Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning for afprøvning af redningsudstyr (* 1)


INDLEDNING

Denne vejledning for afprøvning af redningsudstyr er udfærdiget til opfyldelse af IMO resolution A 521 (13) "Rekommandation vedrørende afprøvning af redningsmidler", hvortil der henvises i regel 4 i kapitel III i SOLAS 1974 som ændret i 1983. jfr Skibstilsynets meddelelser "B" gældende fra 1. juli 1986.

Vejledningen er i princippet en oversættelse af rekommandationens tekst.

Udbygning af rekommandationens tekst er sket ved kursiveret tekst.

Udbygningen er sket efter drøftelse med de nationale myndigheder, der deltager i "Scheme for the Reciprocal Recognition of Test and Inspections Carried out on Ships' Equipment" for at lette international handel. Endvidere er udbygning sket til tydeliggørelse af teksten, og hvor indvundne erfaringer har nødvendiggjort det.

I det omfang, der er foreskrevet bestemte prøvemetoder, vil ækvivalerende prøvemetoder kunne accepteres efter forhandling med Søfartsstyrelsen.

For så vidt angår de enkelte udrustningsgenstande gælder reglerne også for udstyr beregnet til skibe, der ikke er omfattet af Skibstilsynets meddelelser "B" i det omfang, sådant udstyr finder anvendelse i disse skibe.

Vejledningen kommer til anvendelse på alt nyt udstyr, der produceres og leveres efter den 1. juli 1986.

I forbindelse med en godkendelsesprocedure for udstyr skal følgende materiale fremsendes til Søfartsstyrelsen, Vermundsgade 38 C, 2100 København ø:

 

   1) 3 eksemplarer af generalarrangementer visende udstyret 

     eller materialedele herfor. 

   2) 3 eksemplarer af specifikationer over udstyret eller 

     materialedele herfor inklusiv konstruktionsdetaljer. 

   3) Beskrivelse af fabrikantens kvalitetskontrolsystem for 

     sikring af, at hver enkelt genstand fabrikeres til den 

     samme standard, som den prototype, der skal godkendes af 

     Søfartsstyrelsen. Beskrivelsen skal bl.a. omfatte 

     fabrikantens optegnelser over produktionsprøver og udførte 

     inspektioner. 

   4) En aftale omhandlende stikprøvekontrol i fabrikantens 

     fabrik enten ved den godkendende myndighed i 

     oprindelseslandet eller et uafhængigt laboratorium godkendt 

     af nævnte myndighed og Søfartsstyrelsen for at sikre, at 

     kvaliteten af udstyret og de benyttede materialer er i 

     overensstemmelse med den godkendte prototype. 

   5) Fabrikantens instruktion for vedligeholdelse om bord, der 

     hvor relevant skal indeholde reservedelsliste omfattende de 

     dele af udstyret,der er genstand for slitage og 

     nedbrydning, og derfor kræves udskiftet med regelmæssige 

     intervaller. 

   6) En instruktion for brug om bord. 

   7) Information om mærkning af udstyret, d.v.s. typebetegnelse, 

     fabrikationsdato. brugsvejledning etc. 

Udenlandske fabrikanter skal normalt udpege en repræsentant i Danmark før, en godkendelsesprocedure kan påbegyndes, og al korrespondance samt materiale skal være på enten dansk eller engelsk.

Den person eller det firma, der ansøger om godkendelse, skal refundere alle Søfartsstyrelsens omkostninger i forbindelse med godkendelsen jfr. Skibstilsynets Meddelelser Nr. 371 af 4. februar 1983.

Definitioner:

Et prototyperedningsmiddel eller -arrangementer er det første redningsmiddel eller arrangement, der fremstilles af en størrelse og konstruktion eller med udførelseskarakteristika, der varierer fra tidligere konstruktioner. Såfremt et redningsmiddel eller et arrangement er en modifikation af en tidligere konstruktion, betragtes kun de karakteristika, der berøres af modifikationen, so værende prototypekarakteristika, som skal prototypeafprøves.

Prototypeafprøvninger er de afprøvninger prototyperedningsmidler eller -arrangementer underkastes for at afprøve de egenskaber, der ikke af Søfartsstyrelsen kan bedømmes på grundlag af en rimelig ekstrapolation af forudgående prøveresultater eller erfaring.

INDHOLDSFORTEGNELSE

DEL 1

Prototypeafprøvninger af redningsmidler

 

                                side 

 1.    Redningskranse......................................... 11 

 1.1   Redningskransspecifikation............................. 11 

 1.2   Temperaturcyklusprøve.................................. 11 

 1.3   Faldprøve.............................................. 12 

 1.4   Prøve for oliebestandighed............................. 12 

 1.5   Brandprøve............................................. 12 

 1.6   Flydeprøve............................................. 13 

 1.7   Styrkeprøve............................................ 13 

 1.8   Afprøvning af funktion med et blus og røgsignal........ 13 

 1.9   Afprøvning af redningskranses selvtændende blus........ 13 

 1.10   Afprøvninger af redningskranses selvtændende røgsignaler15 

 2.    Redningsveste.......................................... 17 

 2.1   Temperaturcyklusprøve.................................. 17 

 2.2   Opdriftsprøve.......................................... 17 

 2.3   Brandprøve............................................. 17 

 2.4   Oliebestandighedsprøve................................. 17 

 2.5   Afprøvning af materiale til betræk..................... 18 

 2.6   Styrkeprøver........................................... 18 

 2.6.1  Kropsstyrkeprøver...................................... 18 

 2.6.2  Styrkeprøve af "skulder" eller 

 "løftestroppen"......... 19 

 2.7   Supplerende afprøvninger af andre opdriftsmaterialer i 

     redningsveste bortset fra kork eller kapok............. 20 

 2.7.2  Afprøvning af stabilitet under temperaturcyklerne...... 21 

 2.7.3  Vandabsorptionsprøver.................................. 21 

 2.8   Påtagningsprøve........................................ 22 

 2.8.1  Prøvepersoner.......................................... 22 

 2.8.2  Beklædning............................................. 22 

 2.8.3  Prøve.................................................. 22 

 2.8.4  Vurdering.............................................. 23 

 2.9   Prøver på vandet....................................... 23 

 2.9.1  Prøvepersoner.......................................... 23 

 2.9.2  Beklædning............................................. 23 

 2.9.3  Forberedelse til prøve på vandet....................... 23 

 2.9.4  Opretningsprøver....................................... 23 

 2.9.5  Springprøve............................................ 24 

 2.9.6  Vurdering.............................................. 24 

 2.9.7  Svømme- og entringsprøve............................... 24 

 2.10   Prøver med redningsveste til børn...................... 24 

 2.11   Afprøvninger af oppustelige redningsveste.............. 25 

 2.12   Afprøvninger af lys til redningsveste.................. 25 

 3.    Redningsdragter, beskyttelsesdragte og 

     termiske beskyttelsesmidler............................ 27 

 3.1   Afprøvninger fælles for uisolerede og isolerede 

     redingsdragter......................................... 27 

 3.1.1  Prøvepersoner.......................................... 27 

 3.1.2  Prøver med redningsvest................................ 27 

 3.1.3  Iklædningsprøve........................................ 27 

 3.1.4  Afprøvning af bevægelsesfrihed......................... 28 

 3.1.5  Afprøvning af synsfelt................................. 28 

 3.1.6  Fribordsprøve.......................................... 28 

 3.1.7  Vendeprøve............................................. 28 

 3.1.8  Tæthedsprøve og springprøve............................ 28 

 3.1.9  Lækageprøve............................................ 29 

 3.1.10  Svømme- og entringsprøve............................... 29 

 3.1.11  Prøve for oliemodstandsdighed.......................... 29 

 3.1.12  Brandprøve............................................. 29 

 3.1.13  Temperaturprøve........................................ 29 

 3.1.14  Opdriftsprøve.......................................... 30 

 3.1.15  Styrkeprøve............................................ 30 

 3.2   Særlige prøver for uisolerede redningsdragter.......... 30 

 3.2.1  Prøvebeklædning........................................ 30 

 3.2.2  Afprøvning af termiske  beskyttelsesegenskaber........ 30 

 3.3   Særlige prøver for isolerede redningsdrqgter........... 31 

 3.3.1  Prøvebeklædning........................................ 31 

 3.3.2  Afprøvning af termiske bestyttelsesegenskaber.......... 31 

 3.4   Termiske beskyttelsesmidler til brug i redningsbåde og 

     redningsflåder......................................... 31 

 3.4.1  Stofafprøvning......................................... 31 

 3.4.2  Temperaturcyklusprøve.................................. 32 

 3.4.3  Prøvepersoner.......................................... 32 

 3.4.4  Prøvebeklædning........................................ 32 

 3.4.5  Iklædningsprøve........................................ 32 

 3.4.6  Prøve i at befri sig fra et termisk beskyttelsesmiddel. 32 

 3.4.7  Prøve for oliemodstandsdygtighed....................... 32 

 4.    Pytoteknik til nødsignalering (nødsignaler), fladskærms- 

     signaler, røde håndblus og røgsignaler................. 33 

 4.1   Temperaturprøver....................................... 33 

 4.2   Vand- og korrosionsbestandighedssprøver................ 33 

 4.3   Afprøvning............................................. 33 

 4.4   Sikkerhedsinspektion................................... 34 

 4.5   Afprøvning af faldskærmssignaler....................... 34 

 4.6   Afprøvning af håndblus................................. 35 

 4.7   Afprøvning af røgsignaler.............................. 36 

 5.    Redningsflåder - oppustelige og faste.................. 37 

 5.1   Oppustelige redningsflåder............................. 37 

 5.1.1  Generelt............................................... 37 

 5.1.2  Faldprøve.............................................. 37 

 5.1.3  Flydeprøve for nødpakke................................ 38 

 5.1.4  Springprøve............................................ 39 

 5.1.5  Vægtprøve.............................................. 39 

 5.1.6  Slæbeprøve............................................. 39 

 5.1.7  Opankringsprøve........................................ 39 

 5.1.8  Prøve på fanglinesystem................................ 40 

 5.1.9  Prøve af lys........................................... 40 

 5.1.10  Laste- og siddeprøve................................... 41 

 5.1.11  Entringsprøve.......................................... 41 

 5.1.12  Stabilitetsprøve....................................... 42 

 5.1.13  Manøvreprøve........................................... 42 

 5.1.14  Bordfyldningsprøve..................................... 43 

 5.1.15  Spuleprøve............................................. 43 

 5.1.16  Opdriftsprøve, redningsflåder for automatisk udløsning. 43 

 5.1.17  Havariprøve............................................ 44 

 5.1.18  Opretningsprøve........................................ 44 

 5.1.19  Oppustningsprøve....................................... 44 

 5.1.20  Trykprøve.............................................. 45 

 5.1.21  Styrkeprøve for samlinger.............................. 45 

 5.1.22  Vindstyrkeprøve........................................ 46 

 5.1.23  Tryk- og tæthedsprøve.................................. 46 

 5.1.24  Søprøve................................................ 47 

 5.1.25  Opblæsningssystem...................................... 48 

 5.1.25.1 Gas.................................................... 48 

 5.1.25.2 Trykflasker............................................ 48 

 5.1.25.3 Udløserhoved........................................... 48 

 5.1.25.4 Prøvning af højtryksslangesæt.......................... 49 

 5.1.25.5 Ventilprøver........................................... 50 

 5.1.26  Prøvning af container og paksæk........................ 50 

 5.1.27  Prøve af vandballastposer.............................. 50 

 5.1.28  Yderligere prøver...................................... 51 

 5.1.29  Detaljeret inspektion.................................. 51 

 5.2   Nedfirbare redningsflåder - yderligere prøver.......... 51 

 5.2.1  Styrkeprøve............................................ 51 

 5.2.2  Stødprøve.............................................. 51 

 5.2.3  Faldprøve.............................................. 52 

 5.2.4  Overbelastningsprøve................................... 52 

 5.2.5  Kuldeprøve............................................. 52 

 5.2.6  Affiringsprøve......................................... 53 

 5.2.7  Indskibningsprøve...................................... 53 

 5.3   Faste redningsflåder................................... 53 

 5.3.1  Generelt............................................... 53 

 5.3.2  Opdriftsmateriale - prøve.............................. 54 

 5.3.3  Styrkeprøve af flådens bund............................ 55 

 5.3.4  Opretningsprøve........................................ 56 

 5.3.5  Nedfirbare redningsflåder - styrkeprøver............... 56 

 5.3.6  Prøve for automatisk udløsning......................... 56 

 5.4   Hydrostatisk udløserapparat og svagt led............... 56 

 5.4.2  Tekniske prøver........................................ 57 

 5.4.3  Funktions prøver....................................... 60 

 5.4.4  Prøver på svagt led.................................... 60 

 6.    Redningsbåde........................................... 62 

 6.1   Styrkeprøve............................................ 62 

 6.2   Materialeprøve......................................... 62 

 6.3   Stabilitetsprøve....................................... 62 

 6.4   Redningsbåds overbelastningsprøve...................... 63 

 6.5   Redningsbåds stødprøve................................. 64 

 6.6   Redningsbåds faldprøve................................. 65 

 6.7   Redningsbåds styrkeprøve af siddepladser............... 65 

 6.8   Redningsbåds siddepladsprøve........................... 65 

 6.9   Redningsbåds fribord og stabilitetsprøve............... 66 

 6.10   Udløsningsmekanismeprøve............................... 66 

 6.11   Opdriftsprøve af redningsbåd........................... 67 

 6.12   Redningsbåds manøvreprøve.............................. 68 

 6.12.1  Betjening af motor og brændstofforbrug................. 68 

 6.12.2  Startprøve med kold motor.............................. 69 

 6.12.3  Prøve med motoren ude af vandet........................ 69 

 6.12.4  Prøve med motoren nedsænket i vand..................... 69 

 6.13   Afprøvninger af redningsbådslys........................ 70 

 6.14   Prøve med rejsning af overdække........................ 70 

 6.15   Selvoprettende delvis overdækkede og fast overdækkede 

     redningsbåde........................................... 70 

 6.15.1  Selvopretningsprøve.................................... 70 

 6.15.2  Bordfyldt kæntringsprøve............................... 71 

 6.15.3  Motor inversionsprøve.................................. 71 

 6.15.4  Frit-fald prøve........................................ 72 

 6.16   Redningsbåde med selvstændigt luftforsyningssystem..... 73 

 6.16.1  Luftforsyningsprøve.................................... 73 

 6.17   Brandbeskyttede redningsbåde........................... 73 

 6.17.1  Brandprøve............................................. 73 

 6.17.2  Vandsprinklerprøver.................................... 75 

 6.17.2.1 Funktionsprøve med brandbeskyttende sprinklersystem.... 75 

 6.17.2.2 Sprinklerprøve, når denne er indbefattet............... 75 

 6.17.2.3 Måling af tykkelsen af den sprinklede vandfilm......... 75 

 7.    Mand-overbord-både..................................... 76 

 7.1   Faste mand-overbord-både............................... 76 

 7.1.3  Faste mand-overbord-båds siddepladsprøve............... 76 

 7.2   Permanent oppustede mand-overbord-både................. 77 

 7.2.2  Faldprøver............................................. 77 

 7.2.3  Belastningsprøver...................................... 77 

 7.2.4  Stabilitetsprøve....................................... 78 

 7.2.5  Havariprøve............................................ 78 

 7.2.6  Manøvredygtigheds- og bugserprøver..................... 79 

 7.2.7  Opretningsprøve........................................ 79 

 7.2.8  Simuleret hårdt-vejrsprøve............................. 79 

 7.2.9  Bordfyldningsprøve..................................... 79 

 7.2.10  Overbelastningsprøve................................... 80 

 7.2.11  Detaljeret inspektion.................................. 80 

 8.    Udsætnings- og indskibningsanordninger................. 81 

 8.1   Afprøvning af davider og udsætningsanordninger før instal- 

     lation................................................. 81 

 9.    Linekastningsapparater................................. 85 

 9.1   Prøver for fyrværkeri.................................. 85 

 9.2   Funktionsprøve......................................... 85 

 9.3   Strækprøve af line..................................... 85 

 9.4   Visuel undersøgelse.................................... 85 

 9.5   Temperaturprøve........................................ 85 

 DEL 2 

 Produktions- og installationsprøver 

 1.    Generelt............................................... 86 

 2.    Individuel opdriftsudrustning.......................... 86 

 2.1   Redningsveste.......................................... 86 

 2.1.1  Produktionsprøver...................................... 86 

 2.1.2  Inspektioner foretaget af Søfartsstyrelsen............. 87 

 3.    Transportabel opdriftsudrustning....................... 87 

 3.1   Redningskranse......................................... 87 

 3.1.1  Installationsprøver.................................... 87 

 3.1.2  Monteringsvejledning................................... 87 

 4.    Fyrværkeri til nødsignalering (nødsignaler)............ 87 

 5.    Redningsflåder og redningsbåde......................... 88 

 5.1   Funktionsoppustningsprøve af redningsflåder............ 88 

 5.2   Nedfirbare redningsflåder og oppustelige 

     mand-overbord-både..................................... 89 

 5.3   Redningsbåde og mand-overbord-både..................... 89 

 6.    Udsætning og anbringelsesanordninger................... 90 

 6.1   Udsætningsanordninger, der betjener sig af fald og spil 90 

 6.1.1  Belastningsprøve på fabrik............................. 90 

 6.1.2  Ubelastet affiringsprøve............................... 91 

 6.1.3  Belastet affiringsprøve................................ 91 

 6.1.4  Ophivningsprøve........................................ 92 

 6.1.5  Udsætningsprøve ved trim og slagside................... 94 

 6.1.6  Prøve for konstatering af længden 

     på udsætningsanordningers løbere....................... 94 

 6.1.7  Prøve med indskibningslejdere.......................... 94 

 6.1.8  Klargørings- og udsætningsprøve........................ 94 

 6.1.9  Afprøvning af midler til at bringe redningsbåde og 

     -flåder ind til skibssiden............................. 95 

 6.1.10  Afprøvning af knudetoves længde........................ 95 

 6.2   Installationsprøver af udsætningsanordninger for 

     redningsflåder......................................... 96 

 6.2.1  Afprøvning af udløsningsanordninger.................... 96 

 6.2.2  Affiringsprøve......................................... 96 

 6.2.3  Tidtagning på affiringsprøve........................... 96 

 6.2.4  Bugsertrækprøve........................................ 97 

 7.    Afprøvning af nødlys ved mønstrings, indskibnings- og 

     udsætningsarrangementer for redningsbåde og -flåder.... 97 

 8.    Afprøvning af hovedalarmsignalsystem................... 97 

 9.    Midler der forhindrer udtømning af 

     vand i redningsbåde eller - flåder..................... 97 

 10.   Indbringning af eventuelle stabilisatorvinger.......... 98 

 11.   Evakueringsprøve for passagerskibe..................... 98 

 12.   Evakueringsprøve for lastskibe......................... 98 

 13.   Oversigt over inspektioner og installationsprøver..... 100 

DEL 1

PROTOTYPEAFPRØVNINGER AF REDNINGSMIDLER

1. REDNINGSKRANSE.

1.1 Redningskransspecifikation Ved måling, vejning og inspektion skal det godtgøres, at: .1 Redningskransen har en ydre diameter på ikke over 800 mm og en indre diameter på ikke under 400 mm; .2 redningskransen har en vægt på ikke under 2,5 kg; .3 redningskransen - såfremt den er bestemt til at kunne aktivere det hurtig-udløserarrangement, som selvvirkende røgsignaler og selvtændende blus er forsynet med - har en til formålet tilstrækkelig vægt eller vejer 4 kg, hvilken af disse 2 værdier, der måtte være størst (se § 1.8); og at .4 redningskransen er udstyret med en gribeline med en diameter på ikke under 9,5 mm og en længde på ikke under 4 gange kransens ydre diameter og fastgjort i 4 lige store bugter.

1.2 Temperaturcyklusprøve

1.2.1 Følgende prøve skal udføres med 2 redningskranse:

1.2.2 Redningskransene skal skiftevis udsættes for temperaturer på -30 gr C og +65 gr C. Disse vekselperioder behøver ikke følge umiddelbart efter hinanden, og følgende fremgangsmåde - gentaget med i alt 10 perioder - kan godkendes: .1 En 8-timers periode ved + 65 gr C gøres færdig på 1 dag; .2 prøveeksemplarerne fjernes fra varmekammeret samme dag og efterlades under almindelige rumforhold indtil næste dag; .3 en 8-timers periode ved -30 gr C gøres færdig næste dag; og .4 prøveeksemplarerne fjernes fra kuldekammeret samme dag og efterlades under almindelige rumforhold indtil næste dag.

1.2.3 Redningskransene må ikke vise tegn på tab af stivhed under høje temperaturer og må efter prøverne ikke vise tegn på skade såsom krympning, krakelering, svulmen, opløsning eller ændring af mekaniske egenskaber.

1.3 Faldprøve To redningskranse skal droppes fra den største af følgende højder: Enten den højde, som den er beregnet til at blive stuvet i på et skib i sin letteste søgående kondition, eller 30 meter alt efter hvad der er størst, uden at der opstår skader. Endvidere skal een redningskrans 3 gange droppes på et betongulv fra en højde af 2 meter uden at der opstår skader.

1.4 Prøve for oliebestandighed En af redningskransene skal i en periode på 24 timer og ved normal rumtemperatur være vandret nedsænket 100 mm i et bad af dieselolie. Efter denne afprøvning må redningskransen ikke udvise tegn på skade såsom krympning, krakelering, svulmen, opløsning eller ændring af mekaniske egenskaber.

1.5 Brandprøve Den anden redningskrans skal gennemgå en brandprøve. Et prøvekar 30 x 6 cm anbringes på et område, der i det væsentlige ikke er træk. Der hældes vand i karret til 1 cm over bunden efterfulgt af benzin til en samlet højde af mindst 4 cm. Dernæst antændes benzinen, der skal brænde frit i 30 sekunder. Redningskransen føres derpå gennem flammerne i opret, fremadvendt, frithængende stilling med bunden af redningskransen 25 cm over prøvekarrets overkant, således at den udsættes for flammerne i 2 sekunder. Redningskransen må ikke nære en forbrænding eller fortsætte med at smelte efter at være blevet fjernet fra flammerne.

1.6 Flydeprøve De 2 redningskranse, som har gennemgået de forannævnte prøver, skal flyde i ferskvand med ikke mindre end 14,5 kg jern hængende fra hver og skal holde sig flydende i et tidsrum af 24 timer.

1.7 Styrkeprøve En redningskrans skal ophænges i en 50 mm bred rem. En lignende rem føres omkring redningskransens modsatte side med en 90 kg's vægt ophængt. Efter 30 minutters forløb undersøges redningskransen. Den må ikke udvise brud, revner eller varig deformation.

1.8 Afprøvning af funktion med lys og røgsignal En redningskrans, som er beregnet til hurtig-udløsning med et selvtændende lys og selvirkende røgsignal, skal gennemgå denne prøve. Redningskransen skal anbringes på en måde, der simulerer dens installation på et skib med udløsning fra broen. Lys og røgsignal skal fastgøres til redningskransen på den af fabrikanten foreskrevne måde. Redningskransen skal udløses og skal kunne aktivere både lyset og røgsignalet.

1.9 Afprøvning af redningskranses selvtændende lys

1.9.1 Tre selvtændende lys skal gennemgå temperaturcyklusprøven som foreskrevet i § 1.2.2.

1.9.2 Et selvtændende lys skal derpå bringes til at fungere i havvand ved en temperatur på -1 gr C og et andet i havvand ved en temperatur på +30 gr C. Begge lys skal fortsætte med at give en lysstyrke på ikke under 2 cd eller - i tilfælde af et blinklys - blinke med en hastighed af ikke under 50 blink i minuttet med mindst den tilsvarende effektive lysstyrke. Den effektive lysstyrke skal findes ud fra formlen: Ved udløbet af den første time i funktion nedsænkes lysene i vand til en dybde af 1 meter i 1 minut. Lysene må ikke gå ud og skal fortsat fungere i mindst 1 time yderligere.

1.9.3 Et selvtændende lys skal gennemgå 2 faldprøver i vand som foreskrevet i § 1.3. Lyset skal droppes 2 gange, først alene og derpå fastgjort til en redningskrans. Lyset skal fungere tilfredsstillende efter hvert drop.

1.9.4 Et selvtændende lys skal udsættes for salttåge (20% natriumkloridopløsning) ved en temperatur på +35 gr C +- 3 gr mindst 100 timer. Lyset skal fungere tilfredsstillende efter denne salttåge-prøve.

1.9.5 Et selvtændende lys skal flyde i vand i sin normale funktionsstilling i 24 timer. Hvis det er et elektrisk lys, skal det ved prøvens afslutning skilles ad og undersøges for tilstedeværelsen af vand. Efter prøven må der ikke være tegn på vand indvendig i lyset.

1.9.6 Det tilbageværende selvtændende lys, som har gennemgået prøven i § 1.9.1, skal nedsænkes vandret 300 mm i vand i 24 timer. Hvis det er et elektrisk lys, skal det ved prøvens afslutning skilles ad og undersøges for tilstedeværelsen af vand. Efter prøven må der ikke være tegn på vand indvendig i lyset.

1.9.7 Hvis et selvtændende lys er forsynet med en linse, skal lyset nedkøles til -18 gr C og fra en højde af 1 meter bringes til at falde 2 gange på en uelastisk monteret stålplade eller betonoverflade. Afstanden måles fra toppen af linsen til anslagsfladen. Lyset skal ramme anslagsfladen med linsens centrale top. Linsen må ikke gå itu eller revne.

1.9.8 Et selvtændende lys skal anbringes liggende på siden på en uelastisk flade, og en stålkugle med en vægt på 500 gram skal droppes fra en højde af 1.3 meter ud på beholderen 3 gange. Kuglen skal ramme beholderen nær dennes midte i det ene kast, omtrent 12 mm fra beholderens ene ende i det andet kast og omtrent 12 mm fra beholderens anden ende i det tredie kast. Beholderen må ikke gå itu, revne eller være slået skæv på en måde, som vil kunne indvirke på dens vandtæthed.

1.9.9 De fittings, der forbinder lyset med redningskransen skal udsættes for en kraft på 225 N. Hverken disse fittings eller lyset må have lidt skade som et resultat af denne prøve.

1.10 Afprøvninger af redningskranses selvtændende røgsignaler

1.10.1 Tre selvtændende røgsignaler skal gennemgå temperaturcyklusprøven som foreskrevet i § 1.2.2.

1.10.2 Et røgsignal skal derefter aktiveres og bringes til at fungere i havvand ved en temperatur på -1 gr C og det andet i havvand ved en temperatur på +30 gr C. Efter at røgsignalerne har udsendt røg i 7 minutter, skal røgsignalernes røgafgivende ender nedsænkes i 10 sekunder til en dybde af 25 mm. Når de igen frigøres, skal røgsignalerne fortsætte med at fungere i resten af den forskrevne periode. Røgsignalet må ikke bryde i eksplosionsagtig brand eller brænde på en måde, der er til fare for personer tæt ved.

1.10.3 Det tredie røgsignal skal - fastgjort med en line til en redningskrans - underkastes faldprøven i vand som foreskrevet i § 1.3. Redningskransen skal droppes fra en hurtig-udløser anordning. Røgsignalet må ikke lide skade og skal kunne fungere i et tidsrum af mindst 15 minutter.

1.10.4 Røgsignaler skal også gennemgå også de prøver og undersøgelser, der er foreskrevet i §§ 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.3, 4.3.2, 4.4.5, 4.4.6, 4.7.2, 4.7.3 og 4.7.4.

1.10.5 Et røgsignal skal afprøves i bølger af mindst 300 mm højde. Røgsignalet skal fungere tilfredsstillende og i den krævede minimumsperiode.

2. REDNINGSVESTE

2.1 Temperaturcyklusprøve En redningsvest skal gennemgå temperaturcyklerne som foreskrevet i § 1.2.2 og skal derefter undersøges udvendig. Såfremt flydematerialet ikke har gennemgået de prøver, der er foreskrevet i § 2.7, skal redningsvesten også undersøges indvendig. Redningsvestmaterialet må ikke vise tegn på skader såsom krympning, krakelering, svulmen, opløsning eller ændring af mekaniske egenskaber.

2.2 Opdriftsprøve Redningsvestens opdrift skal måles før og efter 24 timers neddykning i ferskvand. Forskellen mellem opdriften før og opdriften efter neddykningen må ikke overstige 5% af opdriften før neddykningen.

2.3 Brandprøve En redningsvest skal gennemgå brandprøven foreskrevet i § 1.5. Redningsvesten må ikke nære en forbrænding eller fortsætte med at smelte efter at være blevet fjernet fra flammerne.

2.4 Oliebestandighedsprøve

2.4.1 Redningsvesten skal gennemgå prøven for oliebestandighed foreskrevet i § 1.4.

2.4.2 Såfremt opdriftsmaterialet ikke har gennemgået prøverne som foreskrevet i § 2.7, skal redningsvesten også undersøges indvendig og følgerne af prøven bestemmes. Materialet må ikke udvise tegn på skader såsom krympning, krakelering, svulmen, opløsning eller ændring af mekaniske egenskaber.

2.5 Afprøvning af materiale til betræk Materialerne, der anvendes til betræk, kantbånd og samlinger samt ekstra udstyr skal ved afprøvning opfylde Søfartsstyrelsen krav for at fastslå, at de er rådbestandige, farveægte og kan modstå sollys, samt at de ikke påvirkes urimeligt af havvand, olie eller svampeangreb.

2.6 Styrkeprøver

2.6.1 Kropsstyrkeprøver Redningsvesten skal nedsænkes i vand i et tidsrum af 2 minutter. Den skal derefter fjernes fra vandet og lukkes på samme måde, som når den bæres af en person. Den del af redningsvesten, som fastholder den på bæreren (se tegning 1) skal udsættes for en kraft på 1350 N (1050 N i tilfælde af en redningsvest i barnestørrelse) i 30 minut- ter. Redningsvesten skal gennemgå denne prøve uden at tage skade.

2.6.2 Styrkeprøve af "skulder" eller "løftestroppen" Redningsvesten skal nedsænkes i vand i et tidsrum af 2 minutter. Derpå skal den fjernes fra vandet og lukkes på samme måde, som når den bæres af en person. Redningsvestens skulderstrop henholdsvis løftestroppen (se tegning 2) skal udsættes for en kraft på 750 N (520 N i tilfælde af en redningsvest i barnestørrelse). Redningsvesten skal gennemgå denne prøve uden at tage skade.

2.7 Supplerende afprøvninger af andre opdriftsmaterialer i redningsveste

2.7.1 Følgende afprøvninger skal udføres på 6 prøver af redningsvestes opdriftsmateriale.

2.7.2 Afprøvning af fasthed under temperaturcyklerne

2.7.2.1 Prøveemnerne skal skiftevis udsættes i 8 timer for omgivelsestemperaturer på -30 gr C og +65 gr C. Disse cykler behøver ikke følge umiddelbart efter hinanden, og følgende fremgangsmåde - gentaget med ialt 10 gange - kan accepteres:

 

   .1 en 8-timers periode ved +65 gr C gøres færdig på 1 dag, 

   .2 prøveemnerne fjernes fra varmekammeret samme dag og 

     efterlades under almindelige rumforhold indtil næste dag, 

   .3 en 8-timers periode ved -30 gr C gøres færdig næste dag, og 

   .4 prøveemnerne fjernes fra kuldekammeret samme dag og 

     efterlades under almindelige rumforhold indtil næste dag. 

2.7.2.2 Prøveemnernes mål skal registreres ved afslutningen af de 10 perioder. Prøveemnerne skal undersøges omhyggeligt og må ikke vise nogen som helst tegn på ændring i ydre struktur eller af mekaniske egenskaber.

2.7.2.3 2 af prøveemnerne skal skæres op og må ikke vise nogen som helst tegn på ændring i indre struktur.

2.7.2.4 4 af prøveemnerne skal anvendes til vandabsorptionsprøver, idet 2 af prøveemnerne forinden skal have gennemgået prøven for oliebestandighed som foreskrevet i § 2.4.

2.7.3 Vandabsorptionsprøver

2.7.3.1 Prøvningerne skal udføres i ferskvand, og prøveemnerne skal nedsænkes i et tidsrum af 7 døgn på 1.25 meters vanddybde.

2.7.3.2 Prøvningerne skal udføres: .1 på 2 prøveemner som de foreligger; .2 på 2 prøveemner som har gennemgået temperaturcyklerne som foreskrevet i § 2.7.2.1; og .3 på 2 prøveemner som har gennemgået temperaturcyklerne som foreskrevet i § 2.7.2.1 efterfulgt af prøve for oliebestandighed i § 2.4.

2.7.3.3 Prøveemnernes mål skal registreres ved begyndelsen og ved afslutningen af disse prøvninger.

2.7.3.4 Resultaterne skal angive vægten i kilogram, som hvert prøveemne kan holde oven vande efter 1 og 7 dages nedsænkning. Reduktionen af opdrift må ikke overstige 5%, og prøveemnerne må ikke vise tegn på skader såsom krympning, krakelering, svulmen, opløsning eller ændring i mekaniske egenskaber.

 

  BEMÆRK     Fabrikanterne skal garantere, at en redningsvests 

          opdriftsmateriale ikke har nogen ugunstig 

          virkning på betrækket eller omvendt. 

2.8 Påtagningsprøve Idet redningsveste vil blive anvendt af uøvede personer - ofte under ugunstige forhold - er det vigtigt, at risikoen for ukorrekt påtagning gøres minimal. Bindinger og lukkemekanismer, som er nødvendige for korrekt funktion, skal være få og enkle. Redningsvestene skal uden besvær passe på forskellige størrelser voksenpersoner, både let og godt påklædte. Redningsveste skal kunne bæres med vrangen udad, eller være klart påmærket, at den kun kan bæres på een måde.

2.8.1 Prøvepersoner Til prøver i påtagning af redningsveste skal udvælges personer, som er ukendt med brugen af redningsveste. De udvalgte skal være store og små adrætte personer både mænd og kvinder og med hensyn til legemsvægt repræsenterende skalaens øverste, mellemste og laveste trin. Der skal benyttes mindst 6 prøvepersoner.

2.8.2 Beklædning Hver prøveperson skal under afprøvning være almindelig påklædt. Prøven gentages med prøvepersonen iført overtøj.

2.8.3 Prøve Efter en demonstration skal prøvepersonerne - uden assistance - iføre sig redningsvesten indenfor et tidsrum af 1 minut.

2.8.4 Vurdering Observatøren skal bemærke sig: .1 lethed og hurtighed vedrørende påtagningen; og .2 pasform og justering.

2.9 Prøver i vandet Denne del af prøven har det formål at konstatere redningsvestens evne til at kunne assistere en hjælpeløs person, i en udmattet eller i en bevidstløs tilstand og at godtgøre, at redningsvesten ikke urimeligt begrænser bevægelse. Alle prøver skal udføres i ferskvand under rolige forhold.

2.9.1 Prøvepersoner De personer der udvælges skal være store og små adrætte personer, både mænd og kvinder og med hensyn til legemsvægt repræsenterende skalaens øverste, mellemste og laveste trin. Der skal kun anvendes gode svømmere, idet evnen til at ligge afslappet i vandet ellers sjældent opnås. Der skal benyttes mindst 6 prøvepersoner.

2.9.2 Beklædning Prøvepersonerne må kun være iført badedragt.

2.9.3 Forberedelse til prøver på vandet Prøvepersonerne skal gøres fortrolige med hver af de efterfølgende prøver, specielt kravet om at ligge afslappet og at ånde ud i stillingen med ansigtet nedad. Prøvepersonen skal - uden assistance - iføre sig redningsvesten ved kun at gøre brug af instruktionerne fra fabrikanten. Observatøren skal registrere de ting, som er foreskrevet i § 2.8.4.

2.9.4 Opretningsprøver Prøvepersonen skal svømme mindst 3 rolige svømmetag (brystsvømning), for derpå afslappet - når fremdriften er minimal - med delvis fyldte lunger og med ansigtet nedad at simulere en tilstand af fuldstændig udmattelse. Der skal tages tid på forløbet fra afslutningen af sidste svømmetag og til prøvepersonens mund bliver klar af vandoverfladen. Prøven skal gentages, når prøvepersonen har åndet ud. Der tages igen tid på forløbet som ovenfor nævnt. Fribord måles fra vandoverfladen til munden med prøvepersonen i hvile.

2.9.5 Springprøve Uden at efterjustere redningsvesten skal prøvepersonen springe lodret i vandet med benene forrest fra en højde af mindst 4,5 meter. Fribordet til munden skal måles, når prøvepersonen ligger i hvile.

2.9.6 Vurdering Efter hver af de ovenfor beskrevne prøver på vandet skal prøvepersonen ende i hvilestilling med kroppen flydende bagoverbøjet i en vinkel på ikke under 20 gr og ikke over 50 gr fra vertikalplanet og munden skal være klar af vandet med mindst 120 mm. Under opretningsprøverne skal munden komme klar af vandet efter højst 5 sekunder. Redningsvesten må ikke løsne sig eller forårsage skade på forsøgs personen.

2.9.7 Svømme- og entringsprøve Uden at være iført redningsvest skal alle forsøgspersoner forsøge at svømme 25 meter og entre en redningsflåde eller fast platform, hvis overkant er 300 mm over vandoverfladen. De forsøgspersoner, som det lykkes at gennemføre denne prøve, skal gentage prøven iført redningsvest. Mindst 2/3 af de forsøgspersoner, som kan udføre opgaven uden redningsvest, skal også være i stand til at udføre prøven iført redningsvest.

2.10 Prøver med redningsveste til børn Så langt det er muligt, skal lignende prøver anvendes med henblik på godkendelse af redningsveste, der er tilpasset til børn.

2.11 Afprøvninger af oppustelige redningsveste

2.11.1 2 oppustelige redningsveste skal gennemgå prøven i § 2.1 i ikke-oppustet tilstand. Den ene skal pustes op ved hjælp af det automatiske oppustningssystem, og den anden skal pustes op manuelt. Hver af disse redningsveste skal derefter underkastes prøverne i § 2.2 til § 2.6. Ved brandprøven skal een redningsvest være oppustet og een ikke oppustet. En redningsvest, hvor det ene kammer er blevet automatisk oppustet og det andet kammer ikke er oppustet, skal underkastes prøven i § 2.2, og prøven skal gentages så mange gange, som det er nødvendigt for at udføre prøven een gang med hvert kammer i ikke-oppustet tilstand.

2.11.2 Prøven i § 2.8 skal udføres med redningsveste i både oppustet og ikke-oppustet tilstand.

2.11.3 Prøverne i § 2.9 skal udføres med redningsveste, der har været både automatisk og manuelt oppustet og tillige med det ene kammer ikke-oppustet. Prøverne med det ene af kamrene ikke-oppustet skal gentages så mange gange, som det er nødvendigt for at udføre prøven een gang med hvert kammer i ikke-oppustet tilstand.

2.12 Afprøvninger af lys til redningsveste

2.12.1 12 lys til redningsveste skal underkastes temperaturvariationer som foreskrevet i § 1.2.2.

2.12.2 4 af disse lys til redningsveste skal derpå fungere nedsænket i saltvand ved en temperatur på -l gr C, 4 lys nedsænket i saltvand ved en temperatur på +30 gr C og 4 lys nedsænket i ferskvand ved stuetemperatur. Vandaktiverede lys skal begynde at fungere inden for 30 sekunder og skal i fersk- og saltvand have nået en lysstyrke på 0,75 cd inden for 2 minutter. Mindst 11 ud af de 12 lys skal fortsætte med at yde en lysstyrke på 0,75 cd i et tidsrum af mindst 8 timer.

2.12.3 Et lys påsat en redningsvest til hvilken den skal godkendes skal underkastes en faldprøve som foreskrevet i § 2.9.5. Lyset må ikke tage skade eller løsne sig fra redningsvesten og skal fungere, som foreskrevet i § 2.12.2.

2.12.4 For blinklys skal det godtgøres, at:

 

  .1 lyset kan betjenes manuelt ved en kontakt; 

  .2 der ikke er monteret anordninger, hvorved lysstrålen 

      koncentreres; 

  .3 blinkhastigheden er mindst 50 blink i minuttet; og 

  .4 den effektive lysstyrke er på mindst 0,75 cd (se 1.9.2). 

2.12.5 .1 Det skal ved inspektion være muligt at kontrollere energikildens tilstand, eller .2 Termin for udskiftning af energikilde skal specificeres af producenten.

2.12.6 Ved lys forståes: Pære, ledninger, batteri, stik m.v.

3. REDNINGSDRAGTER, BESKYTTELSESDRAGTER* OG TERMISKE BESKYTTELSESMIDLER.

3.1 Afprøvninger fælles for uisolerede og isolerede redningsdragter

3.1.1 Prøvepersoner Til disse afprøvninger skal udvælges et antal forskellige personer bestående af adrætte store, mellemstore og små personer af begge køn.

3.1.2 Prøver med redningsvest Hvis redningsdragten skal bæres i tilknytning til en redningsvest, skal redningsvesten bæres uden på redningsdragten under prøverne foreskrevet i §§ 3.1.3 til 3.1.10 inklusive.

3.1.3 Iklædningsprøve

3.1.3.1 Efter en demonstration skal hver prøveperson - uden assistance og på mindre end 2 minutter - være i stand til at pakke redningsdragten ud, iføre sig den uden på deres beklædning og lukke den. Denne tid omfatter også tiden, der medgår til at iføre sig en hvilken som helst tilhørende beklædning, herunder redningsvest, såfremt en sådan skal bæres i tilknytning til redningsdragten. Prøvepersonerne skal uden assistance kunne iføre sig en sådan redningsvest.

3.1.3.2 Redningsdragten skal kunne tages på inden for en rimelig tid ved temperaturer så lave som -30 gr C.

* Nærmere forskrifter for rednings- og beskyttelsesdragter herunder forskrifter for afprøvning publiceres i "Skibstilsynets Meddelelser".

3.1.4 Afprøvning af bevægelsesfrihed Prøvepersonerne skal iført redningsdragt være i stand til at klatre op og ned ad en mindst 5 meter lang, lodret lejder og skal demonstrere, at de ikke begrænses i at gå, i at bøje sig eller i at bevæge armene. Prøvepersonerne skal være i stand til at samle en blyant op og skrive.

3.1.5 Afprøvning af synsfelt Iført redningsdragt, i siddende stilling og med hovedet ubevægeligt skal forsøgspersonernes synsfelt være mindst 120 gr i horisontalplanet.

3.1.6 Fribordsprøve Når prøvepersonerne er iført redningsdragt, skal de flyde med ansigtet op og munden mindst 120 mm klar af vandet og ligge støt i denne stilling. Fribordet skal måles fra vandoverfladen til næse og mund med prøvepersonerne i hvile.

3.1.7 Vendeprøve Iført redningsdragt skal hver enkelt prøveperson vise, at de kan vende sig fra en stilling med ansigtet nedad til en stilling med ansigtet opad på ikke over 5 sekunder.

3.1.8 Tæthedsprøve og springprøve

3.1.8.1 Efter at hver forsøgsperson er sprunget i vandet fra en højde, der er tilstrækkelig til at bringe kroppen helt under vand, må indtrængen af vand i redningsdragten ikke overstige en vægt på 500 g. Dette kan bestemmes ud fra forskellen mellem forsøgspersonens og redningsdragtens (vådgjort forinden) kombinerede vægt, således som målt før og straks efter springet. Vejningerne skal udføres på en vægt med en nøjagtighed på +- 100 g.

3.1.8.2 Redningsdragten må ikke på nogen som helst måde have taget skade eller løsnet sig efter et lodret spring i vandet fra en højde af 4,5 meter.

3.1.9 Lækageprøve Indtrængen af vand i den forinden vådgjorte redningsdragt må ikke overstige en vægt på 200 g efter at have ligget i roligt vand i 1 time. Vægten af indtrængende vand skal måles ved at veje prøvepersonen og redningsdragten i overensstemmelse med den foreskrevne metode i § 3.1.8.1.

3.1.10 Svømme- og entreprøve Alle forsøgspersoner, hver iført en redningsvest, men ikke redningsdragten - skal forsøge at svømme 25 meter og entre en redningsflåde eller en fast platform, hvis overkant befinder sig 300 mm over vandoverfladen. Prøvepersoner, som det lykkes at udføre denne opgave, skal også udføre den iført redningsdragten.

3.1.11 Prøve for oliemodstandsdygtighed Efter at alle dens åbninger er blevet forseglet, skal en redningsdragt nedsænkes under 100 mm dieselolie i 24 timer. Olien på redningsdragtens overflade skal derefter tørres af, og redningsdragten underkastes den foreskrevne prøve i § 3.1.9. Indtrængen af vand må ikke overstige en vægt på 200 g.

3.1.12 Brandprøve En redningsdragt skal gennemgå brandprøve som foreskrevet i 1.5. Om nødvendigt skal redningsdragten hænges på en bøjle for at sikre, at hele redningsdragten bliver omsluttet af flammerne. Redningsdragten må ikke nære en forbrænding eller fortsætte med at smelte efter at være blevet fjernet fra flammerne.

3.1.13 Temperaturprøve En redningsdragt skal gennemgå temperaturcyklerne som foreskrevet i § 1.2.2 og må ikke udvise tegn på beskadigelse såsom krympning, krakelering, svulmen, opløsning eller ændring af mekaniske egenskaber.

3.1.14 Opdriftsprøve En opdriftsprøve som foreskrevet i § 2.2 skal udføres for at godtgøre, at den opdrift, som en redningsdragt beregnet til at bæres uden redningsvest har, ikke reduceres med mere end 5% efter 24 timers nedsænkning i ferskvand.

3.1.15 Styrkeprøve Redningsdragten skal underkastes de styrkeprøver, der er foreskrevet i § 2.6.1. Redningsdragten kan om nødvendigt skæres åben for at muliggøre anvendelse af prøveapparaturet.

3.2 Særlige prøver for uisolerede redningsdragter

3.2.1 Prøvebeklædning

3.2.1.1 Prøvepersonerne skal bære en standard beklædning bestående af:

 

  .1 Undertøj (kortærmet, korte ben); 

  .2 skjorte (langærmet); 

  .3 benklæder (ikke uldne); og 

  .4 uldne sokker. 

3.2.1.2 Herudover skal prøvepersonen bære 2 uldne pullovre under afprøvningen af den termiske beskyttelse foreskrevet i §ø3.2.2.

3.2.2. Afprøvning af termiske beskyttelsesegenskaber

3.2.2.1 Efter at prøvepersonen er sprunget i vandet fra en højde af 4,5 meter og har ligget 1 time med behandskede hænder i cirkulerende roligt vand ved en temperatur på +5 gr C, må hver prøvepersons indre legemstemperatur ikke falde mere end 2 gr C under prøvepersonens normale temperaturleje. Prøven skal afbrydes, hvis hudtemperaturen på hænder, fødder eller lænderegion måtte falde til under 10 gr C. Såfremt redningsdragten er bestemt til at bæres i tilknytning til en redningsvest, skal redningsvesten bæres under den termiske beskyttelsesprøve.

3.2.2.2 Straks efter at have forladt vandet efter afslutning af prøven foreskrevet i § 3.2.2.1 skal prøvepresonen være i stand til at samle en blyant op og skrive.

3.3 Særlige prøver for isolerede redningsdragter

3.3.1 Prøvebeklædning Prøvepersonerne skal bære standardbeklædning som foreskrevet i § 3.2.1.1 og en redningsvest, hvis redningsdragten er bestemt til at bæres i tilknytning til en redningsvest.

3.3.2 Afprøvning af termiske beskyttelsesegenskaber

3.3.2.1 Efter at prøvepersonen er sprunget i vandet fra en højde af 4,5 meter og har ligget 6 timer med behandskede hænder i cirkulerende roligt vand ved en temperatur på mellem 0 gr C og +2 gr C, skal redningsdragten have ydet tilstrækkelig termisk beskyttelse til at sikre, at hver forsøgspersons indre legemstemperatur ikke er faldet mere end 2 gr C under prøvepersonens normale temperaturleje. Prøven skal afbrydes, hvis hudtemperaturen på hænder, fødder eller lænderegion måtte falde til under 10 gr C.

3.3.2.2 Straks efter at have forladt vandet efter afslutning af prøven foreskrevet i § 3.3.2.1 skal prøvepersonen være i stand til at samle en blyant op og skrive.

3.4 Termiske beskyttelsesmidler til brug i redningsbåde og redningsflåder

3.4.1 Stofafprøvning

3.4.1.1 Det skal demonstreres, at det stof, hvoraf det termiske beskyttelsesmiddel er fremstillet, er fuldstændig vandtæt, når det underkastes et tryk på 2 meter vandsøjle.

3.4.1.2 Det skal ved afprøvning demonstreres, at stoffet har en varmeledningsevne på ikke over 0,25 W / (m K).

3.4.2 Temperaturcyklusprøve Et termisk beskyttelsesmiddel skal gennemgå temperaturcyklusprøven som foreskrevet i § 1.2.2 og må ikke vise tegn på beskadigelse såsom krympning, krakelering, svulmen, opløsning eller ændring af mekaniske egenskaber.

3.4.3 Prøvepersoner Til disse prøver skal udvælges en gruppe på mindst 6, bestående af store, mellemstore og små personer af begge køn og i forskellige aldre.

3.4.4 Prøvebeklædning Prøvepersonernes prøvebeklædning skal være som foreskrevet i § 3.2.1.

3.4.5 Iklædningsprøve

3.4.5.1 Efter en demonstration skal prøvepersonerne siddende i et redningsmiddel være i stand til at pakke det termiske beskyttelsesmiddel ud og iføre sig det uden på en redningsvest.

3.4.5.2 Det termiske beskyttelsesmiddel skal være af en sådan beskaffenhed, at det kan pakkes ud og tages på ved omgivelsestemperaturer på -30 gr C.

3.4.6 Prøve i at befri sig fra et termisk beskyttelsesmiddel Hvis det termiske beskyttelsesmiddel besværliggør forsøgspersonernes mulighed for at svømme, skal det demonstreres, at de - liggende i vandet - kan tage det af på højst 2 minutter.

3.4.7 Prøve for oliemodstandsdygtighed Efter at alle dets åbninger er blevet forseglet, skal et termisk beskyttelsesmiddel nedsænkes under 100 mm dieselolie i 24 timer. Olien på beskyttelsesmidlet skal derefter tørres af, og det skal godtgøres, at varmeledningsevnen ikke overstiger 0,25W / (m K).

4 PYROTEKNIK TIL NØDSIGNALERING (NØDSIGNALER). FALDSKÆRMSSIGNALER, RØDE HÅNDBLUS OG RØGSIGNALER.

4.1 Temperaturprøver Et eksemplar af hver type nødsignal skal underkastes:

 

  .1 Temperaturvariationer som foreskrevet i 1.2.2 +) og derpå 

    fungere effektivt ved almindelig rumtemperatur. 

  .2 En temperatur på -30 gr C i mindst 48 timer og derpå fungere 

    effektivt ved denne temperatur; 

  .3 en temperatur på +65 gr C i mindst 48 timer og derpå fungere 

    effektivt ved denne temperatur; og 

  .4 en temperatur på +65 gr C og 90% relativ fugtighedsgrad i 

    mindst 96 timer efterfulgt af 10 dage ved 20 gr til 25 gr 

    og 65% relativ fugtighedsgrad og derpå fungere effektivt. 

4.2 Vand- og korrosionsbestandighedsprøver Hver type nødsignal skal fungere effektivt efter at have været:

 

  .1 nedsænket vandret i 24 timer på 1 meters vanddybde 

  .2 nedsænket i affyringsklar tilstand i 5 minutter på 10 cm 

    vanddybde; og 

  .3 udsat for salttåge (20% natriumklorid-opløsning) ved en 

    temperatur på 35 gr C +- 3 gr i mindst 100 timer. 

4.3 Afprøvning

 

  Et eksemplar af hver type nødsignal skal 

  .1 efter tur afprøves ved fald på højkant og på siden fra 2 

    meters højde på en ca. 6 mm tyk stålplade fastcementeret på 

    et betongulv. Det skal være uskadt efter denne prøve, og 

    skal derpå aktiveres og fungere effektivt; og 

  .2 affyres i overensstemmelse med fabrikantens 

    betjeningsforskrift for at fastslå, at det kan betjenes 

    uden at forvolde skade på operatøren eller anden person i 

    umiddelbar nærhed under affyring eller afbrænding. 

4.4 Sikkerhedsinspektion Det skal ved en visuel inspektion konstateres, at hver type nødsignal:

 

  .1 er uudsletteligt mærket med klare og præcise instruktioner 

    for, hvorledes nødsignalet skal betjenes, og at dets 

    farlige ende kan identificeres både i dagslys og i mørke; 

  .2 såfremt det er håndbetjent, kan aktiveres fra bunden (den 

    sikre ende), eller har en aktiveringsforsinkelse på 2 

    sekunder; 

  .3 i tilfælde af faldskærmssignal og håndblus har indbygget 

    antænding; 

  .4 har en ukompliceret tændingsanordning, der kræver et 

    minimum af forberedelse og kan betjenes uden besvær under 

    ugunstige forhold uden ydre bistand og med våde, kolde 

    eller behandskede hænder; 

  .5 ikke er afhængig af klæbestrimmel eller plastikindpakning 

    med henblik på vandbestandige egenskaber; og 

  .6 kan forsynes med uudslettelig mærkning til bestemmelse af 

    dets alder. 

4.5 Afprøvning af faldskærmssignaler

4.5.1 Et faldskærmssignal skal affyres lodret. Efter affyringen skal det ved hjælp af nøjagtigt måleapparatur konstateres, at faldskærmssignalets blus udkastes i en højde af ikke under 300 meter. Højden, hvori blusset brænder ud, og brændtiden skal også måles. Det skal ved disse målinger godtgøres, at faldhastigheden ikke er større end 5 meter/sek., og at brændtiden ikke er på under 40 sekunder.

4.5.2 Laboratorieafprøvning af blussets sammensætning skal godtgøre, at det vil brænde ensartet med en gennemsnitlig lysstyrke på ikke under 30,000 cd, og at lysets farve er stærk rød som defineret i paragraf 11 i publikationen "Color; Universal Language and dictionary of Names".*

4.5.3 Et faldskærmssignal skal fungere effektivt, når det afprøves ved affyring i en vinkel på 45 gr fra horisontalplanet.

4.5.4 Hvis signalet betjenes fra håndholdt stilling, skal det ved afprøvning vises, at signalets rekyl er minimal.

4.6 Afprøvning af håndblus Et håndblus skal aktiveres og kunne brænde i et tidsrum af ikke under 1 minut. Efter at have brændt i 30 sekunder skal det nedsænkes 100 mm dybt i vand i et tidsrum af 10 sekunder og kunne fortsætte med at brænde i mindst yderligere 20 sekunder.

4.6.2 Laboratorieafprøvning af blussets sammensætning skal godtgøre, at blusset vil brænde med en gennemsnitlig lysstyrke på mindst 15,000 cd, og at lysets farve er stærk rød som defineret i paragraf 11 i publikationen "Color; Universal Language and Dictionary of Names".*

4.6.3 Et håndblus skal aktiveres 1,2 meter over et prøvekar med tværmål 1 meter indeholdende 2 liter heptane, der flyder på et vandlag. Afprøvning skal udføres i en omgivelsestemperatur på +20 gr C til 25 gr C. Blusset skal have lov til at brænde helt ud, og heptanen må ikke blive antændt af blusset eller materiale fra blusset. * Special Publication 440, National Bureau of Standards, Washington D.C. 20402, USA.

4.7 Afprøvning af røgsignaler

4.7.1 Efter temperaturvariationer som foreskrevet i 1.2.2 skal eet røgsignal aktiveres og derpå kunne fungere i havvand ved en temperatur på -1 gr C. Et andet røgsignal skal aktiveres og derpå kunne fungere i havvand ved en temperatur på +30 gr C. Efter at røgsignalerne har udsendt røg i 1 minut, skal de i et tidsrum af ikke under 10 sekunder nedsænkes fuldstændig under vand og kunne fortsætte røgudsendelsen under og efter nedsænkningen og udvise røgudsendelse i et totalt tidsrum af ikke under 3 minutter.

4.7.2 Et røgsignal skal kunne fungere i vand, der er dækket af et 2 mm tykt lag heptane uden at antænde heptanen.

4.7.3 Laboratorieafprøvning af røgsignalet skal godtgøre, at der, når røgen trækkes gennem en kanal med en diameter på 19 cm af en ventilator, som kan præstere en indgangsluftstrøm på 18.4 m3/minut, opnås mindst 30% formørkelse igennem hele røgudsendelsens minimumsperiode. Røgens farve skal være orange som defineret i §§ 34, 48, 49 eller 50 i publikationen "Color; Universal Language and Dictionary of Names".

4.7.4 Et røgsignal skal afprøves i bølger af mindst 300 mm højde. Røgsignalet skal fungere tilfredsstillende i ikke under 3 minutter. * Special Publication 440, National Bureau of Standards, Washington D.C. 20402, USA.

5. REDNINGSFLÅDER - OPPUSTELIGE OG FASTE Teksten i IMO resolutionen A 521 er erstattet af følgende regler, der skal anvendes i forbindelse med prototypegodkendelse af oppustelige og faste redningsflåder. Nedenstående er tillige det i §§ 5.1 - 5.19 i resolutionen indeholdte,samt er for så vidt angår oppustelige redningsflåder udarbejdet på basis af de drøftelser, der har fundet sted mellem lande tilsluttet "Ordningen vedrørende gensidig anerkendelse af prøver og undersøgelser af skibsudstyr".

5.1 Oppustelige redningsflåder

5.1.1 Generelt

5.1.1.1 Før prototypeafprøvninger påbegyndes, skal det godtgøres, at enhver redningsflåde er konstrueret af materialer, der opfylder bestemmelserne i den til enhver tid gældende "Specifikation for materialer der anvendes til opdriftsrum, bunde og tag på oppustelige redningsflåder samt krav til samlinger" udstedt af Søfartsstyrelsen, og at samlinger er udført i overensstemmelse med nævnte "Specifikation".

5.1.1.2 Hver prototype redningsflåde skal derefter til Søfartsstyrelsens tilfredshed gennemgå de i § 5.1 nævnte prøver.

5.1.1.3 Nedfirbare redningsflåder skal endvidere til Søfartsstyrelsens tilfredshed gennemgå de i § 5.2 nævnte prøver.

5.1.2 Faldprøve

5.1.2.1 Hver type redningsflåde skal underkastes mindst to faldprøver og mindst en med redningsflåden nedpakket i hver type container eller paksæk, i hvilke fabrikanten ønsker den godkendt.

5.1.2.2 Søfartsstyrelsen kan endvidere kræve en faldprøve udført med hver type redningsflåde pakket med hver type nødpakke i container eller paksæk, som fabrikanten måtte ønske godkendt.

5.1.2.3 Redningsflåden i pakket operationsklar tilstand skal falde ned på vandet fra en højde på 18 m, eller fra den højde den ønskes godkendt til at kunne stuves i om bord, hvis denne er større. Udløserlinens frie ende skal være fastgjort til ophængningspunktet, så den trækkes ud, mens redningsflåden falder og dermed simulere et realistisk forløb.

5.1.2.4 Redningsflåden skal derefter flyde frit på vandet i 30 min, hvorefter den skal udløses ved træk i udløserlinen. Redningsflåden skal oppustes oprejst inden for 1 min. Der skal derefter foretages en grundig inspektion af redningsflåden, containeren eller paksækken samt nødpakkens indhold. Skader på containeren er acceptable, forudsat at de efter Søfartsstyrelsens skøn ikke udgør nogen fare for redningsflåden. Skader på containeren er accaptable, forudsat at de efter Søfartsstyrelsens skøn ikke udgør nogen fare for redningsflåden. Skader på udrustningsgenstande er acceptable, forudsat Søfartsstyrelsen finder, at genstandens operationelle effektivitet ikke er forringet; i særdeleshed kan skader på vanddåser accepteres, forudsat de ikke lækker, samt skader på vandposer på op til 2% af det totale volumen af vand, forudsat at disse 2% er ud over den krævede vandmængde.

5.1.3 Flydeprøve for nødpakke

5.1.3.1 En nødpakke, der ikke er en integreret del af redningsflåden skal kunne flyde på vandet i 30 min uden skade på nogen del af dens indhold.

5.1.4 Springprøve

5.1.4.1 Det skal demonstreres, at en person kan springe ned på den oppustede redningsflåde med og uden tagbuen rejst fra en højde på 4,5 m uden at beskadige redningsflåden. Prøvepersonen skal veje mindst 75 kg og være iført fodtøj med en hård sål og uden fremstående søm. Springene skal gentages, indtil det er godtgjort, at det antal personer, redningsflåden skal godkendes til, er kommet om bord, idet halvdelen af springene skal foretages med rejst tagbue og den resterende del uden rejst tagbue.

5.1.4.2 Springprøven kan foretages ved fald af en passende dukke med en tilsvarende vægt.

5.1.5 Vægtprøve

5.1.5.1 Den færdigpakkede redningsflåde i sin container eller paksæk skal vejes og vægten registreres. Såfremt en redningsflåde er konstrueret til at være transportabel, må vægten af redningsflåden, dens udrustning og container ikke overstige 185 kg.

5.1.6 Slæbeprøve

5.1.6.1 Det skal demonstreres, at den fuldt lastede redningsflåde med drivankeret sat på tilfredsstillende vis kan slæbes gennem vandet med en fart af 3 knob over en distance på en halv sømil i stille vejr, samt at slæbeline og befæstigelse har en sikkerhedsfaktor på mindst 3. Trækket i slæbelinen skal registreres.

5.1.7 Opankringsprøve

5.1.7.1 Redningsflåden skal - lastet med en vægt svarende til det totale antal personer, den skal godkendes til, samt dens udrustning - opankres eller fortøjes til søs eller i en havn med saltvand. Redningsflåden skal forblive flydende på positionen i 30 dage. Trykket kan tillades justeret en gang dagligt ved hjælp af luftpumpen eller blæsebælgen. Redningsflåden må ikke lide nogen skade, der kan forringe dens effektivitet. Efter denne prøve skal en oppustelig redningsflåde underkastes en trykprøve i overensstemmelse med disse reglers §§ 5.1.19.4 og 5.1.20.1

5.1.8 Prøve på fanglinesystem

5.1.8.1 Liner, der skal bruges som fangliner, skal trækprøves og skal have en brudstyrke på: .1 mindst 7,5 kN for redningsflåder for op til 8 personer. .2 mindst 10,0 kN for redningsflåder for 9 til 25 personer. .3 mindst 15,0 kN for redningsflåder for 26 til 50 personer.

5.1.9 Prøve af lys

5.1.9.1 12 lys for udvendigt lys og 12 lys for indvendigt lys skal gennemgå følgende temperaturprøve, idet lysene vekselvis skal underkastes omgivelsestemperaturer på -30 gr C og +65 gr C. Disse vekselperioder behøver ikke følge umiddelbart efter hinanden, og følgende fremgangsmåde - gentaget med i alt 10 perioder - kan accepteres: .1 en 8 timers periode ved +65 gr C tilendebringes på 1 dag; .2 prøveemnerne fjernes fra varmekammeret samme dag og efterlades under almindelige temperaturer til næste dag; .3 en 8 timers periode ved -30 gr C tilendebringes næste dag; og .4 prøvemnerne fjernes fra kuldekammeret samme dag og efterlades under almindelige temperaturer til næste dag. Hvis samme type lys benyttes for både udvendigt og indvendigt lys er det kun nødvendigt at afprøve 12 lys.

5.1.9.2 Fire lys af hver type skal afprøves i søvand ved en temperatur på -1 gr C taget direkte fra en temperatur på -30 gr C. Fire lys af hver type skal afprøves i søvand ved en temperatur på +30 gr C taget direkte fra en temperatur på +65 gr C. Fire lys af hver type skal afprøves i ferskvand ved omgivelsestemperatur. Lysene for udvendigt lys skal have en lysstyrke tilstrækkelig til at kunne ses mindst 2 sømil i en mørk nat med klar luft, d.v.s 4,3 cd., og skal kunne fungere i et tidsrum af ikke under 12 timer. Lysene for indvendigt lys skal have en lysstyrke, som er tilstrækkelig til, at det er muligt at læse overlevelses- og udrustningsinstruktioner i et tidsrum af ikke under 12 timer.

5.1.9.3 I tilfælde af blinklys skal det godtgøres, at blinkhastigheden i de første to timer af 12 timers perioden ikke er under 50 blink i minuttet.

5.1.10 Laste- og siddeprøve

5.1.10.1 Den fuldt udrustede og oppustede redningsflådes fribord i ulastet tilstand skal registreres. Redningsflådens fribord registreres påny, når antallet af personer, for hvilket den skal godkendes - med en gennemsnitsvægt på 75 kg og hver iført redningsvest - er kommet om bord og sidder i flåden. Minimumsfribordet, når redningsflåden ligger på ret køl og er lastet med vægten af det antal personer, som den skal godkendes til, og sin udrustning og med uoppustet bund, må ikke være mindre end 300 mm. Det skal godtgøres, at samtlige personer siddende har tilstrækkelig plads og fri højde, og at de forskellige dele af udrustningen kan håndteres indenbords i denne tilstand og med bunden pustet op.

5.1.10.2 Ovennævnte prøve skal tillige udføres i den mindste flådestørrelse, der ønskes godkendt. Det skal herved tillige demonstreres, at samtlige personer iført overlevelsesdragt og redningsvest kan samle, håndtere og betjene den til flåden hørende nødradiopejlesender.

5.1.11 Entringsprøve

5.1.11.1 Entringsprøven skal udføres i et svømmebassin af et hold på ikke over fire voksne personer med forskellig legemsbygning, der kan accepteres af Søfartsstyrelsen. De må ikke være dygtige svømmere. Til denne prøve skal de være iklædt skjorte og bukser eller kedeldragt og skal være iført godkendte redningsveste tilpasset voksne. De skal hver svømme omkring 100 m, før de forsøger at entre flåden. Der må ikke være nogen hvilepause mellem svømningen og entringsforsøget. Entring skal forsøges af hver person enkeltvis, d.v.s. uden hjælp fra andre svømmere eller personer, der allerede er i redningsflåden. Vanddybden skal være tilstrækkelig stor til at forhindre nogen ydre hjælp. Arrangementet vil blive betragtet som tilfredsstillende, hvis tre af personerne uden hjælp entrer redningsflåden, og den fjerde entrer med bistand fra en af de andre. Prøven skal foretages ved hver type indgang.

5.1.12 Stabilitetsprøve

5.1.12.1 Det antal personer, hvortil redningsflåden skal godkendes, skal anbringes i den ene side og derpå i den ene ende. I hvert tilfælde skal fribordet registreres. Fribordet skal under disse betingelser være sådan, at der ikke er fare for, at redningsflåden bordfylder.

5.1.12.2 Stabilitetsprøven under entring skal udføres på følgende måde: 2 personer hver iført godkendte redningsveste skal entre den tomme redningsflåde. Det skal derpå demonstreres, at de 2 personer i redningsflåden let kan hjælpe en tredje person, som skal foregive at være bevidstløs, op af vandet. Denne tredje person skal have ryggen vendt mod åbningen, således at han ikke kan hjælpe de reddende. Det skal demonstreres, at vandballastposerne hensigtmæssigt modvirker krængningsmomentet på redningsflåden, og at der ikke er fare for, at redningsflåden kæntrer.

5.1.13 Manøvreprøve

5.1.13.1 Det skal demonstreres, at man med pagajerne kan padle redningsflåden - fuldt lastet og under rolige vejrforhold - med en fart af mindst 0,5 knob over en distance på mindst 25m.

5.1.14 Bordfyldningsprøve

5.1.14.1 Det skal demonstreres at redningsflåden, selv om den er helt bordfyldt, er i stand til at holde det antal personer oppe, som den skal godkendes til, og forblive sødygtig. Redningsflåden må ikke deformeres alvorligt i denne kondition. Det kan være nødvendigt at kræve demonstreret, at redningsflåden ikke deformeres væsentligt i bølger.

5.1.15 Spuleprøve

5.1.15.1 For at eftervise overdækkets lukkemidlers effektivitet med hensyn til at forhindre vand i at trænge ind i redningsflåden skal de lukkede åbningers effektivitet demonstreres ved hjælp af en spuleprøve eller anden dermed ligestillet effektiv metode. Til spuleprøven kræves, at der gennem en slange med en diameter på 63,5 mm - anbragt 3,5 meter fra og 1,5 meter over opdriftsringens niveau - i et tidsrum af 5 minutter rettes en stråle af vand på ca. 2.300 l i minuttet på og omkring åbningerne. Der må ikke opstå vandansamling af betydning inde i redningsflåden.

5.1.15.2 Det skal ved en kortvarig spuleprøve demonstreres, at lukkemidlerne er således konstrueret, at i tilfælde af at en af opdriftsringene beskadiges eller ikke pustes op, vil lukkemidlerne yde en rimelig beskyttelse mod vejrliget.

5.1.16 Opdriftsprøve af redningsflåder for automatisk udløsning

5.1.16.1 Det skal demonstreres, at de i container pakkede redningsflåder, som er beregnet for automatisk udløsning, har tilstrækkelig opdrift til at udløse redningsflådens oppustning ved hjælp af udløserlinen i tilfælde af, at skibet synker. Opdriften skal måles efter at flåden i sin container har ligget 30 minutter i vandet.

5.1.17 Havariprøve

5.1.17.1 Det skal demonstreres, at i tilfælde af, at halvdelen af opdriftskamrene beskadiges eller ikke pustes op, vil det eller de intakte opdriftskamre holde det antal personer oppe, hvortil redningsflåden skal godkendes, og med positivt fribord over hele redningsflådens periferi. Dette kan demonstreres med personer hver med en vægt på 75 kg siddende på deres normale positioner eller med en tilsvarende fordelt vægt.

5.1.18 Opretningsprøve

5.1.18.1 Til denne prøve skal redningsflåden flyde med undersiden opad. Opretningsprøven skal udføres af det samme hold personer, som krævedes til entringsprøven som beskrevet i § 5.1.11. Hver enkelt person skal uden hjælp forsøge at vende redningsflåden. Vanddybden skal være tilstrækkelig til at forhindre nogen ydre hjælp til at entre den omvendt flydende redningsflåde. Opretningsarrangementet vil blive betragtet som tilfredsstillende, hvis hver enkelt person uden hjælp kan vende redningsflåden.

5.1.19 Oppustningsprøve

5.1.19.1 En redningsflåde pakket i hver type container eller paksæk skal pustes op ved træk i udløserlinen, og der skal tages tid på, hvor længe flåden er om: .1 at blive entringsklar, d.v.s. opdriftsringene oppustet til fuld størrelse og diameter, .2 at rejse overdækket, og .3 at opnå det fulde arbejdestryk, når den afprøves i:

 

   .1 omgivelsestemperatur på mellem +18 gr C og +20 gr C, 

   .2 ved en temperatur på -30 gr C og 

   .3 ved en temperatur på +65 gr C 

5.1.19.2 Når den pustes op i en omgivelsestemperatur på mellem +18 og +20 gr C, skal redningsflåden opnå fuldt oppustet tilstand på ikke over 1 min.

5.1.19.3 Til oppustningsprøven ved -30 gr C skal den pakkede redningsflåde, forinden den pustes op ved træk i udløserlinen, i 24 timer have været anbragt i et kuldekammer ved en temperatur på -30 gr C. Under disse betingelser skal redningsflåden nå arbejdstryk på 3 min. Redningsflåden skal underkastes 2 oppustningsprøver ved denne temperatur. Der må ikke opstå skridning i samlingerne, krakelering eller anden skade på redningsflåden, og den skal være klar til brug efter prøverne.

5.1.19.4 Til oppustningsprøven ved +65 gr C skal den pakkede redningsflåde, uden container eller paksæk forinden den pustes op ved træk i udløserlinen have været anbragt i et varmekammer ved en temperatur på +65 gr C i ikke under 7 timer. Under disse betingelser skal overtryksventilerne have tilstrækkelig kapacitet til at forhindre, at maximumtrykket under oppustning når 2 gange overtryksventilernes lukketryk. Der må ikke opstå skridning i samlingerne, krakelering eller anden skade på flåden.

5.1.20 Trykprøve

5.1.20.1 Hvert enkelt oppusteligt kammer i redningsflåden skal afprøves til et tryk svarende til 3 gange arbejdstrykket. Efter 5 min må der ikke være opstået skridning i samlingerne, krakelering eller anden skade på redningsflåden.

5.1.21 Styrkeprøve for samlinger

5.1.21.1 Det skal demonstreres, at prøveemner af samlingerne kan modstå en prøvebelastning mindst svarende til den krævede brudstyrke for redningsflådens stof.

5.1.22 Vindstyrkeprøve

5.1.22.1 Søfartsstyrelsen kan for en serie af flåder kræve en eller flere flåder afprøvet under følgende vindforhold. Redningsflåden skal i pakket tilstand med indgangene åbne men uden container eller paksæk oppustes under en vindhastighed på 105 km/t. Når flåden er fuldt oppustet efterlades den i denne kondition i 5 minutter. Derefter skal flåden udsættes for ovennævnte vindhastighed i 5 minutter i hver af nedennævnte konditioner: a. indgangen mod vinden åben og de andre indgange lukket, hvis der er mere end en indgang. b. indgangen mod vinden lukket og de andre indgange åbne, hvis der er mere end en indgang. c. alle indgange lukkede. I de under a-b-c nævnte konditioner drejes flåden ca. 30 gr henholdvis til styrbord og bagbord fra vindretningen, hvis dette er praktisk muligt. Der må under prøverne ikke forekomme deformationer af taget eller tagbuen i en grad der påvirker flådens effektive funktion. Der må efter prøverne ikke kunne konstateres nogen adskillelse mellem taget eller tagbuen og den øverste opdriftsring eller andre beskadigelser der påvirker flådens effektive funktion.

5.1.23 Tryk- og tæthedsprøve

5.1.23.1 Redningsflåden skal oppustes med luft til mindst 1,5 gange dens arbejdstryk. Efter en stabiliseringsperiode på 30 min, skal trykket aflæses og registreres. Efter yderligere 30 min må redningsflåden ikke udvise tegn på skridning i samlinger eller brud, desuden må trykket ikke falde med mere end 5%. Overtryksventilerne skal være lukkede under denne prøve. Efter prøven skal hver overtryksventil afprøves for korrekt åbnings- og lukketryk.

5.1.23.2 Det skal ved oppustning med luft til arbejdstryk efterprøves, at hvert af de oppustede kamre er en gastæt enhed. Efter 30 min forløb skal trykket efterprøves og om nødvendigt justeres til arbejdstrykket. Efter yderligere 1 times forløb må trykket ikke være faldet med mere end 2%, når der er kompenseret for ændringer i temperatur og barometerstand. Der kan afprøves mere end et kammer ad gangen, men tilstødende kamre med fælles membran skal under prøven være åbne mod atmosfæren.

5.1.23.3 Hvert af redningsflådens kamre skal oppustes indtil overtryksventilen åbner. Dette åbningstryk samt lukketrykket registreres for at godtgøre, at de er indenfor ventilens designede grænser.

5.1.23.4 Hvis isolationen af redningsflådens bund tilvejebringes ved oppustning, skal bunden pustes op til arbejdstrykket. Efter 30 min justeres trykket til det designede tryk. Efter forløbet af yderligere 1 time må trykket ikke være faldet med mere end 5%, når der er kompenseret for ændringer i temperatur og barometerstand.

5.1.24 Søprøve

5.1.24.1 Søfartsstyrelsen kan for en serie af redningsflåder kræve en eller flere flåder afprøvet til søs under følgende forhold: .1 en flåde lastet med 1/3 af vægten af de personer - med en gennemsnitsvægt på 75 kg - den ønskes godkendt til og dens udrustning og .2 en flåde lastet med vægten af de personer - med en gennemsnitsvægt på 75 kg - den ønskes godkendt til og dens udrustning; .3 flåderne efterlades drivende på vandet i mindst 6 timer og under vejrforhold med vind med en hastighed på mindst 17m/sek.

5.1.25 Opblæsningssystem

5.1.25.1 Gas .1 Det skal godtgøres eller være godtgjort, at den anvendte luftart til oppustning af redningsflåden er ikke - giftig.

5.1.25.2 Trykflaske .1 Trykflasker, der bruges for luftarten, skal afprøves til en standardspecifikation, der kan accepteres og godkendes af Søfartsstyrelsen. .2 Når der til oppustningen anvendes CO2 skal det afprøves at luftarten fra stigerøret i flasken via passagevejene til opdriftsringene udløses i væskeform. .3 Det skal ved en prøve godtgøres, at sikkerhedsanordningen, der kan udløse flaskens indhold, træder i funktion ved et tryk, der er lavere end det på flasken påstemplede prøvetryk, men højere end det i flasken maksimale tryk ved + 65 gr C. .4 Flasken skal prøvevejes til kontrol af, at indholdet svarer nøje til det på flasken påmærkede.

5.1.25.3 Udløserhoved .1 Flasker, ventiler og udløserhoveder af letmetal skal afprøves i saltvand til Søfartsstyrelsens tilfredshed. .2 Hvor det er foreslået at montere ventiler eller udløserhoveder af letmetal på stålflasker, skal hele samlingen af flasker, ventil og udløserhoved til Søfartsstyrelsens tilfredshed underkastes en saltvandsprøve strækkende sig over en periode på 24 måneder. .3 Det skal ved en prøve godtgøres, at udløserhoveder og ventiler af søvandsbestandigt letmetal er positivt polariserede. .4 Det skal ved en prøve godtgøres at den totale kraft, der kræves for at trække fanglinen ud af containeren og aktivere udløsermekanismen, således at ventilen eller membranen er fuldt åbnet ikke overstiger 150N. .5 Såfremt udløserlinen er fastgjort til fanglinen, skal det ved en afprøvning godtgøres, at påvirkningen optages fuldt ud af udløserlinen indtil ventilen eller membranen er fuldt åben. Når ventilen eller membranen er fuldt åben, skal det godtgøres, at trækket i fanglinen helt overføres til slæbebefæstigelsen eller -linen. .6 Det skal ved en prøve godtgøres at ventilen fastholdes i åben stilling, når den har været aktiveret, samt at indikatoren viser, om udløserhovedet har været aktiveret eller ej. .7 Det skal ved en prøve godtgøres, at kablet fra udløserhovedets drejeskive er beskyttet af et passende fleksibelt rør, der forhindrer, at redningsflådens stof skamfiles og sikrer, at der ikke opstår kinker på kablet. Udløserhovedet skal prøves for vandtæthed specielt i den ende, hvor røret er monteret. .8 Midler til at forhindre, at udløserhovedet skamfiler redningsflådens stof skal kontrolleres.

5.1.25.4 Prøvning af højtryksslangesæt .1 Højtryksslanger med manifold, der monteres til at lede gassen fra flasken til de opblæsbare kamre, skal afprøves. .2 Et prøvetryk på 12,5 MPa skal hydraulisk påføres hver enkelt komplet slangesæt i 1 min, i hvilket enhver lækage i slange eller endestykke vil medføre kassation. Efter denne prøve skal hver slange tørres ved gennemblæsning med luft, og længden, der skal være indenfor grænserne på den for slangen godkendte tegning eller specifikation, skal kontrolleres. .3 Højtryksslangesættet skal ved en prøve godtgøres at have en brudstyrke på mindst 21 MPa ved normal temperatur og 4,2 MPa ved -45 gr C. Det skal kunne fungere tilfredsstillende i temperaturområdet fra -45 gr C til +70 gr C og skal ved -45 gr C kunne bøjes 180 gr over en dorn med en radius på 50 mm, hvorefter det på tilfredsstillende måde skal kunne bestå hydraulikprøven på 12,5 MPa som ovenfor beskrevet. Passende endestykker skal være påmonteret. Især skal omløbermøtrikkenes metal og godstykkelse være tilstrækkelig robust til at modstå en rimelig grad af overspænding. Hvor nipler indsættes i slangens ende, skal de have en passende form for at forhindre, at de beskadiger inderklædningen, når de samles. Til hjælp for denne proces må kun niplens yderside være lettere smurt med en passende gummiopløsning. .4 Den endelige inspektion af hvert sæt skal godtgøre, at slangesættes udboring er ren og fri for gummipartikler og alle andre fremmedlegemer. En glat, tætsluttende stang med en afrundet ende eller en kugle skal til dette formål føres igennem hver enkelt slangesæts udboring. .5 Fabrikantens navn, fabrikantens varenummer og dato for afprøvning skal mærkes på slangen sammen med firmaets inspektørs stempel.

5.1.25.5 Ventilprøver .1 Det skal ved afprøvninger godtgøres til Søfartsstyrelsens tilfredshed, at samtlige ventiltyper, der indgår i flådens konstruktion, er fremstillet af egnede materialer og har en effektiv funktion i maritimt miljø i temperaturområdet fra -30 gr C til +65 gr C.

5.1.26 Prøvning af Container- og paksæk

5.1.26.1 Det skal ved en rulleprøve med en redningsflåde og dens udrustning pakket i en container og en paksæk afprøves at flåden ligger stabilt og ikke kan skamfiles af containerens eller paksækkens inderside, samt at der ikke kan ske utilsigtede forskydninger af udløserline og udløserkabel ved udløsersystemet.

5.1.26.2 Det skal ved en prøve godtgøres, at eventuelle midler til at bære redningsflåden i sin container eller paksæk er hensigtsmæssigt placerede og har tilstrækkelig styrke.

5.1.27. Prøve af vandballastposer

5.1.27.1 Det skal demonstreres, at vandballastposerne monteret på en fuldt lastet redningsflåde kan modstå belastningerne under en slæbeprøve med en fart på 6 knob over en distance på en halv sømil i roligt vejr.

5.1.28 Yderligere prøver

5.1.28.1 Ud over de i §§ 5.1.2 - 5.1.27 incl. beskrevne prøver kan Søfartsstyrelsen kræve yderligere prøver af redningsflåder af stor størrelse, d.v.s redningsflåder for over 25 personer, af usædvanlig konstruktion eller af nye eller ikke tidligere anvendte materialer.

5.1.29 Detaljeret inspektion

5.1.29.1 En i alle henseender komplet prototype redningsflåde skal fuldt oppustet i fabrikantens fabrik underkastes en detaljeret inspektion for at sikre, at alle Søfartsstyrelsens krav er opfyldt.

5.2 Nedfirbare redningsflåder - yderligere prøver

5.2.1 Styrkeprøve

5.2.1.1 Brudstyrken af gjorde eller tovværk, der udgør løftesystemet, og disses fastgørelser på redningsflåden skal bestemmes på 3 separate dele af hver af de forskellige elementer. Løftesystemets samlede styrke skal være mindst 6 gange redningsflådens vægt, når denne er lastet med antallet af personer, til hvilket den skal godkendes, og med sin udrustning.

5.2.2 Stødprøve

5.2.2.1 Den oppustede redningsflåde skal lastes med en vægt svarende til antallet af personer, for hvilket den skal godkendes, og med sin udrustning. Fra frithængende stilling skal redningsflåden trækkes sideværts ud til en position, hvorfra den - når den slippes - vil ramme en fast, lodret flade med en hastighed på 3,5 m/sek. Redningsflåden skal derpå slippes for at støde mod den faste, lodrette flade. Efter denne prøve må redningsflåden ikke udvise tegn på beskadigelse, som vil have indflydelse på dens effektive funktion. Prøven skal udføres med siden med trykflaskerne samt med siden med entringsrampen stødende mod den faste, lodrette flade.

5.2.3 Faldprøve

5.2.3.1 Redningsflåden - lastet som foreskrevet i § 5.2.2 - skal ophænges i sit løftesystem i en højde af 3 m over vandet, hvorpå den udløses og tillades et frit fald i vandet. Redningsflåden skal derpå undersøges for at sikre, at den ikke har lidt nogen skade, som vil have indflydelse på dens effektive funktion.

5.2.4 Overbelastningsprøve

5.2.4.1 Det skal demonstreres ved en overbelastningsprøve på redningsflåden, når den hænger i sit midterophæng, at gjorde har en passende sikkerhedsfaktor: .1 redningsflåden skal anbringes i en temperatur på + 20 gr C +-3 gr C i et tidsrum af mindst 6 timer. .2 i forlængelse af denne tilpasningsperiode ophænges redningsflåden i sin løftekrog eller gjorde og pustes op, .3 når redningsflåden er fuldt oppustet, skal alle overtryksventiler lukkes, og .4 redningsflåden skal derpå lastes med en i flåden ligeligt fordelt vægt svarende til 4 gange vægten af det antal personer, som den skal godkendes til, og dens udrustning, idet hver persons vægt sættes til 75 kg, og skal efterlades hængende i et tidsrum af mindst 5 min. .5 trykket før og efter denne prøve skal registreres. .6 en hvilken som helst nedbøjning eller forvridning af redningsflåden under denne prøve skal registreres.

5.2.4.2 En redningsflåde, der har været underkastet den i § 5.2.4.1 nævnte overbelastningsprøver, må ikke benyttes som et redningsmiddel.

5.2.5. Kuldeprøve

5.2.5.1 Det skal - efter et tidsrum af mindst 6 timer i et kammer ved en temperatur på -30 gr C - demonstreres, at redningsflåden med alle overtryksventiler funktionsklare kan bære en last svarende til 1,1 gange antallet af personer, til hvilket den skal godkendes, og med sin udrustning.

5.2.6 Affiringsprøve

5.2.6.1 En redningsflåde - lastet som beskrevet i § 5.2.2 skal affires over en distance på 6 m ned ad en rejst konstruktion, der repræsenterer en skibsside med 20 gr modsat slagside.

5.2.7 Indskibningsprøve

5.2.7.1 Redningsflåden skal hængende i en udsætningsanordning og ved hjælp af indhalerlinerne halet klos til skibssiden eller en simuleret skibsside entres af det antal personer - med en gennemsnitsvægt på 75 kg - til hvilket flåden skal godkendes. Der må ikke opstå væsentlig forvridning af redningsflåden. Indhalerlinerne skal derefter frigøres og redningsflåden efterlades hængende i 5 min. Derpå affires den på vandet eller på gulvet og losses. Der kræves mindst 3 prøver efter hinanden med udsætningsanordningens krog i en sådan position, at dens afstand fra skibssiden er: .1 halvdelen af redningsflådens tværmål +150 mm, .2 halvdelen af redningsflådens tværmål, og .3 halvdelen af redningsflådens tværmål -150 mm. Indskibningen skal simulere realistiske forhold om bord og skal foregå på højst 3 minutter.

5.3 Faste redningsflåder

5.3.1 Generelt

5.3.1.1 Før prototypeafprøvninger påbegyndes, skal det godtgøres, at enhver redningsflådes opdrift er tilvejebragt af godkendt materiale, der af sig selv kan flyde på vandet og er brandhæmmende eller beskyttet af et brandhæmmende lag.

5.3.1.2 Såfremt en redningsflåde er konstrueret til at være transportabel, skal det kontrolleres, at vægten af redningsflåden og dens udrustning ikke overstiger 185 kg.

5.3.1.3 Hver prototype redningsflåde skal derefter til Søfartsstyrelsens tilfredshed gennemgå de i §§ 5.1.2 - 5.1.29, hvor disse er relevante, samt de i § 5.2 beskrevne prøver.

5.3.2 Opdriftsmateriale - prøve

5.3.2.1 Opdriftsmateriale skal underkastes følgende prøver:

 

  .1 2 prøveemner skal i 14 døgn være nedsænket under et 100 mm 

    lag af: 

    a) råolie 

    b) brændselsolie 

    c) dieselolie 

    d) renset benzin og 

    e) petroleum 

5.3.2.2 Disse prøveemner skal afprøves som leveret, idet prøverne udføres ved normal rumtemperatur (ca. +18 gr C).

5.3.2.3 Yderligere 2 prøveemner skal underkastes den i § 5.3.2.4 beskrevne temperaturvariationsprøve, og skal derefter afprøves overfor renset benzin og derpå underkastes vandabsorptionsprøve, som beskrevet i § 5.3.2.5.

5.3.2.4 Temperaturvariationsprøve .1 Prøveemnerne udsættes vekselvis for omgivelsestemperaturer i 8 timer på -30 gr C og +65 gr C. Disse vekselperioder behøver ikke følge umiddelbart efter hinanden, og følgende fremgangsmåde - gentaget med ialt 10 perioder - kan accepteres:

 

    .1 en 8 timers periode ved +65 gr C tilendebringes på 1 dag, 

    .2 prøveemnerne fjernes fra varmekammeret samme dag og 

     efterlades under almindelige rumtemperaturer til næste 

     dag, 

    .3 en 8 timers periode ved -30 gr C tilendebringes næste 

     dag, og 

    .4 prøveemnerne fjernes fra kuldekammeret samme dag og 

     efterlades under almindelige rumtemperaturer til næste 

     dag. 

.2 Prøveemnernes mål registreres ved afslutning af de 10 perioder. Prøveemnerne undersøges omhyggeligt og må ikke udvise nogen som helst tegn på ændring i ydre struktur eller af mekaniske egenskaber. .3 Prøveemnerne skæres op og må ikke udvise nogen som helst tegn på ændring i indre struktur.

5.3.2.5 Vandabsorptionsprøver .1 Prøverne udføres i ferskvand, og prøveemnerne nedsænkes i et tidsrum af 7 døgn på 1.25 meters vanddybde. Prøverne udføres: .1 på 2 emner som de foreligger; .2 på 2 emner som har været underkastet prøver som foreskrevet i § 5.3.2.4 .2 Prøveemnernes mål registreres ved påbegyndelsen og ved afslutningen af disse prøver. .3 Resultaterne skal angive vægten i kilogram, som hvert prøveemne kan holde oven vande efter 1 og 7 dages nedsænkning (udvælgelsen af en egnet prøvemetode til opnåelse af dette resultat direkte eller indirekte overlades til den afprøvende myndigheds skøn). Opdriftsreduktionen må ikke overstige 5%, og prøveemnerne må ikke udvise tegn på skader såsom krympning, krakelering, svulmen, opløsning eller ændring i mekaniske egenskaber.

5.3.2.6 Prøveemnernes dimensioner skal registreres før og efter de i §§ 5.3.2.1 til 5.3.2.5 incl. foreskrevene prøver.

5.3.3 Styrkeprøve af flådens bund

5.3.3.1 For at sikre, at redningsflådens bund er i stand til at modstå koncentrerede belastninger, og at bunden er effektivt sammenføjet med opdriften, skal følgende overbelastningsprøve udføres: Redningsflåden skal placeres på en fast og plan overflade og lastes over sit bundareal med, hvad der svarer til 100% overbelastning. Nedbøjning af bunden og opdriftssektionen skal registreres. Der må ikke kunne iagttages nogen permanent forvridning, når belastningen er blevet fjernet.

5.3.4 Opretningsprøve

5.3.4.1 Til denne prøve skal redningsflåden flyde med undersiden opad. Opretningsprøven skal udføres af det samme hold personer, som krævedes til entringsprøven, iført samme påklædning, iført godkendte redningsveste og efter udførelse af entringsprøven, som beskrevet i § 5.1.11. Hver enkelt person skal uden hjælp forsøge at vende redningsflåden. Vanddybden skal være tilstrækkelig til at forhindre nogen ydre hjælp til at entre den omvendt flydende redningsflåde. Opretningsarrangementet vil blive betragtet som tilfredsstillende, hvis hver enkelt person uden hjælp kan vende redningsflåden.

5.3.5 Nedfirbare redningsflåder - styrkeprøver

5.3.5.1 Det skal demonstreres ved en overbelastningsprøve på redningsflåden, når den hænger i sit midterophæng, at gjordesystemet har den krævede sikkerhedsfaktor. Redningsflåden skal lastes med en ligeligt fordelt vægt svarende til 4 gange vægten af det antal personer, som den skal godkendes til, og sin udrustning, idet hver persons vægt sættes til 75 kg.

5.3.6 Prøve for automatisk udløsning

5.3.6.1 Når redningsflådens konstruktion omfatter surringsarrangementer forsynet med automatisk udløsning eller brudanordning, eller når der indgår et dække til beskyttelse af redningsflåden på det sted, hvor den er stuvet, skal det demonstreres, at sådanne arrangementer ikke hæmmer redningsflådens automatiske udløsning.

5.4 Hydrostatisk udløserapparat og svagt led

5.4.1 2 eksemplarer af hydrostatiske udløserrelæer skal underkastes en visuel- og en dimensioneringsundersøgelse. Hvis relæerne er i overensstemmelse med fabrikantens tegninger og specifikationer, skal de accepteres og samles med henblik på yderligere afprøvning i henhold til de tekniske prøver og funktionsprøver, som foreskrevet i §§ 5.4.2 - 5.4.3.

5.4.2 Tekniske prøver Hvert hydrostatisk udløserrelæ skal underkastes samtlige følgende tekniske prøver. Ingen del må fornyes eller repareres mellem prøverne. Prøverne skal udføres i følgende rækkefølge:

5.4.2.1 Prøve for korrosionsmodstandsdygtighed. De hydrostatiske udløserrelæer skal udsættes for en salttågeprøve (20% natriumkloridopløsning) ved en temperatur på +35 gr C +-3 gr C i uafbrudt 160 timer. Bagefter må de hydrostatiske udløserrelæer ikke udvise tegn på korrosion, som vil kunne have indvirkning på deres effektive funktion. Derpå underkastes relæerne følgende prøver, hvorefter de fortsat skal kunne fungere effektivt.

5.4.2.2 Temperaturprøver .1 Følgende prøver skal udføres: Relæerne skal vekselvis underkastes omgivelsestemperaturer på -30 gr C og +65 gr C. Disse vekselperioder behøver ikke følge umiddelbart efter hinanden, og følgende fremgangsmåde - gentaget med ialt 10 perioder - kan accepteres:

 

    .1 en 8 timers periode ved +65 gr C tilendebringes på 1. 

     dag, 

    .2 prøveeksemplarerne fjernes fra varmekammeret samme dag 

     og efterlades under almindelige rumtemperaturer til 

     næste dag. 

    .3 en 8 timers periode ved -30 gr C tilendebringes næste 

     dag, og 

    .4 prøveeksemplarerne fjernes fra kuldekammeret samme dag 

     og efterlades under almindelige rumtemperaturer 

     til næste dag 

.2 Relæerne og deres enkeltdele må ikke udvise tegn på tab af stivhed under høje temperaturer, og må efter prøverne ikke udvise tegn på skade såsom krympning, krakelering, svulmen, opløsning eller ændring af mekaniske egenskaber.

5.4.2.3 Hydrostatisk og manuel udløsning De hydrostatiske udløserrelæer skal derpå afprøves ved, at man påfører dem: .1 en minimum opdriftsbelastning på 200 N eller den designede kapacitet, hvis denne er mindre, .2 en maximum opdriftsbelastning på 10 kN eller den designede kapacitet, hvis denne er større, mens relæerne er nedsænket i vand eller i en vandfyldt tryktank. .3 Opdriftsbelastningerne skal påføres den del af det hydrostatiske udløserrelæ, der udgør en del af surringsarrangementet. De skal udløse i en dybde på ikke over 4 m. Efter afslutning af disse prøver og efter igen at være klargjort til udløsning skal de hydrostatiske udløserrelæer kunne udløses manuelt under en belastning på 10 kN eller deres designede kapacitet, hvis denne er større, såfremt de er konstrueret til at tillade manuel udløsning. De skal derpå åbnes for inspektion og må ikke udvise tegn på korrosion eller svækkelse.

5.4.2.4 Styrkeprøve Hvis fanglinen er fastgjort til det hydrostatiske udløserrelæ skal den del, der udgør en del af dette system, være i stand til at modstå en belastning på 15 kN eller en belastning svarende til fanglinens styrke, hvis denne er større, i alle retninger uden at blive væsentligt deformeret. Hvis det hydrostatiske udløserrelæ er konstrueret for manuel udløsning, skal relæerne kunne udløses manuelt efter den ovennævnte belastning har været påført.

5.4.2.5 Tekniske afprøvninger af membranen skal underkastes følgende prøve: .1 Afprøvning af bestandighed over for kulde: Antal prøveemner 2 membraner Temperatur -30 gr C Varighed 30 minutter Bøjelighedsprøve 180 gr med både inderside og yderside udspændt. Krav: Membranerne må ikke udvise synlige tegn på krakelering. .2 Afprøvning af bestandighed overfor varme: Antal prøveemner 2 membraner Temperatur +65 gr C Varighed 7 døgn Krav: Membranerne må ikke udvise synlige tegn på krakelering. .3 Afprøvning af overfladebestandighed overfor olie: Antal prøveemner 2 membraner Prøvetemperatur +18 gr C til 20 gr C Olietype En mineralolie der opfylder følgende krav: Anilinpunkt: 120 gr C - + 5 gr C Antændelsestemperatur: Min.240 gr C Viskositet: 10-25 cSt ved 99.0 gr C Følgende olier kan anvendes: ASTM Oil No. 1 ASTM Oil No. 5 ISO Oil No. 1 Varighed 3 timer på hver side. Krav: Materialet må ikke udvise tegn på forringelse. .4 Afprøvning af bestandighed overfor havvand: 2 membraner skal i 7 døgn være nedsænket i en 5% natriumklorid-opløsning. Prøvetemperatur +18 gr C til 20 gr C Krav: Materialet må ikke udvise tegn på forringelse. .5 Bestandighed overfor rengøringsmidler: Membranerne må ikke kunne beskadiges af de i skibe almindeligt forekommende rengøringsmidler. Membranerne skal afprøves - med følgende rengøringsmidler: a) brun sæbe b) 27% natronlud c) 10% ammoniakvand d) koncentreret sulfosæbe e) ferrycid Prøvetemperatur +18 gr C til 20 gr C Varighed 3 timer

5.4.3 Funktionsprøver

5.4.3.1 Prøverne skal udføres med en fuldt udrustet 6 personers- og en fuldt udrustet 25 personers redningsflåde, eller med den mindste og den største redningsflåde, for hvilke det hydrostatiske udløserrelæ er designet. Hver redningsflåde skal placeres horisontalt på en rampe eller platform, der har tilstrækkelig vægt til at nedsænke redningsflåden. Det hydrostatiske udløserrelæ og fanglinen skal monteres som om bord på et skib.

5.4.3.2 Følgende prøver skal udføres på en passende vanddybde: Platformen, hvorpå rampen er monteret, skal nedsænkes i vand som følger: .1 horisontalt .2 kæntret 45 gr og derefter 100 gr med det hydrostatiske relæ på oversiden; .3 kæntret 45 gr og derefter 100 gr med det hydrostatiske relæ på undersiden, og .4 Vertikalt. Under disse forhold skal det hydrostatiske udløserrelæ frigøre redningsflåden i en dybde af under 4 m.

5.4.4 Prøver på svagt led

5.4.4.1 Hvis et svagt led benyttes i et arrangement med automatisk udløsning, skal det ved en afprøvning godtgøres at: .1 være lavet af et materiale, der er modstandsdygtig over for korrosion og ikke påvirkes af saltvand, olie eller rengøringsmidler, .2 når det er lavet af tovværk, have enderne forsvarligt taklede eller varmebehandlede, .3 når der er lavet af fleksibel wire, have begge ender rundt en kovs og sikret med taluridsplejs, .4 det ikke kan sprænges under en påvirkning af den kraft, der kræves for at trække fangelinen ud af redningsflådens container, .5 det har tilstrækkelig styrke til at udløse oppustning af redningsflåden og .6 have en brudstyrke mellem 1,8 kN og 2,6 kN.

6 REDNINGSBÅDE

6.1 Styrkeprøve Det skal demonstreres, at redningsbåden har tilstrækkelig styrke til at blive firet i vandet lastet med en i båden fordelt vægt svarende til antallet af personer, til hvilket den skal godkendes og tillige lastet med dens udrustning, og at den kan udsættes og slæbes med en hastighed på op til 5 knob i smult vand.

6.2 Materialeprøve Materialet skal afprøves med henblik på at fastslå dets brandhæmmende egenskaber ved at anbringe et prøveemne i en flamme. Efter at være blevet fjernet fra flammen skal emnets brændetid og det brændte stykke bestemmes og skal være til Søfartsstyrelsens tilfredshed.

6.3 Stabilitetsprøve Det skal demonstreres, at redningsbåden har positiv stabilitet i vandet, når den er lastet med en i båden fordelt vægt svarende til antallet af personer, til hvilket den skal godkendes, og tillige er lastet med dens udrustning. Redningsbåden skal også have positiv stabilitet i sin ovennævnte lastede tilstand, når den er fyldt med vand svarende til den vandfyldning, som indtræffer, når båden gennemhulles et hvilket som helst sted under vandlinien, forudsat opdriftsmaterialet ikke går tabt eller anden skade opstår. Det kan være nødvendigt at gennemføre adskillige prøver, såfremt huller i forskellige områder vil afstedkomme forskellige bordfyldte konditioner.

6.4 Redningsbåds overbelastningsprøve

6.4.1 Den ulastede redningsbåd skal anbringes på blokke eller ophænges i løftekrogene, og sigtemidler opstilles til registrering af kølsænkning. Båden skal derpå lastes med ligeligt fordelte vægte, som repræsenterer gradvis stigende overvægt på 25%, 50%, 75% og 100% af den totale vægt af antallet af personer, til hvilket den skal godkendes, hver person sat til 75 kg, og med dens udrustning. Vægtene skal placeres, så de repræsenterer redningsbådens belastning i funktionstilstand, men de behøver ikke at blive placeret 300 mm over siddepladserne for at repræsentere de siddende personers tyngdepunkter. Vægtene ved de forskellige overbelastninger skal anbringes på tilsvarende måde. Af samme grund kan afprøvning ved fyldning med vand ikke accepteres, da denne metode ikke giver den rigtige vægtfordeling. Dele af maskineriet kan fjernes for at undgå de beskadiges; Der skal kompenseres med supplerende vægte i redningsbåden for de maskindele der fjernes.

6.4.2 Målinger ved fuld last, 25%, 50%, 75% og 100% overbelastning skal registreres som følger:

 

  .1 nedbøjning af køl midtskibs; 

  .2 forandring i længde, målt mellem top af stævn og 

      agterstævn; 

  .3 forandring i bredde over essingen på 1/4 længde fra 

      stævn, midtskibs og på 1/4 længde fra agterstævn; og 

  .4 forandring i dybde, målt fra essing til køl. 

6.4.3 Kølnedbøjningen og forandringer i bredden i §§ 6.4.2.1 og 6.4.2.3 må ikke overstige 1/400 del af redningsbådens længde, når redningsbåden udsættes for 25% overbelastning, og resultaterne ved 100% overbelastning skal være omtrent proportionale med de ved 25% overbelastning opnåede resultater. F.eks.: Er en nedbøjning af køl eller essing ved 25% overbelastning målt til 16 mm, må nedbøjningen af køl eller essing ved 100% overbelastning ikke overstige omtrent

 

      16 x 200 

      -------- = 25 mm. 

       125 

6.4.4 Vægtene skal derefter fjernes, og redningsbådens mål kontrolleres. Der må ikke være nogen nævneværdig nedbøjning tilbage. En hvilken som helst varig nedbøjning på grund af disse prøver skal registreres. Sådan opmåling skal foretages efter et passende tidsforløb tilstrækkeligt til at tillade den glasfiberarmerede polyesterkonstruktion at komme tilbage til sin originale form, d.v.s. ca. 18 timer.

6.4.5 En redningsbåd konstrueret af metal skal underkastes en overbelastning på 25% ved at supplere med vægt svarende til summen af 25% redningsbådens vægt og 125% af den totale vægt af al udrustning og antallet af personer, til hvilket den skal godkendes. Vægtene skal derefter fjernes, og redningsbådens mål kontrolleres. Der må ikke være nogen nævneværdig nedbøjning tilbage.

6.5 Redningsbåds stødprøve (impact test) Den fuldt udrustede redningsbåd inklusive motor skal lastes med vægte svarende til vægten af antallet af personer, til hvilket den skal godkendes, og - såfremt det er påkrævet - med meder eller fendere på plads. Med redningsbåden i en frithængende stilling skal den trækkes sideværts til en position, hvorfra den - når den frigøres - vil svinge og ramme en fast, lodret flade med en hastighed på 3.5 meter/sek. Redningsbåden skal derpå frigøres for at støde mod den faste, lodrette flade. Efter prøven må redningsbåden ikke vise tegn på sådan beskadigelse, som vil have indflydelse på dens effektive funktion. I tilfælde af selvoprettende delvis overdækkede og fast overdækkede redningsbåde skal der foretages målinger på dummyer, anbragt forskellige steder inde i redningsbåden til bestemmelse af accelerationspåvirkningerne. Personer anbragt på siddepladserne må ikke udsættes for større tværskibs accelerationsbelastninger end 8 G. For både, hvor siddepladserne består af separate polstrede sæder, som er placeret på langs i forhold til bådens længderetning, kan der dog godtages tværskibs accelerationsbelastninger i sæderne på op til 16 G.

6.6 Redningsbåds faldprøve Den fuldt udrustede redningsbåd inklusive motor skal lastes med vægte svarende til vægten af samtlige personer, hvortil den skal godkendes. Redningsbåden skal derefter hænges op over vandet, således at afstanden fra redningsbådens laveste punkt til vandoverfladen er 3 meter. Redningsbåden skal derefter frigøres, således at den falder frit i vandet. Redningsbåden må ikke herved beskadiges så den ikke kan bruges.

6.7 Redningsbåds styrkeprøve af siddepladser Hver enkelt siddeplads skal belastes med en vægt på 100 kg. Siddepladserne skal kunne bære denne belastning uden nogen varig formændring eller beskadigelse.

6.8 Redningsbåds siddepladsprøve

6.8.1 Redningsbåden skal forsynes med motor og udrustning. Det antal personer med en gennemsnitsvægt på 75 kg, til hvilket redningsbåden skal godkendes, skal derpå iført redningsvest og enhver anden vigtig, krævet udrustning borde redningsbåden og være korrekt placeret inden for et tidsrum af 3 minutter i tilfælde af en redningsbåd beregnet til et fragtskib, og så hurtigt som muligt i tilfælde af en redningsbåd beregnet til et passagerskib. Redningsbåden skal derpå manøvreres og al ombordværende udrustning afprøves for at demonstrere, at den kan betjenes uden vanskelighed eller forstyrrelse for de ombordværende.

6.8.2 De overflader, hvorpå personer går, skal undersøges visuelt for at fastslå, at de har skridsikker overflade.

6.9 Redningsbåds fribord og stabilitetsprøve Redningsbåden med sin motor installeret skal lastes med vægte svarende til den totale udrustnings vægt. Halvdelen af det antal personer, til hvilket redningsbåden skal godkendes, skal være korrekt placeret på samme side af centerlinien. Fribordet skal derpå måles på den lave side, og må ikke være mindre end 1.5% af redningsbådens længde og i intet tilfælde mindre end 100 mm.

6.10 Udløsermekanismeprøve

6.10.1 Redningsbåden med sin motor installeret skal ophænges i udløsermekanismen, således at den er akkurat fri af jorden eller vandet. Derpå belastes redningsbåden således, at den totale vægt svarer til 1.1 gange vægten af redningsbåden, al dens udrustning og antallet af personer, hvortil den skal godkendes. Redningsbåden skal udløses samtidigt og kun samtidigt fra hver bådløber, uden at noget går i bekneb eller forvolder skade på nogen del af redningsbåden eller udløsermekanismen. Det skal også godtgøres, at redningsbåden udløses samtidigt fra bådløberne, når den flyder frit på vandet i sin lette kondition og i en 10% overbelastet kondition. Ovennævnte krav gælder også for udsætningsanordninger, hvori der kun indgår een bådløber.

6.10.1.2 Ved topunktsophængte både skal det godtgøres, at krogen kan udløses fra bådførerens normale plads med en belastning på krogen fra ca. 0 til 1,1 gange fuldt lastet båd ved stødvis belastning og uens belastning i de to kroge.

6.10.1.3 Det skal godtgøres, at udløsermekanismen ved belastninger og under situationer som anført i paragraf 6.10.1 kan udløse i en enhver retning af faldet inden for 45 gr fra lodret stilling. Dette kan godtgøres ved for eksempel at anbringe en enkelt krog med kroghus fittings etc. i en trækprøveanordning, hvor man er i stand til at trække med de foreskrevne kræfter i alle de foreskrevne vinkler.

6.10.2 Udløsermekanismen skal monteres i en trækprøveanordning. Belastningen skal øges til mindst 6 gange mekanismens arbejdsbelastning, uden at der opstår brud.

6.10.3 Det skal demonstreres, at udløsningsmekanismen kan udløse den fuldt udrustede redningsbåd, når denne - lastet med vægte svarende til vægten af antallet af personer, hvortil redningsbåden skal godkends - slæbes med hastigheder på op til 5 knob.

6.10.4 Det skal demonstreres, at udløsningsanordningen kan frigøre den fuldt udrustede redningsbåds fangline, når redningsbåden - lastet med vægt svarende til vægten af antallet af personer, hvortil den skal godkendes slæbes med hastigheder på op til 5 knob.

6.11 Opdriftsprøve af redningsbåd

6.11.1 Når der stilles krav om fast opdriftsmateriale, skal materialet underkastes de i § 2.7 foreskrevne prøver dog med den undtagelse, at den i § 2.7.3.2.3 nævnte dieselolie erstattes af renset benzin.

6.11.2 Desuden skal 2 prøveemner i en periode 14 døgn være nedsænket under et 100 mm lag af: .1 råolie .2 brændselsolie .3 dieselolie .4 renset benzin og .5 petroleum.

6.11.3 Disse prøveemner skal afprøves som leveret, idet prøverne udføres ved normal rumtemperatur (ca. 18 gr C).

6.11.4 Yderligere 2 prøveemner, som allerede har været underkastet temperaturcyklusprøverne, skal afprøves overfor renset benzin og derpå gennemgå vandabsorptionsprøven som foreskrevet i § 2.7.3.

6.11.5 Prøveemnernes dimensioner skal registreres før og efter disse prøver.

6.11.6 Opdriften skal angives som for vandabsorptionsprøverne.

6.12 Redningsbåds manøvreprøve

6.12.1.1 Betjening af motor og brændstofforbrug Redningsbåden skal lastes med vægte svarende til vægten af dens udrustning og af antallet personer, hvortil den skal godkendes. Motoren skal startes, og redningsbåden skal manøvreres i et tidsrum af mindst 4 timer for at demonstrere, at den fungerer tilfredsstillende. Det skal demonstreres, at redningsbåden kan bugsere en 25-personers redningsflåde lastet med antallet af personer, hvortil den er godkendt og dens udrustning med en fart af 2 knob. Redningsbåden skal sejles med en fart på ikke under 6 knob i et tidsrum, der er tilstrækkeligt til at fastslå brændstofforbruget og til at fastslå, at brændstoftanken har den krævede kapacitet.

6.12.1.2 Det skal demonstreres at den fuldt lastede båds vendediameter ved 6 knob fremover er ca. 2 bådlængder.

6.12.1.3 Det skal demonstreres at roret kan slippes med båden bakkende for fuld motorkraft uden at rorarrangementet lider overlast.

6.12.2.1 Startprøve med kold motor Motoren kan tages ud af redningsbåden til denne prøve. Dog skal den være udstyret med alt tilbehør og transmission, som anvendes i redningsbåden. Motoren skal anbringes i et rum ved en temperatur på -25 gr -15 gr C og efterlades, indtil temperaturen på alle motorens enkeltdele har nået rumtemperaturen. Temperaturen på brændstof, smøreolie (sammen med en separat prøve af hver), og eventuel kølervæske skal måles til denne prøve. Motoren skal startes 3 gange. De første 2 gange skal motoren have lov til at løbe længe nok til at demonstrere, at den løber med operationshastighed. Efter de første 2 starter skal motoren have lov at stå, indtil alle dele igen har nået rumtemperatur (-25 gr C). Efter den 3. start skal motoren have lov til at fortsætte med at løbe i mindst 10 minutter, og under denne periode skal transmissionen afprøves i alle gearstillingerne.

6.12.2.2 Såfremt motorens startsystemer og starthjælpemidler ikke kan starte motoren ved en omgivelsestemperatur på -25 gr C skal motoren være udstyret med en termostatstyret motorvarmer, der gør det muligt at starte ved denne temperatur.

6.12.2.3 Uanset der er installeret motorvarmer, skal motorens startsystemer og starthjælpemidler ved en omgivelsestemperatur på -15 gr C kunne starte motoren inden for 2 minutter under de forhold der fremgår af § 6.12.2.1 uden at motorvarmeren er slået til.

6.12.3 Prøve med motoren ude af vandet Hvis motoren er vandkølet, skal man i mindst 5 minutter lade motoren løbe i tomgang under forhold, der simulerer, at båden er ude af vandet. Motoren må ikke beskadiges som resultat af denne prøve.

6.12.4 Prøve med motoren nedsænket i vand Motoren skal løbe i mindst 5 minutter nedsænket i vand, der - med motoren stående vandret - når op i niveau med krumtapakslens centerlinie. Motoren må ikke beskadiges som resultat af denne prøve.

6.13 Afprøvninger af redningsbådslys Redningsbåds lys skal gennemgå de i § 5.1.9 foreskrevne prøver. Detaljeret inspektion Forinden en redningsbåd godkendes, uanset type, skal en i alle henseender komplet prototype af båden på fabrikantens fabrik underkastes en detaljeret inspektion for at sikre at alle Søfartsstyrelsens krav er opfyldt.

6.14 Prøve med rejsning af overdække Med den delvis lukkede eller selvoprettende delvis lukkede redningsbåd lastet med antallet af personer, hvortil den skal godkendes, skal det demonstreres, at overdækket med lethed kan rejses af ikke mere end 2 personer. I tilfælde af den selvoprettende delvis lukkede redningsbåd skal de 2 personer kunne rejse overdækket på ikke over 2 minutter.

6.15 Selvoprettende delvis lukkede og helt lukkede redningsbåde Ud over de i §§ 6.1 til 6.13 foreskrevne prøver skal selvoprettende delvis lukkede og helt lukkede redningsbåde gennemgå de følgende prøver.

6.15.1 Selvopretningsprøve Udrustningen skal fastgøres på dens normale plads i redningsbåden. Vægte repræsenterende hver person med en gennemsnitsvægt på 75 kg skal fastgøres på hver plads med sikkerhedsbælte med tyngdepunktet ca. 300 mm over sædet, så at vægten giver samme effekt med hensyn til stabilitet, som når redningsbåden er lastet med det antal personer, til hvilket den skal godkendes. Ved anvendelse af passende midler til at tørne redningsbåden omkring dens langskibs akse til en hvilken som helst krængningsvinkel og derpå udløse den, skal redningsbåden i den overdækkede kondition tørnes til gradvis stigende krængningsvinkler op til og med 180 gr og skal - når den udløses - altid at vende tilbage på ret køl uden hjælp fra de ombordværende. Prøven skal gentages i den ubelastede tilstand. Medmindre motoren er indrettet til at standse automatisk, når den vendes på hovedet, skal den køre i frigear i begyndelsen af denne prøve, og der må ikke komme vand ind i motoren. Motoren skal fortsætte med at køre, når den vendes på hovedet, og køre i 10 minutter efter igen at være rettet op. Hvis motoren er indrettet til at standse automatisk, skal den let kunne starte igen, og i tilfælde af en selvoprettende delvis lukket redningsbåd efter at vandet er løbet fra redningsbåden og køre i 10 minutter, efter at redningsbåden er vendt tilbage på ret køl.

6.15.2 Bordfyldt kæntringsprøve Redningsbåden skal fyldes med vand, og alle adgangsveje forblive åbne. Ved anvendelse af passende midler til at tørne redningsbåden omkring dens langskibs akse til en hvilken som helst krængningsvinkel skal redningsbåden tørnes til en krængningsvinkel på 180 gr og derpå udløses. Redningsbåden skal opnå en stilling, der giver de ombordværende mulighed for at undslippe gennem en åbning der ligger over vandet. Der kan med henblik på denne prøve ses bort fra de ombordværendes vægt og fordeling, hvorimod udrustningen eller en tilsvarende vægt skal fastgøres i redningsbåden på dens normale position.

6.15.3 Motor inversions prøve Motoren og dens brændstoftank skal monteres på en drejelig ramme indrettet til at lade motoren dreje om en akse svarende til bådens langskibsakse. En bakke anbringes under motoren til opsamling af enhver form for olie, som måtte lække fra motoren, således at dette kan måles. Følgende fremgangsmåde skal følges: .1 start motoren og kør med fulde omdrejninger i 5 minutter; .2 stop motoren og drej den gennem 360 gr i retning med uret; .3 start motoren igen og kør med fulde omdrejninger i 10 minutter; .4 stop motoren og drej den gennem 360 gr i retning mod uret; .5 start motoren igen, kør med fulde omdrejninger i 10 minutter, stop derpå og luk for motoren; .6 lad motoren køle af; .7 start motoren og kør med fulde omdrejninger i 5 minutter; .8 drej den arbejdende motor i retning med uret gennem 180 gr, stands op i 180 gr -stillingen i 10 sekunder, drej derpå motoren yderligere 180 gr i retning med uret for at fuldføre en hel omdrejning; .9 hvis motoren er indrettet til at standse automatisk, så start igen; .10 lad motoren køre med fulde omdrejninger i 10 minutter; .11 lad motoren køle af; .12 gentag proceduren i § 6.15.3.8 ved at dreje motoren i retning mod uret; .13 gentag procedurerne i §§ 6.15.3.10 og 6.15.3.11; .14 drej motoren i retning med uret gennem 180 gr og stands motoren. Drej yderligere 180 gr for at fuldføre en omdrejning med uret; .15 start motoren igen og kør med fulde omdrejninger i 10 minutter; .16 gentag proceduren i § 6.15.3.14 ved at dreje motoren i retning mod uret; .17 start motoren igen, kør med fulde omdrejninger i 10 minutter, stop derpå, luk for motoren; og .18 skil motoren ad for undersøgelse. Under denne prøve må motoren ikke blive alt for varm, ikke fejlfunktionere eller lække mere end 250 ml olie under nogen enkelt af drejningerne. Når motoren er afmonteret, må den ikke vise tegn på overophedning eller ekstrem slitage.

6.15.4 Frit-fald prøve En redningsbåd konstrueret til udsætning ved frit fald skal gennemgå en prøveudsætning fra den højde, hvori den agtes stuvet, idet der regnes med ugunstige betingelser vedrørende trim og slagside. Redningsbåden skal være fuldt lastet. Prøveudsætningen må ikke resultere i nogen betydende skade på redningsbåden, som vil forringe dens funktionelle egenskaber.

6.16 Redningsbåde med selvstændigt luftforsyningssystem. Ud over de i §§ 6.1 til 6.15 foreskrevne prøver skal en sådan redningsbåd gennemgå følgende prøver:

6.16.1 Luftforsyningsprøve Alle redningsbådens indgange og åbninger skal lukkes til, luftforsyningen til redningsbådens indre åbnes, og motoren bringes til at køre for fulde omdrejninger i et tidsrum af 10 minutter. I dette tidsrum skal det atmosfæriske tryk inden for overdækningen løbende registreres for at konstatere, at der opretholdes et mindre overtryk af luftpå mellem 5 - 20 mbar inden i redningsbåden, og for at godtgøre, at der ikke trænger giftige luftarter ind. Selv hvis motoren skulle stoppe, må det indre lufttryk aldrig falde til under det atmosfæriske lufttryk udenfor; det må heller ikke overstige det med mere end 20 millibar under prøven. Det skal godtgøres, at når luftforsyningen opbruges, aktiveres der automatiske midler til forhindring af dannelse af et farligt undertryk inde i redningsbåden.

6.17 Brandbeskyttede redningsbåde Ud over de i §§ 6.1 til 6.16 foreskrevne prøver skal brandbeskyttede redningsbåde gennemgå følgende prøver.

6.17.1 Brandprøve

6.17.1.1 Redningsbåden skal fortøjes i midten af et område, der er ikke mindre end 5 gange redningsbådens maksimale projektionsareal, og med kanter i stand til fuldstændig at holde brandvæsken tilbage. Der skal hældes petroleum på vandet, som - når det antændes - vil vedligeholde en brand, hvis flammer fuldstændig vil omslutte redningsbåden i et tidsrum af 8 minutter.

6.17.1.2 Motoren skal køre på fulde omdrejninger, hvorimod skruen ikke behøver at rotere. Gas- og brandbeskyttelsessystemerne skal være i funktion under hele brandprøven.

6.17.1.3 Den flydende petroleum skal antændes og skal fortsætte med at brænde og omslutte redningsbåden i 8 minutter.

6.17.1.4 Temperaturen skal registreres på ikke mindre end 10 steder på redningsbådens indvendige overflade samt på ikke under 5 steder indenbords - væk fra den indvendige overflade - hvor de ombordværende måtte være placeret. Sådanne steder for temperaturmåling skal godkendes af Søfartsstyrelsen. Temperaturmålingsmetoden skal muliggøre, at den højeste temperatur registreres.

6.17.1.5 Temperaturen på den udvendige overflade samt temperaturerne inde i branden skal registreres.

6.17.1.6 Der skal løbende tages prøver af luften inde i båden, og de repræsentativt indsamlede prøver skal analyseres for tilstedeværelse og mængde af væsentlige giftige eller skadelige gasser eller stoffer. Analysen skal dække et område, der indbefatter forventede gasser af stoffer, som kan opstå, og som kan variere afhængigt af de anvendte materialer og den anvendte fremstillingsmetode.

6.17.1.7 Trykket inde i redningsbåden skal løbende registreres for at godtgøre, at der opretholdes et overtryk inde i redningsbåden.

6.17.1.8 Ved afslutningen af prøven skal redningsbåden være i en sådan tilstand, at den fortsat vil kunne anvendes i fuldt lastet tilstand. Bemærk: Søfartsstyrelsen kan frafalde denne prøve for en

 

      hvilken som helst fast overdækket redningsbåd, 

      som er identisk i konstruktion med en anden 

      redningsbåd, der har bestået denne prøve, 

      forudsat redningsbåden kun afviger i størrelse og 

      i det væsentlige har beholdt den samme form. 

      Det beskyttende system skal være lige så 

      effektivt som den afprøvede redningsbåds 

      beskyttende system. Sprinklervandhastighed og 

      vandfilmens tykkelse forskellige steder omkring 

      på skrog og overdække skal være lig med eller 

      overstige de på den oprindeligt brandprøvede 

      redningsbåd konstaterede mål. 

6.17.2 Vandsprinklerprøver

6.17.2.1 Funktionsprøve med brandbeskyttende sprinklersystem Start motoren og sprinklerpumpen. Mål - med motoren kørende med den beregnede ydelse - omdrejningstal/minut for motor og pumpe og trykket på pumpens henholdsvis suge- og trykside for at nå frem til de for hastighed og vandtryk ansatte værdier.

6.17.2.2 Sprinklerprøve når denne er indbefattet Trim efter tur redningsbåden 5 gr på næsen og 5 gr agterover og kræng den 5 gr til bagbord og 5 gr til styrbord. Kør i hver situation pumpen med den ansatte hastighed og mål trykket på suge- og trykside. Det ved hver af situationerne opnåede tryk skal være tilfredsstillende, og de observerede sprinklerforhold skal være sådan, at sprinklerfilmen dækker hele redningsbådens overflade.

6.17.2.3 Måling af tykkelsen af den sprinklede vandfilm Med redningsbåden liggende lige op og ned og på ret køl kør pumpen med den ansatte hastighed. Mål vandtrykket og den sprinklede vandfilm på redningsbådens ydre overflade. Vandtrykket og filmens tykkelse over hele redningsbådens ydre overflade - med båden liggende lige op og ned og på ret køl i ubelastet tilstand - skal være tilfredsstillende for Søfartsstyrelsen.

7 MAND-OVERBORD-BÅDE

7.1 Faste mand-overbord-både

7.1.1 Faste mand-overbord-både skal gennemgå de i §§ 6.1 til 6.13, med undtagelse af de i § 6.8.1, foreskrevne prøver, samt den i § 7.2.3.1.2 foreskrevne prøve.

7.1.2 Det skal bestemmes, hvor stor den største fuldt lastede redningsflåde er, der kan bugseres af den faste mand-overbord-båd med en hastighed på mindst 2 knob.

7.1.3 Faste mand-overbord-bådes siddepladsprøve Den faste mand-overbord-båd forsynes med sin motor og udrustning. Det antal personer med en gennemsnitsvægt på 75 kg, til hvilket mand-overbord-båden skal godkendes, skal derpå, iført redningsvest og enhver anden vigtig krævet udrustning, gå om bord; en person skal ligge ned, og de andre skal være korrekt placeret i mand-overbord-båden. Båden skal for de siddende personer være forsynet med faste sæder, placeret lavt i båden. For den liggende person skal der være mindst 2 m x 0,5 m frit, plant areal til rådighed. Den faste mand-overbord-båd skal derefter manøvreres og al ombordværende udrustning afprøves for at demonstrere, at den kan betjenes uden vanskelighed eller forstyrrelse for de ombordværende.

7.1.4 Det skal demonstreres at 2 personer i mand-overbord-båden med lethed kan hjælpe en tredje person, der skal forgive at være bevidstløs op af vandet. Den tredje person skal ligge i vandet, simulerende en tilstand af fuldstændig udmattelse. Personerne i mand-overbord-båden skal være iført godkendte redningsveste. Personen, der ligger i vandet må ikke være iført redningsdragt eller -vest. (Af sikkerhedsmæssige grunde skal personen i vandet under prøven have en tamp om livet).

7.1.5 Detaljeret inspektion En i alle henseender komplet prototype mand-overbord-båd skal på fabrikantens fabrik underkastes en detaljeret inspektion for at sikre, at alle Søfartsstyrelsens krav er opfyldt.

7.2 Permanent oppustede mand-overbord-både

7.2.1 Den oppustede mand-overbord-båd skal gennemgå de i §§ 6.5, 6.7, 6.10, 6.12, 6.13, 7.1.3 og 7.1.4 foreskrevne prøver.

7.2.2 Faldprøver

7.2.2.1 Den oppustede mand-overbord-båd komplet med al sin udrustning og en vægt svarende til dens motor og brændstof anbragt på motorens og brændstoftankens plads skal fra en højde af mindst 3 meter droppes på vandet 3 gange. Droppene i vandet skal finde sted fra stillingerne: Boven 45 gr nedad, vandret trim, og agterenden 45 gr nedad.

7.2.2.2 Ved afslutningen af disse drop skal mand-overbord-båden og dens udrustning undersøges nøje, og der må ikke være tegn på beskadigelse, som kan påvirke dens effektive funktion.

7.2.3 Belastningsprøver

7.2.3.1 Den oppustede mand-overbord-båds fribord skal tages under forskellige belastningskonditioner som følger:

 

  .1 mand-overbord-båden med al sin udrustning; 

  .2 mand-overbord-båden med al sin udrustning, motor og 

      brændstof eller en tilsvarende vægt anbragt så den 

      repræsenterer motor og brændstof; 

  .3 mand-overbord-båden med al sin udrustning og antallet af 

    personer med en gennemsnitsvægt på 75 kg, hvortil den skal 

    godkendes, således anbragt, at der opnås et ensartet 

    fribord ved opdriftsslangerne i siden; og 

  .4 mand-overbord-båden med antallet af personer, hvortil 

    den skal godkendes, og al sin udrustning, motor og 

    brændstof eller en tilsvarende vægt, der gør det ud for 

    motor og brændstof, og om nødvendigt trimmet påny. 

7.2.3.2 Med mand-overbord-båden i en hvilken som helst af de i § 7.2.3.1 foreskrevne konditioner må minimum fribordet ikke være mindre end 300 mm ved opdriftsslangerne og ikke mindre end 250 mm fra den laveste del af agterspejlet.

7.2.4 Stabilitetsprøve

7.2.4.1 Følgende prøver skal udføres med motor og brændstof eller en tilsvarende vægt anbragt på motorens og brændstoftankenes plads: .1 Det antal personer, hvortil den oppustede mand-overbord-båd skal godkendes, skal trænges sammen i samme side, med halvdelen af denne bemanding placeret siddende på opdriftsslangen, og derpå i en ende. I hvert af tilfældene skal fribordet registreres. Under disse konditioner skal fribordet overalt være positivt; og .2 mand-overbord-bådens stabilitet under entring skal godtgøres ved, at 2 personer i mand-overbord-båden demonstrerer, at de med lethed kan hjælpe en tredie person, der skal foregive at være bevidstløs, op af vandet. Den tredie person skal have ryggen vendt mod mand-overbord-bådens side, således at han ikke kan bistå sine reddere. Alle personer skal være iført godkendte redningsveste.

7.2.4.2 Disse stabilitetsprøver kan udføres med mand-overbord-båden flydende i roligt vand.

7.2.5 Havariprøve

7.2.5.1 Følgende prøver skal udføres med den oppustede mand-overbord-båd lastet med antallet af personer, hvortil den skal godkendes, både med og uden motor og brændstof (eller en hertil svarende vægt) anbragt på motorens og brændstoftankens plads: .1 med forreste opdriftskammer uoppustet; .2 med hele opdriften i den ene side af mand-overbord-båden uoppustet; og .3 med hele opdriften i den ene side samt forreste opdriftskammer uoppustede.

7.2.5.2 Under hver af de i § 7.2.5.1 foreskrevne konditioner skal samtlige de personer, hvortil mand-overbord-båden skal godkendes, bæres oppe inden i mand-overbord-båden.

7.2.6 Manøvredygtigheds- og bugserprøver

7.2.6.1 Det skal demonstreres, at den oppustede mand-overbord-båd i smult vand kan drives frem og manøvreres ved hjælp af sine årer eller pagajer med en hastighed af mindst 0,5 knob over en distance på mindst 25 meter, når den er lastet med det antal personer, (alle iført redningsveste), hvortil den skal godkendes.

7.2.6.2 Hastigheds- og manøvredygtighedsprøver skal udføres med motorer af forskillige effekter for at vurdere mand-overbord-bådens søegenskaber.

7.2.7 Opretningsprøve Det skal demonstreres, at den oppustede mand-overbord-båd med og uden motor og brændstof eller en hertil svarende vægt anbragt på motorens og brændstoftankens plads - er i stand til at blive rettet op af ikke mere end 2 personer, hvis den ligger omvendt på vandet.

7.2.8 Simuleret hårdt-vejrsprøve For at simulere brug i hårdt vejr skal den oppustede mand-overbord-båd forsynes med en motor med højere effekt end den, det er hensigten at installere, og derpå sejles hårdt i vindstyrke 4 eller 5 tilsvarende hård sø i mindst 30 minutter. Mand-overbord-båden må ikke udvise for stor bøjelighed eller varig formforandring eller have mistet mere end minimalt tryk.

7.2.9 Bordfyldningsprøve Det skal demonstreres, at mand-overbord-båd, når den er helt bordfyldt, er i stand til at flyde med sin fulde udrustning, antallet af personer, hvortil den skal godkendes, og en vægt svarende til sin motor og fyldt brændstoftank. Det skal tillige demonstreres, at mand-overbord-båden ikke deformeres alvorligt i denne kondition.

7.2.10 Overbelastningsprøver Den oppustede mand-overbord-båd belastet med 3 gange vægten af mand-overbord-båden, dens motor og brændstof, udrustning og antallet af personer hvortil den skal godkendes, skal hænges op i sit slængsystem ved en temperatur på +20 gr C med alle overtryksventiler ude af funktion. Mand-overbord-båden skal derefter belastes til 1,1 gange vægten af mand-overbord-båden, dens motor og brændstof, udrustning og antallet af personer hvortil den skal godkendes, og hænges op i sit slængsystem ved en temperatur på -30 gr C med alle overtryksventiler i funktion. Mand-overbord-båden og slængsystemet skal undersøges efter hver af prøverne og må ikke udvise noget som helst på at være beskadiget.

7.2.11 Detaljeret inspektion En i hver henseende komplet, oppustet mand-overbord-båd skal pustes fuldstændig op hos fabrikanten og gennemgå en detaljeret inspektion for at sikre, at alle Søfartsstyrelsens krav er opfyldt.

8 UDSÆTNINGS- OG INDSKIBNINGSANORDNINGER Fabrikanter af udsætnings- og indskibningsanordninger, der ønsker disse godkendt af Søfartsstyrelsen skal i tillæg til det i disse forskrifters indledning nævnte fremsende følgende materiale: .1 Generalarrangement af udsætningsmidlet af hvilket betjening og funktion fremgår samt evt. foreløbig betjeningsinstruktion. .2 Tegninger visende alle materialedimensioner, kvaliteter, svejsninger, opbygning af gear, bremser m.v. stykliste over løsdele. .3 Beregninger af alle styrkeelementer, gear, bremser m.v. med oplysning om hvilke normer, forskrifter eller regler, der er benyttet. .4 Angivelse af typebetegnelse, maksimal arbejdsbelastning, affiringshastighed, maksimal nedfiringslængde. .5 Afprøvnings procedure med rapportskema i henhold til denne paragraf. Tegningsmaterialet skal fremsendes med 3 kopier af hver.

8.1 Afprøvning af davider og udsætningsanordninger før installation

8.1.1 Davider og udsætningsanordninger bortset fra spilbremser skal underkastes en statisk prøvebelastning på 2,2 gange deres maksimale arbejdsbelastning. Med vægten i fuld udenbords position skal denne svinges i en bue på ca. 10 gr til hver side af lodret i det beregnede for- og agterplan. Prøven skal udføres i opret position efterfulgt af prøver, der simulerer tilstande om bord med slagside på 20 gr til den end og den anden side. Udsætningsanordninger for redningsbåde på olietankskibe, kemikalietankskibe og gastankskibe med endelig krængningsvinkel, der er over 20 gr udregnet i overensstemmelse med "The International Konvention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973" ("Den Internationale Konvention af 1973 til Imødegåelse af Forurening fra Skibe") med ændringer, der følger af "The 1978 Protocol" ("Protokol af 1978"), og organisationens rekommendationer, som det måtte være hensigtsmæssigt, skal afprøves til denne krængningsvinkel simulerende at udsætningsmidlet bruges på skibets laveste side. Ovennævnte prøver kan på 2-armdavider foretages særskilt med hver enkelt davidarm, idet prøvebelastningen da reduceres til 2,2 gange den belastning davidarmen er dimensioneret for. Der må ikke være tegn på deformering af betydning eller anden beskadigelse på grund af denne prøve. Udsætningsarrangementet skal ved de følgende prøver være samlet komplet svarende til, at arrangementet er installeret om bord i det skib, det skal godkendes til. Båden eller redningsflådens ydre dimension inkl. eventuelle fendere skal også indgå i arrangementet.

8.1.2 En vægt svarende til 1.1 gange den maksimale arbejdsbelastning skal ophænges og fastgøres med de påtænkte surringer med tyngdepunktet svarende til redningsbådens, redningsflådens, eller mand-overbord-bådens tyngdepunkt, når disse er lastet med normal udrustning og det antal personer de skal godkendes til i løftepunkterne med udsætningsanordningen i opret stilling. Vægten skal derefter bevæges fra fuld indenbords position til fuld udenbords position ved brug af de betjeningsanordninger, der bruges på skibet. Prøven skal gentages med udsætningsanordningen i stillinger, der simulerer en kombineret 20 gr slagside indad og 10 gr trim. Udsætningsanordninger for redningsbåde på olietankskibe, kemikalieskibe og gastankskibe med endelig krængningsvinkel, der er over 20 gr udregnet i overensstemmelse med "The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973" ("Den Internationale Konvention af 1973 til Imødegåelse af Forurening fra Skibe") med ændringer, der følger af "The 1978 Protocol" (Protocol af 1978), og organisationens rekommandationer, som det måtte være hensigtsmæssigt, skal afprøves til denne krængningsvinkel, simulerende at udsætningsmidlet bruges på skibets laveste side. Alle prøverne skal gentages med en vægt svarende til en fuldt udrustet redningsbåd uden personer eller den letteste redningsbåd og -flåde, og mand-overbord-båd der er beregnet til anvendelse i forbindelse med udsætningsanordningen for at sikre, at denne fungerer tilfredsstillende under meget lette belastningsforhold. Anordningen skal med tilfredsstillende resultat kunne udsættes og affire vægten under samtlige disse forhold, og der må ikke være tegn på deformering af betydning eller, anden beskadigelse eller fejlfunktion på grund af prøverne.

8.1.3 En vægt svarende til 1.1 gange den maksimale arbejdsbelastning skal hænges med tyngdepunktet svarende til redningsbådens, redningsflådens, eller mand-overbord-bådens tyngdepunkt, når disse er lastet med normal udrustning og det antal personer de skal godkendes til i løftepunkterne med udsætningsanordningen i opret stilling. Vægten skal derefter bevæges fra fuld indenbords position til fuld udenbords position ved brug af de betjeningsanordninger, der bruges på skibet. Anordningen skal med tilfredstillende resultat kunne bevæge den maksimale konstruerede belastning, der skal hejses, fra udenbords til indenbords position uden at forårsage varig deformation eller anden beskadigelse.

8.1.4 Spiltromler skal vindes op med det maksimalt tilladte antal vindinger, og en statisk prøvebelastning på 1.5 gange den maksimale arbejdsbelastning skal anbringes og holdes med bremsen. Denne vægt skal derpå fires mindst een fuld omdrejning af tromleakselen og stoppes ved brug af holdebremsen. En prøvebelastning på 1.1 gange den maksimale arbejdsbelastning skal derpå affires mindst 3 meter og bringes til standsning ved brat at trække bremsen til. Prøvevægten må ikke falde mere end 1 meter, efter bremsen er trukket til. Denne prøve skal gentages et antal gange. Hvis spilkontruktionen omfatter en åben bremse, skal en af disse prøver udføres med våd bremse, men i dette tilfælde kan bremselængden overskrides. De forskellige prøver skal sammenlagt nå op på en "båd-affiringsdistance" på mindst 150 meter.(Det vil sige, at denne distance er afhængig af hvor mange gange systemet er skåret). Spilbetjeningen skal også afprøves med en belastning svarende til en fuldt udrustet redningsbåd uden personer eller til den letteste redningsbåd eller -flåde, der skal bruges sammen med spillet.

8.1.5 Det skal demonstreres, at et spil beregnet til brug med en mand-overbord-båd kan hive mand-overbord-båden med antallet af personer, hvortil den ønskes godkendt, og dens udrustning eller en tilsvarende vægt op igen med en hastighed på ikke under 0.3 m/sek.

8.1.6 Spillets håndbetjening skal demonstreres. Hvis spillet er konstrueret til hurtig ophivning med håndkraft, når det er ubelastet, skal dette afprøves med en belastning på 1.5 gange det tomme løftegrejs vægt.

8.1.7 Som afslutning på prøverne skal spillet skilles ad for inspektion. Disse prøver og inspektionen skal normalt overværes af en repræsentant for Søfartsstyrelsen.

8.1.8 Søfartsstyrelsen kan, hvor man finder anledning hertil, stille krav om specielle prøver for eftervisning af, at funktions- og dimensioneringskravene er overholdt. F.eks. kulde- og varmeprøver, røntgen- og ultralydundersøgelse.

9 LINEKASTNINGSAPPARAT

9.1 Prøver for fyrværkeri Raketter, som anvendes i linekastningsapparat, skal underkastes de under 4.2.1, 4.2.3, 4.3, 4.4.1 (hvis passende), 4.4.5 og 4.4.6 foreskrevne prøver.

9.2 Funktionsprøve Der skal affyres 3 projektiler fastgjort til en line, og linen skal i stille vejr bæres mindst 230 meter ud. Sideafvigelsen fra affyringsretningen må ikke overstige 10% af længden af projektilets flugt. Såfremt projektilet affyres ved benyttelse af en sprængladning, skal eet af projektilerne affyres under benyttelse af det dobbelte af den normale ladning.

9.3 Strækprøve af line Linen skal gennemgå en strækprøve og have en brudstyrke på ikke under 2 kN.

9.4 Visuel undersøgelse Det skal ved visuel undersøgelse godtgøres, at anordningen: .1 er mærket med klare og præcise instrukser for, hvordan den skal betjenes; og .2 er mærket med en metode til bestemmelse af dens alder.

9.5 Temperaturprøve 3 individuelle enheder bestående af projektil, affyringssystem og line skal underkastes de under 4.1 foreskrevne prøver. DEL 2 PRODUKTIONS- OG INSTALLATIONSPRØVER

1. GENERELT

1.1 Udover de tilfælde, hvor der i henhold til Skibstilsynets Meddelelser "B" kapitel III stilles krav om inspektion af alle anordninger af en bestemt type, skal Søfartsstyrelsen eller en af Søfartsstyrelsen dertil godkendt institution foretage stikprøveinspektion hos fabrikanterne for at sikre, at kvaliteten af redningsmidler og de anvendte materialer er i overensstemmelse med specifikationen for det prototypegodkendte redningsmiddel.

1.2 Fabrikanterne skal indføre en procedure for kvalitetskontrol for at sikre, at redningsmidler fremstilles til samme standard som det af Søfartsstyrelsen prototypegodkendte redningsmiddel, og at de fører protokol over enhver produktionsprøve udført i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens forskrifter.

1.3 Hvor redningsmidlers rette betjening er afhængig af deres korrekte installering i skibe, skal Søfartsstyrelsen stille krav om installationsafprøvninger for at sikre, at redningsmidlerne er blevet korrekt anbragt i skibet.

2. INDIVIDUEL OPDRIFTSUDRUSTNING

2.1 Redningsveste

2.1.1 Produktionsprøver Der skal stilles krav om, at fabrikanterne udfører en opdriftsprøve på mindst 0,5% af de i en produktionsserie fremstillede redningsveste og mindst en fra hver produktionsserie skal afprøves.

2.1.2 Inspektioner foretaget af Søfartsstyrelsen Inspektion skal foretages af Søfartsstyrelsen eller en af Søfartsstyrelsen dertil godkendt institution med intervaller på mindst en ud af hver 6.000 fremstillede redningsveste, dog som minimum en inspektion pr. kalenderkvartal. Hvis fabrikantens kvalitetskontrol godtgør, at de fremstillede redningsveste vedblivende er fejlfri, kan inspektionshyppigheden reduceres til en ud af hver 12.000. Mindst en redningsvest af hver type i produktion skal vilkårligt udvælges af inspektøren og underkastes en detaljeret undersøgelse, herunder om nødvendigt skæres op. Han skal også overbevise sig om, at flydeprøverne udføres tilfredsstillende; såfremt han er i tvivl herom, skal der udføres en flydeprøve.

3. TRANSPORTABEL OPDRIFTSUDRUSTNING

3.1 Redningskranse

3.1.1 Installationsprøver Anordningerne for hurtigudløsning af de på skibets bro anbragte redningskranse udstyret med selvaktiverende røgsignaler og blus skal kontroleres for at vise, at redningskransene og deres tilbehør falder klar af skibssiden, når de udløses. Ved seriebyggede skibe er det tilstrækkeligt at afprøvningen foretages på det første skib i serien.

3.1.2 Monteringsvejledning Det skal konstateres, at redningskransene har den fornødne vægt til udløsning af signalerne samt at de selvaktiverende røgsignaler og blus er anbragt i henhold til en godkendt monteringsvejledning.

4. PYROTEKNIK TIL NøDSIGNALERING (NøDSIGNALER)

4.1 Et statistisk rimeligt antal nødsignaler fra hver produktionsserie skal aktiveres, og deres effektive funktion konstateres. De i del 1 § 4, omhandlede prøver skal udføres een gang for hver 10. produktionsserie af signaler, dog skal sådanne prøver udføres mindst een gang om året, men de behøver ikke udføres hyppigere end een gang i hvert kalenderkvartal. Hvor der er tale om fortløbende produktion af et signal, behøver de i § 4 nævnte prøver kun udføres een gang om året, såfremt Søfartsstyrelsen er overbevist om, at de kvalitetskontrolprocedurer, der følges under de fortløbende produktionsmetoder, gør en hyppigere afprøvning unødvendig.

5. REDNINGSFLÅDER OG REDNINGSBÅDE

5.1 Funktionsoppustningsprøve af redningsflåder

5.1.1 Søfartsstyrelsen skal efter eget skøn ved stikprøve udvælge en færdiggjort og operationsklar pakket redningsflåde og gennemføre en funktionsoppustningsprøve på et jævnt, tørt gulv eller i vandet, f.eks. i et svømmebassin, for at efterprøve pakning og oppustning.

5.1.2 Den faktiske fordeling af oppustning af redningsflåder i en periode overlades til Søfartsstyrelsens skøn, således at der opnås et passende udvalg af hele produktionen. Det skal påses, at der ikke kræves unødig indsats for at sikre oppustning, og at oppustningstiden er normal.

5.1.3 Hver fremstillet redningsflåde skal inspiceres for mangler og dimensionale afvigelser.

5.1.4 Hver fremstillet redningsflåde skal oppustes med luft til mindst 1,5 gange arbejdstrykket. Efter en stabileringsperiode på 30 minutter, skal trykket aflæses og registreres. Efter yderligere 30 minutters forløb må redningsflåden ikke udvise tegn på skridning i sammenføjningerne eller bristning, og trykket må ej heller falde med mere end 5%. Overtryksventilerne skal være blokeret til denne prøve. Efter prøven skal hver overtryksventil afprøves til behørigt åbnings- og lukketryk.

5.1.5 Det skal ved oppustning med luft til arbejdstryk efterprøves, at hvert af de oppustede kamre i hver af de fremstillede redningsflåder er en gastæt enhed. Efter 30 minutters forløb skal trykket efterprøves og om nødvendigt justeres til arbejdstrykket. Efter yderligere 1 times forløb må trykket ikke være faldet med mere end 2%, når der er kompenseret for ændringer i temperatur og barometerstand. Der kan afprøves mere end eet kammer ad gangen, men tilstødende kamre med fælles membran skal under prøven være åbne mod atmosfæren.

5.1.6 Hvis isolationen af redningsflådens bund tilvejebringes ved oppustning, skal bunden pustes op til det konstruerede tryk. Efter 30 min justeres trykket til det konstruerede tryk. Efter forløbet af yderligere 1 time må trykket ikke være faldet med mere end 5%, når der er kompenseret for ændringer i temperatur og barometerstand.

5.2 Nedfirbare redningsflåder og oppustelige mand-overbord-både Hver ny nedfirbar redningsflåde skal på tilfredsstillende vis gennemgå en 10% overbelastningsprøve i overensstemmelse med de godkendte tegninger eller konstruktionsspecifikationer før den afsluttende oppustningstrykprøve. Betingelserne for den 10% overbelastningsprøve med en flåde ophængt er: .1 de 10% overbelastning skal udgøres af 10% massen af redningsflåden sammen med dens fulde udrustning og dens fulde antal personer sat til 75 kg pr. person; og .2 redningsflåden skal pustes op til normalt arbejdstryk bestemt ved overtryksventilernes lukketryk.

5.3 Redningsbåde og mand-overbord-både

5.3.1 Hver ny redningsbåd og mand-overbord-båd skal belastes til 1.1 gange den til båden hørende belastning og hænges op i sin udløsningsanordning. Redningsbåden skal derpå udløses med belastning på udløsningsanordningen. Det skal tillige konstateres, at båden er i stand til at udløses, når den er vandbåren i let tilstand og i en 10% overbelastet tilstand. Denne afprøvning skal foretages på fabrikken.

5.3.2 Hver redningsbåd og mand-overbord-båd skal funktionsprøves i mindst 2 timer, før den installeres om bord på skibet. Motoren skal dog funktionsprøves indtil alle lugtgener/røgudvikling fra isolationsmateriale m.v. er forsvundet. Prøven skal omfatte funktionen af alle systemer, inklusive betjening af kraftoverføringen i alle dens trin. Denne afprøvning skal foretages på fabrikken.

5.3.3 For hver redningsbåd og mand-overbord-båd skal der i forbindelse med installation om bord i overværelse af Søfartsstyrelsen afholdes fartsprøve. Hver redningsbåds og mand-overbord-båds fart fremover i smult vand skal, når lastet med vægte svarende til massen af dens udrustning og af antallet af personer, hvortil den skal godkendes, og med al motordrevet hjælpeudrustning i brug, være mindst 6 knob. For mand-overbord-både skal fartsprøve tillige afholdes med den fuldt udrustede båd, når denne er bemandet med et antal personer, der svarer til bådens besætning (normalt 3 personer).

6. UDSÆTNINGS- OG ANBRINGELSESANORDNINGER

6.1 Udsætningsanordninger, der betjener sig af fald og spil

6.1.1 Belastningsprøve på fabrik Hver udsætningsanordning herunder hornene bortset fra spillet skal afprøves med en statisk belastning på 2,2 gange arbejdsbelastningen med anordningen svunget fuldt ud. Anordningen må ikke blive deformeret eller skadet af prøven. Spil med bremserne slået til skal afprøves med en statisk belastning på 1,5 gange den maksimale arbejdsbelastning. Enhver af stellets og armens støbte komponenter skal hammerprøves for at fastslå, at de er solide og uden støbefejl.

6.1.2 Ubelastet affiringsprøve Redningsbåden, redningsflåden eller mand-overbord-båden lastet med sin normale udrustning eller en dertil svarende vægt skal affires ved betjening af udsætningsanordningen på dækket for at demonstrere, at redningsbådens, redningsflådens eller mand-overbord-bådens vægt er tilstrækkelig til at overvinde gnidningsmodstanden i spil, fald, blokke og dermed forbundet grej. Hastigheden, hvormed redningsbåden, redningsflåden eller mand-over-bord-båden affires i vandet, må ikke være mindre, end hvad der udledes af formlen:

 

      F = 0,4 + (0,02 x H) 

hvor F = affiringshastigheden i meter/sek. og H = højden i meter fra davidhoved til vandlinien i letteste søgående tilstand. For så vidt angår opblæsbare redningsflåder tillades at hastigheden er mindre når der er 3 mand eller færre i flåden. Den af Søfartsstyrelsen fastsatte maksimale affiringshastighed på 1,0 m/s for redningsflåder og 1,3 m/s for redningsbåde og mand-overbord-både må ikke overskrides. For demonstration af at udsætningsanordningen kan sættes i gang fra redningsbåden, redningflåden eller mand-overbord-båden, samt hvis udsætningsapparaturet betjenes fra redningsbåden, eller mand-overbord-båden ved hjælp af en medfølgende kontrolwire, skal en person entre redningsbåden, eller mand-overbord-båden og gennemføre en afprøvning af udsætningen.

6.1.3 Belastet affiringsprøve

6.1.3.1 Redningsbåden, redningsflåden eller mand-overbord-båden lastet med sin normale udrustning eller en dertil svarende masse og en masse svarende til det antal personer a 75 kg, som redningsmidlet er beregnet til +10% af arbejdsbelastningen, skal affires ved betjening af udsætningsanordningen på dækket. Når båden eller flåden er nået op på sin maksimale affiringshastighed, skal bremsen trækkes brat til for at demonstrere, at davidernes og spillenes befæstigelse i skibets struktur er tilfredsstillende. Den af Søfartsstyrelsen fastsatte maksimale affiringshastighed må ikke overskrides jfr. §6.1.2. Før og efter affiringsprøven skal befæstigelser i skibets struktur undersøges visuelt for at konstatere om forandringer er indtruffet. Det kan accepteres, at prøven simuleres ved at benytte vægte om nødvendigt ophængt i et åg, der udgør de ovennævnte belastninger.

6.1.3.2 Hvis affiring af redningsbåden dirigeres fra selve redningsbåden ved hjælp af en kontrolwire, der fødes fra en hjælpetromle på spillet, skal der rettes speciel opmærksomhed på følgende efter installation af daviderne og spillene: .1 Vægten på kontrolwiren skal være tilstrækkelig til at overvinde gnidningsmodstanden i kontrolwirens forskellige skiver, når redningsbåden svinges ud fra sin stuvede position til sin indskibningsposition; .2 det skal være muligt at betjene spilbremsen fra selve redningsbåden; .3 spilbremsen må ikke påvirkes af vægten af den fuldt udstukne kontrolwire; .4 der skal være tilstrækkelig længde af kontrolwiren tilgængelig ved redningsbåden under alle stadier af affiringen; og .5 der skal træffes foranstaltninger til at holde kontrolwirens frie ende i redningsbåden, indtil redningsbåden af operatøren er frigjort fra udsætningsanordningen.

6.1.3.3 Hvis spilbremsen sidder udsat for vejr og vind, skal affiringsprøven gentages efter at bremseoverfladen er gjort våd.

6.1.4 Ophivningsprøve

6.1.4.1 Det skal demonstreres, at redningsbåden eller -flåden med dens udrustning kan løftes tilbage til sin stuvningsposition ved hjælp af hånddrevet udstyr, og at den kan stuves og surres forsvarligt. Det skal endvidere godtgøres, at en redningsbåds udsætningsanordning ved hjælp af et motordrevet spil kan tage redningsbåden om bord igen med udrustning og dens besætning (mindst 6 personer). Hvor der benyttes midler (bowsing gear) til at bringe båden ind til skibssiden inden båden hives helt tilbage til sin stuvede position, skal det afprøves, at sådanne midler fungerer tilfredsstillende.

6.1.4.2 Hvor davider bringes tilbage til udgangsstillingen ved maskinkraft, skal det demonstreres, at kraften automatisk afbrydes, før hver davidarm tørner mod stopperne. For øvrige typer udsætningsanordninger med løbere og spil, der betjenes ved maskinkraft, skal det ligeledes godtgøres, at der forefindes sikkerhedsanordninger, som automatisk afbryder kraften før overbelastning af anordningerne finder sted.

6.1.4.3 I tilfælde, hvor der er tale om udsætningsanordninger for mand-overbord-både, skal det demonstreres, at den fuldt udrustede mand-overbord-båd lastet med en vægt svarende til antallet af personer, som den er godkendt til at bære, kan hives op med en hastighed af ikke under 0,3 m/s.

6.1.4.4 Det skal demonstreres, at mand-overbord-båden ved hjælp af hånddrevet udstyr kan hives op med det samme spil som foreskrevet i § 6.1.4.3.

6.1.4.5 Såfremt mand-overbord-båden ikke kan ombordtages til korrekt stuvet position med de i Skibstilsynets Meddelelser "B" kap. III regel 16.5 omhandlede stropper, skal det afprøves, at der forefindes midler til på en sikker måde at skifte båden over fra sådanne stropper til normalløberen eller løberne i udsætningsanordningen.

6.1.5 Udsætningsprøve ved trim og slagside

6.1.5.1 Det skal godtgøres, at redningsbåden, -flåden eller mand-overbord-båden fuldt udrustet sikkert kan affires mod et trim på op til 10 gr og en slagside op til 20 gr til den ene eller den anden side jfr. Skibstilsynet Meddelelser "B" kap. III regel 48.1.1 samt for redningsbåde kap. III regel 48.1.2 med hensyn til endelig krængningsvinkel for olietankskibe , kemikalietankskibe og gastankskibe i den lave side.

6.1.5.2 Der skal foretages fornøden undersøgelse til konstatering af at løberblokken slipper hornene på daviderne ved 20 gr slagside til modsat side.

6.1.6 Prøve for konstatering af længden på udsætningsanordningers løbere

6.1.6.1 Det skal demonstreres, at hver løber kan nå vandoverflåden med skibet i letteste søgående kondition under ugunstige forhold med hensyn til trim og med en slagside på op til 20 gr modsat side, idet der stadig skal være mindst tre tørner tilbage på spiltromlen.

6.1.7. Prøve med indskibningslejdere

6.1.7.1 Det skal demonstreres, at der ved hver indskibningslejder forefindes håndlister for at give sikker overføring fra dæk til top af lejder, samt at en enkelt lejderlængde strækker sig fra dækket til vandlinien, når skibet ligger i sin letteste søgående kondition under ugunstige forhold med hensyn til trim og med en slagside på mindst 15 gr til modsat side. Placeringen af lejderen behøver ikke at være lige ud for udsætningsstedet, men kan være i dettes nærhed.

6.1.8 Klargørings- og udsætningsprøve

6.1.8.1 Det skal demonstreres, at hver redningsbåd, redningsflåde og mand-overbord-båd er anbragt således, at to besætningsmedlemmer kan udføre klargøring og udsætning på under 5 minutter, uden at dette vanskeliggør betjeningen af nogen af de øvrige redningsbåde, redningsflåder eller mand-overbord-både på nogen af de øvrige udsætningssteder jfr. Skibstilsynets Meddelelser "B" kap. III regel 13.1.3 og regel 14.1.

6.1.9 Afprøvning af forskrevne midler til at bringe redningsbåde, mand-overbord-både og redningsflåder ind til skibssiden 6.1.9.1 Det skal demonstreres, at der for hver redningsbåd mand-overbord-båd eller redningsflåde, der bordes fra et indskibningsdæk, forefindes midler til at bringe båden eller flåden ind til skibssiden og fastholde dem ved skibssiden, således at indskibning af personer kan foregå sikkert. For redningsflåder skal det endvidere demonstreres, at åbning i gelænder eller skanseklædning samt placering af klamper eller øjebolte for fastføring af bowsingliner og styreliner er i henhold til redningsflådefabrikantens anvisninger. Denne demonstration behøver ikke nødvendigvis at gennemføres ved hver eneste udsætningsanordning om bord på skibet. Dog skal mindst eet eksemplar af hver udsætningsanordning og arrangement - herunder hver størrelse redningsflåde - afprøves.

6.1.10 Afprøvning af knudetoves længde

6.1.10.1 Hvor der medføres redningsbåde, der opfyldes foreskrifterne i skibstilsynets Meddelelser "B" kap. III regel 42 eller 43 skal det demonstreres, at knudetovene (mindst to), der er fastgjort til mellemhaleren mellem daviderne, er af tilstrækklig længde til at nå vandet, når skibet ligger i sin letteste søgående kondition under ugunstige forhold med hensyn til trim og med en slagside på mindst 20 gr til modsat side.

6.2 Installationsprøver af udsætningsanordninger for redningsflåder

6.2.1 Afprøvning af udløsningsanordninger Udløsningsanordningerne skal demonstreres og efterprøves med den belastede redningsflåde for at sikre, at den automatiske udløserkrog ikke udløses, mens den stadig er belastet.

6.2.2 Affiringsprøve En redningsflåde prøvebelastet svarende til 10% overbelastning eller en tilsvarende masse skal affires fra hver udsætningsanordning for at fastslå affiringshastigheden. Den 10% overbelastning skal være 10% af den samlede redningsflådes masse sammen med dens udrustning og det fulde antal personer sat til 75 kg pr. person. Redningsflåden skal udsættes for stød- og rykvise bevægelser for at sikre, at redningsflådens udsætningsanordning, dennes befæstigelser og understøtninger kan modstå de deraf hidrørende belastninger.

6.2.3 Tidtagning på affiringsprøve Der skal foretages tidsmåling af en samlet operationsfase, der omfatter klargøring, lastning og udsætning af 3 redningsflåder. Såfremt det ønskes, kan anvendelse af personer begrænses til klargørings- og belastningsfaserne, således at der erstattes med ballast i affirings- og udsætningsfaserne af prøven. Dette afprøvningsforløb behøver ikke nødvendigvis at gennemføres på hver eneste udsætningsanordning om bord på skibet. Dog skal mindst eet eksemplar af hver type udsætningsanordning og -arrangement afprøves således på denne måde.

6.2.3.1 Inden et skib med nedfirbare redningsflåder går i fart, skal hvert medlem af besætningen deltage i en samlet operationsfase med udsætning af en redningsflåde jfr. Skibstilsynets Meddelelser "B" kap. III regel 18.4.3.

6.2.4 Bugsertrækprøve

6.2.4.1 Med flåden liggende på vandet under et bugsertræk på 1600øN skal flåden såvel tom som fuld lastet og med anordningerne klargjort for automatisk udløsning, kunne udløses manuelt med en kraft, der skal ligge inden for et interval af 500-1000 N.

6.2.4.1.1 Prøven kan ækvivaleres af en belastningsprøve, hvor anordningerne klargjort for automatisk udløsning og krogen belastet med 1000 N kan udløses manuelt med en kraft, der skal ligge inden for intervallet 500-1000 N.

6.2.4.2 Det skal påvises, at krogen klargjort for automatisk udløsning og belastet med 1600 N ikke kan udløses manuelt med en kraft på 1000 N.

7. Afprøvning af nødlys ved mønstrings, indskibnings- og udsætningsarrangementer for redningsbåde og -flåder

7.1 Nødlys foreskrevet i Skibstilsynets Meddelelser "B" kap. III regel 11.4, 11.5, og 15.7 skal afprøves og det skal godtgøres at belysningen er tilstrækkelig.

8. Afprøvning af hovedalarmsignalsystem

8.1 Hovedalarmsignalsystemet skal afprøves og det skal kontrolleres at systemet får energi fra skibets hovedforsyning og den elektriske nødenergikilde jfr. Skibstilsynets Meddelelser "B" Kapitel III regel 50.

9. Midler der forhindrer enhver udtømning af vand i redningsbåde eller redningsflåder

9.1 Det skal godtgøres, at der forefindes midler, der forhindrer enhver udtømning af vand i redningsbåde eller redningsflåder, medens skibet forlades.

10. Indbringning af eventuelle stabilisatorvinger

10.1 Er der risiko for, at redningsbåde eller -flåder beskadiges af skibets stabilisatorvinger, skal det demonstreres, at der forefindes midler, der opfylder kravene i Skibstilsynets Meddelelser "B" kap. III regel 15.9, til at bringe stabilisatorerne indenbords.

11. Evakueringsprøve for passagerskibe

11.1 For alle redningsbåde og redningsflåder, der er nødvendige for, at samtlige ombordværende kan forlade skibet, skal det godtgøres, at de kan udsættes med fuld last af personer og udrustning inden for et tidsrum af 30 minutter fra det tidspunkt, hvor der gives signal til at forlade skibet.

11.2 Der skal foretages tidsmåling af en samlet operationsfase, der omfatter klargøring, lastning og udsætning af mindst et eksemplar af hver type udsætningsanordning og -arrangement. For redningsbåde kan tidsmålingen foretaget ved den belastede affiringsprøve sammenlægges med en tidsmåling af klargørings- og belastningsfaserne for mindst hver type redningsbåd, idet anvendelse af personer kan begrænses til disse faser. For redningsflåder anvendes tidsmålingen foretaget i henhold til § 6.2.3.

12. Evakueringsprøve for lastskibe

12.1 Det skal godtgøres, at alle redningsbåde og redningsflåder, med undtagelse af de i Skibstilsynets Meddelelser "B" kap. III regel 15.1.1 omhandlede redningsflåder, der er nødvendige for, at samtlige ombordværende kan forlade skibet, kan udsættes med fuld last af personer og udrustning inden for et tidsrum af 10 minutter fra det tidspunkt, hvor der gives signal til at forlade skibet.

12.2 Der skal foretages tidsmåling af en samlet operationsfase, der omfatter klargøring, lastning og udsætning med mindst et eksemplar af hver type udsætningsanordning og -arrangement. For redningsbåde kan tidsmålingen foretaget ved den belastede affiringsprøve sammenlægges med en tidsmåling af klargørings- og belastningsfaserne for mindst hver type redningsbåd, idet anvendelse af personer kan begrænses til disse faser. For redningsflåder anvendes tidsmålingen foretaget i henhold til § 6.2.3.

13. Oversigt over inspektioner og installationsprøver m.v.

13.1 Følgende prøver skal i forbindelse med installation om bord overværes af Søfartsstyrelsen.

 

                         Reference 

                         Medd. "B" 

 "Vejled- 

                         kap. III   ningen" 

                                del II 

 13.1.1 Redningskranse 

   .1 Hurtigudløsning af redningskranse på bro. 3.1 

 13.1.2 Redningsbåde 

   .1 Fartprøve                 41.6.8   5.3.3 

   .2 Ubelastet affiringsprøve         48.1.4   6.1.2 

                          48.2.6 

                          48.2.7 

   .3 Belastet affiringsprøve          48.2.9   6.1.3 

   .4 Ophivningsprøve              48.1.10   6.1.4.1 

                          48.2.4   6.1.4.2 

                          48.2.5 

   .5 Udsætning ved trim og slagside      48.1.1   »6.1.5 

                          48.1.2 

   .6 Udsætningsanordningers løbere       15.6    6.1.6 

                          48.2.1 

   .7 Indskibningslejdere            11.7    6.1.7 

                          48.7 

   .8 Klargørings- og udsætningsprøve      13.1.3   6.1.8 

   .9 Eventuelle midler til at bringe/ 

     fastholde båden langs siden.       11.8    6.1.9 

   .10 Eventuelle knudetove           15.10    6.1.10 

 13.1.3 Mand-overbord-både 

   .1 Fartprøve                 47.1.5   5.3.3 

   .2 Ubelastet affiringsprøve         48.1.4   6.1.2 

                          48.2.6 

                          48.2.7 

   .3 Belastet affiringsprøve          48.2.9   6.1.3 

   .4 Ophivningsprøve              16.5    6.1.4.2 

                          48.2.3   6.1.4.3 

                          48.2.4   6.1.4.4 

                          48.2.5   6.1.4.5 

                          48.2.8 

   .5 Udsætning ved trim og slagside      48.1.1   6.1.5 

   .6 Udsætningsanordningers løbere       15.6    6.1.6 

                          48.2.1 

   .7 Klargøring- og udsætningsprøve      14.1    6.1.8 

 13.1.4 Redningsflåder 

   .1 Ubelastet affiringsprøve         48.1.4   6.1.2 

                          48.2.6 

                          48.2.7 

   .2 Belastet affiringsprøve          48.2.9   6.1.3 

                          6.2.2 

                          6.2.3 

   .3 Ophivningsprøve              48.2.4   6.1.4.1 

                          6.1.4.2 

   .4 Udsætning ved trim og slagside      48.1.1   6.1.5 

   .5 Udsætningsanordninger løbere       15.6    6.1.6 

                          48.2.1 

   .6 Indskibningslejdere            11.7    6.1.7 

                          48.7 

   .7 Klargørings og udsætningsprøve      13.1.3   6.1.8 

   .8 Midler til at bringe/ 

     fastholde flåden langs siden       11.8    6.1.9 

   .9 Bugsertrækprøve              6.2.4 

 13.1.5 Diverse prøver 

   .1 Afprøvning af nødlys           11.4    7 

                          11.5 

                          15.7 

   .2 Afprøvning af hovedalarmsystem      50     8 

   .3 Midler der forhindrer enhver       15.8    9 

     udtømning af vand i redningsbåde 

     eller -flåder 

   .4 Indbringning af eventuelle        15.9    10 

     stabilisatorvinger 

   .5 Evakueringsprøve for passagerskibe    20.1.4   11 

   .6 Evakueringsprøve for lastskibe      26.1.5   12 

Redaktionel note
 • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen 4/88, 1988