Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Advarsel - Opbevaring af industrifisk i overdækkede rum på arbejdsdækket i fiskeskibe (* 1)

Skibstilsynet er blevet opmærksom på, at en del fiskeskibe, der i de senere år er blevet forsynet med et dæk over arbejdsdækket, ofte opbevarer forholdsvis store mængder industrifisk i de dertil indrettede dækspauner.

Sådan opbevaring kan være forbundet med risiko for de ombordværendes sundhed og i værste fald med risiko for at miste livet, idet industrifisk ved temperaturer over 0 grader C altid vil udvikle iltfortrængende og giftige gasarter, såsom kuldioxid og svovlbrinte. Da de gældende regler om industrifisk er baseret på, at fangsten enten føres i egentlige lastrum eller på frit dæk, og da reglerne for industrifisk i lastrum ikke umiddelbart kan anvendes for helt overdækkede rum på arbejdsdækket, vil skibstilsynet i samarbejde med erhvervet udarbejde hensigtsmæssige tekniske og operationelle forskrifter til imødegåelse af faren.

Indtil sådanne forskrifter er udarbejdet, bør de i følgende vejledning angivne retningslinier følges ved opbevaring af industrifisk i helt lukkede dæksrum:

1. Der bør opbevares så lidt fangst som muligt på dækket.

2. Den fangst, der opbevares på dækket, bør ises og stamme fra de sidste træk.

3. Døre til dæksrummet bør holdes lukket, når der opbevares industrifisk i dæksrummet.

4. Der bør installeres et mekanisk virkende ventilationsanlæg med en passende kapacitet, og anlægget bør være i kontinuerlig drift, når der opbevares industrifisk i dæksrummet.

5. Med det i handelsministeriets bekendtgørelse nr. 358 af 24. juni 1977 nævnte måleudstyr bør føreren med passende mellemrum foretage måling af ilt-, kuldioxid- og svovlbrinteindhold i dæksrummet.

6. Besætningen bør ikke opholde sig på det lukkede arbejdsdæk, når der opbevares fangst på dette.

For mere detaljerede anvisninger om faremomenter og sikkerhedsregler henvises der til publikation nr. 28-1970, der er udarbejdet af arbejdstilsynet og skibstilsynet.

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Skibstilsynets Meddelelser nr. 379, 19831209