Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Importørvejledning

 

 

EU-direktoratet

 

  Kampmannsgade 3

  1780   København V

 

  Tlf.:   33 92 70 00

 

  Fax::   33 92 69 48

 

  Telex:   15 137

 

  E-mail-adresse:   eud@eud.dk

 

  Internet:   www.eud.dk

 

 

EU-direktoratet er en styrelse under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

 

Direktoratets organisation er vist på side 2.

 

En række af EU’s landbrugsordninger - bl.a. udstedelse og afvikling af importlicenser - administreres af EU-direktoratet.

 

Dette sker i 1. Markedskontor i de relevante varegrupper. Se side 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importørvejledningen

 

EU-direktoratets vejledning for import af landbrugsvarer fra lande uden for Fællesskabet herefter benævnt importørvejledningen bygger på EU’s forordninger og nationale regler.

 

Her beskrives de generelle regler for udstedelse og afvikling af importlicenser.

 

Specielle importordninger/-kvoter og præferenceordninger er i nogle tilfælde underlagt særlige regler, som vil fremgå af de respektive gennemførelsesforordninger.

 

Ellers gælder de generelle (tværgående) regler.

 

Vejledningen er ikke udtømmende – og skal først og fremmest ses som en hjælp til at orientere sig i regelsættet.

 

Højre margin henviser til hjemmel, så forordnings- og regeltekst hurtigt kan findes.

 

Ved henvisning til hjemmel anvendes disse forkortelser:

 

  BKG   =   Bekendtgørelse

  LBKG   =   Lovbekendtgørelse.

 

Opstår der tvivl om regler/fortolkning, er det altid forordningsteksten, der gælder.

 

Vejledningen er opbygget som et emneopdelt løsbladssystem, der giver mulighed for hurtig ajourføring af ændringer.

 

For at undgå for mange gentagelser henvises jævnligt til andre punkter/kapitler – markeret med parantes og kursivskrift.

 

Den generelle importørvejledning – og (særvejledninger) - udleveres uden beregning til interesserede importører m.fl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort om import

 

De importformer, der interesserer her, er kun dem, der kræver udstedelse - og senere fremlægning - af licens over for Told · Skat i forbindelse med importforretningen:

 

  I   -   Almindelig import

 

  -   Ingen restriktioner vedrørende mængde eller ansøgningstidspunkt. Der betales toldafgift i overensstemmelse med GATT- aftalen, som anført i toldtariffen.

 

  II   -   Import-kontingent

 

  -   Der er fastsat en absolut mængde/kvote, der må importeres indenfor en fastsat periode, fx et kalenderår. Ellers som punkt I .

 

  III   -   Import-toldkontingent

 

  -   Mængdefastsættelse/kvote kombineret med en reduceret toldafgift - sædvanligvis et %-tal.

 

  IV   -   Import-præferenceordning

 

  -   Nedsat toldafgift. Ingen mængdebegrænsning.

 

For disse importformer er fastsat - varierende - betingelser for ansøgning, sikkerhedsstillelse og gyldighedsperiode m.m.

 

Dette beskrives i særvejledninger, hvor side 6 viser de eksisterende og planlagte

særvejledninger.

 

 

 

De generelle regler

 

beskrevet i denne vejledning gælder for alle licensforhold, som ikke er specielt omtalt/fastsat i de enkelte særvejledninger.

 

 

 

 

 

 

 

Oversigt over særvejledninger, import

 

Eksisterende:

 

  Mælk og mejeriprodukter

  Frisk frugt og grønt

  Forarbejdet frugt og grønt

  Bananer

  Ris under KN-kode1006 20

  Æg og fjerkrækød fra Østeuropa

  Frosset oksekød

  Frosset mellemgulv af oksekød

  Svinekød uden importtold

  Svinekød til nedsat importtold

  Svinekød fra Østeuropa

  Fjerkrækød uden importtold

  Mælk og mejeriprodukter fra Østeuropa

 

 

 

 

Planlagte:

 

  Korn

  Ris

  Sukker

  Vin

  Oksekød fra Østeuropa

  Fjerkrækød til nedsat importtold

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indholdsfortegnelse

 

1.0   Importlicens

 

  1.1   Sikkerhedsstillelse

  1.2   Ansøgning

  1.3   Udfyldning

  1.4   Udstedelse

  1.5   Anvendelse

  1.6   Overdragelse

  1.7   Partiallicens

  1.8   Ødelagte/bortkomne licenser

    1.9   Frigivelse af sikkerhedsstillelse

  1.10   Manglende udnyttelse

  1.11   2-måneders-fristen

 

 

2.0   Landekoder

    2.1   EU-medlemslande

  2.2   Øvrige lande i Europa

  2.3   Afrika

  2.4   Amerika

  2.5   Asien

  2.6   Australien, Oceanien m.fl.

 

 

3.0   ECU - omregning

  3.1   Landbrugsomregningskursen - LOK

    3.2   Toldkursen

 

 

4.0   Sikkerhedsstillelse

  4.1   Garantinummer

 

 

 

 

 

 

 

 

Indholdsfortegnelse - side 2

 

5.0   Force majeure

  5.1   Specielt om licenser

 

6.0   Ankeinstans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsoversigt

 

Bilag nr. 1   Licensansøgning

 

Bilag nr. 2   Licensformular

 

Bilag nr. 3   LOK   -   oversigt

 

Bilag nr. 4   Kautionserklæring

 

Bilag nr. 5   Stamdatakort   -   registrering

 

Bilag nr. 6   Licensudstedende organer i EU

 

Bilag nr. 7   Toldcentre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0 Importlicens

 

Import af landbrugsvarer til EU kræver i de fleste tilfælde, at der fremlægges importlicens for Told · Skat ved indførslen. Toldtariffen fortæller, hvilke varer det drejer sig om.

 

Bilag 7 indeholder adresser m.m. på Toldcentre og -ekspeditioner.

 

Importlicenser berettiger og forpligter til indførsel inden for gyldighedsperioden.

 

Disse licenser søges hos og udstedes af EU-direktoratet.

 

  Se bilag 1   -   ansøgning

  og bilag 2   -   licensformular.

 

I forbindelse med ansøgning om licens skal der, som hovedregel, stilles en sikkerhed (1.1) .

 

Ansøger skal være registreret i EU-direktoratet. Hertil anvendes stamdatakort (bilag 5) .

 

Danske virksomheder skal til denne registrering have et SE-nr. Told ! Skat administrerer tildeling af SE-nr.

 

Det er også EU-direktoratets opgave at afvikle udstedte importlicenser. Disse har en begrænset gyldighedsperiode, som varierer afhængig af vare- og importart.

 

Når gyldighedsperioden er udløbet eller licensmængden opbrugt, skal licensen returneres til EU-direktoratet. Sikkerhedsstillelsen (1.9) frigives helt, delvist eller måske slet ikke, afhængig af om licensforpligtelserne er overholdt.

 

Import af småpartier, hvor sikkerhedsstillelsen ikke overstiger 5 euro, kan ske uden licens. Dette gælder ikke for præference- og kvoteordninger.

 

 

 

 

 

 

 

3719/88

 

 

 

art. 1 & 22

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 8.1 & 3

 

 

 

art. 15 & 16

 

 

 

 

 

 

 

art. 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 33

 

 

 

 

 

 

 

art. 45

 

 

1.1 Sikkerhedsstillelse

 

Der skal altid stilles sikkerhed (4.0) i forbindelse med ansøgning om licens, hvis beløbet overstiger 100 euro.

 

Sikkerhedsstillelsen understreger vigtigheden af, at licensforpligtelserne opfyldes (1.9) .

 

Sikkerhedsstillelsen, er fastsat i euro (3.0) og varierer for de enkelte områder (særvejledning) .

 

Beløbet skal angives i kroner og øre. Ved omregning fra euro anvendes kursen gældende på ansøgningsdagen (3.0) .

 

Den stillede sikkerhed frigives fuldt ud, hvis alle forpligtelser opfyldes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3719/88

 

 

 

art. 14.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 29-33 samt

2220/85

art. 21

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Ansøgning

 

Skriftlig ansøgning skal i Danmark sendes til

 

  EU-direktoratet

  Kampmannsgade 3

  1780   København V

 

Ved ansøgning pr. fax må kun nr. 33 92 69 48 anvendes.

 

Blanketten (bilag 1) kan anvendes.

 

Reglerne for ansøgning, gyldighedsperiode og sikkerhedsstillelse varierer for de enkelte områder (særvejledning).

 

Den nødvendige sikkerhedsstillelse skal være til stede på ansøgningstidspunktet.

 

Ansøgning skal være modtaget i EU-direktoratet senest kl. 13.00 på en arbejdsdag, for at denne bliver ansøgningsdato. Modtages ansøgningen efter kl. 13.00, bliver nærmestfølgende arbejdsdag ansøgningsdato.

 

Importøren kan annullere sin ansøgning samme dag, som den indgives. Det skal i givet fald ske skriftligt og senest kl. 13.00.

 

 

 

3719/88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 13.1

 

 

 

 

 

 

art. 14.2

 

 

 

 

 

art. 15.1

 

 

 

 

 

 

art. 13.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Udfyldning

 

Ansøgning (bilag 1) , der udfyldes på dansk, skal være maskinskrevet (evt. blokbogstaver) og indeholde alle nødvendige oplysninger.

 

Én ansøgning pr. licens. Fejl/mangler/rettelser medfører afvisning.

 

Ansøgningen udfyldes således:

 

Rubrik 4:   Navn, adresse og SE-nr.

 

Rubrik 6:   (“Kassen” under rubrik 4). Udfyldes kun i forbind-   else med samtidig overdragelse (1.6) .

 

Rubrik 7:   Landekode og -navn (kap. 2) . Endvidere “nej” for   obligatorisk medmindre andet fremgår af særvej-

  ledning.

 

Rubrik 8:   Landekode og -navn (kap. 2) . Endvidere “nej” for   obligatorisk medmindre andet fremgår af særvej-   ledning.

 

Rubrik 11:   Sikkerhedsstillelsen anføres i kroner og øre.

 

Rubrik 14:   Handelsbetegnelsen.

 

Rubrik 15:   Udfyldes i overensstemmelse med særvejledning.

 

Rubrik 16:   Udfyldes i overensstemmelse med særvejledning,   evt. toldtariffen.

 

Rubrik 17:   Hele tal samt mængdeenhed (t, kg, hl, l, stk.).

 

Rubrik 18:   Mængde i bogstaver.

 

Rubrik 20:   Skal udfyldes i forbindelse med forskellige situati-   oner, som i givet fald er beskrevet i særvejledning.   Typisk ved en forordningshenvisning.

 

Sikkerhedsstillelse og garantinummer, se kap. 4 .

 

3719/88

 

 

 

art. 16.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Udstedelse

 

Importlicenser udstedes, så hurtigt sagsbehandlingen tillader - principielt samme dag som ansøgning (1.2) er modtaget.

 

Dette gælder ikke særordninger med nærmere fastlagte ansøgningsperioder eller kvoteordninger, der kræver rapportering til Kommissionen i Bruxelles, før licensudstedelse kan finde sted.

 

Ansøgninger under kvoteordninger kan medføre, at ansøgt mængde reduceres, hvis de samlede ansøgte mængder overstiger den disponible mængde. Dette sker ved en koefficient fastsat af Kommissionen.

 

En væsentlig reduktion - se særvejledning - giver ansøger mulighed for at annullere sin ansøgning.

 

Kommissionen har også - under særlige omstændigheder - mulighed for helt at suspendere udstedelse.

 

Importlicens udstedt i ét medlemsland kan anvendes i samtlige medlemslande. Bilag 6 indeholder adresser m.m. på licensudstedende

organer i EU.

 

 

Beregning af gyldighedsperiode

 

Dette sker principielt fra ansøgningsdatoen - som medregnes.

 

For særordninger med fastlagte ansøgningsperioder eller kvoteordninger, der kræver rapportering til Bruxelles, beregnes gyldighedsperioden dog fra udstedelsesdatoen . Dette fremgår af de relevante særvejledninger.

 

Efter udstedelse sendes licensen - pr. post - til ansøgers adresse, medmindre anden modtager er anført i ansøgningen. Det er muligt i hastesituationer at aftale afhentning af licensen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 21.1

 

 

art. 21.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Anvendelse

 

Licensindehaverens SE-nr. er anført i rubrik 4, og licensen kan kun anvendes ved importforretninger gennemført under samme SE-nr. Se også overdragelse (1.6).

 

Licensen skal fremlægges for Told · Skat samtidig med anmodning om indfortoldning.

 

Mængder, der indføres, afskriver importøren på licensens bagside. Afskrivninger skal attesteres af Told · Skat.

 

Startgrundlag for afskrivning er mængden i licensens rubrik 17 - med tillæg af (eventuel) tolerance, angivet i rubrik 19.

 

Bemærk , at denne tolerance, hvis den optræder i forbindelse med en præferenceordning, giver mulighed for at overskride den i rubrik 17 anførte mængde. Men overskridelsen afgiftsberegnes efter satsen i toldtariffen - og ikke efter den nedsatte præferencesats.

 

Er der ikke plads til det nødvendige antal afskrivninger på bagsiden, kan forlængelsesblade rekvireres hos EU-direktoratet.

 

Licenser, udstedt i ét medlemsland, kan anvendes ved import til ethvert medlemsland.

 

Importafgifter er fastsat i euro (3.0) . Omregning til importlandets nationale valuta sker ved anvendelse af en omregningskurs (kap. 3) .

 

 

Gyldighedsperioden

 

Er sidste gyldighedsdag (licensens rubrik 12) en lørdag, søndag eller helligdag, gælder licensen til udgangen af den nærmest følgende arbejdsdag.

 

3719/88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 22.1

 

 

 

 

art. 22.3

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 45.1b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1182/71

art. 3.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Overdragelse

 

Licensrettigheder kan overdrages inden for licensens gyldighedsperiode. Det er retten til at importere, der overdrages. Sikkerhedsstillelsen og licensforpligtelser i øvrigt kan ikke overdrages.

 

Der kan kun overdrages én gang. Tilbageføring til den oprindelige indehaver kan ikke ske.

 

Uoverdragelighed kan dog forekomme - og vil i så fald fremgå af særvejledning.

 

Skriftlig ansøgning, vedlagt licensen, sendes til EU-direktoratet med oplysning om SE-nr., navn og adresse på den, der overdrages til.

 

Licenser kan også overdrages til virksomheder i et andet medlemsland. Ansøgning herom rettes til den myndighed, der har udstedt den oprindelige licens.

 

Dato for modtagelse i EU-direktoratet, bliver overdragelsesdato, medmindre en senere dato er angivet.

 

Den overdragne licens returneres til den oprindelige indehaver, medmindre anden modtager er anført i ansøgningen.

 

3719/88

 

 

 

 

art. 9.1

 

 

 

 

art. 9.4

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 9.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 9.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Partiallicens

 

Partiallicenser (partialer) udstedes - efter ansøgning - på baggrund af en eksisterende licens (hovedlicensen).

 

Partialer har for de udstedte mængder samme rettigheder som hovedlicensen.

 

Der kræves ikke sikkerhedsstillelse. Den ligger på hovedlicensen.

 

Partialer gør det muligt at trække specificerede varemængder ud af en hovedlicens for eventuel overdragelse (1.6) til anden importør.

 

Skriftlig ansøgning, vedlagt licensen, sendes til EU-direktoratet med oplysning om, hvor mange partialer der skal udstedes på hvor store mængder. Mængde skal angives uden (eventuel) tolerance.

 

EU-direktoratet afskriver partialerne på hovedlicensen. Denne, samt partialerne, returneres til indehaver.

 

Partialer udstedes til samme indehaver som hovedlicensen.

 

Der kan ikke udstedes partialer fra en partial.

 

3719/88

 

 

 

art. 20.1

 

 

 

 

art. 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 20.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Ødelagte/bortkomne licenser

 

Er en licens blevet ødelagt i et omfang, der gør den uanvende-

lig/uacceptabel for Told · Skat, kan erstatningslicens udstedes for den disponible mængde.

 

Ansøgning herom - vedlagt den ødelagte licens - indsendes til EU-direktoratet.

 

Bortkommer en importlicens, kan der IKKE udstedes en erstatningslicens.

 

 

Duplikat

 

Til frigivelse af sikkerhedsstillelse (1.9) kan EU-direktoratet dog, undtagelsesvis - og efter ansøgning - udstede   duplikat af en licens, som måtte være bortkommet.

 

Importøren skal så - på bagsiden af duplikatet - rekonstruere de afskrivninger, som er gennemført ved brug af den bortkomne licens.

 

Disse afskrivninger skal derefter attesteres af de respektive toldmyndigheder, der har forestået toldbehandlingen.

 

Et duplikat kan kun anvendes til frigivelse af sikkerhed.

 

 

 

3719/88

 

 

 

art. 34.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 Frigivelse af sikkerhedsstillelse

 

Sikkerhedsstillelse frigives efter ansøgning vedlagt licens(er).

 

Fuld frigivelse sker, når

 

-   licensen er fuldt udnyttet. Dvs. at mindst 95% af licensmængden er importeret (1.10) .

 

-   licensen er returneret inden 2 måneder (1.11) efter udløbsdato (kortere indsendelsesfrist kan dog være fastsat for nogle import-ordninger. Se særvejledning ).

 

Begge betingelser skal være opfyldt. Ellers fortabes/tilbageholdes en større eller mindre del af sikkerheden.

 

  Se   1.10   -   Manglende udnyttelse

 

  1.11   -   2-måneders-fristen

 

Hver måned modtager importøren opstilling over udestående licenser (erindringslister).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3719/88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art. art. 33.1 og 2

 

 

 

art. 33.3a

 

art. 33.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 Manglende udnyttelse

 

Manglende udnyttelse vil sige, at mindre end 95% af licensmængden er importeret.

 

Er mindre end 5% importeret, inddrages hele sikkerhedsstillelsen.

 

er mere end 5%, men mindre end 95%, importeret, inddrages for 95% af licensmængden ¸ importeret mængde.

 

 

Eksempel:

 

Licens på 110 tons, sikkerhedsstillelse 82.499,67 kr.

 

Kun 80 tons er importeret, inden udløb af gyldighedsperioden.

 

Er licensen returneret inden 2 måneder efter udløbsdato, inddrages:

 

  (95% af licensmængden ¸ imp. mængde ) x sikkerhedsstillelse

  licensmængden

 

  eller i tal:

 

  (104,5 ¸ 80) x 82.449,67 kr. = 18.374,93 kr.

  110

 

 

 

Beløb på 5 euro (ca. 37 - 38 kroner) og derunder inddrages ikke.

 

 

3719/88

 

 

 

 

 

 

 

art. 33.2

 

 

 

art. 33.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3719/88

art. 33.2

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11 2-måneders-fristen

 

Er en udløbet importlicens ikke modtaget i EU-direktoratet senest 2 måneder efter gyldighedsperiodens udløb,

 

  inddrages hele sikkerhedsstillelsen.

 

  85% af denne inddragelse tilbagebetales dog, hvis licensen er returneret senest 18 måneder efter 2-måneders-fristen.

 

Er importmængden på en for sent returneret licens ikke fuldt udnyttet, beregnes den endelige inddragelse således:

 

  Først reguleres for den manglende udnyttelse (1.10) - og derefter for den for sene returnering (ud fra det regulerede beløb).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3719/88

 

 

 

 

art. 33.3a

 

 

 

 

 

 

2220/85

art. 22.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0 Landekoder

 

Koderne er opdelt i underpunkter:

 

    2.1   -   EU-medlemslande

 

  2.2   -   Øvrige lande i Europa

 

  2.3   -   Afrika

 

  -   Nordafrika

  -   Vestafrika

Central-, Øst- og Sydafrika

 

  2.4   -   Amerika

  -   Nordamerika

Mellem- og Sydamerika

 

  2.5   -   Asien

Nær- og Mellemøsten

 

  2.6   -   Australien, Oceanien m.fl.

 

I forbindelse med ansøgning/licensudstedelse vil der for nogle ordninger være behov for at anføre flere landenavne i de relevante rubrikker. Da pladsen i rubrikken er begrænset, accepteres at alene landekoderne anføres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 EU-medlemslande

 

001   Frankrig

  Herunder Monaco og de franske oversøiske departementer -

  (Réunion, Guadeloupe, Martinique og Fransk Guyana)

 

003   Nederlandene

 

004   Tyskland

  (Herunder Helgoland; undtagen området Büsingen)

 

005   Italien

  (Herunder Livigno)

 

006   Det Forenede Kongerige samt øen Man

  (Storbritanien, Nordirland, De Britiske Kanaløer)

 

007   Irland

 

008   Danmark

 

009   Grækenland

 

010   Portugal

  (Herunder Azorerne og Madeira)

 

011   Spanien

  (Herunder Balearerne og De Kanariske Øer;

  men ikke Ceuta og Melilla)

 

017   Belgien

 

018   Luxembourg

 

030   Sverige

 

032   Finland

  (Herunder Ålandsøerne)

 

038   Østrig

Tiltrædelsesdato

 

1957

 

 

 

1957

 

1957

 

 

1957

 

 

01.02.1973

 

 

01.02.1973

 

01.02.1973

 

01.02.1981

 

01.03.1986

 

 

01.03.1986

 

 

 

1957

 

1957

 

01.01.1995

 

01.01.1995

 

 

01.01.1995

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Øvrige lande i Europa

 

021   Ceuta

 

023   Melilla

 

024   Island

 

028   Norge

  (Herunder Svalbard og Jan Mayen)

 

037   Liechtenstein

 

039   Schweiz

  (Herunder det tyske område Büsingen og det italienske sogn Campione d´Italia)

 

041   Færøerne

 

043   Andorra

 

044   Gibraltar

 

045   Vatikanstaten

 

046   Malta

  (Herunder Gozo og Comino)

 

047   San Marino

 

052   Tyrkiet

 

053   Estland

 

054   Letland

 

055   Litauen

 

060   Polen

 

061   Tjekkiet

 

063   Slovakiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Øvrige lande i Europa - side 2

 

064   Ungarn

 

066   Rumænien

 

068   Bulgarien

 

070   Albanien

 

072   Ukraine

 

073   Belarus

 

074   Moldova

 

075   Rusland

 

076   Georgien

 

077   Armenien

 

078   Aserbajdsjan

 

091   Slovenien

 

092   Kroatien

 

093   Bosnien-Hercegovina

 

094   Forbundsrepublikken Jugoslavien

  (Serbien og Montenegro)

 

Den tidligere jugoslaviske republik Makedonien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3   Afrika

 

Nordafrika

 

204   Marokko

 

208   Algeriet

 

212   Tunesien

 

216   Libyen

 

220   Egypten

 

224   Sudan

 

Vestafrika

 

228   Mauretanien

 

232   Mali

 

236   Burkina Faso

 

240   Niger

 

244   Tchad

 

247   Kap Verde

 

248   Senegal

 

252   Gambia

 

257   Guinea-Bissau

 

260   Guinea

 

264   Sierra Leone

 

268   Liberia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Afrika - side 2

 

Vestafrika - fortsat

 

272   Elfenbenskysten

 

276   Ghana

 

280   Togo

 

284   Benin

 

288   Nigeria

 

Central-, Øst- og Sydafrika

 

302   Cameroun

 

306   Den Centralafrikanske Republik

 

310   Ækvatorial Guinea

 

311   São Tomé og Principe

 

314   Gabon

 

318   Congo

 

322   Zaire

 

324   Rwanda

 

328   Burundi

 

329   St. Helena og tilhørende områder

  (Ascension og Tristan da Cunhaøerne)

 

330   Angola

  (Herunder Cabinda)

 

334   Etiopien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Afrika - side 3

 

Central-, Øst- og Sydafrika - fortsat

 

336   Eritrea

 

338   Djibouti

 

342   Somalia

 

346   Kenya

 

350   Uganda

 

352   Tanzania

  (Tanganyika, Zanzibar og Pemba)

 

355   Seychellerne og tilhørende områder

  (Mahéøerne, Silhouette, Praslin (herunder La Digue), Frégate, Memelles og

  Récifs, Bird og Denis,   Plate og Coëtivy, Amiranteøerne, Alphonseøerne,

  Providenceøerne og Aldabraøerne)

 

357   Britiske områder i Det Indiske Ocean

  (Chagosøerne)

 

366   Mozambique

 

370   Madagaskar

 

373   Mauritius

  (Mauritiues, Rodriques, Agalega og Cargados Carajos Shoals (St. Brandonøerne))

 

375   Comorerne

  (Grande Comore, Anjouan og Mohéli)

 

377   Mayotte

  (Grande-Terre og Pamanzi)

 

378   Zambia

 

382   Zimbabwe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Afrika - side 4

 

Central-, Øst- og Sydafrika - fortsat

 

386   Malawi

 

388   Sydafrika

 

389   Namibia

 

391   Botswana

 

393   Swaziland

 

395   Lesotho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Amerika

 

Nordamerika

 

400   USA

  (Herunder Puerto Rico)

 

404   Canada

 

406   Grønland

 

408   St. Pierre og Miquelon

 

Mellem- og Sydamerika

 

412   Mexico

 

413   Bermudaøerne

 

416   Guatemala

 

421   Belize

 

424   Honduras

  (Herunder Swanøerne)

 

428   El Salvador

 

432   Nicaragua

  (Herunder Cornøerne)

 

436   Costa Rica

 

442   Panama

  (Herunder den tidligere Kanalzone)

 

446   Anguilla

 

448   Cuba

 

449   St. Christopher og Nevis

 

452   Haiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4   Amerika - side 2

 

Mellem- og Sydamerika - fortsat

 

453   Bahamaøerne

 

454   Turks- og Caicosøerne

 

456   Den Dominikanske Republik

 

457   De Amerikanske Jomfruøer

 

459   Antiqua og Barbuda

 

460   Dominica

 

463   Caymanøerne

 

464   Jamaica

 

465   St. Lucia

 

467   St. Vincent

  (Herunder De Nordlige Grenadiner)

 

468   De Britiske Jomfruøer

 

469   Barbados

 

470   Montserrat

 

472   Trinidad og Tobago

 

473   Grenada

  (Herunder De Sydlige Grenadiner)

 

474   Aruba

 

478   De Nederlandske Antiller

  (Curacao, Bonaire, Saba, St. Eustatius og den sydlige del af St. Martin)

 

480   Colombia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Amerika - side 3

 

Mellem- og Sydamerika - fortsat

 

484   Venezuela

 

488   Guyana

 

492   Surinam

 

500   Ecuador

  (Herunder Galapagosøerne)

 

504   Peru

 

508   Brasilien

 

512   Chile

 

516   Bolivia

 

520   Paraguay

 

524   Uruguay

 

528   Argentina

 

529   Falklandsøerne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5   Asien

 

Nær- og Mellemøsten

 

079   Kasakhstan

 

080   Turkmenistan

 

081   Usbekistan

 

082   Tadsjikistan

 

083   Kirgisistan

 

600   Cypern

 

604   Libanon

 

608   Syrien

 

612   Irak

 

616   Iran

 

624   Israel

 

625   Vestbredden og Gaza-striben

  (Vestbredden omfatter også Østjerusalem)

 

628   Jordan

 

632   Saudi-Arabien

 

636   Kuwait

 

640   Bahrain

 

644   Qatar

 

647   De Forenede Arabiske Emirater

  (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Quwain, Ras al Khaimah og Fujairah)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Asien - side 2

 

Nær- og Mellemøsten fortsat

 

649   Oman

 

653   Yemen

  (Tidligere Nordyemen og Sydyemen)

 

Fjernøsten

 

660   Afghanistan

 

662   Pakistan

 

664   Indien

  (Herunder Sikkim)

 

666   Bangladesh

 

667   Maldiverne

 

669   Sri Lanka

 

672   Nepal

 

675   Bhutan

 

676   Myanmar

  (Tidligere Burma)

 

680   Thailand

 

684   Laos

 

690   Vietnam

 

696   Cambodja

 

700   Indonesien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Asien - side 3

 

Fjernøsten - fortsat

 

 

701   Malaysia

  (Den Malaysiske Halvø og Østmalaysia (Sarawak, Sabah og Labuan))

 

703   Brunei

 

706   Singapore

 

708   Filippinerne

 

716   Mongoliet

 

720   Kina

 

724   Nordkorea

 

728   Sydkorea

 

732   Japan

 

736   Taiwan

 

740   Hongkong

 

743   Macao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6   Australien, Oceanien m.fl.

 

800   Australien

 

801   Papua Ny Guinea

  (Herunder Ny-Britannien, Ny-Irland, Lavongai, (Ny Hanover) Admiralitetsøerne, Bougainville,

  Buka, Greenøerne, D'Entrecasteauxøerne, Trobriandøerne, Woodlarkøerne og

  Louisiadeøgruppen med tilhørende områder)

 

802   Australsk Oceanien

  (Cocosøerne (Keeling), Juleøen, Heard- og McDonaldøerne, Nordfolk)

 

803   Nauru

 

804   New Zealand

  (Undtagen Rossområdet (Antarktis))

 

806   Salomonøerne

 

807   Tuvalu

 

809   Ny Caledonien og tilhørende områder

  (Til Ny Caledonien hørende områder: Pinøen, Loyaltyøerne, Huon, Belep,

  Chesterfield og Walpole)

 

810   Amerikansk Oceanien

  (Amerikansk Samoa; Guam; mindre øer fjernt fra De Forenede Stater (Baker,

  Howland, Jarvis, Johnston, Kingman Reef, Midway, Palmyra og Wake))

 

811   Wallis og Futuna

  (Herunder Alofiøen)

 

812   Kiribati

 

813   Pitcairn

  (Herunder Hendersonøerne, Duciøerne og Oenoøerne

 

814   New Zelandsk Oceanien

  (Tokelauøerne og Niueøen; Cookøerne)

 

815   Fiji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Australien, Oceanien m.fl. - side 2

 

816   Vanuatu

 

817   Tonga

 

819   Samoa

 

820   Nordmarianerne

 

822   Fransk Polynesien

  (Marquesasøerne, Selskabsøerne, Gambierøerne og Tubaiøerne samt

  øgruppen Tuamotu herunder Clippertonøen)

 

823   Sammenslutningen af Mikronesiske Stater

  (Yap, Kosrae, Truk, Pohnpei)

 

824   Marshall-øerne

 

825   Palau

 

890   Polarområdet

  (Arktiske områder, som ikke er nævnt eller inkluderet andre steder,

  Antarktis; herunder Amsterdamøen, St. Pauløen, Crozeterne,

  Kerguelenøerne og Bouvetøen; Øerne Syd Georgien og Syd Sandwich)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0   ECU - omregning

 

EU-satser/-afgifter fastsættes i ECU - E uropean C urrency U nit.

 

ECU’en omregnes til national valuta ved ind- og udbetalinger.

 

På importområdet anvendes to omregningskurser:

 

  -   Landbrugsomregningskursen (LOK) - se (3.1)

 

  -   ved omregning af sikkerhedsstillelse,

 

      og

 

  -   ved afgiftsberegning af præferencesatser og       GATT (WTO) -kvoter. Bananer er undtaget.

 

  -   Toldkursen (den midlertidige månedskurs) - se (3.2).

 

  -   ved afgiftsberegning af toldtarifbundne satser

 

    samt

 

  -   ved de særlige importpræferenceordninger       med en række østeuropæiske lande, nemlig:

 

    -   Europa-aftalerne med Bulgarien, Polen,       Rumænien, Slovakiet, Tjekkiet og Un-       garn

 

    -   Frihandels-aftalen med Estland, Letland       og Litauen - og

 

  -   bananordningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Landbrugsomregningskursen (LOK)

 

LOK’en anvendes til at omsætte ECU til natinal valuta.

 

LOK er en variabes størrelse, der reguleres fra tid til anden – afhængig af medlemslandenes indbyrdes valutaudvikling.

 

Disse reguleringer skal sikre, at intet medlemsland opnår urimelige fordele i forhold til et andet medlemsland.

 

Bilag 3 viser kursudviklingen for den danske krone fra 1990.

 

3.0 fortæller, i hvilke situationer LOK’en skal anvendes på importområdet.

 

LOK’en, der skal anvendes, defineres ved den udløsende begivenhed.

 

Denne er for omregning af sikkerhedsstillelse:   Ansøgningsdato

- og for omregning af toldafgifter:   Fortoldningsdato .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1068/93

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Toldkursen

 

Toldkursen anvendes til at omsætte ECU til national valuta i forbindelse med toldafgifter i den fælles toldtarif (TDC).

 

Toldkursen kaldes også den midlertidige månedskurs , hvilket hænger sammen med, at kursen fastsættes for en måned ad gangen.

 

Kursen, der fastsættes, er den ECU-kurs, der offentliggøres i de Europæiske Fællesskabers Tidende, C-udgaven for den næstsidste noteringsdag forud for den pågældende måned.

 

Denne kurs gælder for toldafgifts-afregninger (se dog   3.0 ) hele den følgende måned - medmindre

 

  kursen afviger med mere end 5% fra den kurs, som senere offentliggøres for den næstsidste noteringsdag forud for den 15. i den pågældende måned.

 

  I så fald anvendes sidstnævnte kurs fra den 15. og måneden ud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1492/95

 

 

 

 

 

 

4.0 Sikkerhedsstillelse

 

Sikkerhed stilles som en garanti for, at importøren opfylder påtagne forpligtelser overfor EU-direktoratet.

 

Opfyldes disse, frigives sikkerhedsstillelsen fuldt ud (1.9) . Man Manglende opfyldelse kan/vil medføre hel eller delvis inddragelse (1.10) .

 

Påklages en afgørelse om inddragelse, og fastholdes inddragelsen af ankeinstansen (6.0) , tillægges der rente med 1,3% pr. påbegyndt måned. Renten beregnes for en periode, der begynder 30 dage efter modtagelsen af påkravet og slutter dagen før betaling.

 

Sikkerhed stilles i form af

 

    -   Kontantgaranti

 

-   kontante midler (dansk mønt)

  check trukket på dansk pengeinstitut

  (ved beløb over 25.000 kr. skal checken noteres).

 

  -   Kautionserklæring

-   fra godkendt kautionist (pengeinstitut, forsikrings-

  selskab, e.l.) med adresse i EU.

 

  Erklæringen, der er stempelfri, bør udformes

  som bilag 4 .

 

Sikkerhed stilles som

 

    -   Éngangsgaranti

 

  -   for en defineret transaktion,

 

  Maksimal/løbende garanti

 

  -   for alle forpligtelser overfor EU-direktoratet. Kan speci   ficeres til licensforpligtelser.

 

Hver måned modtager importøren en opstilling over garantiforpligtelser - for uafviklede licenser.

 

 

 

2220/85

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 21 og 22

 

 

 

art. 29.3

 

 

 

 

 

 

art. 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 16

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 3

 

 

 

4.1 Garantinummer

 

EU-direktoratet bekræfter skriftligt maksimal/løbende garantistillelse (4.0) .

 

I den forbindelse tildeles garantistiller et 4-cifret garantinummer, som oplyses ved licensansøgninger, der kræver garantistillelse.

 

Garantinummeret anføres i næstnederste “kasse” i ansøgningen

(bilag 1) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0 Force majeure

 

Inden for landbrugsretten i EU er force majeure ikke begrænset til absolut umulighed men skal forstås som -

 

  helt usædvanlige, uden for den erhvervsdrivendes

  vilje liggende, omstændigheder hvis følger, trods

  enhver udvist agtpågivenhed, kun ville kunne være

  undgået ved helt uforholdsmæssige opofrelser.

 

Force majeure er en undtagelse fra de generelle regler om overholdelse af gældende regler. Derfor fortolkes og anvendes begrebet restriktivt.

 

Påstand om force majeure skal fremsættes hurtigst muligt over for EU-direktoratet, så formalia (fx tidsfrister) ikke udelukker en realitetsbehandling.

 

Ved påstand om force majeure skal omstændighederne herfor kunne dokumenteres. Dokumentation og oplysninger bør derfor indsendes hurtigst muligt.

 

Kommissionens

meddelelse

C (88) 1696

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Specielt om licenser

 

Force majeure kan umuliggøre udnyttelsen af en licens inden for gyldighedsperioden. Hvis importøren mener, at der foreligger force majeure, kan der søges om forlængelse af gyldigheden eller om ophævelse af licensen. Dokumentation for, at der foreligger force majeure skal fremskaffes af importøren og indsendes til EU-direktoratet senest 6 måneder efter udløbet af licensens gyldighedsperiode.

 

Søges der om forlængelse af gyldighedsperioden, er det en betingelse, at EU-direktoratet har ansøgningen i hænde senest 30 dage efter udløbet af gyldighedsperioden.

 

Er det forhold i oprindelseslandet, der forhindrer import, kan en påstand om force majeure kun tages op til behandling, hvis den licensudstedende myndighed (eller evt. en anden offentlig myndighed i samme medlemsstat) rettidigt og skriftligt har fået angivet oprindelseslandet. Afvisning kan således undgås, når oprindelseslandet er angivet i importlicensens rubrik 8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3719/88

 

 

art. 36.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 36.2

 

 

 

 

 

art. 36.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.0 Ankeinstans

 

  Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

  Holbergsgade 2

  1057   København K

 

  ... telefon:   33 92 33 01

  ... telefax:   33 14 50 42

 

er ankeinstans for EU-direktoratets afgørelser.

 

Fristen for indgivelse af klage er 4 uger - regnet fra det tidspunkt klager modtog EU-direktoratets afgørelse.

 

Klagen stiles til:

 

  Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

  Departementet

 

men indsendes til:

 

  EU-direktoratet

  Kampmannsgade 3

  1780   København V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BKG nr. 746

af 22.09.97

§ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsoversigt

 

Bilag nr. 1   Licensansøgning

 

Bilag nr. 2   Licensformular

 

Bilag nr. 3   LOK   -   oversigt

 

Bilag nr. 4   Kautionserklæring

 

Bilag nr. 5   Stamdatakort   -   registrering

 

Bilag nr. 6   Licensudstedende organer i EU

 

Bilag nr. 7   Toldcentre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-Direktoratet, den 1. juni 1998


Bilag 1

-   Licensansøgning

 


Bilag 2

  Licensformular

 


Bilag 3

 

-   LOK - oversigt

 


Bilag 3a

LANDBRUGSOMREGNINGSKURSEN

 

 

Startdato

 

Slutdato

 

1 ECU = danske kr.

 

 

11.10.90 *)

 

 

10.08.93

 

8,97989

 

11.08.93

 

 

16.08.93

 

9,14292

 

17.08.93

 

 

31.01.95

 

9,34812

 

01.02.95 **)

 

 

23.07.95

 

7.74166

 

24.07.95

 

 

10.07.97

 

7,49997

 

11.07.97

 

 

20.07.97

 

7,51757

 

21.07.97

 

 

31.07.97

 

7,54258

 

01.08.97

 

 

23.03.98

 

7,54917

 

24.03.98

 

 

02.04.98

 

7,55234

 

03.04.98

 

 

 

 

7,56225

 

 

  *)   Svinekød 01.11.90

  )   Bortfald af justeringsfaktoren (1,207509) efter den agromonetære reform

 


Bilag 4

-   Kautionserklæring

 


Bilag 4a

 

Underskrevne     Stempelfri

  ............................................................................. .....................

 

(Kautionistselskabets/Pengeinstituttets navn)

 

indestår herved EU-direktoratet, Kampmannsgade 3, 1780 København V, for på anfordring og uden rettergang at betale et beløb stort indtil

 

Kr.______________________________

 

Skriver

............................................................................. .............kroner

 

som.......................................................................... ...................................................................

  (Virksomhedens navn og adresse)

 

SE-nr.________________________

 

bliver EU-direktoratet skyldig ved forretninger for hvis overholdelse, der overfor EU-direktoratet skal stilles sikkerhed i medfør af de fælles markedsordninger for landbrugsvarer.

 

Garantien kan bringes til ophør med et opsigelsesvarsel på 3 dage (lørdage, søn- og helligdage ikke indbefattet), således at ansøgninger, der herefter fremkommer til EU-direktoratet fra vedkommende, ikke er omfattet af erklæringen.

 

Såfremt garantien ændrer/supplerer en tidligere stillet garanti, omfattes allerede indgåede forpligtelser af garantien.

 

Garantien frigives først i sin helhed, når det over for EU-direktoratet er dokumenteret, at samtlige af garantien omfattede forpligtelser er opfyldt.

 

Garantien stilles som, en løbende maksimalgaranti / en enkeltstående garanti.

 

  (slet den garanti der fravælges)

 

Uden anden angivelse omfatter garantien alle markedsordninger, der administreres af EU-direktoratet.

 

Omfatter garantien kun et forhold, angiv da hvilket.

 

..........,den............................................  

 

..............................................................

  (underskrift)


Bilag 5

 

-   Stamdatakort - registrering

 


Bilag 5a

 

Sendes til:

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

EU-direktoratet

Postboks 2475

1780   København V

 

 

STAMDATAKORT

til ændring af adresse- og bankoplysninger eller oprettelse af nye ansøgere.

 

Anvendes udelukkende hvis:

De har ændringer til de hidtidige oplysninger om adresse, SE-nummer eller kontooplysninger eller

det er første gang De ansøger om støtte fra EU-direktoratet.

 

 

(Udfyld venligst med tydelig skrift)

SE-nr.

CPR-nr.

 

 

Navn :

 

 

 

 

 

Adresse:

 

 

 

 

 

 

 

 

Postnr.:

 

Bynavn:

 

Tlf.nr.:

Mobil/nat tlf.nr.:

 

 

Fax nr.:

E-mail:

 

 

 

 

 

 

Bankoplysninger    

Er bankoplysningerne ændret       ja     nej

 

 

Bankens navn:

 

 

 

Reg.nr.: (4 cifre )

Konto nr.: (10 cifre)

 

 

 

 

 

Dato:___________   Underskrift:___________________________________________________

 

 

Virksomheder bedes påføre firmastempel:

 

 

 

 

 

                 

 

Navn på underskriver anføres endvidere med maskinskrift

 

 

 

 

 

 Bilag 6

-   Licensudstedende organer i EU

 


Bilag 6a

 

LICENSUDSTEDENDE ORGANER I EU

 

BELGIEN

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B - 1040   BRÜSSEL

Telefon:   00 32 2 287 24 11

Telefax:   00 32 2 230 25 33

LUXEMBOURG

Ministère de l’Agriculture, de la

Viticulture et du Développement Rural

(Service du FEOGA)

Rue de la Contrégration 1

LUX - 2913   LUMEMBOURG

Telefon:   00 352 478 1

Telefax:   00 352 46 40 27

FINLAND

Ma- ja metsätalousministeriö (Ministry of Agriculture and Forestry)

Hallituskatu 3A - PO Box 232

FIN - 00171   HELSINKI

Telefon:   00 358 (9) 0 1601

Telefax:   00 358 (9) 0 160 2290

PORTUGAL

Instituto Nacional de Intervencao e Garantia Agricola

Rua Camilo Castelo Brranco 45

P - 1000   LISBOA

Telefon:   00 351 1 355 88 12/3/4/5

Telefax:   00 351 1 356 27 89

FRANKRIG

ACOFA/Agence Centrale des organismes d’Intervention dans le Secteur Agricole

2, rue Saint-Charles

F - 75740   PARIS CEDEX 15

Telefon:   00 33 1 40 58 70 00

Telefax:   00 33 1 40 59 04 60

SPANIEN

Fondo Espanol de Garantia Agraria

Beneficiencia 8

E - 28004   MADRID

Telefon:   00 34 1 347 65 00

Telefax:   00 34 1 594 34 88

GRÆKENLAND

GE-DIDAGEP-Directorate General for the Administration of Purchases of Agricultural Produce

Acharnon Street 241

GR - 10466   ATHENS

Telefon:   00 30 1 862 22 48

Telefax:   00 30 1 867 05 03/862 93 73

STORBRITANNIEN

Intervention Board Executive Agency (Intervention Board for Agricultural Produce)

PO Box 69

UK - RG1 7QW   READING

Telefon:   00 44 1734 58 36 26

Telefax:   00 44 1734 59 15 03

HOLLAND

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij - Direktie Internationale Zaken

Bezuidenhoutseweg 73

NL - 2500   Den HAAG

Telefon:   00 31 70 379 32 22

Telefax:   00 31 70 347 70 47

SVERIGE

Jordbruksverket

Vallgatan 8

S - 551 82   JÖNKÖPING

Telefon:   00 46 36 15 50 00

Telefax:   00 46 36 19 05 46

IRLAND

Department of Agriculture, Food and Forestry

Agriculture House, Kildare Street

IRL - DUBLIN 2

Telefon:   00 353 1 678 90 11

Telefax:   00 353 1 661 62 63

TYSKLAND

Hauptzollamt Hambourg-Jonas/

Abteilung 1/Marktorganisationen

Holzbrücke 8 - Postfach 111453

D - 20459   HAMBURG

Telefon:   00 49 40 3706 1237

Telefax:   00 49 40 3706 1489

ITALIEN

Departimento delle Dogane ed II.II.

Direzione compartimentale per le contabilità

centralizzate

Via Ippolito Nievo 35

I - 00153   ROMA

Telefon:   00 39 6 589 83 19

Telefax:   00 39 6 581 83 33

ØSTRIG

Agramarkt Austria

Dresdner Strasse 70

A - 1201 Wien

Telefon:   00 43 1 33 151

 

 

 


Bilag 7

-   Toldcentre

 


 


Bilag 7a

  Centrets ekspeditionssteder:   Tlf:   Fax:   Godskode

 

Toldcenter København     Snorresgade 15   2300   København S   32 88 73 00   33 95 18 74   0480

  Toldekspedition Nordre Toldbod   Nordre Toldbod   1259   København K     0460

  Toldekspedition Kvæsthusbroen   Kvæsthusbroen   1252   København K     0461

  Toldekspedition Frihavnen   Lüdersvej 1   2100   København Ø     0462

  Toldekspedition Københavns Lufthavn   Kystvej 16   2770   Kastrup     0463

  Toldekspedition Københavns Lufthavn   Ankomsthallen   2770   Kastrup     0464

  Toldekspedition DSB-kombiterminal   Vasbygade 18   2450   København SV     0465

  Toldekspedition International Postcenter   Bådehavnsgade 44   2450   København SV     0466

 

Toldcenter Nordsjælland   Sundtoldvej 8 A   3000   Helsingør   49 28 73 00   49 28 73 33   3760

  Toldekspedition Kvistgård   Oldenvej 10   3490   Kvistgaard     3761

  Toldekspedition Bornholm   Munch Petersensvej 8   3700   Rønne     3762

 

Toldcenter Vestjylland   Brændgårdsvej 10   7400   Herning   99 26 73 00   97 12 29 24   3860

  Toldekspedition Herning   Hvidelvej 8   7400   Herning     3861

  Toldekspedition Billund Lufthavn   7190   Billund     3862

  Toldekspedition Esbjerg   Adgangsvejen 3   6700   Esbjerg     3863

 

Toldcenter Sydvestsjælland   Gymnasievej 21   4600   Køge   56 67 78 00   56 66 20 73   5160

  Toldekspedition Køge   Strandpromenaden 3-5   4600   Køge     5160

  Toldekspedition Hvidovre   Stamholmen 147   2650   Hvidovre     5161

  Toldekspedition Rødbyhavn   Rødby Færge   4970   Rødby     5162

  Toldekspedition Gedser   Stationsvej 16   4874   Gedser     5163

 

Toldcenter Fyn   Lerchesgade 35   5100   Odense C   65 43 73 00   65 91 45 10   6460

 

Toldcenter Sydjylland   Nordås 17   7100   Vejle   76 40 44 00   76 40 44 18   9260

  Toldekspedition Sydjyllands Postcenter   Snarremosevej 65   7000   Fredericia     9261

  Toldekspedition Centerhavn   Centerhavn 23   7000   Fredericia     9262

  Toldekspedition Kokholm, Bramdrupdam   Kokholm 10   6000 Kolding     9263

  Toldekspedition Padborg   Toldbodvej 8   6330   Padborg     9264


 

Toldcenter Nordjylland   Dag Hammarskjöldsgade 4   9000   Aalborg   99 34 73 00   98 16 69 35   9760

  Toldekspedition Frederikshavn   Færgehavnsvej 31   9900   Frederikshavn     9761

  Toldekspedition Hirtshals   Norgeskajen 2   9850   Hirtshals     9762

  Toldekspedition Hanstholm   Chr. Damsgaardsgade 2   7730   Hanstholm     9763

  Toldekspedition Nordjyllands Postcenter   Postmestervej 1   9000   Aalborg     9764

 

Toldcenter Østjylland   Margrethepladsen 4   8000   Århus C   89 32 73 00   89 32 74 00   9860

  Toldekspedition Århus Lufthavn   Stabrandvej 24, Tirstrup   8560   Kolind     9861

  Toldekspedition Grenå   Grenå Havn   8500   Grenå     9862