Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af Patentsamarbejdstraktaten (PCT) af 19. juni 1970. (* 1)


Ved kgl. resolution af 1. september 1978 har Danmark ratificeret en i Washington den 19. juni 1970 udfærdiget patentsamarbejdstraktat.

Traktatens ordlyd er som følger:

Patentsamarbejdstraktat

Udfærdiget i Washington den 19. juni 1970

INDHOLDSFORTEGNELSE

Præambel

Indledende bestemmelser

 

  Artikel 1:  Oprettelse af en union 

  Artikel 2:  Definitioner 

Kapitel I: International ansøgning og international nyhedsundersøgelse

 

  Artikel 3:  Den internationale ansøgning 

  Artikel 4:  Ansøgningsdokumentet 

  Artikel 5:  Beskrivelsen 

  Artikel 6:  Kravene 

  Artikel 7:  Tegningerne 

  Artikel 8:  Begæring om prioritet 

  Artikel 9:  Ansøgeren 

  Artikel 10:  Den modtagende myndighed 

  Artikel 11:  Den internationale ansøgnings indleveringsdag og 

         virkninger 

  Artikel 12:  Fremsendelse af den internationale ansøgning til Det 

         internationale Bureau og den internationale 

         nyhedsundersøgende myndighed 

  Artikel 13:  Designerede myndigheders adgang til genpart af den 

         internationale ansøgning 

  Artikel 14:  Visse mangler ved den internationale ansøgning 

  Artikel 15:  Den internationale nyhedsundersøgelse 

  Artikel 16:  Den internationale nyhedsundersøgende myndighed 

  Artikel 17:  Behandlingen ved den internationale 

         nyhedsundersøgende myndighed 

  Artikel 18:  Den internationale nyhedsundersøgelsesrapport 

  Artikel 19:  Ændring af kravene ved Det international Bureau 

  Artikel 20:  Fremsendelse til designerede myndigheden 

  Artikel 21:  International offentliggørelse 

  Artikel 22:  Genpart, oversættelse og afgift til designerede 

         myndigheder 

  Artikel 23:  Udsættelse af den nationale behandling 

  Artikel 24:  Eventuelt tab af virkning i designerede stater 

  Artikel 25:  Designerede myndigheders efterprøvning 

  Artikel 26:  Mulighed for berigtigelse ved designerede 

         myndigheder 

  Artikel 27:  Nationale forskrifter 

  Artikel 28:  Ændring af krav, beskrivelse og tegninger ved 

         designerede myndigheder 

  Artikel 29:  Virkningerne af den internationale offentliggørelse 

  Artikel 30:  Den Internationale ansøgnings fortrolige karakter 

 Kapitel II: International præliminær prøvning 

  Artikel 31:  Begæring om international præliminær prøvning 

  Artikel 32:  Den internationale prøvningsmyndighed 

  Artikel 33:  Den internationale præliminære prøvning 

  Artikel 34:  Behandling ved den internationale prøvningsmyndighed 

  Artikel 35:  Den internationale prøvningsrapport 

  Artikel 36:  Fremsendelse og oversættelse af den internationale 

         prøvningsrapport 

  Artikel 37:  Tilbagetagelse af begæring eller udvælgelse 

  Artikel 38:  Den internationale præliminære prøvnings fortrolige 

         karakter 

  Artikel 39:  Genpart, oversættelse og afgift til udvalgte 

         myndigheder 

  Artikel 40:  Udsættelse af national prøvning og anden behandling 

  Artikel 41:  Ændring af krav, beskrivelse og tegninger ved 

         udvalgte myndigheder 

  Artikel 42:  Resultatet af national prøvning hos udvalgte 

         myndigheder 

 Kapitel III: Almindelige bestemmelser 

  Artikel 43:  Begæring om visse former for beskyttelse 

  Artikel 44:  Begæring om to former for beskyttelse 

  Artikel 45:  Traktater om regionale patenter 

  Artikel 46:  Ukorrekt oversættelse af den internationale 

         ansøgning 

  Artikel 47:  Tidsfrister 

  Artikel 48:  Manglende overholdelse af visse tidsfrister 

  Artikel 49:  Ret til at optræde over for internationale 

         myndigheder 

 Kapitel IV: Tekniske tjenesteydelser 

  Artikel 50:  Oplysningstjeneste vedrørende patenter 

  Artikel 51:  Teknisk bistand 

  Artikel 52:  Forholdet til andre bestemmelser i traktaten 

 Kapitel V: Administrative bestemmelser 

  Artikel 53:  Forsamlingen 

  Artikel 54:  Eksekutivkomiteen 

  Artikel 55:  Det internationale Bureau 

  Artikel 56:  Komiteen for teknisk samarbejde 

  Artikel 57:  Finansiering 

  Artikel 58:  Gennemførelsesforskrifterne 

 Kapitel VI: Uoverensstemmelser 

  Artikel 59:  Uoverensstemmelser 

 Kapitel VII: Revision og ændring 

  Artikel 60:  Revision af traktaten 

  Artikel 61:  Ændring af visse bestemmelser i traktaten 

 Kapitel VIII: Afsluttende bestemmelser 

  Artikel 62:  Tiltrædelse af traktaten 

  Artikel 63:  Traktatens ikrafttræden 

  Artikel 64:  Forbehold 

  Artikel 65:  Trinvis anvendelse 

  Artikel 66:  Opsigelse 

  Artikel 67:  Undertegnelse og sprog 

  Artikel 68:  Deponering 

  Artikel 69:  Meddelelser 

De kontraherende stater har -

i ønsket om at yde bidrag til videnskabens og teknikkens udvikling,

i ønsket om at styrke retsbeskyttelsen af opfindelser,

i ønsket om at forenkle og billiggøre opnåelsen af beskyttelse af opfindelser, når en sådan søges i flere lande,

i ønsket om at lette og fremskynde offentlighedens adgang til tekniske oplysninger indeholdt i dokumenter, der beskriver nye opfindelser,

i ønsket om at støtte og fremskynde den økonomiske udvikling i udviklingslandene ved at iværksætte foranstaltninger, der er egnet til at forøge effektiviteten af deres nationale eller regionale retssystemer, som er udviklet med henblik på beskyttelse af opfindelser, ved at tilvejebringe let tilgængelige oplysninger om tilstedeværelsen af tekniske løsninger, som er anvendelige i forbindelse med deres særlige behov, og ved at lette adgangen til den moderne tekniks stadigt voksende mængde, og

i den overbevisning, at samarbejde mellem nationer i høj grad vil fremme opnåelsen af disse mål -

afsluttet nærværende traktat.

Indledende bestemmelser

Artikel 1

Oprettelse af en union

 • 1) De stater, som har tiltrådt denne traktat (herefter benævnt »de kontraherende stater«), udgør en union for samarbejde om indlevering, nyhedsundersøgelse og prøvning af ansøgninger om beskyttelse af opfindelser og om særlige tekniske tjenesteydelser. Unionen benævnes »Den internationale Patentsamarbejdsunion«.
 • 2) Ingen bestemmelse i denne traktat skal kunne fortolkes som en indskrænkning af de rettigheder, der i henhold til Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret tilkommer enhver, der er statsborger eller har bopæl i de stater, der omfattes af denne konvention.

Artikel 2

Definitioner

Ved anvendelsen af denne traktat og gennemførelsesforskrifterne gælder nedennævnte definitioner, medmindre andet udtrykkeligt er bestemt:

 • i) Ved »ansøgning« forstås en ansøgning om beskyttelse af en opfindelse; betegnelsen »ansøgning« fortolkes som betegnelse for ansøgninger om patenter på opfindelser, opfindercertifikater, brugsmønstercertifikater, brugsmønstre, tillægspatenter eller tillægscertifikater, tillæg til opfindercertifikater og tillæg til brugsmønstercertifikater.
 • ii) Betegnelsen »patent« fortolkes om betegnelse for patenter på opfindelser, opfindercertifikater, brugsmønstercertifikater, brugsmønstre, tillægspatenter eller tillægscertifikater, tillæg til opfindercertifikater og tillæg til brugsmønstercertifikater.
 • iii) Ved »nationalt patent« forstås et patent meddelt af en national myndighed.
 • iv) Ved »regionalt patent« forstås et patent meddelt af en national eller mellemstatslig myndighed, der er beføjet til at meddele patenter med virkning i mere end een stat.
 • v) Ved »regional ansøgning« forstås en ansøgning om regionalt patent.
 • vi) Betegnelsen »national ansøgning« fortolkes som betegnelse for ansøgninger om nationale og regionale patenter, som ikke indleveres under anvendelse af bestemmelserne i denne traktat.
 • vii) Ved »international ansøgning« forstås en ansøgning indleveret under anvendelse af bestemmelserne i denne traktat.
 • viii) Betegnelsen »ansøgning« fortolkes som betegnelse for internationale og nationale ansøgninger.
 • ix) Betegnelsen »patent« fortolkes som betegnelse for nationale og regionale patenter.
 • x) Betegnelsen »national lovgivningen« fortolkes som betegnelse for en kontraherende stats nationale lovgivning eller, når det drejer sig om en regional ansøgning eller et regionalt patent, for den traktat, i henhold til hvilken regionale ansøgninger indleveres, eller regionale patenter meddeles.
 • xi) Med henblik på beregning af tidsfrister forstås ved »prioritetsdag«:
 • a) i tilfælde af, at der i en international ansøgning begæres prioritet i henhold til artikel 8, dagen for indleveringen af den ansøgning, der påberåbes som prioritetsbegrundende,
 • b) i tilfælde af, at der i en international ansøgning begæres prioritet på grundlag af flere ansøgninger i henhold til artikel 8, dagen for indleveringen af den første ansøgning, der påberåbes som prioritetsbegrundende,
 • c) i tilfælde af, at der i en international ansøgning ikke begæres prioritet i henhold til artikel 8, ansøgningens internationale indleveringsdag.
 • xii) Ved »national myndighed« forstås det forvaltningsorgan i en kontraherende stat, under hvilket meddelelse af patenter henhører; betegnelsen »national myndighed« fortolkes også som betegnelse for ethvert mellemstatsligt organ, til hvilket flere stater har givet beføjelse til at meddele regionale patenter, forudsat at mindst een af disse stater er blandt de kontraherende, og forudsat at de pågældende stater har bemyndiget organet til at påtage sig de forpligtelser og udøve de beføjelser, som denne traktat og gennemførelsesforskrifterne fastsætter for nationale myndigheder.
 • xiii) Ved »designeret myndighed« forstås den nationale myndighed i eller fungerende for den stat, der er designeret af ansøgeren i henhold til denne traktats kapitel I.
 • xiv) Ved »udvalgt myndighed« forstås den nationale myndighed i eller fungerende for den stat, der er udvalgt af ansøgeren i henhold til denne traktats kapitel II.
 • xv) Ved »modtagende myndighed« forstås den nationale myndighed eller det mellemstatslige organ, til hvilket den internationale ansøgning er indleveret.
 • xvi) Ved »Unionen« forstås Den internationale Patentsamarbejdsunion.
 • xvii) Ved »Forsamlingen« forstås Unionens forsamling.
 • xviii) Ved »Organisationen« forstås Verdensorganisationen for intellektuel ejendomsret.
 • xix) Ved »Det internationale Bureau« forstås Organisationens internationale bureau og - så længe dette eksisterer - Det forenede internationale Bureau for beskyttelse af intellektuel ejendomsret (BIRPI).
 • xx) Ved »generaldirektøren« forstås Organisationens generaldirektør og - så længe BIRPI eksisterer - BIRPI's direktør.

Kapitel I

International ansøgning og international nyhedsundersøgelse

Artikel 3

Den internationale ansøgning

 • 1) Ansøgninger om beskyttelse af opfindelser i enhver af de kontraherende stater kan indleveres som internationale ansøgninger i henhold til denne traktat.
 • 2) En international ansøgning skal i overensstemmelse med bestemmelserne i denne traktat og gennemførelsesforskrifterne omfatte et ansøgningsdokument, en beskrivelse, et eller flere krav, en eller flere tegninger (når sådanne er nødvendige) og et sammendrag.
 • 3) sammendraget tjener kun til at give teknisk information og kan ikke tages i betragtning til andre formål, specielt ikke med hensyn til fortolkning af omfanget af den beskyttelse, der ansøges om.
 • 4) Den internationale ansøgning
 • i) skal være affattet på et foreskrevet sprog,
 • ii) skal opfylde de foreskrevne formelle krav,
 • iii) skal opfylde det foreskrevne krav til opfindelsens enhed,
 • iv) er undergivet bestemmelserne om betaling af de foreskrevne afgifter.

Artikel 4

Ansøgningsdokumentet

 • 1) Ansøgningsdokumentet skal indeholde:
 • i) et andragende om, at den internationale ansøgning behandles i overensstemmelse med denne traktat,
 • ii) angivelse (designering) af den eller de kontraherende stater, i hvilke beskyttelse af opfindelsen ønskes på grundlag af den internationale ansøgning (»designerede stater«); hvis meddelelsen af et regionalt patent for en designeret stat er mulig, og ansøgeren foretrækker et regionalt patent for et nationalt patent, skal dette angives i ansøgningsdokumentet; hvis ansøgeren i henhold til en traktat om et regionalt patent ikke kan begrænse sin ansøgning til visse af signatarstaterne, anses designeringen af en af disse stater og angivelsen af ønsket om at få meddelt det regionale patent som designering af alle signatarstaterne; hvis designeringen af en stat i henhold til dennes nationale lovgivning medfører, at ansøgningen behandles som en ansøgning om et regionalt patent, anses designeringen af denne stat som udtryk for ønsket om at opnå det regionale patent,
 • iii) ansøgerens og (hvis en sådan findes) fuldmægtigens navn samt andre foreskrevne data vedrørende ansøgeren og den eventuelle fuldmægtig,
 • iv) opfindelsens benævnelse,
 • v) opfinderens navn og andre foreskrevne data vedrørende opfinderen, hvis den nationale lovgivning i mindst een af de designerede stater kræver, at disse oplysninger meddeles samtidig med indleveringgen af en national ansøgning. I modsat fald kan disse oplysninger gives enten i ansøgningsdokumentet eller i særskilte meddelelser stilet til hver af de designerede myndigheder, hvis nationale lovgivning kræver, at oplysningerne gives, men tillader, at de meddeles senere end ved indleveringen af en national ansøgning.
 • 2) Enhver designering er undergivet bestemmelserne om betaling af den foreskrevne afgift inden for den fastsatte frist.
 • 3) Medmindre ansøgeren anmoder om nogen af de andre former for beskyttelse som omhandlet i artikel 43, betyder designeringen, at den ønskede beskyttelse består i meddelelsen af et patent af eller for den designerede stat. Artikel 2, ii), finder ikke anvendelse i forbindelse med denne bestemmelse.
 • 4) Undladelse af i ansøgningsdokumentet at angive opfinderens navn og andre foreskrevne data vedrørende opfinderen er uden betydning i de designerede stater, hvis nationale lovgivning kræver, at disse oplysninger gives, men tillader, at de meddeles senere end ved indleveringen af en national ansøgning. Undladelse af at give disse oplysninger i en særskilt meddelelse er uden betydning i de designerede stater, hvis nationale lovgivning ikke kræver, at oplysningerne gives.

Artikel 5

Beskrivelsen

Beskrivelsen skal forklare opfindelsen på en så tydelig og fuldstændig måde, at en fagmand på grundlag deraf kan udøve opfindelsen.

Artikel 6

Kravene

Kravet eller kravene skal angive, hvad der søges beskyttet. Kravene skal være klare og kortfattede. De skal i fuldt omfang være underbygget af beskrivelsen.

Artikel 7

Tegningerne

 • 1) Med forbehold af bestemmelsen i stk. 2, ii), udkræves tegninger, når disse er nødvendige for forståelsen af opfindelsen.
 • 2) I tilfælde af, at opfindelsens karakter tillader illustration ved tegninger, uden at disse er nødvendige for forståelsen af opfindelsen:
 • i) kan ansøgeren vedlægge den internationale ansøgning sådanne tegninger ved indleveringen,
 • ii) kan en designeret myndighed kræve, at ansøgeren indleverer sådanne tegninger til den inden for den fastsatte frist.

Artikel 8

Begæring om prioritet

 • 1) En international ansøgning kan indeholde en erklæring som foreskrevet i gennemførelsesforskrifterne, i hvilken prioritet begæres på grundlag af en eller flere tidligere ansøgninger indleveret i eller for et hvilket som helst land, som har tiltrådt Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret.
 • 2) a) Med forbehold af bestemmelsen under b) er betingelserne for og virkningen af enhver i henhold til stk. 1 fremsat prioritetsbegæring som angivet i artikel 4 i Stockholm-affattelsen af Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret.
 • b) En international ansøgning, for hvilken prioritet begæres på grundlag af en eller flere tidligere ansøgninger indleveret i eller for en kontraherende stat, kan designere denne stat. I tilfælde af, at prioritet i den internationale ansøgning begæres på grundlag af en eller flere nationale ansøgninger indleveret i eller for en designeret stat, eller at prioritet begæres på grundlag af en international ansøgning, der kun har designeret een stat, er betingelserne for og virkningen af prioritetsbegæringen i den pågældende stat underkastet denne stats nationale lovgivning.

Artikel 9

Ansøgeren

 • 1) Enhver, der har bopæl eller er statsborger i en kontraherende stat, kan indlevere en international ansøgning.
 • 2) Forsamlingen kan træffe bestemmelse om at tillade bosatte og statsborgere i lande, som har tiltrådt Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret, men ikke har tiltrådt denne traktat, at indlevere internationale ansøgninger.
 • 3) Begreberne »bopæl« og »statsborgerforhold« og herunder begreberne »bosatte« og »statsborgere« samt anvendelsen af disse begreber i tilfælde, hvor der er flere ansøgere, eller hvor ansøgerne ikke er de samme for alle designerede stater, bestemmes nærmere i gennemførelsesforskrifterne.

Artikel 10

Den modtagende myndighed

En international ansøgning skal indleveres til den foreskrevne modtagende myndighed, som kontrollerer og behandler ansøgningen som fastsat i denne traktat og gennemførelsesforskrifterne.

Artikel 11

Den internationale ansøgnings indleveringsdag og virkninger

 • 1) Den modtagende myndighed fastsætter som international indleveringsdag datoen for modtagelsen af den internationale ansøgning under forudsætning af, at myndigheden ved modtagelsen har fastslået:
 • i) at ansøgeren ikke åbenbart, på grund af bopæl eller statsborgerforhold savner retten til indlevering af en international ansøgning til den modtagende myndighed,
 • ii) at den internationale ansøgning er affattet på det foreskrevne sprog,
 • iii) at den internationale ansøgning i det mindste omfatter følgende bestanddele:
 • a) angivelse af, at den er indleveret som en international ansøgning,
 • b) designeringen af mindst een kontraherende stat,
 • c) ansøgerens navn som foreskrevet,
 • d) en del, der fremtræder som en beskrivelse,
 • e) en del, der fremtræder som et eller flere krav,
 • 2) a) Finder den modtagende myndighed, at den internationale ansøgning ved modtagelsen ikke opfyldte de i stk. 1 nævnte krav, opfordrer den i overensstemmelse med gennemførelsesforskrifterne ansøgeren til at indlevere den fornødne berigtigelse.
 • b) Efterkommer ansøgeren opfordringen som foreskrevet i gennemførelsesforskrifterne, fastsætter den modtagende myndighed som international indleveringsdag datoen for modtagelsen af den fornødne berigtigelse.
 • 3) Med forbehold af bestemmelsen i artikel 64, stk. 4,har enhver international ansøgning, som opfylder de i stk. 1, i)-iii), nævnte krav og for hvilken der er fastsat en international indlevereringsdag, virkning som en forskriftsmæssig national ansøgning i hver designeret stat fra den internationale indleveringsdag, der skal anses som den egentlige indleveringsdag i alle designerede stater.
 • 4) Enhver international ansøgning, som opfylder de i stk. 1, i)-iii), nævnte krav, sidestilles med en forskriftsmæssig national indlevering som angivet i Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret.

Artikel 12

Fremsendelse af den internationale ansøgning til Det internationale Bureau og den internationale nyhedsundersøgende myndighed

 • 1) Et eksemplar af den internationale ansøgning forbliver i den modtagende myndigheds varetægt (»den modtagende myndigheds eksemplar«), et eksemplar (»arkiveksemplaret«) fremsendes til Det internationale Bureau, medens et tredje eksemplar (»undersøgelseseksemplaret«) som angivet i gennemførelsesforskrifterne fremsendes til den i artikel 16 nævnte kompetente internationale nyhedsundersøgende myndighed.
 • 2) Arkiveksemplaret anses som originaleksemplaret af den internationale ansøgning.
 • 3) En international ansøgning anses for tilbagetaget, hvis arkiveksemplaret ikke er modtaget af Det internationale Bureau inden for den fastsatte frist.

Artikel 13

Designerede myndigheders adgang til genpart af den internationale ansøgning

 • 1) Enhver designeret myndighed kan anmode Det internationale Bureau om tilsendelse af en genpart af den internationale ansøgning forud for den i artikel 20 foreskrevne meddelelse, og Det internationale Bureau fremsender da en sådan genpart til den designerede myndighed snarest muligt efter udløbet af et år fra prioritetsdagen.
 • 2) a) Ansøgeren kan til enhver til fremsende en genpart af sin internationale ansøgning til enhver designeret myndighed.
 • b) Ansøgeren kan til enhver tid anmode Det internationale Bureau om at fremsende en genpart af hans internationale ansøgning til enhver designeret myndighed, og Det internationale Bureau fremsender da snarest muligt en sådan genpart til den designerede myndighed.
 • c) Enhver national myndighed kan meddele Det internationale Bureau, at den ikke ønsker at modtage de under b) omhandlede genparter. I så tilfælde finder bestemmelsen ikke anvendelse i forhold til den pågældende myndighed.

Artikel 14

Visse mangler ved den internationale ansøgning

 • 1) a) Den modtagende myndighed kontrollerer om den internationale ansøgning er behæftet med nogen af nedennævnte mangler nemlig:
 • i) at den ikke er underskrevet som fastsat i gennemførelsesforskrifterne,
 • ii) at den ikke indeholder de foreskrevne oplysninger om ansøgeren,
 • iii) at den ikke indeholder en benævnelse,
 • iv) at den ikke indeholder et sammendrag,
 • v) at den ikke i den i gennemførelsesforskrifterne fastsatte udstrækning opfylder de foreskrevne formelle krav.
 • b) Hvis den modtagende myndighed konstaterer nogen af de nævnte mangler, opfordrer den ansøgeren til at berigtige den internationale ansøgning inden for den fastsatte frist. I mangel af berigtigelse anses ansøgningen for tilbagetaget, og den modtagende myndighed afgiver erklæring herom.
 • 2) Hvis en international ansøgning henviser til tegninger, som ikke forefindes i ansøgningen, giver den modtagende myndighed ansøgeren meddelelse herom. Ansøgeren kan da fremsende tegningerne inden for den fastsatte frist, og i så tilfælde er den internationale indleveringsdag den dag, på hvilken tegningerne modtages af den modtagende myndighed. I modsat fald bortses fra enhver henvisning til de pågældende tegninger.
 • 3) a) Hvis den modtagende myndighed konstaterer, at de i artikel 3, stk. 4, iv), foreskrevne afgifter ikke er betalt inden for de fastsatte frister, eller at ingen afgift i henhold til artikel 4, stk. 2, er betalt for nogen af de designerede stater, anses den internationale ansøgning for tilbagetaget, og den modtagende myndighed afgiver erklæring herom.
 • b) Hvis den modtagende myndighed konstaterer, at afgift i henhold til artikel 4, stk. 2, er betalt for en eller flere (men ikke alle) designerede stater inden for den fastsatte frist, anses designeringen af de stater, for hvilke afgiften ikke er betalt inden for den fastsatte frist, for tilbagetaget, og den modtagende myndighed afgiver erklæring herom.
 • 4) Hvis den modtagende myndighed, efter at have fastsat en international indleveringsdag for en international ansøgning, inden for den fastsatte frist konstaterer, at nogen af de i artikel 11, stk. 1, i)-iii), nævnte krav ikke var opfyldt på indleveringsdagen, anses ansøgningen for tilbagetaget, og den modtagende myndighed afgiver erklæring herom.

Artikel 15

Den internationale nyhedsundersøgelse

 • 1) Alle internationale ansøgninger gøres til genstand for international nyhedsundersøgelse.
 • 2) Formålet med den internationale nyhedsundersøgelse er at finde frem til relevant kendt teknik.
 • 3) International nyhedsundersøgelse udføres på grundlad af kravene, med behørig hensyntagen til beskrivelsen og tegningerne (hvis sådanne findes).
 • 4) Den i artikel 16 omhandlede internationale nyhedsundersøgende myndighed søger at finde frem til relevant kendt teknik i så vidt omfang, som tilgængelige hjælpemidler muliggør det, og undersøger i hvert fald det dokumentmateriale, der er angivet i gennemførelsesforskrifterne.
 • 5) a) Hvis en kontraherende stats nationale lovgivning tillader det, kan den ansøger, der indleverer en national ansøgning til denne stats nationale myndighed eller den myndighed, der handler på den pågældende stats vegne, under iagttagelse af bestemmelserne i den nævnte nationale lovgivning anmode om, at ansøgningen gøres til genstand for en nyhedsundersøgelse svarende til en international nyhedsundersøgelse (»nyhedsundersøgelse af international type«).
 • b) Hvis en kontraherende stats nationale lovgivning tillader det, kan denne stats nationale myndighed eller den myndighed, der handler på den pågældende stats vegne, underkaste en hvilken som helst national ansøgning den har modtaget, nyhedsundersøgelse af international type.
 • c) Nyhedsundersøgelse af international type foretages af den i artikel 16 omhandlede internationale nyhedsundersøgende myndighed, under hvilken en international nyhedsundersøgelse ville henhøre, hvis den nationale ansøgning var en international ansøgning og blev indleveret til den under a) og b) nævnte myndighed. Hvis den nationale ansøgning er affattet på et sprog, som den internationale nyhedsundersøgende myndighed ikke mener at beherske, skal nyhedsundersøgelsen af international type udføres på grundlag af en oversættelse, der udarbejdes af ansøgeren på et sprog, som er foreskrevet for internationale ansøgninger, og som den internationale nyhedsundersøgende myndighed har vedtaget at acceptere for internationale ansøgninger. Den nationale ansøgning og oversættelsen, når en sådan er påkrævet, skal fremstræde i den form, der er foreskrevet for internationale ansøgninger.

Artikel 16

Den internationale nyhedsundersøgende myndighed

 • 1) International nyhedsundersøgelse foretages af en international nyhedsundersøgende myndighed
 • 1) International nyhedsundersøgelse foretages af en international nyhedsundersøgende myndighed, som kan være enten en national myndighed eller et mellemstatslig organ, som f.eks. Det internationale Patent institut, hvis opgaver omfatter udfærdigelser af dokumentariske undersøgelsesrapporter om kendt teknik vedrørende opfindelser, på hvilke der ansøges om patent.
 • 2) Hvis der i tiden inden oprettelsen af en enkelt international nyhedsundersøgende myndighed findes flere sådanne, skal enhver modtagende myndighed i overensstemmelse med bestemmelserne i den i stk. 3, b), nævnte overenskomst, der kommer til anvendelse, angive den eller de internationale nyhedsundersøgende myndigheder, under hvilke nyhedsundersøgelse af internationale ansøgninger indleveret til den pågældende myndighed henhører.
 • 3) a) Internationale nyhedsundersøgende myndigheder anerkendes af Forsamlingen. Enhver national myndighed og ethvert mellemstatsligt organ, som opfylder de under c) nævnte krav, kan anerkendes som international nyhedsundersøgende myndighed.
 • b) Anerkendelsen er betinget af samtykke fra den nationale myndighed eller det mellemstatslige organ, der skal anerkendes, og af afslutningen af en overenskomst, der skal godkendes af Forsamlingen, mellem vedkommende myndighed eller organ og Det internationale Bureau. Overenskomsten skal angive parternes rettigheder og forpligtelser, specielt den pågældende myndigheds eller det pågældende organs udtrykkelige forpligtelse til at anvende og overholde alle almindelige regler for international nyhedsundersøgelse.
 • c) Gennemførelsesforskrifterne opstiller de mindstekrav, specielt med hensyn til personale og dokumentmateriale, som enhver myndighed eller ethvert organ skal opfylde før anerkendelsen og skal vedblive at opfylde, så længe anerkendelsen varer.
 • d) Anerkendelsen meddeles for en bestemt periode og kan forlænges for yderligere perioder.
 • e) Forinden Forsamlingen træffer beslutning om anerkendelse af en nationalmyndighed eller et mellemstatsligt organ eller om forlængelse af anerkendelsen, og forinden den lader en given anerkendelse udløbe, skal Forsamlingen indhente en udtalelse fra vedkommende myndighed eller organ og konsultere den i artikel 56 nævnte komite for teknisk samarbejde, når denne er oprettet.

Artikel 17

Behandlingen ved den internationale nyhedsundersøgende myndighed

 • 1) Behandlingen ved den internationale nyhedsundersøgende myndighed er underkastet bestemmelserne i denne traktat, gennemførelsesforskrifterne og den overenskomst, som Det internationale Bureau i overensstemmelse med bestemmelserne i traktaten og gennemførelsesforskrifterne opretter med myndigheden.
 • 2) a) Finder den internationale nyhedsundersøgende myndighed:
 • i) at en international ansøgning vedrører et emne, som den internationale nyhedsundersøgende myndighed i henhold til gennemførelsesforskrifterne ikke er pligtig til at undersøge, og som myndigheden i det foreliggende tilfælde træffer bestemmelse om ikke at undersøge, eller
 • ii) at beskrivelsen, kravene eller tegningerne i forhold til de foreskrevne krav er så mangelfulde, at en meningsfuld nyhedsundersøgelse ikke kan foretages, afgiver myndigheden erklæring herom og giver meddelelse til ansøgeren og Det internationale Bureau om, at en international nyhedsundersøgelsesrapport ikke vil blive udarbejdet.
 • b) Hvis et af de under a) beskrevne forhold kun findes at foreligge i forbindelse med visse krav, skal den internationale nyhedsundersøgelsesrapport angive dette i forbindelse med de pågældende krav, medens rapporten, for så vidt angår de øvrige krav, udarbejdes som foreskrevet i artikel 18.
 • 3) a) finder den internationale nyhedsundersøgende myndighed, at den internationale ansøgning ikke opfylder det krav til opfindelsens enhed, som er stillet i gennemførelsesforskrifterne, opfordrer den ansøgeren til at betale tillægsafgifter. Den internationale nyhedsundersøgende myndighed udarbejder en international nyhedsundersøgelsesrapport for de dele af den internationale ansøgning, som vedrører den i kravene først angivne opfindelse (»hovedopfindelsen«) og - forudsat at de foreskrevne tillægsafgifter er betalt inden for den fastsatte frist - for de dele af den internationale ansøgning, som vedrører opfindelser, for hvilke de nævnte afgifter er betalt.
 • b) Enhver designeret stats nationale lovgivning kan for det tilfælde, at statens nationale myndighed anser den under a) nævnte opfordring til betaling af tillægsafgifter for berettiget, og ansøgeren ikke har betalt dem alle, bestemme, at de dele af den internationale ansøgning, der som følge heraf ikke har været nyhedsundersøgt, med hensyn til virkningerne i den pågældende stat skal anses for tilbagetaget, medmindre en særlig afgift betales af ansøgeren til statens nationale myndighed.

Artikel 18

Den internationale nyhedsundersøgelsesrapport

 • 1) Den internationale nyhedsundersøgelsesrapport udarbejdes inden for den fastsatte frist og i den foreskrevne form.
 • 2) Den internationale nyhedsundersøgelsesrapport fremsendes umiddelbart efter færdiggørelsen af den internationale nyhedsundersøgende myndighed til ansøgeren og Det internationale Bureau.
 • 3) Den internationale nyhedsundersøgelsesrapport eller den i artikel 17, stk. 2, a), nævnte erklæring oversættes som foreskrevet i gennemførelsesforskrifterne. Oversættelserne udføres af Det internationale Bureau eller på dettes ansvar.

Artikel 19

Ændring af kravene ved Det internationale Bureau

 • 1) Efter at have modtaget den internationale nyhedsundersøgelsesrapport har ansøgeren ret til een gang at ændre kravene i den internationale ansøgning ved indlevering af ændringer til Det internationale Bureau inden for den fastsatte frist. Han kan samtidig i overensstemmelse med gennemførelsesforskrifterne indlevere en kortfattet redegørelse, der forklarer ændringer og angiver den indvirkning, som ændringerne måtte have på beskrivelsen og tegningerne.
 • 2) Ændringerne må ikke gå videre end indholdet af den internationale ansøgning, således som denne er indleveret.
 • 3) Hvis en designeret stats nationale lovgivning tillader, at ændringerne går videre, har undladelsen af at overholde bestemmelsen i stk. 2 ingen virkning i den pågældende stat.

Artikel 20

Fremsendelse til designerede myndigheder

 • 1) a) Den internationale ansøgning tillige med den internationale nyhedsundersøgelsesrapport (herunder den i artikel 17, stk. 2, b), omhandlede angivelse) eller den i artikel 17, stk. 2, a), nævnte erklæring fremsendes til hver designeret myndighed som foreskrevet i gennemførelsesforskrifterne, medmindre den designerede myndighed helt eller delvis giver afkald på denne ret.
 • b) Det fremsendte materiale skal omfatte oversættelsen (som foreskrevet) af rapporten eller erklæringen.
 • 2) Hvis kravene er ændret i henhold til artikel 19, stk. 1, skal det fremsendte materiale enten omfatte den fulde ordlyd af kravene, både som disse er indleveret, og som de er ændret, eller den fulde ordlyd af kravene, som disse er indleveret, og en angivelse af de foretagne ændringer. Materialet skal endvidere omfatte den i artikel 19, stk. 1, nævnte redegørelse, hvis en sådan er indleveret.
 • 3) Efter anmodning fra den designerede myndighed eller ansøgeren fremsender den internationale nyhedsundersøgende myndighed til vedkommende myndighed eller til ansøgeren kopier af de dokumenter, der er nævnt i den internationale nyhedsundersøgelsesrapport, således som det er foreskrevet i gennemførelsesforskrifterne.

Artikel 21

International offentliggørelse

 • 1) Det internationale Bureau offentliggør internationale ansøgninger.
 • 2) a) Med de under b) og i artikel 64, stk. 3, nævnte undtagelser finder den internationale offentliggørelse af en international ansøgning sted umiddelbart efter udløbet af 18 måneder fra ansøgningens prioritetsdag.
 • b) Ansøgeren kan anmode Det internationale Bureau om at offentliggøre hans internationale ansøgning på et hvilket som helst tidspunkt før udløbet af den under a) nævnte frist. Det internationale Bureau træffer de hertil hørende foranstaltninger som foreskrevet i gennemførelsesforskrifterne.
 • 3) Den internationale nyhedsundersøgelsesrapport og den i artikel 17, stk. 2, a), nævnte erklæring offentliggøres som foreskrevet i gennemførelsesforskrifterne.
 • 4) Den internationale offentliggørelses sprog og form samt andre enkeltheder bestemmes i gennemførelsesforskrifterne.
 • 5) International offentliggørelse finder ikke sted, såfremt en international ansøgning tages tilbage eller anses for tilbagetaget, førend de tekniske forberedelser til offentliggørelsen er tilendebragt.
 • 6) Hvis en international ansøgning indeholder udtryk eller tegninger, der efter Det internationale Bureaus opfattelse strider mod sædeligheden eller offentlig orden, eller hvis den efter bureauets opfattelse indeholder nedsættende udtalelser som nærmere bestemt i gennemførelsesforskrifterne, kan bureauet udelade sådanne udtryk, tegninger og udtalelser af sine offentliggørelser, idet det angiver anbringelsen og antallet af de udeladte ord eller tegninger og efter anmodning stiller særskilte kopier af de udeladte passager til rådighed.

Artikel 22

Genpart, oversættelse og afgift til designerede myndigheder

 • 1) Ansøgeren skal indsende en genpart af den internationale ansøgning (medmindre den i artikel 20 foreskrevne fremsendelse allerede har fundet sted) og en oversættelse heraf (som foreskrevet) og betale den nationale afgift (hvis en sådan er foreskrevet) til enhver designeret myndighed senest ved udløbet af 20 måneder fra prioritetsdagen. Såfremt den designerede stats nationale lovgivning kræver angivelse af opfinderens navn og andre data vedrørende opfinderen, men tillader, at disse oplysninger meddeles senere end ved indleveringen af en national ansøgning, skal ansøgeren - medmindre oplysningerne er indeholdt i ansøgningsdokumentet - meddele dem til den nationale myndighed i eller fungerende for den pågældende stat senest ved udløbet af 20 måneder fra prioritetsdagen.
 • 2) I tilfælde af, at den internationale nyhedsundersøgende myndighed i henhold til artikel 17, stk. 2, a), afgiver erklæring om, at en international nyhedsundersøgelsesrapport ikke vil blive udarbejdet, er fristen for iagttagelsen af de i stk. 1 indeholdte forskrifter dog 2 måneder fra dagen for meddelelsen til ansøgeren om den nævnte erklæring.
 • 3) Enhver national lovgivning kan for iagttagelsen af de i stk. 1 eller 2 indeholdte forskrifter fastsætte længere tidsfrister end de deer nævnte.

Artikel 23

Udsættelse af den nationale behandling

 • 1) Designerede myndigheder må ikke gøre en international ansøgning til genstand for behandling eller prøvning inden udløbet af den frist, der i henhold til artikel 22 kommer til anvendelse.
 • 2) Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan enhver designeret myndighed efter ansøgerens udtrykkelige anmodning til enhver tid gøre en international ansøgning til genstand for behandling eller prøvning.

Artikel 24

Eventuelt tab af virkning i designerede stater

 • 1) Den virkning, der i henhold til artikel 11, stk. 3, tilkommer en international ansøgning - i de nedenfor under ii) nævnte tilfælde med forbehold af bestemmelserne i artikel 25 - ophører i enhver designeret stat med samme følger som tilbagetagelsen af en national ansøgning i den pågældende stat, såfremt:
 • i) ansøgeren tilbagetager sin internationale ansøgning eller sin designering af staten,
 • ii) den internationale ansøgning anses for tilbagetaget i medfør af artiklerne 12, stk. 3, 14, stk. 1, b), 14, stk. 3, a), eller 14, stk. 4, eller designeringen af den pågældende stat anses for tilbagetaget i medfør af artikel 14, stk. 3, b),
 • iii) ansøgeren undlader at iagttage de i artikel 22 indeholdte forskrifter inden for den frist, der kommer til anvendelse.
 • 2) Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan enhver designeret myndighed opretholde den i artikel 11, stk. 3, omhandlede virkning, også i tilfælde af, at virkningens opretholdelse ikke følger af bestemmelserne i artikel 25, stk. 2.

Artikel 25

Designerede myndigheders efterprøvning

 • 1) a) Såfremt den modtagende myndighed har nægtet at fastsætte en international indleveringsdag eller har erklæret, at den internationale ansøgning anses for tilbagetaget, eller såfremt Det internationale Bureau har konstateret tilsidesættelse af bestemmelsen i artikel 12, stk. 3, fremsender Det internationale Bureau uden ophold efter anmodning fra ansøgeren genparter af ethvert dokument blandt akterne til de af ansøgeren angivne designerede myndigheder.
 • b) Såfremt den modtagende myndighed har erklæret, at designeringen af en bestemt stat anses for tilbagetaget, fremsender Det internationale Bureau uden ophold efter anmodning fra ansøgeren genparter af ethvert dokument blandt akterne til den pågældende stats nationale myndighed.
 • c) De under a) og b) nævnte anmodninger skal indgives inden for den fastsatte frist.
 • 2) a) Med forbehold af bestemmelserne under b) afgør hver designeret myndighed - under forudsætning af, at den eventuelt fastsatte nationale afgift er betalt, og den foreskrevne oversættelse er indleveret inden for den fastsatte frist - om de i stk. 1 omhandlede afgørelser har været tilstrækkeligt begrundede i henhold til bestemmelserne i denne traktat og gennemførelsesforskrifterne. Hvis myndigheden finder, at nægtelsen af fastsættelse af en international indleveringsdag eller at erklæringen om, at ansøgningen anses for tilbagetaget, har beroet på en fejl eller undladelse fra den modtagende myndigheds side, eller at konstateringen af en tilsidesættelse af bestemmelsen i artikel 12, stk. 3, har beroet på en fejl eller undladelse fra Det internationale Bureaus side, behandler myndigheden den internationale ansøgning, for så vidt angår virkningerne i den pågældende stat, som om sådan fejl eller undladelse ikke var indtruffet.
 • b) Såfremt arkiveksemplaret er kommet frem til Det internationale Bureau efter udløbet af den i artikel 12, stk. 3, omhandlede frist på grund af fejl eller undladelse fra ansøgerens side, finder bestemmelserne under a) kun anvendelse under de forhold, der er angivet i artikel 48, stk. 2.

Artikel 26

Mulighed for berigtigelse ved designerede myndigheder Ingen designeret myndighed kan afvise en international ansøgning med den begrundelse, at den ikke opfylder forskrifterne i denne traktat eller gennemførelsesforskrifterne, uden forinden at give ansøgeren adgang til at berigtige ansøgningen i det omfang og under iagttagelse af den procedure, som er foreskrevet i den nationale lovgivning for samme eller lignende forhold med hensyn til nationale ansøgninger.

Artikel 27

nationale forskrifter

 • 1) Ingen national lovgivning kan foreskrive opfyldelse af krav til form eller indhold af internationale ansøgninger, som adskiller sig fra eller går ud over de krav, der er fastlagt i denne traktat og gennemførelsesforskrifterne.
 • 2) Bestemmelsen i stk. 1 er ikke til hinder for anvendelsen af bestemmelserne i artikel 7, stk. 2, eller for, at national lovgivning, når behandlingen af en international ansøgning er påbegyndt hos den designerede myndighed, stiller krav om:
 • i) at der, når ansøgeren er en juridisk person, gives oplysning om navnet på en person, der er bemyndiget til at repræsentere den pågældende juridiske person, og
 • ii) at der indleveres dokumenter, som ikke indgår som en del af den internationale ansøgning, men som udgør bevis for påstande eller udtalelser fremsat i ansøgningen, herunder bekræftelse af den internationale ansøgning ved ansøgerens underskrift i tilfælde af, at ansøgningen ved indleveringen var underskrevet af hans repræsentant eller fuldmægtig.
 • 3) Hvis en ansøger i henhold til national lovgivning i en designeret stat ikke har adgang til at indlevere en national ansøgning i denne stat, fordi han ikke er opfinderen, kan den internationale ansøgning afslås af den designerede myndighed.
 • 4) Hvis national lovgivning med hensyn til form eller indhold af nationale ansøgninger stiller krav, som fra ansøgernes synspunkt er gunstigere end de krav, der stilles i denne traktat og gennemførelsesforskrifterne med hensyn til internationale ansøgninger, kan den nationale myndighed, domstolene og andre kompetente organer i eller fungerende for den designerede stat bringe førstnævnte forskrifter i anvendelse på internationale ansøgninger i stedet for sidstnævnte, medmindre ansøgeren forlanger, at forskrifterne i traktaten og gennemførelsesforskrifterne skal finde anvendelse på hans internationale ansøgning.
 • 5) Det er ikke hensigten med nogen bestemmelse i denne traktat og gennemførelsesforskrifterne, at den skal kunne fortolkes som en forskrift, der ville kunne begrænse friheden for hver kontraherende stat til at fastsætte sådanne selvstændige betingelser for patenterbarhed, som den måtte ønske. I særdeleshed angår enhver bestemmelse i traktaten og gennemførelsesforskrifterne vedrørende definitionen af kendt teknik alene den internationale sagsbehandling, og følgelig er det overladt til enhver kontraherende stat, når patenterbarheden af en opfindelse, der er genstand for en international ansøgning, skal afgøres, at anvende den nationale lovgivnings kriterier med hensyn til kendt teknik og andre betingelser for patenterbarheden, for så vidt det ikke drejer sig om krav til ansøgningernes form og indhold.
 • 6) Den nationale lovgivning kan kræve, at ansøgeren fremlægger dokumentation vedrørende enhver selvstændig betingelse for patenterbarhed, som er foreskrevet i den pågældende lovgivning.
 • 7) Enhver modtagende myndighed eller den designerede myndighed i tilfælde af, at behandlingen af en international ansøgning er påbegyndt hos denne, kan bringe den nationale lovgivning til anvendelse, for så vidt angår kravet om, at ansøgeren skal repræsenteres af en fuldmægtig, som har ret til at repræsentere ansøgere for den pågældende myndighed, og at ansøgeren skal have en adresse i den designerede stat, til hvilken meddelelser kan sendes.
 • 8) Det er ikke hensigten med nogen bestemmelse i denne traktat og gennemførelsesforskrifterne, at den skal kunne fortolkes som en begrænsning af friheden for nogen kontraherende stat til at bringe sådanne forholdsregler til anvendelse, som skønnes nødvendige for at opretholde den nationale sikkerhed eller med henblik på beskyttelsen af statens almindelige økonomiske interesser, til at begrænse retten for bosatte eller statsborgere i den pågældende stat til at indlevere internationale ansøgninger.

Artikel 28

Ændring af krav, beskrivelse og tegninger ved designerede myndigheder

 • 1) Der skal gives ansøgeren adgang til ved hver designeret myndighed at ændre kravene, beskrivelsen og tegningerne inden for den fastsatte frist. Ingen designeret myndighed må meddele patent eller nægte at meddele patent inden fristens udløb, medmindre ansøgeren udtrykkeligt har givet samtykke hertil.
 • 2) Ændringerne må ikke gå videre end indholdet af den internationale ansøgning, således som denne er indleveret, medmindre den designerede stats nationale lovgivning tillader dette.
 • 3) Ændringerne skal være i overensstemmelse med den designerede stats nationale lovgivning i alle henseender, hvorom der ikke er fastsat bestemmelser i denne traktat og gennemførelsesforskrifterne.
 • 4) Hvis der ved den designerede myndighed kræves en oversættelse af den internationale ansøgning, skal ændringerne være på det sprog, på hvilket oversættelsen foreligger.

Artikel 29

Virkningerne af den internationale offentliggørelse

 • 1) For så vidt angår beskyttelsen af ansøgerens rettigheder i en designeret stat, er virkningerne i den pågældende stat af den internationale offentliggørelse af en international ansøgning, med forbehold af bestemmelserne i stk. 2-4, de samme som dem, der i henhold til den designerede stats nationale lovgivning indtræder ved den obligatoriske nationale offentliggørelse af ikke behandlede nationale ansøgninger som sådanne.
 • 2) Hvis det sprog, på hvilket den internationale offentliggørelse er foretaget, er et andet end det sprog, på hvilket offentliggørelser i henhold til national lovgivning sker i den designerede stat kan den pågældende stats nationale lovgivning bestemme, at de i stk. 1 nævnte virkninger først indtræder fra det tidspunkt, på hvilket:
 • i) en oversættelse til sidstnævnte sprog er offentliggjort som foreskrevet i den nationale lovgivning, eller
 • ii) en oversættelse til sidstnævnte sprog er gjort almindelig tilgængelig ved fremlæggelse til offentligt eftersyn som foreskrevet i den nationale lovgivning, eller
 • iii) en oversættelse til sidstnævnte sprog af ansøgeren er fremsendt til den aktuelle eller mulige uberettigede udøver af den opfindelse, der er genstand for krav i den internationale ansøgning, eller
 • iv) begge de under i) og iii) eller begge de under ii) og iii) nævnte foranstaltninger er truffet.
 • 3) Enhver designeret stats nationale lovgivning kan bestemme, at de i stk. 1 nævnte virkninger i tilfælde af, at den internationale offentliggørelse efter anmodning fra ansøgeren har fundet sted før udløbet af 18 måneder fra prioritetsdagen, først skal indtræde 18 måneder fra prioritetsdagen.
 • 4) Enhver designeret stats nationale lovgivning kan bestemme, at de i stk. 1 nævnte virkninger først skal indtræde fra den dag, på hvilken genpart af den internationale ansøgning, som den er offentliggjort i henhold til artikel 21, er modtaget af den nationale myndighed i eller fungerende for den pågældende stat. Myndigheden offentliggør snarest muligt dagen for modtagelsen i sin officielle tidende.

Artikel 30

Den internationale ansøgnings fortrolige karakter

 • 1) a) Med forbehold af bestemmelsen under b) giver Det internationale Bureau og den internationale nyhedsundersøgende myndighed ikke nogen person eller myndighed adgang til at gøre sig bekendt med en international ansøgning forud for dennes internationale offentliggørelse, medmindre ansøgeren har anmodet herom eller givet sin tilladelse hertil.
 • b) Bestemmelsen under a) gælder ikke for fremsendelse til den kompetente internationale nyhedsundersøgende myndighed og for fremsendelser i henhold til artiklerne 13 og 20.
 • 2) a) Ingen national myndighed må, medmindre ansøgeren har anmodet herom eller givet sin tilladelse hertil, give trediemand adgang til at gøre sig bekendt med en international ansøgning forud for den tidligste af følgende dage:
 • i) dagen for den internationale offentliggørelse af den internationale ansøgning,
 • ii) dagen for modtagelsen af den fremsendte internationale ansøgning

i henhold til artikel 20,

 • iii) dagen for modtagelsen af genpart af den internationale ansøgning

i henhold til artikel 22.

 • b) Bestemmelserne under a) er ikke til hinder for, at en national myndighed giver trediemand meddelelse om, at der er designeret, eller offentliggør dette. Sådan meddelelse eller offentliggørelse må dog kun omfatte følgende data: angivelse af den modtagende myndighed, ansøgerens navn, den internationale indleveringsdag, det internationale ansøgningsnummer og opfindelsens benævnelse.
 • c) Bestemmelserne under a) er ikke til hinder for, at en designeret myndighed giver retsinstanser adgang til at gøre sig bekendt med en international ansøgning.
 • 3) Bestemmelserne i stk. 2, a), gælder for enhver modtagende myndighed, undtagen med hensyn til fremsendelser i henhold til artikel 12, stk. 1.
 • 4) Ved udtrykket »adgang til at gøre sig bekendt« forstås i denne artikel enhver måde, hvorpå trediemand kan erhverve kendskab, herunder meddelelse til enkeltpersoner og almindelig offentliggøre, dog således at ingen national myndighed må foretage almindelig offentliggørelse af en international ansøgning eller dens oversættelse forud for dens internationale offentliggørelse eller, hvis international offentliggørelse ikke fundet sted ved udløbet af 20 måneder fra prioritetsdagen, forud for udløbet af 20 måneder fra nævnte prioritetsdag.

Kapitel II

International præliminær prøvning

Artikel 31

Begæring om international præliminær prøvning

 • 1) På begæring af ansøgeren gøres dennes internationale ansøgning til genstand for en international præliminær prøvning i overensstemmelse med nedenstående bestemmelser og gennemførelsesforskrifterne:
 • 2) a) Enhver ansøger, som i henhold til gennemførelsesforskrifternes bestemmelser har bopæl eller er statsborger i en kontraherende stat, som er bundet af kapitel II, og hvis internationale ansøgning er indleveret til den modtagende myndighed i eller fungerende for en sådan stat, kan fremsætte begæring om international præliminær prøvning.
 • b) Forsamlingen kan træffe bestemmelse om at tillade personer, der er berettiget til indlevering af internationale ansøgninger, at fremsætte begæring om international præliminær prøvning, selv om de har bopæl eller er statsborgere i en stat, der ikke har tiltrådt denne traktat eller er bundet af kapitel II.
 • 3) Begæringen om international præliminær prøvning skal udformes adskilt fra den internationale ansøgning. Begæringen skal omfatte de foreskrevne oplysninger og affattes på det foreskrevne sprog og i den foreskrevne form.
 • 4) a) Begæringen skal angive den eller de kontraherende stater, i hvilke ansøgeren har til hensigt at anvende resultat af den internationale præliminære prøvning (»udvalgte stater«). Yderligere kontraherende stater kan udvælges senere. Udvælgelse kan kun angå kontraherende stater, som allerede er designeret i henhold til artikel 4.
 • b) De i stk. 2, a), nævnte ansøgere kan udvælge enhver kontraherende stat, som er bundet af kapitel II. De i stk. 2, b), nævnte ansøgere kan kun udvælge sådanne kontraherende stater, som er bundet af kapitel II og har erklæret sig indforstået med at blive udvalgt af de pågældende ansøgere.
 • 5) Begæringen er undergivet bestemmelserne om betaling af de fastsatte afgifter inden for den fastsatte frist.
 • 6) a) Begæringen skal indgives til den kompetente internationale prøvningsmyndighed som angivet i artikel 32.
 • b) Enhver senere udvælgelse skal meddeles til Det internationale Bureau.
 • 7) Enhver udvalgt myndighed skal have meddelelse om sin udvælgelse.

Artikel 32

Den internationale prøvningsmyndighed

 • 1) International præliminær prøvning foretages af den internationale prøvningsmyndighed.
 • 2) For så vidt angår de i artikel 31, stk. 2, a), nævnte begæringer, angiver den modtagende myndighed, og for så vidt angår de i artikel 31, stk. 2, b), nævnte begæringer, angiver Forsamlingen hvilken eller hvilke internationale prøvningsmyndigheder, der er kompetente til at foretage den internationale præliminære prøvning. Dette sker i overensstemmelse med den overenskomst mellem den eller de berørte internationale prøvningsmyndigheder og Det internationale Bureau, der kommer til anvendelse.
 • 3) Bestemmelserne i artikel 16, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse på internationale prøvningsmyndigheder.

Artikel 33

Den internationale præliminære prøvning

 • 1) Formålet med den internationale præliminære prøvning er at udforme en præliminær og ikke-bindende bedømmelse af spørgsmålet om, hvorvidt den opfindelse, der søges beskyttet, er ny, hvorvidt den har opfindelseshøjde (ikke er nærliggende), og hvorvidt den kan udnyttes industrielt.
 • 2) En opfindelse anses i relation til den internationale præliminære prøvning for ny, hvis den ikke er foregrebet af den kendte teknik, således som denne er defineret i gennemførelsesforskrifterne.
 • 3) En opfindelse anses i relation til den internationale præliminære prøvning for at have opfindelseshøjde, hvis den ikke på det foreskrevne afgørende tidspunkt er nærliggende for en fagmand, når den kendte teknik, således som denne er defineret i gennemførelsesforskrifterne, tages i betragtning.
 • 4) En opfindelse anses i relation til den internationale præliminære prøvning for at kunne udnyttes industrielt, hvis den ifølge sin natur kan fremstilles eller anvendes (teknisk) i nogen form for industriel virksomhed. Begrebet »industriel virksomhed« skal forstås i sin videste betydning som i Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret.
 • 5) De ovenfor angivne kriterier tjener kun den internationale præliminære prøvning. Enhver kontraherende stat kan fastsætte yderligere eller andre kriterier for afgørelsen af, hvorvidt en opfindelse, der søges beskyttet, er patenterbar i den pågældende stat eller ej.
 • 6) Den internationale præliminære prøvning skal tage alle de i den internationale nyhedsundersøgelsesrapport anførte dokumenter i betragtning. Den kan også tage andre dokumenter i betragtning, som skønnes at være af betydning for den foreliggende sag.

Artikel 34

Behandling ved den internationale prøvningsmyndighed

 • 1) Behandlingen ved den internationale prøvningsmyndighed er underkastet bestemmelserne i denne traktat, i gennemførelsesforskrifterne og i den overenskomst, som Det internationale Bureau under iagttagelse af bestemmelserne i traktaten og gennemførelsesforskrifterne afslutter med den pågældende myndighed.
 • 2) a) Ansøgeren har ret til mundtligt og skriftligt at afgive udtalelser til den internationale prøvningsmyndighed.
 • b) Ansøgeren har ret til at ændre kravene, beskrivelsen og tegningerne på den foreskrevne måde og inden for den fastsatte frist, førend den internationale prøvningsrapport udarbejdes. Ændringerne må ikke gå videre end indholdet af den internationale ansøgning, således som denne er indleveret.
 • c) Ansøgeren modtager mindst een skriftlig udtalelse fra den internationale prøvningsmyndighed, medmindre denne finder, at alle nedennævnte betingelser er opfyldt:
 • i) opfindelsen opfylder de i artikel 33, stk. 1, nævnte kriterier,
 • ii) den internationale ansøgning tilfredsstiller kravene i denne traktat og gennemførelsesforskrifterne i det omfang, dette er kontrolleret af myndigheden,
 • iii) bemærkninger som angivet i artikel 35, stk. 2, sidste pkt., agtes ikke fremsat.
 • d) Ansøgeren kan besvare den skriftlige udtalelse.
 • 3) a) Finder den internationale prøvningsmyndighed, at en international ansøgning ikke opfylder det krav til opfindelsens enhed, som er stillet i gennemførelsesforskrifterne, kan den opfordre ansøgeren til efter eget valg enten at begrænse kravene, således at nævnte krav opfyldes, eller at betale tillægsafgifter.
 • b) Enhver udvalgt stats nationale lovgivning kan for det tilfælde, at ansøgeren vælger at begrænse sine krav som anført under a), bestemme, at de dele af den internationale ansøgning, der som følge af begrænsningen ikke skal gøres til genstand for international præliminær prøvning, skal anses for tilbagetaget, for så vidt angår virkningerne i den pågældende stat, medmindre ansøgeren til statens nationale myndighed betaler en særlig afgift.
 • c) Hvis ansøgeren ikke efterkommer den under a) nævnte opfordring inden for den fastsatte frist, udarbejder den internationale prøvningsmyndighed en international prøvningsrapport, for så vidt angår de dele af den internationale ansøgning, der vedrører, hvad der må anses for hovedopfindelsen, og giver i rapporten oplysninger herom. Enhver udvalgt stats nationale lovgivning kan for det tilfælde, at den nationale myndighed finder den internationale prøvningsmyndigheds opfordring berettiget, bestemme, at de dele af den internationale ansøgning, som ikke vedrører hovedopfindelsen, skal anses for tilbagetaget for så vidt angår virkningerne i den pågældende stat, medmindre ansøgeren til statens nationale myndighed betaler en særlig afgift.
 • 4) a) Finder den internationale prøvningsmyndighed:
 • i) at en international ansøgning vedrører et emne, som den internationale prøvningsmyndighed i henhold til gennemførelsesforskrifterne ikke er pligtig til at gøre til genstand for international præliminær prøvning, og i det foreliggende tilfælde træffer bestemmelse om ikke at foretage sådan prøvning, eller
 • ii) at beskrivelsen kravene eller tegningerne er så uklare eller kravene så utilstrækkeligt underbygget af beskrivelsen, at der ikke kan foretages en meningsfuld bedømmelse af opfindelsens nyhed, opfindelseshøjde (det ikke at være nærliggende) eller industrielle udnyttelighed

Undersøger myndigheden ikke de i artikel 33, stk. 1, nævnte spørgsmål og underretter ansøgeren herom med angivelse af grunde.

 • b) Hvis et af de under a) nævnte forhold kun findes at foreligge med hensyn til eller i forbindelse med visse krav, finder bestemmelserne under a) alene anvendelse på sådanne krav.

Artikel 35

Den internationale prøvningsrapport

 • 1) Den internationale prøvningsrapport udarbejdes inden for den fastsatte frist og i den foreskrevne form.
 • 2) Den internationale prøvningsrapport må ikke indeholde nogen udtalelse angående spørgsmålet om, hvorvidt den opfindelse, der søges beskyttet, er eller forekommer at være patenterbar eller ej i henhold til nogen national lovgivning. Den skal med forbehold af bestemmelserne i stk. 3 med hensyn til hvert krav udtale sig om, hvorvidt kravet forekommer at opfylde betingelserne vedrørende nyhed, opfindelseshøjde (det ikke at være nærliggende) og industriel udnyttelighed, således som disse begreber er defineret i artikel 33, stk. 1-4, i relation til den internationale præliminære prøvning. Udtalelsen skal ledsages af en angivelse af de dokumenter, der anses at støtte den udtalte konklusion, tillige med sådanne forklaringer, som den foreliggende sag måtte kræve. Udtalelsen skal endvidere suppleres med sådanne andre bemærkninger, som er bestemt i gennemførelsesforskrifterne.
 • 3) a) Hvis den internationale prøvningsmyndighed på tidspunktet for udarbejdelsen af den internationale prøvningsrapport er af den opfattelse, at et af de i artikel 34, stk. 4, a), omhandlede forhold foreligger, skal dette udtrykkes i rapporten med angivelse af grunde. Rapporten skal da ikke indeholde nogen udtalelse som angivet i stk. 2.
 • b) Hvis et forhold som omhandlet i artikel 34, stk. 4, b), findes at foreligge, skal den internationale prøvningsrapport vedrørende de pågældende krav indeholde den under a) anførte udtalelse, medens den med hensyn til de andre krav skal indeholde en udtalelse som angivet i stk. 2.

Artikel 36

Fremsendelse og oversættelse af den internationale prøvningsrapport

 • 1) Den internationale prøvningsrapport fremsendes tillige med de foreskrevne bilag til ansøgeren og Det internationale Bureau.
 • 2) a) Den internationale prøvningsrapport med bilag oversættes til de foreskrevne sprog.
 • b) Enhver oversættelse af rapporten udføres af Det internationale Bureau eller på dettes ansvar, medens enhver oversættelse af bilagene foretages af ansøgeren.
 • 3) a) Den internationale prøvningsrapport med den foreskrevne oversættelse tillige med bilagene på originalsproget fremsendes af Det internationale Bureau til hver udvalgt myndighed.
 • b) Ansøgeren skal inden for den fastsatte frist fremsende den foreskrevne oversættelse af bilagene til de udvalgte myndigheder.
 • 4) Bestemmelserne i artikel 20, stk, 3, finder tilsvarende anvendelse på kopier af ethvert dokument, som er angivet i den internationale prøvningsrapport, og som ikke var angivet i den internationale nyhedsundersøgelsesrapport.

Artikel 37

Tilbagetagelse af begæring eller udvælgelse

 • 1) Ansøgeren kantilbagetage en hvilken som helst udvælgelse eller alle udvælgelser.
 • 2) Hvis udvælgelserne af alle de udvalgte stater tilbagetages, anses begæringen for tilbagetaget.
 • 3) a) Enhver tilbagetagelse skal meddeles til Det internationale Bureau
 • 3) b) Det internationale Bureau giver meddelelse herom til de pågældende udvalgte myndigheder og den pågældende internationale prøvningsmyndighed.
 • 4) a) Med forbehold af bestemmelserne nedenfor under b) anses tilbagetagelse af begæringen eller af udvælgelsen af en kontraherende stat for en tilbagetagelse af den internationale ansøgning, for så vidt angår denne stat, medmindre statens nationale lovgivning bestemmer andet.
 • b) Tilbagetagelse af begæringen aller af udvælgelsen anses ikke for tilbagetagelse af den internationale ansøgning, hvis tilbagetagelsen foretages før udløbet af den frist, der i henhold til artikel 22 kommer til anvendelse; dog kan enhver kontraherende stat i sin nationale lovgivning bestemme, at foranstående kun finder anvendelse, hvis statens nationale myndighed inden for den nævnte frist har modtaget genpart af den internationale ansøgning tillige med den foreskrevne oversættelse samt den nationale afgift.

Artikel 38

Den internationale præliminære prøvnings fortrolige karakter

 • 1) Hverken Det internationale Bureau eller den internationale prøvningsmyndighed giver på noget tidspunkt, medmindre ansøgeren har anmodet herom eller givet sin tilladelse hertil, nogen person eller myndighed adgang til at gøre sig bekendt med dokumenterne vedrørende den internationale præliminære prøvning som anført i artikel 30, stk. 4, og med det deer angivne forbehold; det anførte gælder dog ikke de udvalgte myndigheder, efter at den internationale prøvningsrapport er udarbejdet.
 • 2) Med forbehold af bestemmelsen i stk. 1 og artiklerne 36, stk. 1 og 3, samt 37, stk. 3, b), giver hverken Det internationale Bureau eller den internationale prøvningsmyndighed, medmindre ansøgeren har anmodet herom eller givet sin tilladelse hertil, oplysning om, hvorvidt en international prøvningsrapport er udarbejdet eller ej, og hvorvidt begæringer eller en udvælgelse er tilbagetaget eller ej.

Artikel 39

Genpart, oversættelse og afgift til udvalgte myndigheder

 • 1) a) Hvis udvælgelsen af en kontraherende stat er foretaget inden udløbet af den 19. måned fra prioritetsdagen, finder bestemmelserne i artikel 22 ikke anvendelse, for så vidt angår denne stat, og ansøgeren skal da indsende en genpart af den internationale ansøgning (medmindre den i artikel 20 foreskrevne fremsendelse allerede har fundet sted) og en oversættelse heraf (som foreskrevet) samt betale den nationale afgift (hvis en sådan er foreskrevet) til hver udvalgt myndighed senest ved udløbet af 25 måneder fra prioritetsdagen.
 • b) Enhver national lovgivning kan for iagttagelsen af de under a) givne forskrifter fastsætte længere tidsfrister end den der nævnte.
 • 2) Den i artikel 11, stk. 3, nævnte virkning ophører i en udvalgt stat med de samme følger som tilbagetagelsen af en national ansøgning i den pågældende stat, hvis ansøgeren undlader at iagttage de i stk. 1, a), indeholdte forskrifter inden for de tidsfrister, der kommer til anvendelse i henhold til stk. 1. a) eller b).
 • 3) Enhver udvalgt myndighed kan opretholde den i artikel 11, stk. 3, omhandlede virkning, også i tilfælde af at ansøgeren ikke iagttager de i stk. 1. a) eller b) indeholdte forskrifter.

Artikel 40

Udsættelse af national prøvning og anden behandling

 • 1) Hvis udvælgelsen af en kontraherende stat er foretaget inden udløbet af den 19. måned fra prioritetsdagen, finder bestemmelserne i artikel 23 ikke anvendelse, for så vidt angår denne stat, og den nationale myndighed i eller fungerende for denne stat må ikke påbegynde prøvningen eller anden behandling af den internationale ansøgning inden udløbet af den tidsfrist, der i henhold til artikel 39 kommer til anvendelse, jfr. dog stk. 2.
 • 2) Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan enhver udvalgt myndighed efter ansøgerens udtrykkelige anmodning til enhver tid påbegynde prøvningen og anden behandling af en international ansøgning.

Artikel 41

Ændring af krav, beskrivelse og tegninger ved udvalgte myndigheder

 • 1) Der skal gives ansøgeren adgang til ved hver udvalgt myndighed at ændre kravene, beskrivelsen og tegningerne inden for den fastsatte frist. Ingen udvalgt myndighed må meddele patent eller nægte at meddele patent inden firstens udløb, medmindre ansøgeren udtrykkeligt har givet samtykke hertil.
 • 2) Ændringerne må ikke gå videre end indholdet af den internationale ansøgning, således som denne er indleveret, medmindre den udvalgte stats nationale lovgivning tillader dette.
 • 3) Ændringerne skal være i overensstemmelse med den udvalgte stats nationale lovgivning i alle henseender, hvorom der ikke er fastsat bestemmelser i denne traktat og gennemførelsesforskrifterne.
 • 4) Hvis der ved den udvalgte myndighed kræves en oversættelse af den internationale ansøgning, skal ændringerne være på det sprog, på hvilket oversættelsen foreligger.

Artikel 42

Resultatet af national prøvning hos udvalgte myndigheder

Ingen udvalgt myndighed, der modtager en international prøvningsrapport, kan kræve, at ansøgeren fremskaffer genparter eller oplysning om indholdet af noget dokument, der har forbindelse med prøvningen af den samme internationale ansøgning hos en anden udvalgt myndighed.

Kapitel III

Almindelige bestemmelser

Artikel 43

Begæring om visse former for beskyttelse

For så vidt angår designerede eller udvalgte stater, hvis lovgivning giver hjemmel til at meddele opfindercertifikater, brugsmønstercertifikater, brugsmønstre, tillægspatenter eller tillægscertifikater, tillæg til opfindercertifikater eller tillæg til brugsmønstercertifikater, kan ansøgeren som foreskrevet i gennemførelsesforskrifterne angive, at hans internationale ansøgning, for så vidt angår den pågældende stat, fremfor meddelelse af patent vedrører meddelelse af et opfindercertifikat, et brugsmønstercertifikat eller et brugsmønster, eller at ansøgningen vedrører meddelelse af et tillægspatent eller et tillægscertifikat, et tillæg til et opfindercertifikat eller et tillæg til et brugsmønstercertifikat. Ansøgerens valg skal være afgørende for beskyttelsesformen. Bestemmelsen i artikel 2, ii), finder ikke anvendelse på denne artikel og de dertil knyttede gennemførelsesforskrifter.

Artikel 44

Begæring om to former for beskyttelse

For så vidt angår designerede eller udvalgte stater, hvis lovgivning tillader, at en ansøgning om patent eller om en af de andre i artikel 43 omhandlede former for beskyttelse også kan vedrøre en anden af de nævnte former for beskyttelse, kan ansøgeren i overensstemmelse med gennemførelsesforskrifterne angive de to former for beskyttelse, som han ønsker at opnå. Ansøgerens angivelse skal være afgørende for beskyttelsesformerne. Bestemmelsen i artikel 2, ii), finder ikke anvendelse på denne artikel.

Artikel 45

Traktater om regionale patenter

 • 1) Enhver traktat, som giver hjemmel til meddelelse af regionale patenter (»traktat om regionale patenter«), og som giver alle personer, der i henhold til artikel 9 har adgang til indlevering af internationale ansøgninger, ret til at indlevere ansøgninger om sådanne patenter, kan bestemme, at internationale ansøgninger, som designerer eller udvælger en stat, der har tiltrådt både traktaten om regionale patenter og nærværende traktat, kan indleveres som ansøgninger om sådanne patenter.
 • 2) En sådan designeret eller udvalgt stats nationale lovgivning kan bestemme, at en designering eller udvægelse af staten i en international ansøgning skal have virkning som en angivelse af ønsket om at få meddelt et regionalt patent i henhold til traktaten om regionale patenter.

Artikel 46

Ukorrekt oversættelse af den internationale ansøgning Hvis et på grundlag af en international ansøgning meddelt patent som følge af ukorrekt oversættelse af ansøgningen har fået videre omfang end den internationale ansøgning på originalsproget, kan den pågældende kontraherende stats kompetente myndigheder med tilbagevirkende kraft foretage tilsvarende begrænsning af patentets omfang og erklære patentet ugyldigt i samme grad, som dets omfang er udvidet i forhold til omfanget af den internationale ansøgning på originalsproget.

Artikel 47

Tidsfrister

 • 1) Enkelthederne i forbindelse med beregning af de i denne traktat angivne tidsfrister er fastlagt i gennemførelsesforskrifterne.
 • 2) a) Alle de i kapitlerne I og II i denne traktat fastsatte tidsfrister kan, foruden gennem en revision i henhold til artikel 60, ændres ved beslutning af de kontraherende stater.
 • b) Sådanne beslutninger træffes i Forsamliangen eller ved afstemning pr. korrespondance og skal være enstemmige.
 • c) Enkelthederne i proceduren er fastlagt i gennemførelsesforskrifterne.

Artikel 48

Manglende overholdelse af visse tidsfrister

 • 1) Hvis en i denne traktat eller gennemførelsesforskrifterne fastsat tidsfrist ikke er overholdt på grund af afbrydelse i posttjenesten eller en uundgåelig bortkomst eller forsinkelse under postforsendelse, anses fristen for overholdt i de i gennemførelsesforskrifterne nævnte tilfælde og under de deer fastsatte betingelser med hensyn til bevis m.v.
 • 2) a) Enhver kontraherende stat skal for sit eget vedkommende se bort fra manglende overholdelse af en hvilken som helst tidsfrist af grunde, som anerkendes i dens nationale lovgivning.
 • b) Enhver kontraherende stat kan for sit eget vedkommende se bort fra manglende overholdelse af en hvilken som helst tidsfrist af andre grunde end de under a) nævnte.

Artikel 49

Ret til at optræde over for internationale myndigheder Enhver advokat, patentagent eller anden person, der har ret til at optræde over for den nationale myndighed, til hvilken en international ansøgning er indleveret, har ret til at optræde over for Det internationale Bureau, den kompetente internationale nyhedsundersøgende myndighed og den kompetente internationale prøvningsmyndighed angående den pågældende ansøgning.

Kapitel VI

Teknisk tjenesteydelser

Artikel 50

Oplysningstjeneste vedrørende patenter

 • 1) Det internationale Bureau kan yde tjenester ved at fremskaffe tekniske og andre relevante oplysninger, som det er i besiddelse af på grundlag af offentliggjorte dokumenter, specielt patenter og offentliggjorte ansøgninger (i denne artikel benævnt »oplysningstjenesten«).
 • 2) Det internationale Bureau kan yde denne oplysningstjeneste enten direkte eller gennem en eller flere internationale nyhedsundersøgende myndigheder eller andre nationale eller internationale specialorganer, med hvilke Det internationale Bureau måtte træffe aftale.
 • 3) Oplysningstjenesten gennemføres på en sådan måde, at den i særlig grad fremmer tilegnelsen af teknisk viden og tekniske kundskaber, herunder tilgængelig offentliggjort know-how, for kontraherende stater, der henhører under udviklingslandene.
 • 4) Oplysningstjenesten står til rådighed for de kontraherende staters regeringer og for statsborgere og bosatte i disse stater. Forsamlingen kan beslutte at stille oplysningstjensten til rådighed også for andre.
 • 5) a) Alle tjenester ydet de kontraherende statens regeringer ydes til kostpris, dog således, at tjenester ydet regeringen i en kontraherende stat, der er et udviklingsland, ydes til lavere pris under forudsætning af, at forskellen kan dækkes af provenuet af tjenester ydet andre end de kontraherende staters regeringer eller af midler fra de i artikel 51, stk. 4, nævnte organisationer eller institutioner.
 • b) Ved »kostpris« som nævnt under a) forstås en pris, svarende til omkostninger ud over dem, der normalt er forbundet med en national myndigheds ydelse af tjenester eller med opfyldelsen af en international nyhedsundersøgende myndigheds forpligtelser.
 • 6) Enkelthederne i forbindelse med gennemførelsen af bestemmelserne i denne artikel fastlægges ved beslutninger truffet af Forsamlingen og - inden for de af denne fastsatte grænser - af sådanne arbejdsgrupper, som Forsamlingen måtte nedsætte med dette formål.
 • 7) Når forsamlingen anser det for nødvendigt, anbefaler den andre veje til finansiering ud over de i stk. 5 anførte.

Artikel 51

Teknisk bistand

 • 1) Forsamlingen nedsætter en komitee for teknisk bistand (i denne artikel benævnt »komiteen«).
 • 2) a) Komiteens medlemmer vælges blandt de kontraherende stater med behørig hensyntagen til udviklingslandenes repræsentation.
 • b) Generaldirektøren opfordrer på egen foranledning eller efter anmodning fra komiteen repræsentanter for mellemstatslige organisationer, der har til opgave at yde teknisk bistand til udviklingslande, til at deltage i komiteens arbejde.
 • 3) a) Det er komiteens opgave at organisere og overvåge den tekniske bistand til kontraherende stater, som er udviklingslande, med hensyn til udviklingen af deres patentsystemer, enten inden for disse stater selv eller på regionalt grundlag.
 • b) Den tekniske bistand omfatter bl.a. uddannelse af specialister, udlån af eksperter og levering af udstyr både til demonstrationsbrug og til brug i praksis.
 • 4) Det internationale Bureau søger med henblik på finansieringen af de i denne artikel omhandlede projekter at træffe aftaler med internationale finansieringsorganisationer og mellemstatslige organisationer, specielt De forenede Nationer, hjælpeorganisationerne under De forenede Nationer og de særlige institutioner under De forenede Nationer, der har til opgave at yde teknisk bistand, på den ene side og med regeringerne i de stater, der modtager den tekniske bistand, på den anden side.
 • 5) Enkelthederne i forbindelse med gennemførelsen af bestemmelserne i denne artikel fastlægges ved beslutninger truffet af Forsamlingen og - inden for de af denne fastsatte grænser - af sådanne arbejdsgrupper, som Forsamlingen måtte nedsætte med dette formål.

Artikel 52

Forholdet til andre bestemmelser i traktaten

Ingen af de i dette kapitel indeholdte bestemmelser berører de finansielle bestemmelser indeholdt i traktatens øvrige kapitler. Sådanne bestemmelser finder ikke anvendelse på dette kapitel eller dets gennemførelse.

Kapitel V

Administrative bestemmelser

Artikel 53

Forsamlingen

 • 1) a) Med forbehold af bestemmelsen i artikel 57, stk. 8, består Forsamlingen af de kontraherende stater.
 • b) Hver kontraherende stats regering repræsenteres af een delegeret, der kan bistås af suppleanter, rådgivere og eksperter.
 • 2) a) Forsamlingen
 • i) behandler alle sager vedrørende Unionens opretholdelse og udvikling og gennemførelsen af denne traktat,
 • ii) udfører de opgaver, som særlig er pålagt den i henhold til andre bestemmelser i denne traktat,
 • iii) giver direktiver til Det internationale Bureau om forberedelse af revisionskonferencer,
 • iv) gennemgår og godkender generaldirektørens beretninger og virksomhed vedrørende Unionen og giver ham alle nødvendige instrukser angående forhold, der falder inden for Unionens virkeområde,
 • v) gennemgår og godkender den i henhold til stk. 9 nedsatte Eksekutivkomitees beretninger og virksomhed og giver instrukser til komiteen.
 • vi) fastlægger Unionens program, vedtager dens treårige budget og godkender dens endelige regnskaber,
 • vii) vedtager Unionens finansregulativ,
 • viii) nedsætter sådanne komiteer og arbejdsgrupper, som den finder hensigtsmæssige for at nå Unionens mål,
 • ix) træffer bestemmelse om, hvilke stater ud over de kontraherende og - medmindre forholdet er omfattet af stk. 8 - hvilke mellemstatslige og internationale ikke-statslige organisationer der skal have adgang til Forsamlingens møder som observatører,
 • x) træffer alle andre hensigtsmæssige foranstaltninger, der er egnede til at fremme Unionens mål, og udøver sådanne andre funktioner, som i henhold til denne traktat er hensigtsmæssige.
 • b) Med hensyn til spørgsmål, som er af interesse også for andre unioner, hvis administration henhører under Organisationen, træffer Forsamlingen sine beslutninger efter indhentet udtalelse fra Organisationens koordinationskomitee.
 • 3) En delegeret kan kun repræsentere og afgive stemme for een stat.
 • 4) Hver kontraherende stat har en stemme.
 • 5) a) Forsamlingen er beslutningsdygtig, når halvdelen af de kontraherende stater er repræsenteret.
 • b) Er det nødvendige antal stater ikke repræsenteret, kan Forsamlingen vel træffe beslutninger, bortset fra beslutninger om egne procedurespørgsmål, får kun gyldighed, hvis beslutningsdygtighed og det fornødne flertal opnås gennem afstemning pr. korrespondance som fastsat i gennemførelsesforskrifterne.
 • 6) a) Med de i artiklerne 47, stk. 2, b), 58, stk. 2, b), 58, stk. 3, og 61, stk. 2, b), anførte undtagelser udkræves til Forsamlingens beslutninger to tredjedele af de afgivne stemmer.
 • b) Stater, der undlager at afgive stemme, betragter ikke som deltagere i afstemningen.
 • 7) I forbindelse med spørgsmål, der alene har interesse for stater, som er bundet af kapitel II, anses betegnelsen »kontraherende stater« i stk. 4, 5 og 6 kun at gælde for de pågældende stater.
 • 8) Ethvert mellemstatsligt organ, der er anerkendt som international nyhedsundersøgende myndighed eller international prøvningsmyndighed, har adgang til forsamlingen som observatør.
 • 9) Når antallet af kontraherende stater overstiger 40, nedsætter Forsamlingen en Eksekutivkomitee. Betegnelsen »Eksekutivkomitee« i denne traktat og gennemførelsesforskrifterne fortolkes som betegnelsen for denne komitee, når den er nedsat.
 • 10) I tiden indtil Eksekutivkomiteen er nedsat, godkender

Forsamlingen inden for de rammer, der er sat af programmet og det treårige budget, de af generaldirektøren udarbejdede årsprogrammer og årsbudgetter.

 • 11) a) I tiden indtil Eksekutivkomiteen er nedsat, mødes Forsamlingen til ordinær samling een gang hvert kalenderår efter indkaldelse fra generaldirektøren. Medmindre særlige omstændigheder foreligger, mødes Forsamlingen inden for det samme tidsrum og på samme sted som Organisationens koordinationskomitee.
 • b) Når Eksekutivkomiteen er nedsat, mødes Forsamlingen kun een gang hvert tredje kalenderår til ordinær samling efter indkaldelse fra generaldirektøren. Medmindre særlige omstændigheder foreligger, mødes Forsamlingen inden for det samme tidsrum og på samme sted som Organisationens generalforsamling.
 • c) Forsamlingen mødes efter indkaldelse fra generaldirektøren til ekstraordinær samling efter anmodning fra Eksekutivkomiteen eller fra en fjerdedel af de kontraherende stater.
 • 12) Forsamlingen fastsætter selv sin forretningsorden.

Artikel 54

Eksekutivkomiteen

 • 1) Når Forsamlingen har nedsat en Eksekutivkomitee, er denne underkastet følgende bestemmelser:
 • 2) a) Med forbehold af bestemmelsen i artikel 57, stk. 8, består Eksekutivkomiteen af de af Forsamlingen blandt dens medlemsstater udvalgte stater.
 • b) Regeringer i hver af Eksekutivkomiteens medlemsstater repræsenteres af een delegeret, der kan bistås af suppleanter, rådgivere og eksperter.
 • 3) Antallet af stater, som er medlemmer af Eksekutivkomiteen, skal svare til en fjerdedel af de stater, som er medlemmer af Forsamlingen. Ved fastsættelsen af antallet skal der bortses fra den rest, der måtte blive tilbage efter division med 4.
 • 4) Ved valget af medlemmer af Eksekutivkomiteen tager Forsamlingen behørigt hensyn til en rimelig geografisk fordeling.
 • 5) a) Medlemmer af eksekutivkomiteen fungerer fra afslutningen af den samling, under hvilken Forsamlingen har valgt dem, indtil afslutningen af Forsamlingens næste ordinære samling.
 • b) Højst to tredjedele af medlemmerne af Eksekutivkomiteen kan genvælges.
 • c) Forsamlingen fastsætter de nærmere bestemmelser om valg og eventuelt genvalg af medlemmerne af Eksekutivkomiteen.
 • 6) a) Eksekutivkomiteen
 • i) udarbejder udkast til Forsamlingens dagsorden,
 • ii) forelægger Forsamlingen forslag til det af generaldirektøren udarbejdede udkast til Unionens program og treårige budget,
 • iii) godkender inden for de rammer, der er sat af programmet og det treårige budget, de af generaldirektøren udarbejdede årsprogrammer og årsbudgetter,
 • iv) forelægger med de fornødne kommentarer Forsamlingen generaldirektørens periodiske beretninger og regnskabsrevisionens årlige beretninger,
 • v) træffer alle de fornødne foranstaltninger med henblik på at sikre generaldirektørens gennemførelse af Unionens program i overensstemmelse med Forsamlingens beslutninger og under hensyn til de i tiden mellem to af Forsamlingens ordinære samlinger indtrådte omstændigheder,
 • vi) varetager alle andre opgaver, der i henhold til denne traktat er henlagt til komiteen.
 • b) Med hensyn til spørgsmål, som er af interesse også for andre unioner, hvis administration henhører under Organisationen, træffer Eksekutivkomiteen sine beslutninger efter indhentet udtalelse fra Organisationens koordinationskomite.
 • 7) a) Eksekutivkomiteen mødes een gang årligt til ordinær samling efter indkaldelse fra generaldirektøren, fortrinsvis inden for det samme tidsrum og på samme sted som Organisationens koordinationskomitee.
 • b) Eksekutivkomiteen mødes efter indkaldelse fra generaldirektøren til ekstraordinær samling, enten på generaldirektørens egen foranledning eller efter anmodning fra komiteens formand eller en fjerdedel af dens medlemmer.
 • 8) a) Hver stat, som er medlem af Eksekutivkomiteen, har een stemme.
 • b) Eksekutivkomiteen er beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer er repræsenteret.
 • c) Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de afgivne stemmer.
 • d) Stater, der undlager at afgive stemme, betragtes ikke som deltagere i afstemningen.
 • e) En delegeret kan kun repræsentere og afgive stemme for een stat.
 • 9) Kontraherende stater, som ikke er medlemmer af Eksekutivkomiteen, såvel som ethvert mellemstatsligt organ anerkendt som international nyhedsundersøgende myndighed eller international prøvningsmyndighed, har adgang som observatører til komiteens møder.
 • 10) Eksekutivkomiteen fastsætter selv sin forretningsorden.

Artikel 55

Det internationale Bureau

 • 1) Unionens administrative opgaver varetages af Det internationale Bureau.
 • 2) Det internationale Bureau skal være sekretariat for Unionens forskellige organer.
 • 3) Generaldirektøren er Unionens øverste embedsmand og repræsenterer Unionen.
 • 4) Det internationale Bureau offentliggør en officiel tidende samt andre publikationer i henhold til gennemførelsesforskrifterne eller efter anmodning fra Forsamlingen.
 • 5) Det fastsættes i gennemførelsesforskrifterne, hvilke tjeneester de nationale myndigheder skal yde som støtte for Det internationale Bureau, de internationale nyhedsundersøgende myndigheder og de internationale prøvningsmyndigheder med henblik på varetagelsen af opgaver i henhold til denne traktat.
 • 6) Generaldirektøren og ethvert af ham udpeget medlem af hans personale deltager uden stemmeret i alle møder i Forsamlingen, Eksekutivkomiteen og andre komiteer eller arbejdsgrupper nedsat i henhold til denne traktat eller gennemførelsesforskrifterne. Generaldirektøren eller et af han udpeget medlem af hans personale er i embeds medfør sekretær for disse organer.
 • 7) a) Det internationale Bureau forbereder i overensstemmelse med Forsamlingens direktiver og i samarbejde med Eksekutivkomiteen revisionskonferencer.
 • b) Det internationale Bureau kan under forberedelsen af revisionskonferencer indhente udtalelser fra mellemstatslige og internationale ikke-statslige organisationer.
 • c) Generaldirektøren og de af ham udpegede personer deltager uden stemmeret i forhandlingerne ved revisionskonferencerne.
 • 8) Det internationale Bureau varetager enhver anden opgave som overdrages bureauet.

Artikel 56

Komiteen for teknisk samarbejde

 • 1) Forsamlingen nedsætter en komitee for teknisk samarbejde (i denne artikel benævnt »komiteen«).
 • 2) a) Forsamlingen bestemmer sammensætningen af komiteen og udnævner dens medlemmer under behørig hensyntagen til, at udviklingslandene får en rimelig repræsentation.
 • b) De internationale nyhedsundersøgende myndigheder og de internationale prøvningsmyndigheder er fødte medlemmer af komiteen. Såfremt en sådan myndighed er en national myndighed i en kontraherende stat, kan denne stat ikke have yderligere repræsentation i komiteen.
 • c) Hvis antallet af kontraherende stater tillader det, skal det samlede antal komiteemedlemmer overstige det dobbelte af antallet af fødte medlemmer.
 • d) Generaldirektøren opfordrer på egen foranledning eller efter anmodning fra komiteen repræsentanter for berørte organisationer til at deltage i forhandlinger af interesse for dem.
 • 3) Komiteens formål er ved rådgivning og anbefalinger at bidrage til:
 • i) stadig at forbedre de i denne traktat omhandlede tjenester,
 • ii) så længe der findes flere internationale nyhedsundersøgende myndigheder og flere internationale prøvningsmyndigheder at sikre den størst mulige ensartethed i deres dokumentmateriale og arbejdsmetoder og den størst mulige grad af ensartet høj kvalitet i deres rapporter,
 • iii) på Forsamlingens eller Eksekutivkomiteens foranledning at løse de tekniske problemer, der særlig står i forbindelse med oprettelsen af en enkelt international nyhedsundersøgende myndighed.
 • 4) Enhver kontraherende stat og enhver berørt international organisation kan rette skriftlig henvendelse til komiteen om spørgsmål, der henhører under denne.
 • 5) Komiteen kan rette sine råd og anbefalinger til generaldirektøren eller gennem denne til Forsamlingen, Eksekutivkomiteen, alle eller nogle af de internationale nyhedsundersøgende myndigheder og internationale prøvningsmyndigheder og alle eller nogle af de modtagende myndigheder.
 • 6) a) I alle tilfælde fremsender generaldirektøren til Eksekutivkomiteen teksterne til alle råd og anbefalinger fra komiteen. Han kan lade teksterne ledsage af kommentarer.
 • b) Eksekutivkomiteen kan afgive udtalelse om alle råd og anbefalinger fra komiteen og om dennes øvrige virksomhed og kan opfordre komiteen til at undersøge og afgive rapport om spørgsmål, der henhører under den. Eksekutivkomiteen kan med de fornødne kommentarer forelægge komiteens råd, anbefalinger og rapporter for Forsamlingen.
 • 7) I tiden indtil Eksekutivkomiteen er nedsat, gælder de i stk. 6 indeholdte henvisninger til Eksekutivkomiteen som henvisninger til Forsamlingen.
 • 8) Forsamlingen fastlægger de nærmere bestemmelser om komiteens procedure.

Artikel 57

Finansiering

 • 1) a) Unionen skal have et budget.
 • b) Unionens budget omfatter dens egne indtægter samt dens bidrag til det udgiftsbudget, som er fælles for de unioner, som administreres af Organisationen.
 • c) Udgifter, der ikke kan henføres til Unionen alene, men også til en eller flere andre unioner, som administreres af organisationen, betragtes som fællesudgifter for unionerne. Unionens andel i sådanne fællesudgifter skal stå i forhold til Unionens interesse i dem.
 • 2) Unionens budget opstilles under behørigt hensyn til nødvendigheden af en koordinering med budgetterne for de andre unioner, som administreres af Organisationen.
 • 3) Med forbehold af bestemmelsen i stk. 5 omfatter Unionens budget følgende indtægter:
 • i) afgifter og gebyrer for tjenester ydet af Det internationale Bureau på Unionens vegne,
 • ii) indtægter ved salg af Det internationale Bureaus publikationer vedrørende Unionen eller indtægter af rettigheder til sådanne publikationer,
 • iii) gaver, testamentariske ydelser og tilskud,
 • iv) lejeindtægter, renter og diverse andre indtægter.
 • 4) Størrelsen af afgifter og gebyrer til Det internationale Bureau og priserne på dets publikationer fastsættes således, at de under normale forhold skulle være tilstrækkelige til at dække alle Det internationale Bureaus udgifter i forbindelse med administrationen af denne traktat.
 • 5) a) Afsluttes et regnskabsår med underskud, yder de kontraherende stater bidrag til dækning af underskuddet, jfr. dog nedenfor under b) og c).
 • b) Forsamlingen fastsætter størrelsen af hver kontraherende stats bidrag med behørigt hensyn til det antal internationale ansøgninger, som i det pågældende år hidrører fra hver af dem.
 • c) Hvis der foreligger andre muligheder for midlertidigt at dække underskuddet eller en del heraf, kan Forsamlingen beslutte, at underskuddet overføres til det følgende regnskabsår, og at de kontraherende stater ikke anmodes om at yde bidrag.
 • d) Hvis Unionens økonomiske forhold tillader det, kan Forsamlingen bestemme, at bidrag ydes i henhold til bestemmelsen under a) tilbagebetales til de kontraherende stater, som har betalt dem.
 • e) En kontraherende stat, som ikke inden to år fra den af Forsamlingen fastsatte forfaldsdag har betalt sit bidrag i henhold til bestemmelsen under b), kan ikke udøve sin stemmeret i noget af Unionens organer. Ethvert organ kan dog tillade en sådan stat fortsat at udøve stemmeretten i det pågældende organ, for så vidt det anses for godtgjort, at forsinkelsen med betalingen skyldes ekstraordinære og uundgåelige omstændigheder.
 • 6) Er budgettet ikke vedtaget før begyndelsen af et nyt regnskabsår, skal det ligge på samme niveau som det foregående års budget som foreskrevet i finansregulativet.
 • 7) a) Unionen skal have en driftskapital, der tilvejebringes ved en engangsbetaling fra hver kontraherende stat. Hvis driftskapitalen bliver utilstrækkelig, træffer Forsamlingen foranstaltninger til dens forøgelse. Hvis en del af driftskapitalen bliver unødvendig, tilbagebetales den.
 • b) Størrelsen af hver kontraherende stats første indbetaling til driftskapitalen og dens andel i en forøgelse fastsættes af Forsamlingen på grundlag af principper svarende til de i stk. 5, b), anførte.
 • c) Betalingsbetingelserne fastsættes af Forsamlingen efter forslag fra generaldirektøren og efter indhentet udtalelse fra Organisationens koordinationskomitee.
 • d) Enhver tilbagebetaling skal være proportional med de beløb, der er indbetalt af hver kontraherende stat under hensyntagen til betalingstidspunktet.
 • 8) a) I den overenskomst om hovedsædet, som afsluttes med den stat, inden for hvis territorium Organisationen har sit hovedsæde, fastsættes det, at den pågældende stat i tilfælde af, at driftskapitalen bliver utilstrækkelig, skal yde forskud. Størrelsen af sådanne forskud og betingelserne for deres ydelse er i hvert enkelt tilfælde genstand for særlige overenskomster mellem den pågældende stat og Organisationen. Så længe denne stat er forpligtet til at yde forskud, besætter den ex officio et sæde i Forsamlingen og Eksekutivkomiteen.
 • b) Den under a) anførte stat og Organisationen har begge ret til at opsige forpligtelsen til at yde forskud ved skriftlig meddelelse. Opsigelsen får virkning tre år efter afslutningen af det år, i hvilket den er meddelt.
 • 9) Regnskabsrevisionen udføres i henhold til finansregulativets forskrifter af en eller flere kontraherende stater eller af udenforstående revisorer. De udpeges med deres eget samtykke af Forsamlingen.

Artikel 58

Gennemførelsesforskrifterne

 • 1) De som bilag til denne traktat knyttede gennemførelsesforskrifter indeholder regler om:
 • i) forhold, med hensyn til hvilke denne traktat udtrykkeligt henviser til gennemførelsesforskrifterne eller udtrykkeligt bestemmer, at de er eller skal være genstand for forskrifter,
 • ii) administrative krav, anliggender og procedurer,
 • iii) visse enkeltheder, der er hensigtsmæssige for gennemførelsen af bestemmelserne i denne traktat.
 • 2) a) Forsamlingen kan ændre gennemførelsesforskrifterne.
 • b) Med forbehold af bestemmelserne i stk. 3 kræves der til ændringer et flertal på tre fjerdedele af de afgivne stemmer.
 • 3) a) Gennemførelsesforskrifterne angiver specielt de regler, som kun kan ændres:
 • i) ved enstemmig vedtagelse, eller
 • ii) hvis ingen af de kontraherende stater, hvis nationale myndighed fungerer som international nyhedsundersøgende myndighed eller international prøvningsmyndighed, stemmer imod, og - i tilfælde af, at en sådan myndighed er et mellemstatsligt organ - hvis den kontraherende stat, der er medlem af dette organ og er bemyndiget hertil af de andre medlemsstater inden for organets kompetente forsamling, ikke stemmer imod.
 • b) Den fremtidige undtagelse af nogen af disse regler fra de angivne krav kræver opfyldelse af de under a), i), eller a), ii), angivne betingelser.
 • c) Den fremtidige inddragelse af en regel under det ene eller det andet af de under a) angivne krav kræver enstemmig vedtagelse.
 • 4) Gennemførelsesforskrifterne pålægger generaldirektøren at udarbejde administrative bestemmelser under Forsamliangens kontrol.
 • 5) I tilfælde af uoverensstemmelse mellem bestemmelserne i traktaten og gennemførelsesforskrifterne er traktatens bestemmelser afgørende.

Kapitel VI

Uoverenstemmelser

Artikel 59

uoverensstemmelser

Med forbehold af bestemmelsen i artikel 64, stk. 5, kan enhver uoverensstemmelse mellem to eller flere kontraherende stater om fortolkningen eller anvendelsen af denne traktat eller gennemførelsesforskrifterne, som ikke har kunnet afgøres ved forhandlinger, af enhver af de pågældende stater indbringes for Den mellemfolkelige Domstol efter anmodning i overensstemmelse med domstolens statut, medmindre de pågældende stater træffer aftale om afgørelse ad anden vej. Den kontraherende stat, som indbringer spørgsmålet for domstolen, skal give meddelelse herom til Det internationale Bureau, som underretter de øvrige kontraherende stater.

Kapitel VII

Revision og ændring

Artikel 60

Revision af traktaten

 • 1) Denne traktat kan fra tid til anden revideres ved særlig konference mellem de kontraherende stater.
 • 2) Bestemmelse om indkaldelse til revisionskonference træffes af Forsamlingen.
 • 3) Ethvert mellemstatsligt organ anerkendt som international nyhedsundersøgende myndighed eller international prøvningsmyndighed har adgang som observatør til enhver revisionskonference.
 • 4) Artikel 53, stk. 5, 9 og 11, artikel 54, artikel 55, stk. 4-8, artikel 56 og artikel 57 kan ændres enten ved en revisionskonference eller i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 61.

Artikel 61

Ændring af visse bestemmelser i traktaten

 • 1) a) Forslag om ændring af artikel 53, stk. 5, 9 og 11, artikel 54, artikel 55, stk. 4-8, artikel 56 og artikel 57 kan fremsættes af enhver af Forsamlingens medlemsstater, af Eksekutivkomiteen eller af generaldirektøren.
 • b) Sådanne forslag skal af generaldirektøren fremsendes til de kontraherende stater mindst seks måneder forud for deres behandling i Forsamlingen.
 • 2) a) Ændringer af de i stk. 1 nævnte artikler skal vedtages af Forsamlingen.
 • b) Til vedtagelse kræves et flertal på tre fjerdedele af de afgivne stemmer.
 • 3) a) Enhver ændring af de i stk. 1 nævnte artikler træder i kraft en måned efter, at generaldirektøren fra tre fjerdedele af de stater, som var medlemmer af Forsamlingen på tidspunktet for ændringens vedtagelse, har modtaget skriftlig meddelelse om ændringens godkendelse, behørigt forfatningsmæssigt tilvejebragt.
 • b) Enhver således godkendt ændring af de nævnte artikler er bindende for alle stater, som er medlemmer af Forsamlingen på tidspunktet for ændringens ikrafttræden, dog således at enhver ændring, som forøger de kontraherende staters økonomiske forpligtelser kun er bindende for de stater, der har givet meddelelse om deres godkendelse af en sådan ændring.
 • c) Enhver ændring, som er godkendt i overensstemmelse med bestemmelserne under a), er bindende for alle stater, som bliver medlemmer af Forsamlingen efter ændringens ikrafttræden i overensstemmelse med bestemmelserne under a).

Kapitel VIII

Afsluttende bestemmelser

Artikel 62

Tiltrædelse af traktaten

 • 1) Enhver stat, der er medlem af Den internationale Union til beskyttelse af industriel ejendomsret, kan tiltræde traktaten ved:
 • i) undertegnelse efterfulgt af deponering af et ratifikationsdokument eller
 • ii) deponering af et tiltrædelsesdokument.
 • 2) Ratifikations- og tiltrædelsesdokumenter skal deponeres hos generaldirektøren.
 • 3) Bestemmelserne i artikel 24 i Stockholm-affattelsen af Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret finder anvendelse på denne traktat.
 • 4) Bestemmelsen i stk. 3 kan ikke anses at indebære en kontraherende stats anerkendelse eller stiltiende godkendelse af de faktiske forhold med hensyn til et territorium for hvilket denne traktat af en anden kontraherende stat er bragt til at gælde i henhold til bestemmelsen.

Artikel 63

Traktatens ikrafttræden

 • 1) a) Med forbehold af bestemmelserne i stk. 3 træder denne traktat i kraft tre måneder efter den dag, da otte stater har deponeret deres ratifikations- eller tiltrædelsesdokumenter, forudsat at mindst fire af disse stater hver opfylder een af følgende betingelser:
 • i) antallet af ansøgninger indleveret i staten har oversteget 40.000 i henhold til den seneste årsstatistik offentliggjort af Det internationale Bureau,
 • ii) statsborgere eller bosatte i staten har indleveret mindst 1000 ansøgninger i et enkelt fremmed land i henhold til den seneste årsstatistik offentliggjort af Det internationale Bureau,
 • iii) statens nationale myndighed har modtaget mindst 10.000 ansøgninger fra statsborgere eller bosatte i fremmede lande i henhold til den seneste årsstatistik offentliggjort af Det internationale Bureau.
 • b) Ved anvendelsen af bestemmelsen i dette stk. omfatter udtrykket »ansøgning« ikke ansøgninger om brugsmønstre.
 • 2) Med forbehold af bestemmelserne i stk. 3 bliver enhver stat, som ikke bliver part i denne traktat ved dens ikrafttræden i henhold til stk. 1, bundet af traktaten tre måneder efter den dag, da staten har deponeret sit ratifikations- eller tiltrædelsesdokument.
 • 3) Bestemmelserne i kapitel II og de tilsvarende bestemmelser i de til traktaten knyttede gennemførelsesforskrifter kommer dog først til anvendelse fra den dag, da tre stater, som hver opfylder mindst een af de i stk. 1 anførte betingelser, har tiltrådt traktaten, uden at de i henhold til artikel 64, stk. 1, har erklæret, at de ikke ønsker at blive bundet af bestemmelserne i kapitel II. Denne dag kan dog ikke ligge forud for dagen for traktatens første ikrafttræden i henhold til stk. 1.

Artikel 64

Forbehold

 • 1) a) Enhver stat kan erklære, at den ikke ønsker at være bundet af bestemmelserne i kapitel II.
 • b) Stater, der afgiver den under a) nævnte erklæring, er ikke bundet af bestemmelserne i kapitel II og de tilsvarende bestemmelser i gennemførelsesforskrifterne.
 • 2) a) Enhver stat, som ikke har afgivet den i stk. 1, a), nævnte erklæring, kan erklære:
 • i) at den ikke ønsker at være bundet af bestemmelserne i artikel 39, stk. 1, for så vidt angår indsendelse af genparter af internationale ansøgninger og oversættelser heraf (som foreskrevet),
 • ii) at forpligtelsen til udsættelse af national behandling som foreskrevet i artikel 40 ikke skal være til hinder for offentliggørelse, foretaget af den nationale myndighed eller ved dennes foranstaltning, af internationale ansøgninger eller oversættelser heraf, dog således, at myndigheden ikke er fritaget for de forpligtelser, der påhviler den i henhold til artiklerne 30 og 38.
 • b) Stater, der afgiver erklæring som anført under a), er bundet i overensstemmelse hermed.
 • 3) a) Enhver stat kan for sit eget vedkommende erklære, at international offentliggørelse af internationale ansøgninger ikke er påkrævet.
 • b) når en international ansøgning ved udløbet af 18 måneder fra prioritetsdagen kun indeholder designering af sådanne stater, som har afgivet erklæring i henhold til bestemmelsen under a), offentliggøres den internationale ansøgning ikke i henhold til artikel 21, stk. 2.
 • c) I de under b) anførte tilfælde offentliggøres internationale ansøgninger dog af Det internationale Bureau:
 • i) efter anmodning fra ansøgeren som anført i gennemførelsesforskrifterne,
 • ii) når en national ansøgning eller et patent på grundlag af den internationale ansøgning offentliggøres af den nationale myndighed i en designeret stat, som har afgivet den under a) nævnte erklæring, eller på denne myndigheds vegne, og da umiddelbart efter sådan offentliggørelse, men ikke før udløbet af 18 måneder fra prioritetsdagen.
 • 4) a) Enhver stat, hvis nationale lovgivning giver hjemmel til, at dens patenter har virkning som kendt teknik fra et tidspunkt forud for offentliggørelsen, men i den nævnte henseende ikke ligestiller prioritetsdagen i henhold til Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret med den faktiske indleveringsdag i den pågældende stat, kan erklære, at indlevering uden for staten af en international ansøgning, der designerer den pågældende stat, ikke ligestilles med den faktiske indlevering i staten i henseende til kendt teknik.
 • b) Ingen stat, der afgiver erklæring som anført under a), er i den omhandlede henseende bundet af bestemmelserne i artikel 11, stk. 3.
 • c) Enhver stat, der afgiver erklæring som anført under a), skal samtidig skriftligt meddele, fra hvilken dag og under hvilke betingelser virkningen som kendt teknik af en international ansøgning, der designerer den pågældende stat, indtræder i den pågældende stat. Denne erklæring kan til enhver tid ændres ved meddelelse til generaldirektøren.
 • 5) Enhver stat kan erklære, at den ikke anser sig for bundet af artikel 59. Bestemmelserne i artikel 59 finder ikke anvendelse på uoverensstemmelser mellem en kontraherende stat, der har afgivet en sådan erklæring, og en anden kontraherende stat.
 • 6) a) Enhver erklæring afgivet i henhold til denne artikel skal afgives skriftligt. Den kan afgives samtidig med undertegnelsen af denne traktat, samtidig med deponeringen af ratifikations- eller tiltrædelsesdokumentet eller - undtagen i det i stk. 5 nævnte tilfælde - på et hvilket som helst senere tidspunkt ved meddelelse til generaldirektøren. Hvis sådan meddelelse gives, træder erklæringen i kraft seks måneder efter den dag, på hvilken generaldirektøren har modtaget meddelelsen, og er uden betydning for internationale ansøgninger indleveret inden udløbet af de nævnte seks måneder.
 • b) Enhver erklæring afgivet i henhold til denne artikel kan til enhver tid tilbagekaldes ved meddelelse til generaldirektøren. Sådan tilbagekaldelse træder i kraft tre måneder efter den dag, på hvilken generaldirektøren har modtaget meddelelsen, og er - i tilfælde af tilbagekaldelse af en i henhold til stk. 3 afgivet erklæring - uden betydning for internationale ansøgninger indleveret inden udløbet af de nævnte tre måneder.
 • 7) Andre forbehold til denne traktat end de i stk. 1-5 anførte kan ikke tages.

Artikel 65

Trinvis anvendelse

 • 1) Hvis overenskomsten med en international nyhedsundersøgende myndighed eller en international prøvningsmyndighed indeholder bestemmelser om midlertidige grænser for antallet eller arten af de internationale ansøgninger, som den pågældende myndighed påtager sig at behandle, træffer Forsamlingen de nødvendige foranstaltninger til at bringe denne traktat og gennemførelsesforskrifterne i anvendelse trinvis med hensyn til visse grupper af internationale ansøgninger. Denne bestemmelse finder også anvendelse på anmodninger om nyhedsundersøgelse af internatonal type i henhold til artikel 15, stk. 5.
 • 2) Forsamlingen fastsætter tidspunkterne, fra hvilke internationale ansøgninger under de i stk. 1 angivne betingelser kan indleveres, og begæringer om international præliminær prøvning kan fremsættes. Disse tidspunkter kan ikke ligge senere end seks måneder henholdsvis fra denne traktats ikrafttræden i henhold til bestemmelserne i artikel 63, stk. 1, og fra den dag, da bestemmelserne i kapitel II er kommet til anvendelse i henhold til artikel 63, stk. 3.

Artikel 66

Opsigelse

 • 1) Enhver kontraherende stat kan opsige denne traktat ved meddelelse stilet til generealdirektøren.
 • 2) Opsigelsen træder i kraft seks måneder efter den dag, på hvilken generaldirektøren har modtaget meddelelsen. Den berører ikke virkningen af en international ansøgning i den opsigende stat, hvis den pågældende ansøgning er indleveret, og i tilfælde af, at den opsigende stat er udvalgt, udvælgelsen har fundet sted før udløbet af de nævnte seks måneder.

Artikel 67

Undertegnelse og sprog

 • 1) a) Denne traktat undertegnes i eet eksemplar på engelsk og fransk. Begge tekster har samme gyldighed.
 • b) Officielle tekster skal efter samråd med de berørte regeringer udarbejdes af generaldirektøren på tysk, japansk, portugisisk, russisk og spansk samt sådanne andre sprog, som Forsamlingen måtte bestemme.
 • 2) Denne traktat står åben for undertegnelse i Washington indtil den 31. december 1970

Artikel 68

Deponering

 • 1) Originalen til denne traktat skal, når den ikke længere står åben for undertegnelse, deponeres hos generaldirektøren.
 • 2) Generaldirektøren fremsender to af ham bekræftede genparter af traktaten med vedhæftede gennemførelsesforskrifter til regeringerne i alle stater, der har tiltrådt Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret, og efter anmodning til regeringen i enhver anden stat.
 • 3) Generaldirektøren drager omsorg for denne traktats registrering i De forenede Nationers sekretariat.
 • 4) Generaldirektøren fremsender to af ham bekræftede genparter af enhver ændring til denne traktat og gennemførelsesforskrifterne til de kontraherende staters regeringer og efter anmodning til regeringen i enhver anden stat.

Artikel 69

Meddelelser

Generaldirektøren giver regeringerne i alle stater, der har tiltrådt Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret, meddelelse om:

 • i) undertegnelser i henhold til artikel 62,
 • ii) deponeringer af ratifikations- og tiltrædelsesdokumenter i henhold til artikel 62,
 • iii) dagen for denne traktats ikrafttræden og dagen, på hvilken kapitel II kommer til anvendelse i henhold til artikel 63, stk. 3,
 • iv) alle erklæringer afgivet i henhold til artikel 64, stk. 1-5,
 • v) tilbagekaldelser af erklæringer i henhold til artikel 64, stk. 6, b),
 • vi) opsigelser modtaget i henhold til artikel 66 og
 • vvii) erklæringer afgivet i henhold til artikel 31, stk. 4.

Gennemførelsesforskrifter til patentsamarbejdstraktaten

INDHOLDSFORTEGNELSE

 

 Afdeling A: Indledende regler 

  Regel 1:  Forkortede udtryk 

  Regel 2:  Fortolkningen af visse ord 

 Afdeling B: Regler vedrørende traktatens kapital I 

  Regel 3:  Ansøgningsdokumentet (form) 

  Regel 4:  Ansøgningsdokumentet (indhold) 

  Regel 5:  Beskrivelsen 

  Regel 6:  Kravene 

  Regel 7:  Tegningerne 

  Regel 8:  Sammendraget 

  Regel 9:  Udtryk m.v., som ikke må anvendes 

  Regel 10:  Terminologi og tegn 

  Regel 11:  Formelle krav til den internationale ansøgning 

  Regel 12:  Den internationale ansøgnings sprog 

  Regel 13:  Opfindelsens enhed 

  Regel 14:  Fremsendelsesafgiften 

  Regel 15:  Den internationale afgift 

  Regel 16:  Afgift for nyhedsundersøgelse 

  Regel 17:  Prioritetsdokumentet 

  Regel 18:  Ansøgeren 

  Regel 19:  Den kompetente modtagende myndighed 

  Regel 20:  Modtagelse af den internationale ansøgning 

  Regel 21:  Udfærdigelse af genparter 

  Regel 22:  Fremsendelse af arkiveksemplaret 

  Regel 23:  Fremsendelse af undersøgelseseksemplaret 

  Regel 24:  Det internationale Bureaus modtagelse af 

        arkiveksemplaret 

  Regel 25:  Den internationale nyhedsundersøgende myndigheds 

        modtagelse af undersøgelseseksemplaret 

  Regel 26:  Kontrol vedrørende og berigtigelse af visse dele af 

        den internationale ansøgning 

  Regel 27:  Manglende betaling af afgifter 

  Regel 28:  Mangler konstateret af Det internationale Bureau 

        eller af den internationale nyhedsundersøgende 

        myndighed 

  Regel 29:  Internationale ansøgninger eller designeringer, som 

        anses for tilbagetaget i henhold til artikel 14, 

        stk. 1, 3 eller 4 

  Regel 30:  Tidsfrist i henhold til artikel 14, stk. 4 

  Regel 31:  Genparter, om hvilke der anmodes i henhold til 

        artikel 13 

  Regel 32:  Tilbagetagelse af den internationale ansøgning eller 

        af designeringer 

  Regel 33:  Relevant kendt teknik i forbindelse med den 

        internationale nyhedsundersøgelse 

  Regel 34:  Det obligatoriske dokumentmateriale 

  Regel 35:  Den kompetente internationale nyhedsundersøgende 

        myndighed 

  Regel 36:  Mindstekrav til internationale nyhedsundesøgende 

        myndigheder 

  Regel 37:  Manglende eller mangelfuld benævnelse 

  Regel 38:  Manglende eller mangelfuldt sammendrag 

  Regel 39:  Emne i henhold til artikel 17, stk. 2, a), i) 

  Regel 40:  Opfindelsens manglende enhed (International 

        nyhedsundersøgelse) 

  Regel 41:  Nyhedsundersøgelse af international type 

  Regel 42:  Tidsfrist for international nyhedsundersøgelse 

  Regel 43:  Den internationale nyhedsundersøgelsesrapport 

  Regel 44:  Fremsendelse af den internationale 

        nyhedsundersøgelsesrapport m.v. 

  Regel 45:  Oversættelse af den internationale 

        nyhedsundersøgelsesrapport 

  Regel 46:  Ændring af kravene ved Det internationale Bureau 

  Regel 47:  Fremsendelse til designerede myndigheder 

  Regel 48:  International offentliggørelse 

  Regel 49:  Sprog for oversættelser og størrelse af afgifter i 

        henhold til artikel 22, stk. 1 og 2 

  Regel 50:  Ret i henhold til artikel 22, stk. 3 

  Regel 51:  Designerede myndigheders efterprøvning 

  Regel 52:  Ændring af krav, beskrivelse og tegninger ved 

        designerede myndigheder 

 Afdeling C: Regler vedrørende traktatens kapitel II 

  Regel 53:  Begæringen 

  Regel 54:  Ansøgere, der er berettigede til at fremsætte begæring 

  Regel 55:  Sprog (International præliminær prøvning) 

  Regel 56:  Senere udvælgelser 

  Regel 57:  Behandlingsafgift 

  Regel 58:  Afgift for præliminær prøvning 

  Regel 59:  Den kompetente internationale prøvningsmyndighed 

  Regel 60:  Visse mangler ved begæringer eller udvælgelserne 

  Regel 61:  Meddelelse om begæringen og udvælgelserne 

  Regel 62:  Genpart til den internationale prøvningsmyndighed 

  Regel 63:  Mindstekrav til internationale prøvningsmyndigheder 

  Regel 64:  Kendt teknik i forbindelse med international 

        præliminær prøvning 

  Regel 65:  Opfindelseshøjde eller det ikke at være nærliggende 

  Regel 66:  Behandling ved den internationale Prøvningsmyndighed 

  Regel 67:  Emne i henhold til artikel 34, stk. 4, a), i) 

  Regel 68:  Opfindelsens manglende enhed (International præliminær 

        prøvning) 

  Regel 69:  Tidsfrist for international præliminær prøvning 

  Regel 70:  Den internationale prøvningsrapport 

  Regel 71:  Fremsendelse af den internationale prøvningsrapport 

  Regel 72:  Oversættelse af den internationale prøvningsrapport 

  Regel 73:  Fremsendelse af den internationale prøvningsrapport 

  Regel 74:  Oversættelse af bilag til den internationale 

        prøvningsrapport og fremsendelse af disse 

  Regel 75:  Tilbagetagelse af begæringen eller af udvælgelser 

  Regel 76:  Sprog for oversættelser og størrelse af afgifter i 

        henhold til artikel 39, stk.1; oversættelse af 

        prioritetsdokument 

  Regel 77:  Ret i henhold til artikel 39, stk. 1, b) 

  Regel 78:  Ændring af kravene, beskrivelsen og tegningerne ved 

        udvalgte myndigheder 

 Afdeling D: Regler vedrørende traktatens kapitel III 

  Regel 79:  Tidsregning 

  Regel 80:  Beregning af tidsfrister 

  Regel 81:  Ændring af de i traktaten fastsatte tidsfrister 

  Regel 82:  Uregelmæssigheder i posttjenesten 

  Regel 83:  Ret til at optræde over for internationale myndigheder 

 Afdeling E: Regler vedrørende traktatens kapitel V 

  Regel 84:  Delegationernes udgifter 

  Regel 85:  Manglende beslutningsdygtighed i Forsamlingen 

  Regel 86:  Den officielle tidende 

  Regel 87:  Eksemplarer af publikationer 

  Regel 88:  Ændring af gennemførelsesforskrifterne 

  Regel 89:  Administrative bestemmelser 

 Afdeling F: Regler vedrørende flere af traktatens kapitler 

  Regel 90:  Repræsentation 

  Regel 91:  Åbenbare skrivefejl 

  Regel 92:  Skriftveksling 

  Regel 93:  Opbevaring af journaler og akter 

  Regel 94:  Det internationale Bureaus og den internationale 

        prøvningsmyndigheds levering af genparter 

  Regel 95:  Adgang til oversættelser 

AFDELING A

Indledende regler

Regler 1

Forkortede udtryk

1.1 Betydningen af forkortede udtryk

 • a) I disse gennemførelsesforskrifter forstås ved ordet »traktat« patentsamarbejdstraktaten.
 • b) I disse gennemførelsesforskrifter henviser ordene »kapitel« og »artikel« til det angivne kapitel eller den angivne artikel i traktaten.

Regel 2

Fortolkningen af visse ord

2.1 »Ansøger«

Ordet »ansøger« fortolkes også som betegnelse for ansøgerens fuldmægtig eller anden repræsentant, medmindre andet klart fremgår af bestemmelsens ordlyd eller karakter eller af den sammenhæng, i hvilken ordet er benyttet, sådan som det specielt er tilfældet, når bestemmelsen omhandler ansøgerens bopæl eller statsborgerforhold.

2.2 »Fuldmægtig«

Ordet »fuldmægtig« fortolkes som betegnelse for enhver person, som har ret til at optræde over for internationale myndigheder som angivet i artikel 49; medmindre andet klart fremgår af bestemmelsens ordlyd eller karakter eller af den sammenhæng, i hvilken ordet er benyttet, fortolkes ordet også som betegnelse for den i regel 4.8 nævnte fælles repræsentant.

2.3. »Underskrift«

Hvis den nationale lovgivning, der finder anvendelse ved den modtagende myndighed, ved den kompetente internationale nyhedsundersøgende myndighed eller ved den kompetente internationale prøvningsmyndighed, kræver brugen af segl i stedet for underskrift, skal der ved ordet »underskrift« i henseende til den pågældende myndighed forstås segl.

AFDELING B

Regler vedrørende traktatens kapitel I

Regel 3

Ansøgningsdokumentet (form)

3.1 Trykt blanket

Ansøgningen skal udfærdiges på en trykt blanket.

3.2 Udlevering af blanketter

Eksemplarer af den trykte blanket udleveres uden vederlag til ansøgerne af den modtagende myndighed eller, hvis denne myndighed ønsker det, af Det internationale Bureau.

3.3 Kontrolliste

 • a) Den trykte blanket indeholder en liste, der i udfyldt stand angiver:
 • i) det samlede antal ark i den internationale ansøgning og antallet af ark i hver del af den internationale ansøgning (ansøgningsdokument, beskrivelse, krav, tegninger, sammendrag);
 • ii) hvorvidt den internationale ansøgning ved indleveringen er ledsaget af en fuldmagt (d.v.s. et dokument, ved hvilket en fuldmægtig eller en fælles repræsentant udnævnes), et prioritetsdokument, en kvittering for betalte afgifter eller en check på afgiftsbeløbet, en international nyhedsundersøgelsesrapport eller en rapport om nyhedsundersøgelse af international type, et dokument, der godtgør, at ansøgeren er opfinderens retsefterfølger, og andre dokumenter (der skal specificeres i kontrollisten);
 • iii) nummeret på den figur på tegningerne, som i henhold til ansøgerens forslag skal ledsage sammendraget ved dettes offentliggørelse på forsiden af skriftet og i den officielle tidende; i undtagelsestilfælde kan ansøgeren foreslå mere end een figur.
 • b) Listen skal udfyldes af ansøgeren. Undlader han dette, udfyldes den af den modtagende myndighed med tilføjelse af de nødvendige bemærkninger; det under a) iii), omhandlede nummer angives dog ikke af den modtagende myndighed.

3.4 Nærmere enkeltheder

Med forbehold af regel 3.3 fastlægges de nærmere enkeltheder vedrørende den trykte blanket i de administrative bestemmelser.

Regel 4

Ansøgningsdokumentet (indhold)

4.1 Obligatorisk og valgfrit indhold; underskrift

 • a) Ansøgningsdokumentet skal indeholde:
 • i) et andragende,
 • ii) opfindelsens benævnelse,
 • iii) oplysninger vedrørende ansøgeren og i givet fald vedrørende fuldmægtigen.
 • iv) designeringen af stater,
 • v) oplysninger vedrørende opfinderen, hvis den nationale lovgivning i mindst en af de designerede stater kræver, at opfinderens navn meddeles samtidig med indleveringen af en national ansøgning.
 • b) Ansøgningsdokumentet skal i givet fald indeholde:
 • i) en prioritetsbegæring,
 • ii) en henvisning til en tidligere international nyhedsundersøgelse eller til en tidligere nyhedsundersøgelse af international type,
 • iii) valg af visse former for beskyttelse,
 • iv) en angivelse af, at ansøgeren ønsker at få meddelt et regionalt patent og navnene på de designerede stater, for hvilke han ønsker at få meddelt et sådant patent,
 • v) en henvisning til en hovedansøgning eller et hovedpatent.
 • c) Ansøgningsdokumentet kan indeholde oplysninger vedrørende opfinderen, selv om ingen designeret stats nationale lovgivning kræver, at opfinderens navn meddeles samtidig med indleveringen af en national ansøgning.
 • d) Ansøgningsdokumentet skal være underskrevet.

4.2 Andragendet

Andragendet skal have følgende indhold og skal fortrinsvis affattes således: »Undertegnede anmoder om, at nærværende internationale ansøgning behandles i overensstemmelse med patentsamarbejdstraktaten«.

4.3 Opfindelsens benævnelse

Opfindelsens benævnelse skal være kort (fortrinsvis 2-7 ord, når den er på engelsk eller oversat til engelsk) og nøjagtig.

4.4. Navne og adresser

 • a) Fysiske personers navne skal angives ved efternavn og fornavn(e), idet efternavnet skal angives først.
 • b) Juridiske personers navne skal angives ved den fulde officielle betegnelse.
 • c) Adresser skal angives på en sådan måde, at de tilfredsstiller de sædvanlige betingelser for hurtig udbringning af postforsendelser til den angivne adresse, og skal i hvert fald omfatte alle relevante administrative enheder til og med husnummer, hvis et sådant findes. Hvis en designeret stats nationale lovgivning ikke kræver angivelse af husnummer, har undladelsen af at angive dette ingen følger i den pågældende stat. Det anbefales at angive telegramadresse og telexnummer samt telefonnummer.
 • d) For hver ansøger, opfinder eller fuldmægtig må kun angives een adresse.

4.5 Ansøgeren

 • a) Ansøgningsdokumentet skal angive ansøgerens navn, adresse, statsborgerforhold og bopæl eller, hvis der er flere ansøgere, disses navne, adresser, statsborgerforhold og bopæle.
 • b) Ansøgerens statsborgerforhold skal angives ved navnet på den stat, i hvilken han er statsborger.
 • c) Ansøgerens bopæl skal angives ved navnet på den stat, i hvilken han er bosat.

4.6 Opfinderen

 • a) Hvis regel 4.1, a), v), finder anvendelse, skal ansøgningsdokumentet angive opfinderens navn og adresse eller, hvis der er flere opfindere, disses navne og adresser.
 • b) Hvis ansøgeren er identisk med opfinderen, skal ansøgningsdokumentet i stedet for den under a) nævnte angivelse indeholde en erklæring herom eller gentage ansøgerens navn i den rubrik, der er beregnet til angivelse af opfinderen.
 • c) Ansøgningsdokumentet kan angive forskellige personer som opfindere for forskellige designerede stater, såfremt de designerede staters nationale lovgivninger indeholder forskrifter, der i denne henseende er forskellige. I så fald skal ansøgningsdokumentet indeholde en særskilt erklæring for hver designeret stat eller gruppe af stater, i hvilke en bestemt person eller den samme person skal anses som opfinder, eller i hvilke bestemte personer eller de samme personer skal anses som opfindere.

4.7 Fuldmægtigen

Hvis der er udnævnt fuldmægtige, skal ansøgningsdokumentet oplyse dette og angive deres navne og adresser.

4.8 Repræsentation for flere ansøgere, som ikke har udnævnt en fælles fuldmægtig

 • a) Hvis der er flere ansøgere, og ansøgningsdokumentet ikke nævner en fuldmægtig, der repræsenterer alle ansøgerne (»fælles fuldmægtig«), skal ansøgningsdokumentet udnævne en af ansøgerne, som i henhold til artikel 9 er berettiget til at indlevere en international ansøgning, som deres fælles repræsentant.
 • b) Hvis der er flere ansøgere, og ansøgningsdokumentet hverken nævner en fuldmægtig, der repræsenterer alle ansøgerne, eller opfylder det under a) anførte krav om udnævnelse af en af ansøgerne som fælles repræsentant, anses den i ansøgningsdokumentet først nævnte ansøger, som i henhold til artikel 9 er berettiget til at indlevere en international ansøgning, som den fælles repræsentant.

4.9 Designering af stater

Kontraherende stater skal designeres i ansøgningsdokumentet ved angivelse af deres navne.

4.10 Prioritetsbegæring

 • a) Den i artikel 8, stk. 1, nævnte erklæring skal afgives i ansøgningsdokumentet; den skal gå ud på, at der begæres prioritet på grundlag af en tidligere ansøgning, og skal angive følgende:
 • i) når den tidligere ansøgning ikke er en regional eller international ansøgning, det land, hvori den er indleveret; når den tidligere ansøgning er en regional eller international ansøgning, det eller de lande, for hvilke den er indleveret,
 • ii) dens indleveringsdag,
 • iii) dens nummer, og
 • iv) når den tidligere ansøgning er en regional eller international ansøgning, den nationale myndighed eller det mellemstatslige organ, hvortil den er indleveret.
 • b) Hvis ansøgningsdokumentet ikke indeholder følgende to angivelser:
 • i) når den tidligere ansøgning ikke er en regional eller international ansøgning, det land, hvori den er indleveret; når den tidligere ansøgning er en regional eller international ansøgning, mindst eet land, for hvilket den er indleveret, og
 • iii) dens indleveringsdag, anses prioritetsbegæringen, for så vidt angår behandling i henhold til traktaten, for ikke fremsat.
 • c) Hvis nummeret på den tidligere ansøgning ikke er angivet i ansøgningsdokumentet, men meddeles af ansøgeren til Det internationale Bureau før udløbet af den 16. måned fra prioritetsdagen, skal det af alle designerede stater anses for rettidigt meddelt. Hvis det meddeles efter udløbet af den nævnte frist, underretter Det internationale Bureau ansøgeren og de designerede myndigheder om den dato, på hvilken nummeret blev meddelt bureauet. Det internationale Bureau angiver denne dato i den internationale offentliggørelse af den internationale ansøgning; hvis nummeret ikke er meddelt bureauet på tidspunktet for den internationale offentliggørelse, angiver bureauet det i offentliggørelsen.
 • d) Hvis indleveringsdagen for den tidligere ansøgning, således som den er angivet i ansøgningsdokumentet, ligger mere end et år forud for den internationale indleveringsdag, opfordrer den modtagende myndighed eller, hvis denne har undladt det, Det internationale Bureau ansøgeren til enten at anmode om sletning af den i henhold til artikel 8, stk. 1, afgivne erklæring eller - hvis datoen for indlevering af den tidligere ansøgning var fejlagtigt angivet - om berigtigelse af denne dato. Hvis ansøgeren undlager at efterkomme opfordringen inden 1 måned fra opfordringens dato, slettes den i henhold til artikel 8, stk. 1, afgivne erklæring ex officio. Den modtagende myndighed, som foretager berigtigelsen eller sletningen, giver meddelelse herom til ansøgeren og, hvis genparter af den internationale ansøgning allerede er sendt til Det internationale Bureau og den internationale nyhedsundersøgende myndighed, til disse. Hvis berigtigelsen eller sletningen foretages af Det internationale Bureau, giver dette meddelelse herom til ansøgeren og den internationale nyhedsundersøgende myndighed.
 • e) Hvis der begæres prioritet på grundlag af flere tidligere ansøgninger, finder bestemmelserne under a)-d) anvendelse på hver af dem.

4.11 Henvisning til tidligere international nyhedsundersægelse eller nyhedsundersøgelse af international type

Hvis der for en ansøgning i henhold til artikel 15, stk. 5, har været anmodet om en international nyhedsundersøgelse eller en nyhedsundersøgelse af international type, kan dette angives i ansøgningsdokumentet tillige med land, dato og nummer for den pågældende ansøgning (eller i givet fald dens oversættelse) samt dato og nummer, hvis et sådant foreligger, for anmodningen om den nævnte nyhedsundersøgelse.

4.12 Valg af visse former for beskyttelse

 • a) Hvis ansøgeren ønsker, at hans internationale ansøgning i en designeret stat ikke skal behandles som en ansøgning om patent, men som en ansøgning om en af de andre former for beskyttelse som angivet i artikel 43, skal dette angives i ansøgningsdokumentet. Artikel 2, ii), finder ikke anvendelse på denne bestemmelse.
 • b) I det i artikel 44 omhandlede tilfælde skal ansøgeren angive de to former for beskyttelse, som han ønsker at opnå, eller, hvis han primært ønsker at opnå den ene form for beskyttelse, angive, hvilken form han ansøger om primært, og hvilken form han ansøger om subsidiært.

4.13 Angivelse af hovedansøgning eller hovedpatent

Hvis ansøgeren ønsker, at hans internationale ansøgning i en designeret stat skal behandles som en ansøgning om tillægspatent eller tillægscertifikat, tillæg til et opfindercertifikat eller tillæg til et brugsmønstercertifikat, skal han henvise til den hovedansøgning eller det hovedpatent, hovedopfindercertifikat eller hovedbrugsmønstercertifikat, til hvilken eller hvilket tillægspatentet eller tillægscertifikatet, tillægget til opfindercertifikatet eller tillægget til brugsmønstercertifikatet, i fald det meddeles, skal være knyttet. Artikel 2, ii), finder ikke anvendelse på denne bestemmelse.

4.14 Fortsættelse eller delvis fortsættelse

Hvis ansøgeren ønsker, at hans internationale ansøgning i en designeret stat skal behandles som en ansøgning om fortsættelse eller delvis fortsættelse af en tidligere ansøgning, skal han angive dette i ansøgningsdokumentet og henvise til den pågældende hovedansøgning.

4.15 Underskrift

Ansøgningsdokumentet skal underskrives af ansøgeren.

4.16 Omskrivning eller oversættelse af visse ord

 • a) Hvis et navn eller en adresse er skrevet med andre bogstaver end dem, der tilhører det latinske alfabet, skal ordene også angives med bogstaver tilhørende det latinske alfabet enten i form af en omskrivning eller ved oversættelse til engelsk. Ansøgeren bestemmer, hvilke ord, der blot skal omskrives, og hvilke ord, der skal oversættes.
 • b) Er et lands navn skrevet med andre bogstaver end dem, der tilhører det latinske alfabet, skal det også angives på engelsk.

4.17 Ingen adgang til yderligere angivelser

 • a) Ansøgningsdokumentet må ikke indeholde andre angivelser end de i reglerne 4.1-4.16 omhandlede.
 • b) Hvis ansøgningsdokumentet indeholder andre angivelser end de i reglerne 4.1-4.16 omhandlede, sletter den modtagende myndighed ex officio disse yderligere angivelser.

Regel 5

Beskrivelsen

5.1 Beskrivelsens udformning

 • a) Beskrivelsen skal først angive opfindelsens benævnelse, således som den er indeholdt i ansøgningsdokumentet, og skal derudover
 • i) angive det tekniske område, som opfindelsen vedrører;
 • ii) angive den teknik, hvorpå opfindelsen bygger, for så vidt den ansøgeren bekendt kan anses for nyttig for forståelsen, nyhedsundersøgelsen og prøvningen af opfindelsen, om muligt under henvisning til dokumenter, som belyser den pågældende teknik;
 • iii) forklare den opfindelse, der søges beskyttet, på en sådan måde, at det tekniske problem (også i tilfælde af, at det ikke udtrykkeligt er betegnet som sådant) og dets løsning kan forstås, og angive opfindelsens eventuelle fordelagtige virkninger i forhold til den teknik, hvorpå opfindelsen bygger;
 • iv) kort beskrive figurerne på tegningerne, hvis sådanne findes;
 • v) i det mindste angive den efter ansøgerens opfattelse bedste udførelsesform for opfindelsen; hvis det er hensigtsmæssigt, skal dette gøres i form af eksempler og under henvisning til tegninger, hvis sådanne findes; hvis en designeret stats nationale lovgivning ikke kræver beskrivelse af den bedste udførelsesform, men anser beskrivelsen af en hvilken som helst udførelsesform for tilstrækkelig (uanset om det er den bedst tænkelige eller ej), har undladelsen af at beskrive den bedst tænkelige udførelsesform ingen følger i den pågældende stat;
 • vi) udtrykkeligt angive - hvis dette ikke tydeligt fremgår af beskrivelsen eller af opfindelsens karakter - den måde, på hvilken opfindelsen kan udnyttes industrielt, og den måde, på hvilken den kan fremstilles og anvendes eller, hvis den alene kan anvendes, den måde, på hvilken den kan anvendes; begrebet »industrielt« skal forstås i sin videste betydning som i Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret.
 • b) Den under a) foreskrevne form og rækkefølge skal overholdes, medmindre en anden form eller en anden rækkefølge på grund af opfindelsens karakter ville føre til en bedre forståelse og en mere kortfattet fremstilling.
 • c) Med forbehold af bestemmelsen under b) bør hvert af de under a) nævnte punkter indledes med en passende overskrift som forslået i de administrative bestemmelser.

Regel 6

Kravene

6.1 Kravenes antal og nummerering

 • a) Antallet af krav skal under hensyn til karakteren af den opfindelse, der søges beskyttet, holdes inden for rimelige grænser.
 • b) Hvis der er flere krav, skal de nummereres fortløbende med arabertal.
 • c) Fremgangsmåden til nummerering i tilfælde af ændring af kravene fastlægges i de administrative bestemmelser.

6.2 Henvisninger til andre dele af den internationale ansøgning

 • a) Kravene må ikke, medmindre det er absolut nødvendigt, med hensyn til opfindelsens tekniske ejendommeligheder støtte sig til henvisninger til beskrivelsen eller tegningerne. I særdeleshed må de ikke støtte sig til henvisninger såsom: »som angivet under punkt ..... i beskrivelsen« eller »som vist på tegningernes fig. ......
 • b) Hvis den internationale ansøgning indeholder tegninger, bør der efter de i kravene nævnte tekniske ejendommeligheder angives de henvisningsbetegnelser, der har forbindelse med de pågældende ejendommeligheder. Anvendes sådanne henvisningsbetegnelser, bør de sættes i parentes. Hvis optagelse af henvisningsbetegnelser ikke i særlig grad letter forståelsen af et krav, bør en sådan optagelse ikke finde sted. Henvisningsbetegnelser kan fjernes af en designeret myndighed med henblik på den af myndigheden foranstaltede offentliggørelse.

6.3 Kravenes udformning

 • a) Angivelsen af, hvad der søges beskyttet, skal bestå i en angivelse af opfindelsens tekniske ejendommeligheder.
 • b) Når det er hensigtsmæssigt, skal kravene indeholde:
 • i) en indledning, der angiver de tekniske ejendommeligheder vedrørende opfindelsen, som er nødvendige til angivelse af, hvad der søges beskyttet, men som tilsammen henhører under den kendte teknik,
 • ii) en kendetegnende del - indledt med ordene »kendetegnet ved, at«, »kendetegnet ved«, »hvor forbedringen består i, at«, eller et andet lignende udtryk - som kortfattet angiver de tekniske ejendommeligheder, som søges beskyttet i forbindelse med de under i) nævnte ejendommeligheder.
 • c) Hvis en designeret stats nationale lovgivning ikke kræver den under b) foreskrevne udformning af kravene, har undladelsen af at anvende den pågældende udformning ingen følger i den pågældende stat under forudsætning af, at den anvendte udformning opfylder forskrifterne i den pågældende stats nationale lovgivning.

6.4 Afhængige krav

 • a) Ethvert krav, som omfatter samtlige ejendommeligheder fra et eller flere andre krav (krav i afhængig form, herefter benævnt »afhængigt krav«) skal, om muligt i indledningen, henvise til det eller de pågældende andre krav og herefter angive de yderligere ejendommeligheder, der søges beskyttet. Ethvert afhængigt krav, som henviser til mere end eet andet krav (»flersidigt afhængigt krav«) må kun henvise til sådanne krav i form af et alternativ. Flersidigt afhængige krav kan ikke tjene som grundlag for yderligere flersidigt afhængige krav.
 • b) Ethvert afhængigt krav skal fortolkes således, at det omfatter alle de begrænsninger, der er indeholdt i det krav, til hvilket det henviser, eller, hvis det er et flersidigt afhængigt krav, alle de begrænsninger, der er indeholdt i det specielle krav, i forbindelse med hvilket det betragtes.
 • c) Alle afhængige krav, som henviser til et enkelt forudgående krav, og alle afhængige krav, som henviser til flere forudgående krav, skal så vidt muligt og på den mest praktiske måde grupperes sammen.

6.5 Brugsmønstre

Enhver designeret stat, i hvilken der ansøges om meddelelse af et brugsmønster på grundlag af en international ansøgning, kan, når behandlingen af den internationale ansøgning er påbegyndt i den pågældende stat, med hensyn til de forhold, om hvilke der givet forskrifter i reglerne 6.1-6.4 i stedet for disse regler anvende bestemmelserne i sin nationale lovgivning om brugsmønstre; i så fald indrømmes der ansøgeren en frist på mindst 2 måneder fra udløbet af den frist, der i henhold til artikel 22 kommer til anvendelse, til at tilpasse ansøgningen efter de krav, der stilles i de nævnte bestemmelser i den nationale lovgivning.

Regel 7

Tegningerne

7.1 Arbejds- og produktionsdiagrammer (flow sheets) samt andre diagrammer

Arbejds- og produktionsdiagrammer (flow sheets) samt andre diagrammer betragtes som tegninger.

7.2 Tidsfrist

Den i artikel 7, stk. 2, ii), omhandlede frist skal efter forholdene være rimelig og må i intet tilfælde være kortere end 2 måneder fra den dag, på hvilken den skriftlige opfordring til indlevering af tegninger eller yderligere tegninger i henhold til den nævnte bestemmelse er fremsat.

Regel 8

Sammendraget

8.1 Sammendragets indhold og form

 • a) Sammendraget skal omfatte følgende:
 • i) et resumee af indholdet af beskrivelsen, kravene og de eventuelle tegninger; resumeet skal angive det tekniske område, som opfindelsen vedrører, og skal være affattet på en måde, der muliggør en klar forståelse af det tekniske problem, de væsentligste punkter i forbindelse med løsningen af dette problem gennem opfindelsen og opfindelsens vigtigste anvendelsesmuligheder;
 • ii) i givet fald den kemiske formel, der blandt alle de i den internationale ansøgning indeholdte formler bedst kendetegner opfindelsen.
 • b) Sammendraget skal være så kortfattet, som indholdet af beskrivelsen, kravene og de eventuelle tegninger tillader det (fortrinsvis 50-150 ord, hvis det er på engelsk, eller når det er oversat til engelsk).
 • c) Sammendraget må ikke indeholde udtalelser om de påståede fordele ved eller den påståede værdi af den opfindelse, der søges beskyttet, eller om dens teoretiske anvendelsesmuligheder.
 • d) Enhver af de vigtigste tekniske ejendommeligheder, som er nævnt i sammendraget og belyst ved en tegning i den internationale ansøgning, skal efterfølges af en henvisningsbetegnelse i parentes.

8.2 Undladelse af at foreslå en figur til offentliggørelse sammen med sammendraget

Undlager ansøgeren at foretage den i regel 3.3, a), iii), nævnte angivelse, eller finder den internationale nyhedsundersøgende myndighed, at en anden eller andre figurer end den eller de af ansøgeren foreslåede blandt samtlige figurer på samtlige tegninger ville kendetegne opfindelsen bedre, angiver myndigheden den eller de pågældende figurer. I Det internationale Bureaus offentliggørelser benyttes da den eller de af den internationale nyhedsundersøgende myndighed angivne figurer. Bortset herfra benyttes den eller de af ansøgeren foreslåede figurer i de pågældende offentliggørelser.

8.3 Retningslinier for affattelsen

Sammendraget skal affattes således, at det på effektiv måde kan tjene som hjælpemiddel for nyhedsundersøgelsen på det pågældende tekniske område, specielt ved at hjælpe videnskabsmanden, ingeniøren eller forskeren til at bedømme, hvorvidt det er nødvendigt at se selve den internationale ansøgning.

Regel 9

Udtryk m.v., som ikke må anvendes

9.1 Definition

Den internationale ansøgning må ikke indeholde:

 • i) udtryk eller tegninger, der strider mod sædeligheden;
 • i) udtryk eller tegninger, der strider mod offentlig orden;
 • iii) nedsættende udtalelser om tredjemands produkter eller fremgangsmåder eller om værdien eller gyldigheden af tredjemands ansøgninger eller patenter (blotte sammenligninger med den kendte teknik anses ikke i sig selv for nedsættende);
 • iv) udtalelser eller andre angivelser, som efter omstændighederne er åbenbart irrelevante eller overflødige.

9.2 Konstatering af mangler

Den modtagende myndighed og den internationale nyhedsundersøgende myndighed kan konstatere manglende opfyldelse af bestemmelserne i regel 9.1 og kan foreslå ansøgeren frivilligt at ændre den internationale ansøgning i overensstemmelse hermed. Hvis den manglende opfyldelse er konstateret af den modtagende myndighed, underretter denne den kompetente internationale nyhedsundersøgende myndighed og Det internationale Bureau; hvis den manglende opfyldelse er konstateret af den internationale nyhedsundersøgende myndighed, underretter denne den modtagende myndighed og Det internationale Bureau.

9.3 Henvisning til artikel 21, stk. 6

Udtrykket »nedsættende udtalelser« i artikel 21, stk. 6, har den i regel 9.1, iii), fastlagte betydning.

Regel 10

Terminologi og tegn

10.1 Terminologi og tegn

 • a) Vægt- og måleenheder skal udtrykkes i metersystemet, eller, hvis de oprindeligt har været udtrykt i et andet system, tillige i metersystemet.
 • b) Temperaturer skal udtrykkes i celsiusgrader, eller, hvis de oprindeligt har været udtrykt på anden måde, tillige i celsiusgrader.
 • c) Vægtfylde skal udtrykkes i metriske enheder.
 • d) For så vidt angår angivelser af varme, energi, lys, lyd og magnetisme, og for så vidt angår matematiske formler og elektriske enheder, skal de i international praksis anerkendte regler følges; for så vidt angår kemiske formler skal de almindeligt anvendte symboler, atomvægte og molekylformler anvendes.
 • e) I almindelighed bør der kun anvendes sådanne tekniske betegnelser, tegn og symboler, som er almindelig anerkendt på det pågældende fagområde.
 • f) Når den internationale ansøgning eller dens oversættelse er på engelsk eller japansk, skal der foran decimalerne i en decimalbrøk sættes et punktum; når den internationale ansøgning eller dens oversættelse er på andre sprog end engelsk eller japansk, skal der sættes et komma.

10.2 Konsekvens

Terminologi og tegn skal anvendes konsekvent overalt i den internationale ansøgning.

Regel 11

Formelle krav til den internationale ansøgning

11.1 Antal eksemplarer

 • a) Med forbehold af bestemmelsen under b) skal den internationale ansøgning og hvert af de i kontrollisten (regel 3.3, a), ii)) nævnte dokumenter indleveres i eet eksemplar.
 • b) Enhver modtagende myndighed kan forlange, at den internationale ansøgning og hvert af de i kontrollisten (regel 3.3, a), ii)) nævnte dokumenter med undtagelse af kvitteringen for betalte afgifter og checken på afgiftsbeløbet indleveres i to eller tre eksemplarer. I så fald har den modtagende myndighed ansvaret for kontrollen med, at det andet og det tredje eksemplar er identiske med arkiveksemplaret.

11.2 Egnethed til reproduktion

 • a) Alle dele af den internationale ansøgning (d.v.s. ansøgningsdokumentet, beskrivelsen, kravene, tegningerne og sammendraget) skal indleveres i en form, der muliggør direkte reproduktion ved fotografering, elektrostatiske metoder, offsettrykning og optagelse af mikrofilm i et ubegrænset antal eksemplarer.
 • b) Alle ark skal være glatte og hele; de må ikke foldes.
 • c) Kun den ene side af arkene må anvendes.
 • d) Med forbehold af regel 11.13, j), skal arkene anvendes vertikalt (d.v.s. med de korte sider foroven og forneden).

11.3 Materiale

Alle dele af den internationale ansøgning skal udarbejdes på bøjeligt, stærkt, hvidt, glat, mat og holdbart papir.

11.4 Særskilte ark m.v.

 • a) Hver del af den internationale ansøgning (ansøgningsdokument, beskrivelse, krav, tegninger, sammendrag) skal begynde på et nyt ark.
 • b) Alle ark i den internationale ansøgning skal være samlet på en sådan måde, at de ved gennemlæsning er lette at vende, og på en sådan måde, at de med henblik på reproduktion er lette at adskille og samle påny.

11.5 Arkenes format

Arkene skal være i A4-format (29,7 cm X 21 cm). Enhver modtagende myndighed kan dog godtage internationale ansøgninger på ark i andre formater, forudsat at arkiveksemplaret, således som dette fremsendes til Det internationale Bureau, og - hvis den kompetente internationale nyhedsundersøgende myndighed ønsker det - undersægelseseksemplaret er i A4-format.

11.6 Margener

 • a) Mindstemålene for margener på de ark, som omfatter ansøgningsdokumentet, beskrivelsen, kravene og sammendraget er følgende:

- foroven på første ark, undtagen i ansøgningsdokumentet: 8 cm,

- foroven på andre ark: 2 cm.

- venstre side: 2,5,,

- højre side: 2 cm.

- forneden: 2 cm.

 • b) De anbefalede størstemål for de under a) nævnte margener er følgende:

- foroven på første ark, undtagen i ansøgningsdokumentet: 9 cm,

- foroven på andre ark: 4 cm,

- venstre side: 4 cm,

- højre side; 3 cm,

- forneden: 3 cm.

 • c) På ark, som indeholder tegninger, må den benyttede flade ikke overstige 26,2 cm X 17,0 cm. Arkene må ikke have indramninger omkring den anvendelige eller benyttede flade. Mindstemålene for margenerne er følgende:

- foroven: 2,5 cm,

- venstre side: 2,5 cm,

- højre side: 1,5 cm,

- forneden: 1,0 cm.

 • d) De under a)-c) nævnte margener finder anvendelse på ark i A4-format; selv om den modtagende myndighed godtager andre formater, skal arkiveksemplaret i A4-format og, hvis dette kræves, undersøgelseseksemplaret i A4-format således have de ovennævnte margener.
 • e) Margenerne i den internationale ansøgning skal ved indleveringen være helt blanke.

11.7 Arkenes nummerering

 • a) Alle ark i den internationale ansøgning skal nummereres fortløbende med arabertal.
 • b) Numrene skal anbringes foroven på arkene i midten, men ikke i margenen.

11.8 Liniernes nummerering

 • a) Det anbefales stærkt at nummerere hver femte linie på hvert ark, der indeholder beskrivelsen, og på hvert ark, der indeholder krav.
 • b) Numrene bør anbringes i venstre side til højre for margenen.

11.9 Skrivning af tekst

 • a) Ansøgningsdokumentet, beskrivelsen, kravene og sammendraget skal være maskinskrevet eller trykt.
 • b) Kun grafiske symboler og skrifttegn, kemiske eller matematiske formler og visse skrifttegn i det japanske sprog kan om nødvendigt være håndskrevne eller tegnede.
 • c) Maskinskreven tekst skal have en linieafstand på 1 1/2.
 • d) Al tekst skal være skrevet med skrifttegn, hvis store bogstaver er mindst 0,21 cm høje, og med en mørk farve, som ikke kan udslettes, under opfyldelse af de i regel 11.2 indeholdte forskrifter.
 • e) For så vidt angår linieafstand i forbindelse med maskinskreven tekst samt skrifttegnenes størrelse, finder bestemmelserne under c) og d) ikke anvendelse på tekster, der er skrevet på japansk.

11.10 Tegninger, formler og tabeller i teksten

 • a) Ansøgningsdokumentet, beskrivelsen, kravene og sammendraget må ikke indeholde tegninger.
 • b) Beskrivelsen, kravene og sammendraget kan indeholde kemiske eller matematiske formler.
 • c) Beskrivelsen og sammendraget kan indeholde tabeller; et krav må kun indeholde tabeller, hvis det i kravet omhandlede gør dette ønskeligt.

11.11 Tekst på tegninger

 • a) Tegningerne må ikke indeholde nogen tekst med undtagelse af et enkelt eller nogle få ord, når sådanne er absolut nødvendige, såsom »vand«, »damp«, »åben«, »lukket«, »snit A-B« og, når det drejer sig om elektriske strømdiagrammer, skematiske blokdiagrammer og arbejds- og produktionsdiagrammer (flow sheets), nogle få nøgleord, som er absolut nødvendige for forståelsen.
 • b) Anvendte ord skal anbringes således, at de ved oversættelse kan overklæbes, uden at nogen linie på tegningerne skjules.

11.12 Rettelser m.v.

Alle ark skal i rimeligt omfang være frie for raderinger og må ikke have rettelser, overskrivninger og tilføjelser mellem linierne. Manglende overholdelse af denne regel kan i undtagelsestilfælde tillades, hvis der ikke er tvivl om indholdets ægthed, og betingelserne for en god reproduktion ikke skades.

11.13 Særlige krav til tegninger

 • a) Tegninger skal udføres med holdbare, sorte eller blå, tilstrækkeligt kraftige og mørke, ensartede tykke og velafgrænsede linier og streger uden farver.
 • b) Tværsnit skal angives ved skrå skravering, som ikke må være til hinder for tydelig læsning af henvisningsbetegnelser og henvisningslinier.
 • c) Tegningerne skal være udført i et sådant målestoksforhold og deres grafiske udførelse skal være så tydelig, at alle enkeltheder kan skelnes uden vanskelighed i en fotografisk gengivelse med en liniær formindskelse til to tredjedele.
 • d) Hvis målestoksforholdet i undtagelsestilfælde angives på en tegning, skal det vises grafisk.
 • e) Alle tal, bogstaver og henvisningslinier, der forekommer på tegningerne, skal være enkle og tydelige. Parenteser, cirkler og anførselstegn må ikke anvendes i forbindelse med tal og bogstaver.
 • f) Alle linier på tegningerne skal normalt udføres ved hjælp af tegneinstrumenter.
 • g) Enhver del på en figur skal have det rette størrelsesforhold til enhver anden del på figuren, medmindre anvendelsen af et andet størrelsesforhold er absolut nødvendig for figurens tydelighed.
 • h) Tallenes og bogstavernes højde må ikke være mindre end 0,32 cm. Ved påskrift på tegninger skal det latinske alfabet og, hvis det er sædvane, det græske alfabet anvendes.
 • i) Et og samme tegningsark kan indeholde flere figurer. Hvis figurer på to eller flere ark i realiteten udgør en enkelt samlet figur, skal figurerne på de forskellige ark anbringes således, at den samlede figur kan dannes, uden at nogen del af nogen af figurerne på de forskellige ark skjules.
 • j) De forskellige figurer skal anbringes på et eller flere ark uden pladsspild, fortrinsvis vertikalt og tydeligt adskilt fra hverandre.
 • k) De forskellige figurer skal nummereres fortløbende med arabertal, uafhængigt af arkenes nummerering.
 • 1) Henvisningsbetegnelser, som ikke er nævnt i beskrivelsen, må ikke forekomme på tegningerne og omvendt.
 • m) For en og samme ejendommelighed skal der overalt i den internationale ansøgning anvendes samme henvisningsbetegnelse.
 • n) Hvis tegningerne indeholder et stort antal henvisningsbetegnelser anbefales det stærkt at vedlægge et særskilt ark med en fortegnelse over alle henvisningsbetegnelserne og angivelse af, hvad de betegner.

11.14 Senere indsendte dokumenter

Reglerne 10 og 11.1-11.13 finder også anvendelse på alle dokumenter - f.eks. rettede sider og ændrede krav - som indsendes efter indleveringen af den internationale ansøgning.

11.15 Oversættelser

Ingen designeret myndighed må forlange, at oversættelsen af en til myndigheden indleveret international ansøgning skal opfylde andre krav end dem, der er foreskrevet for den internationale ansøgning ved indleveringen.

Regel 12

Den internationale ansøgnings sprog

12.1 Den internationale ansøgning

Enhver international ansøgning skal indleveres på det sprog eller på et af de sprog, som er angivet i den overenskomst, der er afsluttet mellem Det internationale Bureau og den internationale nyhedsundersøgende myndighed, under hvilken den internationale nyhedsundersøgelse af den pågældende ansøgning henhører; hvis overenskomsten angiver flere sprog, kan den modtagende myndighed dog blandt disse foreskrive det sprog, på hvilket, eller de sprog, på et af hvilke den internationale ansøgning skal indleveres.

12.2 Ændringer i den internationale ansøgning

Enhver ændring i en international ansøgning, såsom tilføjelser og berigtigelser, skal affattes på samme sprog som selve ansøgningen (jfr. regel 66.5).

Regel 13

Opfindelsens enhed

13.1 Kravet til opfindelsens enhed

Den internationale ansøgning må kun angå een opfindelse eller en gruppe af opfindelser, der står i en sådan indbyrdes forbindelse, at de giver udtryk for en og samme opfindelsestanke (»kravet til opfindelsens enhed«).

13.2 Krav af forskellige kategorier

Regel 13.1 skal fortolkes således, at den specielt tillader følgende

to muligheder:

 • i) ud over et selvstændigt krav angående et bestemt produkt i den samme internationale ansøgning at optage et selvstændigt krav angående en til fremstilling af produktet specielt opfundet fremgangsmåde og et selvstændigt krav angående en anvendelse af det pågældende produkt, eller
 • ii) ud over et selvstændigt krav angående en bestemt fremgangsmåde i den samme internationale ansøgning at optage et selvstændigt krav angående et til udøvelse af den pågældende fremgangsmåde specielt opfundet apparat eller middel.

13.3 Krav af en og samme kategori

Med forbehold af regel 13.1 er det tilladt i den samme internationale ansøgning at optage to eller flere selvstændige krav af samme kategori (d.v.s. produkt, fremgangsmåde, apparat eller anvendelse), som ikke uden videre kan dækkes af et enkelt fælles krav.

13.4 Afhængige krav

Med forbehold af regel 13.1 er det tilladt i den samme internationale ansøgning at optage et rimeligt antal afhængige krav, der angår særlige udførelsesformer for den opfindelse, der er genstand for et selvstændigt krav, også i tilfælde af, at de i et afhængigt krav omhandlede ejendommeligheder i sig selv kunne anses for at udgøre en opfindelse.

13.5 Brugsmønstre

Enhver designeret stat, i hvilken der ansøges om meddelelse af et brugsmønster på grundlag af en international ansøgning, kan, når behandlingen af den internationale ansøgning er påbegyndt i den pågældende stat, med hensyn til de forhold, om hvilke der er givet forskrifter i reglerne 13.1-13.4, i stedet for disse regler anvende bestemmelserne i sin nationale lovgivning om brugsmønstre; i så fald indrømmes der ansøgeren en frist på mindst 2 måneder fra udløbet af den frist, der i henhold til artikel 22 kommer til anvendelse, til at tilpasse ansøgningen efter de krav, der stilles i de nævnte bestemmelser i den nationale lovgivning.

Regel 14

Fremsendelsesafgiften

14.1 Fremsendelsesafgiften

 • a) Enhver modtagende myndighed kan kræve, at ansøgeren betaler en myndigheden tilfaldende afgift for modtagelsen af den internationale ansøgning, fremsendelsen af eksemplarer til Det internationale Bureau og den kompetente internationale nyhedsundersøgende myndighed og udførelsen af alle de øvrige opgaver, der påhviler myndigheden i dens egenskab af modtagende myndighed i forbindelse med den internationale ansøgning (»fremsendelsesafgift«),
 • b) Opkræves der fremsendelsesafgift, fastsættes dennes størrelse og forfaldsdag af den modtagende myndighed.

Regel 15

Den internationale afgift

15.1 Grundafgift og designeringsafgift

For enhver international ansøgning skal der betales en Det internationale Bureau tilfaldende afgift (»international afgift«), der består af

 • i) en »grundafgift« og
 • ii) et antal »designeringsafgifter« svarende til det antal stater, der er designeret i den internationale ansøgning; ansøges der om et regionalt patent for visse designerede stater, skal der dog kun betales een designeringsafgift for disse stater.

15.2 Størrelse

 • a) Grundafgiften udgør:
 • i) hvis den internationale ansøgning ikke indeholder mere end 30 ark: 45,00 US-dollars eller 194 schweizerfrancs,
 • ii) hvis den internationale ansøgning indeholder mere end 30 ark: 45,00 US-dollars eller 194 schweizerfrancs med et tillæg på 1,00 US-dollar eller 4,30 schweizerfrancs pr. ark ud over de 30.
 • b) Designeringsafgiften udgør:
 • i) for hver designeret stat eller hver gruppe af designerede stater, for hvilke der ansøges om det samme regionale patent, hvis staten eller gruppen af stater ikke kræver fremsendelse af en genpart i henhold til artikel 13: 12,00 US-dollars eller 52 schweizerfrancs,
 • ii) for hver designeret stat eller hver gruppe af designerede stater, for hvilke der ansøges om det samme regionale patent, hvis staten eller gruppen af stater kræver fremsendelse af en genpart i henhold til artikel 13: 14,00 US-dollars eller 60 schweizerfrancs.

15.3 Betalingsmåde

 • a) Den internationale afgift opkræves af den modtagende myndighed.
 • b) Den internationale afgift skal betales i den af den modtagende myndighed foreskrevne valuta; ved den modtagende myndigheds overførsel af beløbet til Det internationale Bureau skal det frit kunne konverteres til schweizisk valuta.

15.4 Betalingstidspunkt

 • a) Grundafgiften forfalder ved modtagelsen af den internationale ansøgning. En modtagende myndighed kan dog efter eget skøn underrette ansøgeren om, at den ikke har modtaget afgiften eller at det modtagne beløb er utilstrækkeligt og tillade ansøgeren at betale grundafgiften senere, uden at den internationale indleveringsdag fortabes, dog således at
 • i) tilladelse ikke må gives til betaling senere end 1 måned efter dagen for modtagelsen af den internationale ansøgning;
 • ii) tilladelsen ikke må gøres betinget af betaling af noget tillæg til afgiften.
 • b) Designeringsafgiften kan betales ved modtagelsen af den internationale ansøgning eller senere, men skal betales inden udløbet af et år fra prioritetsdagen.

15.5 Delvis betaling

 • a) Hvis ansøgeren angiver de stater, for hvilke et indbetalt beløb efter hans ønske skal anvendes som designeringsafgift, anvendes beløbet i overensstemmelse hermed på det antal stater, som er dækket af det indbetalte beløb, og i den af ansøgeren angivne rækkefølge.
 • b) Hvis ansøgeren ikke fremsætter et sådant ønske, og hvis det eller de af den modtagende myndighed modtagne beløb er større en grundafgiften og een designeringsafgift, men mindre end det beløb, der skal betales ifølge antallet af designerede stater, betragtes ethvert beløb ud over grundafgiften og een designeringsafgift som designeringsafgifter for de stater, der følger efter den i ansøgningsdokumentet først nævnte stat og i den rækkefølge, i hvilken staterne er designeret i ansøgningsdokumentet, til og med den designerede stat, for hvilken designeringsafgiftens fulde beløb er dækket af det eller de modtagne beløb.
 • c) Designeringsafgiften for den først nævnte stat tilhørende en gruppe stater, for hvilke der ansøges om det samme regionale patent, og som enten er angivet i henhold til a) eller hvis designeringsafgift er dækket i henhold til b), anses i relation til disse bestemmelser for også at dække de øvrige stater i gruppen.

15.6 Tilbagebetaling

 • a) Den internationale afgift tilbagebetales ansøgeren, hvis det fastslås, at ansøgningen ikke opfylder de i artikel 11, stk. 1, nævnte krav.
 • b) Den internationale afgift tilbagebetales ikke i noget andet tilfælde.

Regel 16

Afgift for nyhedsundersøgelse

16.1 Ret til opkrævning af en afgift

 • a) Enhver international nyhedsundersøgende myndighed kan kræve, at ansøgeren betaler en myndigheden tilfaldenden afgift (»afgift for nyhedsundersøgelse«) for udførelsen af den internationale nyhedsundersøgelse og alle de øvrige opgaver, som er henlagt til de internationale nyhedsundersøgende myndigheder ved traktaten og disse gennemførelsesforskrifter.
 • b) Afgiften for nyhedsundersøgelse opkræves af den modtagende myndighed. Den skal betales i den af denne myndighed foreskrevne valuta; er denne valuta ikke den samme som valutaen i den stat, i hvilken den internationale nyhedsundersøgende myndighed er beliggende, skal afgiften for nyhedsundersøgelse ved den modtagende myndigheds overførsel heraf til den nyhedsundersøgende myndighed frit kunne konverteres til den pågældende stats valuta. Med hensyn til betalingstidspunktet for afgiften for nyhedsundersøgelse finder regel 15,4, a), anvendelse.

16.2 Tilbagebetaling

Afgiften for nyhedsundersøgelse tilbagebetales ansøgeren, hvis det fastslås, at ansøgningen ikke opfylder de i artikel 11, stk. 1, nævnte krav.

16.3 Delvis tilbagebetaling

Hvis der i den internationale ansøgning begæres prioritet på grundlag af en tidligere international ansøgning, som har været gjort til genstand for international nyhedsundersøgelse ved den samme internationale nyhedsundersøgende myndighed, og hvis den internationale nyhedsundersøgelsesrapport for den senere internationale ansøgning helt eller delvis kunne baseres på resultatet af den internationale nyhedsundersøgelse, som er udført for den tidligere internationale ansøgning, tilbagebetaler den pågældende myndighed den afgift for nyhedsundersøgelse, som er betalt i forbindelse med den senere internationale ansøgning, i det omfang og under de betingelser, der er fastsat i den i henhold til artikel 16, stk. 3, b), afsluttede overenskomst.

Regel 17

Prioritetsdokumentet

17.1 Forpligtelse til indsendelse af genpart af tidligere national ansøgning

 • a) Hvis der i en international ansøgning i henhold til artikel 8 begæres prioritet på grundlag af en tidligere national ansøgning, skal en genpart af denne, bekræftet af den myndighed til hvilken den er indleveret (»prioritetsdokumentet«) - medmindre den allerede er indleveret til den modtagende myndighed sammen med den internationale ansøgning - af ansøgeren indsendes til Det internationale Bureau senest 16 måneder efter prioritetsdagen eller, i det i artikel 23, stk. 2, omhandlede tilfælde, senest på det tidspunkt, på hvilket anmodning om behandling eller prøvning af den internationale ansøgning fremsættes.
 • b) Hvis ansøgeren undlader at iagttage forskriften under a), kan enhver designeret stat se bort fra prioritetsbegæringen.
 • c) Det internationale Bureau noterer dagen for modtagelsen af prioritetsdokumentet og underretter ansøgeren og de designerede myndigheder herom.

17.2. Adgang til genparter

 • a) Efter en designeret myndigheds udtrykkelige anmodning fremsender Det internationale Bureau uden ophold, men ikke før udløbet af den i regel 17.1 a), fastsatte frist, en genpart af prioritetsdokumentet til den pågældende myndighed. En designeret myndighed må ikke anmode ansøgeren selv om at indsende en genpart, medmindre den forlanger indsendelse af en genpart af prioritetsdokumentet sammen med en bekræftet oversættelse deraf. Det kan ikke forlanges, at ansøgeren skal indsende en bekræftet oversættelse til den designerede myndighed før udløbet af den frist, der i henhold til artikel 22 kommer til anvendelse.
 • b) Det internationale Bureau stiller ikke genparter af prioritetsdokumentet til rådighed for offentligheden forud for den internationale offentliggørelse af den internationale ansøgning.
 • c) Bestemmelserne under a) og b) finder også anvendelse på enhver tidligere international ansøgning, der påberåbes som prioritetsbegrundende i den senere internationale ansøgning.

Regel 18

Ansøgeren

18.1 Bopæl

 • a) Med forbehold af bestemmelsen under b) beror spørgsmålet om, hvorvidt en ansøger har bopæl i den kontraherende stat, i hvilken han hævder at have bopæl, på den pågældende stats nationale lovgivning og afgøres af den modtagende myndighed.
 • b) Under alle omstændigheder sidestilles det at besidde en regulær industriel eller kommerciel virksomhed i en kontraherende stat med at have bopæl i den pågældende stat.

18.2 Statsborgerforhold

 • a) Med forbehold af bestemmelsen under b) beror spørgsmålet om, hvorvidt en ansøger er statsborger i den kontraherende stat, i hvilken han hævder at være statsborger, på den pågældende stats nationale lovgivning og afgøres af den modtagende myndighed.
 • b) Under alle omstændigheder anses en juridisk person, stiftet i overensstemmelse med en kontraherende stats nationale lovgivning, for at være statsborger i den pågældende stat.

18.3 Flere ansøgere: samme ansøgere for alle designerede stater

Hvis alle ansøgerne er ansøgere for alle designerede stater, foreligger retten til at indlevere en international ansøgning, hvis mindst een af dem i henhold til artikel 9 er berettiget til at indlevere en international ansøgning.

18.4 Flere ansøgere: forskellige ansøgere for forskellige designerede stater

 • a) Den internationale ansøgning kan angive forskellige ansøgere for forskellige designerede stater; for hver designeret stat skal dog mindst een af de ansøgere, der er angivet for denne stat i henhold til artikel 9 være berettiget til at indlevere en international ansøgning.
 • b) Er den under a) nævnte betingelse ikke opfyldt for en designeret stat, betragtes designeringen af denne stat som ikke foretaget.
 • c) Det internationale Bureau offentliggør fra tid til anden oplysninger om de forskellige nationale lovgivningers bestemmelser vedrørende spørgsmålet om, hvem der er berettiget til at indlevere nationale ansøgninger (opfinderen, dennes retsefterfølger, indehaveren af opfindelsen eller andre) og lader sådanne oplysninger være ledsaget af en påmindelse om, at virkningen af en international ansøgning i en designeret stat kan afhænge af, hvorvidt den, der i den internationale ansøgning er angivet som ansøger for den pågældende stat, i henhold til statens nationale lovgivning er berettiget til at indlevere en national ansøgning.

18.5 Ændringer vedrørende ansøgerens person eller navn

Enhver ændring vedrørende ansøgerens person eller navn noteres efter anmodning fra ansøgeren eller den modtagende myndighed af Det internationale Bureau, der underretter den berørte internationale nyhedsundersøgende myndighed og de designerede myndigheder herom.

Regel 19

Den kompetente modtagende myndighed

19.1 Indleveringssted

 • a) Med forbehold af bestemmelserne under b) skal den internationale ansøgning efter ansøgerens valg indleveres til den nationale myndighed i eller fungerende for den kontraherende stat, i hvilken ansøgeren har bopæl, eller den nationale myndighed i eller fungerende for den kontraherende stat, i hvilken ansøgeren er statsborger.
 • b) Enhver kontraherende stat kan afslutte en overenskomst med en anden kontraherende stat eller med et mellemsatsligt organ om, at den nationale myndighed i sidstnævnte stat eller det mellemstatslige organ i stedet for den nationale myndighed i førstnævnte stat i alle eller i visse henseender skal fungere som modtagende myndighed for ansøgere, der har bopæl eller er statsborgere i førstnævnte stat. Uanset en sådan overenskomst anses førstnævnte stats nationale myndighed for den kompetente modtagende myndighed ved anvendelsen af artikel 15, stk. 5.
 • c) I forbindelse med en i henhold til artikel 9, stk. 2, truffet bestemmelse anerkender Forsamlingen den nationale myndighed eller det mellemstatsligge organ, der skal fungere som modtagende myndighed for ansøgninger fra bosatte eller statsborgere i de af Forsamlingen angivne stater. Sådan anerkendelse kræver forudgående samtykke fra den pågældende nationale myndighed eller det pågældende mellemstatslige organ.

19.2 Flere ansøgere

 • a) Hvis der er flere ansøgere, og de ikke har nogen fælles fuldmægtig, betragtes deres fælles repræsentant som angivet i regel 4.8 ved anvendelsen af regel 19.1 som ansøger.
 • b) Hvis der er flere ansøgere, og de har en fælles fuldmægtig, betragtes den i ansøgningsdokumentet først nævnte ansøger, som i henhold til artikel 9 er berettiget til at indlevere en international ansøgning, ved anvendelsen af regel 19.1 som ansøger.

19.3 Offentliggørelse angående overdragelse af en modtagende myndigheds opgaver

 • a) Er der afsluttet en overenskomst i henhold til regel 19.1, b), skal den kontraherende stat, som overdrager den modtagende myndigheds opgaver til den nationale myndighed i eller fungerende for en anden kontraherende stat eller et mellemstatsligt organ, uden ophold give meddelelse herom til Det internationale Bureau.
 • b) Det internationale Bureau offentliggør umiddelbart efter modtagelsen meddelelsen i den officielle tidende.

Regel 20

Modtagelse af den internationale ansøgning

20.1 Dato og nummer

 • a) Ved modtagelsen af papirer, der foregiver at være en international ansøgning, påfører den modtagende myndighed på en sådan måde, at det ikke kan udslettes, datoen for den faktiske modtagelse i den hertil beregnede rubrik på ansøgningsblanketten i hvert modtaget eksemplar af ansøgningen og et af de numre, der er tildelt myndigheden af Det international Bureau, på hvert ark i hvert modtaget eksemplar af ansøgningen.
 • b) Det sted på hvert ark, hvor dato eller nummer skal påføres, samt andre enkeltheder fastlægges i de administrative bestemmelser.

20.2 Modtagelse på forskellige dage

 • a) I tilfælde af, at alle arkene vedrørende samme foregivne internationale ansøgning ikke indkommer på samme dag til den modtagende myndighed, retter myndigheden den på ansøgningsdokumentet påførte dato (idet den dog lader den eller de tidligere, allerede påførte datoer forblive læselige), til at angive den dag, på hvilken de supplerende papirer til den internationale ansøgning er modtaget; det forudsættes dog,
 • i) såfremt ansøgeren ikke i henhold til artikel 11, stk. 2, a), har været opfordret til at indlevere en berigtigelse, at de nævnte papirer modtages inden 30 dage fra den dag, på hvilken der først blev modtaget ark,
 • ii) såfremt ansøgeren i henhold til artikel 11, stk. 2, a), har været opfordret til at indlevere en berigtigelse, at de nævnte papirer modtages inden for den frist, der i henhold til regel 20.6 kommer til anvendelse,
 • iii) i det i artikel 14, stk. 2, nævnte tilfælde at de manglende tegninger modtages inden 30 dage fra den dag, på hvilken de ufuldstændige papirer er indleveret, medens
 • iv) at det forhold, at der mangler et ark, som indeholder sammendraget eller en del heraf, eller at et sådant ark indkommer senere, ikke i sig selv nødvendiggør nogen rettelse af den på ansøgningsdokumentet påførte dato.
 • b) På ethvert ark, der modtages på en senere dag end den, på hvilken der først blev modtaget ark, påfører den modtagende myndighed den dato, på hvilken det er modtaget.

20.3 Berigtiget international ansøgning

I det i artikel 11, stk. 2, b), nævnte tilfælde retter den modtagende myndighed den på ansøgningsdokumentet påførte dato (idet den dog lader den eller de tidligere, allerede påførte datoer forblive læselige) til at angive den dag, på hvilken den senest forlangte berigtigelse er modtaget.

20.4 Fastslåelse i henhold til artikel 11, stk. 1

 • a) Umiddelbart efter modtagelsen af de papirer, der foregiver at være en international ansøgning, fastslår den modtagende myndighed, om papirerne opfylder de i artikel 11, stk. 1, nævnte krav.
 • b) For så vidt angår bestemmelserne i artikel 11, stk. 1, iii), c), er det tilstrækkeligt at angive ansøgerens navn på en sådan måde, at hans identitet kan fastslås, selv om hans navn er urigtigt stavet, fornavnene ikke er angivet fuldt ud eller, hvis det drejer sig om juridiske personer, navneangivelsen er forkortet eller ufuldstændig.

20.5 Fastslåelse af, at ansøgningen opfylder de i artikel 11, stk. 1, nævnte krav

 • a) Hvis det fastslås, at den internationale ansøgning opfylder de i artikel 11, stk. 1, nævnte krav, påstempler den modtagende myndighed i den hertil beregnede rubrik på ansøgningsblanketten myndighedens navn og ordene »PCT International Application« eller »Demande internationale PCT«. Hvis den modtagende myndigheds officielle sprog hverken er engelsk eller fransk, kan ordene »International Application« eller »Demande internationale« ledsages af en oversættelse af disse ord til den modtagende myndigheds officielle sprog.
 • b) Det eksemplar, hvis ansøgningsdokument er påstemplet på denne måde, udgør arkiveksemplaret af den internationale ansøgning.
 • c) Den modtagende myndighed giver uden ophold ansøgeren meddelelse om det internationale ansøgningsnummer og den internationale indleveringsdag.

20.6 Opfordring til berigtigelse

 • a) Opfordringen til berigtigelse i henhold til artikel 11, stk. 2, skal angive, hvilke af de i artikel 11, stk. 1, nævnte krav der efter den modtagende myndigheds opfattelse ikke er opfyldt.
 • b) Den modtagende myndighed afsender uden ophold opfordringen til ansøgeren og fastsætter en efter forholdene rimelig frist til at indlevere berigtigelsen. Fristen må ikke være kortere end 10 dage og ikke længere end 1 måned fra opfordringens dato. Hvis fristen udløber efter udløbet af 1 år fra indleveringsdagen for en ansøgning, der påberåbes som prioritetsbegrundende, kan den modtagende myndighed henlede ansøgerens opmærksomhed herpå.

20.7 Fastslåelse af, at ansøgningen ikke opfylder de i artikel 11, stk. 1, nævnte krav

Hvis den modtagende myndighed ikke modtager svar på sin opfordring til berigtigelse inden for den fastsatte frist, eller hvis ansøgerens berigtigelse fortsat ikke opfylder de i artikel 11, stk. 1, nævnte krav:

 • i) meddeler myndigheden uden ophold ansøgeren, at hans ansøgning ikke er og ikke vil blive behandlet som en international ansøgning og angiver grundene hertil,
 • ii) meddeler myndigheden Det internationale Bureau, at det nummer, som er påført papirerne, ikke vil blive anvendt som internationalt ansøgningsnummer,
 • iii) opbevarer myndigheden de papirer, som udgør den foregivne internationale ansøgning og den hertil hørende skriftveksling, som foreskrevet i regel 93.1,
 • iv) tilsender myndigheden Det internationale Bureau en genpart af disse papirer, såfremt bureauet som følge af en af ansøgeren i henhold til artikel 25, stk. 1, fremsat anmodning skal bruge en sådan genpart og udtrykkeligt anmoder herom.

20.8 Fejl fra den modtagende myndigheds side

Hvis den modtagende myndighed på et senere tidspunkt bliver opmærksom på eller på grundlag af ansøgerens svar bliver klar over, at den fejlagtigt har opfordret ansøgeren til at foretage berigtigelse, idet de i artikel 11, stk. 1, nævnte krav var opfyldt ved papirernes modtagelse, går myndigheden frem som foreskrevet i regel 20.5.

20.9 Bekræftet genpart til ansøgeren

Mod betaling af en afgift leverer den modtagende myndighed efter ansøgerens anmodning denne bekræftede genparter af den internationale ansøgning, således som den er indleveret, og af alle de foretagne berigtigelser.

Regel 21

Udfærdigelse af genparter

21.1 Den modtagende myndigheds opgaver

 • a) Hvis den internationale ansøgning kræves indleveret i eet eksemplar, påhviler det den modtagende myndighed at udfærdige den modtagende myndigheds eksemplar og undersøgelseseksemplaret, som kræves i henhold til artikel 12, stk. 1.
 • b) Hvis den internationale ansøgning kræves indleveret i to eksemplarer, påhviler det den modtagende myndighed at udfærdige den modtagende myndigheds eksemplar.
 • c) Hvis den internationale ansøgning indleveres i færre eksemplarer end foreskrevet i regel 11.1, b), påhviler det den modtagende myndighed uden ophold at udfærdige det nødvendige antal eksemplarer. Myndigheden har ret til at fastsætte en afgift for udførelsen af denne opgave og at opkræve denne afgift hos ansøgeren.

Regel 22

Fremsendelse af arkiveksemplaret

22.1 Fremgangsmåde

 • a) Hvis det fastslås, at den internationale ansøgning opfylder de i artikel 11, stk. 1, nævnte krav, og hvis ikke forskrifter vedrørende national sikkerhed er til hinder for, at den internationale ansøgning behandles som sådan, fremsender den modtagende myndighed arkiveksemplaret til Det internationale Bureau. Denne fremsendelse skal finde sted umiddelbart efter modtagelsen af den internationale ansøgning eller, hvis en kontrol med hensyn til beskyttelse af den nationale sikkerhed skal gennemføres, så snart den nødvendige tilladelse foreligger. Under alle omstændigheder skal den modtagende myndighed fremsende arkiveksemplaret så betids, at det kan må frem til Det internationale Bureau senest ved udløbet af den 13. måned fra prioritetsdagen. Hvis fremsendelsen sker pr. post, skal den modtagende myndighed afsende arkiveksemplaret senest 5 dage før udløbet af den 13. måned fra prioritetsdagen.
 • b) Hvis ansøgeren ikke ved udløbet af 13 måneder og 10 dage fra prioritetsdagen er i besiddelse af den af Det internationale Bureau i henhold til regel 24.2, a), fremsendte meddelelse om modtagelse af arkiveksemplaret, har han ret til at anmode den modtagende myndighed om at udlevere arkiveksemplaret eller, såfremt den modtagende myndighed hævder at have fremsendt arkiveksemplaret til Det internationale Bureau, en bekræftet genpart baseret på den modtagende myndigheds eksemplar.
 • c) Ansøgeren kan fremsende den genpart, som han har modtaget i henhold til bestemmelsen under b) til Det internationale Bureau. Hvis det af den modtagende myndighed fremsendte arkiveksemplar ikke er modtaget af Det internationale Bureau forud for bureauets modtagelse af den af ansøgeren fremsendte genpart, anses sidstnævnte for arkiveksemplaret.

22.2 Alternativ fremgangsmåde

 • a) Uanset bestemmelserne i regel 22.1 kan enhver modtagende myndighed bestemme, at arkiveksemplaret af en til myndigheden indleveret international ansøgning efter ansøgerens valg skal fremsendes enten af den modtagende myndighed eller af ansøgeren. Den modtagende myndighed underretter Det internationale Bureau, hvis en sådan bestemmelse foreligger.
 • b) Ansøgeren skal angive sit valg i en skriftlig erklæring, som han skal indlevere sammen med den internationale ansøgning. Træffer ansøgeren intet valg, anses han for at have bestemt sig for fremsendelse ved den modtagende myndigheds foranstaltning.
 • c) Hvis ansøgeren vælger fremsendelse ved den modtagende myndigheds foranstaltning er fremgangsmåden den samme som den i regel 22.1 foreskrevne.
 • d) Hvis ansøgeren vælger egenhændig fremsendelse, skal han i den under b) nævnte erklæring angive, hvorvidt han ønsker at afhente arkiveksemplaret hos den modtagende myndighed eller ønsker, at den modtagende myndighed tilsender ham arkiveksemplaret pr. post. Hvis ansøgeren ytrer ønske om at afhente arkiveksemplaret, holder den modtagende myndighed det til rådighed for ansøgeren, så snart den i regel 22.1, a), nævnte tilladelse foreligger og i hvert fald - også i tilfælde af, at en kontrol med henblik på en sådan tilladelse skal gennemføres - senest 10 dage før udløbet af 13 måneder fra prioritetsdagen. Hvis ansøgeren ved udløbet af fristen for Det internationale Bureaus modtagelse af arkiveksemplaret ikke har afhentet dette eksemplar, giver den modtagende myndighed bureauet meddelelse herom. Hvis ansøgeren ytrer ønske om, at den modtagende myndighed tilsender ham arkiveksemplaret pr. post, eller undlader at ytre ønske om selv at afhente arkiveksemplaret, tilsender den modtagende myndighed ansøgeren eksemplaret pr. post, så snart den i regel 22.1, a), nævnte tilladelse foreligger og i hvert fald - også i tilfælde af, at en kontrol med henblik på en sådan tilladelse skal gennemføres - senest 15 dage før udløbet af 13 måneder fra prioritetsdagen.
 • e) Hvis den modtagende myndighed ikke holder arkiveksemplaret til rådighed for ansøgeren senest på den under d) fastsatte dag, eller hvis ansøgeren efter at have anmodet om at få arkiveksemplaret tilsendt pr. post ikke har modtaget dette eksemplar mindst 10 dage før udløbet af 13 måneder fra prioritetsdagen, kan ansøgeren fremsende en genpart af sin internationale ansøgning til Det internationale Bureau. Denne genpart (»foreløbigt arkiveksemplar«) skal erstattes af arkiveksemplaret eller, såfremt dette er gået tabt, af et erstatningseksemplar bekræftet af den modtagende myndighed på grundlag af den modtagende myndigheds eksemplar; dette skal ske snarest muligt og under alle omstændigheder inden udløbet af 14 måneder fra prioritetsdagen.

22.3 Tidsfrist i henhold til artikel 12, stk. 3

 • a) Den i artikel 12, stk. 3, omhandlede frist er:
 • i) ved anvendelse af den i reglerne 22.1 eller 22.2, c), omhandlede fremgangsmåde, 14 måneder fra prioritetsdagen;
 • ii) ved anvendelse af den i regel 22.2, d), omhandlede fremgangsmåde, 13 måneder fra prioritetsdagen, undtagen i tilfælde af, at et foreløbigt arkiveksemplar indleveres i henhold til regel 22.2, e); i så tilfælde er fristen 13 måneder fra prioritetsdagen for indlevering af det foreløbige arkiveksemplar og 14 måneder fra prioritetsdagen for indlevering af arkiveksemplaret.
 • b) Artikel 48, stk.1, og regel 82 finder ikke anvendelse på fremsendelsen af arkiveksemplaret. Artikel 48, stk. 2, kommer til anvendelse.

22.4 Statistik vedrørende manglende iagttagelse af forskrifterne i reglerne 22.1 og 22.2

Det antal tilfælde, i hvilke en modtagende myndighed Det internationale Bureau bekendt ikke har iagttaget forskrifterne i reglerne 22.1 eller 22.2, angives en gang om året i den officielle tidende.

22.5 Dokumenter indleveret sammen med den internationale ansøgning Ved anvendelsen af denne regel omfatter betegnelsen »arkiveksemplar« også ethvert af de i regel 3.3, a), ii nævnte dokumenter, der er indleveret sammen med den internationale ansøgning. Hvis et af de i regel 3.3, a), ii), nævnte dokumenter, som ifølge kontrollisten skulle ledsage den internationale ansøgning, i realiteten ikke er blevet indleveret senest på det tidspunkt, da arkiveksemplaret afsendes fra den modtagende myndighed, noterer myndigheden dette på kontrollisten, og angivelsen af det pågældende dokument anses for ikke foretaget.

Regel 23

Fremsendelse af undersøgelseseksemplaret

23.1 Fremgangsmåde

 • a) Undersøgelseseksemplaret fremsendes af den modtagende myndighed til den internationale nyhedsundersøgende myndighed senest den dag, på hvilken arkiveksemplaret fremsendes til Det internationale Bureau eller i henhold til regel 22.2, d), til ansøgeren.
 • b) Hvis Det internationale Bureau ikke inden 10 dage efter modtagelsen af arkiveksemplaret har modtaget meddelelse fra den internationale nyhedsundersøgende myndighed om, at denne er i besiddelse af undersøgelseseksemplaret, fremsender bureauet uden ophold en genpart af den internationale ansøgning til den internationale nyhedsundersøgende myndighed. Medmindre den internationale nyhedsundersøgende myndighed fejlagtigt har hævdet ikke at være i besiddelse af undersøgelseseksemplaret ved udløbet af den 13. måned fra prioritetsdagen, godtgøres omkostningerne ved udfærdigelsen af en genpart til brug for den pågældende myndighed Det internationale Bureau af den modtagende myndighed.
 • c) Det antal tilfælde, i hvilke en modtagende myndighed Det internationale Bureau bekendt ikke har iagttaget forskriften i regel 23.1, a), angives en gang om året i den officielle tidende.

Regel 24

Det internationale Bureaus modtagelse af arkiveksemplaret

24.1 Notering af datoen for modtagelse af arkiveksemplaret

Ved modtagelsen af arkiveksemplaret påfører Det internationale Bureau datoen for modtagelsen på ansøgningsdokumentet og forsyner alle ark i den internationale ansøgning med bureauets stempel.

24.2 Meddelelse om modtagelse af arkiveksemplaret

 • a) Med forbehold af bestemmelsen under b) giver Det internationale Bureau uden ophold ansøgeren, den modtagende myndighed, den internationale nyhedsundersøgende myndighed og alle designerede myndigheder meddelelse om modtagelsen af arkiveksemplaret og dagen for modtagelsen. Meddelelsen skal for den internationale ansøgning angive dens nummer, den internationale indleveringsdag, ansøgerens navn og den modtagende myndigheds navn og skal endvidere angive indleveringsdagen for enhver tidligere ansøgning, der påberåbes som prioritetsbegrundende. Meddelelsen til ansøgeren skal tillige indeholde listen over de designerede myndigheder, som har modtaget meddelelse i henhold til denne bestemmelse og skal for hver designeret myndighed angive den frist, der i henhold til artikel 22, stk. 3, kommer til anvendelse.
 • b) Hvis Det internationale Bureau modtager arkiveksemplaret efter udløbet af den i regel 22.3 fastsatte frist, giver bureauet uden ophold ansøgeren, den modtagende myndighed og den internationale nyhedsundersøgende myndighed meddelelse herom.

Regel 25

Den internationale nyhedsundersøgende myndigheds modtagelse af undersøgelseseksemplaret

25.1 Meddelelse om modtagelse af undersøgelseseksemplaret

Den internationale nyhedsundersøgende myndighed giver uden ophold Det internationale Bureau, ansøgeren og - medmindre den internationale nyhedsundersøgende myndighed er den samme som den modtagende myndighed - den modtagende myndighed meddelelse om modtagelsen af undersøgelseseksemplaret og dagen for modtagelsen.

Regel 26

Kontrol vedrørende og berigtigelse af visse dele af den internationale ansøgning

26.1 Tidsfrist for kontrol

 • a) Den modtagende myndighed fremsætter opfordringen til berigtigelse i henhold til artikel 14, stk. 1, b), snarest muligt og fortrinsvis inden 1 måned fra modtagelsen af den internationale ansøgning.
 • b) Hvis den modtagende myndighed opfordrer til berigtigelse af de i artikel 14, stk. 1, a), iii) eller iv), angivne mangler (manglende benævnelse eller manglende sammendrag), giver den meddelelse herom til den internationale nyhedsundersøgende myndighed.

26.2 Tidsfrist for berigtigelse

Den i artikel 14, stk. 1, b), nævnte frist skal efter forholdene i det særlige tilfælde være rimelig og fastsættes i hvert enkelt tilfælde af den modtagende myndighed. Den må ikke være kortere end 1 måned og normalt ikke længere end 2 måneder fra opfordringens dato.

26.3 Kontrol vedrørende formelle krav i henhold til artikel 14, stk. 1, a), v)

De i regel 11 nævnte formelle krav kontrolleres i det omfang, deres opfyldelse er nødvendig for at sikre en nogenlunde ensartet international offentliggørelse.

26.4 Fremgangsmåde

 • a) Enhver berigtigelse, der indgives til den modtagende myndighed, kan meddeles i en skrivelse til myndigheden, hvis berigtigelsen er af en sådan art, at rettelsen kan overføres fra skrivelsen til arkiveksemplaret uden at forringe tydeligheden og muligheden for direkte reproduktion af det ark, til hvilket rettelsen skal overføres; i modsat fald må ansøgeren indsende et erstatningsark, der indeholder rettelsen, og følgeskrivelsen til erstatningsarket skal da påpege forskellen mellem det erstattede ark og erstatningsarket.
 • b) Den modtagende myndighed påfører hvert erstatningsark det internationale ansøgningsnummer og datoen for arkets modtagelse og forsyner hvert sådant ark med myndighedens stempel. Den opbevarer i sine akter en genpart af den skrivelse, der indeholder rettelsen eller, hvis rettelsen er indeholdt i et erstatningsark, det erstattede ark, følgeskrivelse til erstatningsarket og en genpart af erstatningsarket.
 • c) Den modtagende myndighed fremsender uden ophold skrivelsen samt ethvert erstatningsark til Det internationale Bureau. Det internationale Bureau overfører de rettelser, om hvilke der er anmodet i en skrivelse, til arkiveksemplaret tillige med angivelsen af dagen for den modtagende myndigheds modtagelse af skrivelsen og indsætter ethvert erstatningsark i arkiveksemplaret. Skrivelsen og ethvert erstattet ark opbevares i Det internationale Bureaus akter.
 • d) Den modtagende myndighed fremsender uden ophold en genpart af skrivelsen og ethvert erstatningsark til den internationale nyhedsundersøgende myndighed.

26.5 Berigtigelse af visse dele

 • a) Den modtagende myndighed afgør, om ansøgeren har indgivet berigtigelsen inden for den fastsatte frist. Hvis berigtigelsen er indgivet rettidigt, afgør den modtagende myndighed, om den således berigtigede internationale ansøgning skal anses for tilbagetaget eller ej.
 • b) Den modtagende myndighed påfører de papirer, der indeholder berigtigelsen, datoen for deres modtagelse.

26.6 Manglende tegninger

 • a) Hvis den internationale ansøgning som omhandlet i artikel 14, stk. 2, henviser til tegninger, som i realiteten ikke forefindes i ansøgningen, angiver den modtagende myndighed dette i ansøgningen.
 • b) Den dag, på hvilken ansøgeren modtager den i artikel 14, stk. 2, nævnte meddelelse, har ingen virkning på den i regel 20.2, a), iii), fastsatte frist.

Regel 27

Manglende betaling af afgifter

27.1 Afgifter

 • a) I artikel 14, stk. 3, a), forstås ved »de i artikel 3, stk. 4, iv), foreskrevne afgifter« fremsendelsesafgiften (regel 14), den del af den internationale afgift, der svarer til grundafgiften (regel 15.1, i)), og afgiften for nyhedsundersøgelse (regel 16).
 • b) I artikel 14, stk. 3, a) og b), forstås ved »afgift i henhold til artikel 4, stk. 2« den del af den internationale afgift, der svarer til designeringsafgiften (regel 15,1, ii)).

Regel 28

Mangler konstateret af Det internationale Bureau eller af den internationale nyhedsundersøgende myndighed

28.1 Meddelelse om visse mangler

 • a) Hvis den internationale ansøgning efter Det internationale Bureaus eller den internationale nyhedsundersøgende myndigheds opfattelse lider af nogen af de i artikel 14, stk. 1, a), i), ii) eller v), omhandlede mangler, gør bureauet eller myndigheden den modtagende myndighed opmærksom på de pågældende mangler.
 • b) Medmindre den modtagende myndighed er af anden opfattelse, går den frem som foreskrevet i artikel 14, stk. 1, b), og regel 26.

Regel 29

Internationale ansøgninger eller designeringer, som anses for tilbagetaget i henhold til artikel 14, stk. 1, 3 eller 4

29.1 Forhold konstateret af den modtagende myndighed

 • a) Hvis den modtagende myndighed i henhold til artikel 14, stk. 1, b), og regel 26.5 (manglende afhjælpning af visse mangler), i henhold til artikel 14, stk. 3, a), (manglende betaling af de i regel 27.1, a), foreskrevne afgifter) eller i henhold til artikel 14, stk. 4, (senere konstatering af manglende opfyldelse af de i artikel 11, stk. 1, i)-iii), nævnte krav) erklærer, at den internationale ansøgning anses for tilbagetaget:
 • i) fremsender den modtagende myndighed arkiveksemplaret (hvis det ikke allerede er fremsendt) og enhver af ansøgeren indgivet berigtigelse til Det internationale Bureau;
 • ii) giver den modtagende myndighed uden ophold meddelelse både til ansøgeren og Det internationale Bureau om den nævnte erklæring, og Det internationale Bureau giver herefter meddelelse til de berørte designerede myndigheder;
 • iii) undlader den modtagende myndighed at fremsende undersøgelseseksemplaret som foreskrevet i regel 23 eller giver, hvis dette eksemplar allerede er fremsendt, den internationale nyhedsundersøgende myndighed meddelelse om den pågældende erklæring;
 • iv) er Det internationale Bureau ikke forpligtet til at give ansøgeren meddelelse om modtagelse af arkiveksemplaret.
 • b) Hvis den modtagende myndighed i henhold til artikel 14, stk. 3, b), (manglende betaling af den i regel 27.1, b), foreskrevne designeringsafgift) erklærer, at designeringen af en bestemt stat anses for tilbagetaget, giver den modtagende myndighed uden ophold meddelelse om denne erklæring både til ansøgeren og til Det internationale Bureau. Det internationale Bureau giver herefter meddelelse til den berørte nationale myndighed.

29.2 Forhold konstateret af den designerede myndighed

Hvis virkningen af den internationale ansøgning ophører i en designeret stat i medfør af artikel 24, stk. 1, iii), eller hvis denne virkning opretholdes i en designeret stat i medfør af artikel 24, stk. 2, giver den kompetente designerede myndighed uden ophold meddelelse herom til Det internationale Bureau.

29.3 Henledning af den modtagende myndigheds opmærksomhed på visse forhold

Hvis Det internationale Bureau eller den internationale nyhedsundersøgende myndighed er af den opfattelse, at den modtagende myndighed burde konstatere manglende opfyldelse af nogen af de i artikel 11, stk. 1, i)-iii), nævnte krav som angivet i artikel 14, stk. 4, henleder bureauet eller myndigheden den modtagende myndigheds opmærksomhed på de i denne forbindelse relevante forhold.

29.4 Meddelelse om, at erklæring i henhold til artikel 14, stk. 4, agtes afgivet

Inden den modtagende myndighed afgiver nogen erklæring i henhold til artikel 14, stk. 4, giver den ansøgeren meddelelse om, at den agter at afgive en sådan erklæring, og angiver grundene hertil. Hvis ansøgeren anser den modtagende myndigheds foreløbige konstatering for urigtig, kan han fremkomme med sine bemærkninger herom inden 1 måned fra meddelelsen.

Regel 30

Tidsfrist i henhold til artikel 14, stk. 4

30.1 Tidsfrist

Den i artikel 14, stk. 4, nævnte frist er 6 måneder fra den internationale indleverigsdag.

Regel 31

Genparter, om hvilke der anmodes i henhold til artikel 13

31.1 Anmodning om genparter

 • a) Anmodninger i henhold til artikel 13, stk. 1, kan angå alle, visse arter af eller bestemte internationale ansøgninger, i hvilke den nationale myndighed, som fremsætter anmodningen, er designeret. Anmodninger, der vedrører alle eller visse arter af sådanne internationale ansøgninger skal fornyes for hvert år ved en meddelelse til Det internationale Bureau afsendt af den pågældende myndighed inden den 30. november i det forudgående år.
 • b) For anmodninger i henhold til artikel 13, stk. 2, b), skal der betales en afgift til dækning af omkostningerne ved udfærdigelsen og forsendelsen af genparterne.

31.2 Udfærdigelse af genparter

Udfærdigelsen af genparter, om hvilke der anmodes i henhold til artikel 13, påhviler Det internationale Bureau.

Regel 32

Tilbagetagelse af den internationale ansøgning eller af designeringer

32.1 Tilbagetagelser

 • a) Ansøgeren kan tilbagetage den internationale ansøgning før udløbet af 20 måneder fra prioritetsdagen, undtagen for så vidt angår en designeret stat, i hvilken den nationale behandling eller prøvning allerede er påbegyndt. Han kan tilbagetage designeringen af enhver designeret stat forud for den dag, på hvilken behandlingen eller prøvningen kan påbegyndes i den pågældende stat.
 • b) Tilbagetagelse af designeringen af alle designerede stater betragtes som tilbagetagelse af den internationale ansøgning.
 • c) Tilbagetagelse skal ske ved en af ansøgeren underskrevet meddelelse til Det internationale Bureau eller, hvis arkiveksemplaret endnu ikke er afsendt til bureauet, til den modtagende myndighed. I det i regel 4.8, b), omhandlede tilfælde skal meddelelsen underskrives af alle ansøgerne.
 • d) Hvis arkiveksemplaret allerede er afsendt til Det internationale Bureau, noterer dette tilbagetagelsen samt datoen for modtagelse af meddelelsen om tilbagetagelsen og giver uden ophold meddelelse herom til den modtagende myndighed, ansøgeren, de af tilbagetagelsen berørte designerede myndigheder samt i tilfælde af, at tilbagetagelsen angår den internationale ansøgning, og den internationale nyhedsundersøgelsesrapport eller den i artikel 17, stk. 2, a), nævnte erklæring endnu ikke er udfærdiget, til den internationale nyhedsundersøgende myndighed.

Regel 33

Relevant kendt teknik i forbindelse med den internationale nyhedsundersøgelse

33.1 Relevant kendt teknik i forbindelse med den internationale nyhedsundersøgelse

 • a) i artikel 15, stk. 2, forstås ved relevant kendt teknik alt, hvad der er blevet almindelig tilgængeligt hvorsomhelst i verden gennem skrift (herunder tegninger og andre illustrationer), og som kan være til nytte ved afgørelsen af, om den opfindelse, der søges beskyttet, er ny eller ej, og om den har opfindelseshøjde (d.v.s. er nærligende eller ej), forudsat at det er blevet almindelig tilgængeligt forud for den internationale indleveringsdag.
 • b) I tilfælde af, at et skrift henviser til et foredrag, en udnyttelse, en udstilling eller en anden måde, hvorpå indholdet af skriftet er blevet almindelig tilgængeligt, og dette fandt sted på et tidspunkt forud for den internationale indleveringsdag, skal den internationale nyhedsundersøgelsesrapport særskilt nævne dette forhold tillige med det pågældende tidspunkt, såfremt skriftet er blevet almindelig tilgængeligt på et tidspunkt eller den internationale indleveringsdag.
 • c) Enhver offentliggjort ansøgning eller ethvert patent, hvis offentliggørelse har fundet sted efter den internationale indleveringsdag for den internationale ansøgning, der er genstand for nyhedsundersøgelse, men hvis indleveringsdag - eller i givet fald påberåbte prioritetsdag - ligger forud for den nævnte internationale ansøgnings internationale indleveringsdag, og som ville udgøre relevant kendt teknik i relation til artikel 15, stk. 2, hvis offentliggørelsen havde fundet sted forud for den internationale indleveringsdag, skal nævnes specielt i den internationale nyhedsundersøgelsesrapport.

33.2 Områder, som skal omfattes af den internationale nyhedsundersøgelse

 • a) Den internationale nyhedsundesøgelse skal omfatte alle de tekniske områder og skal udføres på grundlag af alle de dokumenter, som måtte indeholde materiale af betydning i forhold til opfindelsen.
 • b) Nyhedsundersøgelsen skal derfor ikke alene omfatte den teknik, under hvilken opfindelsen kan klassificeres, men også analog teknik uanset dennes klassifikation.
 • c) Spørgsmålet om, hvilken teknik, der i det enkelte tilfælde skal anses for analog, skal bedømmes på baggrund af, hvad der synes at være opfindelsens nødvendige og væsentlige funktion eller anvendelse, og ikke blot på baggrund af de særlige funktioner, som udtrykkeligt er angivet i den internationale ansøgning.
 • d) Den internationale nyhedsundesøgelse skal omfatte alt, hvad der i almindelighed anses for ækvivalent med genstanden for den opfindelse, der søges beskyttet med hensyn til alle eller visse af opfindelsens ejendommeligheder, selv om opfindelsen i sine enkeltheder, således som den er beskrevet i den internationale ansøgning, afviger derfra.

33.3 Retningslinier for den internationale nyhedsundersøgelse

 • a) Den internationale nyhedsundersøgelse skal udføres på grundlag af kravene med behørigt hensyn til beskrivelsen og tegningerne (hvis sådanne findes) og med særlig vægt på den opfindelsestanke, som kravene giver udtryk for.
 • b) I det omfang, det er muligt og rimeligt, skal den internationale nyhedsundersøgelse omfatte alt, hvad der er givet udtryk for i kravene eller, hvad der med rimelighed kan forventes at blive givet udtryk for i kravene efter ændring af disse.

Regel 34

Det obligatoriske dokumentmateriale

34.1 Definition

 • a) De i artikel 2, i) og ii), indeholdte definitioner finder ikke anvendelse på denne regel.
 • b) Det i artikel 15, stk. 4, nævnte dokumentmateriale (»det obligatoriske dokumentmateriale«) består af:
 • i) de »nationale patentdokumenter« som nærmere angivet under c),
 • ii) de offentliggjorte internationale (PCT) ansøgninger, de offentliggjorte regionale ansøgninger om patenter og opfindercertifikater og de offentliggjorte regionale patenter og opfindercertifikater,
 • iii) sådanne andre publikationer, som ikke henhører under patentlitteraturen, og om hvilke de internationale nyhedsundersøgende myndigheder måtte træffe aftale; Det internationale Bureau offentliggør en fortegnelse over disse publikationer, når der første gang træffes aftale derom og ved enhver senere ændring.
 • c) Med forbehold af bestemmelserne under d) og e) er de »nationale patentdokumenter« følgende:
 • i) de fra og med år 1920 af Amerikas forenede Stater, Det forenede Kongerige, Frankrig, Japan, Schweiz (kun de på fransk og tysk affattede), Sovjetunionen og det tidligere Reichspatentamt i Tyskland meddelte patenter,
 • ii) de af Forbundsrepublikken Tyskland meddelte patenter,
 • iii) de fra og med år 1920 i de under i) og ii) nævnte lande offentliggjorte patentansøgninger, hvis sådanne findes,
 • iv) de af Sovjetunionen meddelte opfindercertifikater,
 • v) de af Frankrig meddelte brugsmønstercertifikater samt offentliggjorte ansøgninger om sådanne certifikater
 • vi) de efter år 1920 af andre lande meddelte patenter eller i disse lande offentliggjorte patentansøgninger, som er affattet på engelsk, fransk eller tysk, og i hvilke der ikke er begæret prioritet, under forudsætning af, at de nationale myndigheder i de pågældende lande udvælger disse dokumenter og stiller dem til rådighed for hver af de internationale nyhedsundersøgende myndigheder.
 • d) I tilfælde af, at en ansøgning offentliggøres påny een eller flere gange (f.eks. et Offenlegungschrift som et Auslegeschrift ) er ingen international nyhedsundesøgende myndighed forpligtet til at lade alle versioner indgå i sit dokumentmateriale; enhver sådan myndighed er således kun forpligtet til at lade een af disse versioner indgå. Desuden er ingen international nyhedsundersøgende myndighed i tilfælde af, at en ansøgning imødekommes, og et patent eller et brugsmønstercertifikat (Frankrig) meddeles på grundlag deraf, forpligtet til at lade både ansøgningen og patentet eller brugsmønstercertifikatet (Frankrig) indgå i sit dokumentmateriale; enhver sådan myndighed har således ret til kun at lade enten ansøgningen eller patentet eller brugsmønstercertifikatet (Frankrig) indgå.
 • e) En international nyhedsundersøgende myndighed, der hverken har japansk eller russisk som officielt sprog eller som et af de officielle sprog, behøver ikke at lade de patentdokumenter fra Japan og Sovjetunionen, for hvilke der ikke foreligger almindelig tilgængelige sammendrag på engelsk indgå i sit dokumentmateriale. Bliver engelsk sammendrag almindelig tilgængelige efter tidspunktet for disse gennemførelsesforskrifters ikrafttræden, skal de hertil svarende patentdokumenter indgå i dokumentmaterialet senest 6 måneder efter, at sammendragene er blevet almindelig tilgængelige. Hvis arbejdet med udarbejdelsen af sammendrag på engelsk på tekniske områder, inden for hvilke sådanne sammendrag tidligere var almindelig tilgængelige, afbrydes, træffer Forsamlingen de fornødne foranstaltninger til hurtig genoptagelse af dette arbejde inden for de pågældende områder.
 • f) Ved anvendelsen af denne regel anses ansøgninger, som alene er blevet fremlagt til almindeligt eftersyn, ikke som offentliggjorte ansøgninger.

Regel 35

Den kompetente internationale nyhedsundersøgende myndighed

35.1 Når kun een international nyhedsundersøgende myndighed er kompetent

Enhver modtagende myndighed skal i overensstemmelse med bestemmelserne i den i artikel 16, stk. 3, b), nævnte overenskomst, der kommer til anvendelse, meddele Det internationale Bureau, under hvilken international nyhedsundersøgende myndighed nyhedsundersøgelse af internationale ansøgninger indleveret til den pågældende myndighed henhører. Det internationale Bureau offentliggør uden ophold denne meddelelse.

35.2 Når flere internationale nyhedsundersøgende myndigheder er kompetente

 • a) Enhver modtagende myndighed kan i overensstemmelse med bestemmelserne i den i artikel 16, stk. 3, b), nævnte overenskomst, der kommer til anvendelse, angive flere internationale nyhedsundersøgende myndigheder:
 • i) ved at erklære, at de alle er kompetente med hensyn til alle internationale ansøgninger, som indleveres til den pågældende myndighed, og overlade valget til ansøgeren, eller
 • ii) ved at erklære, at en eller flere er kompetente med hensyn til visse arter af internationale ansøgninger, som indleveres til den pågældende myndighed, og at en eller flere andre er kompetente med hensyn til andre arter af internationale ansøgninger, som indleveres til den pågældende myndighed, dog således at valget, for så vidt angår de arter af internationale ansøgninger,med hensyn til hvilke flere internationale nyhedsundersøgende myndigheder er erklæret kompetente, overlades til ansøgeren.
 • b) Enhver modtagende myndighed, som benytter sig af den under a) nævnte mulighed, skal uden ophold give meddelelse herom til Det internationale Bureau, som uden ophold offentliggør denne meddelelse.

Regel 36

Mindstekrav til internationale nyhedsundersøgende myndigheder

36.1 Angivelse af mindstekravene

De i artikel 16, stk. 3, c), omhandlede mindstekrav er følgende:

 • i) den nationale myndighed eller det mellemstatslige organ skal have mindst 100 heldagsansatte med tilstrækkelige tekniske kvalifikationer til udførelse af nyhedsundersøgelser;
 • ii) myndigheden eller organet skal i det mindste være i besiddelse af det i regel 34 nævnte obligatoriske dokumentmateriale, behørigt ordnet med henblik på nyhedsundersøgelse;
 • iii) myndigheden eller organet skal råde over et personale, som er i stand til at udføre nyhedsundersøgelse inden for de foreskrevne tekniske områder, og som er i besiddelse af tilstrækkelige sprogkundskaber til at forstå i det mindste de sprog, på hvilke det i regel 34 nævnte obligatoriske dokumentmateriale er affattet, eller til hvilke det er oversat.

Regel 37

Manglende eller mangelfuld benævnelse

37.1 Manglende benævnelse

Hvis den internationale ansøgning ikke indeholder en benævnelse, og den modtagende myndighed har meddelt den internationale nyhedsundersøgende myndighed, at den har opfordret ansøgeren til at afhjælpe denne mangel, går den internationale nyhedsundersøgende myndighed videre med den internationale nyhedsundersøgelse, medmindre og indtil den modtager meddelelse om, at ansøgningen anses for tilbagetaget.

37.2 Fastsættelse af benævnelse

Hvis den internationale ansøgning ikke indeholder en benævnelse, og den internationale nyhedsundersøgende myndighed ikke fra den modtagende myndighed har modtaget meddelelse om, at ansøgeren er blevet opfordret til at angive en benævnelse, eller hvis den internationale nyhedsundersøgende myndighed finder, at benævnelsen ikke opfylder forskrifterne i regel 4.3, fastsætter myndigheden selv en benævnelse.

Regel 38

Manglende eller mangelfuldt sammendrag

38.1 Manglende sammendrag

Hvis den internationale ansøgning ikke indeholder et sammendrag, og den modtagende myndighed har meddelt den internationale nyhedsundersøgende myndighed, at den har opfordret ansøgeren til at afhjælpe denne mangel, går den internationale nyhedsundersøgende myndighed videre med den internationale nyhedsundersøgelse, medmindre og indtil den modtager meddelelse om, at ansøgningen anses for tilbagetaget.

38.2 Udarbejdelse af sammendrag

 • a) Hvis den internationale ansøgning ikke indeholder et sammendrag, og den internationale nyhedsundersøgende myndighed ikke fra den modtagende myndighed har modtaget meddelelse om, at ansøgeren er blevet opfordret til at indsende et sammendrag, eller hvis den internationale nyhedsundersøgende myndighed finder, at sammendraget ikke opfylder forskrifterne i regel 8, udarbejder myndigheden selv et sammendrag (på det sprog, på hvilket den internationale ansøgning offentliggøres). I dette tilfælde opfordrer den internationale nyhedsundersøgende myndighed ansøgeren til at fremkomme med en udtalelse om det af myndigheden udarbejdede sammendrag inden 1 måned fra opfordringens dato.
 • b) Det endelige indhold af sammendraget fastlægges af den internationale nyhedsundersøgende myndighed.

Regel 39

Emne i henhold til artikel 17, stk. 2, a), i)

39.1 Nærmere angivelse

Ingen international nyhedsundersøgende myndighed er pligtig til at nyhedsundersøge en international ansøgning, hvis og i det omfang den vedrører følgende emner:

 • i) videnskabelige og matematiske teorier,
 • ii) plantesorter eller dyreracer eller i det væsentlige biologiske fremgangsmåder til fremstilling af planter eller dyr, med undtagelse af mikrobiologiske fremgangsmåder og produkter af sådanne fremgangsmåder,
 • iii) planer eller regler for eller fremgangsmåder til udøvelse af erhvervsvirksomhed, ren intellektuel virksomhed eller spil,
 • iv) fremgangsmåder til kirurgisk eller terapeutisk behandling af mennesker eller dyr samt diagnostiske fremgangsmåder,
 • v) den blotte gengivelse af oplysninger,
 • vi) datamatprogrammer i det omfang, den internationale nyhedsundersøgende myndighed ikke er i besiddelse af de nødvendige hjælpemidler til at undersøge den kendte teknik vedrørende sådanne programmer.

Regel 40

Opfindelsens manglende enhed

(International nyhedsundersøgelse)

40.1 Opfordring til betaling

Den i artikel 17, stk. 3, a), omhandlede opfordring til betaling af tillægsafgifter skal angive grundene til, at den internationale ansøgning ikke ses at opfylde kravet til opfindelsens enhed, samt det beløb, der skal betales.

40.2 Tillægsafgifter

 • a) Størrelsen af tillægsafgiften for nyhedsundersøgelse i henhold til artikel 17, stk. 3, a), fastsættes af den kompetente internationale nyhedsundersøgende myndighed.
 • b) Tillægsafgiften for nyhedsundersøgelse i henhold til artikel 17, stk. 3, a), skal indbetales direkte til den internationale nyhedsundersøgende myndighed.
 • c) En ansøger kan betale tillægsafgiften under protest, idet han lader betalingen ledsage af en begrundet redegørelse for, at den internationale ansøgning opfylder kravet til opfindelsens enhed, eller at den forlangte tillægsafgift er for høj. En sådan protest undersøges af et nævn på tre medlemmer, af en anden særlig instans inden for den internationale nyhedsundersøgende myndighed eller af en højere myndighed med den fornødne kompetence, som, i den udstrækning protesten findes berettiget, anviser hel eller delvis tilbagebetaling af tillægsafgiften til ansøgeren. Efter ansøgerens anmodning fremsendes teksten til såvel protesten som afgørelsen herom til de designerede myndigheder sammen med den internationale nyhedsundersøgelsesrapport. Ansøgeren skal indsende en oversættelse deraf sammen med den i artikel 22 foreskrevne oversættelse af den internationale ansøgning.
 • d) Det nævn på tre medlemmer, den særlige instans eller den kompetente højere myndighed, som er nævnt under c), må ikke omfatte nogen person, som har truffet den afgørelse, der er genstand for protesten.

40.3 Tidsfrist

Den i artikel 17, stk. 3, a), nævnte frist fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til forholdene af den internationale nyhedsundersøgende myndighed; den må ikke være kortere end henholdsvis 15 og 30 dage, afhængig af, om ansøgerens adresse er i samme land som det, hvori den internationale nyhedsundersøgende myndighed er beliggende, eller i et andet, og den må ikke være længere end 45 dage fra opfordringens dato.

Regel 41

Nyhedsundersøgelse af international type

41.1 Forpligtelse til anvendelse af resultatet; tilbagebetaling af afgift

Hvis der i ansøgningsdokumentet i den i regel 4.11 foreskrevne form er henvist til en nyhedsundersøgelse af international type udført under de i artikel 15, stk. 5, nævnte betingelser, skal den internationale nyhedsundersøgende myndighed i videst muligt omfang anvende resultatet af denne nyhedsundersøgelse ved udarbejdelsen af den internationale nyhedsundersøgelsesrapport for den internationale ansøgning. Den internationale nyhedsundersøgende myndighed tilbagebetaler afgiften for nyhedsundersøgelse i det omfang og på de betingelser, der er fastlagt i den i henhold til artikel 16, stk. 3, b), afsluttede overenskomst, hvis den internnationale nyhedsundersøgelsesrapport helt eller delvis kunne baseres på resultatet af nyhedsundersøgelsen af international type.

Regel 42

Tidsfrist for international nyhedsundersøgelse

42.1 Tidsfrist for international nyhedsundersøgelse

I alle overenskomster afsluttet med internationale nyhedsundersøgende myndigheder skal der fastsættes samme frist for udarbejdelsen af den internationale nyhedsundersøgelsesrapport eller afgivelsen af den i artikel 17, stk. 2, a), omhandlede erklæring. Denne frist må ikke overstige 3 måneder fra den internationale nyhedsundersøgende myndigheds modtagelse af undersøgelseseksemplaret eller 9 måneder fra prioritetsdagen, alt efter hvilken frist, der udløber senest. I en overgangsperiode på 3 år fra traktatens ikrafttræden kan frister, der optræder i overenskomsterne med de internationale nyhedsundersøgende myndigheder, forhandles individuelt, idet sådanne frister dog ikke må overskride de i 2. pkt. angivne frister med mere end 2 måneder og ikke må udløbe senere end 18 måneder efter prioritetsdagen.

Regel 43

Den internationale nyhedsundersøgelsesrapport

43.1 Angivelser

Den internationale nyhedsundersøgelsesrapport skal angive navnet på den internationale nyhedsundersøgende myndighed, som har udarbejdet rapporten, og skal for den internationale ansøgning angive det internationale ansøgningsnummer, ansøgerens navn, den modtagende myndigheds navn og den internationale indleveringsdag.

43.2 Datering

Den internationale nyhedsundersøgelsesrapport skal dateres og angive den dag, på hvilken den internationale nyhedsundersøgelse i realiteten blev afsluttet. Den skal også angive indleveringsdagen for enhver tidligere ansøgning, der påberåbes som prioritetsbegrundende.

43.3 Klassifikation

 • a) Den internationale nyhedsundersøgelsesrapport skal angive klassifikationen af opfindelsen, i det mindste i henhold til den internationale patentklassifikation.
 • b) Denne klassifikation foretages af den internationale nyhedsundersøgende myndighed.

43.4 Sprog

Enhver international nyhedsundersøgelsesrapport og enhver erklæring afgivet i henhold til artikel 17. stk. 2, a), skal udfærdiges på det sprog, på hvilket den internationale ansøgning, som rapporten vedrører, offentliggøres.

43.5 Angivelse af dokumenter

 • a) Den internationale nyhedsundersøgelsesrapport skal angive de dokumenter, der anses for at være relevante.
 • b) De administrative bestemmelser fastlægger den måde, på hvilken dokumenterne skal angives.
 • c) Særlig relevante dokumenter skal fremhæves.
 • d) Dokumenter, som ikke er relevante for alle kravene, skal angives i forbindelse med det eller de krav, for hvilket eller hvilke de er relevante.
 • e) Hvis alene visse afsnit af det angivne dokument er relevante eller særlige relevante, skal der henvises til disse afsnit, f. eks. ved angivelse af den side, den spalte eller de linier, hvor det pågældende afsnit forekommer.

43.6 Områder, som har været omfattet af nyhedsundersøgelsen

 • a) Den internationale nyhedsundersøgelsesrapport skal angive klassifikations betegnelserne for de områder, som har været omfattet af nyhedsundersøgelsen. Hvis disse betegnelser svarer til en anden klassifikation end den internationale patentklassifikation, offentliggør den internationale nyhedsundersøgende myndighed den anvendte klassifikation.
 • b) Har den internationale nyhedsundersøgelse omfattet patenter, opfindercertifikater, brugsmønstercertifikater, brugsmønstre, tillægspatenter eller tillægscertifikater, tillæg til opfindercertifikater, tillæg til brugsmønstercertifikater eller offentliggjorte ansøgninger om nogen af de nævnte former for beskyttelse fra stater, fra perioder eller på sprog, som ikke indgår i det obligatoriske dokumentmateriale, således som det er defineret i regel i regel 34, skal den internationale nyhedsundersøgelsesrapport om muligt angive de dokumentarter, de stater, de perioder og de sprog, som nyhedsundersøgelsen har været udvidet til at omfatte. Artikel 2, ii), finder ikke anvendelse på denne bestemmelse.

43.7 Bemærkninger vedrørende opfindelsens enhed

Hvis ansøgeren har betalt tillægsafgifter for den internationale nyhedsundersøgelse, skal dette angives i den internationale nyhedsundersøgelsesrapport. Yderligere skal den internationale nyhedsundersøgelsesrapport i tilfælde af, at den internationale nyhedsundersøgelse kun har omfattet hovedopfindelsen, (artikel 17, stk. 3, a)) angive, hvilke dele af den internationale ansøgning, der har, og hvilke dele, der ikke har været gjort til genstand for nyhedsundersøgelse.

43.8 Underskrift

Den internationale nyhedsundersøgelsesrapport underskrives af en hertil bemyndiget embedsmand ved den internationale nyhedsundersøgende myndighed.

43.9 Ingen adgang til andre angivelser

Den internationale nyhedsundersøgelsesrapport må ikke indeholde andre angivelser end de i reglerne 33.1, b) og c), 43.1, 2, 3, 5, 6, 7 og 8 og 44.2, a) og b), nævnte angivelser samt den i artikel 17, stk. 2, b), nævnte angivelse. I særdeleshed må den ikke indeholde nogen meningstilkendegivelser, ræsonnementer argumenter eller forklaringer.

43.10 Form

De formelle krav til den internationale nyhedsundersøgelsesrapports udformning fastlægges i de administrative bestemmelser.

Regel 44

Fremsendelse af den internationale nyhedsundersøgelsesrapport m.v.

44.1 Genparter af rapport eller erklæring

Den internationale nyhedsundersøgende myndighed fremsender på samme dag een genpart af den internationale nyhedsundersøgelsesrapport eller af den i artikel 17, stk. 2, a), nævnte erklæring til Det internationale Bureau og een til ansøgeren.

44.2 Benævnelse eller sammendrag

 • a) Med forbehold af bestemmelserne under b) og c) skal den internationale nyhedsundersøgelsesrapport enten indeholde en udtalelse om, at den internationale nyhedsundersøgende myndighed godkender benævnelsen, således som denne er angivet af ansøgeren, og sammendraget, således som dette er indsendt af ansøgeren, eller være ledsaget af den benævnelse, som er fastsat og/eller det sammendrag, som er udarbejdet af den internationale nyhedsundersøgende myndighed i henhold til reglerne 37 og 38.
 • b) Hvis i den frist, der er indrømmet ansøgeren til at fremkomme med en udtalelse om forslag fra den internationale nyhedsundersøgende myndighed vedrørende sammendraget, ikke er udløbet på det tidspunkt, da den internationale nyhedsundersøgelse er afsluttet, skal den internationale nyhedsundersøgelsesrapport angive, at den er ufuldstændig, for så vidt angår sammendraget.
 • c) Så snart den under b) nævnte frist er udløbet, fremsender den internationale nyhedsundersøgende myndighed det af myndigheden godkendte eller udarbejdede sammendrag til Det internationale Bureau og til ansøgeren.

44.3 Kopier af angivne dokumenter

 • a) Den i artikel 20, stk. 3, nævnte anmodning kan fremsættes når som helst inden for 7 år fra den internationale indleveringsdag for den internationale ansøgning, som den internationale nyhedsundersøgelsesrapport vedrører.
 • b) Den internationale nyhedsundersøgende myndighed kan kræve, at den, der fremsætter anmodningen (ansøgeren eller en designeret myndighed) betaler omkostningerne ved kopiernes udfærdigelse og forsendelse. Størrelsen af omkostningerne ved udfærdigelsen af kopier skal fastsættes i de i artikel 16, stk. 3, b), omhandlede overenskomster mellem de internationale nyhedsundersøgende myndigheder og Det internationale Bureau.
 • c) Enhver international nyhedsundersøgende myndighed, som ikke ønsker at sende kopier direkte til en designeret myndighed, skal sende en kopi til Det internationale Bureau, som herefter går frem som foreskrevet under a) og b).
 • d) Enhver international nyhedsundersøgende myndighed kan opfylde de under a)-c) nævnte forpligtelser gennem et andet over for myndigheden ansvarligt organ.

Regel 45

Oversættelse af den internationale nyhedsundersøgelsesrapport

45.1 Sprog

Internationale nyhedsundersøgelsesrapporter og de i artikel 17, stk. 2, a), nævnte erklæringer skal oversættes til engelsk, hvis de ikke i forvejen er affattet på dette sprog.

Regel 46

Ændring af kravene ved Det internationale Bureau

46.1 Tidsfrist

Den i artikel 19 nævnte frist er 2 måneder regnet fra dagen for den internationale nyhedsundersøgende myndigheds fremsendelse af den internationale nyhedsundersøgelsesrapport til Det internationale Bureau og til ansøgeren eller, hvis denne fremsendelse finder sted før udløbet af 14 måneder fra prioritetsdagen, 3 måneder regnet fra dagen for fremsendelsen.

46.2 Datering af ændringer

Dagen for modtagelsen af enhver ændring noteres af Det internationale Bureau og angives af dette i enhver af bureauet foranstaltet offentliggørelse eller af bureauet udfærdiget genpart.

46.3 Ændringernes sprog

Hvis den internationale ansøgning er indleveret på et andet sprog end det, på hvilket den offentliggøres af Det internationale Bureau, skal enhver ændring i henhold til artikel 19 affattes både på det sprog, på hvilket den internationale ansøgning er indleveret, og på det sprog, på hvilket den offentliggøres.

46.4 Redegørelse

 • a) Den i artikel 19, stk. 1, nævnte redegørelse skal være affattet på det sprog, på hvilket den internationale ansøgning offentliggøres, og må ikke indeholde mere end 500 ord, hvis den er affattet på eller oversat til engelsk.
 • b) Redegørelsen må ikke indeholde kommentarer til den internationale nyhedsundersøgelsesrapport eller til spørgsmålet om de i rapporten angivne dokumenters relevans. Redegørelsen må kun henvise til et i den internationale nyhedsundersøgelsesrapport nævnt dokument for at angive, at en bestemt ændring af kravene er foretaget på grund af det pågældende dokument.

46.5 Ændringernes form

 • a) Ansøgeren skal indsende et erstatningsark for hvert ark med krav, som på grund af en eller flere ændringer i henhold til artikel 19 afviger fra det oprindeligt indleverede ark. Følgeskrivelsen til erstatningsarkene skal påpege forskellene mellem de erstattede ark og erstatningsarkene. I det omfang, en ændring medfører, at et helt ark udgår, skal ændringen meddeles i en skrivelse.
 • b) Det internationale Bureau påfører hvert erstatningsark det internationale ansøgningsnummer og datoen for arkets modtagelse og forsyner hvert sådant ark med bureauets stempel. Bureauet opbevarer i sine akter ethvert erstattet ark, følgeskrivelsen til erstatningsarket eller erstatningsarkene og enhver skrivelse nævnt i sidste pkt. under a).
 • c) Det internationale Bureau indsætter ethvert erstatningsark i arkiveksemplaret og angiver i det i sidste pkt. under a) nævnte tilfælde hvilke ark, der udgår af arkiveksemplaret.

Regel 47

Fremsendelse til designerede myndigheder

47.1 Fremgangsmåde

 • a) Den i artikel 20 foreskrevne fremsendelse foretages af Det internationale Bureau.
 • b) Denne fremsendelse finder sted umiddelbart efter, at Det internationale Bureau fra ansøgeren har modtaget ændringer eller en erklæring om, at ansøgeren ikke ønsker at foretage ændringer ved Det internationale Bureau, eller under alle omstændigheder når den i regel 46.1 nævnte frist er udløbet. I tilfælde af, at den internationale nyhedsundersøgende myndighed i henhold til artikel 17, stk. 2, a), har afgivet erklæring om, at en international nyhedsundersøgelsesrapport ikke vil blive udarbejdet, finder den i artikel 20 foreskrevne fremsendelse, medmindre den internationale ansøgning er tilbagetaget, sted inden 1 måned fra den dag, på hvilken Det internationale Bureau fra den internationale nyhedsundersøgende myndighed har modtaget meddelelse om den nævnte erklæring; denne fremsendelse skal ledsages af en angivelse af den dag, på hvilken meddelelsen i henhold til artikel 17, stk. 2, a), er tilsendt ansøgeren.
 • c) Det internationale Bureau tilsender ansøgeren en meddelelse med angivelse af de designerede myndigheder, til hvilke fremsendelse har fundet sted og dagen for fremsendelsen. Denne meddelelse afsendes samme dag, som fremsendelsen finder sted.
 • d) Enhver designeret myndighed modtager på begæring de internationale nyhedsundersøgelsesrapporter og de i artikel 17, stk. 2, a), nævnte erklæringer, herunder også i den i regel 45, 1 nævnte oversættelse.
 • e) Hvis en designeret myndighed har givet afkald på den i artikel 20 omhandlede ret, fremsendes de genparter af dokumenterne, som ellers ville være tilsendt den pågældende myndighed, efter anmodning fra myndigheden eller ansøgeren til ansøgeren samtidig med den under c) nævnte meddelelse.

47.2 Genparter

 • a) Genparter til brug for fremsendelsen udfærdiges af Det internationale Bureau.
 • b) Genparterne skal udfærdiges på ark i A4-format.

47.3 Sprog

Den internationale ansøgning, som fremsendes i henhold til artikel 20, skal være affattet på det sprog, på hvilket den offentliggøres; hvis dette sprog er et andet end det, på hvilket den er indleveret, skal ansøgningen efter anmodning fra den designerede myndighed fremsendes enten på det ene eller på det andet eller på begge disse sprog.

Regel 48

International offentliggørelse

48.1 Form

 • a) Den internationale ansøgning offentliggøres i form af et skrift.
 • b) De nærmere enkeltheder vedrørende skriftets form og reproduktionsmetoden fastlægges i de administrative bestemmelser.

48.2 Indhold

 

  a)  Skriftet skal indeholde: 

  i)  en standardiseret forside, 

  ii) beskrivelsen, 

  iii) kravene, 

  iv) tegningerne, hvis sådanne findes, 

  v)  med forbehold af bestemmelsen under g), den internationale 

  nyhedsundersøgelsesrapport eller erklæringen i henhold til artikel 

  17, stk. 2, a), 

  vi) enhver i henhold til artikel 19, stk. 1, indleveret 

  redeførelse, medmindre Det internationale Bureau finder, at 

  redegørelsen ikke opfylder bestemmelserne i regel 46.4. 

 • b) Med forbehold af bestemmelsen under c) skal forsiden indeholde:
 • i) data hentet fra ansøgningsdokumentet samt sådanne andre data, som er foreskrevet i de administrative bestemmelser,
 • ii) en eller flere figurer, såfremt den internationale ansøgning indeholder tegninger,
 • iii) sammendraget; hvis sammendraget er affattet både på engelsk og på et andet sprog, skal den engelske tekst anbringes først.
 • c) Hvis der er afgivet en erklæring i henhold til artikel 17, stk. 2, a), skal dette tydeligt angives på forsiden, som da hverken behøver at indeholde tegning eller sammendrag.
 • d) Den eller de under b), ii), nævnte figurer udvælges som foreskrevet i regel 8.2. Gengivelse af denne eller disse figurer på forsiden kan ske i formindsket form.
 • e) Hvis der ikke er tilstrækkelig plads på forsiden til hele det under b), iii), nævnte sammendrag, skal sammendraget anbringes på bagsiden af forsidebladet. Det samme gælder oversættelsen af sammendraget, når en sådan oversættelse skal offentliggøres i henhold til regel 48.3, c).
 • f) Hvis kravene er ændret i henhold til artikel 19, skal offentliggørelsen omfatte enten den fulde ordlyd af kravene, både som disse er indleveret, og som de er ændret, eller den fulde ordlyd af kravene, som disse er indleveret, med angivelse af ændringerne. Offentliggørelsen skal tillige omfatte en i henhold til artikel 19, stk. 1, indleveret redegørelse, medmindre Det internationale Bureau finder, at denne ikke opfylder bestemmelserne i regel 46.4. Dagen for Det internationale Bureaus modtagelse af de ændrede krav skal angives.
 • g) Hvis den internationale nyhedsundersøgelsesrapport ikke foreligger på det tidspunkt, da offentliggørelsen skal finde sted (f.eks. på grund af offentliggørelse efter ansøgerens anmodning i henhold til artiklerne 21, stk. 2, b), og 64, stk. 3, c), i)), skal skriftet i stedet for den internationale nyhedsundersøgelsesrapport indeholde en angivelse om, at rapporten ikke foreligger, og at der enten vil blive foranstaltet en ny offentliggørelse af skriftet (som da også indeholder den internationale nyhedsundersøgelsesrapport), eller at den internationale nyhedsundersøgelsesrapport (når denne foreligger) vil blive offentliggjort særskilt.
 • h) Hvis fristen for ændring af kravene i henhold til artikel 19 ikke er udløbet på det tidspunkt, da offentliggørelsen skal finde sted, skal skriftet angive dette, og at der, såfremt kravene måtte blive ændret i henhold til artikel 19, umiddelbart efter, at sådanne ændringer er foretaget, enten vil blive foranstaltet en ny offentliggørelse af skriftet (som da indeholder de ændrede krav), eller at der vil blive offentliggjort en erklæring, der viser alle ændringerne. I sidstnævnte tilfælde skal i det mindste forsiden og kravene offentliggøres påny; såfremt der er indleveret en redegørelse i henhold til artikel 19, stk. 1, skal denne også offentliggøres, medmindre Det internationale Bureau finder, at redegørelsen ikke opfylder bestemmelserne i regel 46.4.
 • i) De administrative bestemmelser fastlægger, i hvilke tilfælde de forskellige under g) og h) nævnte alternativer skal finde anvendelse. Afgørende herfor er ændringernes omfang og mere eller mindre komplicerede beskaffenhed, omfanget af den internationale ansøgning samt de med offentliggørelsen forbundne omkostninger.

48.3 Sprog

 • a) Hvis den internationale ansøgning er indleveret på engelsk, fransk, japansk, russisk eller tysk, offentliggøres den på det sprog, på hvilket den er indleveret.
 • b) Hvis den internationale ansøgning er indleveret på et andet sprog end engelsk, fransk, japansk, russisk eller tysk, offentliggøres den i engelsk oversættelse. Oversættelsen udarbejdes på den internationale nyhedsundersøgende myndigheds ansvar, og myndigheden er forpligtet til at færdiggøre den så betids, at fremsendelse i henhold til artikel 20 kan finde sted på det foreskrevne tidspunkt eller, hvis den internationale offentliggørelse skal ske på et tidligere tidspunkt end fremsendelsen, så betids, at international offentliggørelse kan finde sted på det foreskrevne tidspunkt. Uanset bestemmelsen i regel 16.1, a), kan den internationale nyhedsundersøgende myndighed pålægge ansøgeren at betale en afgift for oversættelsen. Den internationale nyhedsundersøgende myndighed skal give ansøgeren lejlighed til at udtale sig om udkastet til oversættelsen. Den internationale nyhedsundersøgende myndighed fastsætter en efter forholdene rimelig frist til indgivelse af en sådan udtalelse. Hvis der ikke er tilstrækkelig tid til at tage ansøgerens udtalelse i betragtning inden fremsendelsen af oversættelsen, eller hvis der er uenighed mellem ansøgeren og myndigheden angående den korrekte oversættelse, kan ansøgeren sende en genpart af sin udtalelse eller de tilbageværende dele heraf til Det internationale Bureau og til hver af de designerede myndigheder, til hvilke oversættelsen er fremsendt. Det internationale Bureau offentliggør de væsentlige punkter af udtalelsen sammen med den internationale nyhedsundersøgende myndigheds oversættelse eller efter offentliggørelsen af denne oversættelse.
 • c) Hvis den internationale ansøgning offentliggøres på et andet sprog end engelsk, offentliggøres den internationale nyhedsundersøgelsesrapport eller den i artikel 17, stk. 2, a), nævnte erklæring samt sammendraget både på det pågældende sprog og på engelsk. Oversættelserne udarbejdes på Det internationale Bureaus ansvar.

48.4 Tidligere offentliggørelse efter ansøgerens anmodning

 • a) Hvis ansøgeren anmoder om offentliggørelse i henhold til artiklerne 21, stk. 2, b), og 64, stk. 3, c), i), og den internationale nyhedsundersøgelsesrapport eller den i artikel 17, stk. 2, a), nævnte erklæring endnu ikke foreligger klar til offentliggørelse sammen med den internationale ansøgning, opkræver Det internationale Bureau en særlig offentliggørelsesafgift, hvis størrelse fastsættes i de administrative bestemmelser.
 • b) Offentliggørelse i henhold til artiklerne 21, stk. 2, b), og 64, stk. 3, c), i), foranstaltes af Det internationale Bureau umiddelbart efter modtagelsen af ansøgerens anmodning og i tilfælde af, at der skal betales en særlig afgift i henhold til bestemmelsen under a), efter modtagelsen af denne afgift.

48.5 Meddelelse om national offentliggørelse

Hvis Det internationale Bureaus offentliggørelse af en international ansøgning bestemmes af artikel 64, stk. 3, c), ii), skal den pågældende nationale myndighed umiddelbart efter at have foranstaltet den i den nævnte bestemmelse omhandlede nationale offentliggørelse give meddelelse herom til Det internationale Bureau.

48.6 Bekendtgørelse om visse forhold

 • a) Hvis en meddelelse i henhold til regel 29.1, a), ii), når frem til Det internationale Bureau på et så sent tidspunkt, at den internationale offentliggørelse af den internationale ansøgning ikke kan forhindres, indrykker Det internationale Bureau uden ophold i den officielle tidende en bekendtgørelse, der gengiver det væsentlige indhold af meddelelsen.
 • b) Det væsentlige indhold af enhver meddelelse i henhold til reglerne 29.2 og 51.4 offentliggøres i den officielle tidende og, hvis meddelelsen når frem til Det internationale Bureau inden forberedelserne til offentliggørelse af skriftet er tilendebragt, tillige i skriftet.
 • c) Hvis den internationale ansøgning tilbagetages efter dens internationale offentliggørelse, indrykkes der bekendtgørelse herom i den officielle tidende.

Regel 49

Sprog for oversættelser og størrelse af afgifter i henhold til artikel 22, stk. 1 og 2

49.1 Meddelelse

 • a) Enhver kontraherende stat, som kræver indsendelse af en oversættelse eller betaling af en national afgift eller begge dele i henhold til artikel 22, skal give Det internationale Bureau meddelelse om:
 • i) de sprog, fra hvilke og det sprog, til hvilket oversættelse kræves,
 • ii) størelsen af den nationale afgift.
 • b) Det internationale Bureau offentliggør uden ophold i den officielle tidende enhver meddelelse, som det har modtaget i henhold til bestemmelsen under a).
 • c) Hvis de under a) nævnte krav senere ændres, skal den kontraherende stat give meddelelse herom til Det internationale Bureau, som uden ophold offentliggør meddelelsen i den officielle tidende. Hvis ændringen indebærer, at der kræves oversættelse til et sprog, som ikke krævedes før ændringen, får ændringen først virkning for internationale ansøgninger, som indleveres senere end 2 måneder efter meddelelsens offentliggørelse i den officielle tidende. I de øvrige tilfælde fastsættes tidspunktet for ændringens ikrafttræden af den kontraherende stat.

49.2 Sprog

Det sprog, til hvilket oversættelse kan kræves, skal være et officielt sprog ved den designerede myndighed. Hvis der er flere sådanne sprog, kan oversættelse ikke kræves, hvis den internationale ansøgning er affattet på et af dem. Hvis der er flere officielle sprog, og en oversættelse skal indsendes, kan ansøgeren vælge et af disse sprog. Uanset foranstående bestemmelser kan der i tilfælde af, at der er flere officielle sprog, men den nationale lovgivning foreskriver udlændinge at bruge et af disse, kræves oversættelse til dette sprog.

49.3 Redegørelser i henhold til artikel 19

Ved anvendelsen af artikel 22 og nærværende regel betragtes enhver redegørelse indleveret i henhold til artikel 19, stk. 1, som en del af den internationale ansøgning.

Regel 50

Ret i henhold til artikel 22, stk. 3

50.1 Udøvelse af retten

 • a) Enhver kontraherende stat, som fastsætter en frist, der udløber senere end de i artikel 22, stk. 1 eller 2, fastsatte frister, skal give Det internationale Bureau meddelelse om de således fastsatte frister.
 • b) Det internationale Bureau offentliggør uden ophold i den officielle tidende enhver meddelelse, som det har modtaget i henhold til bestemmelsen under a).
 • c) Meddelelser om afkortelse af en tidligere fastsat frist får virkning for internationale ansøgninger, som indleveres efter udløbet af 3 måneder regnet fra den dag, på hvilken meddelelsen blev offentliggjort af Det internationale Bureau.
 • d) Meddelelser om forlængelse af en tidligere fastsat frist får virkning fra og med Det internationale Bureaus offentliggørelse i den officielle tidende for internationale ansøgninger, som er under behandling på dette tidspunkt, eller som indleveres efter tidspunktet for denne offentliggørelse eller, hvis den kontraherende stat, der afgiver meddelelsen, fastsætter et senere tidspunkt, fra og med dette tidspunkt.

Regel 51

Designerede myndigheders efterprøvning

51.1 Tidsfrist for anmodning om fremsendelse af genparter Den i artikel 25, stk. 1, c), nævnte frist er 2 måneder regnet fra den dag, på hvilken der er tilsendt ansøgeren meddelelse i henhold til reglerne 20.7, i), 24,2, b), 29.1, a), ii), eller 29.1, b).

51.2 Genpart af meddelelsen

Hvis ansøgeren, efter at have modtaget meddelelse om, at den internationale ansøgning ikke opfylder de i artikel 11, stk. 1, nævnte krav, i henhold til artikel 25, stk. 1, anmoder Det internationale Bureau om at fremsende genparter af akterne vedrørende den foregivne internationale ansøgning til nogen af de nævnte myndigheder, som han har designeret, skal han vedlægge sin anmodning en genpart af den i regel 20.7, i), nævnte meddelelse.

51.3 Tidsfrist for betaling af national afgift og indsendelse af oversættelse

Den i artikel 25, stk. 2, a), nævnte frist udløber samtidig med den i regel 51.1 fastsatte frist.

51.4 Meddelelse til Det internationale Bureau

Hvis den kompetente designerede myndighed i henhold til artikel 25, stk. 2, finder, at den i artikel 25, stk. 1, omhandlede nægtelse, erklæring eller konstatering ikke har været begrundet, skal myndigheden uden ophold meddele Det internationale Bureau, at den vil behandle den internationale ansøgning, som om den i artikel 25, stk. 2, nævnte fejl eller undladelse ikke var indtruffet.

Regel 52

Ændring af krav, beskrivelse og tegning ved designerede myndigheder

52.1 Tidsfrist

 • a) I en designeret stat, i hvilken behandlingen eller prøvningen påbegyndes uden særlig begæring, skal ansøgeren, hvis han ønsker at udøve den ret, der tilkommer ham i henhold til artikel 28, gøre dette inden for en måned fra det tidspunkt, da de i artikel 22 indeholdte forskrifter er iagttaget; hvis den i regel 47.I foreskrevne fremsendelse ikke har fundet sted ved udløbet af den frist, der i henhold til artikel 22 kommer til anvendelse, kan ansøgeren dog udøve sin ret senest fire måneder efter denne frists udløb. I begge tilfælde kan ansøgeren udøve den pågældende ret på et hvilket som helst andet tidspunkt, såfremt den pågældende stats nationale lovgivning tillader det.
 • b) I enhver designeret stat, hvis nationale lovgivning bestemmer, at prøvningen først påbegyndes efter særlig begæring, er fristen, inden for hvilken eller tidspunktet, på hvilket ansøgeren kan udøve sin ret i henhold til artikel 28, den samme eller det samme som fraskrevet i den nationale lovgivning for indlevering af ændringer i tilfælde af prøvning af nationale ansøgninger efter særlig begæring, dog således at en sådan frist ikke må udløbe tidligere end den frist, der i henhold til bestemmelsen under a) kommer til anvendelse, og et sådant tidspunkt ikke må ligge forud for denne frists udløb.

AFDELING C

Regler vedrørende traktatens kapitel II

Regel 53

Begæringen

53.1 Form

 • a) Begæringen skal udfærdiges på en trykt blanket.
 • b) Eksemplarer af den trykte blanket udleveres uden vederlag til ansøgerne af de modtagende myndigheder.
 • c) De nærmere enkeltheder vedrørende blanketten fastlægges i de administrative bestemmelser.
 • d) Begæringen skal indgives i to ligelydende eksemplarer.

53.2 Indhold

 • a) Begæringen skal indeholde:
 • i) et andragende,
 • ii) oplysninger vedrørende ansøgeren og i givet fald vedrørende fuldmægtigen,
 • iii) oplysninger om den internationale ansøgning, som begæringen vedrører,
 • iv) udvælgelsen af stater.
 • b) Begæringen skal være underskrevet.

53.3 Andragendet

Andragendet skal have følgende indhold og skal fortrinsvis affattes således: »Begæring i henhold til artikel 31 i patentsamarbejdstraktaten: Undertegnede anmoder om, at den nedenfor angivne internationale ansøgning gøres til genstand for international præliminær prøvning i overensstemmelse med patentsamarbejdstraktaten«.

53.4 Ansøgeren

For så vidt angår oplysninger vedrørende ansøgeren, finder reglerne 4.4 og 4.16 anvendelse, og regel 4.5 finder tilsvarende anvendelse.

53.5 Fuldmægtigen

Hvis der er udnævnt en fuldmægtig, finder reglerne 4.4, 4.7 og 4.16 anvendelse, og regel 4.8 finder tilsvarende anvendelse.

53.6 Oplysninger vedrørende den internationale ansøgning

For den internationale ansøgning skal der angives navnet på den modtagende myndighed, til hvilken den internationale ansøgning er indleveret, ansøgerens navn og adresse, opfindelsens benævnelse og, såfremt ansøgeren er bekendt hermed, den internationale indleveringsdag og det internationale ansøgningsnummer.

53.7 Udvægelse af stater

Begæringen skal blandt de designerede stater nævne mindst een kontraherende stat, som er bundet af traktatens kapitel II, som udvalgt stat.

53.8 Underskrift

Begæringen skal underskrives af ansøgeren.

Regel 54

Ansøgere, der er berettigede til at fremsætte begæring

54.1 Bopæl og statsborgerforhold

Ved anvendelsen af artikel 31, stk. 2, bestemmes ansøgerens bopæl og statsborgerforhold i overensstemmelse med reglerne 18.1 og 18.2.

54.2 Flere ansøgere: samme ansøgere for alle udvalgte stater

Hvis alle ansøgerne er ansøgere for alle udvalgte stater, foreligger retten til at fremsætte begæring i henhold til artikel 31, stk. 2, hvis mindst een af dem

 • i) har bopæl eller er statsborger i en kontraherende stat, der er bundet af kapitel II, og den internationale ansøgning er indleveret som foreskrevet i artikel 31, stk. 2, a), eller
 • ii) er berettiget til at fremsætte begæring i henhold til artikel 31, stk. 2, b), og den internationale ansøgning er indleveret i overensstemmelsen med Forsamlingens bestemmelse.

54.3 Flere ansøgere: forskellige ansøgere for forskellige udvalgte stater

 • a) For forskellige udvalgte stater kan der angives forskellige ansøgere; for hver udvalgt stat skal dog mindst een af de ansøgere, som er angivet for denne stat,
 • i) have bopæl eller være statsborger i en kontraherende stat, som er bundet af kapitel II, og den internationale ansøgning være indleveret som foreskrevet i artikel 31, stk. 2, a), eller
 • ii) være berettiget til at fremsætte begæring i henhold til artikel 31, stk. 2, b), og den internationale ansøgning være indleveret i overensstemmelse med Forsamlingens bestemmelse.
 • b) Hvis betingelserne under a) ikke er opfyldt for en udvalgt stat, betragtes udvælgelsen af den pågældende stat som ikke foretaget.

54.4 Ændringer vedrørende ansøgerens person eller navn

Enhver ændring vedrørende ansøgerens person eller navn noteres efter anmodning fra ansøgeren eller den modtagende myndighed af Det internationale Bureau, som underretter den berørte internationale prøvningsmyndighed og de udvalgte myndigheder herom.

Regel 55

Sprog

(International præliminær prøvning)

55.1 Begæringen

Begæringen skal affattes på den internationale ansøgnings sprog eller, hvis en oversættelse kræves i henhold til regel 55.2, på det i oversættelsen anvendte sprog.

55.2 Den internationale ansøgning

 • a) Hvis den kompetente internationale prøvningsmyndighed ikke er en afdeling af samme nationale myndighed eller mellemstatslige organ som den kompetente internationale nyhedsundersøgende myndighed, og hvis den internationale ansøgning ikke er affattet på det eller et af de sprog, som er angivet i den overenskomst, der er afsluttet mellem Det internationale Bureau og den internationale prøvningsmyndighed, under hvilken den internationale præliminære prøvning henhører, kan sidstnævnte myndighed forlange, at ansøgeren indsender en oversættelse af ansøgningen.
 • b) Oversættelsen skal indsendes senest på den seneste af følgende to dage:
 • i) den dag, på hvilken den i regel 46.1 omhandlede frist udløber,
 • ii) den dag, på hvilken begæringen indgives.
 • c) Oversættelsen skal indeholde en erklæring fra ansøgeren om, at den efter hans bedste overbevisning er fuldstændig og nøjagtig. Denne erklæring skal underskrives af ansøgeren.
 • d) Hvis bestemmelserne under b) og c) ikke er opfyldt, opfordrer den internationale prøvningsmyndighed ansøgeren til at opfylde dem inden 1 måned fra opfordringens dato. Hvis ansøgeren undlader dette, anses begæringen for ikke indgivet, og den internationale prøvningsmyndighed giver meddelelse herom til ansøgeren og det internationale Bureau.

Regel 56

Senere udvægelser

56.1 Udvægelser meddelt efter begæringens indgivelse

Udvægelsen af stater, som ikke er nævnt i begæringen, skal ske ved en af ansøgeren underskrevet og indgivet meddelelse, som skal indeholde oplysninger vedrørende den internationale ansøgning og begæringen.

56.2 Oplysninger vedrørende den internationale ansøgning

For den internationale ansøgning skal de i regel 53.6 foreskrevne oplysninger angives.

56.3 Oplysninger vedrørende begæringen

For begæringen skal der angives den dag, på hvilken den er indgivet og navnet på den internationale prøvningsmyndighed, til hvilken den er indgivet.

56.4 Senere udvælgelsers form

En senere udvælgelse skal fortrinsvis foretages på en trykt blanket, som uden vederlag udleveres til ansøgerne. Hvis den ikke foretages på en sådan trykt blanket, skal den fortrinsvis affattes således: »I forbindelse med den internationale ansøgning indleveret til ... den ... under nr. ... af ... (ansøgeren) (og begæringen om international præliminær prøvning indgivet den ... til ...) udvælger undertegnede yderligere følgende stat (stater) i henhold til artikel 31 i patentsamarbejdstraktaten:...«

56.5 Senere udvælgelsers sprog

En senere udvælgelse skal affattes på samme sprog som begæringen.

Regel 57

Behandlingsafgift

57.1 Krav om betaling

For enhver begæring om international præliminær prøvning skal der betales en Det internationale Bureau tilfaldende afgift(»behandlingsafgift«).

57.2 Størrelse

 • a) Behandlingsafgiften udgør 14,00 US-dollars eller 60 schweizerfrancs, forøget med samme beløb multipliceret med det antal sprog, til hvilke den internationale prøvningsrapport i henhold til artikel 36, stk. 2, skal oversættes af Det internationale Bureau.
 • b) Hvis den internationale prøvningsrapport som følge af en eller flere senere udvælgelser i henhold til artikel 36, stk. 2, af Det internationale Bureau skal oversættes til et eller flere yderligere sprog, skal der betales et tillæg til behandlingsafgiften på 14,00 US-dollars eller 60 schweizerfrancs for hvert yderligere sprog.

57.3 Betalingsmåde og betalingstidspunkt

 • a) Med forbehold af bestemmelsen under b) opkræves behandlingsafgiften af den internationale prøvningsmyndighed, til hvilken begæringen indgives, og forfalder ved begæringens indgivelse.
 • b) Ethvert tillæg til behandlingsafgiften i henhold til regel 57.2, b), opkræves af Det internationale Bureau og forfalder ved indgivelsen af meddelelsen om den senere udvælgelse.
 • c) Behandlingsafgiften skal betales i den valuta, som er foreskrevet af den internationale prøvningsmyndighed, til hvilken begæringen indgives; ved myndighedens overførsel af beløbet til Det internationale Bureau skal det frit kunne konverteres til schweizisk valuta.
 • d) Ethvert tillæg til behandlingsafgiften skal betales i schweizisk valuta.

57.4 Manglende betaling (behandlingsafgift)

 • a) Hvis behandlingsafgiften ikke betales som foreskrevet i reglerne 57.2, a), og 57.3, a) og c), opfordrer den internationale prøvningsmyndighed ansøgeren til at betale afgiften inden en måned fra opfordringens dato.
 • b) Hvis ansøgeren efterkommer opfordringen inden for den fastsatte frist, anses begæringen for modtaget den dag, på hvilken den internationale prøvningsmyndighed modtager afgiften, medmindre en senere dato kommer til anvendelse i henhold til regel 60.1, b).
 • c) Hvis ansøgeren ikke efterkommer opfordringen inden for den fastsatte frist, anses begæringen for ikke indgivet.

57.5 Manglende betaling

(tillæg til behandlingsafgift)

 • a) Hvis tillægget til behandlingsafgiften ikke betales som foreskrevet i reglerne 57.2, b), og 57.3, b) og d), opfordrer Det internationale Bureau ansøgeren til at betale tillægget inden en måned fra opfordringens dato.
 • b) Hvis ansøgeren efterkommer opfordringen inden for den fastsatte frist, skal den senere udvælgelse anses for modtaget den dag, på hvilken Det internationale Bureau modtager tillægget, medmindre en senere dato kommer til anvendelse i henhold til regel 60.2, b).
 • c) Hvis ansøgeren ikke efterkommer opfordringen inden for den fastsatte frist, anses meddelelsen om den senere udvælgelse for ikke indgivet.

57.6 Tilbagebetaling

Behandlingsafgiften, herunder et eventuelt tillæg til behandlingsafgiften, tibagebetales ikke i noget tilfælde.

Regel 58

Afgift for præliminær prøvning

58.1 Retten til at kræve afgift

 • a) Enhver international prøvningsmyndighed kan kræve, at ansøgeren betaler en myndigheden tilfaldende afgift (»afgift for præliminær prøvning«) for gennemførelsen af den internationale præliminære prøvning og udførelsen af alle andre opgaver, som er henlagt til de internationale prøvningsmyndigheder i henhold til traktaten og disse gennemførelsesforskrifter.
 • b) Størrelsen af og forfaldsdagen for afgiften for præliminær prøvning, hvis en sådan opkræves, fastsættes af den internationale prøvningsmyndighed; dog må denne forfaldsdag ikke ligge forud for forfaldsdagen for behandlingsafgiften.
 • c) Afgiften for præliminær prøvning skal betales direkte til den internationale prøvningsmyndighed. Hvis denne myndighed er en national myndighed, skal afgiften betales i den af denne myndighed foreskrevne valuta; er myndigheden et mellemstatsligt organ, skal afgiften betales i valutaen for den stat, i hvilken det mellemstatslige organ er beliggende, eller i enhver anden valuta, som frit kan konverteres til den pågældende stats valuta.

Regel 59

Den kompetente internationale prøvningsmyndighed

59.1 Begæringer i henhold til artikel 31, stk. 2, a)

For så vidt angår begæringer fremsat i henhold til artikel 31, stk. 2, a), meddeler hver kontraherende stat, som er bundet af bestemmelserne i kapitel II, i overensstemmelse med bestemmelserne i den i artikel 32, stk. 2 og 3, nævnte overenskomst, der kommer til anvendelse, Det internationale Bureau, hvilken eller hvilke internationale prøvningsmyndigheder, der er kompetente til at foretage international præliminær prøvning af internationale ansøgninger indleveret til den pågældende stats nationale myndighed eller - i det i regel 19.1, b), omhandlede tilfælde - til en anden stats nationale myndighed eller til et mellemstatsligt organ, som handler på førstnævnte myndigheds vegne; Det internationale bureau offentliggør uden ophold en sådan meddelelse. Hvis flere internationale prøvningsmyndigheder er kompetente, finder bestemmelserne i regel 35.2 tilsvarende anvendelse.

59.2 Begæringer i henhold til artikel 31, stk. 2, b)

For så vidt angår begæringer fremsat i henhold til artikel 31, stk. 2, b), skal Forsamlingen ved angivelse af den internationale prøvningsmyndighed, der er kompetent med hensyn til internationale ansøgninger indleveret til en national myndighed, som selv er international prøvningsmyndighed, give denne fortrinsret; hvis den nationale myndighed ikke er international prøvningsmyndighed, skal Forsamlingen give fortrinsret til den internationale prøvningsmyndighed, som anbefales af den nævnte nationale myndighed.

Regel 60

Visse mangler ved begæringen eller udvælgelserne

60.1 Mangler ved begæringen

 • a) Hvis begæringen ikke opfylder de i reglerne 53 og 55 givne forskrifter, opfordrer den internationale prøvningsmyndighed ansøgeren til at afhjælpe manglerne inden en måned fra opfordringens dato.
 • b) Hvis ansøgeren efterkommer opfordringen inden for den fastsatte frist, anses begæringen for modtaget den dag, på hvilken den internationale prøvningsmyndighed modtager berigtigelsen eller, hvis behandlingsafgiften i henhold til regel 57.4, b), modtages seneres, på denne dag.
 • c) Hvis ansøgeren ikke efterkommer opfordringen inden for den fastsatte frist, anses begæringen for ikke indgivet.
 • d) Hvis mangelen konstateres af Det internationale Bureau, gør dette den internale prøvningsmyndighed opmærksom på mangelen; myndigheden går herefter frem som foreskrevet under a)-c).

60.2 Mangler ved senere udvælgelser

 • a) Hvis en senere udvælgelse ikke opfylder forskrifterne i regel 56, opfordrer Det internationale Bureau ansøgeren til at afhjælpe manglerne inden en måned fra opfordringens dato.
 • b) Hvis ansøgeren efterkommer opfordringen inden for den fastsatte frist, anses den senere udvælgelse for modtaget den dag, på hvilken Det internationale Bureau modtager berigtigelsen eller, hvis tillægget til behandlingsafgiften i henhold til regel 57.5, b), modtages senere, på denne dag.
 • c) Hvis ansøgeren ikke efterkommer opfordringen inden for den fastsatte frist, anses meddelelsen om den senere udvælgelse for ikke indgivet.

60.3 Ikke tilladte udvælgelser

Hvis ansøgeren har udvalgt en stat, som ikke er en designeret stat, eller som ikke er bundet af kapitel II, anses den pågældende udvælgelse for ikke foretaget, og Det internationale Bureau giver ansøgeren meddelelse herom.

Regel 61

Meddelelse om begæringen og udvælgelserne

61.1 Meddelelser til Det internationale Bureau, ansøgeren og den internationale prøvningsmyndighed

 • a) Den internationale prøvningsmyndighed påfører begge eksemplarer af begæringen dagen for modtagelsen eller, hvis regel 60.1, b), kommer til anvendelse, den der nævnte dag. Den internationale prøvningsmyndighed fremsender uden ophold originaleksemplaret til Det internationale Bureau og lader det andet eksemplar indgå i sine akter.
 • b) Den internationale prøvningsmyndighed giver uden ophold ansøgeren skriftlig meddelelse om dagen for begæringens modtagelse. Hvis begæringen i henhold til reglerne 57.4, c), eller 60.1, c), anses for ikke indgivet, giver den internationale prøvningsmyndighed uden ophold ansøgeren meddelelse herom.
 • c) Det internationale Bureau giver uden ophold den internationale prøvningsmyndighed og ansøgeren meddelelse om modtagelsen af enhver meddelelse om en senere udvælgelse og dagen for modtagelsen. Denne dag er den dag, på hvilken Det internationale Bureaus modtagelse af meddelelsen om den senere udvælgelse faktisk har fundet sted eller, hvis regel 60.2, b), kommer til anvendelse, den der nævnte dag. Hvis meddelelsen om den senere udvælgelse i henhold til reglerne 57.5, c), eller 60.2, c), anses for ikke indgivet, giver Det internationale Bureau ansøgeren meddelelse herom.

61.2 Meddelelser til udvalgte myndigheder

 • a) Den i artikel 31, stk. 7, foreskrevne meddelelse gives af Det internationale Bureau.
 • b) Meddelelsen skal angive den internationale ansøgnings nummer og indleveringsdag, ansøgerens navn, den modtagende myndigheds navn, indleveringsdagen for den ansøgning, der påberåbes som prioritetsbegrundende (hvis der begæres prioritet), dagen for den internationale prøvningsmyndigheds modtagelse af begæringen og - i tilfælde af senere udvælgelser - dagen for Det internationale Bureaus modtagelse af meddelelsen om den senere udvælgelse.
 • c) Meddelelsen tilsendes den udvalgte myndighed umiddelbart efter udløbet af den 18. måned fra prioritetsdagen eller, hvis den internationale prøvningsrapport fremsendes tidligere, samtidig med fremsendelsen af denne rapport. Om udvælgelser foretaget efter meddelelsens afsendelse gives der meddelelse umiddelbart efter, at de har fundet sted.

61.3 Underretning til ansøgeren

Det internationale Bureau underretter skriftligt ansøgeren om, at det har afsendt den i regel 61.2 nævnte meddelelse. Samtidig giver bureauet for hver udvalgt stat ansøgeren oplysning om de frister, der i henhold til artikel 39, stk. 1, b), kommer til anvendelse.

Regel 62

Genpart til den internationale prøvningsmyndighed

62.1 Den internationale ansøgning

 • a) Hvis den kompetente internationale prøvningsmyndighed er en afdeling af samme nationale myndighed eller mellemstatslige organ som den kompetente internationale nyhedsundersøgende myndighed, anvendes de samme akter ved den internationale nyhedsundersøgelse og den internationale præmiliminære prøvning.
 • b) Hvis den kompetente internationale nyhedsundersøgende myndighed ikke er en afdeling af samme nationale myndighed eller mellemstatslige organ som den kompetente internationale prøvningsmyndighed, tilsender Det internationale Bureau umiddelbart efter modtagelsen af den internationale nyhedsundersøgelsesrapport eller, hvis begæringen er modtaget efter den internationale nyhedsundersøgelsesrapport, umiddelbart efter begæringens modtagelse den pågældende internationale prøvningsmyndighed en genpart af den internationale ansøgning og den internationale nyhedsundersøgelsesrapport. I de tilfælde, hvor der i stedet for en international nyhedsundersøgelsesrapport er afgivet en erklæring i henhold til artikel 17, stk. 2, a), betragtes henvisningerne i foranstående pkt. til den internationale nyhedsundersøgelsesrapport som henvisninger til denne erklæring.

62.2 Ændringer

 • a) Enhver ændring indleveret i henhold til artikel 19 fremsendes uden ophold af Det internationale Bureau til den internatonale prøvningsmyndighed. Hvis en begæring om international præliminær prøvning allerede er indgivet på det tidspunkt, da ændringerne indleveres, skal ansøgeren samtidig med indleveringen af ændringerne til Det internationale Bureau også indlevere en genpart af disse ændringer til den internationale prøvningsmyndighed.
 • b) Hvis fristen for indlevering af ændringer i henhold til artikel 19 (se regel 46.1) er udløbet, uden at ansøgeren har indleveret ændringer i henhold til den nævnte artikel, eller hvis ansøgeren har erklæret, at han ikke ønsker at indlevere ændringer i henhold til artiklen, giver Det internationale Bureau den internationale prøvningsmyndighed meddelelse herom.

Regel 63

Mindstekrav til internationale prøvningsmyndigheder

63.1 Angivelse af mindstekravene

De i artikel 32, stk. 3, omhandlede mindstekrav er følgende:

 • i) den nationale myndighed eller det mellemstatslige organ skal have mindst 100 heldagsansatte med tilstrækkelige tekniske kvalifikationer til udførelse af prøvninger;
 • ii) myndigheden eller organet skal i det mindste have det i regel 34 nævnte obligatoriske dokumentmateriale til sin umiddelbare rådighed, behørigt ordnet med henblik på prøvning;
 • iii) myndigheden eller organet skal råde over et personale, som er i stand til at foretage prøvning inden for de foreskrevne tekniske område, og som er i besiddelse af tilstrækkelige sprogkundskaber til at forstå i det mindste de sprog, på hvilke det i regel 34 nævnte obligatoriske dokumentmateriale er affattet, eller til hvilke det er oversat.

Regel 64

Kendt teknik i forbindelse med international præliminær prøvning

64.1 Kendt teknik

 • a) I artikel 33, stk. 2 og 3, forstås ved kendt teknik alt, hvad der er blevet almindelig tilgængeligt hvorsomhelst i verden gennem skrift (herunder tegninger og andre illustrationer), forudsat at det er blevet almindelig tilgængeligt forud for det afgørende tidspunkt.
 • b) Ved anvendelsen af bestemmelsen under a) er det afgørende tidspunkt:
 • i) med forbehold af det under ii) anførte, den internationale indleveringsdag for den internationale ansøgning, som er genstand for international præliminær prøvning;
 • ii) i tilfælde af, at der i den internationale ansøgning, som er genstand for international præliminær prøvning, på gyldig vis begæres prioritet på grundlag af en tidligere ansøgning, denne tidligere ansøgnings indleveringsdag.

64.2 Ikke-skriftlige offentliggørelser

I tilfælde af, at noget er blevet almindelig tilgængeligt gennem foredrag, udnyttelse, udstilling eller på anden ikke-skriftlig måde (»ikke-skriftlig offentliggørelse«) forud for det i regel 64.1, b), definerede afgørende tidspunkt, og dagen, på hvilken dette fandt sted, er angivet i et skrift, som er blevet almindelig tilgængeligt efter det afgørende tidspunkt, skal den ikke-skriftlige offentliggørelse ikke anses for at henhøre under den kendte teknik ved anvendelse af artikel 33, stk. 2 og 3. Den internationale prøvningsrapport skal dog henlede opmærksomheden på en sådan ikke-skriftlig offentliggørelse på den i regel 70.9 foreskrevne måde.

64.3 Visse offentliggjorte dokumenter

I tilfælde af, at en ansøgning eller et patent, som ville udgøre kendt teknik i relation til artikel 33, stk. 2 og 3, hvis det var blevet offentliggjort forud for det i regel 64.1 omhandlede afgørende tidspunkt, er blevet offentliggjort som sådan efter det afgørende tidspunkt, men er indleveret før det afgørende tidspunkt eller har begæret prioritet på grundlag af en tidligere ansøgning, som er indleveret forud for det afgørende tidspunkt, anses en sådan offentliggjort ansøgning eller et sådant offentliggjort patent ikke for at henhøre under den kendte teknik ved anvendelsen af artikel 33, stk. 2 og 3. Den internationale prøvningsrapport skal dog henlede opmærksomheden på en sådan ansøgning eller et sådant patent på den i regel 70.10 foreskrevne måde.

Regel 65

Opfindelseshøjde eller det ikke at være nærliggende

65.1 Forholdet til kendt teknik

Ved anvendelsen af artikel 33, stk. 3, tages ved den internationale præliminære prøvning forholdet mellem hvert enkelt krav og den kendte teknik som helhed i betragtning. Ved prøvningen tages ikke alene kravets forhold til enkelte dokumenter eller dele heraf, taget hvert eller hver for sig, i betragtning, men også kravets forhold til kombinationer af sådanne dokumenter eller dele af disse, når sådanne kombinationer er nærliggende for en fagmand.

65.2 Afgørende tidspunkt

Ved anvendelsen af artikel 33, stk. 3, er det afgørende tidspunkt i forbindelse med bedømmelsen af opfindelseshøjde (det ikke at være nærliggende) det i regel 64.1 foreskrevne.

Regel 66

Behandling ved den internationale prøvningsmyndighed

66.1 Grundlag for den internationale præmiliminære prøvning

Før påbegyndelsen af den internationale præliminære prøvning kan ansøgeren foretage ændringer i henhold til artikel 34, stk. 2, b), og den internationale præliminære prøvning skal fra først af rettes mod kravene, beskrivelsen og tegningerne, således som disse foreligger i den internationale ansøgning på det tidspunkt, da den internationale præliminære prøvning påbegyndes.

66.2 Den internationale prøvningsmyndigheds første skriftlige udtalelse

 • a) Hvis den internationale prøvningsmyndighed
 • i) finder, at den internationale ansøgning er behæftet med nogen af de i artikel 34, stk. 4, nævnte mangler,
 • ii) finder, at den internationale prøvningsrapport bør være negativ med hensyn til et eller flere af kravene, fordi den deri angivne opfindelse ikke ses at være ny, at have opfindelseshøjde (ikke at være nærliggende) eller at kunne udnyttes industrielt,
 • iii) konstaterer, at formen eller indholdet af den internationale ansøgning i henhold til traktaten eller disse gennemførelsesforskrifter er behæftet med visse mangler,
 • iv) finder, at en ændring går videre end indholdet af den internationale ansøgning, således som denne er indleveret, eller
 • v) ønsker at lade den internationale prøvningsrapport ledsage af bemærkninger om tydeligheden af kravene, beskrivelsen og tegningerne eller om, hvorvidt kravene i fuldt omfang er underbygget af beskrivelsen,

giver myndigheden ansøgeren skriftlig meddelelse herom.

 • b) I meddelelsen skal den internationale prøvningsmyndighed udførligt angive begrundelsen for sin opfattelse.
 • c) I meddelelsen skal ansøgeren opfordres til at indsende en skriftlig besvarelse, i givet fald ledsaget af ændringer eller berigtigelser.
 • d) I meddelelsen skal der fastsættes en frist for besvarelsen. Fristen skal efter forholdene være rimelig. Den skal normalt være 2 måneder fra meddelelsens dato. I intet tilfælde må den være kortere end 1 måned fra denne dato. Den skal være mindst 2 måneder fra meddelelsens dato i tilfælde af, at den internationale nyhedsundersøgelsesrapport fremsendes samtidig med meddelelsen. I intet tilfælde må den vær længere end 3 måneder fra meddelelsens dato.

66.3 Formel besvarelse til den internationale prøvningsmyndighed

 • a) Ansøgeren kan besvare den i regel 66.2, c), nævnte opfordring fra den internationale prøvningsmyndighed ved alt efter omstændighederne af foretage ændringer eller berigtigelser eller - hvis han ikke deler myndighedens opfattelse - at fremføre sine argumenter eller begge dele.
 • b) Enhver besvarelse skal indsendes direkte til den internationale prøvningsmyndighed.

66.4 Yderligere mulighed for ændring eller berigtigelse

 • a) Hvis den internationale prøvningsmyndighed ønsker det, kan den afgive en eller flere yderligere skriftlige udtalelser; reglerne 66.2 og 66.3 finder i så fald anvendelse.
 • b) Efter anmodning fra ansøgeren kan den internationale prøvningsmyndighed give ham adgang til en eller flere yderligere gange at indsende ændringer eller berigtigelser.

66.5 Ændring

Bortset fra rettelse af åbenbare skrivefejl betragtes enhver forandring af kravene, beskrivelsen eller tegningerne, herunder sletning af krav, udeladelse af passager i beskrivelsen eller udeladelse af visse tegninger, som ændringer.

66.6 Uformel kontakt med ansøgeren

Den internationale prøvningsmyndighed kan til enhver tid etablere uformel kontakt med ansøgeren, det være sig telefonisk, skriftligt eller ved personlige samtaler. Myndigheden kan efter eget skøn bestemme, om den vil give ansøgeren lejlighed til mere en een personlig samtale, hvis ansøgeren anmoder herom, og om den vil besvare uformelle skriftlige henvendelser fra ansøgeren.

66.7 Prioritetsdokument

 • a) Hvis den internationale prøvningsmyndighed har brug for en genpart af den ansøgning, der påberåbes som prioritetsbegrundende i den internationale ansøgning, fremsender Det internationale Bureau efter anmodning uden ophold en sådan genpart; hvis anmodningen om en genpart fremsættes, inden Det internationale Bureau i henhold til regel 17.1, a), har modtaget prioritetsdokumentet, skal ansøgeren indsende en sådan genpart dels til Det internationale Bureau dels direkte til den internationale prøvningsmyndighed.
 • b) Hvis den ansøgning, der påberåbes som prioritetsbegrundende, er affattet på et andet sprog end det eller de sprog, som anvendes ved den internationale prøvningsmyndighed, skal ansøgeren på opfordring indsende en oversættelse til det pågældende sprog eller et af de pågældende sprog.
 • c) Den genpart, som ansøgeren skal indsende i henhold til bestemmelsen under a), og den under b) nævnte oversættelse skal indsendes senest ved udløbet af 2 måneder fra anmodningens eller opfordringens dato. Hvis disse dokumenter ikke indsendes inden for denne frist, skal den internationale prøvningsrapport udarbejdes, som om der ikke havde været begæret prioritet.

66.8 Berigtigelsernes og ændringernes form

 • a) Ansøgeren skal indsende et erstatningsark for hvert ark i den internationale ansøgning, som på grund af en berigtigelse eller ændring afviger fra det oprindeligt indleverede ark. Følgeskrivelsen til erstatningsarkene skal påpege forskellene mellem de erstattede ark og erstatningsarkene. I det omfang, en ændring medfører, at et helt ark udgår, skal ændringen meddeles i en skrivelse.
 • b) Den internationale prøvningsmyndighed påfører hvert erstatningsark det internationale ansøgningsnummer og datoen for arkets modtagelse og forsyner hvert sådant ark med myndighedens stempel. Myndigheden opbevarer i sine akter ethvert erstattet ark, følgeskrivelsen til erstatningsarket eller erstatningsarkene og enhver skrivelse nævnt i sidste pkt. under a).

Regel 67

Emne i henhold til artikel 34, stk. 4, a), i)

67.1 Nærmere angivelse

Ingen international prøvningsmyndighed er pligtig til at gøre en international ansøgning til genstand for international præliminær prøvning, hvis og i det omfang den vedrører følgende emner:

 • i) videnskabelige og matematiske teorier,
 • ii) plantesorter eller dyreracer eller i det væsentlige biologiske fremgangsmåder til fremstilling af planter eller dyr, med undtagelse af mikrobiologiske fremgangsmåder og produkter af sådanne fremgangsmåder.
 • iii) planer eller regler for eller fremgangsmåder til udøvelse af erhvervsvirksomhed, ren intellektuel virksomhed eller spil,
 • iv) fremgangsmåder til kirurgisk eller terapeutisk behandling af mennesker eller dyr samt diagnostiske fremgangsmåder,
 • v) den blotte gengivelse af oplysninger,
 • vi) datamatprogrammer i det omfang, den internationale prøvningsmyndighed ikke er i besiddelse af de nødvendige hjælpemidler til at foretage en international præliminær prøvning vedrørende sådanne programmer.

Regel 68

Opfindelsens manglende enhed

(International præliminær prøvning)

68.1 Ingen opfordring til begrænsning eller betaling

Finder den internationale prøvningsmyndighed, at kravet til opfindelsens enhed ikke er opfyldt, og beslutter myndigheden sig til ikke at opfordre ansøgeren til at begrænse kravene eller betale tillægsafgifter, udarbejder myndigheden - med forbehold af bestemmelsen i artikel 34, stk. 4, b) - den internationale prøvningsrapport for den samlede internationale ansøgning, men angiver i rapporten, at kravet til opfindelsens enhed efter myndighedens opfattelse ikke er opfyldt, og angiver endvidere grundene til, at den internationale ansøgning ikke ses at opfylde dette krav.

68.2 Opfordring til begrænsning eller betaling

Finder den internationale prøvningsmyndighed, at kravet til opfindelsens enhed ikke er opfyldt, og beslutter myndigheden sig til at opfordre ansøgeren til efter eget valg at begrænse kravene eller betale tillægsafgifter, angiver myndigheden mindst een mulighed for begrænsning, som efter dens opfattelse ville føre til opfyldelse af det pågældende krav; myndigheden angiver desuden størrelsen af tillægsafgifterne og grundene til, at den internationale ansøgning ikke ses at opfylde kravet til opfindelsens enhed. Samtidig fastsætter den under hensyntagen til forholdene en frist, inden for hvilken opfordringen skal efterkommes; denne frist må ikke være kortere end 1 måned og ikke længere end 2 måneder fra opfordringens dato.

68.3 Tillægsafgifter

 • a) Størrelsen af tillægsafgiften for international præliminær prøvning i henhold til artikel 34, stk. 3, a), fastsættes af den kompetente internationale prøvningsmyndighed.
 • b) Tillægsafgiften for international præliminær prøvning i henhold til artikel 34, stk. 3, a), skal indbetales direkte til den internationale prøvningsmyndighed.
 • c) En ansøger kan betale tillægsafgiften under protest, idet han lader betalingen ledsage af en begrundet redegørelse for, at den internationale ansøgning opfylder kravet til opfindelsens enhed, eller at den forlangte tillægsafgift er for høj. En sådan protest undersøges af et nævn på tre medlemmer, af en anden særlig instans inden for den internationale prøvningsmyndighed eller af en højere myndighed med den fornødne kompetence, som i den udstrækning protesten findes berettiget, anviser hel eller delvis tilbagebetaling af tillægsafgiften til ansøgeren. Efter ansøgerens anmodning fremsendes teksten til såvel protesten som afgørelsen herom til de udvalgte myndigheder som bilag til den internationale prøvningsrapport.
 • d) Det nævn på tre medlemmer, den særlige instans eller den kompetente højere myndighed, som er nævnt under c), må ikke omfatte nogen person, som har truffet den afgørelse, der er genstand for protesten.

68.4 Fremgangsmåde i tilfælde af utilstrækkelig begrænsning af kravene

Hvis ansøgeren begrænser kravene på en måde, der ikke er tilstrækkelig til at føre til opfyldelse af kravet til opfindelsens enhed, går den internationale prøvningsmyndighed frem som foreskrevet i artikel 34, stk. 3, c).

68.5 Hovedopfindelse

I tilfælde af tvivl om, hvilken opfindelse der er hovedopfindelsen i relation til artikel 34, stk. 3, c), anses den i kravene først nævnte opfindelse for hovedopfindelsen.

Regel 69

Tidsfrist for international præliminær prøvning

69.1 Tidsfrist for international præliminær prøvning

 • a) I alle overenskomster afsluttet med internationale prøvningsmyndigheder skal der fastsættes samme frist for udarbejdelsen af den internationale prøvningsrapport. Denne frist må ikke overstige:
 • i) 6 måneder regnet fra påbegyndelsen af den internationale præliminære prøvning,
 • ii) i tilfælde af, at den internationale prøvningsmyndighed opfordrer til begrænsning af kravene eller betaling af tillægsafgifter (artikel 34, stk. 3), 8 måneder regnet fra påbegyndelsen af den internationale præliminære prøvning.
 • b) International præliminær prøvning påbegyndes ved den internationale prøvningsmyndigheds modtagelse af:
 • i) de i henhold til artikel 19 ændrede krav, jfr. regel 62.2, a), eller
 • ii) meddelelse fra Det internationale Bureau om, at der ikke er indleveret nogen ændringer i henhold til artikel 19 inden for den fastsatte frist, eller at ansøgeren har erklæret, at han ikke ønsker at indlevere sådanne ændringer, jfr. regel 62,2. b), eller
 • iii) meddelelse fra ansøgeren - efter at den internationale prøvningsmyndighed er kommet i besiddelse af den internationale nyhedsundersøgelsesrapport - om, at han ønsker den internationale præliminære prøvning påbegyndt og rettet mod de i meddelelsen angivne krav, eller
 • iv) meddelelse om, at den internationale nyhedsundersøgende myndighed har afgivet erklæring om, at en international nyhedsundersøgelsesrapport ikke vil blive udarbejdet (artikel 17, stk. 2, a)).
 • c) Hvis den kompetente internationale prøvningsmyndighed er en afdeling af samme nationale myndighed eller mellemstatslige organ som den kompetente internationale nyhedsundersøgende myndighed, kan den internationale præliminære prøvning, hvis den internationale prøvningsmyndighed ønsker det, påbegyndes samtidig med den internationale nyhedsundersøgelse. I dette tilfælde udarbejdes den internationale prøvningsrapport uanset bestemmelserne under a) senest 6 måneder efter udløbet af den frist, der i henhold til artikel 19 er indrømmet til ændring af kravene.

Regel 70

Den internationale prøvningsrapport

70.1 Definition

I denne regel forstås ved »rapport« den internationale prøvningsrapport.

70.2 Rapportens grundlag

 • a) Hvis kravene er ændret, udarbejdes rapporten på grundlag af de ændrede krav.
 • b) Hvis rapporten i medfør af regel 66.7, c), udarbejdes, som om der ikke havde været begæret prioritet, angives dette i rapporten.
 • c) Hvis den internationale prøvningsmyndighed finder, at en ændring går videre end indholdet af den internationale ansøgning, således som denne er indleveret, udarbejdes rapporten, som om denne ændring ikke var foretaget, og dette angives i rapporten. Myndigheden angiver også grundene til, at den anser ændringen for at gå videre end det nævnte indhold.

70.3 Angivelser

Rapporten skal angive navnet på den internationale prøvningsmyndighed, der har udarbejdet den, og skal for den internationale ansøgning angive det internationale ansøgningsnummer, ansøgerens navn, den modtagende myndigheds navn og den internationale indleveringsdag.

70.4 Datering

Rapporten skal angive:

 • i) den dag, på hvilken begæringen er indgivet og
 • ii) rapportens dato; denne dato skal være den dag på hvilken rapporten blev færdiggjort.

70.5 Klassifikation

 • a) Rapporten skal gentage den i henhold til regel 43.3 givne klassifikation, hvis den internationale prøvningsmyndighed kan tiltræde denne.
 • b) I modsat fald angiver den internationale prøvningsmyndighed i rapporten den klassifikation, i det mindste i henhold til den internationale patentklassifikation, som den finder korrekt.

70.6 Udtalelse i henhold til artikel 35, stk. 2

 • a) Den i artikel 35, stk. 2, omhandlede udtalelse skal bestå af ordene »JA« eller »NEJ« eller de tilsvarende ord på rapportens sprog eller af et i de administrative bestemmelser fastsat hensigtsmæssigt symbol, og skal i givet fald ledsages af de i artikel 35, stk. 2, 3. og 4. pkt., nævnte angivelser, forklaringer og bemærkninger.
 • b) Hvis et eller flere af de i artikel 35, stk. 2, nævnte tre kriterier (d.v.s. nyhed, opfindelseshøjde (det ikke at være nærliggende) og industriel udnyttelighed) ikke er opfyldt, skal udtalelsen være negativ. Hvis i så tilfælde et eller to af kriterierne, taget hvert for sig, er opfyldt, skal rapporten angive, hvilket eller hvilke kriterier det drejer sig om.

70.7 Angivelse af dokumenter i henhold til artikel 35, stk. 2

 • a) Rapporten skal angive de dokumenter, der anses for at være relevante som støtte for de i henhold til artikel 35, stk. 2, afgivne udtalelser.
 • b) Bestemmelserne i regel 43.5, b) og e), finder også anvendelse på rapporten.

70.8 Forklaringer i henhold til artikel 35, stk. 2

De administrative bestemmelser giver retningslinier for, i hvilke tilfælde de i artikel 35, stk. 2, nævnte forklaringer bør gives, og i hvilke tilfælde de ikke bør gives, samt for disse forklaringers form. Disse retningslinier hviler på følgende principper:

 • i) der skal gives en forklaring, når udtalelsen angående et krav er negativ;
 • ii) der skal gives en forklaring, når udtalelsen er positiv, medmindre det ved gennemsyn af de i rapporten angivne dokumenter er let at forestille sig, hvilke grunde, der har ført til deres angivelse;
 • iii) der skal i almindelighed gives en forklaring i det i regel 70.6, b), 2. pkt., omhandlede tilfælde.

70.9 Ikke-skriftlige offentliggørelser

Enhver ikke-skriftlig offentliggørelse, til hvilken der henvises i rapporten i medfør af regel 64.2, skal nævnes ved angivelse af offentliggørelsesmåden, tidspunktet, på hvilket det skrift, der henviser til den ikke-skriftlige offentliggørelse, er blevet almindelig tilgængeligt og tidspunktet, på hvilket den ikke-skriftlige offentliggørelse fandt sted.

70.10 Visse offentliggjorte dokumenter

En offentliggjort ansøgning eller et patent, til hvilken eller hvilket der henvises i rapporten i medfør af regel 64.3, skal nævnes som sådan eller sådant med angivelse af dens eller dets offentliggørelsesdag, indleveringsdag og eventuelt påberåbte prioritetsdag. Med hensyn til prioritetsdagen for et sådant dokument kan rapporten angive, at denne dag efter den internationale prøvningsmyndigheds opfattelse ikke er gyldigt påberåbt.

70.11 Omtale af ændringer eller berigtigelse af visse mangler

Hvis der er foretaget ændringer eller berigtigelser ved den internationale prøvningsmyndighed, angives dette i rapporten.

70.12 Omtale af visse mangler

Hvis den internationale prøvningsmyndighed finder, at den internationale ansøgning ved rapportens udarbejdelse:

 • i) er behæftet med nogen af de i regel 66.2, a), iii), nævnte mangler, angiver myndigheden denne opfattelse samt grundene hertil i rapporten;
 • ii) giver anledning til nogen af de i regel 66.2, a), v), omhandlede bemærkninger, kan myndigheden angive denne opfattelse i rapporten og skal i så fald også angive grundene til sin opfattelse.

70.13 Bemærkninger vedrørende opfindelsens enhed

Hvis ansøgeren har betalt tillægsafgifter for den internationale præliminære prøvning, eller hvis den internationale ansøgning eller den internationale præliminære prøvning er blevet begrænset i henhold til artikel 34, stk. 3, skal dette angives i rapporten. Desuden skal det i tilfælde af, at den international præliminære prøvning har været foretaget på grundlag af begrænsede krav (artikel 34, stk. 3, a)) eller alene har omfattet hovedopfindelsen (artikel 34, stk. 3, c)), i rapporten angives, hvilke dele af den internationale ansøgning, der har, og hvilke dele, der ikke har været genstand for international præliminær prøvning.

70.14 Underskrift

Rapporten underskrives af en dertil bemyndiget embedsmand ved den internationale prøvningsmyndighed.

70.15 Form

De formelle krav til rapportens udformning fastlægges i de administrative bestemmelser.

70.16 Vedlæggelse af ændringer og berigtigelser

Hvis kravene, beskrivelsen eller tegningerne er blevet ændret eller nogen del af den internationale ansøgning er blevet berigtiget ved den internationale prøvningsmyndighed, skal ethvert erstatningsark, påført angivelser og forsynet med stempel som foreskrevet i regel 66.8, b), vedlægges rapporten som bilag. Erstatningsark, som er afløst af senere erstatningsark, skal ikke vedlægges. Hvis ændringen er meddelt i en skrivelse, skal en genpart af denne også vedlægges rapporten.

70.17 Rapportens og bilagenes sprog

 • a) Rapporten affattes på det sprog, på hvilket den internationale ansøgning, som den vedrører, offentliggøres.
 • b) Ethvert bilag affattes på det sprog, på hvilket den internationale ansøgning, som det vedrører, er indleveret og, hvis ansøgningen offentliggøres på et andet sprog, tillige på dette.

Regel 71

Fremsendelse af den internationale prøvningsrapport

71.1 Modtagere

Den internationale prøvningsmyndighed fremsender på samme dag een genpart af den internationale prøvningsrapport og af bilagene dertil, hvis sådanne findes, til Det internationale Bureau og een til ansøgeren.

71.2 Kopier af angivne dokumenter

 • a) Anmodning i henhold til artikel 36, stk. 4, kan fremsættes når som helst inden for 7 år fra den internationale indleveringsdag for den internationale ansøgning, som rapporten vedrører.
 • b) Den internationale prøvningsmyndighed kan kræve, at den, der fremsætter anmodningen (ansøgeren eller en udvalgt myndighed), betaler omkostningerne ved kopiernes udfærdigelse og forsendelse. Størrelsen af omkostningerne ved udfærdigelsen af kopier skal fastsættes i de i artikel 32, stk. 2, omhandlede overenskomster mellem de internationale prøvningsmyndigheder og Det internationale Bureau.
 • c) Enhver international prøvningsmyndighed, som ikke ønsker at sende kopier direkte til en udvalgt myndighed, skal sende en kopi til Det internationale Bureau, som herefter går frem som foreskrevet under a) og b).
 • d) Enhver international prøvningsmyndighed kan opfylde de under a)-c) nævnte forpligtelser gennem et andet over for myndigheden ansvarligt organ.

Regel 72

Oversættelse af den internationale prøvningsrapport

72.1 Sprog

 • a) Enhver udvalgt stat kan stille krav om, at en international prøvningsrapport, som er affattet på et andet sprog end det eller et af de ved dens nationale myndighed officielle sprog, skal oversættes til engelsk, fransk, japansk, russisk, spansk eller tysk.
 • b) Ethvert sådant krav skal meddeles til Det internationale Bureau, som uden ophold offentliggør kravet i den officielle tidende.

72.2 Genparter af oversættelser til ansøgeren

Det internationale Bureau tilsender ansøgeren en genpart af hver oversættelse af den internationale prøvningsrapport samtidig med, at det fremsender denne oversættelse til den eller de berørte udvalgte myndigheder.

72.3 Udtalelse om oversættelsen

Ansøgeren kan skriftligt udtale sig om, hvad der efter hans opfattelse er oversættelsesfejl i oversættelsen af den internationale prøvningsrapport, og skal sende en genpart af enhver sådan udtalelse til hver af de berørte udvalgte myndigheder og til Det internationale Bureau.

Regel 73

Fremsendelse af den internationale prøvningsrapport

73.1 Udfærdigelse af genparter

Det internationale Bureau udfærdiger genparterne af de dokumenter, der skal fremsendes i henhold til artikel 36, stk. 3, a).

73.2 Tidsfrist for fremsendelsen

Den i artikel 36, stk. 3, a), foreskrevne fremsendelse skal finde sted snarest muligt.

Regel 74

Oversættelse af bilag til den internationale prøvningsrapport og fremsendelse af disse

74.1 Tidsfrist

De i regel 70.16 nævnte erstatningsark og de i den pågældende regels sidste pkt. nævnte ændringer, som er indleveret forud for indsendelsen af den i artikel 39 foreskrevne oversættelse af den internationale ansøgning eller - hvis artikel 64, stk. 2, a), i), finder anvendelse på indsendelsen af en sådan oversættelse - forud for indsendelsen af den i artikel 22 forskrevne oversættelse af den internationale ansøgning, skal oversættes og fremsendes samtidig med indsendelsen af oversættelsen i henhold til artikel 39 eller i givet fald artikel 22; hvis de er indleveret mindre end en måned forud for indsendelsen af oversættelsen eller, hvis de er indleveret efter denne indsendelse, skal de oversættes og fremsendes inden en måned efter deres indlevering.

Regel 75

Tilbagetagelse af begæringen eller af udvælgelser

75.1 Tilbagetagelse

 • a) Tilbagetagelse af begæringen eller alle udvælgelserne kan ske inden udløbet af 25 måneder fra prioritetsdagen, undtagen for så vidt angår en udvalgt stat, i hvilken national behandling eller prøvning allerede er påbegyndt. Tilbagetagelse af udvælgelsen af en udvalgt stat kan ske forud for det tidspunkt, på hvilket behandling og prøvning kan påbegyndes i den pågældende stat.
 • b) Tilbagetagelse sker ved en underskrevet meddelelse fra ansøgeren til Det internationale Bureau. I det i regel 4.8, b), nævnte tilfælde skal meddelelsen underskrives af alle ansøgerne.

75.2 Meddelelse til udvalgte myndigheder

 • a) Det internationale Bureau giver uden ophold meddelelse om tilbagetagelsen af begæringen eller alle udvælgelserne til de nationale myndigheder i alle de stater, som på tidspunktet for tilbagetagelsen var udvalgte stater og var blevet underrettet om deres udvælgelse.
 • b) Det internationale Bureau giver uden ophold meddelelse om tilbagetagelsen af en udvælgelse og dagen for modtagelsen af tilbagetagelsen til den pågældende udvalgte myndighed, medmindre denne endnu ikke er blevet underrettet om sin udvælgelse.

75.3 Meddelelse til den internationale prøvningsmyndighed

Det internationale Bureau giver uden ophold meddelelse om tilbagetagelsen af begæringen eller alle udvælgelserne til den internationale prøvningsmyndighed, hvis denne på tidspunktet for tilbagetagelsen var blevet underrettet om begæringens indgivelse.

75.4 Ret i henhold til artikel 37, stk. 4, b)

 • a) Enhver kontraherende stat, som ønsker at gøre brug af den i artikel 37, stk. 4, b), nævnte ret, skal give Det internationale Bureau skriftlig meddelelse herom.
 • b) Det internationale Bureau offentliggør uden ophold den under a) nævnte meddelelse i den officielle tidende; meddelelsen får virkning for internationale ansøgninger, som indleveres mere end en måned efter offentliggørelsesdatoen for det pågældende nummer af den officielle tidende.

Regel 76

Sprog for oversættelser og størrelse af afgifter i henhold til artikel 39, stk. 1; oversættelse af prioritetsdokument

76.1 Meddelelse

 • a) Enhver kontraherende stat, som kræver indsendelse af en oversættelse eller betaling af en national afgift eller begge dele i henhold til artikel 39, stk. 1, skal give Det internationale Bureau meddelelse om:
 • i) de sprog, fra hvilke og det sprog, til hvilket oversættelse kræves,
 • ii) størrelsen af den nationale afgift.
 • b) Det internationale Bureau offentliggør i den officielle tidende enhver meddelelse, som det har modtaget i henhold til bestemmelsen under a).
 • c) Hvis de under a) nævnte krav senere ændres, skal den kontraherende stat give meddelelse herom til Det internationale Bureau, som uden ophold offentliggør meddelelsen i den officielle tidende. Hvis ændringen indebærer, at der kræves oversættelse til et sprog, som ikke krævedes før ændringen, får ændringen først virkning for begæringer, som indgives senere end 2 måneder efter meddelelsens offentliggørelse i den officielle tidende. I de øvrige tilfælde fastsættes tidspunktet for ændringens ikrafttræden af den kontraherende stat.

Det sprog, til hvilket oversættelse kan kræves, skal være et officielt sprog ved den udvalgte myndighed. Hvis der er flere sådanne sprog, kan oversættelse ikke kræves, hvis den internationale ansøgning er affattet på et af dem. Hvis der er flere officielle sprog, og en oversættelse skal indsendes, kan ansøgeren vælge et af disse sprog. Uanset foranstående bestemmelser kan der i tilfælde af, at der er flere officielle sprog, men den nationale lovgivning foreskriver udlændinge at bruge et af disse, kræves oversættelse til dette sprog.

76.3 Redegørelser i henhold til artikel 19

Ved anvendelsen af artikel 39 og nærværende regel betragtes enhver redegørelse indleveret i henhold til artikel 19, stk. 1, som en del af den internationale ansøgning.

76.4 Tidsfrist for oversættelse af prioritetsdokument

Det kan ikke pålægges ansøgeren at indsende en bekræftet oversættelse af prioritetsdokumentet til nogen udvalgt myndighed før udløbet af den frist, som i henhold til artikel 39 kommer til anvendelse.

Regel 77

Ret i henhold til artikel 39, stk. 1, b)

77.1 Udøvelse af retten

 • a) Enhver kontraherende stat, som fastsætter en frist, der udløber senere end den i artikel 39, stk. 1, a), fastsatte frist, skal give Det internationale Bureau meddelelse om den således fastsatte frist.
 • b) Det internationale Bureau offentliggør uden ophold i den officielle tidende enhver meddelelse, som det har modtaget i henhold til bestemmelsen under a).
 • c) Meddelelser om afkortelse af en tidligere fastsat frist får virkning for begæringer som indgives efter udløbet af 3 måneder regnet fra den dag, på hvilken meddelelsen blev offentliggjort af Det internationale Bureau.
 • d) Meddelelser om forlængelse af en tidligere fastsat frist får virkning fra og med Det internationale Bureaus offentliggørelse i den officielle tidende for begæringer, som er under behandling på dette tidspunkt eller indgives efter tidspunktet for denne offentliggørelse eller, hvis den kontraherende stat, som afgiver meddelelsen, fastsætter et senere tidspunkt fra og med dette tidspunkt.

Regel 78

Ændring af kravene, beskrivelsen og tegningerne ved udvalgte myndigheder

78.1 Frist i tilfælde af udvælgelse inden udløbet af 19 måneder fra prioritetsdagen

 • a) Hvis udvælgelsen af en kontraherende stat finder sted inden udløbet af den 19. måned fra prioritetsdagen, skal ansøgeren, om han ønsker at udøve den ret, der tilkommer ham i henhold til artikel 41 gøre dette, efter at fremsendelsen af den internationale prøvningsrapport i henhold til artikel 36, stk. 1, har fundet sted og før udløbet af den frist, som i henhold til artikel 39 kommer til anvendelse; hvis den nævnte fremsendelse ikke har fundet sted ved udløbet af den frist, som i henhold til artikel 39 kommer til anvendelse, skal ansøgeren dog udøve den nævnte ret senest ved denne frists udløb. I begge tilfælde kan ansøgeren udøve den pågældende ret på et hvilket som helst andet tidspunkt, hvis den pågældende stats nationale lovgivning tillader det.
 • b) I enhver udvalgt stat, hvis nationale lovgivning bestemmer, at prøvningen først påbegyndes efter særlig begæring, kan den nationale lovgivning bestemme, at den frist, inden for hvilken eller det tidspunkt, på hvilket ansøgeren kan udøve sin ret i henhold til artikel 41 i tilfælde af, at udvælgelsen af kontraherende stater har fundet sted før udløbet af den 19. måned fra prioritetsdagen, skal være den samme eller det samme som foreskrevet i den nationale lovgivning for indlevering af ændringer i tilfælde af prøvning af nationale ansøgninger efter særlig begæring, dog således, at en sådan frist ikke må udløbe tidligere end den frist, som i henhold til artikel 39 kommer til anvendelse, og et sådant tidspunkt ikke må ligge forud for denne frists udløb.

78.2 Frist i tilfælde af udvælgelse efter udløbet af 19 måneder fra prioritetsdagen

Hvis udvægelsen af en kontraherende stat finder sted efter udløbet af den 19. måned fra prioritetsdagen, og ansøgeren ønsker at foretage ændringer i henhold til artikel 41, finder den frist, der gælder for ændringer i henhold til artikel 28, anvendelse.

78.3 Brugsmønstre

Bestemmelserne i reglerne 6.5 og 13.5 finder tilsvarende anvendelse ved udvalgte myndigheder. Hvis udvælgelsen har fundet sted inden udløbet af den 19. måned fra prioritetsdagen, erstattes henvisningen til den frist, der i henhold til artikel 22 kommer til anvendelse, med en henvisning til den frist, der i henhold til artikel 39 kommer til anvendelse.

AFDELING D

Regler vedrørende traktatens kapitel III

Regel 79

Tidsregning

79.1 Datoangivelser

Ansøgere, nationale myndigheder, modtagende myndigheder, internationale nyhedsundersøgende myndigheder, internationale prøvningsmyndigheder og Det internationale Bureau skal ved anvendelsen af traktaten og disse gennemførelsesforskrifter angive enhver dato efter den kristne tidsregning og den gregorianske kalender eller, hvis de anvender andre tidsregninger og kalendere, tillige efter den kristne tidsregning og den gregorianske kalender.

Regel 80

Beregning af tidsfrister

80.1 Frister udtrykt i år

Når en frist udtrykkes som et år eller et antal år, begynder beregningen med den dag, der følger efter den, på hvilken den afgørende begivenhed fandt sted, og fristen udløber i det pågældende senere år i den måned, der har samme navn og på den dag, der har samme talbetegnelse som den måned i og den dag, på hvilken den nævnte begivenhed fandt sted; har den pågældende senere måned ikke nogen dag med samme talbetegnelse, udløber frister på månedens sidste dag.

80.2 Frister udtrykt i måneder

Når en frist udtrykkes som en måned eller et antal måneder, begynder beregningen med den dag, der følger efter den, på hvilken den afgørende begivenhed fandt sted, og fristen udløber i den pågældende senere måned på den dag, der har samme talbetegnelse som den dag, på hvilken den nævnte begivenhed fandt sted; har den pågældende senere måned ikke nogen dag med samme talbetegnelse, udløber fristen på månedens sidste dag.

80.3 Frister udtrykt i dage

Når en frist udtrykkes som et antal dage, begynder beregningen med den dag, der følger efter den, på hvilken den afgørende begivenhed fandt sted, og fristen udløber på den dag, på hvilken der nås frem til den sidste dag i fremtællingen.

80.4 Lokale datoer

 • a) Den dato, som kommer i betragtning som begyndelsesdato ved beregningen af en frist, er den dato, som var gældende på stedet på det tidspunkt, da den afgørende begivenhed fandt sted.
 • b) Den dato, på hvilken en frist udløber, er den dato, som er gældende på det sted, hvor det foreskrevne dokument skal indleveres eller den foreskrevne afgift betales.

80.5 Udløb på andre dage end arbejdsdage

Hvis udløbet af en frist, inden for hvilken et dokument eller en afgift skal nå frem til en national myndighed eller et mellemstatsligt organ, falder på en dag, på hvilken myndigheden eller organet har lukket for ekspedition, eller på hvilken normale postforsendelser ikke udbringes på det sted, hvor myndigheden eller organet er beliggende, udløber fristen på den nærmest følgende dag, på hvilken ingen af de to nævnte omstændigheder foreligger.

80.6 Dokumenters dato

Hvis en frist regnes fra den dag, et dokument eller en skrivelse, der udgår fra en national myndighed eller et mellemstatstligt organ, er dateret, og kan en berørt part påvise, at dokumentet eller skrivelsen er blevet afsendt senere end denne dag, anses ved beregningen af fristen dagen for den faktiske afsendelse for den dag, fra hvilken fristen regnes.

80.7 Arbejdsdagens afslutning

 • a) En frist, der udløber på en bestemt dag, udløber på det tidspunkt, da den nationale myndighed, til hvilken, eller det mellemstatslige organ, til hvilket dokumentet skal indleveres eller afgiften betales, lukker for ekspedition den pågældende dag.
 • b) Enhver myndighed og ethvert organ kan afvige fra bestemmelsen under a) ved at forlænge fristen indtil midnat den pågældende dag.
 • c) Det internationale Bureau er åbent for ekspedition til kl. 18.

Regel 81

Ændring af de i traktaten fastsatte tidsfrister

81.1 Forslag

 • a) Enhver kontraherende stat samt generaldirektøren kan foreslå ændringer i henhold til artikel 47, stk. 2.
 • b) Forslag fremsat af en kontraherende stat skal indgives til generaldirektøren.

81.2 Beslutninger i Forsamlingen

 • a) Når et forslag forelægges Forsamlingen, skal generaldirektøren sende forslagets tekst til alle kontraherende stater mindst 2 måneder forud for den samling i Forsamlingen, på hvis dagsorden forslaget optages.
 • b) Under Forsamlingens forhandlinger om forslaget kan dette ændres eller af forslaget affødte ændringer foreslås.
 • c) Forslaget anses for vedtaget, hvis ingen af de kontraherende stater, som er til stede ved afstemningen, stemmer imod.

81.3 Afstemning pr. korrespondance

 • a) Når afstemning pr. korrespondance vælges, skal forslaget forelægges de kontraherende stater i en skriftlig meddelelse fra generaldirektøren, som opfordrer dem til at afgive deres stemme skriftligt.
 • b) I opfordringen fastsættes en frist, inden for hvilken besvarelsen med den skriftligt afgivne stemme skal nå frem til Det internationale Bureau. Fristen må ikke være kortere end 3 måneder fra opfordringens dato.
 • c) Besvarelserne skal enten være positive eller negative. Ændringsforslag eller rene kommentarer betragtes ikke som stemmer.
 • d) Forslaget anses for vedtaget, hvis ingen af de kontraherende stater modsætter sig ændringen, og hvis mindst halvdelen af de kontraherende stater giver udtryk for enten, at de tiltræder ændringen, at ændringen ikke har interesse for dem, eller at de undlader at afgive stemme.

Regel 82

Uregelmæssigheder i posttjenesten

82.1 Forsinkelse eller bortkomst under postforsendelse

 • a) Med forbehold af bestemmelserne i regel 22.3 kan enhver berørt part fremlægge bevis for, at han har afsendt et dokument eller en skrivelse 5 dage forud for fristens udløb. Sådant bevis kan dog kun fremlægges. Hvis forsendelsen er sket pr. luftpost, medmindre overfladepost almindeligvis når frem til bestemmelsesstedet i løbet af 2 dage, eller der ikke er nogen luftpostforbindelse. Under alle omstændigheder kan bevis kun fremlægges, hvis forsendelsen er sket pr. rekommanderet post.
 • b) Hvis en sådan afsendelse godtgøres på overbevisende måde over for den nationale myndighed eller det mellemstatslige organ, til hvilken eller hvilket forsendelsen er stilet, anses fristen for overholdt, og hvis dokumentet eller skrivelsen er bortkommet under postforsendelsen, er det tilladt at erstatte dokumentet eller skrivelsen med et nyt eksemplar, forudsat at den berørte part over for myndigheden eller organet på overbevisende måde godtgør, at det nye eksemplar er identisk med det bortkomne dokument eller den bortkomne skrivelse.
 • c) I de under b) nævnte tilfælde skal bevis for afsendelse inden for den fastsatte frist og i tilfælde af bortkomst tillige det dokument eller den skrivelse, der skal erstatte det bortkomne dokument eller den bortkomne skrivelse, indgives inden 1 måned fra den dag, på hvilken den berørte part blev opmærksom - eller ved fornøden agtpågivenhed burde være blevet opmærksom - på forsinkelsen eller bortkomsten, og i intet tilfælde senere end 6 måneder efter udløbet af den frist, der i det pågældende tilfælde kommer til anvendelse.

82.2 Afbrydelse i posttjenesten

 • a) Med forbehold af bestemmelserne i regel 22.3 kan enhver berørt part fremlægge bevis for, at posttjenesten på nogen af de sidste 10 dage før udløbet af fristen har været afbrudt på grund af krig, revolution, borgerlige uroligheder, strejke eller naturkatastrofe eller af anden lignende årsag på det sted, hvor den berørte part har sin bopæl eller sit forretningssted eller opholder sig.
 • b) Hvis sådanne omstændigheder godtgøres på overbevisende måde over for den nationale myndighed eller det mellemstatslige organ, til hvilken eller hvilket forsendelsen er stilet, anses fristen for overholdt, forudsat at den berørte part over for myndigheden eller organet på overbevisende måde godtgør, at han har afsendt forsendelsen inden 5 dage efter posttjenestens genoptagelse. Bestemmelserne i regel 82.1, c), finder tilsvarende anvendelse.

Regel 83

Ret til at optræde over for internationale myndigheder

83.1 Bevis for retten til at optræde over for internationale myndigheder

Det internationale Bureau, den kompetente internationale nyhedsundersøgende myndighed og den kompetente internationale prøvningsmyndighed kan kræve bevis for den i artikel 49 omhandlede ret til at optræde over for internationale myndigheder.

83.2 Underretning

 • a) Den nationale myndighed eller det mellemstatslige organ, over for hvilken eller hvilket den pågældende person hævdes at have ret til at optræde, skal efter anmodning underrette Det internationale Bureau, den kompetente internationale nyhedsundersøgende myndighed eller den kompetente internationale prøvningsmyndighed om, hvorvidt denne person har ret til at optræde over for myndigheden eller organet.
 • b) En sådan underretning er bindende for henholdsvis Det internationale Bureau, den internationale nyhedsundersøgende myndighed og den internationale prøvningsmyndighed.

AFDELING E

Regler vedrørende traktatens kapitel V

Regel 84

Delegationernes udgifter

84.1 Udgifter, der bæres af regeringerne

Udgifterne for hver delegation, som deltager i et ved eller i henhold til traktaten oprettet organ, bæres af den regering, som har udpeget delegationen.

Regel 85

Manglende beslutningsdygtighed i Forsamlingen

85.1 Afstemning pr. korrespondance

I det i artikel 53, stk. 5, b), nævnte tilfælde fremsender Det internationale Bureau de af Forsamlingen trufne beslutninger (bortset fra beslutninger vedrørende egne procedurespørgsmål) til de kontraherende stater, som ikke var repræsenteret og opfordrer dem til inden for en frist på 3 måneder fra fremsendelsesdatoen skriftligt at afgive deres stemme eller tilkendegive, at de undlader at afgive stemme. Hvis antallet af kontraherende stater, som således ved udløbet af den nævnte frist har afgivet deres stemme eller tilkendegivet, at de undlader at afgive stemme, når op på det antal kontraherende stater, som manglede i opnåelsen af beslutningsdygtighed under selve samlingen, får sådanne beslutninger gyldighed under forudsætning af, at det fornødne flertal samtidig er til stede.

Regel 86

Den officielle tidende

86.1 Indhold

Den i artikel 55, stk. 4, nævnte officielle tidende indeholder:

 • i) for hver offentliggjort international ansøgning de i de administrative bestemmelser angivne data hentet fra forsiden af det i henhold til regel 48 offentliggjorte skrift, den på nævnte forside gengivne tegning (hvis en sådan findes) og sammendraget,
 • ii) fortegnelsen over alle afgifter, som skal betales til de modtagende myndigheder, Det internationale Bureau, de internationale nyhedsundersøgende myndigheder og de internationale prøvningsmyndigheder,
 • iii) meddelelser, hvis offentliggørelse er foreskrevet i traktaten eller i disse gennemførelsesforskrifter,
 • iv) oplysninger, for så vidt og i den udstrækning de er meddelt Det internationale Bureau af de designerede eller udvalgte myndigheder, vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt forskrifterne i artiklerne 22 og 39 er iagttaget med hensyn til internationale ansøgninger, for hvilke den pågældende myndighed er designeret eller udvalgt,
 • v) andre nyttige oplysninger, som fastlægges i de administrative bestemmelser, forudsat at adgang til sådanne oplysninger ikke er forbudt i henhold til traktaten eller disse gennemførelsesforskrifter.

86.2 Sprog

 • a) Den officielle tidende udkommer i en engelsksproget og en fransksproget udgave. Den udkommer også på andre sprog, forudsat at omkostningerne ved udgivelsen dækkes ved salg eller tilskud.
 • b) Forsamlingen kan påbyde, at den officielle tidende skal udkomme på andre sprog end de under a) nævnte.

86.3 Udgivelsesinterval

Den officielle tidende udkommer en gang ugentligt.

86.4 Salg

Abonnementsprisen og andre salgspriser for den officielle tidende fastsættes i de administrative bestemmelser.

86.5 Navn

Den officielle tidendes navn er henholdsvis »Gazette of International Patent Applications« og Gazette des Demandes internationales de brevets'.

86.6 Andre enkeltheder

Andre enkeltheder vedrørende den officielle tidende kan fastlægges i de administrative bestemmelser.

Regel 87

Eksemplarer af publikationer

87.1 Internationale nyhedsundersøgende myndigheder og internationale prøvningsmyndigheder

Enhver international nyhedsundersøgende myndighed og enhver international prøvningsmyndighed har ret til vederlagsfrit at modtage to eksemplarer af hver offentliggjort international ansøgning, af den officielle tidende og af enhver anden publikation af almindelig interesse, som udgives af Det internationale Bureau i forbindelse med traktaten eller disse gennemførelsesforskrifter.

87.2 Nationale myndigheder

 • a) Enhver national myndighed har ret til vederlagsfrit at modtage eet eksemplar af hver offentliggjort international ansøgning, af den officielle tidende og af enhver anden publikation af almindelig interesse, som udgives af Det internationale Bureau i forbindelse med traktaten eller disse gennemførelsesforskrifter.
 • b) De under a) nævnte publikationer sendes efter særlig anmodning, som for hvert år skal indgives senest den 30. november i det foregående år. Hvis en publikation er til rådighed på flere sprog, skal anmodningen angive det sprog, på hvilket publikationen ønskes leveret.

Regel 88

Ændring af gennemførelsesforskrifterne

88.1 Krav om enstemmighed

Til ændring af nedennævnte bestemmelser i disse gennemførelsesforskrifter kræves, at ingen stat, som har ret til at stemme i Forsamlingen, stemmer mod ændringsforslaget.

 • i) regel 14.1 (Fremsendelsesafgift),
 • ii) regel 22.2 (Fremsendelse af arkiveksemplaret; Alternativ fremgangsmåde),
 • iii) regel 22.3 (Tidsfrist i henhold til artikel 12, stk. 3),
 • iv) regel 33 (Relevant kendt teknik i forbindelse med international nyhedsundersøgelse),
 • v) regel 64 (Kendt teknik i forbindelse med international præliminær prøvning),
 • vi) regel 81 (Ændring af de i traktaten fastsatte tidsfrister),
 • vii) nærværende bestemmelse (d.v.s. regel 88.1).

88.2 Krav om enstemmighed i en overgangsperiode

I de første 5 år efter traktatens ikrafttræden kræves der til ændring af nedenstående bestemmelser i disse gennemførelsesforskrifter, at ingen stat, som har ret til at stemme i Forsamlingen, stemmer mod ændringsforslaget:

 • i) regel 5 (Beskrivelsen),
 • ii) regel 6 (Kravene),
 • iii) nærværende bestemmelse (d.v.s. regel 88.2).

88.3 Krav om, at visse stater ikke modsætter sig ændring

Til ændring af nedennævnte bestemmelser i disse gennemførelsesforskrifter kræves, at ingen af de stater, som er omhandlet i artikel 58, stk. 3, a), ii), og som har ret til at stemme i Forsamlingen, stemmer mod ændringsforslaget:

 • i) regel 34 (Det obligatoriske dokumentmateriale),
 • ii) regel 39 (Emne i henhold til artikel 17, stk. 2, a), i)),
 • iii) regel 67 (Emne i henhold til artikel 34, stk. 4, a), i)),
 • iv) nærværende bestemmelse (d.v.s. regel 88.3).

88.4 Fremgangsmåde

Ethvert forslag til ændring af en af de i reglerne 88.1, 88.2 eller

88.3 nævnte bestemmelser skal, hvis forslaget skal afgøres af

Forsamlingen, fremsendes til alle kontraherende stater mindst 2 måneder forud for åbningen af den samling, under hvilken Forsamlingen skal træffe beslutning om forslaget.

Regel 89

Administrative bestemmelser

89.1 Omfang

 • a) De administrative bestemmelser skal indeholde forskrifter om:
 • i) forhold, med hensyn til hvilke disse gennemførelsesforskrifter udtrykkeligt henviser til de administrative bestemmelser,
 • ii) visse enkeltheder i forbindelse med anvendelsen af disse gennemførelsesforskrifter.
 • b) De administrative bestemmelser må ikke være i strid med bestemmelserne i traktaten, disse gennemførelsesforskrifter eller nogen overenskomst afsluttet mellem Det internationale Bureau og en international nyhedsundersøgende myndighed eller en international prøvningsmyndighed.

89.2 Udstedelse

 • a) De administrative bestemmelser udarbejdes og udstedes af generaldirektøren efter samråd med de modtagende myndigheder, de internationale nyhedsundersøgende myndigheder og de internationale prøvningsmyndigheder.
 • b) De kan ændres af generaldirektøren efter samråd med de myndigheder, som har direkte interesse i den foreslåede ændring.
 • c) Forsamlingen kan opfordre generaldirektøren til at ændre de administrative bestemmelser, og generaldirektøren skal tage opfordringen til følge.

89.3 Offentliggørelse og ikrafttræden

 • a) De administrative bestemmelser og enhver ændring af disse offentliggøres i den officielt tidende.
 • b) Enhver offentliggørelse skal angive den dag, på hvilken de offentliggjorte bestemmelser træder i kraft. Der kan være forskellige ikrafttrædelsesdage for forskellige bestemmelser; ingen bestemmelse kan dog træde i kraft før dens offentliggørelse i den officielle tidende.

AFDELING F

Regler vedrørende flere af traktatens kapitler

Regel 90

Repræsentation

90.1 Definitioner

I reglerne 90.2 og 90.3 forstås ved:

 • i) »fuldmægtig« enhver af de i artikel 49 nævnte personer;
 • ii) »fælles repræsentant« den i regel 4.8 nævnte ansøger.

90.2 Virkninger

 • a) Enhver handling foretaget af eller over for en fuldmægtig har samme virkning som en handling foretaget af eller over for den eller de ansøgere, som har udnævnt fuldmægtigen.
 • b) Enhver handling foretaget af eller over for en fælles repræsentant eller dennes fuldmægtig har samme virkning som en handling foretaget af eller over for alle ansøgerne.
 • c) Hvis der er flere fuldmægtige udnævnt af samme ansøger eller ansøgere, har enhver handling foretaget af eller over for nogen af disse fuldmægtige samme virkning som en handling foretaget af eller over for nævnte ansøger eller ansøgere.
 • d) De under a), b) og c) nævnte virkninger gælder for behandlingen af internationale ansøgninger ved den modtagende myndighed, Det internationale bureau, den internationale nyhedsundersøgende myndighed og den internationale prøvningsmyndighed.

90.3 Udnævnelse

 • a) Udnævnelsen af en fuldmægtig eller af en fælles repræsentant som angivet i regel 4.8, a), skal, hvis denne fuldmægtig eller fælles repræsentant ikke er angivet i det af alle ansøgerene underskrevne ansøgningsdokument, ske ved en særskilt, underskrevet fuldmagt (d.v.s. et dokument, i hvilket en fuldmægtig eller fælles repræsentant udnævnes).
 • b) Fuldmagten kan indgives til den modtagende myndighed eller Det internationale Bureau. Den af disse myndigheder, som modtager fuldmagten, underretter uden ophold den anden myndighed samt den berørte internationale nyhedsundersøgende myndighed og den berørte internationale prøvningsmyndighed.
 • c) Hvis den særskilte fuldmagt ikke er underskrevet som foreskrevet under a), eller hvis den foreskrevne særskilte fuldmagt mangler, eller hvis angivelsen af den udnævnte persons navn og adresse ikke opfylder bestemmelserne i regel 4.4, anses fuldmagten for ikke eksisterende, medmindre mangelen afhjælpes.

90.4 Tilbagekaldelse

 • a) Enhver udnævnelse kan tilbagekaldes af de personer, der har foretaget udnævnelsen eller af deres retsefterfølgere.
 • b) Regel 90.3 finder tilsvarende anvendelse på det dokument der indeholder tilbagekaldelsen.

Regel 91

Åbenbare skrivefejl

91.1 Berigtigelse

 • a) Med forbehold af bestemmelserne under b)-g) kan åbenbare skrivefejl i den internationale ansøgning eller andre af ansøgeren indgivne papirer berigtiges.
 • b) Fejl, som kan henføres til, at der i den internationale ansøgning eller i andre papirer er skrevet noget andet end det, som åbenbart var meningen, anses som åbenbare skrivefejl. Berigtigelsen skal selv være åbenbar i den forstand, at enhver umiddelbart skal kunne erkende, at intet andet kan have været ment end det, der udtrykkes i berigtigelsen.
 • c) Udeladelser af hele bestanddele eller ark af den internationale ansøgning kan ikke berigtiges, selv om de tydeligt er et resultat af uopmærksomhed, f.eks. i forbindelse med kopiering eller samling af ark.
 • d) Berigtigelse kan finde sted efter anmodning fra ansøgeren. Den myndighed, som har konstateret en mangel, som må anses for at være en åbenbar skrivefejl, kan opfordre ansøgeren til at fremsætte anmodning om berigtigelse som foreskrevet under e)-g).
 • e) Ingen berigtigelse kan finde sted uden udtrykkelig tilladelse fra:
 • i) den modtagende myndighed, hvis fejlen forekommer i ansøgningsdokumentet,
 • ii) den internationale nyhedsundersøgende myndighed, hvis fejlen forekommer i en anden del af den internationale ansøgning end ansøgningsdokumentet eller i papirer indgivet til den pågældende myndighed,
 • iii) den internationale prøvningsmyndighed, hvis fejlen forekommer i en anden del af den internationale ansøgning end ansøgningsdokumentet eller i papirer indgivet til den pågældende myndighed, og
 • iv) Det internationale Bureau, hvis fejlen forekommer i papirer indgivet til bureauet med undtagelse af den internationale ansøgning eller berigtigelser til denne.
 • f) Tilladelsens dato noteres i den internationale ansøgnings akter.
 • g) Den under e) nævnte tilladelse til berigtigelse kan gives indtil følgende begivenheder har fundet sted:
 • i) når tilladelse gives af den modtagende myndighed og Det internationale Bureau, indtil den internationale ansøgning er fremsendt i henhold til artikel 20;
 • ii) når tilladelse gives af den internationale nyhedsundersøgende myndighed, indtil den internationale nyhedsundesøgelsesrapport er udarbejdet eller en erklæring i henhold til artikel 17, stk. 2, a), er afgivet;
 • iii) når tilladelse gives af den internationale prøvningsmyndighed, indtil den internationale prøvningsrapport er udarbejdet.
 • h) Enhver myndighed - bortset fra Det internationale Bureau - som giver tilladelse til en berigtigelse, skal uden ophold give meddelelse om denne berigtigelse til Det internationale Bureau.

Regel 92

Skriftveksling

92.1 Krav om følgeskrivelse og underskrift

 • a) Ethvert papir, som indsendes af ansøgeren under den internationale procedure i henhold til traktaten og disse gennemførelsesforskrifter, bortset fra selve den internationale ansøgning, skal - hvis det ikke selv har form af en skrivelse - være ledsaget af en skrivelse, som angiver, hvilken international ansøgning papiret vedrører. Skrivelsen skal være underskrevet af ansøgeren.
 • b) Hvis forskrifterne under a) ikke er opfyldt, anses det pågældende papir for ikke indsendt.

92.2 Sprog

 • a) Med forbehold af bestemmelserne under b) og c) skal enhver skrivelse eller ethvert dokument, som af ansøgeren indsendes til den internationale nyhedsundersøgende myndighed eller den internationale prøvningsmyndighed, være affattet på samme sprog som den internationale ansøgning, den eller det vedrører.
 • b) Enhver skrivelse fra ansøgeren til den internationale nyhedsundersøgende myndighed eller den internationale prøvningsmyndighed kan være affattet på et andet sprog end det, på hvilket den internationale ansøgning er affattet, forudsat at myndigheden tillader anvendelsen af det pågældende sprog.
 • c) Hvis en oversættelse kræves i henhold til regel 55.2, kan den internationale prøvningsmyndighed forlange, at enhver skrivelse fra ansøgeren til den pågældende myndighed affattes på oversættelsens sprog.
 • d) Enhver skrivelse fra ansøgeren til Det internationale Bureau skal være på engelsk eller fransk.
 • e) Enhver skrivelse eller meddelelse fra Det internationale Bureau til ansøgeren eller til en national myndighed skal være på engelsk eller fransk.

92.3 Postforsendelser fra nationale myndigheder og mellemstatslige organer

Ethvert dokument og enhver skrivelse, som udgår fra eller fremsendes af en national myndighed eller et mellemstatsligt organ, og som udgør en begivenhed, fra hvis dato en frist i henhold til traktaten eller disse gennemførelsesforskrifter begynder at løbe, skal sendes pr. rekommanderet luftpost; overfladepost kan dog benyttes i stedet for luftpost, hvis overfladepost almindeligvis når frem til bestemmelsesstedet i løbet af 2 dage, eller der ikke er nogen luftpostforbindelse.

Regel 93

Opbevaring af journaler og akter

93.1 Den modtagende myndighed

Enhver modtagende myndighed opbevarer journalen for enhver international ansøgning eller foregiven international ansøgning, herunder også den modtagende myndigheds eksemplar, i mindst 10 år fra den internationale indleveringsdag eller, hvis der ikke er fastsat nogen international indleveringsdag, fra modtagelsesdagen.

93.2 Det Internationale Bureau

 • a) Det internationale Bureau opbevarer akterne, herunder arkiveksemplaret, vedrørende enhver international ansøgning i mindst 30 år fra dagen for modtagelsen af arkiveksemplaret.
 • b) Det internationale Bureaus grundlæggende journaler opbevares på ubestemt tid.

93.3 De internationale nyhedsundersøgende myndigheder og de internationale prøvningsmyndigheder

Enhver international nyhedsundersøgende myndighed og enhver international prøvningsmyndighed opbevarer akterne vedrørende enhver modtagen international ansøgning i mindst 10 år fra den internationale indleveringsdag.

93.4 Reproduktioner

I denne regel forstås der ved journaler, eksemplarer og akter også fotografiske reproduktioner af journaler, eksemplarer og akter uanset reproduktionsformen (mikrofilm eller andet).

Regel 94

Det internationale Bureaus og den internationale prøvningsmyndigheds levering af genparter

94.1 Forpligtelse til levering

Efter anmodning fra ansøgeren eller en af denne bemyndiget person leverer Det internatonale Bureau og den internationale prøvningsmyndighed mod godtgørelse af omkostningerne i forbindelse hermed genparter af ethvert dokument blandt akterne vedrørende ansøgerens internationale ansøgning eller foregivne internationale ansøgning.

Regel 95

Adgang til oversættelser

95.1 Levering af genparter af oversættelser

 • a) Efter anmodning fra Det internationale Bureau tilsender enhver designeret eller udvalgt myndighed bureauet en genpart af den af ansøgeren til den pågældende myndighed indsendte oversættelse af den internationale ansøgning.
 • b) Det internationale Bureau kan efter anmodning og mod godtgørelse af omkostningerne til enhver levere genparter af de i henhold til bestemmelsen under a) modtagne oversættelser.

Danmarks ratifikationsinstrument deponeredes hos WIPO's generaldirektør i Geneve den 1. september 1978, og traktaten trådte i medfør af artikel 63, stk. 1 a) i kraft den 1. december 1978.

I forbindelse med ratifikationen har Danmark med hjemmel i traktatens art. 64 taget forbehold med hensyn til de i traktatens kap II indeholdte regler om den internationale, forberedende patentbarhedsprøvning.

Endvidere har følgende lande ratificeret eller tiltrådt traktaten, som for deres vedkommende trådte i kraft på de vedføjede datoer:

 

 Amerikas forenede Stater 3) 6) 7) .................. 24. januar 1978 

 Cameroun ........................................... 24. januar 1978 

 Det centralafrikanske Kejserdømme .................. 24. januar 1978 

 Congo .............................................. 24. januar 1978 

 Gabon .............................................. 24. januar 1978 

 Madagaskar ......................................... 24. januar 1978 

 Malawi ............................................. 24. januar 1978 

 Schweiz 3) ......................................... 24. januar 1978 

 Senegal ............................................ 24. januar 1978 

 Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland 24. januar 1978 

 Tcad ............................................... 24. januar 1978 

 Togo ............................................... 24. januar 1978 

 Forbundsrepublikken Tyskland ....................... 24. januar 1978 

 Frankrig 1) 2) 3) .................................. 25. februar 1978 

 Sovjetunionen 2) ................................... 29. marts 1978 

 Brasilien .......................................... 9. april 1978 

 Luxembourg 3) ...................................... 30. april 1978 

 Sverige 5) ......................................... 17. maj 1978 

 Japan 4) ........................................... 1. oktober 1978 

 • 1) skal gælde for alle franske territorier, herunder oversøiske departementer og landområder.
 • 2) med forbehold som hjemlet i artikel 64, 5).
 • 3) med forbehold som hjemlet i artikel 64, 1) a).
 • 4) med forbehold som hjemlet i artikel 64, 2) a) i) og ii).
 • 5) med forbehold som hjemlet i artikel 64, 2 ) a) ii).
 • 6) med forbehold som hjemlet i artikel 64, 2) a) og 64, 4) a).
 • 7) skal være gældende for alle områder, for hvilke Amerikas forenede Stater har ansvaret.

Udenrigsministeriet, den 16. januar 1979.

Henning Christophersen.

Redaktionel note
 • U BEK nr 138 af 10/10/1996
 • (* 1) Andre landes tiltrædelse: BEK nr 3 af 16/01/1979 BEK nr 71 af 03/09/1980 BEK nr 21 af 06/02/1992 BEK nr 100 af 14/10/1993 BEK nr 104 af 20/10/1994 BEK nr 124 af 05/10/1995