Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om tilslutning af særligt udstyr til radioanlæg i skibe (* 1)


Til radioanlæg i skibe kan der, udover de til radioanlæggene hørende taste- og modulationsfaciliteter, være tilsluttet forskellige former for ekstra taste- og moduludstyr.

I denne forbindelse henledes opmærksomheden på, at såfremt sådant udstyr også kan forventes anvendt til kommunikation i en nødsituation, skal de foreskrevne afprøvninger af radioanlæggene også omfatte dette udstyr. Af betjeningsvejledninger og opslag skal det klart fremgå, hvilke af taste- og modulationsfaciliteterne der primært må forventes anvendt i en nødsituation.

Søfartsstyrelsen, den 1. september 1988

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen, nr. 5, 1988.