Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, revideret i Stockholm den 14. juli 1967 (* 2)


Ved kgl. resolution af 31. december 1969 har Danmark ratificeret det efter konferencen i Stockholm den 14. juli 1967 undertegnede reviderede Nice-arrangement af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, jfr. udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 32 af 27. juni 1962, Lovtidende C.

Artikel 1

 • 1) De lande, på hvilke nærværende arrangement finder anvendelse, danner en særlig union.
 • 2) De anvender ved registrering af varemærker den samme klassificering af varer og tjenesteydelser.
 • 3) Denne klassificering består af:
 • a) en klassefortegnelse
 • b) en alfabetisk fortegnelse over varer og tjenesteydelser med angivelse af de klasser, i hvilke disse indordnes.
 • 4) Som klassefortegnelse og alfabetisk varefortegnelse antages de i 1935 af Det internationale Bureau til beskyttelse af den industrielle ejendomsret udgivne fortegnelser.
 • 5) Klassefortegnelsen og den alfabetiske fortegnelse over varer og tjenesteydelser kan ændres og suppleres af den i medfør af nærværende overenskomsts artikel 3 nedsatte ekspertkomite og efter den i nævnte artikel fastsatte fremgangsmåde.
 • 6) Klassificeringen skal affattes på det franske sprog, og på begæring af hvert medlemsland kan en officiel oversættelse til vedkommende lands sprog offentliggøres af Det internationale Bureau for intellektuel ejendomsret (herefter benævnt »Det internationale Bureau«) som nævnt i konventionen om oprettelse af Verdensorganisationen for intellektuel ejendomsret (herefter benævnt »Organisationen«) i samråd med vedkommende nationale myndighed. Enhver oversættelse af fortegnelsen over varer og tjenesteydelser skal for hver vares eller tjenesteydelses vedkommende foruden nummerangivelse svarende til den alfabetiske rækkefølge på vedkommende sprog også angive dens nummer i den på det franske sprog affattede varefortegnelse.

Artikel 2

 • 1) Med forbehold af de forpligtelser, som følger af nærværende arrangement, skal den internationale klassificering have den virkning, som tillægges den af hvert medlemsland. Den internationale klassificering skal således ikke binde medlemslandene - det være sig med hensyn til bedømmelsen af omfanget af den beskyttelse, der ydes mærker, eller med hensyn til anerkendelsen af servicemærker.
 • 2) Ethvert medlemsland forbeholder sig ret til at anvende den internationale klassificering af varer og tjenesteydelser som hovedsystem eller som et hjælpesystem.
 • 3) Myndighederne i medlemslandene skal i officielle dokumenter og publikationer vedrørende varemærkegistreringer anføre numrene på de klasser i den internationale klassificering, hvorunder de varer eller tjenesteydelser henhører, for hvilke mærket er registreret.
 • 4) Den omstændighed, at en betegnelse forekommer i den alfabetiske fortegnelse over varer og tjenesteydelser, påvirker ikke på nogen måde allerede bestående rettigheder til denne betegnelse.

Artikel 3

 • 1) I tilknytning til Det internationale Bureau nedsættes en ekspertkomite, der får til opgave at træffe beslutninger vedrørende ændringer i og tilføjelser til den internationale klassificering af varer og tjenesteydelser. Hvert medlemsland skal være repræsenteret i ekspertkomiteen, der selv fastsætter sin forretningsorden, som skal vedtages ved simpel majoritet af de i komiteen repræsenterede lande. Det internationale Bureau skal være repræsenteret i komiteen.
 • 2) Forslag om ændringer eller tilføjelser skal af medlemslandenes myndigheder tilstilles Det internationale Bureau, som skal videresende dem til medlemmerne af ekspertkomiteen senest to måneder før det komitemøde, på hvilket forslagene skal behandles.
 • 3) Komiteens beslutninger vedrørende ændringer i klassificeringen kræver enstemmighed blandt medlemslandene. Ved ændring skal forstås enhver overførsel af varer fra en klasse til en anden eller oprettelse af en ny klasse, der medfører en sådan overførsel.
 • 4) Komiteens beslutninger vedrørende tilføjelser til klassificeringen kan af medlemslandene træffes med simpel majoritet.
 • 5) Eksperterne er berettiget til at udtale sig skriftligt til komiteen eller til at delegere deres beføjelser til et andet lands ekspert.
 • 6) Hvis et land ikke har udpeget nogen ekspert til at repræsentere landet eller hvis den udpegede ekspert ikke har udtalt sig over for komiteen inden for en frist, som fastsættes i forretningsordenen, betragtes komiteens beslutning som godkendt af vedkommende land.

Artikel 4

 • 1) Om enhver ændring og tilføjelse, der er vedtaget af ekspertkomiteen, skal Det internationale Bureau give meddelelse til medlemslandenes myndigheder. Komiteens beslutninger skal, for så vidt angår tillæg, træde i kraft ved meddelelsens modtagelse og, for så vidt angår ændringer, efter et tidsrum af seks måneder regnet fra dagen for meddelelsens afsendelse.
 • 2) Det internationale Bureau skal som depositar for klassefortegnelsen og fortegnelsen over varer og tjenesteydelser indføre de ikrafttrådte ændringer og tilføjelser i fortegnelsen. Disse ændringer og tilføjelser skal bekendtgøres i de to tidsskrifter La Propriete Industrielle og Les Margues Internationales.

Artikel 5

 • 1)a) Unionen har en forsamling bestående af de lande, som har ratificeret eller tiltrådt denne akt.
 • b) Hvert lands regering repræsenteres af een delegeret, som kan bistås af suppleanter rådgivere og eksperter.
 • c) Hver delegations udgifter afholdes af den regering, som har udpeget den.
 • 2)a) Under forbehold af bestemmelserne i artiklerne 3 og 4 skal forsamlingen:
 • i) behandle alle sager vedrørende unionens opretholdelse og udvikling samt gennemførelsen af dette arrangement;
 • ii) give Det internationale Bureau direktiver vedrørende forberedelsen af revisionskonferencer, idet der tages behørigt hensyn til meningstilkendegivelser fremsat af de unionslande, som ikke har ratificeret elle tiltrådt denne akt;
 • iii) gennemgå og godkende beretninger fra organisationens generaldirektør (i det følgende kaldet »generaldirektøren«) og hans virksomhed vedrørende unionen og give ham alle nødvendige direktiver angående forhold inden for unionens kompetence;
 • iv) bestemme unionens program og vedtage dens treårige budget samt godkende dens afsluttende regnskab;
 • v) fastsætte unionens finansielle regulativer;
 • vi) nedsætte, foruden den i artikel 3 nævnte ekspertkomite, sådanne yderligere ekspertudvalg og arbejdsgrupper, som måtte være nødvendige for unionens arbejde;
 • vii) bestemme, hvilke lande blandt dem, der ikke er medlemmer af unionen, og hvilke mellemstatlige og internationale ikke-statslige organisationer, der kan få adgang til dens møder som observatører;
 • viii) vedtage ændringer i artiklerne 5 til 8;
 • ix) træffe enhver anden hensigtsmæssig foranstaltning til fremme af unionens formål;
 • x) varetage sådanne opgaver, som naturligt henhører under dette arrangement.
 • b) Med hensyn til spørgsmål, som også er af interesse for andre unioner under Organisationens administration, træffer forsamlingen sine afgørelser efter at have indhentet udtalelse fra koordinationskomiteen.
 • 3)a) Hvert land, som er medlem af forsamlingen, har een stemme.
 • b) Forsamlingen er beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemslande er repræsenteret
 • c) Uanset bestemmelserne under litra b) kan forsamlingen træffe beslutninger, hvis antallet af repræsenterede lande i et møde er mindre en halvdelen, men udgør mindst en tredjedel af dens medlemslande. Med undtagelse af beslutninger vedrørende dens egen procedure træder sådanne beslutninger dog kun i kraft, hvis følgende betingelser er opfyldt: Det internationale Bureau skal sende meddelelse om sådanne beslutninger til de lande, som er medlemmer af forsamlingen, men ikke var repræsenteret, og skal opfordre disse til inden for et tidsrum af tre måneder fra datoen for meddelelsen skriftligt at tilkendegive deres stemme eller meddele, at de afstår fra at stemme. Hvis de lande, der herefter har tilkendegivet deres stemme eller har meddelt, at de afstår fra at stemme, ved udløbet af dette tidsrum når op på det antal, som manglede, for at selve mødet kunne være beslutningsdygtigt, skal sådanne beslutninger træde i kraft under forudsætning af, at der stadig er det fornødne flertal for beslutningen.
 • d) Med forbehold af bestemmelserne i artikel 8,2) træffer forsamlingen sine beslutninger med et flertal på to tredjedele af de afgivne stemmer.
 • e) Afståelser fra at stemme betragtes ikke som stemmer.
 • f) En delegeret kan kun repræsentere eet land og kan kun stemme i dettes navn.
 • g) De unionslande, som ikke er medlemmer af forsamlingen, skal have adgang til dens møder som observatører.
 • 4)a) Forsamlingen afholder ordinært møde een gang hvert tredje kalenderår efter generaldirektørens indkaldelse og - hvis ikke særlige omstændigheder foreligger - i samme periode og på samme sted som Organisationens generalforsamling.
 • b) Forsamlingen afholder ekstraordinært møde efter generaldirektørens indkaldelse på begæring af en fjerdedel af forsamlingens medlemslande.
 • c) Generaldirektøren udarbejder dagsordenen for møderne.
 • 5) Forsamlingen fastsætter selv sin forretningsorden.

Artikel 6

 • 1)a) De administrative opgaver vedrørende unionen udføres af Det internationale Bureau.
 • b) Det internationale Bureau skal først og fremmest forberede møderne og være sekretariat for forsamlingen, ekspertkomiteen og alle de øvrige ekspertudvalg og arbejdsgrupper, som forsamlingen eller ekspertkomiteen måtte nedsætte.
 • c) Organisationens generaldirektør er unionens højeste embedsmand og repræsenterer unionen.
 • 2) Generaldirektøren og medarbejdere udpeget af ham deltager uden stemmeret i alle møder i forsamlingen, ekspertkomiteen og alle andre ekspertudvalg eller arbejdsgrupper, som forsamlingen eller ekspertkomiteen måtte nedsætte. Generaldirektøren eller en af ham udpeget medarbejder er i medfør af sin stilling disse organers sekretær.
 • 3)a) I overensstemmelse med forsamlingens direktiver forbereder Det internationale Bureau konferencerne vedrørende revision af arrangementets bestemmelser, bortset fra artiklerne 5 til 8.
 • b) Det internationale Bureau kan rådføre sig med mellemstatlige og internationale ikke-statslige organisationer angående forberedelser til revisionskonferencer.
 • c) Generaldirektøren og personer udpeget af ham deltager uden stemmeret i drøftelserne på sådanne konferencer.
 • 4) Det internationale Bureau skal varetage enhver anden opgave, som måtte blive det tildelt.

Artikel 7

 • 1)a) Unionen skal have et budget.
 • b) Unionens budget omfatter unionens egne indtægter og udgifter, dens bidrag til unionernes fælles udgiftsbudget samt det beløb, der eventuelt stilles til rådighed for Organisationens konferences budget.
 • c) Udgifter, der ikke udelukkende kan tilskrives unionen, men tillige een eller flere andre unioner under Organisationens administration, anses som unionernes fælles udgifter. Unionens andel i sådanne fælles udgifter afhænger af den interesse, unionen har i dem.
 • 2) Unionens budget fastsættes med behørig hensyn til behovet for koordinering med budgetterne for de andre unioner under Organisationens administration.
 • 3) Unionens budget finansieres af følgende midler:
 • i) bidrag fra unionslandene;
 • ii) gebyrer og afgifter, som skal erlægges for Det internationale Bureaus tjenester i forbindelse med unionen;
 • iii) salg af eller royalties for Det internationale Bureaus publikationer i forbindelse med unionen;
 • iv) gaver, testamentariske ydelser og anden økonomisk støtte;
 • v) leje-, rente- og andre forskellige indtægter.
 • 4)a) Hvert unionsland skal med henblik på fastsættelsen af dets bidrag i henhold til stk. 3)i) tilhøre den klasse, hvortil det er henført, for så vidt angår Pariserunionen til beskyttelse af den industrielle ejendomsret og betale sine årlige bidrag på grundlag af det antal enheder, der er fastsat for denne klasse i nævnte union.
 • b) Hvert unionslands årlige bidrag skal udgøre et beløb, der står i samme forhold til det samlede beløb, hvormed alle landene bidrager til unionens årlige budget, som forholdet mellem dets enheder og det samlede antal af alle de bidragende landes enheder.
 • c) Bidrag forfalder den 1. januar hvert år.
 • d) Et land, som er i restance med betalingen af sit bidrag, har ingen stemmeret i nogen af de af unionens organer, hvoraf det er medlem, hvis restancebeløbet er lig med eller overstiger de bidragsbeløb, som det skylder for de forudgående to hele år. Imidlertid kan ethvert af unionens organer tillade det pågældende land fortsat at udøve sin stemmeret i dette organ, hvis - og så længe det godtgøres at - den forsinkede betaling skyldes exceptionelle og uundgåelige omstændigheder.
 • e) Hvis budgettet ikke er vedtaget, før en ny regnskabsperiode begynder, skal det i overensstemmelse med de finansielle regulativer ligger på samme niveau som det foregående års budget.
 • 5) Størrelsen af de gebyrer og afgifter, som skal erlægges for Det internationale Bureaus tjenester i forbindelse med unionen, skal fastsættes af generaldirektøren og af denne meddeles til forsamlingen.
 • 6)a) Unionen skal have en driftskapital, som tilvejebringes ved en engangsindbetaling fra hvert unionsland. Hvis driftskapitalen bliver utilstrækkelig, skal en forhøjelse besluttes af forsamlingen.
 • b) Størrelsen af hvert lands engangsindbetaling til driftskapital eller dets andel i forhøjelser af denne skal udgøre en forholdsmæssig andel af det pågældende lands bidrag for det år, da driftskapitalen blev tilvejebragt eller forhøjelsen besluttet.
 • c) Andelen og betalingsvilkårene fastsættes af forsamlingen efter generaldirektørens forslag, og efter at forsamlingen har indhentet udtalelse fra Organisationens koordinationskomite.
 • 7)a) I den overenskomst om hovedsædet, som afsluttes med det land, på hvis territorium Organisationen har sit hovedsæde, skal det bestemmes, at det pågældende land skal yde forskud, når driftskapitalen er utilstrækkelig. Størrelsen af sådanne forskud og de betingelser, på hvilke de ydes, skal i hvert enkelt tilfælde fastsættes i særlige aftaler mellem det pågældende land og Organisationen.
 • b) Det under litra a) nævnte land og Organisationen skal hver for sig ved skriftlig meddelelse have ret til at opsige forpligtelsen til at yde forskud. Opsigelsen får virkning tre år efter udløbet af det år, i hvilket den er blevet meddelt.
 • 8) I henholdt til de finansielle regulativer skal regnskaberne revideres af et eller flere af unionens lande eller af udenforstående revisorer. Disse udpeges, dersom de samtykker, af forsamlingen.

Artikel 8

 • 1) Forslag til ændring af artiklerne 5, 6, 7 samt af denne artikel kan fremsættes af ethvert af forsamlingens medlemslande eller af generaldirektøren. Generaldirektøren skal give forsamlingens medlemslande meddelelse om sådanne forslag mindst seks måneder forud for deres behandling i forsamlingen.
 • 2) Ændringer af de i stk. 1) nævnte artikler skal vedtages af forsamlingen. Ændringer kan vedtages med tre fjerdedele af de afgivne stemmer. Dog skal enhver ændring af artikel 5 og af dette stykke vedtages med fire femtedele af de afgivne stemmer.
 • 3) Enhver ændring af de i stk. 1) nævnte artikler træder i kraft en måned efter, at generaldirektøren fra tre fjerdele af de lande, som var medlemmer af forsamlingen på det tidspunkt, da denne vedtog ændringer, har modtaget skriftlig meddelelse om godkendelse vedtaget af de respektive lande i henhold til deres forfatning. Enhver således godkendt ændring af de nævnte artikler er bindende for alle lande, som er medlemmer af forsamlingen på det tidspunkt, da ændringen træder i kraft, eller som bliver medlemmer af denne på et senere tidspunkt, dog således at en ændring, som forsøger unionslandenes finansielle forpligtelser, kun skal være bindende for de lande, som har givet meddelelse om deres godkendelse af en sådan ændring.

Artikel 9

 • 1) Ethvert land inden for unionen, som har undertegnet denne akt, kan ratificere den, og hvis det ikke har undertegnet den, kan det tiltræde den.
 • 2) Ethvert land uden for unionen, der deltager i Pariserkonventionen til beskyttelse af den industrielle ejendomsret, kan tiltræde denne akt og derved blive medlem af unionen.
 • 3) Ratifikations- og tiltrædelsesinstrumenter skal deponeres hos generaldirektøren.
 • 4)a) For så vidt angår de fem første lande, som har deponeret deres ratifikations- eller tiltrædelsesinstrumenter, skal denne akt træde i kraft tre måneder efter, at det femte instrument er deponeret.
 • b) For så vidt angår ethvert andet land, skal denne akt træde i kraft tre måneder efter den dato, på hvilken generaldirektøren har givet meddelelse om dets ratifikation eller tiltrædelse, medmindre en senere dato er angivet i ratifikations- eller tiltrædelsesinstrumentet. I sidstnævnte tilfælde træder denne akt i kraft for det pågældende land på den således angivne dato.
 • 5) Ratifikation eller tiltrædelse medfører automatisk accept af alle denne akts bestemmelser samt adgang til de hermed forbundne fordele.
 • 6) Efter ikrafttrædelsen af denne akt kan et land kun tiltræde dette arrangements akt af 15. juni 1957 i forbindelse med ratifikation eller tiltrædelse af denne akt.

Artikel 10

Nærværende arrangement skal have samme forpligtende karakter og varighed som Pariserkonventionen til beskyttelse af den industrielle ejendomsret.

Artikel 11

 • 1) Dette arrangement skal underkastes periodiske revisioner med det formål at indføre ønskelige forbedringer.
 • 2) Enhver sådan revision skal behandles på en konference, som skal afholdes i et af medlemslandene mellem delegerede fra disse lande.

Artikel 12

 • 1)a) Denne akt skal i forholdet mellem de unionslande, som har ratificeret eller tiltrådt den, træde i stedet for akten af 15. juni 1957.
 • b) Ethvert unionsland, som har ratificeret eller tiltrådt denne akt, skal dog i forhold til de unionslande, som ikke har ratificeret eller tiltrådt den, være bundet af akten af 15. juni 1957.
 • 2) Lande uden for unionen, som tiltræder denne akt, skal anvende den over for ethvert unionsland, der ikke har tiltrådt den. Sådanne lande skal anerkende, at det pågældende unionsland i sit forhold over for dem anvender bestemmelserne i akten af 15. juni 1957.

Artikel 13

 • 1) Ethvert land kan opsige denne akt ved meddelelse til generaldirektøren. En sådan opsigelse omfatter også opsigelse af nærværende arrangements akt af 15. juni 1957 og berører kun det land, som giver den, idet arrangementet forbliver i fuld kraft og med fuld virkning, for så vidt angår de andre lande inden for unionen.
 • 2) Opsigelsen træder i kraft et år efter den dag, på hvilken generaldirektøren har modtaget meddelelsen.
 • 3) Retten til opsigelse, som bestemt i denne artikel, må ikke udøves af noget land før udløbet af fem år fra den dato, på hvilken det er blevet medlem af unionen.

Artikel 14

Bestemmelserne i artikel 24 i Pariserkonventionen finder også anvendelse på nærværende arrangement.

Artikel 15

 • 1)a) Denne akt skal undertegnes i eet eksemplar på fransk og skal deponeres hos Sveriges regering.
 • b) Officielle tekster skal efter samråd med de interesserede regeringer udarbejdes af generaldirektøren på sådanne andre sprog, som forsamlingen måtte bestemme.
 • 2) Denne akt skal stå åben for undertegnelse i Stockholm indtil den 13. januar 1968.
 • 3) Generaldirektøren skal fremsende to. af Sveriges regering bekræftede, kopier af denne akts undertegnede tekst til regeringerne i alle unionens lande og til regeringen i ethvert andet land, som måtte fremsætte begæring herom.
 • 4) Generaldirektøren skal indregistrere denne akt i De forenede Nationers sekretariat.
 • 5) Generaldirektøren skal give regeringerne i alle unionens lande meddelelse om undertegnelser, deponeringer af ratifikations- eller tiltrædelsesinstrumenter, ikrafttræden af enhver af denne akts bestemmelser og meddelelser om opsigelse.

Artikel 16

 • 1) Indtil den første generaldirektør overtager sit embede, skal henvisninger i denne akt til Organisationens internationale bureau eller til generaldirektøren anses som henvisninger til henholdsvis det ved Pariserkonventionen til beskyttelse af denne industrielle ejendomsret oprettede unionsbureau eller til dettes direktør.
 • 2) Unionslande, som ikke har ratificeret eller tiltrådt denne akt, kan, hvis de ønsker det, i fem år efter ikrafttrædelsen af den konvention, ifølge hvilken Organisationen er oprettet, udøve de rettigheder, der omtales i artiklerne 5 til 8 i denne akt, som om de var forpligtet i henhold til disse artikler. Ethvert land, der ønsker at udøve sådanne rettigheder, skal give skriftlig meddelelse herom til generaldirektøren. Denne meddelelse får virkning fra dagen for dens modtagelse. Sådanne lande skal anses som medlemmer af forsamlingen indtil udløbet af den nævnte periode.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede behørigt befuldmægtigede underskrevet denne akt.

UDFÆRDIGET i Stockholm den 14. juli 1967.

For Liechtenstein:

For Marokko:

H'ssaine

For Monaco:

J. M. Notari

For Nederlandene:

Gerbrandy

W. G. Belinfante

Fir Norge:

Jens Evensen

B. Stuevold Lassen

Under forbehold af ratifikation

For Polen:

M. Kajzer

Under forbehold af ratifikation

For Portugal:

Adriano de Carvalho

Jose de Oliveira Ascensao

Ruy Alvaro Costa de Morais Serrao

For Tjekkoslovakiet:

For Tunesien:

For Forbundsrepublikken Tyskland:

Kurt Haertel

For Ungarn:

Esztergalyos

12. januar 1968

Under forbehold af ratifikation

Aftalen trådte i medfør af artikel 9, stk. 4)a) i kraft den 18. marts 1970 mellem følgende lande:

 

 Irland            Sverige 

 Israel            Den tyske demokratiske Republik (* 1) 

 Storbritannien        Ungarn. 

Danmarks ratifikationsinstrument deponeredes den 26. januar 1970 hos generaldirektøren for Det internationale Bureau til beskyttelse af intellektuel ejendomsret (BIRPI) i Geneve, og aftalen er for Danmarks vedkommende i medfør af artikel 9, stk. 4)b) trådt i kraft den 4. maj 1970.

Aftalens bestemmelser har indtil videre ikke virkning for Færøerne.

Udenrigsministeriet, den 17. august 1970.

Poul Hartling.

Officielle noter

(* 1) Ikke anerkendt af Danmark.

(* 2) Andre landes tiltrædelse:

T BEK nr 121 af 10/12/1992