Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Vejledning om kontraktpligtige non-food afgrøder, producenter, for høsten 1999

 

 

 

 

 

 

Vigtigt!  

Denne vejledning beskriver det omfattende regelsæt, som De nøje bør sætte Dem ind i.

 

De bør især være opmærksom på følgende:

at De rettidigt indgår kontrakt – kontrakter underskrevet for sent bliver afvist,

at De kun indgår kontrakt for marker, der kan godkendes til udtagning,

at der er overensstemmelse mellem arealstørrelsen i kontrakten og non-food arealet i ansøgningen om hektarstøtte,

at De overholder leveringspligten , dvs. hele den høstede afgrøde og mindst det repræsentative udbytte, som EU-direktoratet fastsætter i juli 1999,

at De indsender høst- og leveringserklæringen til EU-direktoratet,
så snart høsten er leveret til opkøberen, og

at De overholder kravene til udsæd for rapsfrø.

 

Erfaringsmæssigt er der hvert år ansøgere, der lider store tab på grund af manglende overholdelse af reglerne.

 

A. Indledning

 

EU yder støtte til producenter af visse markafgrøder. For at opnå støtte skal De udtage en del af Deres støtteberettigede marker (den almindelige ordning). Der ydes støtte til de udtagne marker.

 

Som en anden mulighed kan De søge støtte til maksimalt 17,6 ha uden krav om jordudtagning (den forenklede ordning).

 

I stedet for at braklægge de udtagne marker, kan De dyrke afgrøder til fremstilling af produkter, som ikke primært er bestemt til fødevarer eller foder (non-food produkter). Hektarstøtte til marker med non-food afgrøder ydes med samme sats som til braklagte marker. Hvis De vælger at dyrke sukkerroer, jordskokker eller cikorierødder som   non-food, kan arealet medregnes til at opfylde udtagningspligten, men der udbetales ikke hektarstøtte.

 

Hvis De ønsker at dyrke afgrøder til non-food produktion på udtagne marker, kan De vælge mellem to ordninger med hver sit regelsæt.:

flerårige afgrøder uden kontraktpligt og

afgrøder med kontraktpligt.

 

I denne vejledning gennemgås alene ordningen for kontraktpligtige afgrøder, dvs. et- og flerårige afgrøder som umiddelbart kan anvendes til fødevarer eller foderbrug. Bilag 1 indeholder en liste over godkendte afgrøder. Den anden ordning for flerårige afgrøder uden kontraktpligt er beskrevet i en særlig vejledning.

 

A1. Vejledninger om non-food

Retsreglerne (EU-forordninger, love og bekendtgørelser) for non-food ordningen fremgår af bilag 6.

 

Regelsættet for non-food ordningen er nærmere beskrevet i følgende vejledninger:

Kontraktpligtige non-food afgrøder. Producenter. Vejledning for høsten 1999.

Kontraktpligtige non-food afgrøder. Opkøbere og forarbejdere. Vejledning for høsten 1999.

Flerårige non-food afgrøder uden kontraktpligt. Vejledning for høsten 1999.

 

Disse vejledninger afløser de tilsvarende vejledninger for høsten 1998.

 

A2. Definitioner

I non-food ordningen anvendes nedenstående definitioner:

 

Producent : Den enkelte landbrugsproducent (fysisk eller juridisk person eller sammenslutning af fysiske eller juridiske personer), der søger om hektarstøtte og som producerer non-food afgrøder på udtagne arealer,

 

Opkøber : Den fysiske eller juridiske person (eller sammenslutning af fysiske eller juridiske personer), der har indgået en kontrakt om dyrkning af non-food afgrøder på udtagne arealer med en producent,

 

Forarbejdningsvirksomhed : Virksomheden, der foretager forarbejdningen af råvaren med henblik på at fremstille et eller flere godkendte produkter.

 

A3.   Non-food med kontraktpligt

  For at De kan benytte Dem af ordningen vedrørende kontraktpligtige afgrøder, skal De opfylde en række betingelser. De væsentligste betingelser for Dem er følgende:

 

De skal rettidigt indgå kontrakt med en opkøber.

De må kun dyrke godkendte afgrøder (bilag 1). En del almindelige landbrugsafgrøder er angivet i dette bilag og kan dyrkes som non-food afgrøder. Flerårige afgrøder, der kan anvendes til foder eller fødevarer, er omfattet af ordningen med kontraktpligt.

Hele afgrøden (råvaren) skal afsættes til en opkøber og anvendes til fremstilling af et godkendt slutprodukt (bilag 2). Den leverede mængde må ikke være mindre end det repræsentative udbytte (se afsnit D. Levering).

 

Den økonomiske værdi af non-food produkter skal være højere end værdien af eventuelle biprodukter, som anvendes til fødevarer og/eller foder.

Den virksomhed, der har tegnet kontrakt med Dem, skal stille en sikkerhed på 250 ECU pr. ha overfor EU-direktoratet.

De skal efter høst indsende en høst- og leveringserklæring (vedlagt som NF-formular 4) til EU-direktoratet.

Opkøber skal indsende oplysninger om modtagne mængder til EU-direktoratet.

 

De kan få yderligere oplysninger om godkendte afgrøder og godkendt slutanvendelse hos EU-direktoratet.

 

Der er mange betingelser, der skal overholdes ved kontraktpligtig non-food produktion. Hvis De ikke overholder alle betingelserne, kan det pågældende areal ikke anerkendes som udtaget efter hektarstøtteordningen. Dette bevirker, at udtagningsstøtten bortfalder. Hvis udtagningspligten herefter ikke er opfyldt, reduceres eller bortfalder støtten også for de dyrkede marker med støtteberettigede afgrøder.

 

EU-direktoratet har desværre konstateret, at der hvert år er landmænd, der lider store tab på grund af manglende overholdelse af det omfattende regelsæt for kontraktpligtig non-food produktion.


 

 

 


B. Kontraktforhold

 


B1. Tidsfrister

Som producent af non-food afgrøder skal De indgå en kontrakt med en opkøber. Til dette formål skal De anvende en standardkontrakt udarbejdet af EU-direktoratet. Kontraktformularen (NF-formular 1A og 1B) er vedlagt denne vejledning og kan også fås hos Deres opkøber. Til kontrakten kan der knyttes et sæt øvrige betingelser, som er aftalt mellem Dem og Deres opkøber.

 

Non-food kontrakter skal være indgået:

Vinterafgrøder: senest den 31. december 1998.

Vårafgrøder: senest den 21. april 1999 (fristen for ansøgning om hektarstøtte).

 

Den opkøber, som De har kontrakt med, skal indsende non-food kontrakten så den er EU-direktoratet i hænde senest på de nævnte datoer.

 

Kontrakt for vinterafgrøder , som er indgået efter den 31. december 1998, er ugyldige efter non-food ordningen.

 

Kontrakt for vårafgrøder , som er indgået i op til 25 dage efter ansøgningsfristens udløb, kan alligevel godkendes. Den forsinkede kontrakt medfører imidlertid, at hele ansøgningen om hektarstøtte bliver betragtet som for sent modtaget. Konsekvensen heraf er, at hele hektarstøtten samt eventuelle husdyrspræmier, der opgøres   på grundlag af de anmeldte foderarealer nedsættes med 1% for hver arbejdsdag, kontrakten er forsinket. Samtidig fortaber opkøberen 15% af sikkerheden.

 

Arealer med vinterafgrøder, der efter den 31. december 1998 ikke er omfattet af en gyldig   kontrakt, kan dog stadig anvendes til non-food dyrkning.

Hvis De i forvejen har en kontrakt gældende andre arealer med samme afgrøde , kan arealerne udvides under denne kontrakt, jf. afsnit H1,

Hvis De ompløjer og tilsår arealet med en vårafgrøde, der er omfattet af en gyldig non-food kontrakt for vårafgrøden. Dette gælder også arealer med kontrakt om levering af græsfrø. Frøkontrakten skal være annulleret, inden non-food kontrakt indgås.

Hvis De vælger at indgå kontrakt de sidste dage inden fristens udløb, kan De risikere, at opkøber vil afvise at indgå kontrakten. Opkøberen skal kunne nå at indsende kontrakten rettidigt.

 

Arealet i kontrakten kan ændres frem til ansøgningsfristens udløb, se afsnit H1.

 

B2. Kontraktens   indhold

På kontrakten skal De bl.a. oplyse:

Deres ansøgningsnummer   – ved at påklæbe Deres stregkodemærkat. Har De ikke et ansøgningsnummer, skal De i stedet anføre Deres personnummer og SE-nummer,

navn og adresse,

afgrøde,

areal i ha med 1 decimal,

forventet udbytte i kg pr. ha,

slutanvendelser, samt

mængden af biprodukter, der ikke anvendes til foder eller fødevarer.

 

Det er Deres ansvar, at kontrakten er korrekt udfyldt og underskrevet rettidigt.

 

Bemærk, at det som regel er det samme ansøgningsnummer, der anvendes fra år til år.

 

B3. Slutanvendelse

Afgrøden (råvaren) skal afsættes til opkøber, som har pligt til at anvende den til fremstilling af et godkendt slutprodukt (bilag 2).

 

Afbrænding af råvarer i mindre industrifyr og i gårdanlæg er ikke godkendt som slutanvendelse. Bemærk, at det indtil videre ikke er tilladt at afbrænde korn og oliefrø i kraftværker i Danmark, med mindre der foreligger en skriftlig tilladelse fra Energistyrelsen.

 

B4. Sikkerhedsstillelse

Opkøber skal over for EU-direktoratet stille en sikkerhed. Sikkerheden udgør 250 ECU pr. ha. Den skal beregnes ud fra den aktuelle landbrugsomregningskurs. Pr. 1. juni 1998 udgjorde sikkerheden 1.890,56 kr./ha. Sikkerheden skal være stillet senest den 21. april 1999.


 

B5. Forventet udbytte

De skal angive det forventede udbytte i non-food kontrakten. Det forventede udbytte kan ikke være mindre end følgende:

 

  Udbytte

Afgrøde   kg/ha

 

Vårraps   1.600

Vinterraps   2.200

Vårkorn (havre, vårhvede og vårbyg)   3.800

Rug og triticale   4.100

Vinterbyg   4.500

Vinterhvede   5.400

Helsæd af modent vårkorn   4.900

Helsæd af modent vinterkorn   5.900

Gul sennep   1.600

Bitter lupin   1.500

Ærter   3.300

 

B6 Flerårige afgrøder

Flerårige afgrøder, der kan anvendes til foder eller fødevarer, er omfattet af ordningen med kontraktpligt.

 

Hvis kontrakten omfatter buske, stauder, græs, kløver, lucerne eller andre flerårige afgrøder, skal kontrakten som udgangspunkt omhandle alle de år, hvor afgrøderne høstes.

 

Hvis afgrøden er sået eller plantet før den 1. januar 1999 skal kontrakten være indgået senest den 31. december 1998. Hvis kontrakten omfatter afgrøder, der sås eller plantes fra den 1. januar til den 15. maj 1999 skal kontrakten være indgået senest den 21. april 1999.

Kontrakten skal fra starten indgås for det åremål, hvor afgrøden forventes dyrket. Ved udløb kan kontraktens varighed forlænges. Dette skal ske senest ved ansøgningsfristens udløb i det første høstår, hvor kontrakten fortsættes, og kopi af kontrakten med forlængelse skal indsendes af opkøber til EU-direktoratet. Kontrakten kan opsiges inden udløb, hvis producenten (efter aftale med opkøberen) ikke længere ønsker at dyrke non-food afgrøden.

 

B7. Ansøgning og kontrakt

Ved ansøgning om hektarstøtte skal De udfylde ansøgningens specifikation af udtagne arealer (side 4).

 

Der skal være overensstemmelse mellem arealstørrelsen i kontrakt og non-food arealet i ansøgning om hektarstøtte, idet kontrakten betragtes som en del af ansøgningen.

 

Dyrker De samme type afgrøde både som non-food afgrøde og som ordinær afgrøde, skal De angive sort og forventet udbytte både for non-food marker og for marker med den ordinære afgrøde i ansøgningen side 4. Vår- og vinterraps betragtes i denne forb indelse som samme type afgrøde. Mangler disse oplysninger i ansøgningen, vil ansøgningen blive betragtet som fejlbehæftet, hvilket medfører at hektarstøtten udbetales senere, end hvis ansøgningen havde været fejlfri.

 

 

 Dyrkning


C1.   Såfrist

Den 15. maj 1999 er sidste frist for udsåning af afgrøden.

 

C2. Krav til markstørrelse

Der gælder samme arealkrav for non-food marker som for braklagte marker. En non-food mark skal således være mindst 0,3 ha. Mindre marker kan dog anvendes, hvis de er varigt afgrænsede af f.eks. veje, mure, hegn, vandløb eller naboskel, som forhindrer sammenlægning med andre marker. En non-food mark skal desuden være mindst 20 meter bred i over halvdelen af sin længde.

 

C3. Adskillelse fra andre afgrøder

Dyrker De non-food afgrøde og ordinær afgrøde på to marker, der støder op til hinanden, skal der være tydelig fysisk adskillelse mellem de to marker. Adskillelsen skal laves på en sådan måde, at den ikke kan flyttes i løbet af dyrkningssæsonen, og således at der ikke kan opstå tvivl om markernes afgrænsning. Adskillelsen kan f.eks. laves ved et pløjespor.

 

Den høstede non-food afgrøde fra udtagne marker skal holdes adskilt fra andre varer, indtil den er indvejet, og der er taget prøver hos opkøber.

 

C4. Krav til udsæd af raps

Ved dyrkning af raps og rybs som non-food afgrøder må De kun anvende sorter, der er optaget på den særlige sortsliste (bilag 4), som anvendes i forbindelse med ordningen vedrørende hektarstøtte. De kan ikke anvende sorter under afprøvning eller forsøg, som ikke er optaget på sortslisten. Listen over navne på godkendte sorter er under stadig revision.

 

C5. Halm fra non-food produktion

Halm fra non-food produktion (f.eks. rapshalm) på udtagne marker må ikke anvendes til landbrugsmæssige formål (f.eks. foder, strøelse, kuledækning og lign.).

 

Det er derimod tilladt at fjerne plantemateriale, herunder halm fra non-food marken med henblik på destruktion ved afbrænding i halmfyr, affaldsforbrændingsanlæg og kraftværker. Plantemateriale må ikke på anden måde sælges eller på anden vis gøres til genstand for indtægtsgivende udnyttelse.

 

C6. Miljøregler

Miljøreglerne for braklagte marker (krav om plantedække samt forbud mod sprøjtning, gødskning, vanding og slåning) gælder ikke for de marker, hvorpå der dyrkes non-food afgrøder. Kravet om etablering af plantedække pr. 1. oktober 1998 gælder derfor ikke for udtagne marker, der efterfølgende tilsås med en non-food afgrøde.

 

Hvis et udtaget areal, der i 1998 har været braklagt, ønskes dyrket med en non-food afgrøde i 1999, kan mekanisk jordbehandling først ske fra den 20. oktober 1998. Hvis der i 1998 skal etableres en overvintrende non-food afgrøde, kan mekanisk jordbehandling, tilsåning og gødskning dog allerede ske fra den 15. juli 1998.

 

Plantebeskyttelsesmidler, herunder ukrudtsmidler kan anvendes fra den 1. september 1998 på udtagne marker, som i 1999 skal dyrkes med en non-food afgrøde.

 

 

 D. Levering

 


D1. Repræsentativt udbytte

Fra og med høsten 1998 krav til udbytterne for en række non-food afgrøder, herunder raps. Der fastsættes hvert år et repræsentativt udbytte, som skal opfyldes. Hvis høstudbytterne på non-food markerne ikke er tilstrækkelige, skal der fremskaffes ekstra mængder fra andre ikke udtagne marker på bedriften eller ved indkøb.

 

De repræsentative udbytter fastsættes med udgangspunkt i de gennemsnitlige udbytter for afgrøder de seneste 5 år i følge Danmarks Statistiks opgørelser, dvs. for høsten 1999 anvendes informationer om høstresultaterne i perioden 1994 - 98. Non-food udbytterne forudsættes at ligge ned til 30% under de almindelige gennemsnitsudbytter.

 

På grundlag heraf blev der beregnet følgende gennemsnitsudbytter for 1998:

vinterraps 1.820 kg /ha,

vårraps 1.337 kg/ha og

rug 3.430 kg/ha.

 

Disse udbytter skal herefter justeres op eller ned for vækstbetingelserne i den indeværende vækstsæson. Hermed fremkommer det repræsentative udnytte, som gælder for hele landet.   Det endelige repræsentative udbytte for høsten 1998 forelå ikke, da denne vejledning gik i trykken.

 

Det repræsentative udbytte for 1999 fastsættes ved udgangen af juli måned 1999, og De vil inden udgangen af juli måned 1999 modtage besked om det repræsentative udbytte for høsten 1999 for de afgrøder, som De har non-food kontrakt for.

 

Det repræsentative udbytte bliver fastsat for følgende afgrøder: hvede, rug, byg (dog ikke korn høstet som helsæd i storballer), raps, rybs og solsikke. Det repræsentative udbytte fastsættes særskilt for hhv. vinter- og vårafgrøder.

 

Det repræsentative udbytte fastsættes for hele landet under hensyn til følgende:

Generelle vejrforhold, som har påvirket det meste af landet.

Det optimale niveau for gødskning og sprøjtning er mindre ved dyrkning af non-food afgrøder.

Non-food afgrøder dyrkes ofte på jorde med lidt ringere bonitet end de jorde, der dyrkes med afgrøder på almindelige vilkår.

 

D2. Levering spligt for korn og raps

De skal altid levere hele den høstede mængde afgrøde fra de udtagne arealer, der er omfattet af kontrakten. Dette gælder også, selvom høsten overstiger det repræsentative udbytte.

 

Hvis kontrakten omfatter hvede, rug, byg (dog ikke korn høstet som helsæd i storballer) , raps, rybs eller solsikke , skal De dog mindst levere en mængde, der svarer til det repræsentative udbytte for den pågældende afgrøde. Dette kan indebære, at De for at opfylde leveringspligten skal supplere non-food leverancen med tilsvarende afgrøder fra ikke-udtagne arealer.

 

Opkøber vil på baggrund af den indvejede mængde, vandindhold og urenheder beregne standardvægten af Deres levering.

 

Er den mængde, som De har høstet og leveret, omregnet til standardvægt efter formlen i bilag 5 mindre end det repræsentative udbytte, skal De, for at undgå sanktion, foretage en supplerende levering med en tilsvarende afgrøde dyrket på arealer, som ikke er udtaget. Hvis De ikke råder over en sådan afgrøde, er De nødsaget til at købe den eventuelt manglende mængde.

 

EU-direktoratet modtager indberetning fra opkøberne om standardvægten for de mængder råvarer, som De har leveret. Har De leveret mindre end det repræsentative udbytte vil EU-direktoratet underrette Dem herom og anmode Dem om, at foretage en supplerende levering, således at leveringspligten er opfyldt.

 

Opfylder De ikke leveringspligten, vil afvigelsen i forhold til det repræsentative udbytte blive betragtet som en arealafvigelse af forholdsmæssig tilsvarende størrelse. Leverer De f.eks. 15% mindre end den mængde, De er forpligtet til fra et udtaget areal på 10 ha, bliver den manglende levering betragtet som en arealafvigelse på 15% eller 1,5 ha. Denne afvigelse vil blive sanktioneret på samme måde som øvrige arealafvigelser, der konstateres i forhold til hektarstøtteansøgningen, se nærmere herom i afsnit E2.

 

Det forventede udbytte, som er anført i kontrakten, vil ikke blive anvendt i vurderingen af, om leveringspligten er overholdt. Dette udbytte tjerner alene statistik formål.

 

Nedsat leveringspligt før høst

EU-direktoratet kan i særlige tilfælde nedsætte Deres leveringspligt for hvede, rug, byg, raps, rybs og solsikke.  

 

Ønsker de leveringspligten nedsat, skal De inden høst indsende NF-formular 3B med en udførlig forklaring på de forhold, der vil føre til det nedsatte udbytte. De skal også oplyse om tidspunktet eller perioden, hvor de givne omstændigheder indtraf. De skal vedlægge dokumentation for de påberåbte forhold, se nærmere nedenfor.

 

NF-formular 3B skal indsendes snarest muligt efter, at de begivenheder, der vil medføre det nedsatte udbytte, er indtruffet, se endvidere afsnit H.

 

Eksempler på forhold der kan føre til godkendelse: lokalt betingede vejrforhold (haglskade, oversvømmelse, sandflugt, sen nattefrost, regional tørke), pludselige og voldsomme skadedyrsangreb, akut opståede svampesygdomme (især knoldbægersvamp og kålbrok), brand eller dårligt såbed.

 

Eksempler på forhold som ikke kan godkendes: ringe jordbonitet, begrænset anvendelse af gødning og plantebeskyttelsesmidler eller generelle vejrforhold, der har påvirket det meste af landet. Sådanne forhold, bliver der taget højde for ved fastsættelsen af det repræsentative udbytte.

 

De vil senest 3 uger efter indsendelsen af NF-formular 3B modtage svar fra EU-direktoratet om, hvorvidt Deres anmodning om nedsat leveringspligt kan godkendes.

 

Vedrørende muligheden for at opgive non-food produktionen og braklægge de udtagne marker henvises til afsnit D4.

 

Nedsat leveringspligt efter høst

Efter høst kan EU-direktoratet i særlige tilfælde, efter en konkret vurdering, tillade, at leveringspligten nedsættes med indtil 10% i forhold til det repræsentative udbytte. Sådanne særlige tilfælde kan for eksempel være lokalt betingede vejrforhold (regn, hagl, storm, tørke), sandflugt, skadedyr, indtrængende fugle, dyrevildt eller andre begivenheder, der er indtruffet uafhængigt af Deres vilje før eller under høsten.

 

Derimod kan ringe jordbonitet, begrænset anvendelse af gødning og plantebeskyttelsesmidler samt generelle vejrforhold, der er indtruffet før den 1. juli 1999 ikke begrunde en nedsættelse af leveringspligten. Sådanne forhold er der taget højde for ved fastsættelsen af det repræsentative udbytte. Efter høst kan De heller ikke påberåbe Dem dårligt såbed eller andre begivenheder, der længe før høst burde have gjort det klart, at udbyttet ikke ville leve op til forventningerne. I sådanne tilfælde skal De inden høst indsende NF-formular 3B, jf. ovenfor under afsnit D2 og D4.

 

Hvis De efter høst ønsker leveringspligten nedsat, skal De under punkt 4 på høst- og leveringserklæringen give en udførlig forklaring på de forhold, der har ført til det lave udbytte. De skal i denne forbindelse også oplyse om tidspunktet eller perioden, hvor de pågældende omstændigheder indtraf. De skal i videst muligt omfang vedlægge dokumentation for forholdene, se nærmere nedenfor.

 

Hvis EU-direktoratet ikke kan godkende anmodningen om nedsættelse af   leveringspligten, vil De få besked herom senest 3 uger efter indsendelsen af høst- og leveringserklæringen. De vil samtidig blive anmodet om at foretage en supplerende levering af den manglende mængde inden 25 dage, dog senest den 10. december 1999, således at leveringspligten er overholdt.

 

De skal underrette EU-direktoratet om at den supplerende levering har fundet sted. Senere underretning skal være modtaget i EU-direktoratet senest 25 dage efter, at De har modtaget besked herom fra direktoratet, og ikke senere end den
10. december 1999. Meddelelse om supplerende levering modtaget efter den 10. december 1999 bliver afvist. Indberetningen skal ske på en høst- og leveringserklæring (NF-formular 4).

 

Hvis EU-direktoratet godkender Deres anmodning om nedsættelse af leveringspligten, informerer EU-direktoratet opkøber herom.

 

Dokumentation

Dokumentationen kan for eksempel bestå i en erklæring fra en planteavlskonsulent, opkøber eller anden sagkyndig, fotografier af markerne før høst eller avisudklip, skadeanmeldelse til forsikringsselskab eller lignende, vedrørende de forhold, der bevirker det lave udbytte.

 

Bevisbyrde

De har bevisbyrden for, at der er grundlag for at nedsætte leveringspligten. Jo længere tid, der er gået fra de faktiske begivenheder fandt sted, jo sværere kan det være at løfte bevisbyrden.

 

D3. Levering af andre afgrøder

For andre afgrøder end hvede, rug, byg (dog ikke korn høstet som helsæd i storballer), raps, rybs eller solsikke, skal den leverede mængde mindst svare til det forventede udbytte, der er anført i kontrakten.

 

Konstaterer De efter høst, at det ikke har været muligt at høste den forventede mængde afgrøde, skal De give en præcis og detaljeret begrundelse for årsagen til det lavere høstudbytte. Er der f.eks. tale om misvækst, skal De forklare, hvad der har ført til misvæksten. Dette skal ske på høst- og leveringserklæringen (NF-formular 4).

 

D4. Omlægning til braklægning

Til og med den 15. maj

Hvis De ønsker at   opgive non-food produktionen på en del eller hele det areal, der er angivet i kontrakten, kan De i stedet vælge at braklægge de pågældende marker. Dette kan for eksempel være tilfældet, hvis afgrøden er så mislykket, at De ikke kan opfylde kontrakten og dermed Deres leveringspligt.

 

I dette tilfælde, skal De sammen med opkøberen ændre kontrakten ved at indsende NF-formular 3A. Ændringen skal være modtaget i EU-direktoratet senest den 15. maj 1999. NF-formular 3A betragtes samtidig som en ændring af ansøgningen, hvis denne allerede er indsendt.

 

Den fysiske omlægning til brak skal ligeledes være sket senest den 15. maj 1999. De kan opfylde kravet om plantedække på braklagte marker ved at slå den tilbageværende non-food afgrøde og holde den ganske kort i resten af vækstsæsonen. De kan også vælge at destruere den tilbageværende non-food afgrøde, f.eks. ved nedpløjning. Herefter skal De etablere et plantedække i overensstemmelse med reglerne for plantedække på braklagte arealer. Se nærmere herom på side 13 i vejledningen Hektarstøtte, Anmeldelse af foderarealer, vejledning for høsten 1999 udgivet af EU-direktoratet juli 1998.

 

Husk, at den opgivne non-food afgrøde ikke på nogen måde må anvendes til landbrugsmæssige formål. De må heller ikke sælge, forære væk eller på anden måde afhænde afgrøden.

 

Efter den 15. maj

Hvis De efter den 15. maj 1999 men inden høst ønsker at opgive non-food produktionen, på grund af mislykket afgrøde, som indebærer at De ikke kan opfylde kontrakten og leveringspligten, skal De indsende NF-formular 3B med en udførlig forklaring på de forhold, der har ført til det nedsatte udbytte. De skal i denne forbindelse også oplyse om tidspunktet eller perioden, hvor de givne omstændigheder indtraf. De skal samtidig oplyse, at De ønsker at opgive non-food produktionen, samt at De vil braklægge de pågældende marker.

 

De vil senest 3 uger efter indsendelsen af NF-formular 3B modtage svar fra EU-direktoratet om, hvorvidt Deres anmodning om nedsat leveringspligt kan godkendes. De må ikke foretage fysiske ændringer på marken, før De har modtaget svar fra EU-direktoratet.

 

Hvis EU-direktoratet godkender ændringen, skal De braklægge det pågældende areal ved at holde den tilbageværende afgrøde ganske kort i resten af vækstsæsonen, således at høst af afgrøden ikke er mulig. De kan også vælge at destruere afgrøden, f.eks. ved nedpløjning og efterfølgende etablering af et plantedække i overensstemmelse med reglerne for plantedække på braklagte arealer.

 

Husk, at den opgivne non-food afgrøde ikke på nogen måde må anvendes til landbrugsmæssige formål. De må heller ikke sælge, forære væk eller på anden måde afhænde afgrøden.

 


D5. Høst- og leveringserklæring

Leveringstidspunkt

De skal levere råvaren til opkøber senest den 15. oktober 1999. Hvis der er tale om rodfrugter eller andre sent høstede afgrøder, kan EU-direktoratet fastsætte en senere dato.

 

Følgeseddel

Med hver leverance skal der til opkøber afleveres en følgeseddel til non-food levering (NF-formular 2), således at opkøberen kan indveje, registrere og oplagre råvaren på korrekt vis. På leveringssedlen skal det oplyses, om De har leveret al råvaren af den pågældende type.

 

Indsendelse af høst- og leveringserklæring

Senest 25 dage efter at De har leveret sidste del af råvaren til opkøber, skal De udfylde og indsende en høst- og leveringserklæring (NF-formular 4) til EU-direktoratet. På denne erklæring skal De oplyse om høstet mængde for hver afgrøde, samt til hvilken opkøber De har leveret afgrøden. De vil modtage en fortrykt høst- og leveringserklæring fra EU-direktoratet samtidig med underretningen om det repræsentative udbytte.

 

D6. Gårdoplagring af helsæd

B11. Gårdoplagring af helsædB11. Gårdoplagring af helsæd. Gårdoplagring af helsæd. Gårdoplagring af helsæd. Gårdoplagring af helsædVed høst af helsæd i storballer er det muligt at oplagre storballerne, og indsende høst- og leveringserklæring på baggrund af en anslået vægt, inden råvaren (storballerne) fysisk er leveret til opkøber.

 

I så fald skal mængden af råvarer anslås ved at gange antallet af storballer med gennemsnitsvægten af hver storballe. Gennemsnitsvægten kan beregnes ud fra den faktiske vægt af minimum 1% af ballerne, dog mindst 2 baller.

 

Når der er sket indberetning til EU-direktoratet om anslået vægt, skal den fortsatte oplagring af råvaren ske på opkøberens ansvar og risiko. Ved endelig levering skal den nøjagtige vægt fastslås, og bogføres af opkøberen.

 E. Udbetaling af støtte


 

E1. Hektarstøtte

B13. Betingelse for udbetaling af støtteB13. Betingelse for udbetaling af støtteB13. Betingelse for udbetaling af støtteB13. Betingelse for udbetaling af støtteB13. Betingelse for udbetaling af støtte De kan ikke få udbetalt hektarstøtte til det udtagne areal og til det tilsvarende areal med markafgrøder, før følgende betingelser er opfyldt:

 

EU-direktoratet har modtaget en kopi af kontrakten.

Opkøber har stillet sikkerheden.

De i ansøgningen om hektarstøtte har anført sort og forventet udbytte for non-food afgrøden samt sort og forventet udbytte for eventuelt tilsvarende afgrøder, som dyrkes som ordinær afgrøde.

De har leveret hele den høstede mængde råvare og mindst en mængde svarende til leveringspligten for hvede, rug, byg, raps, rybs og solsikke.

Opkøber har indsendt overensstemmende oplysninger om de mængder, der er modtaget fra Dem.

De har indsendt en høst- og leveringserklæring (NF-formular 4).

Opkøber har oplyst EU-direktoratet om forarbejdningsproces, priser og andre tekniske forarbejdningsoplysninger.

 

Til en række af overnævnte punkter er knyttet tidsfrister. Overtrædelse af disse tidsfrister har ikke betydning for udbetalingen af hektarstøtte. Derimod kan overtrædelse af disse frister medføre, at opkøber sanktioneres ved inddragelse   af en del af sikkerheden eller at De eller opkøber straffes med bøde.

 

E2. Sanktion

B14. SanktionerB14. Sanktioner. Sanktioner. Sanktioner. SanktionerUdtagne arealer, som De dyrker med henblik på non-food produktion, og hvor De ikke har opfyldt alle Deres forpligtelser, kan derfor ikke danne grundlag for hektarstøtte og kan ikke medregnes til at opfylde udtagningspligten.

 

Hvis De ikke opfylder leveringspligten, jf. afsnit D2, vil Deres udtagne areal blive sanktioneret efter gældende bestemmelser.

 

Er afvigelsen over 20% af det samlede udtagne areal, bortfalder støtten til de alle udtagne arealer.

 

Reglerne om sanktion er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3887/92   af   23. december 1992 – kontrolforordningen. Se også afsnittet om sanktionsregler på side 34 ff. i vejledningen: Hektarstøtte. Anmeldelse af foderarealer. Vejledning for høsten 1999 .

 

Manglende overholdelse af bestemmelserne om non-food produktion på udtagne arealer kan også straffes med en bøde efter nationale regler.

Eksempel på sanktion

Opfylder De Deres udtagningspligt ved at dyrke 10 ha med non-food afgrøde, og leverer De 15% under leveringspligten, vil 15% af Deres non-food areal, svarende til 1,5 ha, blive betragtet som ikke værende tilstede. Deres fastslåede udtagne areal vil herefter blive nedsat med 1,5 ha til 8,5 ha. Dette medfører desuden en sanktion på det dobbelte af afvigelsen eller 3,0 ha. De vil således i dette tilfælde kun modtage hektarstøtte til et udtaget areal på 5,5 ha. Det støtteberettigede areal med markafgrøder vil blive beregnet i forhold til det fastslåede udtagne areal på 8,5 ha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F. Særlige ordninger

 


Afgrøder uden støtte

Der kan på udtagne marker dyrkes sukkerroer, jordskokker og cikorierødder til non-food formål.

 

Der udbetales ikke støtte til udtagne marker, der dyrkes med disse afgrøder, men de pågældende marker kan medregnes til at opfylde udtagningspligten.

 

Der stilles samme krav som til øvrige non-food afgrøder med hensyn til kontrakt, sikkerhedsstillelse og lign.

 

Særligt udtagne arealer

Arealer, der er udtaget 20-årigt med støtte fra amtet samt arealer, der er tilplantet med skov og får støtte fra Skov- og Naturstyrelsen, og som medregnes til at opfylde udtagningspligten efter hektarstøtteordningen, kan ikke anvendes til dyrkning af non-food afgrøder under hektarstøtteordningen.

 

SFL-områder

Ved overførsel af udtagningspligt til et særligt modtageområde inden for SFL-områder (Særlige Følsomme Landbrugsområder), må de udtagne arealer ikke anvendes til dyrkning af non-food afgrøder.

 

Maksimalt non-food areal

De udtagne arealer med non-food afgrøder kan aldrig overstige 21,6% (af det areal, der søges støtte til på bedriften) med mindre,

der er modtaget udtagningspligt under reglerne for overførsel af udtagningspligten på grund af harmoniproblemer eller inden for 20 km, eller

arealet er tilmeldt ordningen “60-måneders videreført”.

 

I tilfælde, hvor amtet tillader en højere udtagning end 21,6% inden for SFL-områder, skal den del af de udtagne arealer, der overstiger 21,6% således braklægges, og kan derfor ikke dyrkes med non-food afgrøder.

 

Fem-årig garantibetaling

Arealer, der er tilmeldt ordningerne med “femårig garantibetaling” kan dyrkes med non-food afgrøder, hvis de ikke er omfattet af ovennævnte undtagelser.

 


 


G. Hamp

 


Det er nu tilladt at dyrke hamp i Danmark. Hamp kan dyrkes på udtagne arealer til non-food formål efter reglerne for kontraktpligtige non-food afgrøder. Herunder skal en række særlige betingelser være opfyldt.

 

Inden udsåning af frøene skal der indhentes tilladelse. Der må kun dyrkes godkendte sorter.

 

 

Godkendelse  

De skal forud for såningen indhente Lægemiddelstyrelsens godkendelse af den planlagte avl.

 

Ansøgning om godkendelse indsendes til Plantedirektoratet, Skovbrynet 20, 2800 Lyngby, tlf. 45 96 66 00. Ansøgningen skal indsendes på en særlig blanket, som fås ved henvendelse til Plantedirektoratet.

 

Tilladelsen gives for ét år ad gangen. Tilladelse kan nægtes, hvis ansøgerens forhold anses at indebære fare for misbrug.

 

Overdragelse af høst

Når De overdrager høsten til opkøberen, skal De senest samtidig med overdragelsen skriftligt give Plantedirektoratet meddelelse om, til hvem overdragelsen sker.

 

Godkendte sorter

Der må kun udsås følgende sorter: Carmagnola, CS, Delta-Llosa, Delta-405, Fedora19, Fedrina 74, Felina 34, Ferimon, Fibranova, Fibrimon 24, Fibrimon 56, Futura, Epsilon 68, Santhica 23, Kompolti, Uso 31 Beniko, Lovrin 110.

 

 

 

Anden støtteordning

Der er en selvstændig støtteordning, der bl.a. omfatter hamp til fiberproduktion.

 

Hvis De søger støtte til fiberproduktion, kan De pågældende marker ikke samtidig anvendes som udtagne arealer under hektarstøtteordningen.H. Ændring

 


En række forhold kan føre til, at De ikke kan gennemføre Deres planlagte non-food produktion. I det følgende gives en række anvisninger på, hvordan De skal forholde Dem i sådanne tilfælde.


 

 

Hvordan foretages ændringer af non-food kontrakten?

 ÆndringTidspunktKrav til begrundelseBlanket

Krav om godken-
delse

Se vejledningen *

Udvintring af afgrøde Omsåning

Senest den 15. maj

Ingen

NF-formular 3A

Nej

Afsnit H1

Udvintring af afgrøde
Ændring til braklægning
Før den 15. maj

Meddelelse
modtaget i EU-direktoratet senest den 15. maj

Ingen

NF-formular 3A

Nej

Afsnit H1 og D4

Fra ordinær afgrøde til non-food afgrøde

Senest ved ansøgningsfristens udløb, forudsat rettidig kontrakt

Ingen

NF-formular 3A

Nej

Afsnit H1

Fra non-food afgrøde
til ordinær afgrøde

Senest den 15. maj

Ingen

NF-formular 3A

Nej

Afsnit H1

Til ikke-kontraktpligtige non-food afgrøder

Senest den 15. maj

Ingen

NF-formular 3A

Nej

Afsnit H1

Udvintring af afgrøde og anden form for misvækst.
Afgrøden står dårligt.
Ændring fra non-food dyrkning til braklægning,
efter den 15. maj

Medd. modtaget i EU-direktoratet efter den 15. maj, men inden høst

Kan kun accepteres ved helt ekstraordinære situationer

NF-formular 3B

Ja

Afsnit H1 og D4

Forventning om nedsat udbytte

Medd. modtaget i EU-direktoratet efter den 15. maj, men inden høst

Kan kun accepteres ved helt ekstraordinære situationer

NF-formular 3B

Ja

Afsnit H1, D2 og D4

Lavt høstudbytte

25 dage efter levering

Kan kun accepteres ved helt ekstraordinære situationer

NF-formular 4

Ja

Afsnit H1 og D5

 

* Se endvidere vejledningen bag på NF-formular 3A og NF-formular 3B.

 

 

Husk, at der skal være nøje overensstemmelse mellem antal hektar i ansøgningen og non-food kontrakten.
H1. Produktionsomlægning

Inden ansøgningsfristen for hektarstøtte 1999

Kontrakten kan frit ændres i både op- og nedadgående retning. En vinterrapskontrakt kan således udvides med et yderligere areal tilsået med vinterraps. Ændringen skal meddeles på NF-formular 3A.

Kontrakten kan annulleres. Ændringen skal meddeles på NF-formular 3A. Arealet kan herefter braklægges og anmeldes som almindeligt dyrket areal med hektarstøtte eller anmeldes som foderareal, forudsat de almindelige betingelser herfor er opfyldt.

Der kan indgås nye kontrakter for vårafgrøder, også selv om afgrøden allerede er sået.

Der kan ske omsåning. Hvis en vinterafgrøde omsås med en vårafgrøde, skal De meddele dette på NF-formular 3A, da udbyttet typisk vil være lavere. Ved omsåning med en anden afgrøde (f.eks. fra raps til korn) skal den oprindelige kontrakt annulleres (NF-formular 3A) og De skal indgå en ny kontrakt.

 

Fra ansøgningsfristen til og med den 15. maj 1999

Der kan ikke tilføjes udtagne arealer til ansøgningen om hektarstøtte. Der kan heller ikke ændres på beliggenheden af de udtagne arealer.

Non-food kontrakten kan udvides, forudsat de tilføjede arealer er   angivet som udtaget i en ansøgning om hektarstøtte. Dette gælder også selv om afgrøden allerede er sået. Ændringen skal meddeles på NF-formular 3A.

Kontrakten kan nedskrives eller annulleres efter samme betingelser som før ansøgningsfristen.

Der kan ske omsåning efter samme betingelser som før ansøgningsfristen.

Der kan indgås nye kontrakter efter reglerne for forsinkede ansøgninger, se afsnit B1.

 

Efter den 15. maj 1999, men før høst

Leveringspligten kan søges ophævet og arealet omlægges til brak ved at udfylde og indsende NF-formular 3B. Omlægning til brak må først ske, når EU-direktoratets godkendelse foreligger. Se afsnit D4.

Leveringspligten kan søges nedsat. Ansøgning skal ske på NF-formular 3B. Se afsnit D2.

Der kan ikke indgås nye kontrakter og eksisterende kontrakter kan ikke udvides.

Omsåning er ikke længere muligt.

 

Efter høsten 1999

Ved lavt høstudbytte kan leveringspligten i særlige tilfælde søges nedsat. Dette skal ske ved indsendelse af høst- og leveringserklæringen, NF- formular 4. Se afsnit D5.

 

H2. Producentskifte

Ved overtagelse før den 15. maj 1999 af en bedrift, hvor der dyrkes non-food afgrøder, skal den nye producent sammen med den tidligere producent og opkøber underskrive og indsende en overtagelseserklæring (NF-formular 5).

 

Ved producentskifte efter udløbet af fristen for ansøgning om hektarstøtte , men inden den 15. maj skal denne blanket kun indsendes, hvis den nye producent allerede har indsendt en ansøgning om hektarstøtte.

 

Sker der producentskifte efter den 15. maj 1999 kan en særlig producentskifteerklæring, der kan fås ved henvendelse til EU-direktoratet, anvendes. Producentskifteerklæringen kan kun anvendes ved overdragelse af hele bedriften. Hvis der samtidig er søgt om præmier til husdyr, er der   krav om at meddele producentskifte.

 

EU-direktoratet kan ikke notere delvise producentskifter efter den 15. maj 1999. Ved delvise producentskifte efter den 15. maj forbliver rettigheder og pligter efter hektarstøtteordninge hos den oprindelige ansøger. I denne situation kan det eventuelt aftales at den oprindelige ansøger giver transport i hele eller en del af støtten til den nye producent.

 

Ønsker De, som ny producent, at støttebeløbet fortsat skal udbetales til den oprindelige støtteansøger og søger De ikke præmier til husdyr, skal De ikke meddele EU-direktoratet, at der er sket producentskifte.

 

Producentskifteerklæringen kan fås ved henvendelse til EU-direktoratet eller i det lokale rådgivningscenter.
I. Henvendelse til EU-direktoratet

 


EU-direktoratet har sammen med det seneste fortrykte ansøgningsskema sendt et ark med klæbemærkater med angivelse af ansøgningsnummer og en stregkode. Ansøgere, der tidligere har søgt om hektarstøtte, skal anvende denne klæbemærkat (stregkodemærkat) ved alle henvendelser til EU-direktoratet, også på non-food kontrakten og ved brug af øvrige non-food blanketter.

 

Hvis De ikke tidligere har søgt om hektarstøtte, og derfor ikke er i besiddelse af et sæt mærkater, skal De ved alle henvendelser til EU-direktoratet oplyse Deres navn, adresse samt person- og SE-nummer.

 

Ansøgningsnummeret er det nummer, som ansøgningen om hektarstøtte er registreret under i EU-direktoratet.

 

Ved indsendelse af materiale til EU-direktoratet   bør De få en indleveringsattest for almindeligt brev på posthuset, og beholde en kopi af det indsendte.

 

 

Ved indsendelse af materiale pr. telefax skal De umiddelbart herefter indsende originaldodumentet. Materialet vil i så fald blive regnet for modtaget den dag, telefaxen er indgået. En telefaxkvittering anerkendes som bevis for, at materialet er fremsendt rettidigt pr. telefax.


 

 

 

 

 

 

 


 

EU-direktoratet, den 1. juli 1998


Bilag 1

Godkendte råvarer

 

Råvarer, der kan dyrkes på udtagne landbrugsarealer, når de er bestemt til fremstilling af tilladte slutprodukter som anført i bilag 2

 

KN-kode   Varebeskrivelse

 

0602 90 59   Andre frilandsplanter, med undtagelse af Euphorbia lathyris, Sylibum marianum og Isatic tinctoria

0701 90 10   Kartofler

ex   0713 10 90   Ærter (Pisum sativum L.), dog ikke til udsæd

0713 50 90   Valskbønner, dog ikke til udsæd

ex   0714 90   Jordskokker (forudsat at de ikke undergår en såkaldt hydrolysebehandling, jf. Kommissionens forordning (EØF) nr. 1443/82, enten i uforarbejdet stand eller som et mellemprodukt såsom inulin eller som et biprodukt såsom oligofructose eller andet)

0810 30 10   Solbær

ex   0810 90 85   Frugter af arterne Aronia arbutifolia, havtorn og alm. hyld

0904 20   Krydderier af slægterne Capsicum eller Pimenta, tørrede, knuste eller formalede

0909   Anis, stjerneanis, fennikel, koriander, spidskommen og kommen

0910 5000   Karry

0910 99 10   Bukkehornsfrø

ex   0910 99 91   Krydderier,   undtagen blandinger

ex   0910 99 99   Krydderier,   undtagen blandinger

1001 90 99   Spelt, blød hvede og blandsæd, dog ikke til udsæd

ex   1002 00 00   Rug, dog ikke til udsæd

1003 00 90   Byg, dog ikke til udsæd

1004 00 90   Havre, dog ikke til udsæd

1005 90 00   Majs, dog ikke til udsæd

1007 00 90   Sorghum, dog ikke hybrider til udsæd

ex   1008 10 00   Boghvede, dog ikke til udsæd

ex   1008 20 00   Hirse, dog ikke til udsæd

ex   1008 90 10   Triticale, dog ikke til udsæd

ex   1008 90 90   Andre kornarter, dog ikke til udsæd

1201 00 90   Sojabønner, dog ikke til udsæd

1202 20 00   Jordnødder, afskallede

ex   1204 00 90   Hørfrø, dog ikke til udsæd, bestemt til anden anvendelse end fremstilling af tekstilvarer

ex   1205 00 90   Raps- og rypsfrø, dog ikke til udsæd

(kun de sorter, der er nævnt i bilag 4)

1206 00 90   Solsikkefrø, dog ikke til udsæd

1207 30 90   Ricinusfrø, dog ikke til udsæd

1207 40 90   Sesamfrø, dog ikke til udsæd

1207 50 90   Sennepsfrø, dog ikke til udsæd

1207 60 90   Saflorfrø, dog ikke til udsæd

ex   12 07 99 91   Hampefrø, dog ikke til udsæd, kun godkendte sorter,

  ikke til tekstilvarer

1207 99 99   Andre olieholdige frugter, dog ikke til udsæd

ex   1209 29   Bitterlupin

ex   1211   Planter og plantedele (herunder frø og frugter), som hovedsagelig anvendes til fremstilling af parfumer, farmaceutiske produkter, insektbekæmpelsesmidler, afsvampningsmidler, o.lign. dog ikke lavendel, lavendin og salvie

1212 91   Sukkerroer (hvis der ikke fremstilles sukker som defineret i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1443/82 af dem, enten som mellemprodukt eller biprodukt)

1212 99 10   Cikorierødder (forudsat at de ikke undergår en såkaldt hydrolysebehandling, jf. Kommissionens forordning (EØF) nr. 1443/82, enten i uforarbejdet stand eller som et mellemprodukt såsom inulin eller som et biprodukt såsom oligofructose eller andet)

1214   Kålroer, runkelroer, andre foderrodfrugter, hø, lucerne, kløver, esparsette, foderkål, lupin, vikker og lign. foderprodukter.

Kapitel 14   Vegetabilske materialer, der anvendes til kurvemagerarbejder og andre flettede arbejder, som stoppematerialer eller til børstebinderarbejder; vegetabilske produkter, ikke andetsteds tariferes (f.eks. Broomcorn Sorghum vulgare var. technicum).

 


Bilag 2

Godkendte non-food slutprodukter

 

 

Tilladte non-food slutprodukter, der er fremstillet af råvarer,
og som er anført   i bilag 1

 

Alle produkter i Den Kombinerede Nomenklatur:

a)   med undtagelse af

-   produkter, der henhører under kapitel 1 til 24 i Den Kombinerede Nomenklatur, bortset fra :

-   produkter, der henhører under kapitel 15, og til anden anvendelse end konsum eller foder,

-   KN-kode 2207 20 00 til direkte anvendelse i motorbrændstof eller til forarbejdning til anvendelse i motorbrændstof,

-   emballeringsmateriale henhørende under KN-kode ex 1904 10 og 1905 90 90 på betingelse af, at der foreligger bevis for at produkterne er blevet anvendt til non-food formål efter artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1586/97,

-   mycelium under KN-kode 0602 9110,

-   schellak og lign. vegetabilske carbohydratgummier, naturharpikser, gummiharpikser og balsamer henhørende under KN-kode 1301,

-   safter og ekstrakter af opium henhørende under KN-kode 1302 11 00,

-   safter og ekstrakter af pyrethrum eller af planterødder indeholdende rotenon henhørende under KN-kode 1302 14 00,

-   andre planteslimer og gelatineringsmidler henhørende under KN-kode 1302 39 00.

 

b) medens følgende er omfattet:

-   alle landbrugsprodukter, der er anført i bilag 1, og produkter afledt heraf ved en mellemliggende forarbejdningsproces, og som forbrændes i kraftværker til energi,

-   alle produkter, der er nævnt i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1722/93 forudsat at de ikke er fremstillet af korn eller kartofler, der er dyrket på udtagne landbrugsarealer, og/eller ikke indeholder produkter, der er afledt af korn eller kartofler, som er blevet dyrket på udtagne landbrugsarealer,

-   alle produkter, der er nævnt i Rådets forordning (EØF) nr. 1010/86, forudsat at de ikke er fremstillet af sukkerroer, der er dyrket på udtagne landbrugsarealer, og ikke indeholder produkter, der er afledt af sukkerroer, som er blevet dyrket på udtagne landbrugsarealer.

 

Slutproduktet skal have en sådan form, at det ikke umiddelbart kan anvendes til foder eller fødevarer.

 

Bemærkninger til ovenstående

Kapitel 1 til 24 i Den Kombinerede Nomenklatur (også kaldet den Fælles Toldtarif) omhandler uforarbejdede og let forarbejdede organiske produkter og produkter af organisk oprindelse.

 

Kapitel 15 omhandler olie og fedtstoffer samt produkter afledt heraf.

KN-kode 22 07 20 00 er denatureret ethanol.

 

KN-kode 1904 10 er "Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter". KN-kode 1905 omhandler bagværk og lignende af mel eller stivelse.

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1722/93 omhandler markedsordningen for stivelse. Rådets forordning (EØF) nr. 1010/68 omhandler markedsordningen for sukker.


Bilag 3

Kontraktens indhold

 


Som kontrakt skal anvendes en af EU-direktoratets standard-kontrakter (NF-formular 1A eller NF-formular 1B).

 

Det er imidlertid tilladt at genskabe kontrakten   som elektronisk blanket eventuelt udbygget med opkøbers navnetræk og bomærke.

 

Kontrakten skal mindst indeholde følgende:

Navn og adresse på producenten og opkøberen, samt producentens ansøgningsnummer eller person- og SE-nr. Hvis producenten tidligere har søgt hektarstøtte skal det tilsendte stregkodemærkat klæbes på kontrakten.

Hvilket høstår kontrakten vedrører.

Arten af råvaren.

Det antal hektar, som kontrakten omfatter.

Forventet udbytte for hver afgrødetype. Dette udbytte kan ikke være mindre end det udbytte, som EU-direktoratet har fastsat, se vejledningen.

Erklæring fra producenten (ansøgeren) om at denne forpligter sig til at levere hele den høstede mængde råvare fra de omfattede marker. Ingen del af den råvare, der er dyrket på det areal, som indgår i kontrakten, må sælges, foræres væk eller på anden måde blive brugt som foder eller fødevare.

Erklæring fra opkøberen om at denne forpligter sig til at aftage alle de råvarer, som producenten har pligt til at levere og garanterer, at tilsvarende mængder råvarer vil blive brugt til fremstilling i EU af de slutprodukter, som er nævnt i kontrakten.

Oplysning om alle planlagte slutprodukter.

Mængden af alle biprodukter, der er bestemt til non-food formål.

 

Leveringsbetingelser

Endvidere kan parterne træffe aftale om yderligere betingelser for leverancen. Sådanne betingelser kunne bl.a. indeholde følgende oplysninger:

opkøberens pligt til at indsende kontrakten rettidigt,

kravet om sikkerhedsstillelse,

sælgers pligt til at levere råvaren rettidigt og indsende høst- og leveringserklæring,

købers pligt til at indberette oplysninger om modtagne mængder,

købers pligt til at indsende oplysninger om forarbejdningsprocesser, priser og lign.,

kontrakten kan kun opsiges i henhold til reglerne i Kommissionens forordning (EF) nr. 1586/97, eller ved ændring eller ophævelse af   denne forordning,

oplysninger om udsædskrav,

at kontrakten skal være indgået rettidigt,

oplysninger om ændring af kontrakten, samt konsekvensen af udeladelse af dette, og

priser og leveringsbetingelser

 

Sådanne yderligere betingelser betragtes som privatretlige forhold parterne imellem, og kan ikke påberåbes i forhold til EU-direktoratet.

 

Slutprodukt

Opkøberen skal inden kontraktens indgåelse have taget stilling til hvilke slutprodukter, non-food råvaren skal forarbejdes til, da råvarens slutanvendelse skal anføres i kontrakten.

 


Bilag 4

Krav til udsæd af raps- og rybsfrø


 

 


I. Godkendte sorter af raps- og rybsfrø

Certificeret frø af følgende sorter, for hvilke det er påvist, at de normalt giver frø med et glukosinolatindhold på

25 mikromol/g eller derunder samt et erucasyreindhold på 2% eller derunder, godkendt til støtte:

 


45W32

46A75

Accord

Acrobat

Acropolis

Activ

Ada

Adder

Adelie

Agena

Agenor

Akamar

Aladin

Alaska

Alba

Alberta

Alexis

Alice

Aligator

Almea

Alpine

Altona

Amador

Amanda

Amazone

Amber

Ambra

Amica

Amor

Andol

Andy

Angkor

Angus

Anima

Anka

Apache

Apex

Arabella

Arcol

Ariana

Aries

Arietta

Ark

Arkada

Artus

Ascona

Atlas

Atol

Attila

Aurora

Avant

Aztec

Basalte

Basun

Belmondo

Beryl

Bingo

Bolero

Boni

Booster

Boston

Briol

Bristol

Britta

Buffalo

Bullet

Calibra

Callypso

Campus

Canary

Cannon

Canyon

Capitol

Capricorn

Captain

Carmen

Casanova

Casino

CCW 08

CCW 09

CCW 10

Celt

Ceres

Cesar

Challenger

Chang

Chiquero

Cirrus

Cleo

Cobalt

Cobol

Cobra

Cocktail

Cocoon

Colcan 36

Colibri

Colking 4

Collo

Colonel

Colosse

Columbus

Colvert

Colyse

Comando

Comet

Commanche

Complex

Concept

Conny

Consul

Contact

Corlee

Corniche

Corona

Coronet

Corporal

Corrida

Corsair

Corvette

Cosmic

Creol

CSH 01

CSH 07

CSH 08

CSH 09

CSH 17

CSH 18

CSHP 001

Dakini

Darin

Darmor

Debut

Derby

Desiree

Diadem

Diamant

Diana

Diego

Discovery

Dominol

Doublol

Dragon

Drakkar

Dubla

Duetol

Ebony

Ebro

Ecudor

Eden

Elena

Eliot

Elite

Embleme

Emeraude

Energol

Enrico

Envol

Eol

Eperon

Epik

Erik

Espace

Ester

Etalon

Eurol

Everest

Everest VA 75

Evita

Evora

Explorer

Express

Fabiola

Falcon

Felix

Fidelio

Fimbul

Fingal

Focus

Folck

Fornax

Forte

Galaxy

Garrison

Gazelle

Global

Goeland

Golda

Granit

Grenat

Gypse

H3

H4

Hanna

Hansen

Harp

Helios

Hera

Herald

Honk

Horizont

Huron

Hybridol

Hymac

Hyola 38

Hyola 401

Hyola 420

Hysyn 100

Hysyn 110

Ibrix

Idol

Ilona

Impala

Impulse

Inca

Iris

ISH 93-2

ISH 95-11

Jaguar

Jaspe

Jazz

Jetton

Jockey

John

Kabel

Kanela

Kansas

Karat

Karla

Karola

Katarina

Kintol

Kometa

Konda

Kova

Kreta

Kristina

Kulta

Kunto

Kurir

Kutiba

Lady

Lambada

Laser

Leadol

Leopard

Liaison

Liberator

Liberia

Liberty

Liborius

Librador

Libraska

Libravo

Licargo

Liconti

Licord

Licosmos

Licrown

Lictor

Liga

Lightning

Lila

Limbo

Limerick

Limpet

Lincoln

Lineker

Linfort

Link

Lipton

Lirabon

Liradonna

Lirajet

Liraspa

Liratun

Lirawell

Lirektor

Liropa

Lisabeth

Lisandra

Lisonne

Lizard

Logo

Longbow

Lorbas

Lorenz

Loreto

Lucia

Madora

Madrigal

Maestrol

Maja

Mammut

Mandarin

Manta

Mari

Marinka

Mars

Maskot

Master

Maximus

Maximus

  VA 75

Maxol

Melodi

Mensa

Mentor

Merit

Meteor

Milord

Miro

Mocco

Mohican

Moneta

Mondea

Monsun

Morgan

Mustang

Navajo

Neptune

Nickel

Nimbus

OAC Summit

Obulus

Olara

Ole

Olsen

Olymp

Optima

Orakel

Orelia

Orient

Orion

Orkan

Orphee

Oxident

Pactol

Pallas

Palle

Paloma

Panther

Paroll

Partner

Patriot

Paula

Pirate

Pisces

Plato

Plumbshot

Pluto

Polo

Poseidon

Praska

Prelude

Président

Prestol

Printol

Progress

Pronto

Prospa

Puma

Quantum

Quartz

Rafaela

Rally

Rapid

Rapier

Rebel

Riina

Roby

Rock

Rocket

Rosette

RPC 550

Rubis

Rudolf

Sabrina

Salut

Samourai

Sandra

Santana

Savoy

Savoy VA 75

Saxon

Score

Scorpio

Senta

SH 5005/94

SPE 410

Sheyenne Silex

Silvia

Sioux

Sisu

Skye

Starlight

Solar

SPE 520

Spok

Sponsor

Sprinter

Sputnik

Star

Summit

Superior

Superol

Susana

Symbol

Synergy

Tanto

Tapidor

Tarok

Teco

Tempo

Terra

Tivoli

Tomahawk Topas

Tor

Tracia

Tritop

Troika

Tyrol

Unica

Valo

Vega

Verdi

Vivol

Wotan

Zebra

Zenith

Zeus

Zorro


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


II. Egen avl

Egen avl af raps- og rybsfrø til udsæd er godkendt til støtte på betingelse af:

at de tidligere udsåede og høstede frø er avlet på samme bedrift (avlen skal stamme fra en mark tilsået med certificeret frø af en sort som anført foran under I), samt

at de nu udsåede frø har et glukosinolatindhold på 18,0 mikromol pr. gram eller derunder ved et vandindhold på 9%.

 

Hvis producenten vil anvende egen avl af raps- og rybsfrø til udsæd, skal der inden udsåningen udtages prøver af udsæden af Plantedirektoratets prøvetagere eller af en autoriseret vejer og måler. De udtagne prøver skal analyseres og godkendes af Plantedirektoratet. Udgifter ved prøvetagning og analyser betales af producenten. Nærmere oplysninger fås i Plantedirektoratet, tlf. 45 96 66 00

 

 

III. Sorter med højt indhold af erucsyre

Sorter med et indhold af erucasyre på 40% og derover af det samlede fedtsyreindhold er godkendt til støtte på betingelse af, at non-food kontrakten suppleres med:

oplysninger om, at sorten er med et indhold af erucasyre på 40% eller derover, samt

en erklæring om, at den høstede afgrøde holdes adskilt fra andre rapsafgrøder - både hos producenten og hos opkøberen.

 

IV. Forsøgssorter

Bemærk , at det ikke er tilladt at anvende sorter, der er under forsøg og afprøvning, og som ikke er optaget på ovenstående liste under I.


Bilag 5

Beregning af standardvægten

 

Hvis råvaren afregnes på basis af vand og urenheder (som det f.eks. er tilfældet med raps), skal alle mængder (købte som solgte) omregnes til standardvægt.

 

Standardvægten skal beregnes ved hjælp af nedenstående metode. I så tilfælde er det ikke nødvendigt at bogføre rense- og tørresvind, idet dette vil fremgå indirekte af regnskabet.

 

Det er vigtigt, at denne beregningsmetode anvendes ved både køb og salg. Metoden skal anvendes uanset hvilken form for afregning der foretages.

 

Standardvægten skal beregnes på et tilstrækkeligt grundlag. Der bør derfor laves mindst en analyse for hver 500 tons solgt råvare.

 

 

  100 – (urenheder + vand)  

AH243_1.GIF Size: (173 X 2) Standardvægten   =   gange fysisk vægt

  100 – (st.urenheder + st.vand)

 

Urenheder:   indhold af urenheder (i %) i de frøpartier, hvis vægt skal bestemmes.

 

Hvis der er foretaget analyse for både rent frø og renvare sættes

"urenheder" = 100 minus ("rent frø" gange "renvare"

divideret med 100).

 

Hvis der kun er foretaget analyse for   renvare sættes

"urenheder" = 100 minus   "renvare".

 

Vand: indhold af vand (i %) i de frø, hvis vægt skal bestemmes.

 

St.urenheder:   % urenheder i standardkvaliteten (ved raps er "st.urenheder" = 2)

 

St.vand:   % vand i standardkvaliteten (ved raps er "st.vand" = 9)

 

Vandindholdet og indhold af urenheder anføres med 1 decimal.

 

 


Bilag 6

Retsregler  

 

Forordninger

 

Grundforordning

Rådets forordning (EØF) nr. 1765/92 af 30. juni 1992 med senere ændringer.

 

Non-food forordning

Kommissionens forordning (EF) nr. 1586/97 af 29. juli 1997.

 

Kontrolforordning

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3887/92 af 23. december 1992

 

bl.a. ændret ved

Kommissionens forordning (EF) nr. 229/95 af 3. februar 1995

Kommissionens forordning (EF) nr. 1648/95 af 6. juli 1995

 

Sikkerhedsstillelse

Kommissionens forordning (EF) nr. 2220/85 af 22. juli 1985.

 

ændret ved

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1181/87.

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3745/89.

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3403/93.

 

T5-kontroleksemplar

Kommissionens forordning nr. (EØF) 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks. (Kapitel 12)

 

Lov

Lovbekendtgørelse nr. 65 af 9. februar 1996 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for Landbrugsvarer m.v.

 

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 746 af 22. september 1997 om administration af og kontrol med Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v.

 

Bekendtgørelse nr. 688 af 27. september 1997 om afgrøder dyrket på udtagne arealer til fremstilling af produkter, som ikke primært er bestemt til fødevarer eller foder.

 

Bekendtgørelse nr. 652 af 14. august 1997 om ydelse af støtte til producenter af visse markafgrøder (Hektarstøtteordningen).

 

Vejledninger

 

Hektarstøtteordningen

Hektarstøtte, Anmeldelse af foderarealer, Vejledning for høsten 1999.

 

Non-food

Regelsættet vedr. dyrkning af non-food afgrøder på udtagne arealer er beskrevet i følgende vejledninger:

Kontraktpligtige non-food afgrøder. Producenter. Vejledning for høsten 1999.

Kontraktpligtige non-food afgrøder. Opkøbere og forarbejdere. Vejledning for høsten 1999.

Flerårige non-food afgrøder uden kontraktpligt. Vejledning for høsten 1999.

 

Disse vejledninger afløser   de tilsvarende vejledninger for høsten 1998.

 

Posttype 306

Anbring Deres mærkat med

stregkoder her.

Hvis De ikke tidligere har søgt hektarstøtte,

anfør i stedet:

 

Personnr.:

 

SE-nr.

 

 

 

 

 

 

AH243_2.GIF Size: (24 X 89)

Avls- og købskontrakt for

non-food rapsfrø, 1999

Evt. løbenr.: ______________________

Mellem nedenstående parter er der indgået aftale om avl og køb af rapsfrø til non-food formål. Rapsfrøene skal anvendes til fremstilling af produkter, der ikke primært er bestemt til konsum eller foderbrug. Frøene sælges til køberen på de vilkår, der er fastsat ved denne kontrakt og i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1586/97.

 

1. Producent/sælger     2. Køber

Kundenr.:

 

 

 

SE-nr.:

 

Navn:

 

 

 

Navn og adresse:

Gade:

 

 

 

 

 

Postnr. / Postdistrikt:

 

 

 

 

 

Telefonnr.:

 

Evt. ansøgningsnr.:

 

 

 

 

 

3. Afgrøde

 

 

 

Antal hektar (1 decimal), i alt

 

Forventet udbytte (kg/ha)

 

Vinterraps

 

 

 

Vårraps

 

 

 

Der skal være overensstemmelse mellem arealstørrelsen i kontrakten og non-food arealet i ansøgningen om hektarstøtte. I ansøgningen skal De tillige oplyse om sort og forventet udbytte på non-food afgrøden. Dyrker De samme type afgrøde som både non-food afgrøde og som ordinær afgrøde, skal De også angive sort og forventet udbytte for marker med den ordinære afgrøde i ansøgningen. Vår- og vinterraps betragtes i denne forbindelse som samme type afgrøde.

 

4. Anvendelse

 

 

Afgrødens primære planlagte slutanvendelse (hovedprodukt): __________________   KN-kode ______________________

 

Afgrødens sekundære slutanvendelse (biprodukt): Oliekager (KN-kode 23 06 40 00)   Andet: ________________________

 

Forventet mængde af oliekager til non-food formål: ___________________ kg.

 

5. Andre betingelser

 

Parterne har aftalt supplerende kontrakt- og leveringsbetingelser, der ikke skal indsendes til EU-direktoratet.

 

6. Erklæring og underskrift

 

Producent

 

Opkøber

AH243_3.GIF Size: (24 X 89)

Jeg forpligter mig til at levere hele avlen fra ovennævnte areal, og mindst det repræsentative udbytte.

 

Jeg forpligter mig til at aftage hele den mængde råvare, som producenten er forpligtet til at levere, og lade en tilsvarende mængde forarbejde til et godkendt non-food slutprodukt.

 

 

 

Dato:

 

 

 

Underskrift:

 

 

 

Dato:

 

 

 

Underskrift:

 

Non-food kontrakter skal være indgået:

Vinterafgrøder: senest den 31. december 1998.

Vårafgrøder: senest samme dag som fristen for ansøgning om hektarstøtte for 1999.


 

 

 

 

 

 

2.GIF Size: (24 X 89)

Avls- og købskontrakt for

Posttype 306

Anbring Deres mærkat med

stregkoder her.

Hvis De ikke tidligere har søgt hektarstøtte,

anfør i stedet:

 

Personnr.:

 

SE-nr.

non-food afgrøde, 1999

Evt. løbenr.: ______________________

Mellem nedenstående parter er der indgået aftale om avl og køb af en afgrøde til non-food formål. Afgrøden skal anvendes til fremstilling af produkter, der ikke primært er bestemt til konsum eller foderbrug. Afgrøden sælges til køberen på de vilkår, der er fastsat ved denne kontrakt og i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1586/97.

 

1. Producent/sælger     2. Køber

Kundenr.:

 

 

 

SE-nr.:

 

Navn:

 

 

 

Navn og adresse:

Gade:

 

 

 

 

 

Postnr. / Postdistrikt:

 

 

 

 

 

Telefonnr.:

 

Evt. ansøgningsnr.:

 

 

 

 

 

3. Afgrøde

 

Afgrøde

 

Antal hektar (1 decimal), i alt

 

Forventet udbytte (kg/ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der skal være overensstemmelse mellem arealstørrelsen i kontrakten og non-food arealet i ansøgningen om hektarstøtte. I ansøgningen skal De tillige oplyse om sort og forventet udbytte på non-food afgrøden. Dyrker De samme type afgrøde som både non-food afgrøde og som ordinær afgrøde, skal De også angive sort og forventet udbytte for marker med den ordinære afgrøde i ansøgningen. Vår- og vinterraps betragtes i denne forbindelse som samme type afgrøde.

 

4. Afgrøde og anvendelse

 

Afgrødens primære planlagte slutanvendelse

(hovedprodukt):

 

KN-kode:

 

Afgrødens sekundære slutanvendelse

(biprodukter):

 

KN-kode:

 

5. Andre betingelser

 

Parterne har aftalt supplerende kontrakt- og leveringsbetingelser, der ikke skal indsendes til EU-direktoratet.

 

6. Erklæring og underskrift

 

Producent

 

Opkøber

AH243_4.GIF Size: (24 X 89)

Jeg forpligter mig til at levere hele avlen fra ovennævnte areal, og mindst det repræsentative udbytte.

 

Jeg forpligter mig til at aftage hele den mængde råvare, som producenten er forpligtet til at levere, og lade en tilsvarende mængde forarbejde til et godkendt non-food slutprodukt.

 

 

 

Dato:

 

 

 

Underskrift:

 

 

 

Dato:

 

 

 

Underskrift:

 

Non-food kontrakter skal være indgået:

Vinterafgrøder: senest den 31. december 1998.

Vårafgrøder: senest samme dag som fristen for ansøgning om hektarstøtte for 1999.

 


 

 

Følgeseddel til non-food levering

skal følge med alle non-food leverancer til opkøberen

 

 

Producent:

 

Ansøgningsnr. (hektarstøtte):

 

Kundenr.:

 

Navn:

 

 

Afgrøde:

 

Gade:

 

 

Underskrift:

 

Postnr. / Postdistrikt:

 

 

Dato:

 

 

Jeg har fortsat non-food råvarer til levering o (sæt kryds)

 

 

Sidste leverance af non-food o (sæt kryds)

 

Klip

 

AH243_5.GIF Size: (819 X 2)  


Følgeseddel til non-food levering

skal følge med alle non-food leverancer til opkøberen

 

 

Producent:

 

Ansøgningsnr. (hektarstøtte):

 

Kundenr.:

 

Navn:

 

 

Afgrøde:

 

Gade:

 

 

Underskrift:

 

Postnr. / Postdistrikt:

 

 

Dato:

 

 

Jeg har fortsat non-food råvarer til levering o (sæt kryds)

 

 

Sidste leverance af non-food o (sæt kryds)

 

Klip

AH243_6.GIF Size: (819 X 2)  


Følgeseddel til non-food levering

skal følge med alle non-food leverancer til opkøberen

 

 

Producent:

 

Ansøgningsnr. (hektarstøtte):

 

Kundenr.:

 

Navn:

 

 

Afgrøde:

 

Gade:

 

 

Underskrift:

 

Postnr. / Postdistrikt:

 

 

Dato:

 

 

Jeg har fortsat non-food råvarer til levering   o (sæt kryds)

 

 

Sidste leverance af non-food o (sæt kryds)

 

Klip

 

AH243_7.GIF Size: (819 X 2)  


Følgeseddel til non-food levering

skal følge med alle non-food leverancer til opkøberen

 

Producent:

 

Ansøgningsnr. (hektarstøtte):

 

Kundenr.:

 

Navn:

 

 

Afgrøde::

AH243_8.GIF Size: (27 X 89)

Gade:

 

 

Underskrift:

 

Postnr. / Postdistrikt:

 

 

Dato:

 

 

Jeg har fortsat non-food råvarer til levering o (sæt kryds)

 

 

Sidste leverance af non-food o (sæt kryds)

 


 


AH243_9.JPG Size: (67 X 111)

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

 

 

 

AH243_10.GIF Size: (44 X 113)

Ændring eller annullering

Posttype 306

Anbring Deres mærkat med

stregkoder her.

Hvis De ikke tidligere har søgt hektarstøtte,

anfør i stedet:

 

Personnr.:

 

SE-nr.

af non-food kontrakt, 1999
Areal og omsåning

 

Læs vejledningen på næste side inden udfyldelsen.  

 

 

Evt. kontraktløbenr.: ________________________

 

1. Producent/sælger     2. Køber

Kundenr.:

 

 

 

SE-nr.:

 

Navn:

 

 

 

Navn og adresse:

Gade:

 

 

 

 

 

Postnr. / Postdistrikt:

 

 

 

 

 

Telefonnr.:

 

Evt. ansøgningsnr.:

 

 

 

 

 

 

3. Kontrakten ønskes ændret på grund af:

 

Mindre areal   o   Større areal   o   Omsåning   o   Annullering   o   (sæt kryds)

 

 

4. Oplysning om arealer, der er omfattet af ændringen (anfør antal hektar, 1 dec.)

 

 

_____,__   hektar er overført til braklægning . Kan Kan kun anvendes indtil den 15. maj 1999.

 

_____,__   hektar er ændret fra ordinær afgrøde til non-food afgrøde. Kan kun anvendes før ansøgningsfristens udløb.

 

_____,__   hektar er ikke længere at betragte som udtaget areal.

 

_____,__   hektar er sået med anden type non-food afgrøde , der er omfattet af anden non-food kontrakt.

 

 

5. Specifikation af ændringen (afgrøde, areal og udbytte)

 

Ændring af areal

Omsåning

Marknr.

Afgrøde

Opringeligt areal

(ha, 1 dec.)

Areal korrigeres til (ha, 1 dec.)

Oprindeligt udbytte

(kg/ha)

Udbytte korrigeret

til (kg/ha)

Sort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producent

 

Opkøber

 

 

 

Dato:

 

 

 

Underskrift:

 

 

 

Dato:

 

 

 

Underskrift:

AH243_11.GIF Size: (24 X 89)


 

 


Vejledning til NF-formular 3A

 


Generelt

Er De ikke istand til at levere den mængde råvare, som De er forpligtet til i henhold til Deres leveringspligt, kan De benytte denne blanket til at anmode EU-direktoratet om at få nedsat eller annulleret denne leveringspligt.

Hvornår bruges NF-formular 3 A

NF-formular 3A skal anvendes i følgende tilfælde:

non-food arealet omsås med anden non-food afgrøde
(f. eks. fra vinterraps til vårraps), eller

non-food afgrøden ændres til ordinær afgrøde (dvs. arealet er ikke længere udtaget)

øvrige arealændringer med undtagelse af ændring fra non-food afgrøde til braklægning efter den 15. maj.

 

Ved andre typer af ændringer (f. eks. ved ændringer i udbyttet eller ændring af arealet til braklægning efter den
15. maj) skal NF-formular 3B anvendes.

 

Hvis ansøgningen om hektarstøtte indeholder et mindre non-food areal end anført i kontrakten, og kontrakten ikke er ændret, skal den fulde mængde råvare, som er anført i kontrakten fortsat leveres som non-food afgrøde.

 

Omsåning af kontraktpligtige non-food afgrøder

Beslutter De at omså med samme afgrøde-art (f.eks. omsåning af vinterraps med vårraps), skal De i fællesskab med opkøberen udfylde NF-formular 3A således:

i punkt 3 sættes kryds under “Omsåning”,

under punkt 5 anføres det nye udbytte.

 

Hvis ansøgningen allerede er indsendt, skal der endvidere anføres sort på afgrøden.

 

Omsåning skal ske senest den 15. maj.

 

Omsår De med en anden art non-food afgrøde (f.eks. fra vinterraps til vårhvede), skal De indgå ny kontrakt, som skal være indgået senest ved ansøgningsfristens udløb.

 

Ændring fra non-food afgrøde til ordinær afgrøde

Beslutter De at ændre afgrøden helt eller delvist til en ordinær afgrøde (ikke non-food afgrøde), skal De i fællesskab med opkøberen ændre eller annullere kontrakten ved at udfylde NF-formular 3A således:

i punkt 3 sættes kryds under “Mindre areal” eller “Annullering” alt efter om en del eller hele arealet ændres til ordinær afgrøde,

i punkt 4 anføres antal hektar på det areal, som ikke længere er udtaget,

hvis der er tale om en delvis ændring anføres under punkt 5 oprindeligt og korrigeret areal.

 

Ændringen skal være foretaget senest den 15. maj, og skal være modtaget i EU-direktoratet senest samme dato. Dette vil samtidig blive betragtet som en ændring af Deres ansøgning om hektarstøtte, hvis denne allerede er indsendt.

 

Denne ændringsmeddelelse skal også være modtaget senest den 15. maj.

 


Ændring fra ordinær afgrøde til non-food afgrøde

Beslutter De at ændre en ordinær afgrøde til non-food afgrøde, skal De i fællesskab med opkøberen ændre kontrakten ved at udfylde NF-formular 3A således:

i punkt 3 sættes kryds under “Større areal”,

i punkt 5 anføres oprindeligt og korrigeret areal for hver mark.

 

Ændringen skal være foretaget senest ved ansøgningsfristens udløb, og skal være modtaget i EU-direktoratet senest samme dato. Arealet skal samtidig være angivet som udtaget i Deres ansøgning om hektarstøtte.

 

Ændring fra non-food dyrkning til braklægning

Beslutter De efter såning, men inden den 15. maj at lade et non-food areal overgå helt eller delvist til braklægning, skal De udfylde NF-formular 3A således:

I punkt 3 sættes kryds i “Mindre areal” eller “Annullering” alt efter om ændringen omfatter en del eller hele non-food arealet,

i punkt 4 anføres antal hektar på det areal, som overgår til braklægning,

i punkt 5 anføres antal hektar, der stadig er omfattet af kontrakten.

 

Hvis De på den baggrund ændrer til braklægning senest den 15. maj, skal De enten senest den 15. maj etablere et plantedække ved udsåning af f.eks. græs i henhold til bestemmelserne om plantedække, eller holde den resterende afgrøde ganske kort i resten af sæsonen. Det er tilladt forud for såningen at foretage jordbehandling.

 

De må hverken sælge, forære væk eller på anden måde afstå eller i øvrigt anvende den råvare, som ikke længere er omfattet af kontrakten.

 

Ændring til ikke-kontraktpligtige non-food afgrøder

Beslutter De inden den 15. maj at ændre til en ikke kontraktpligtig non-food afgrøde (f.eks. pil) skal De anvende samme procedure som beskrevet under “Ændring fra non-food dyrkning til braklægning.” Såning eller tilplantning skal være foretaget senest den 15. maj. Dog skal den nye afgrøde sås eller plantes i stedet for den beskrevne fremgangsmåde for plantedækket. Der skal foretages en tilsvarende ændring af Deres ansøgning om hektarstøtte.

 

Lavt udbytte

ækstækstKonstaterer De efter den 15. maj, men inden høst, at afgrøden er helt eller delvist mislykket, skal De anmode EU-direktoratet om annullering af leveringspligten.   Dette sker ved udfyldelse og indsendelse af NF-formular 3B “Anmodning om ændring af leveringspligt – non-food”.

 

Indsendelse

NF-formular 3A skal indsendes straks efter udfyldelsen (husk stregkodemærkat). Formularen skal senest være modtaget i EU-direktoratet den 15. maj , og indsendes af opkøberen. Ved omsåning med samme afgrødeart (f.eks. fra vinterraps til vårraps), er det ikke nødvendigt at ændre i en allerede indsendt ansøgning om hektarstøtte.

 

Husk både producentens og opkøberens underskrift.

9.JPG Size: (67 X 111)

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

 

EU-direktoratet

Kampmannsgade 3, 1780 København V, tlf. 3392 7000

 

Posttype 306

Anbring Deres mærkat med

stregkoder her.

Hvis De ikke tidligere har søgt hektarstøtte,

anfør i stedet:

 

Personnr.:

 

SE-nr.

 

AH243_12.GIF Size: (24 X 89)

Anmodning om ændring

af leveringspligt, 1999

Non-food kontrakt

Læs vejledningen på næste side inden udfyldelsen.

 

 

Evt. kontraktløbenr.: ________________________

 

1. Producent/sælger     2. Køber

Kundenr.:

 

 

 

SE-nr.:

 

Navn:

 

 

 

Navn og adresse:

Gade:

 

 

 

 

 

Postnr. / Postdistrikt:

 

 

 

 

 

Telefonnr.:

 

Evt. ansøgningsnr.:

 

 

 

 

 

3. Specifikation af ændringen (areal og udbytte)

 

Mark nr.

 

Afgrøde

Oprindeligt areal

(ha, 1 dec.)

Areal korrigeret til (ha, 1 dec.)

Oprindeligt
udbytte (kg/ha)

Udbytte korrigeret til
(kg/ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen del af den råvare, der er dyrket på non-food arealer, der ændres til braklagte arealer,
må sælges, foræres bort eller på anden måde blive brugt, som råvare til foder eller fødevare brug.

 

4. Årsag til anmodningen

 

De skal anføre en præcis og detaljeret beskrivelse af årsagen til ændringen. Er der f.eks. tale om misvækst, skal De anføre,  

hvad der har ført til misvæksten. Dokumentation skal vedlægges.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Destruktion af plantemateriale

Forbeholdt EU-direktoratet

Anmodningen er godkendt den:

 

 

 

 

 

Stempel og underskrift

 

 

 

 

 


   

 

Producent

AH243_13.GIF Size: (17 X 89)

Dato:

 

 

Underskrift:

 

 

Forbeholdt EU-direktoratet

 

Anmodningen er ikke godkendt,

se brev til producenten af (dato):

 


 

 

Vejledning til NF-formular 3B

 


Generelt

Er De ikke istand til at levere den mængde råvare, som De er forpligtet til i henhold til Deres leveringspligt, kan De benytte denne blanket til at anmode EU-direktoratet om at få nedsat eller annulleret denne leveringspligt.

Hvornår bruges NF-formular 3B

NF-formular 3B skal anvendes i følgende tilfælde:

ved ændringer i udbyttet og

ved ændring af arealet til braklægning efter den 15. maj.

 

Hvis ansøgningen om hektarstøtte indeholder et mindre non-food areal end anført i kontrakten, og kontrakten ikke er ændret, skal den fulde mængde råvare, som er anført i kontrakten fortsat leveres som non-food afgrøde.

 

Leveringspligt

De har altid pligt til at levere hele den høstede mængde råvarer.

 

Hvis De dyrker byg, hvede, rug (gælder dog ikke korn høstet som helsæd i storballer), raps, rybs og solsikke, skal De dog mindst levere den mængde, som EU-direktoratet i juli måned i høståret fastsætter for den pågældende råvare. Inden udgangen af juli måned vil De fra EU-direktoratet modtage oplysning om denne minimumsmængde. Hvis De har høstet mindre end minimumsmængden, skal De efterlevere med råvare dyrket på arealer, som ikke er udtaget.

 

For andre afgrøder skal den leverede mængde mindst svare til den mængde, der er anført i kontrakten.

 

Ændring fra non-food dyrkning til braklægning

Beslutter De efter den 15. maj at lade et non-food areal overgå helt eller delvist til braklægning, skal De anmode EU-direktoratet om fritagelse for leveringspligten, og udfylde NF-formular 3B således:

i punkt 3 anføres antal hektar på det areal (mark for mark), som overgår til braklægning,

under punkt 4 forklares årsagen til ændringen eller annulleringen, samt

i punkt 5 skal De anføre den metode hvorved De ønsker at destruere det tilbageværende non-food afgrøde.

 

Når ændringen er godkendt af EU-direktoratet, skal De braklægge det pågældende non-food areal ved at holde det tilbageværende plantedække ganske kort i resten af vækstsæsonen eller ved at udså plantedække i henhold til bestemmelserne om plantedække (forbudet mod at slå braklagte arealer gælder ikke for arealer, der overføres fra non-food produktion til braklægning). De må hverken sælge, forære væk eller på anden måde afstå eller i øvrigt anvende den råvare, som ikke længere er omfattet af kontrakten.

 

De må ikke foretage de fysiske ændringer på marken, før en godkendelse foreligger fra EU-direktoratet. De vil modtage svar på Deres anmodning om ændring af leveringspligten senest 3 uger, efter den er modtaget i EU-direktoratet.

 

Forventning om nedsat udbytte

Hvis De på grund af særlige omstændigheder ikke mener at kunne levere den mængde råvare, som De er forpligtet til, kan De anmode EU-direktoratet om tilladelse til nedsættelse af leveringspligten, og udfylde NF-formular 3B således:

i punkt 3 anføres det nye forventede udbytte (mark for mark),

under punkt 4 forklares præcist og detaljeret årsagen til ændringen.

 

En nedsættelse af leveringspligten kan kun godkendes i helt specielle tilfælde, og skal i hver enkelt tilfælde godkendes af EU-direktoratet. For nærmere oplysninger, se non-food vejledningen for producenter, afsnit D2. De vil modtage svar på Deres anmodning om ændring af leveringspligten senest 3 uger efter den er modtaget i EU-direktoratet.

 

Lavt høstudbytte –   NF-formular 4

Konstateres der et lavt udbytte ved høst, kan EU-direktoratet i særlige tilfælde efter en konkret vurdering tillade at leveringspligten nedsættes med indtil 10% i forhold til det repræsentative udbytte. Sådanne særlige tilfælde kan for eksempel være lokalt betingede vejrforhold (regn, hagl, storm, tørke), sandflugt, skadedyr, indtrængende fugle eller dyrevildt eller andre begivenheder, der er indtruffet uafhængigt af Deres vilje umiddelbart før eller under høsten.

 

For at kunne tage stilling til en anmodning om reduktion i leveringspligten, skal De på høst- og leveringserklæringen (NF-formular 4) give en udførlig forklaring på de omstændigheder, der har ført til   det nedsatte udbytte. Der skal endvidere gives oplysninger om tidspunktet eller perioden, hvori de givne omstændigheder indtraf.

 

Dokumentation

EU-direktoratet kan kun godkende ændringer af leveringspligten, hvis De vedlægger dokumentation for de forhold, som de har angivet i punkt 4 som årsag til ændringen. Se non-food vejledningen, afsnit D2 om kravene til doukmentation.

 

Indsendelse

NF-formular 3B skal indsendes straks efter udfyldelsen (husk stregkodemærkat).

 

Denne blanket skal underskrives og indsendes af producenten.

 

EU-direktoratet underretter opkøber om godkendte ændringer af leveringspligten.


 

 


 

 

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

 

EU-direktoratet


AH243_14.JPG Size: (157 X 137)

Kampmannsgade 3, 1780 København V, tlf. 3392 7000

 

Posttype 306

Anbring Deres mærkat med

stregkoder her.

Hvis De ikke tidligere har søgt hektarstøtte,

anfør i stedet:

 

Personnr.:

 

SE-nr.

 

AH243_15.GIF Size: (24 X 89)

Høst- og leveringserklæring  

vedr. dyrkning af etårige non-food afgrøder

på udtagne arealer, 1999  

 

 

Evt. kontraktløbenr.: ________________________

 

 

 

1. Producent/sælger     2. Køber

Kundenr.:

 

 

 

SE-nr.:

 

Navn:

 

 

 

Navn og adresse:

Gade:

 

 

 

 

 

Postnr. / Postdistrikt:

 

 

 

 

 

Telefonnr.:

 

Evt. ansøgningsnr.:

 

 

 

 

 

 

3. Høstudbytte

Der skal anføres høstudbytte for hver afgrødetype. Der skal angives mængder – angivet som indvejet råvare og i kg,

evt. suppleret, hvis der er høstet mindre end referenceudbytte, se vejledningen.

 

Afgrøde

 

Udbytte i kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Evt. årsag til lavt udbytte. Se vejledningen på næste side

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Erklæring og underskrift

 

Producent

 

AH243_16.GIF Size: (24 X 89)

Jeg erklærer,

- at alle de høstede mængder råvarer er leveret til ovennævnte opkøber i overensstemmelse med den indgåede kontrakt,

- at intet af den høstede non-food afgrøde er solgt eller foræret bort til andre eller på nogen anden måde brugt, og

- at der om nødvendigt er suppleret med råvarer dyrket på ikke udtagne arealer.

 

 

Dato:

 

 

Underskrift:

 

 

 

 


 

 

Vejledning til høst- og leveringserklæringen

 


Leveringstidspunkt

. Levering af råvare. Levering af råvareDe skal levere råvaren til opkøberen senest den 15. oktober 1999. Hvis der er tale om rodfrugter eller andre sent høstede afgrøder, kan EU-direktoratet fastsætte en senere dato.

 

Korn, raps, rybs og solsikke

. Høst- og leveringserklæring. Høst- og leveringserklæring Senest 25 dage efter, at De har leveret sidste del af råvaren til opkøber, skal De udfylde og indsende en høst- og leveringserklæring (NF-formular 4) til EU-direktoratet. De skal oplyse om høstet mængde for hver afgrødeart, samt til hvem den høstede råvare er leveret.

 

EU-direktoratet kan i helt specielle tilfælde tillade, at De leverer op til 10% mindre end det repræsentative udbytte. Leveringspligten kan kun nedsættes i tilfælde af begivenheder, som De ikke kunne forudse inden høst.

 

Sådanne særlige tilfælde kan for eksempel være lokalt betingede vejrforhold (regn, hagl, storm, tørke), sandflugt, skadedyr, indtrængende fugle eller dyrevildt eller andre begivenheder, der er indtruffet uafhængigt af Deres vilje før eller under høsten.

 

Derimod kan ringe jordbonitet, begrænset anvendelse af gødning og plantebeskyttelsesmidler samt generelle vejrforhold, der er indtruffet før den 1. juli 1999 ikke begrunde en nedsættelse af leveringspligten. Sådanne forhold er der taget højde for ved fastsættelsen af det repræsentative udbytte. Efter høst kan De heller ikke påberåbe Dem dårligt såbed eller andre begivenheder, der længe før høst burde have gjort det klart, at udbyttet ikke ville leve op til forventningerne. I sådanne tilfælde skal De inden høst indsende NF-formular 3B.

 

Hvis De efter høst ønsker leveringspligten nedsat, skal De under punkt 4 på høst- og leveringserklæringen give en udførlig forklaring på de forhold, der har ført til det lave udbytte. De skal i denne forbindelse også oplyse om tidspunktet eller perioden, hvor de givne omstændigheder indtraf. De skal i videst muligt omfang vedlægge dokumentation for forholdene. Sådan dokumentation kan for eksempel være en erklæring fra en planteavlskonsulent, opkøber eller anden sagkyndig, fotografier, avisudklip eller lignende.

 

Hvis EU-direktoratet ikke kan godkende anmodningen om nedsættelse af   leveringspligten, vil De få besked herom senest 3 uger efter indsendelsen af høst- og leveringserklæringen. De vil samtidig blive anmodet om at foretage en supplerende levering af den manglende mængde inden 25 dage, dog senest den 10. december 1999, således at leveringspligten er overholdt.

 

Andre typer råvarer

For andre afgrøder skal den leverede mængde mindst svare til den mængde, der er anført i kontrakten.

 

C5. Lavt udbytte

Konstaterer De efter høst, at det ikke har været muligt at høste den mængde råvare, skal De give en præcis og detaljeret begrundelse for årsagen til det lave høstudbytte. Er der f.eks. tale om misvækst, skal De forklare, hvad der har ført til misvæksten. Dette skal ske på denne blanket (NF-formular 4).

 


 


9.JPG Size: (67 X 111)

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

 

EU-direktoratet

Kampmannsgade 3, 1780 København V, tlf. 3392 7000

Posttype 306

Anbring Deres mærkat med

stregkoder her.

Hvis De ikke tidligere har søgt hektarstøtte,

anfør i stedet:

 

Personnr.:

 

SE-nr.

 

 

 

AH243_17.GIF Size: (24 X 89)

Overtagelse

af non-food kontrakt  

ved producentskifte

 

 

 

 

1. Producent/sælger     2. Køber

Kundenr.:

 

 

 

SE-nr.:

 

Navn:

 

 

 

Navn og adresse:

Gade:

 

 

 

 

 

Ved producentskifte efter udløb af ansøgningsfristen for ansøgning om

hektarstøtte, skal denne blanket kun indsendes, hvis den nye producent

allerede har indsendt ansøgning om hektarstøtte vedr. hans tidligere

  bedrift.

 

Sker producentskiftet efter den 15. maj kan denne blanket ikke anvendes,

men i stedet kan en særlig producentskifteerklæring fås ved henvendelse

  til EU-direktoratet. Ønsker De, som ny producent, støttebeløbet fortsat

skal udbetales til den oprindelige støtteansøger og søger De ikke

  husdyrspræmier, skal De ikke meddele EU-direktoratet, at der er sket producentskifte.

 

Postnr. / Postdistrikt:

 

 

 

 

 

Telefonnr.:

 

Evt. ansøgningsnr.:

 

 

 

 

 

 

3. Ny producent  

 

Kundenr.:

 

 

Navn:

 

 

Gade:

 

 

Postnr. / Postdistrikt:

 

 

Telefonnr.:

 

 

Evt. ansøgningsnr.:

 

Personnr.:

 

 

SE-nr.:

 

4. Non-food kontrakt for

 

Afgrøde:

 

Areal:

 

Høstår:

 

 

5. Erklæring og underskrift

Tidligere producent

Opkøber

 

Jeg overdrager hermed non-food kontrakten til nedennævnte nye producent.

 

Jeg accepterer hermed, at den nye producent overtager

ovennævnte non-food kontrakt.

 

 

 

 

Dato:

 

 

 

Underskrift:

 

 

 

Dato:

 

 

 

Underskrift:

 

11.GIF Size: (24 X 89)

AH243_18.GIF Size: (24 X 89)

Ny producent

 

 

Jeg erklærer, at jeg indtræder i alle de forpligtelser, som er

omhandlet i ovennævnte non-food kontrakt.

 

 

 

 

 

 

Dato:

 

 

 

Underskrift:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.GIF Size: (24 X 89)