Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om ordningen vedrørende gensidig anerkendelse af prøver og undersøgelser af skibsudstyr (* 1)


Mellem Danmark, Finland, Vesttyskland, Island, Holland, Norge, Portugal, Sverige, Storbritannien og Jugoslavien er der etableret en »ordning vedrørende gensidig anerkendelse af prøver og undersøgelser af skibsudstyr«.

EFTA, der varetager sekretariatsfunktionerne for gruppen af lande, der er tilsluttet ordningen, har udgivet en publikation indrettet efter løsbladsystemet.

Publikationen indeholder på engelsk:

1. Almindelige oplysninger om ordningen

2. Ordningens tekst

3. Fælles regler for:

 • a) redningsbådsmotorer
 • b) elektrohydraulisk styreanlæg for passagerskibe
 • c) konstruktion af redningsbådsdavider og spil
 • d) redningsbåde af glasfiberarmeret polyester
 • e) oppustelige redningsflåder
 • f) overdækket til redningsbåde
 • g) ikke-transportable ildslukkere
 • h) kompasset
 • i) lodshejs
 • j) røgdykkerapparater
 • k) lukkede redningsbåde
 • l) landgange og faldereb
 • m) redningsveste
 • n) typegodkendelse af brandalarmskabe samt elektriske dele til brandvisnings- og brandalarmanlæg
 • o) hydrostatiske udløserapparater
 • p) oppustelige arbejdsveste

Publikationen bliver ajourført ved rettelsesblade, seneste rettelse »Ninth Supplement«, juni 1986. Oplysning om udgivelse af rettelsesblade vil blive givet i »Meddelelser fra Søfartsstyrelsen«.

Publikation og løsblade, der fremtidig måtte blive udgive, vil af interesserede kunne fås ved henvendelse til Søfartsstyrelsen.

De under ordningen etablerede fælles regler for skibsudstyr kan ikke påregnes fremtidigt at blive optrykt i »Meddelelser fra Søfartsstyrelsen« eller i den engelske udgave heraf.

Dansk oversættelse af

ORDNING VEDRØRENDE GENSIDIG ANERKENDELSE AF PRØVER OG UNDERSØGELSER AF SKIBSUDSTYR

Formålet med denne ordning er at lette handel med skibsudstyr ved at tillade, at visse prøver og undersøgelser, der kræves af den deltagende myndighed i importlandet, udføres af den deltagende myndighed i eksportlandet.

Definition af udtryk

1. I nærværende ordning betyder:

 • (a) »Skibsudstyr« enhver udstyrsgenstand, herunder redningsmateriel og brandslukningsudstyr, der er underkastet en deltagende myndigheds krav og godkendelse eller anerkendelse.
 • (b) »Deltagende myndighed« administrationen i et land, som er beføjet til at godkende eller anerkende skibsudstyr i henhold til nationale forskrifter, og som deltager i nærværende ordning. Deltagende myndigheder er anført i bilaget.

Indsendelse af tegninger og specifikationer.

2. En person, der ønsker at eksportere skibsudstyr, eller en af ham dertil bemyndiget person skal

 • (a) under henvisning til nærværende ordning til den deltagende myndighed, hvis godkendelse eller anerkendelse han ønsker at opnå, og i overensstemmelse med den af denne deltagende myndighed fastsatte fremgangsmåde fremsende tegninger og specifikationer vedrørende det pågældende udstyr tilligemed nærmere oplysninger om godkendelse af myndighederne i andre lande, og
 • (b) give oplysning om den deltagende myndighed, som skal foretage prøver og undersøgelser.

Godkendelse af tegninger og specifikationer; undersøgelser og prøver

3. Den deltagende myndighed, hvis godkendelse og anerkendelse man søger at opnå, skal, såfremt den finder, at de den forelagte tegninger og specifikationer er i overensstemmelse med dens forskrifter eller på anden måde vil kunne godkendes af den, uden unødig forsinkelse underrette den deltagende myndighed, der er specificeret i overensstemmelse med stk. 2 (b), herom og skal samtidig anmode sidstnævnte deltagende myndighed om på dens vegne at påtage sig sådanne af nedenfor nævnte hverv, som den finder hensigtsmæssigt:

 • (a) inspektion af fabrikantens produktionsapparat
 • (b) tilsyn med produktionen
 • (c) undersøgelse og afprøvning af prototypen
 • (d) udfærdigelse af rapporter, certifikater og andet dokumentarisk materiale.

Rapporter, certifikater og andet dokumentarisk materiale

4. Rapporter, certifikater og andet dokumentarisk materiale som omhandlet i stk. 3 (d) skal af den deltagende myndighed, som har udført de hverv, som de omhandler, tilstiles den deltagende myndighed, på hvis vegne hvervene er blevet udført. Efter modtagelsen af disse rapporter, certifikater eller andet dokumentarisk materiale skal sidstnævnte deltagende myndighed, såfremt materialet er tilfredsstillende, uden unødig forsinkelse enten meddele sådan endelig godkendelse af skibsudstyret, som måtte følge af dens forskrifter, eller på anden måde tilkendegive sin anerkendelse af det skibsudstyr, som ovennævnte materiale vedrører.

Nægtelse af godkendelse

5. Intet, som indeholdes i nærværende ordning, skal afskære den deltagende myndighed, hvis godkendelse eller anerkendelse man søger, fra at afslå endelig godkendelse eller anerkendelse af en hvilken som helst skibsudstyrsgenstand, der er afprøvet og undersøgt i henhold til ordningen, såfremt den har grund til at antage, at sådant udstyr ikke er i overensstemmelse med dens forskrifter. Nægtelse af endelig godkendelse eller anerkendelse tilligemed begrundelse herfor skal uden unødig forsinkelse meddeles den deltagende myndighed, som har udført det i stk. 3 ovenfor omhandlede arbejde.

Andre myndigheders deltagelse

6. (a) Denne ordning er åben for deltagelse af en administration i et andet land, som er beføjet til at godkende eller anerkende skibsudstyr i henhold til nationale forskrifter (ansøgende myndighed). Ansøgning om deltagelse skal udtrykke villighed til at acceptere denne ordning samt indeholde en beskrivelse af de forskrifter, der gælder for godkendelse af tegninger og specifikationer, afprøvning og undersøgelser. Ansøgningen skal stiles til EFTA's generalsekretær, som skal underrette alle deltagende myndigheder herom.

 • (1) Hvis den ansøgende myndighed er lokaliseret inden for en af de kontraherende parter i GATT, skal dens deltagelse i nærværende ordning træde i kraft 3 måneder efter at generalsekretæren har modtaget ansøgningen.
 • (2) Hvis den ansøgende myndighed ikke er lokaliseret inden for en af de kontraherende parter i GATT, vil dens deltagelse i nærværende ordning være betinget af samtykke fra alle deltagende myndigheder. Meddelelse om samtykke skal sendes til generalsekretæren gennem de respektive udenrigsministerier. Deltagelse skal træde i kraft 3 måneder efter at generalsekretæren har modtaget meddelelse om samtykke fra samtlige deltagende myndigheder.
 • (3) Datoen, på hvilken deltagelse i nærværende ordning træder i kraft for den ansøgende myndighed, skal af generalsekretæren meddeles til alle deltagende myndigheder og til den ansøgende myndighed.
 • (b) En deltagende myndighed kan under hensyntagen alene til den ansøgende myndigheds tekniske kompetence og pålidelighed inden udløbet af 2 måneder efter deltagelsens ikrafttræden meddele generalsekretæren, at den ikke vil godtage de prøver, der er udført af den ansøgende myndighed, eller specificere de vilkår, hvorunder den vil godtage sådanne prøver. Undladelse af fremsendelse af en sådan meddelelse skal på ingen måde præjudicere nogen af de rettigheder, som de deltagende myndigheder har ifølge nærværende ordning. Ifald den ansøgende myndighed skulle finde indholdet af en sådan meddelelse utilfredsstillende, er den frit stillet til øjeblikkeligt at udtræde af nærværende ordning.
 • (c) Generalsekretæren skal føre bilaget i jour i overensstemmelse med modtagne meddelelser og udsende det til samtlige deltagende myndigheder.

Ændringer

7. Nærværende ordning kan ændres ved gensidig overenskomst mellem de deltagende myndigheder.

Konsultationer mellem deltagende myndigheder

8. Repræsentanter for de deltagende myndigheder skal mødes fra tid til anden for at diskutere sager af fælles interesse vedrørende nærværende ordnings funktion.

9. Sådanne møder skal sammenkaldes af EFTA's generalsekretær, når det skønnes nødvendigt, men mindst een gang om året, eller efter skriftlig fremsat anmodning derom fra to eller flere deltagende myndigheder i forskellige lande. En sådan anmodning skal anføre grunden til mødets afholdelse.

Etablering af fælles regler

10. For at lette brugen af nærværende ordning kan deltagende myndigheder fastlægge fælles regler for dele af skibsudstyr.

11. Fælles regler skal ikke udelukke en deltagende myndighed fra at have andre krav ud over betingelserne i de fælles regler. Fælles regler kan ændres ved almindeligt samtykke fra de pågældende deltagende myndigheder.

12. En deltagende myndighed kan til enhver tid opsige sin tilslutning til fælles regler ved at give meddelelse herom til generalsekretæren. Enhver deltagende myndighed, der ønsker at opsige, skal, når det kan lade sig gøre, give de andre deltagende myndigheder rimeligt varsel om sin hensigt i så henseende. De fælles regler skal vedblive at bestå imellem de deltagende myndigheder, som ikke har opsagt deres tilslutning.

13. Generalsekretæren skal give meddelelse til alle deltagende myndigheder om de fælles regler som om ændringer og opsigelser og skal fra tid til anden udsende en liste over de regler, der hidtil er opstillet.

Udtræden

14. En deltagende myndighed kan udtræde af nærværende ordning ved at give 6 måneders skriftlig varsel til generalsekretæren, som skal underrette alle andre deltagende myndigheder. Ved en deltagende myndigheds udtræden skal generalsekretæren føre bilaget a jour og udsende det til hver enkelt deltagende myndighed.

Søfartsstyrelsen, den 1. september 1988

Redaktionel note
 • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen, nr. 5, 1988.