Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning vedrørende børsmæglerselskabernes årsregnskab for 1990 (* 1)

(Julebrev)


I forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for 1990, herunder indberetning af regnskabet til Finanstilsynet, skal man henlede opmærksomheden på følgende punkter.

1. Årsregnskabet for 1990.

Årsregnskabet for 1990 aflægges ligesom årsregnskabet for 1989 efter reglerne i tilsynets bekendtgørelse af 5. december 1989 om børsmæglerselskabers regnskabsaflæggelse. Der henvises til tilsynets vejledning vedrørende børsmæglerselskabernes årsregnskaber for 1989.

2. Indberetning af foreløbigt årsregnskab til tilsynet.

I lighed med sidste år skal det foreløbige årsregnskab indberettes til tilsynet inden udgangen af februar 1991 og omfatte følgende:

 • 1) BÅ1-BÅ5, der indberettes på edb-medie,
 • 2) noter til årsregnskabet, der indberettes på papir i to eksemplarer,
 • 3) en oversigt over selskabets beholdning af aktier og investeringsforeningsandele m.v., der indberettes på papir i et eksemplar.

I overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens § 17, stk. 3, skal der i oversigten over aktier og investeringsforeningsandele m.v. angives fondskoder samt for hver fondskode selskabets navn, nominelt beløb ( ikke stykantal), børskurs, eventuel valutakurs samt bogført beløb. Aktier og investeringsforeningsandele m.v. noteret på Københavns Fondsbørs opstilles i fondskodeorden, jf. den officielle kursliste. Tilsynet skal gøre opmærksom på, at summen af de bogførte beløb, der anføres på oversigten, skal stemme med det i regnskabet angivne.

Endvidere erindres om, at samtlige noter, herunder noter indeholdende oplysninger om beregningsmetoder m.v., der forventes medtaget i det endelige årsregnskab, skal indsendes med det foreløbige årsregnskab.

Endelig anmodes selskabet om at fremsende vedlagte følgeskrivelse vedrørende det foreløbige årsregnskab sammen med den del af det foreløbige årsregnskab, der indberettes på papir.

I henhold til regnskabsbekendtgørelsens § 17, stk. 2, vil tilsynet senest 10 arbejdsdage efter at have modtaget den foreløbige udgave af årsregnskabet tage kontakt med selskabet, såfremt der skal foretages ændringer i årsregnskabet.

Fristen løber fra det tidspunkt, hvor tilsynet har modtaget det senest fremsendte/indberettede brugbare materiale. Det edb-indberettede materiale er tilsynet i hænde en dag efter, at det er indberettet til CMA Data A/S. Såfremt selskabet foretager ændringer i det allerede indberettede foreløbige regnskab, løber på ny en frist på 10 arbejdsdage fra det tidspunkt, tilsynet har modtaget det senest indberettede materiale.

Tilsynet skal henstille, at mindre ændringer/rettelser til skemaerne BÅ1-5 indsendes på vedlagte rettelsesblanket. Såfremt der er større ændringer til skemaerne, kan der efter forudgående aftale med tilsynet (edb-kontoret) foretages fornyet edb-indberetning omfattende samtlige BÅ1-5 skemaer. Alle ændringer/rettelser til noterne fremsendes på papir.

Endvidere skal tilsynet anmode selskabet om sammen med det foreløbige årsregnskab at indsende vedlagte blanket over selskabets kontaktpersoner vedrørende månedlig egenkapitaldækningsopgørelse, kvartalsregnskab og årsregnskab i udfyldt stand.

Endelig skal nævnes, at såfremt selskabet ønsker at offentliggøre regnskabet på et eller flere fremmede sprog, skal dette regnskab opstilles som angivet i BÅ-skemaerne og i øvrigt følge reglerne for offentliggørelse, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 19.

3. Indsendelse af endeligt årsregnskab til tilsynet.

Senest 10 dage efter selskabets generalforsamlings godkendelse af årsregnskabet og inden udgangen af april 1991 skal følgende indsendes til tilsynet:

 • 1) årsregnskabet i to eksemplarer omfattende BÅ1-6 samt noter,
 • 2) årsberetningen i to eksemplarer såfremt der ikke udarbejdes trykt regnskab,
 • 3) en fotokopi af revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet,
 • 4) eventuelt trykt regnskab i to eksemplarer,
 • 5) eventuelt trykt regnskab på fremmed sprog i et eksemplar,
 • 6) erklæring fra direktionen om, at det reviderede og godkendte årsregnskab er i overensstemmelse med det indberettede foreløbige årsregnskab.

Herudover anmodes selskabet om at medsende vedlagte følgeskrivelse vedrørende endeligt årsregnskab.

Det bemærkes, at såfremt det reviderede og godkendte årsregnskab ikke er i overensstemmelse med det indberettede foreløbige årsregnskab skal direktionen i stedet indsende en redegørelse for hvilke ændringer, der er foretaget, med angivelse af dato for rettelsen.

For så vidt angår BÅ1-5 skemaerne er der ingen ændringer i skemaerne i forhold til sidste årsregnskab. Tilsynet skal dog erindre om, at eventuelle skatkammerbeviser skal optages til kursværdien på opgørelsestidspunktet under aktivpost 4.1 Obligationer noteret på Københavns Fondsbørs, og at forskelsbeløbet mellem kursværdien på anskaffelsestidspunktet og kursværdien på opgørelsestidspunktet uanset forskelsbeløbets fortegn skal føres under resultatopgørelsens post 2.1 Rente af obligationer.

Endvidere skal man gøre selskaberne opmærksomme på, at ikrafttrædelsen af Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 707 af 18. oktober 1990 om Københavns Fondsbørs indebærer, at samtlige kurser, der offentliggøres af Københavns Fondsbørs, er officielle.

Kursbegrebet »den officielle kurs« har fra og med den 1. november 1990 ændret navn til »alle handler«. Den kurs, der herefter optræder i den officielle kursliste fra Københavns Fondsbørs under begrebet »alle handler«, er beregnet på nøjagtigt samme måde, som den tidligere »officielle kurs«, det vil sige som et omsætningsvejet gennemsnit af alle handler foretaget på og indberettet til Københavns Fondsbørs' handelssystem i tidsrummet 00.00 - 15.30.

Selskaberne skal som følge af ovenstående benytte kursen »alle handler« ved værdifastsættelsen af papirer noteret på Københavns Fondsbørs.

I det endelige årsregnskab kan BÅ1 erstattes af BÅ1a. I så fald skal også det trykte regnskab og det i dagspressen offentliggjorte regnskab indeholde posterne fra BÅ1a i stedet for posterne fra BÅ1.

Årsregnskabet skal på BÅ6 være underskrevet af børsmæglerselskabets bestyrelse, direktion og generalforsamlingsdirigent og påtegnet af børsmæglerselskabets revisorer, og mindst et af de to indsendte eksemplarer skal være påført originale underskrifter (ikke fotokopi). Det henstilles, at alle underskrifter suppleres med navnet i maskinskrift.

Noterne til årsregnskabet skal følge de i bilag til regnskabsbekendtgørelsen side 22 til 28 nævnte krav, der for størstedelens vedkommende er en følge af bestemmelserne i direktiv 86/635/EØF om bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber.

Årsberetningen skal som minimum følge kravene på side 29 i bilag til regnskabsbekendtgørelsen.

Et eventuelt trykt regnskab skal omfatte hele årsregnskabet og årsberetningen. I henhold til § 19 i regnskabsbekendtgørelsen skal balance og resultatopgørelse være opstillet som angivet i BÅ-skemaerne og sammenlignende tal fra det foregående år skal anføres. De anførte tal kan afrundes til hele tusinde kroner. Poster i balance og resultatopgørelse, som ikke indeholder noget beløb, skal kun medtages, hvis det foregående årsregnskab indeholder en sådan post.

Et eventuelt trykt regnskab på fremmed sprog skal følge ovenstående krav.

Reglerne for offentliggørelse af årsregnskabets resultatopgørelse og balance fremgår af regnskabsbekendtgørelsens § 20.

Kravene til revisionsprotokollatet fremgår af Erhvervs- og selskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 125 af 28. februar 1989 om statsautoriserede revisorers virksomhed samt tilsynets bekendtgørelse nr. 766 af 21. november 1988 om revisionens gennemførelse i børsmæglerselskaber.

Revisionen skal ifølge § 7, nr. 4, i denne bekendtgørelse oplyse, hvorvidt børsmæglerselskabernes forretningsgange er tilrettelagt på en sådan måde, at det på ethvert tidspunkt kan konstateres, om bestemmelserne i §§ 15, 17, 18 og 19 i bekendtgørelse om Københavns Fondsbørs er overholdt.

Indholdet i disse paragraffer er med udstedelsen af bekendtgørelse nr. 758 af 5. december 1989 om kapitaldækningsregler for børsmæglerselskaber omfattet af §§ 2, 4, 5 og 6 i denne bekendtgørelse, og er derfor udgået af den nye bekendtgørelse nr. 706 af 18. oktober 1990 om Københavns Fondsbørs. Revisionens erklæring skal derfor omfatte bestemmelserne i §§ 2, 4, 5 og 6 i kapitaldækningsbekendtgørelsen.

4. Kvartalsregnskaber for 1991.

Tilsynet skal erindre om, at posterne 8.3 - 8.6 i kvartalsregnskabet skal stå uændrede fra en generalforsamling til den følgende, hvilket indebærer, at disse poster skal svare til det seneste af generalforsamlingen godkendte regnskab.

Såfremt børsmæglerselskabet ikke har afholdt generalforsamling inden indberetningen af kvartalsregnskabet for 1. kvartal 1991, skal posterne 8.3 - 8.6 i denne indberetning således svare til de tilsvarende poster i det godkendte regnskab for 1989, ligesom resultatet for 1990 skal føres under passivpost 4. Der henvises i øvrigt til siderne 20-21 i bilag til regnskabsbekendtgørelsen.

FINANSTILSYNET

--------------------------------------------------------------------

 

 Børsmæglerselskabet              År    Ch.reg.nr. 

                        1990 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Følgeskrivelse vedr. den del af det fore- 

 løbige årsregnskab, der indberettes på    !  Ankomststempel ! 

 papir.                    !          ! 

 Materialet skal indsendes til tilsynet    !          ! 

 inden udgangen af februar.          !          ! 

                        !          ! 

Hermed fremsendes (sæt x):

 

    Noter til årsregnskabet i 2 eksemplarer  . 

    Oversigt over selskabets beholdning af aktier 

    og investeringsforeningsandele m.v. 

    Blanket over selskabets kontaktpersoner. 

--------------------------------------------------------------------

Eventuel henvendelse vedr. regnskabet kan ske til:

--------------------------------------------------------------------

 

 Navn                     Telf.nr. 

--------------------------------------------------------------------

Underskrift

--------------------------------------------------------------------

FINANSTILSYNET

 

        Indberetning af rettelser til årsregnskab. 

 -----------     -------------------------------- 

 ---------Ch.regn.nr.      Børsmæglerselskabets navn 

 År 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Side Felt                    Indberettede beløb/ 

 BÅ  nr.        Rettes til        oplysning 

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

FINANSTILSYNET

--------------------------------------------------------------------

 

 Børsmæglerselskabet              År     Ch.reg.nr. 

                        1990 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Følgeskrivelse  vedr. endeligt årsregnskab 

 Materialet skal indsendes til tilsynet inden 

 10 dage efter generalforsamlingens godken-    ! Ankomststempel ! 

 delse af årsregnskabet og senest fire måne-   !         ! 

 der efter regnskabsårets udløb:         !         ! 

                         !         ! 

Hermed fremsendes (sæt x):

 

    BÅ 1-6 i 2 eksemplarer. 

    Noter til årsregnskabet i 2 eksemplarer. 

    Årsberetningen i 2 eksemplarer.  (Fremsendes 

    kun, hvis der ikke indsendes trykt regnskab.) 

    Fotokopi af revisionsprotokollatet vedr. 

    årsregnskabet. 

    Trykt regnskab i 2 eksemplarer. 

    Erklæring fra direktionen om, at det revi- 

    derede og godkendte årsregnskab er i over- 

    ensstemmelse med det indberettede forelø- 

    bige årsregnskab. 

--------------------------------------------------------------------

Eventuel henvendelse vedr. regnskabet kan ske til:

--------------------------------------------------------------------

 

 Navn                     Telf.nr. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Underskrift 

 -------------------------------------------------------------------- 

 FINANSTILSYNET 

 ---------------------      ----------------------------------- 

   Ch. reg.nr.          Børsmæglerselskabet navn 

Følgende personer kan kontaktes vedr. månedlig egenkapitaldækningsopgørelse, kvartalsregnskab og årsregnskab.

--------------------------------------------------------------------

 

 Navn/navne: 

 Telf.nr.: 

 -------------------------------------------------------------------- 

                       ------------------------ 

                           Underskrift 

Redaktionel note
 • (* 1) Sendt til Foreningen af Børsmæglerselskaber