Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om præmie for handyr, for 1998

 

 

   

Indledning

 

Denne vejledning orienterer om reglerne for præmie for handyr (tyre/stude) 1998.

 

Bemærk især de ændrede krav vedrørende registrering og mærkning:

handyr skal senest 15 dage efter fødsel og senest 3 dage efter køb være indført i besætningslisten.

dato for afgang skal indføres senest 3 dage efter, at dyret er afhændet.

 

Muligheden for at bruge randklip eller anden entydig mærkning er bortfaldet. Derfor henstilles det, at:

handyrene isættes supplerende øremærke, således at de bærer 2 CKR-øremærker med samme nummer

handyr, som har tabt et øremærke, straks isættes erstatningsøremærket.

 

Hvis De ønsker at ændre Deres adresse, bankkontonummer eller andre stamoplysninger, skal det ske på en formular benævnt stamdatakort, som De kan rekvirere i EU-direktoratet. Eventuelle ændringer vil gælde for alle de markedsordninger, De deltager i.

 

For at få præmie for handyr i 1998 skal De:

være tilmeldt ordningen om handyrpræmie. Se side 6

sørge for, at alle handyr er mærket korrekt med CKR-øremærke. Se side 11

kunne fremlægge en ajourført besætningsliste over alle handyr. Se side 13

anmelde foderareal i hektarstøtteansøgningen for 1998, hvis De ønsker præmie for mere end 15 storkreaturer (eventuelle malkekøer og omregnede moderfår indgår i beregningen), og hvis De ønsker ekstensiveringspræmie.

 

Når De leverer handyr, skal De i øvrigt huske at:

De identificeres som producent af egne dyr, født i Deres besætning (med et 5-cifret besætningsnummer) ved de første 5 cifre i dyrets CKR-øremærke

De ved levering af indkøbte dyr til slagtning skal udfylde en producenterklæring. Se side 9

De ved levering af stude ældre end 23 måneder og tyre ældre end 2 år altid skal udfylde en ansøgning. Se side 9.

De, inden dyret udføres fra Danmark, skal udfylde en særlig ansøgning for at få præmie. Se side 16.

 

Har De spørgsmål til præmieordningen for handyr, er De velkommen til at kontakte EU-direktoratets 3. markedskontor.

 

Med venlig hilsen

EU-direktoratet


1. Deltagelse i præmieordningen

 

Hvis De er tilmeldt ordningen i 1997, er De automatisk tilmeldt for 1998 og fremover.

 

Hvis De ikke har været tilmeldt ordningen i 1997 og ønsker at deltage i ordningen i 1998, skal De skriftligt tilmelde Dem.

 

Tilmeldingsblanketten, som De kan rekvirere i EU-direktoratet, skal være modtaget i EU-direktoratet, inden dyrene leveres til slagtning eller eksport.

 

De kan kun opnå præmie for de handyr, der slagtes eller eksporteres, efter blanketten er modtaget af EU-direktoratet.

 

De kan på postkontoret få udstedt en “indleveringsattest for almindeligt brev”. Af indleveringsattesten skal

 

Postboks 2453

 

altid fremgå. Attesten skal være forsynet med poststempel og dato. Herved dokumenteres, at EU-direktoratet ved normal postgang ville have modtaget tilmeldingen.

 

Ved tilmeldingen forudsættes det, at der ikke er tale om opdeling af en bestående bedrift mellem to eller flere producenter, således at opdelingen er foretaget for at omgå reglerne om præmielofter.

 

Ændringer i ansøgningsgrundlag

Hvis De ikke holder dyrene på den/de ejendomme, der fremgik af tilmeldingen, skal De skriftligt oplyse EU-direktoratet, 3. markedskontor, herom.

 

De skal endvidere give EU-direktoratet skriftlig besked, hvis De begynder at opfede handyr på andre ejendomme end de allerede oplyste.

 

Hvis ejendommen skifter producent i årets løb, skal De framelde ejendommen, og den nye producent skal for at deltage tilmelde sig ordningen i EU-direktoratet.

 

De kan i EU-direktoratet rekvirere en vejledning om producentskifteerklæring. Af denne vejledning fremgår, hvorledes De kan forholde Dem, når hele bedriften sælges eller bortforpagtes.

 

Udtrædelse af ordningen

De kan kun udtræde af ordningen med virkning fra årsskiftet. Det vil sige, at hvis De ikke ønsker at deltage i ordningen fra 1. januar 1998, skal De skriftligt framelde Dem ordningen senest den 31. december 1997. De skal fortsat opfylde ordningens bestemmelser, indtil frameldingen får virkning.


 

2. Slagtepræmie

 

Tyre og stude kan ved slagtning opnå handyrpræmie.

 

Tyre

De har ret til én præmie, hvis:

tyren har en slagtet vægt på mindst 200 kg, og

De er den producent, der senest har holdt tyren i mindst 2 måneder før slagtningen (se afsnit vedrørende anvendelse af producenterklæring/ansøgning), og

tyren er mærket med CKR-øremærke (se kap. 3, side 11).

 

Stude

For at få præmie skal stude altid mindst veje 111 kg og være mærket med CKR-øremærke. (Se også afsnit om producenterklæring/ansøgning).

De har ret til én præmie, hvis:

studen er mindst 10 måneder gammel

De er den producent, der senest har holdt studen i mindst 2 måneder før slagtningen.

 

De har ret til to præmier, hvis

De har holdt studen i 4 måneder fra og med den 20. til og med den 23. levemåned.

 

Slagtestedets indberetning

Slagteriet (kun autoriserede og godkendte slagterier) indberetter slagtede handyr til EU-direktoratet. Det er således slagteriet, der på Deres vegne ansøger om præmie.

 

Identifikation af producenten

De identificeres som producenten for så vidt angår egne dyr, dvs. dyr født i Deres besætning (med 5-cifret besætningsnummer), ved hjælp af de første 5 cifre i dyrets CKR-øremærke.

Ved levering af indkøbte dyr identificerer slagteriet Dem ved hjælp af enten en producenterklæring (gul blanket) eller en ansøgning (grøn blanket). Producent-erklæringen eller ansøgningen skal altid følge dyret direkte til slagtestedet.

 

Ved levering til slagtning af stude over 23 måneder og tyre over 2 år skal De altid udfylde en grøn ansøgning, som skal følge dyret til slagtning.

Hvis producenterklæring/ ansøgning ikke følger dyret til slagtning, henstilles, at denne afleveres snarest muligt til slagteriet.


 

Oversigt over producentidentifikation og anvendelse af producenterklæring eller ansøgning

 

Alder ved slagtning

Tyre

under 2 år

 

over 2 år

Født i egen

besætning

CKR-øremærke

 

Ansøgning

(grøn blanket)

Indkøbt

Producenterklæring (gul blanket side 1)

Ansøgning

(grøn blanket)

Stude

under 23 mdr.

over 23 mdr.

under 2 år

over 24 mdr.

Født i egen besætning

CKR-øremærke

Ansøgning

(grøn blanket)

Ansøgning

  (grøn blanket)

Indkøbt

Producenterklæring (gul blanket side 2)

Ansøgning

(grøn blanket)

Ansøgning

  (grøn blanket)

 

Producenterklæringer og ansøgninger kan skaffes fra slagterierne eller i EU-direktoratet.

 

Af skemaet på side 25 fremgår det bl.a., hvorledes tyre og stude omregnes til storkreaturer.

 

Hvis De vil levere importerede handyr til slagtning, bør De forinden henvende Dem til EU-direktoratet.

 

Indberetningspligt for slagtestedet

EU-direktoratet skal have modtaget indberetning fra slagtestedet om de slagtede handyr senest 6 måneder efter slagtningen.

 

Hvis indberetningen modtages i EU-direktoratet senere, men højst 25 dage efter udløbet af 6 måneders fristen, nedsættes præmien med 1% for hver arbejdsdag, indberetningen er forsinket.

 

Præmien bortfalder, hvis indberetningen modtages senere end 25 dage efter 6 måneders fristens udløb.

 

Ved levering af handyr til mindre slagtesteder og private slagtehuse bør De for at opnå præmie sikre Dem, at slagtestedet indberetter Deres handyr til EU-direktoratet.

 

Kvartalsvise slagteopgørelser

En gang i kvartalet vil De modtage en opgørelse fra EU-direktoratet over Deres præmieberettigede handyr, som slagtestederne har indberettet til EU-direktoratet i det forudgående kvartal. De bør ved modtagelsen kontrollere opgørelsen. Er der mangler eller fejl, skal De straks kontakte slagtestedet eller EU-direktoratet.


3. Mærkning af handyr

Handyr, der er født fra og med 1. januar 1998, skal være mærket med to CKR-øremærker med samme nummer, ét i hvert øre, senest 30 dage efter fødsel. Hvis handyr fraføres oprindelsesbesætningen inden 30 dage efter fødslen, skal de være isat øremærker på dette tidspunkt.

 

Handyr, som er   født inden 1. januar 1998, skal mindst være mærket med et CKR-øremærke senest 30 dage efter fødsel.

De kan købe øremærker og tang samt bestille erstatnings-øremærker på det lokale kvægbrugskontor.

 

Erstatningsøremærke

Det gælder for ethvert handyr, at har det tabt et CKR-øre-mærke, skal De straks bestille og herefter omgående isætte det modtagne CKR-erstatningsøremærke med samme nr. som det tabte mærke. Erstatningsøremærker kan bestilles på

  tlf. 70 13 31 31 Landmandens Servicetelefon  

eller på det lokale kvægbrugskontor. De kan ikke anvende et andet nummer, end det nummer dyret oprindeligt fik. Der vil som hovedregel ikke kunne ydes handyrpræmie for handyr, der leveres til slagtning med 2 forskellige numre i CKR-øremærkerne.

 

Suppleringsøremærke

Det henstilles, at De sætter suppleringsøremærke i de handyr, der kun er isat ét CKR-øremærke. Bestilling kan ske på tlf. 70 13 31 31.

 

Det er fra 1. januar 1998 ikke længere muligt at bruge randklip eller anden entydig mærkning til identifikation af dyret indtil dets afgang fra besætningen.

 

Hvis handyrene er mærket med andre øremærker end de godkendte, må disse ikke være gule eller røde.

 

Allerede isatte gule eller røde øremærker af ikke god-kendt type kan forblive isat indtil 1. april 1998.

 

Handyr, som ikke er mærket som beskrevet på foregående side, vil ved et kontrolbesøg blive anset som manglende, og dette vil eventuelt medføre reduktion/bortfald af Deres samlede handyrpræmie for 1998.

 

Ved eksport af kvæg til et andet medlemsland af EU eller til et tredieland gælder særlige krav. Disse fremgår af kapitlet “Eksport af levende handyr”.


4. Besætningsliste

 

Alle handyr skal senest 15 dage efter fødsel og 3 dage efter køb være indført i besætningslisten. Husk at indføre dato for afgang senest 3 dage efter, at dyret er afhændet.

 

Besætningslister fra det Centrale Husdyr Register (CHR)

De kan som besætningsliste få udskrevet statusliste, handyr, eller statusliste, besætning, fra CHR-registret. Statusliste, handyr er aktuelt for besætninger, som kun søger om handyrpræmier. Statusliste, besætning, er aktuelt for besætninger, som søger om handyr- og/eller ammekopræmier.

 

Sker registreringen kun i staldregistreringsblokken, forudsættes det, at der foreligger udskrifter af statuslister fra CHR-registreringen med de intervaller, der fremgår nedenfor.

 

Oplysninger på bedriften fra CHR-registret

 

Ydelseskontrol

besætning

Øvrige besætninger

Udskriftens navn

 

Udskriftens hyppighed

 

Statuslister skal bestilles af producenten

Statusliste, handyr

 

Efter hver ydelseskontrol

Ja

Statusliste, besætning eller statusliste, handyr

Hver 2. måned

 

Ja

Statusliste, handyr og statusliste, besætning skal suppleres med oplysninger fra staldregistreringsblokken i den højst 2 måneder lange periode, der forløber mellem den sidst   udskrevne statusliste og det eventuelle kontrolbesøg.

Kravene til fremlæggelse af besætningslisten ud fra oplysninger i CHR-registret indebærer herefter

følgende:

 

a)   for ydelseskontrolbesætninger:

  Hvis De som besætningsliste vil anvende statuslisten fra CHR-registret, skal De anmode CHR-  
  registret om løbende at få udskrevet statusliste, handyr, efter hver ydelseskontrol . Oplysningerne
  fra staldregistrerings-blokken anvendes kun for perioden mellem sidste udskrift og kontrolbesø
  get.

b)   for øvrige besætninger:

  Hvis De som besætningsliste vil anvende statusliste fra CHR-registret, skal De anmode CHR-registret om løbende at få udskrevet statusliste, besætning, eller statusliste, handyr hver anden måned. Kun for perioden mellem sidste udskrift og kontrolbesøget kan oplysninger fra staldregistreringsblokken anvendes.  

 

Præmien kan mistes for samtlige handyr, hvis det konstateres, at statuslisten nævnt under a) og b) er ældre end nævnt ovenfor, uanset at staldregistreringsblokken er ført.

 

Besætningsliste ført i hånden

De kan også vælge at føre en besætningsliste i hånden. De kan for nye dyr, der registreres efter 1. januar 1998, anvende den vedlagte besætningsliste eller udforme Deres egen liste, der skal indeholde de oplysninger, der fremgår af vedlagte besætningsliste. Alle de krævede oplysninger vedrørende det enkelte handyr skal være anført på een linie.

 

Besætningslisterne, der tidligere er udsendt fra EU-direktoratet, kan fortsat benyttes til registrering af afhændede handyr.

 

Ved kontrolbesøg skal De huske at fremlægge alle lister, som omfatter Deres handyr i kalenderåret.

 

Den første statusliste, der modtages i kalenderåret, skal opbevares i mindst 5 år. Den omfatter handyr, der er eller har været i besætningen de sidste 14 måneder.

 

Hvis De under et kontrolbesøg ikke kan fremlægge ajourførte lister over Deres handyr, vil Plantedirektoratets kontrollør efter Deres ønske på en medbragt telefax kunne modtage en udskrift fra kvægregistret. Udskriften indeholder de indberettede oplysninger. Hvis De anmoder om at få udskrevet listen fra kvægregistret, skal De afholde omkostningerne, som kvægregistret beregner sig for ekspeditionen af udskriften pr. telefax. Ønsker De ikke, at der indhentes en udskrift fra kvægregistret, gennemføres kontrolbesøget alene på grundlag af det materiale, som De kan fremlægge ved eftersynet.

 

Handyrpræmien bortfalder eller reduceres, hvis De ikke på et hvilket som helst tidspunkt kan fremlægge en ajourført besætningsliste.


5. Eksport af levende handyr

 

For handyr, som sendes levende ud af landet, gælder følgende:

Der kan ydes en præmie for handyr (tyre og stude), der er mindst 10 måneder gamle. De skal have holdt dyret på Deres bedrift mindst 2 måneder før afsendelsen.

Der kan ydes to præmier for stude, som De har holdt på Deres bedrift fra og med den 20. levemåned og til og med den 23. levemåned.

 

Ansøgning om præmie indsendes på et særligt skema, der kan fås i EU-direktoratet. Ansøgningen skal altid være modtaget i EU-direktoratet, inden dyret forlader landet, og De skal sørge for, at EU-direktoratet har modtaget dokumentation for eksporten senest 3 måneder efter udførslen. Dokumentationen består af kopi af specificeret faktura - og afhængig af dyrenes destination - YM-blanketten (tolddokument) og/eller kopi af sundhedscertifikatet.

 

Handyr, som fra 1. januar 1998 eksporteres levende, skal være ledsaget af et kvægpas, der udstedes af Landsudvalget for kvæg.

 

Handyr, der sendes til levebrug/viderefedning i et andet medlemsland, skal være ledsaget af et administrativt samhandelsdokument, for at der kan udbetales handyrpræmie i det andet medlemsland.

 

Fra 1. september 1998 skal handyr, der sælges til et andet EU-land som avls- eller brugskvæg, være forsynet med 2 godkendte øremærker med samme CKR-nr. Suppleringsøremærker kan bestilles samme sted som øvrige godkendte øremærker bestilles.  

 

Fra 1. september 1999 gælder kravet om to øremærker også for eksporteret slagtekvæg.

Detaljeret vejledning om fremgangsmåden for at opnå præmie kan fås i EU-direktoratet.


6. Kontrol

 

Plantedirektoratet foretager kontrol hos Dem. Kontrollen gennemføres på grundlag af besætningslisten, handyrbestanden og bedriftens regnskab mv.

 

De skal i forbindelse med kontrolbesøg yde den nødvendige bistand, således at bl.a. handyrenes øremærke kan aflæses, og handyrene kan tælles.

 

Kontrollen omfatter i hovedtræk følgende:

Eftersyn af handyrenes CKR-øremærker

Afstemning af handyrene, der er på bedriften, med handyr, der er på besætningslisten

Eftersyn af numrene på isatte CKR-øremærker i forhold til besætningslisten

Afstemning af oplysninger i slagteafregninger med bl.a. besætningslisten

Eftersyn af overholdelse af opfedningsperioder

Checkning af alderen på handyr

Undersøgelse af overholdelse af EU-bestemmelserne vedrørende Deres øvrige forhold som producent (opdeling af bestående bedrift).

 

Besætningslister, forretningsbøger og regnskabsmateriale mv. skal opbevares i mindst 5 år.

 

Handyr, som ikke er isat CKR-øremærke , anses for manglende. Det er vigtigt, at De ajourfører besætningslisten ved alle fødsler, ind- og afgange.

 

Hvis antallet af handyr på bedriften ikke svarer til antallet i besætningslisten , foretages der en forholdsmæssig nedsættelse af det samlede præmiebeløb for kalenderåret. Nedsættelsen ses i forhold til det konstaterede antal handyr på bedriften.

 

Hvis det fremgår af besætningslisten, at der skal være 20 handyr i besætningen, og der ved kontrollen optælles 17, vil der ske en nedsættelse af præmieudbetalingen med

x 100 = 17,65%

 

20 - 17  

  17  

 

Dog gælder følgende:

hvis der er 20% eller større afvigelse mellem antal dyr på bedriften og dyr ført i besætningslisten, ydes der ingen præmie for det pågældende år

hvis der under 2 kontrolbesøg i samme kalenderår hver gang konstateres en afvigelse på mindst 3% og mindst 2 dyr, ydes der heller ingen præmie for det pågældende kalenderår

hvis der i øvrigt konstateres overtrædelse af præmieordningens regler herunder f.eks., at opfedningsperioden ikke kan kontrolleres, eller ikke er opfyldt, eller hvis der er mangler ved foderarealet i hektarstøtteansøgningen, kan dette også medføre reduktion - eller bortfald af præmie

hvis en unøjagtig føring af besætningslisten er forsætlig eller skyldes grov uagtsomhed, kan De udelukkes fra præmieordningen for det igangværende - og det følgende kalenderår.

Hvis der indtræffer uforudsigelige og ekstraordinære forhold (force majeure), som f.eks. brand eller producentens alvorlige sygdom eller død, kan retten til præmie bevares, selv om ordningens krav ikke er opfyldt.

 

EU-direktoratet skal have skriftlig underretning om forholdet inden 10 arbejdsdage , efter at de ekstraordinære forhold er konstateret.

 

Hvis det konstateres, at der er sket en opdeling af en bestående bedrift mellem to eller flere producenter og opdelingen viser sig at være en klar omgåelse af præmielofterne, kan præmierne til handyrene bortfalde.


7. Foderareal

 

Anmelder De et foderareal i hektarstøtteansøgningen, kan De højst opnå præmie for det antal storkreaturer, der fremkommer ved at gange foderarealet med 2, og derefter fratrække det beregnede antal malkekøer og omregnede antal moderfår. (Se nærmere på eksempel i beregningsskemaet på side 25). Hvis De ikke anmelder et foderareal i hektarstøtteansøgningen, kan De højst opnå præmie for 15 storkreaturer, men i dette tal fratrækkes først det beregnede antal malkekøer og omregnede antal moderfår.

 

Ved opgørelse af antal malkekøer anvendes Deres mælkekvote pr. 1. april 1998 og ydelseskontroltallet 1. oktober 1997 til 30. september 1998, hvis dette er større end 6.550 kg. I andre tilfælde anvendes en gennemsnitlig mælkeydelse på 6.550 kg (se side 25).

 

Hvis De ønsker ekstensiveringspræmie, skal De altid anmelde et foderareal.

 

Hvis De ikke har mulighed for at få ekstensiveringspræmie, anbefaler EU-direktoratet, at De undlader at anmelde et foderareal, hvis det samlet udgør under 7,5 hektar, da anmeldelse af foderarealer i denne situation kan give anledning til misforståelser.

 

Hvis De har malkekvæghold, men ikke søger om præmie for handyr og/eller ammekøer, skal De ikke anmelde foderareal.

 

Foderareal

De anmelder foderarealet i hektarstøtteansøgningen 1998.

 

Et foderareal skal generelt være til rådighed for husdyrhold i en periode på 7 måneder, begyndende på et tidspunkt mellem den 1. januar og den 31. marts.

Anmelder De et foderareal med græs og græsblandinger, skal De have arealet til rådighed udelukkende for Deres husdyrhold i mindst 3½   måned. Denne rådighedsperiode skal mindst omfatte perioden fra den 15. april 1998 til den 31. juli 1998.

 

Anmelder De et foderareal med en anden foderafgrøde end græs og græsblandinger, skal De have arealet til rådighed alene for Deres husdyrhold i en rådighedsperiode på mindst 3½ måned. Denne rådighedsperiode skal mindst omfatte perioden fra den 15. april til efter foderafgrødens høsttidspunkt.

 

I foderarealer kan f.eks. medregnes græsmarker og arealer med foderroer, kålroer og fodermarvkål. Endvidere kan medregnes arealer med korn, majs, oliefrø, bælgsæd og oliehør, hvis der ikke søges om hektarstøtte for disse arealer. Fra græsmarker, der er anmeldt som foderarealer, må der ikke tages slæt til grønttørringsindustrien med EU-støtte.

 

Foderarealet må ikke være omfattet af en anden ordning med støtte fra EU eller anvendes til gartneriprodukter.

 

Dette betyder, at f.eks. marker med sukkerroer til fabrik, markfrø, gulerødder og kartofler ikke må medregnes.

 

Bygninger, skove, damme og veje m.m. samt braklagte arealer med EU-støtte må ikke medregnes.

 

Som foderarealer, der delvist er dækket med græs eller en anden foderafgrøde, kan kun medregnes den andel, der er dækket med foderafgrøden.

 

På anmeldte foderarealer må der i rådighedsperioden ikke være svinehold, hjortehold eller kommercielt hestehold.

 

Hvis hektarstøtteansøgningen modtages efter ansøgningsfristens udløb, nedsættes husdyrpræmien med 1% for hver arbejdsdag, ansøgningen er forsinket. Modtages ansøgningen senere end 25 dage efter ansøgningsfristens udløb, kan hele præmien mistes.

 

Udnyttelse af foderareal

Anmeldte foderarealer skal indgå i ejendommens drift, dvs. at de anmeldte foderarealer i rådighedsperioden skal anvendes

enten ved at kvæg og/eller får fra Deres besætning afgræsser arealerne eller ved at

De høster og bjærger en afgrøde fra disse arealer.

 

Leje af foderarealer

De kan supplere Deres foderareal ved forskellige aftaler, der nævnes nedenfor. Aftalerne skal være indgået skriftligt.

 

Forpagtning

De kan anmelde foderarealer, som De har forpagtet. Hvis De indgår en forpagtningsaftale for et samlet foderareal og medtager hele arealet på Deres hektarstøtteansøgning, må det anmeldte foderareal kun benyttes af Deres eget husdyrhold i rådighedsperioden.

 

Foderarealer, som er forpagtet af flere producenter i fællesskab, kan også anmeldes som foderarealer. I sådanne tilfælde må arealet i rådighedsperioden kun afgræsses af Deres og de øvrige aftaleparters husdyrhold. Det fælles areal skal være delt mellem de deltagende producenter enten efter aftale eller efter den faktiske anvendelse. De anmeldte dele af et samlet foderareal må ikke overstige størrelsen af det fælles areal.

 

Bemærk at landbrugslovens bestemmelser om afstandsgrænse på 10 km (25 km ved dispensation) gælder for disse former for forpagtningsaftaler, medmindre aftalen drejer sig om vedvarende græsarealer.

 

Græsningsaftaler

En græsningsaftale er en aftale, hvor driften af arealet fortsat sker for ejers regning og risiko. Der betales et beløb pr. dyr for at kunne disponere over anvendelse af arealet i mindst rådighedsperioden.

 

I hektarstøtteansøgningen medtages kun den andel, for hvilken De har indgået skriftlig græsningsaftale.

 

De anmeldte dele af det samlede græsningsarealer må ikke overstige størrelsen af det fælles areal.

 

I tilfælde af indgåelse af græsningsaftale for en del af et samlet større areal kan arealet i rådighedsperioden også afgræsses af andre aftaleparters husdyrhold.

 

Græsningsaftaler er ikke underlagt landbrugslovens afstandsbestemmelser.

 

Foderareal i andet medlemsland

Hvis et foderareal ligger i et andet medlemsland af EU, skal det for at kunne tages i betragtning ligge i umiddelbar nærhed af bedriften, og en væsentlig del af de samlede anmeldte arealer, som De driver, skal ligge her i landet.

 

Producentskifte

I forbindelse med producentskifte, af hele bedriften skal De være opmærksom på konsekvenserne for præmier for handyr mv.

 

I vejledningen om producentskifte, er der redegjort for disse forhold i relation til foderareal og mælkekvote mv.


Beregning af foderareal

I 1998 kan De få præmie for 2 storkreaturer pr. hektar anmeldt foderareal.

 

Skema til beregning af antal storkreaturer og foderareal i 1998

 

Forventet mælkekvote 1.4.98.

Ydelse (enten ydelseskontroltal for 1997/98) *)

eller som minimum 6.550 kg)

Eksempel 1

0 kg

 

0 kg

Eksempel 2

131.000 kg

 

6.550 kg

Til eget

brug

 

Antal storkreaturer

Beregnet antal malkekøer i alt (mælkekvote divideret med ydelse)

 

Omregnet antal moderfår, der søges om præmie for i 1998 :   (antal x 0,15)

 

Tyre , der forventes præmie for i 1998:

Slagtet - under 2 år (antal x 0,6)

Slagtet - over 2 år (antal x 1,0)

 

Stude, der forventes 1 præmie for i 1998:

slagtet - under 2 år (antal x 0,6)

slagtet - over 2 år (antal x 1,0)

 

Stude, der forventes 2 præmier for i 1998:

Slagtet - over 23 måneder, men   under 2 år (antal x 1,2)

Slagtet - over 2 år (antal x 1,6)

 

Antal ammekøer, der søges om præmie for i 1998:   (antal x 1,0)

 

  0

 

 

(2o moderfår) 3

 

 

(4 tyre)   2,4

  0

 

 

 

  0

  0

 

 

 

 

  0

  0

 

 

(8 ammekøer) 8

 

(131.000:6.550) 20

 

 

  0

 

 

(10 tyre)   6

    0

 

 

 

  0

  0

 

 

 

 

  0

(2 stude)   3,2

 

 

  0

 

Storkreaturer i alt   stk.

  13,4

  29,2

 

Nødvendigt anmeldt foderareal ) (antal storkreaturer divideret med 2) ha

 

  0

 

  14,6

 

 

*)   Ydelseskontroltallet anvendes kun, hvis Deres malkekvægbesætning igennem hele året (1. oktober - 30. september) har været med under ydelseskontrollen.    

) Se arealkrav for at opnå ekstensiveringspræmie i næste afsnit.


8. Ekstensiveringspræmie mv.

 

De skal altid anmelde foderareal, hvis De ønsker ekstensiveringspræmie.

 

Hvis De i hektarstøtteansøgningen angiver et foderareal, der giver en belægningsgrad på mindre end 1,0 storkreatur pr. ha foderareal, får De uden særlig ansøgning ekstensiveringspræmien på kr. 402,57 for hver ydet præmie for handyr og ammekøer. Ligger belægningsgraden på mindst 1,0 men under 1,4 ydes en ekstensiveringspræmie på kr. 278,70 for hver ydet præmie for handyr og ammekøer.

 

Rækkefølge for udbetaling af husdyrpræmier.

Hvis foderarealet ikke giver mulighed for at yde præmie for alle handyr og ammekøer, medtages dyrene i følgende rækkefølge:

præmie for tyre under 2 år

præmie for stude under 2 år

ammekøer

præmie for tyre over 2 år

præmie for stude over 2 år .

 

Sæsonpræmie

For stude, der slagtes i 1998, ydes ikke sæsonpræmie.

 


9. Loft over præmier

 

Der kan pr. aldersgruppe af handyr (tyre/stude) højst ydes 90 præmier om året pr. bedrift. Ved en bedrift forstås samtlige produktionsenheder (ejendomme og arealer), der drives af Dem og er beliggende i Danmark. Hvis man er flere om en bedrift, ydes der højst 90 præmier for hver aldersgruppe for hele bedriften.

 

Præmien for tyre henføres altid til 1. aldersgruppe.

 

Hvis De søger om 2 præmier for stude, henføres én præmie til hver aldersgruppe. Hvis De søger om 1 præmie for en stud, henføres præmien til 1. aldersgruppe, hvis opfedningsperioden er begyndt, før dyret blev 21 måneder.

 

Det antal præmier, De kan få udbetalt, er endvidere afhængige af et præmieloft

 

enten i form af det antal storkreaturer, som det anmeldte foderareal i den årlige hektarstøtteansøgning giver mulighed for

 

eller   i form af reglen om 15 storkreaturer.

 


10. Præmiebeløb

 

  Kr.

1 præmie tyre

1 præmie stude

2 præmier stude

Ekstensiveringspræmie *)

Ekstensiveringspræmie **)

1.045,12

841,52

1.683,04

402,57

278,70  

*)mindre end 1 storkreatur pr. ha foderareal

) mindst 1,0 men under 1,4 storkreatur pr. ha foderareal.

 

EU-direktoratet vil efter 1. november 1998 udbetale et forskud på 60% af præmien for slagtninger i første halvår. Som grundlag for udbetaling af forskud til mælkeproducenter med et ydelseskontroltal større end 6.550 kg anvendes en 12-måneders periode, forskudt i forhold til oktober-året og reduceret med 5%. Det resterende beløb forventes udbetalt i april 1999 og dog senest 30. juni 1999. Udbetaling vil dog kun finde sted, hvis den administrative kontrol eller kontrollen på stedet ikke giver anledning til bemærkninger. Præmieudbetalingen vil ske direkte til Deres konto.   Hvis De ønsker at ændre f.eks. Deres adresse, bank- eller girokontonr., skal De i EU-direktoratet rekvirere en formular benævnt stamdatakort.. Det henstilles, at De i alle ordninger, som EU-direktoratet administrerer - herunder handyrpræmieordningen -   anvender det samme SE-nr.

 

Er der foretaget uberettiget udbetaling af præmiebeløb, skal De tilbagebetale beløbet forhøjet med en nærmere fastsat rente.


11. Retsgrundlag

 

Rådets forordning (EØF) nr. 805/68 af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for oksekød.

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3886/92 om gennemførelsesbestemmelser for de præmieordninger, der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 805/68.

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3887/92 af 23. december 1992 om gennemførelsesbestemmelser for det integrerede system for forvaltning og kontrol af visse EF-støtteordninger.

 

Landbrugsministeriets bekendtgørelse af december 1997 om ydelse af præmier til tyre og stude, til ammekøer og til moderfår.

 

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer mv.

 

Alle med senere ændringer.


 

EU-direktoratet, den 1. december 1997