Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om arrangementer til ombordtagning og landsætning af lodser i meget store skibe (IMO Resolution A. 426 (XI)) (* 1)


Den mellemstatslige rådegivende søfartsorganisation (IMO) har den 15. november 1979 vedtaget en resolution om rekommandation vedrørende arrangementer til ombordtagning og landsætning af lodser i meget store skibe.

Søfartsstyrelsen skal henstille, at rederier og værfter følger den i annexet til resolutionen givne anbefaling.

Rekommandationen, der findes som annex til resolutionen, har følgende indhold:

Anbefaling vedrørende arrangementer til ombordtagning og landsætning af lodser i meget store skibe.

1. I alle skibe, hvor afstanden mellem vandoverfladen og det sted,hvorfra adgangen til skibet foregår, overstiger 9 meter, og det tillige er hensigten at ombordtage og landsætte lodser ved hjælp af falderebet rigget til sammen med en lodslejder, skal skibet være udrustet med et faldereb på hver side, medmindre falderebet kan anvendes i begge sider af skibet.

2. Falderebet bør være anbragt således, at det viser agterover. Når det er i brug, skal den nederste del af falderebet ligge sikkert an mod skibssiden inden for den lodrette del af denne og inden for den midtskibs halvdel, klar af alle udløb for overbordvand. Tilsvarende sikre arrangementer, som måtte være bedre egnede for specielle skibstyper, vil kunne accepteres.

3. Falderebets længde skal være tilstrækkelig til at sikre, at hældningsvinklen ikke overstiger 55.

4. Falderebets nederste repos skal være vandret, når det er i brug.

5. Hvis mellemliggende reposer er monteret, skal de være selvjusterende. Skriddribber og trin på falderebet skal være konstrueret således, at et sikret fodfæste opnås ved de hældninger, hvorunder falderebet bruges.

6. Falderebet og repos'erne skal på begge sider være udstyret med sceptre og faste håndlister. Hvis stræktove benyttes, skal de være strakte og sikkert fastgjort. Det lodrette mellemrum mellem håndlisterne eller stræktovene og falderebets vanger skal være sikkert afspærret.

7. Lodslejderen skal anbringes lige ved siden af falderebets nederste repos med den øverste del mindst 2 meter over repos'en.

8. Om natten skal lodslejderen og falderebet være tilstrækkeligt belyst i hele deres udstrækning.

9. Hvis en lem er monteret i den nederste repos for at tillade passage til og fra lodslejderen, må de frie åbning ikke være mindre end 750 x 750 mm. I dette tilfælde skal den agterste del af den nederste repos også være afspærret som anført under pkt. 6, og lodslejderen skal må på over repos'en til falderebets håndliste.

10. Faldereb, ophængningsarrangementer og beslag, der er monteret og påtænkes anvendt i henhold til indholdet af denne rekommandation, skal være til administrationens tilfredshed.

Søfartsstyrelsen, den 1. september 1988

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen, nr. 5, 1988.