Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om Medicin Certifikat (* 1)


I enkelte tilfælde har der ved danske skibes anløb i arabiske lande været problemer i forbindelse med skibenes beholdning af euforiserende stoffer i medicinkisterne.

I den anledning har Søfartsstyrelsen i samarbejde med Danmarks Rederiforening udfærdiget et Medicin Certifikat, der indeholder oplysninger om ombordværende medicinkisters indhold af euforiserende stoffer.

I de tilfælde, hvor der skønnes at være behov for et sådant certifikat, kan der rettes henvendelse til Søfartsstyrelsen, der på baggrund af foreliggende oplysninger vil udstede et certifikat til det pågældende skib.

Søfartstyrelsen, den 1. september 1988

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen, nr. 5 1988.