Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Advarsel om faren ved at skalke lænseporte i fiskeskibe (* 1)


Lænseportenes funktion er af stor betydning for et fiskeskibs sikkerhed. Skalkede eller dårligt fungerende lænseporte har jævnligt - direkte eller indirekte - været årsag til forlis. Formålet med at have lænseporte i skanseklædningen er naturligvis at sikre, at det vand, der kommer ind på dækket, hurtigt kan komme ud igen. Hvis vandet hindres i at løbe af dækket, vil skibet blive trykket ned i søen, hvorved risikoen for vandindstrømning gennem åbentstående døre og luger forøges, ligesom skibets stabilitet bliver forringet.

Den mest almindeligt forekommende type lænseport har en lem, der er hængslet foroven. Denne type lænseport har den fordel, at den hindrer vand i at strømme ind på dækket, men tillader det vand, der kommer ind over lønningen frit at løbe ud igen. Desværre har den også nogle væsentlige ulemper, idet den har en tendens til at beskadige fiskeredskaber, der hales ind over siden. Desuden har det vist sig, at den har en tilbøjelighed til at blive beskadiget, når skibet sætter sig i søen. Årsagen hertil har noget at gøre med den måde, fiskeskibe anvendes på, idet et lille eller manglende fribord i meget høj grad forøger søens belastning på lænseportene.

En anden type lænseport, der også finder udstrakt anvendelse i fiskeskibe, er den type, hvor lemmen trækkes lodret op og fastholdes i åben stilling ved hjælp af en krog, skudrigle eller lignende. Denne type lænseport er ikke behæftet med samme ulemper som den hængslede type, men har heller ikke fordelen ved den »automatiske« lukning.

Erfaringsmæssigt har det vist sig, at besætningen ofte er fristet til at sikre sig, at lænseportene er og forbliver lukkede, når der arbejdes på dækket. Grunden hertil er, at åbne lænseporte betyder vand på dækket, hvilket naturligvis er værst, når skibet er nedlastet, eller når vejret er dårligt: altså netop den kondition, hvor det er af største betydning, at vandet er i stand til at løbe af dækket. Et andet argument, der også er blevet fremført er, at skibet i lastet kondition bjærger sig bedre i søen med lænseportene lukkede. Denne fremgangsmåde er direkte farlig for skibets sikkerhed, idet selv forholdsvis små mængder vand på dækket i væsentlig grad forringer skibets stabilitet.

Der er derfor anledning til at understrege den alvorlige risiko, der er forbundet med ikke at sikre sig, at alle lænseportene fungerer tilfredsstillende, når skibet er ved at være lastet, eller når vejr og sø iøvrigt giver grund til at tro, at der kan komme vand på dækket.

Skibstilsynet skal derfor stærkt anbefale, at besætningen jævnligt sikrer sig, at lænseportene, uanset hvilken type der måtte være tale om, er i god stand, og at de fungerer efter deres hensigt.

Såfremt der er fare for overisning, skal lænseportene holdes fri for is, og med hyppige intervaller skal det kontrolleres, at de hængslede lemme kan svinge ud.

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Skibstilsynets Meddelelser nr. 400 af 19861031