Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om konstruktiv brandsikring (* 1)


Typegodkendelse af materialer og konstruktioner

I henhold til gældende bestemmelser skal forskellige materialer og konstruktioner, som indgår i den konstruktive brandsikring i danske skibe, være typegodkendt af Søfartsstyrelsen.

1. Gruppering af materialer og konstruktioner

Følgende materialer og konstruktioner kan typegodkendes:

1.1. Isolationskonstruktioner for klasse A-skodder og -dæk

1.2. Klasse A-døre

1.3. Klasse B- og C-skodelementer

1.4. Klasse B- og C-døre

1.5. Overflademateriale med lav flammespredningsevne

1.6. Lak og maling

1.7. Dæksbelægning (nederste lag dæksbelægning)

1.8. Ubrændbare isolationsmaterialer

1.9. Klasse B- og C-loftskonstruktioner

1.10. Andre konstruktioner, som indgår i den konstruktive brandsikring, hvortil der ikke er direkte krav om typegodkendelse, men hvor funktionen er entydigt angivet i bestemmelserne, f.eks. brandspjæld, skod- og dæksgennemføringer o.lign.

2. Ansøgning om typegodkendelse

For at opnå en typegodkendelse skal anmodning herom stiles til Søfartsstyrelsen, vedlagt brandprøvningsattest fra Statsprøveanstalten i København eller andet anerkendt brandprøvningslaboratorium.

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

2.1. Navn og adresse på firmaet, som fremstiller materialet eller konstruktionen (kun fremstilleren kan få typegodkendelse).

2.2. Materialets eller konstruktionens handelsnavn og/eller typebetegnelse.

3. Dokumentation som skal fremsendes:

For materialer og konstruktioner under pkt. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., og 1.9.:

3.1. Dokumentation for, at brandprøvningen er udført i henhold til IMO Resolution A. 517 (13), herunder angivelse af temperaturkurver for de enkelte målepunkter.

3.2. Konstruktionstegninger med alle nødvendige mål (dørstørrelser, isolationstykkelser materialetykkelser etc.) samt angivelse af alle benyttede materialer.

3.3. Dokumentation for ubrændbarhed for alle benyttede materialer, baseret på IMO Resolution A. 472 (II).

For materialer under pkt. 1.8.:

3.7. Dokumentation for isolationsmaterialers ubrændbarhed, baseret på IMO Resolution A. 472 (II).

For konstruktioner under pkt. 1.10.:

3.8. Attest for brandprøvning, udført efter nærmere aftale med Søfartsstyrelsen i hvert enkelt tilfælde.

4. Identifikation

4.1. Materialer og konstruktioner, som typegodkendes, skal identifikationsmærkes med godkendelsesnummer og evt. kategoribetegnelse.

4.2. Denne mærkning vil blive nærmere angivet i godkendelsesskrivelsen.

4.3. Mærkningen skal foretages på en sådan måde, at Søfartsstyrelsen kan identificere materialet eller konstruktionen under opbygningen af den konstruktive brandsikring.

5. Publikation og tidsbegrænsning

5.1. Når en typegodkendelse er udstedt, vil den blive offentliggjort i »Skibstilsynets Meddelelser« og i »Skibstilsynets godkendelsesbog«.

5.2. En typegodkendelses gyldighed er tidsbegrænset til en 5-årig periode fra udstedelsesdagen, men kan dog fornyes for en 5-årig periode efter nærmere betingelser, som er angivet i »Skibstilsynets Meddelelser« nr. 314.

Søfartsstyrelsen, den 1. september 1988

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen, nr. 5, 1988.