Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bemyndigelse til klassifikationsselskaberne om på skibstilsynets vegne at foretage mellemliggende syn på bevægelige boreplatforme


Direktoratet har den 20. oktober 1983 tilskrevet samtlige af ministeriet anerkendte klassifikationsselskaber som følger:

»I medfør af § 19, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 351 af 26. juni 1981 om syn og certifikater m.v. som ændret ved bekendtgørelse nr. 459 af 27. september 1983 bemyndiger direktoratet herved med virkning fra nærværende skrivelses dato klassifikationsselskaberne til på skibstilsynets vegne og med ansvar over for dette at foretage det i § 1.6.1.3, kapitel 1, i »Code for the Construction and Equipment of Mobile Offshore Drilling Units« (MODU-koden), jfr. IMCO resolution A. 414, nævnte mellemliggende syn på danske bevægelige boreplatforme, der er optaget i selskabernes klasse, og som på tidspunktet for det pågældende syns afholdelse befinder sig udenfor dansk kontinentalsokkelområde. Endvidere bemyndiges selskabet til efter afholdt syn at påtegne den pågældende boreplatforms »Sikkerhedscertifikat for bevægelige boreplatforme« herom.

Det mellemliggende syn skal foretages med mellemrum af højst 15 måneder og dets indhold og omfang skal være således, at bestemmelserne i § 1.6.1.3, kapitel 1, i MODU-koden er opfyldt. Det er en forudsætning for bemyndigelsen, at der for de enkelte boreplatforme gives direkroratet oplysning om de påbud af væsentlig betydning for sikkerheden, der er givet og opfyldt i forbindelse med hvert enkelt syn.

Endvidere skal der gives oplysning om påbud, der tilbagestår ved synets afslutning sammen med den fastsatte tidsfrist for afhjælpning.'

Officielle noter

Ingen