Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af ændringsprotokol af 19. november 1976 til den internationale konvention af 29. november 1969 om det privatretlige ansvar for skader ved olieforurening(* 1)


I henhold til kgl. resolution af 16. april 1981 har Danmark tiltrådt den i London den 19. november 1976 vedtagne ændringsprotokol til den internationale konvention af 29. november 1969 om det privatretlige ansvar for skader ved olieforurening, jfr. udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 99 af 9. september 1975, Lovtidende C.

Ændringsprotokollen har følgende ordlyd: PROTOKOL

om den internationale konvention om det privatretlige ansvar for skader ved olieforurening, 1969

Deltagerne i denne protokol,

som er deltagere i den internationale konvention om det privatretlige ansvar for skader ved olieforurening, udfærdiget i Bruxelles den 29. november 1969,

er blevet enige om følgende:

Artikel I

I denne protokol betyder:

     1. Konvention' den internationale konvention om det privatretlige ansvar for skader ved olieforurening, 1969.

     2. Organisation' det samme som i konventionen.

     3. Generalsekretær' organisationens generalsekretær.

Artikel II

Konventionens artikel V ændres således:

  • 1) Stk. 1 erstattes af følgende tekst:

»Ejeren af et skib har ret til at begrænse sit ansvar i henhold til denne konvention for hver enkelt hændelse til et samlet beløb af 133 beregningsenheder pr. ton af skibets drægtighed. Dette samlede beløb kan dog ikke i noget tilfælde overstige 14 millioner beregningsenheder.«

  • 2) Stk. 9 erstattes af følgende tekst:

9.a) »Beregningsenheden«, som anvendes i denne artikels stk. 1, er den særlige trækningsrettighed, således som denne er defineret af Den internationale Valutafond. Beløbene nævnt i stk. 1 skal omregnes til national valuta i den stat, hvor fonden oprettes, på basis af denne valutas kursværdi over for den specielle trækningsrettighed på det tidspunkt, da fonden oprettes. For en kontraherende stat, der er medlem af Den internationale Valutafond, beregnes værdien af den nationale valuta, udtrykt i den specielle trækningsrettighed, i overensstemmelse med den af

Den internationale Valutafond anvendte beregningsmetode, der bruges ved dens virksomhed og transaktioner den pågældende dag.

For en kontraherende stat, der ikke er medlem af Den internationale Valutafond, beregnes værdien af den nationale valuta, udtrykt i den specielle trækningsrettighed, efter regler, der fastsættes af vedkommende stat.

9.b) En kontraherende stat, som ikke er medlem af Den internationale Valutafond, og hvis lovgivning ikke tillader anvendelse af bestemmelserne i denne artikels stk. 9.a), kan dog på tidspunktet for ratifikationen, accepten, godkendelsen eller tiltrædelsen af denne protokol, eller når som helst derefter, erklære, at ansvarsgrænserne, fastsat i stk. 1, når de anvendes på dens territorium, for hver enkelt hændelse skal udgøre et samlet beløb på 2.000 monetære enheder pr. ton af skibets drægtighed, dog at dette samlede beløb ikke i noget tilfælde skal overstige 210 millioner monetære enheder. Den monetære enhed, der anvendes i dette stk., svarer til 651/2 milligram guld af nihundredetusindedels finhed. Omregningen af disse beløb til national valuta sker i overensstemmelse med den pågældende stats lovgivning.

9.c) Den i stk. 9.a) sidste sætning anførte beregning og den i stk. 9.b) anførte omregning skal foretages på en sådan måde, at der i den nationale valuta i den kontraherende stat så vidt muligt udtrykkes den samme reelle værdi af beløbene i stk. 1, som den, der er udtrykt i beregningsenheder. Kontraherende stater skal underrette depositaren om beregningsmåden ifølge stk. 9.a) henholdsvis om resultatet af omregningen i stk. 9.b), ved deponeringen af et instrument som nævnt i artikel IV og når som helst der måtte ske ændring af beregningsmåden eller omregningen.

Artikel III

     1. Denne protokol er åben for undertegnelse for enhver stat, som har undertegnet konventionen eller som har tiltrådt denne, og for enhver stat, som var indbudt til at deltage i konferencen om revision af bestemmelserne om beregningsenheder i konventionen om det privatretlige ansvar for skader ved olieforurening, 1969, der blev holdt i London fra den 17. til den 19. november 1976.

Protokollen er åben for undertegnelse fra den 1. februar 1977 til den 31. december 1977 i organisationens hovedkvarter.

     2. Med forbehold af denne artikels stk. 4 er denne protokol undergivet ratifikation, accept eller godkendelse af de stater, der har undertegnet den.

     3. Med forbehold af denne artikels stk. 4 er denne protokol åben for tiltrædelse af de stater, som ikke har undertegnet den.

     4. Denne protokol kan ratificeres, accepteres, godkendes eller tiltrædes af de stater, der deltager i konventionen.

Artikel IV

     1. Ratifikation, accept, godkendelse eller tiltrædelse sker ved deponering af et formelt instrument herom hos generalsekretæren.

     2. Ethvert ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument, som er deponeret efter at en ændring til denne protokol er trådt i kraft for alle deltagende stater, eller efter at ændringens ikrafttrædelsesbetingelser er opfyldt hvad angår alle deltagende stater, skal anses at gælde protokollen som ændret.

Artikel V

     1. For de stater, som har ratificeret, accepteret, godkendt eller tiltrådt protokollen, træder denne i kraft den halvfemsindstyvende dag efter den dag, da otte stater, deriblandt fem stater, hver med ikke under 1.000.000 bruttotons i tankskibstonnage, har deponeret ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrumenter hos generalsekretæren.

     2. For hver stat, som senere ratificerer, accepterer, godkender eller tiltræder protokollen, træder denne i kraft den halvfemsindstyvende dag efter, at denne stat har deponeret det pågældende instrument.

Artikel VI

     1. Denne protokol kan opsiges af enhver kontraherende stat på et hvilket som helst tidspunkt efter den dag, på hvilken protokollen træder i kraft for denne stat.

     2. Opsigelse sker ved deponering af et opsigelsesinstrument hos generalsekretæren.

     3. Opsigelsen træder i kraft et år efter dens deponering hos generalsekretæren eller på et sådant senere tidspunkt, som måtte være angivet i opsigelsesinstrumentet.

Artikel VII

     1. Organisationen kan indkalde til en konference med det formål at revidere eller ændre denne protokol.

     2. Organisationen skal indkalde til en konference mellem de stater, der deltager i denne protokol, med det formål at revidere eller ændre denne, når begæring herom fremkommer fra mindst en tredjedel af de deltagende stater.

Artikel VIII

     1. Denne protokol skal deponeres hos generalsekretæren.

     2. Generalsekretæren skal:

  • a) underrette alle stater, som har undertegnet eller tiltrådt denne protokol, om:

I. hver ny undertegnelse eller deponering af et instrument tillige med datoen herfor;

II. ikrafttrædelsestidspunktet for denne protokol;

III. deponeringen af et hvilket som helst instrument til opsigelse af denne protokol tillige med datoen, på hvilken opsigelsen træder i kraft;

IV. en hvilken som helst ændring i denne protokol;

  • b) oversende bekræftede genparter af denne protokol til alle stater, som har undertegnet eller tiltrådt denne.

Artikel IX

Så snart denne protokol træder i kraft, skal en bekræftet genpart overgives til De forenede Nationers sekretariat af generalsekretæren til registrering og offentliggørelse i overensstemmelse med artikel 102 i De forenede Nationers pagt.

Artikel X

Denne protokol udfærdiges i et enkelt originaleksemplar på engelsk og fransk, hvilke tekster er lige autentiske. Officielle oversættelser til russisk og spansk udarbejdes og deponeres sammen med det undertegnede originaleksemplar.

Udfærdiget i London den nittende november nitten hundrede og seksoghalvfjerds.

Til bekræftelse heraf har undertegnede, behørigt befuldmægtiget hertil, underskrevet denne protokol.

Ændringsprotokollen trådte i medfør af artikel V, stk. 1, i kraft den 8. april 1981.

Danmarks tiltrædelsesinstrument deponeredes den 3. juni 1981 hos generalsekretæren for Den mellemstatlige rådgivende Søfartsorganisation (IMCO), og tillægsprotokollen trådte derefter i kraft for Danmark den 1. september 1981 i medfør af artikel V, stk. 2.

Foruden af Danmark er tillægsprotokollen ratificeret eller tiltrådt med virkning fra 8. april 1981 af Bahamaøerne, Finland, Frankrig, Liberia, Norge, Storbritannien, Sverige, Forbundsrepublikken Tyskland og Den arabiske Republik Yemen.

Udenrigsministeriet, den 3. februar 1982

Kjeld Olesen

Redaktionel note
  • BEK nr 106 af 31/08/1995
  • BEK nr 136 af 05/12/1991
  • BEK nr 87 af 12/09/1984
  • (* 1) Andre landes tiltrædelse: