Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om lejdere i fiskeskibe (* 1)


I henhold til EF kommisionens forordning (EF) nr. 1382/87 af 20. maj 1987 om fastsættelse af bestemmelser for inspektion af fiskefartøjer skal der i alle fartøjer, hvor lønningens højde over vandet overstiger 1,5 m, forefindes en lejder, der opfylder kravene til lodslejdere.

Ovennævnte trådte i kraft den 20. maj 1987 og er gældende for alle fiskefartøjer, uanset tonnage, herunder fartøjer der i henhold til skibstilsynets meddelelse nr. 329 har været fritaget for at være udstyret med lodslejder.

Søfartsstyrelsen, den 1. september 1988

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen, nr. 5, 1988.