. Sæd og befrugtede eller ubefrugtede æg af registrerede hovdyr skal ved afsendelse til en anden medlemsstat i Den Europæiske Union ledsages af et identifikationsdokument på en formular, der er godkendt af Veterinær- og Fødevaredirektoratet med et indhold som angivet i bilag 4.

Stk. 5. De i stk. 3 og 4 omhandlede dokumenter kan for så vidt angår hovdyr, der er optaget i danske stambøger, rekvireres hos Landskontoret for Heste eller en anden af Veterinær- og Fødevaredirektoratet dertil godkendt organisation.

Stk. 6. Oplysningerne, til brug for det i bilag 5 omhandlede identifikationsdokument, skal fremskaffes af en af avlsorganisationen eller -foreningen dertil godkendt person.

§ 9. Ved indførsel fra en anden medlemsstat i Den Europæiske Union skal hovdyr, der er registreret i en officielt anerkendt stambog i afsendelsesmedlemsstaten, registreres eller indføres i den relevante officielt anerkendte stambog i Danmark under samme navn med angivelse af fødselslandets landeforkortelse i overensstemmelse med internationale aftaler, medmindre de pågældende to organisationer eller foreninger har aftalt andet.

Stk. 2. Hvis avlsorganisationens eller -foreningens vedtægter tillader det, kan et andet navn, også et foreløbigt navn, foran- eller efterstilles dyrets oprindelige navn, hvis det oprindelige navn anføres i parentes i hele dyrets levetid, og dets fødselsland angives ved den i internationale aftaler anerkendte landeforkortelse.

Indførsel af hovdyr fra tredjelande

§ 10. Racerene hovdyr skal for at kunne indføres fra tredjelande

1) være indført eller registreret i en stambog eller et register, der føres af en instans, der står på en liste udfærdiget af Den Stående Zootekniske Komité,

2) være ledsaget af et zooteknisk afstamningscertifikat udfærdiget af Den Stående Zootekniske Komité

3) være ledsaget af et bevis for, at de vil blive indført eller registreret i en stambog i en medlemsstat i Den Europæiske Union efter nærmere bestemmelser fastsat af Den Stående Zootekniske Komité.

Stk. 2. Indtil de i stk. 1 nævnte foranstaltninger er gennemført, skal racerene hovdyr ved indførsel fra tredjelande være ledsaget af et afstamningscertifikat, hvori en officielt anerkendt avlsorganisation eller -forening attesterer, at dyret er indført i tredjelandets stambog.

§ 11. Sæd fra racerene hovdyr skal for at kunne indføres fra tredjelande

1) stamme fra et dyr, der er indført eller registreret i en stambog eller et register, der føres af en instans, som findes på en liste udfærdiget af Den Stående Zootekniske Komité og

2) stamme fra dyr, der har været underkastet kontrol med individprøver efter metoder fastsat af Den Stående Zootekniske Komité.

Stk. 2. Indtil de i stk. 1 nævnte foranstaltninger er gennemført, skal sæd fra racerene hovdyr være ledsaget af et afstamningscertifikat, hvori en officielt anerkendt avlsorganisation eller -forening attesterer, at sæden stammer fra racerene hovdyr.

§ 12. Befrugtede og ubefrugtede æg fra racerene hovdyr skal for at kunne indføres fra tredjelande

1) stamme fra et dyr, der er indført eller registreret i en stambog eller et register, der føres af en instans, som findes på en liste udfærdiget af Den Stående Zootekniske Komité og

2) være ledsaget af et zooteknisk afstamningscertifikat udfærdiget af Den Stående Zootekniske Komité.

Stk. 2. Indtil de i stk. 1 nævnte foranstaltninger er gennemført skal befrugtede eller ubefrugtede æg fra racerene hovdyr være ledsaget af et afstamningscertifikat, hvori en officielt anerkendt avlsorganisation eller -forening attesterer, at de befrugtede eller ubefrugtede æg stammer fra racerene hovdyr.

Betaling, oplysning, kontrol og straf

§ 13. Omkostninger i forbindelse med indførelse eller registrering i stambøger og udstedelse af identifikationsdokumenter eller stamtavler er det offentlige uvedkommende.

Stk. 2. Der kan ikke kræves betaling af særafgift for indførelse eller registrering i stambøger af hovdyr, der allerede er indført eller registreret i en stambog, der føres af en anerkendt avlsorganisation eller -forening i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union.

Stk. 3. En stambogsførende avlsorganisation eller -forening kan ikke af personer, der ikke er medlemmer af organisationen eller foreningen, kræve betaling af særafgift for indførelse eller registrering i stambøger af hovdyr eller for udstedelse af identifikationsdokumenter.

§ 14. Alle oplysninger, der fremkommer i forbindelse med afprøvning af racerene hovdyr, jf. § 4, skal være tilgængelige for Veterinær- og Fødevaredirektoratet.

Stk. 2. De endelige resultater, der fremkommer i forbindelse med officielt anerkendte avlsorganisationers eller -foreningers afprøvning, jf. stk. 1, skal være offentligt tilgængelige.

§ 15. Veterinær- og Fødevaredirektoratet fører kontrol med overholdelsen af bekendtgørelsen.

Stk. 2. Officielt anerkendte avlsorganisationer eller -foreninger har pligt til at stille alle nødvendige oplysninger til rådighed for Veterinær- og Fødevaredirektoratet i forbindelse med den i stk. 1 nævnte kontrol.

§ 16. Overtrædelse af bestemmelserne i § 4, § 5, stk. 5, §§ 6 eller 7, § 8, stk. 1 og stk. 3 og 4, § 9, stk. 1 §§ 10-14 eller § 15, stk. 2, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. juli 1999.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 442 af 28. maj 1996 om avlsmæssige betingelser for omsætning af hovdyr ophæves.

Veterinær- og Fødevaredirektoratet, den 5. juli 1999, den 5. juli 1999

P.D.V.
Erik Stougaard

/Pernille Birk

 


Bilag 1

Betingelser for officiel anerkendelse af avlsorganisationer og -foreninger, der fører eller opretter stambøger for hovdyr

For at kunne anerkendes officielt må avlsorganisationer og -foreninger, der fører eller opretter stambøger for registrerede hovdyr:

1) have status som juridisk person,

2) over for Veterinær- og Fødevaredirektoratet godtgøre:

a) kvaliteten og effektiviteten af deres virksomhed,

b) at de kan udøve den nødvendige kontrol med føring af stambøger,

c) at de har en tilstrækkelig stor bestand af hovdyr til at kunne gennemføre et forbedrings- og udvælgelsesprogram eller til at sikre racens bevarelse, hvis dette anses for ønskeligt,

d) at de er i stand til at stille de oplysninger til rådighed, f.eks. om præstationer, som er nødvendige for gennemførelsen af et forbedrings- eller avlsprogram eller for racens bevarelse,

e) at de overholder de principper, der er opstillet af den organisation eller forening, som fører den oprindelige stambog for racen, hvis det drejer sig om en organisation eller forening, der ikke fører den oprindelige stambog.

3) have regler, der:

a) omfatter et registreringssystem for afstamning,

b) omfatter et system for udlevering af oplysninger, f.eks. om præstationer, der kan anvendes til at bedømme hovdyr med henblik på racens forbedring, avl eller bevarelse,

c) for så vidt det drejer sig om en avlsorganisation eller -forening, som fører den oprindelige stambog for racen, omfatter

i) en definition af racens eller racernes karakteristika eller af den population, der omfattes af stambogen,

ii) et basissystem for identifikation af dyrene,

iii) en definition af det grundlæggende avlsmål,

iv) inddeling af stambogen i flere afsnit, hvis der er forskellige betingelser for dyrenes optagelse i stambogen, eller hvis der er forskellige fremgangsmåder ved klassificering af dyr, der indskrives i bogen,

v) bestemmelse om forældre og bedsteforældre fra en eller flere andre stambøger, hvis dette er nødvendigt.

4) have vedtægter eller en forretningsorden, der bl.a. foreskriver, at der ikke må forekomme forskelsbehandling af opdrætterne.

5) Hvis der for den samme race på Unionens område findes flere avlsorganisationer eller -foreninger, der dækker hele dette område, kan det i en organisations eller forenings vedtægter fastsættes, at hovdyr skal være født på et bestemt område eller i et bestemt land for at kunne indføres i stambogen på grundlag af identifikationsdokumentet. Denne begrænsning gælder ikke for indførsel til avl.


 


Bilag 2

Metoder til beregning af den genetiske værdi af hovdyr

Den genetiske værdi af et hovdyr kan beregnes ved hjælp af en af nedenstående metoder eller en kombination heraf.

I. Individprøver

1) Individprøver på en station

a) Navnet på det kontor eller den myndighed, der er ansvarlig for stationen, og som refererer til den officielt godkendte organisation eller forening, og navnet på det kontor eller den myndighed, der forestår udregninger og offentliggørelse af resultater, oplyses.

b) Afprøvningsplan og eventuelt antal dyr, der indgår i afprøvningen, anføres.

c) Følgende oplysninger gives

- betingelser for optagelse på stationen,

- længden af afprøvningsperioden på stationen,

- beskrivelse af træningens form og omfang,

- foderplan

d) De registrerede egenskaber, som er udtryk for præstationsevnen og dyrenes eksteriøre værdi samt andre relevante oplysninger, anføres.

e) Metoden til vurdering af avlsværdien skal være uvildig. den genetiske værdi skal udtrykkes som en avlsværdi eller som en sammenligning med jævnaldrende dyr for hver af de afprøvede egenskaber.

2) Lokale individprøver og -bedømmelser samt prøver på væddeløbsbaner

Individprøver kan udføres på lokale pladser og væddeløbsbaner, forudsat at en avlsværdi kan beregnes ved prøvens afslutning på grundlag af anerkendte avls- og beregningsprincipper og de under pkt. 1, litra a og d nævnte oplysninger anføres.

II. Afkomsprøver

1) a) Navnet på det kontor eller den myndighed, der er ansvarlig for stationen, og som refererer til den officielt godkendte organisation eller forening, og navnet på det kontor eller den myndighed, der forestår udregninger og offentliggørelse af resultater, oplyses.

b) Afprøvningsplan og eventuelt antal dyr, der indgår i afprøvningen, anføres.

c) Følgende oplysninger gives:

- betingelser for optagelse på stationen,

- længden af afprøvningsperioden på stationen,

- beskrivelse af træningens form og omfang,

- foderplan

d) De registrerede egenskaber, som er udtryk for præstationsevnen og dyrenes eksteriøre værdi samt andre relevante oplysninger, anføres.

e) Metoden til vurdering af avlsværdien skal være uvildig. den genetiske værdi skal udtrykkes som en avlsværdi eller som en sammenligning med jævnaldrende dyr for hver af de afprøvede egenskaber.

 

2) Avlsdyrets genetiske værdi skal beregnes ud fra præstations- og eksteriøregenskaber hos et passende antal dyr, som er afkom og/eller søskende til dyret, og på følgende grundlag:

a) prøvemetoden skal være detaljeret beskrevet, eller der skal være henvist til den,

b) afkom og/eller søskende må ikke behandles selektivt,

c) tre typer afkomsprøver anerkendes:

- central afprøvning på en station for afprøvning af afkom,

- planlagt afprøvning af afkom på lokale pladser og væddeløbsbaner. Afkom bør være fordelt, så der kan foretages en holdbar sammenligning af dyrene,

- oplysninger opsamlet om identificerede dyr fra konkurrencebaner.

 

3) Alle relevante optegnelser skal anvendes ved vurderingen af avlsdyrenes genetiske værdi. Faktorer, der ikke vedrører den genetiske værdi, skal elimineres ved hjælp af passende procedurer, når avlsværdien beregnes.


 


Bilag 3

Kriterier for indførelse af hovdyr i stambøger

I. Hovedafsnittet i stambogen

For at kunne indføres i hovedafsnittet i sin races officielt godkendte stambog skal hovdyr:

1) stamme fra forældre, bedsteforældre og oldeforældre, der alle er indført i en stambog for samme race, eller i en stambog for en race, der er godkendt til krydsning,

2) være identificeret efter fødslen ifølge stambogens regler og

3) have en afstamning, der er fastlagt ifølge stambogens regler.

4) Uanset nr. 1) kan et dyr indføres i hovedafsnittet med henblik på deltagelse i et krydsningsprogram, som avlsorganisationen eller -foreningen har godkendt i henhold til den pågældende stambogs regler. Krydsningsprogrammet bør indeholde angivelse af de racer, der må deltage.

II. Opdeling af stambogens hovedafsnit i flere klasser

Hovedafsnittet i stambogen kan opdeles i flere klasser, afhængigt af dyrenes kvalitet. Kun hovdyr, der opfylder kriterierne efter punkt I, kan indføres i en af disse klasser.

III. Indførelse af hundyr i bilag til stambogen

1) En avlsorganisation eller -forening, der fører en stambog, kan beslutte, at et hundyr, der ikke opfylder kriterierne efter punkt I, kan indføres i et supplerende afsnit i stambogen. Som forudsætning herfor skal hundyret:

a) være identificeret efter fødslen ifølge de regler, der er fastsat i stambogen,

b) være bedømt som værende i overensstemmelse med racens standard og

c) opfylde minimumskriterierne for karakteristika ifølge de regler, der er fastsat i stambogen.

Avlsorganisationen- eller foreningen bør fastsætte regler, der åbner mulighed for, at sådanne hovdyrs afkom kan indføres i hovedafsnittet.

IV. Opdeling i klasser

Omfatter stambogen flere klasser, skal hovdyr, der kommer fra en anden medlemsstat i Den Europæiske Union, indføres i stambogen i den klasse, som det opfylder kriterierne for.


 


Bilag 4


 


Bilag 5

Identifikationsdokument for registrerede hovdyr

Generel vejledning

I. Passet skal indeholde en komplet vejledning om, hvordan den anvendes og oplysninger om den myndighed , der har udstedt passet.

II. Passets indhold

A. Passet skal indeholde følgende oplysninger:

1. Kapitel I:

Hovdyrets ejer

Ejerens navn eller stedfortræder skal anføres

2. Kapitel II og III:

Identifikation af hovdyret

Hovdyret skal identificeres af myndighederne

3. Kapitel IV:

Identitetskontrol

Hver gang retsforskrifter indeholder krav om kontrol af hovdyrets identitet, foretages der en sådan kontrol, og kontrollen registreres af myndighederne.

4. Kapitel V og VI:

Registrering af vaccinationer

Alle vaccinationer skal registreres i kapitel V (kun vaccination mod hesteinfluenza) og kapitel VI

(Alle andre vaccinationer)

5. Kapitel VII:

Laboratorieundersøgelse af dyrs sundhedstilstand

Resultatet af enhver form for kontrol foretaget for at påvise eventuelle smitsomme sygdomme skal registreres.

B. Passet kan indeholde følgende oplysninger:

Kapitel VIII:

Sundhedsmæssige basiskrav. I kapitel VIII opstilles der sundhedsmæssige basiskrav.

Kapitlet indeholder også en liste over de sygdomme, der skal angives på sundhedscertifikatet.

KAPITEL I

Détails de droit de propriété

Details of ownership

Ejendomsforhold

     

1. Pour les compétitions, la nationalité du cheval est celle de son propriétaire.

2. En cas de changement de propriétaire, le passeport doit être immédiatement déposé auprès de l organisation, l association ou le service officiel l ayant délivré avec le nom et l adresse du nouveau propriétaire afin de le lui transmettre après réenregistrement.

3. S il y a plus d un propriétaire ou si le cheval appartient à une société, le nom de la personne responsable pour le cheval doit être inscrit dans le passeport ainsi que sa nationalité. Si les propriétaires sont de nationalités différentes, ils doivent préciser la nationalité du cheval.

4. Lorsque la Fédération équestre internationale approuve la location d un cheval par une Fédération équestre nationale, les détails de ces transactions doivent être enregistrés par la Fédération équestre nationale intéressée.

1. For competitive purposes, the nationality of the horse is that of its owner.

2. On change of ownership the passport must immediately be lodged with the issuing organization, association or official agency, giving the name and address of the new owner, for re-registration and forwarding to the new owner.

3. If there is more than one owner or the horse is owned by a company, then the name of the individual responsible for the horse must be entered in the passport together with his nationality. If the owners are of different nationalities, they have to determine the nationality of the horse.

4. When the Fédération équestre internationale approves the leasing of a horse by a national equestrian federation, the details of these transactions must be recorded by the national equestrian federation concerned.

1. Af konkurrencemæssige årsager har hesten samme nationalitet som ejeren.

2. Ved ejerskifte skal passet straks indgives til den organisation, sammenslutning eller officielle tjeneste, der har udstedt det, med angivelse af den nye ejers navn og adresse til den nye ejer.

3. Hvis hesten har mere end én ejer eller ejes af et selskab, skal navnet på den person, der er ansvarlig for hesten, og dennes nationalitet anføres i passet. Hvis hestens ejere ikke har samme nationalitet, skal de beslutte, hvilken nationalitet hesten skal have.

4. Hvis Det Internationale Rideforbund godkender, at en hest lejes af et nationalt rideforbund, skal de nærmere omstændigheder i forbindelse med et sådant arrangement registreres af det pågældende nationale rideforbund.

 
 

Date d`enregistrement

par l organisation, l`association

ou le service officiel

 

Date of registration,

by the organization, association,

or official agency

 

Dato for registrering hos

organisationen, sammenslutningen

eller den officielle tjeneste

Nom du
propriétaire

 

 

 

Name of owner

 

 

 

Ejerens navn

Adresse du propriétaire

 

 

 

Adress of owner

 

 

 

Ejerens adresse

Nationalité du propriétaire

 

 

 

Nationality of owner

 

 

 

 

Ejerens nationalitet

Signature du propriétaire

 

 

 

Signature of owner

 

 

 

Ejerens underskrift

Cachet de l organisation

association ou service officiel

et signature

 

 

Organization, association

or official agency stamp and signature

 

 

 

Organisationens, sammenslutningens eller den officielle tjenestes stempel og underskrift

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

KAPITEL II

(1) No d identification:

Identification No

Identifikationsnummer

 
 

(2) Nom:

Name

Navn

(3) Sexe:

Sex

Køn

(4) Robe

Colour

Farve (lød)

 

(5) Race:

Breed

Race

   
     

(6) par:

by

af

(7a) et: and

og

 
 

(7b) par:

by

af

 
   

(8) Date de Naissance:

(Date of foaling)

Fødselsdato

 

 

 

 

(9) Lieu d élevage:

(Place where bred)

Opdrætssted

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) Naisseur(s):

Breeder(s)

Opdrætter(e)

 

(11) Certifikat d origine validé le:

par:

Origin certificate validated on:

by:

oprindelsescertifikat godkendt den:

af:

- Nom de l autorité compétente:

Name of the competent authority

Den kompetente myndigheds navn

- Adresse:

Adress

Adresse

- No de téléfophone:

Telephone number

Tlf. nr.

- No de télécopie

Fax number

Fax nr.

- Signature

(Nom en lettres capitales et qualité du signataire)

Signature

(Name in capital letters and capacity of signatory)

Underskrift

(underskrivers navn (med blokbogstaver og stilling)

- Cachet

Stamp

Stempel

KAPITEL III

KAPITEL IV

Contrôles d identitité du cheval décrit dans ce passeport

Identification of the horse described in this passport

Identitetskontrollen af den i dette pas beskrevne hest

     

L identité du cheval doit être contrôlée chaque fois que les loi et règlements l exigent: signer cette page signifie que le signalement du cheval présenté est conforme à celui de la page du signalement.

The identity of the horse must be checked each time this is required by rules and regulations and certified that it conforms with the description given on the diagram page of its passport.

Hver gang retsforskrifter indeholder krav om kontrol af hestens identitet, foretages der en sådan kontrol, og det bekræftes ved underskrift i nedenstående skema, at beskrivelsen af den frembudte hest svarer til beskrivelsen i passet.

       
       

Date

 

Dato

Ville et pays

 

 

Town and country

 

 

By og land

Motif du contrôle

(concour, certificat sanitaire, etc.)

 

Purpose of controle
(event, health certificate, etc.)

 

Kontrolårsag

(konkurrence, sundhedscertifikat osv.)

 

Signature, nom en capitales et qualité de la personne ayant vérifié l identité

 

Signature, name (printed) and status of official verifying the identification

 

Identitetskontrollantens underskrift, navn (med blokbogstaver) og stilling

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

KAPITEL V

Grippe équine seulement

En registrement des vaccinations

Equine influenza only

Vaccination record

Kun vaccination mod hesteinfluenza

Vaccinationskort

     

Toute vaccination subie par le cheval doit être portée dans le cadre ci-dessous de façon lisible et précise avec le nom et la signature du vétérinaire.

Details of every vaccination which the horse undergoes must be entered clearly and in detail, and certified with the name and signature of veterinarian.

I nedenstående skema anføres alle enkeltheder om vaccinationer mod hesteinfluenza klart og tydeligt, og oplysningerne bekræftes ved dyrlægens underskrift.

     
     

Date

 

Dato

Lieu

 

Place

 

Sted

Pays

 

Country

 

Land

Vaccin/Vaccine/Vaccine

Nom en capitales signature de vétérinaire

 

Name (printed) signature of veterinarian

 

Dyrlægens navn (med blokbogstaver) og underskrift

     

Nom

 

Name

 

Navn

Numéro du lot

 

Batch number

 

Serienummer

 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

KAPITEL VI

Maladies autres que la grippe équine

Enregistrement des vaccinations

Diseases other than equine influenza

Vaccination record

Vaccination mod andre sygdomme end hesteinfluenza

Vaccinationskort

     

Toute vaccination subie par le cheval doit être portée dans le cadre ci-dessous de façon lisible et précise avec le nom et la signature du vétérinaire.

Details of every vaccination which the horse undergoes must be entered clearly and in detail, and certified with the name and signature of veterinarian.

I nedenstående skema anføres alle enkeltheder om andre vaccinationer end mod hesteinfluenza klart og tydeligt, og oplysningerne bekræftes ved dyrlægens underskrift.

     
     

Date

 

Dato

Lieu

 

Place

 

Sted

Pays

 

Country

 

Land

Vaccin/Vaccine/Vaccine

Nom en capitales signature de vétérinaire

 

Name (printed) signature of veterinarian

 

Dyrlægens navn (med blokbogstaver) og underskrift

     

Nom

 

Name

 

Navn

Numéro du lot

 

Batch number

 

Serienummer

Maladie(s)

 

Disease(s)

 

Sygdom

 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

KAPITEL VII

Contrôles sanitaires effectués des laboratoires

Laboratory health test

Laboratorieundersøgelse af dyrs sundhedstilstand

Le résultat de tout contrôle effectué par un vétérinaire pour une maladie transmissible ou par un laboratoire agréé par le service vétérinaire gouvernemental du pays doit être noté clairement et en détails par le vétérinaire qui représente l autorité demandant le contrôle.

The result of every test carried out for a transmissible disease by a veterinarian or a laboratory authorised by the government veterinary service of the country must be entered clearly and in detail by the veterinarian acting on behalf of the authority requesting the test.

I skemaet nedenfor anføres resultatet af undersøgelser for smitsomme sygdomme foretaget af en dyrlæge eller af et laboratorium, der er godkendt af det pågældende lands veterinærmyndigheder, klart og tydeligt af den dyrlæge, som repræsenterer den myndighed, der har krævet undersøgelserne foretaget.

     
     

Date

 

Dato

Maladies transmissibles concernées

 

Transmissible disease tested for

 

Smitsomme sygdomme, der er undersøgt for

 

Nature d l examen

 

Type of test

 

 

Undersøgelsens art

Résultat de l examen

 

 

Result of test

 

 

Undersøgelsens resultat

Laboratoire officiel d analyse du prélèvement

 

Official laboratory to which sample is sent

 

Godkendt laboratorium, som

prøven er sendt til

Nom en capitales et signature du

vétérinaire

 

Name (printed) and signature of

veterinarian

 

Dyrlægens navn
(med blokbogstaver) og underskrift

           
           
           
           
           
           
           
           

KAPITEL VIII

Exigences sanitaires de base

Les exigences ne sont pas valables pour l introduction dans la Communauté

 

Basic health requirements

These requirements are not valid to enter the Community

 

Sundhedsmæssige basiskrav

Disse krav er ikke gyldige for adgang til Fællesskabet

Je soussigné(1) certifie que l équidé décrit dans le passeport no . délivré par .. ..satisfait aux conditions suivantes:

 

I, the undersigned(1), hereby certify that the equid described in passport No ..issued by .satisfies the following conditions:

 

Undertegnede(1) bekræfter, at hovdyret, der er beskrevet i pas nr .., udstedt , opfylder nedenstående krav:

a) il a été examiné ce jour, ne présente aucun signe clinique de maladie et est apte au transport;

it has been examined this day, presents no clinical sign of disease and is fit for transport;

det er blevet undersøgt i dag og udviser ingen kliniske tegn på sygdom og er transportegnet

b) il n est pas destiné á l abattage dans le cadre d un programme national d´eradication d une maladie transmissible;

it is not intended for slaughter under a national eradication programme for a transmissible disease;

det er ikke bestemt til slagtning som led i et nationalt program for udryddelse af en smitsom sygdom

c) il ne provient pas d une exploitation faisant l objet de mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire et n a pas été en contact avec des équidés d une telle exploitation;

it does not come from a holding subject to restrictions for animal health reasons and has not been in contact with equidae on such a holding;

det kommer ikke fra en bedrift, der er omfattet af dyresundhedsmæssige restriktioner og har ikke været i kontakt med hovdyr fra en sådan bedrift.

d) à ma connaissance, il n a pas été en contact avec des équidés atteints d une maladie transmissible au cours des 15 jours précédant l´embarquement;

to the best of my knowledge, it has not been in contact with equidae affected by a transmissible disease during the 15 days prior to loading;

det har, efter mine oplysninger, ikke været i kontakt med hovdyr, der er smittet med en smitsom sygdom, i de seneste 15 dage forud for afsendelsen.

LA PRÉSENTE CERTIFICATION EST VALABLE 10 JOURS À COMPTER DE LA DATE DE SA SIGNATURE PAR LE VÉTÉRINAIRE OFFICIEL.

THIS CERTIFICATION IS VALID FOR 10 DAYS FROM THE DATE OF SIGNATURE BY THE OFFICIAL VETERINARIAN.

DETTE CERTIFIKAT ER GYLDIGT I 10 DAGE FRA DATOEN FOR EMBEDSDYRLÆGENS UNDERSKRIFT

 

 

Date

 

 

 

 

Date

 

 

 

 

DatoNom en capitales et signature du vétérinaire officiel

 

 

 

 

Name in block letters and signature of officiel veterinarian

 

 

Embedsdyrlægens navn (med blokbogstaver) og underskrift

   

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropri- ate)

Ja/nej (det ikke gældende overstreges)

 
   

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropri- ate)

Ja/nej (det ikke gældende overstreges)

 
   

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropri- ate)

Ja/nej (det ikke gældende overstreges)

 
   

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropri- ate)

Ja/nej (det ikke gældende overstreges)

 
       

__________

(1) Ce document doit être signé dans les 48 heures précédant le déplacement international de l équidé.

(1) This document must be signed within 48 hours prior to international transport of the equid.

  1. Dokumentet må tidligst være underskrevet 48 timer før hovdyrets transport til udlandet.

Maladies dont l inclusion dans le certificat zoosanitaire joint au passeport doit être envisagée

 

Diseases for which an endorsement must be made on the health certificate attached to the passport

 

Sygdomme, der skal anføres i det sundhedscertifikat, der er vedlagt passet

1. Peste équine - African horse sickness - afrikansk svinepest

2. Stomatite vésiculeuse - vesicular stomatitis - vesikulær stomatis

3. Dourine - dourine - ondartet beskelersyge (dourine)

4. Morve - glanders - snive

5. Encéphalomyélites équines (tous types) - equine encephalomyelitis (all types) - ekvin encephalomyelitis (alle former)

6. Anémie infectieuse - infectious anaemia - infektiøs anæmi

7. Rage - rabies - rabies

  1. Fièvre charbonneusse - anthrax miltbrand

 


 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 90/427/EØF, EF-Tidende L 224, s. 55, Kommissionens beslutning 92/353/EØF, EF-Tidende L 192, s. 63, Kommissionens beslutning 92/354/EØF, EF-Tidende L 192, s. 66, Kommissionens beslutning 93/623/EØF, EF-Tidende L 298, s. 45, Rådets direktiv 94/28/EØF, EF-Tidende L 178, s. 66, Kommissionens beslutning 96/78/EF, EF-Tidende L 19, s. 39 og Kommissionens beslutning 96/79/EF, EF-Tidende L 19, s. 41.