Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om prøvningsmetode til bestemmelse af overfladematerialers flammespredningsevne (* 1)


1. Definition

Ved et overflademateriale med lav flammespredningsevne forstås et overflademateriale, som opfylder nedennævnte klassifikationskrav.

2. Prøvning

Prøvning for flammespredningsevne udføres efter DS 1058-3. Materialer, beklædninger og overflader:

Antændelsestemperatur og flammespredning.

3. Klassifikationskrav

Et overflademateriale klassificeres som havende lav flammespredningsevne, hvis det ved to prøvninger efter DS 1058-3, for antændelsespunkterne 7, 6 og 5, godtgøres, at der hverken med eller uden forvarmning - opstår brandarealer (i prøvestykke nr. 1), som er større eller lig med 100 x 10 2 mm2, -Opstår brandarealdifferencer (d.v.s. brandarealer i prøvestykke nr. 2 minus brandarealer i prøvestykke nr. 1), som er større end eller lig med 100 x 10 2 mm2.

4. Bemærkninger

Prøvning af farver, lakker og laminater skal normalt udføres med mindst 9 mm tyk spånplade (rumvægt 600-700 kg/m3) som underlag; hvor dette ikke kan lade sig gøre, anvendes som underlag stålplade med tykkelse ikke over 1 mm.

Søfartsstyrelsen, den 1. september 1988

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen, nr. 5, 1988.