Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse angaaende en i Paris den 6. Oktober 1921 afsluttet international Konvention om Ændringer i den i Paris den 20. Maj 1875 underskrevne internationale Meterkonvention med tilhørende Reglement. (* 1)


Under 6. November 1922 har det behaget Hans Majestæt Kongen allernaadigst at ratificere den mellem Danmark og forskellige andre Stater den 6. Oktober 1921 afsluttede Konvention om Ændringer i den i Paris den 20. Maj 1875 underskrevne internationale Meterkonvention med tilhørende Reglement

afsluttet mellem

Tyskland, Republiken Argentina, Østrig, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Kanada, Chile, Danmark, Spanien, De Forenede Stater i Amerika, Finland, Frankrig, Storbritanien, Ungarn, Italien, Japan, Meksiko, Norge, Peru, Portugal, Rumænien, Den Serbo-Kroato-Slovenske Stat, Siam, Sverige, Schweiz og Uruguay.

Konventionen er saalydende:

Undertegnede, befuldmægtigede Delegerede for ovennævnte Landes Regeringer, forsamlede til Konference i Paris, har vedtaget følgende:

Art. 1.

Artiklerne 7 og 8 i Konventionen af 20. Maj 1876 erstattes af følgende Bestemmelser:

Art. 7. - Naar Komiteen er skredet til at foretage Sammenstillinger af Maalinger vedrørende de elektriske Enheder, og naar Fællesforsamlingen enstemmigt har vedtaget Bestemmelser desangaaende, paahviler det Bureauet at fremskaffe og opbevare de elektriske Normal-Enheder med dertil hørende Certificater samt endvidere at sammenligne de nationale Normaler eller andre Præcisions-Maal med hine Normal-Enheder.

Bureauet skal endvidere udføre Bestemmelser vedrørende fysiske Konstanter, hvor et mere indgaaende Kendskab til disse kan tjene til at fremme Nøjagtigheden og til bedre at sikre Ensartetheden indenfor de Omraader, hvorunder ovenfor nævnte Enheder hører. (Art. 6 og 1ste Stykke af Art. 7).

Endelig paahviler det Bureauet at sammenstille lignende Bestemmelser, som maatte være udført af andre Instituter.

Art. 8. - De internationale Prototyper og Normaler med tilhørende Certifikater opbevares i Bureauet og Adgangen til dem er udelukkende forbeholdt den internationale Komite.

Art. 2.

Artiklerne 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18 og 20 i det til Konventionen af 20. Maj 1875 hørende Reglement erstattes af følgende Bestemmelser:

Art. 6. - De aarlige Tilskud til det internationale Bureau bestaar af et fast Tilskud og af et Tillægs-Tilskud.

Det faste Tilskud andrager normalt 250 000 Frcs., men kan, dersom Komiteen enstemmigt vedtager det, forhøjes til 300 000 Frcs. Dette Tilskud ydes af alle Stater og selvstyrende Kolonier, der har tiltraadt Meter-Konventionen inden den 6te Fællesforsamlings Afholdelse.

Tillægs-Tilskuddet dannes af de Bidrag, der ydes af de Stater og selvstyrende Kolonier, der har tiltraadt Meter-Konventionen efter nævnte Fællesforsamling.

Komiteen skal efter Direktørens Forslag udfærdige det aarlige Budget, der ikke maa overstige det Beløb, der er fastsat i nærværende Artikels 2det og 3die Stykke. Dette Budget skal hvert Aar opføres i en særlig Finans-Rapport til Underretning for de høje kontraherende Parters Regeringer.

Dersom Komiteen maatte anse det for nødvendigt enten at forhøje det faste aarlige Tilskud udover de nævnte 300 000 Frcs. eller at ændre Beregningen vedrørende de i nærværende Reglements Art. 20 fastsatte Bidrag, maa Komiteen give de respektive Regeringer Meddelelse derom saa betids, at disse kan give de nødvendige Instrukser til deres Delegerede paa den følgende Fællesforsamling, for at de Bestemmelser, denne træffer, kan have fuld Gyldighed. Bestemmelsen er kun gyldig, naar ingen af de kontraherende Stater har tilkendegivet eller paa Fællesforsamlingen tilkendegiver en modsat Opfattelse.

Dersom et Land i 3 Aar har undladt at betale sit Bidrag, bliver dette fordelt mellem de andre Lande i Forhold til disse Landes egne Bidrag. Disse Tillægs-Beløb, der saaledes betales af Staterne, for at Tilskuddet til Bureauet kan naa den fastsatte Størrelse, betragtes som et Udlæg for det Land, der er i Restance, og dersom dette Land senere betaler sin Restance, tilbagebetales de udlagte Beløb de paagældende Lande.

De Fordele og Rettigheder, som erhverves ved Tiltrædelse af Meter- Konventionen, sættes foreløbig ud af Kraft for de Staters Vedkommende, der i 3 Aar ikke har betalt deres pligtige Bidrag.

Efter Forløbet af yderligere 3 Aar bliver den Stat, der fremdeles er i Restance med sine Bidrag, udelukket fra at paaberaabe sig Konventionen, og Beregningen af de forskellige Staters Bidrag fastsættes paany i Henhold til Bestemmelserne i nærværende Reglements Art. 20.

Art. 8. - Den i Konventionens Art. 3 omtalte internationale Komite skal bestaa af 18 Medlemmer, alle henhørende til forskellige Lande.

Ved Fornyelse af den internationale Komite afgaar hver Gang Halvdelen af Medlemmerne, hvorved iagttages, at de Medlemmer, der paa Grund af Vakance midlertidigt i Tidsrummet mellem 2 Fællesforsamlinger er blevet indvalgt i Komiteen, først afgaar. Det bestemmes ved Lodtrækning, hvilke af de andre der skal fratræde.

De udtrædende Medlemmer kan genvælges.

Art. 9. - Den internationale Komite konstituerer sig, idet den selv ved hemmelig Afstemning vælger sin Formand og sin Sekretær. Disse Udnævnelser skal meddeles de høje kontraherende Parters Regeringer.

Komiteens Formand og Sekretær og Bureauets Direktør skal tilhøre forskellige Stater.

Er den internationale Komite først konstitueret, kan der ikke foretages nye Valg eller Udnævnelser til Komiteen, før 3 Maaneder efter at alle Medlemmer er bleven underrettet om den indtrufne Vakance, der giver Anledning til Nyvalg.

Art. 10. - Den internationale Komite leder alle de metrologiske Arbejder, som de høje kontraherende Parter maatte træffe Bestemmelse om at lade udføre i Fællesskab.

Det paahviler desuden Komiteen at føre Tilsyn med Opbevaringen af de internationale Prototyper og Normaler.

Endelig kan den optage Samarbejde med Specialister paa det metrologiske Omraade og sammenstille Resultaterne af disses Arbejder.

Art. 11. - Komiteen samles mindst een Gang hvert andet Aar.

Art. 12. - Ved Afstemning indenfor Komiteen træffes Afgørelserne efter almindelig Stemmeflerhed; i Tilfælde af Stemmelighed gør Formandens Stemme Udslaget. Beslutningerne er kun gyldige, dersom Antallet af de tilstedeværende Medlemmer udgør i det mindste Halvdelen af de i Komiteen indvalgte Medlemmer.

Med dette Forbehold har de fraværende Medlemmer Ret til at overdrage deres Stemmeret til tilstedeværende Medlemmer, der i saa Tilfælde skal godtgøre saadan Bemyndigelse. Det samme gælder med Hensyn til Udnævnelser ved hemmelig Afstemning.

Direktøren for Bureauet har Stemmeret i Komiteen.

Art. 15. - Den internationale Komite udarbejder et detailleret Reglement vedrørende Bureauets Organisation og Arbejdsprogram, og fastsætter Taksten for den Betaling, der skal erlægges for, de i Konventionen Art. 6 og 7 nævnte særlige Arbejder.

Betalingen herfor skal anvendes til Forbedring af Bureauets videnskabelige Materiel. Til Pensionsfonden kan der aarlig forlods afsættes et Beløb af de af Bureauet oppebaarne samlede Afgifter.

Art. 17. - For Antallet af Bureauets Personale fastsættes der ved et af Komiteen udarbejdet Reglement et Maksimum for hver enkelt Gruppe af Tjenestemænd.

Direktøren og hans Assistenter (adjoints) vælges af den internationale Komitee ved hemmelig Afstemning. Deres Udnævnelse skal meddeles til de høje kontraherende Parters Regeringer.

Direktøren udnævner det øvrige Personale indenfor de af det i nærværende Artikels 1ste Stykke nævnte Reglement fastsatte Grænser.

Tillægs-Bidraget beregnes ligeledes paa Basis af Indbyggerantallet og er lig det Beløb, som de Stater, der tidligere har tiltraadt Konventionen, betaler under lige Forhold.

Dersom en Stat, der har tiltraadt Konventionen, erklærer at ville udvide de derved vundne Fordele til en eller flere af dens ikke-selvstyrende Kolonier, skal de paagældende Koloniers Indbyggerantal, ved Beregningen af Bidrags-Skalaen, medregnes i Statens Indbyggerantal.

Naar en Koloni, der er anerkendt som selvstyrende, maatte ønske at tiltræde Konventionen, skal den ved dens Tiltræden af Konventionen betragtes, alt efter Moderlandets Bestemmelse, enten som en af dette afhængig Koloni, eller som en kontraherende Stat.

Art. 3.

Enhver Stat kan tiltræde nærværende Konvention ved at underrette den franske Regering om sin Tiltrædlelse, og denne giver da Meddelelse herom til alle de kontraherende Stater ud til Formanden for den internationale Komite for Vægt og Maal.

Enhver ny Tiltrædelse af Konventionen af 20. Maj 1875 medfører obligatarisk Tilslutning til nærværende Konvention.

Art. 4.

Nærværende Konvention skal ratificeres. Enhver Stat skal snarest muligt sende sin Ratifikation til den franske Regering, der giver Meddelelse herom til de andre Signatarmagter. Ratifikationerne skal deponeres i den franske Regerings Arkiv. Nærværende Konvention træder i Kraft for hver Signatarmagts Vedkommende, samme Dag, det paagældende Lands Ratifikation deponeres.

Udfærdiget i Seevres, den 6. Oktober 1921, i et enkelt Eksemplar, der

forbliver deponeret i den franske Regerings Arkiv, og hvoraf

autentisk genpart tilstilles hver af Signatarmagterne.

Nævnte Eksemplar, dateret som ovenfor nævnt, kan underskrives indtil 31. Marts 1922.

Til Bekræftelse heraf har nedennævnte befuldmægtigede Delegerede, hvis Fuldmagter er befundne at være i god og behørig Form, underskrevet nærværende Konvention:

For Tyskland: Forster, Køsters.

- Republiken Argentina: M. T. de Alvear, Luis Bemberg.

- Østrig: Mayrhauser.

- Belgien: Ern. Pasquier.

- Brasilien: Franc. Ramos de Andrade Neves.

- Bulgarien: Savoff.

- Kanada: Hardinge of Penshurst, J. E. Sears, jr.

- Chile: M. Amunategui.

- Danmark: K. Prytz.

- Spanien: Severo Gomez Nunez.

- De Forenede Stater i Amerika: Sheldon Whitehouse, Samuel- W.Stratton.

- Finland: G. Melander.

- Frankrig: P. Appell, Paul Janet A. Perot, J. Violle.

- Storbritanien: Hordinge of Penshurst, J. E. Sears jr., P. A. Mac Mahon.

- Ungarn: Bodola Lajos.

- Italien: Vito Volterra, Napoleone Reggiani.

- Japan: A. Tanakadate, Saishiro Koshida.

- Meksiko: Juan F. Urquidi.

- Norge: D. Isaachsen.

- Peru: G. Tirado.

- Portugal: Armando Navarro.

- Rumænien: St. Hepites, C. Statescu.

- Den Serbo-Kroato-Slovenske Stat: M.Bochkovitch, Celestin Kargatchin.

- Siam: Damras.

- Sverige: K. A. Wallroth, Ivar Fredholm.

- Schweiz: Raoul Gautier.

- Uruguay: J.-C. Blanco.

Handelsministeriet, den 26. Marts 1923

Jørgen Christensen.

Gustav Arendrup.

Redaktionel note
  • BEK 84 af 27/08/1982
  • BEK 78 af 26/08/1977
  • BEK 132 af 04/11/1975
  • BEK 95 af 27/10/1971
  • BEK 45 af 26/04/1965
  • (* 1) Andre landes tiltrædelse: