Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af Locarno-arrangement af 8. oktober 1968 vedrørende oprettelse af en international klassifikation af industrielle mønstre og modeller. (* 2)


Ved kgl. resolution af 23. december 1970 har Danmark ratificeret Locarno-arrangementet af 8. oktober 1968 vedrørende oprettelse af en international klassifikation af industrielle mønstre og modeller, der har følgende ordlyd:

Oversættelse.

Locarno-arrangement af 8. oktober 1968 vedrørende oprettelse af en international klassifikation af industrielle mønstre og modeller

Artikel 1.

Oprettelse af en særlig union; vedtagelse af en international klassifikation

 • 1) De lande, på hvilke dette arrangement finder anvendelse, danner en særlig union.
 • 2) De anvender samme klassifikation af industrielle mønstre og modeller (i det følgende kaldet »den internationale klassifikation«).
 • 3) Den internationale klassifikation består af:
 • i) en fortegnelse over klasser og underklasser;
 • ii) en alfabetisk fortegnelse over varer, der kan fremtræde som industrielle mønstre, med angivelse af de klasser og underklasser, hvortil varerne henføres;
 • iii) vejledende bemærkninger.
 • 4) Fortegnelsen over klasser og underklasser, der findes optaget som bilag til dette arrangement, kan ændres og suppleres af den i medfør af artikel 3 nedsatte komite af eksperter (i det følgende kaldet »ekspertkomiteen«).
 • 5) Den alfabetiske varefortegnelse og de vejledende bemærkninger skal godkendes af ekspertkomiteen efter den i artikel 3 foreskrevne fremgangsmåde.
 • 6) Den internationale klassifikation kan ændres og suppleres af ekspertkomiteen efter den i artikel 3 foreskrevne fremgangsmåde.
 • 7)a) Den internationale klassifikation skal affattes på engelsk og fransk.
 • b) Officielle oversættelser af den internationale klassifikation til sådanne andre sprog, som forsamlingen, der omhandles i artikel 5, måtte bestemme, kan foretages efter samråd med de interesserede regeringer og Det internationale Bureau for industriel ejendomsret (i det følgende kaldet »Det internationale Bureau«), omhandlet i konventionen, der opretter Verdensorganisationen for industriel ejendomsret (i det følgende kaldet »Organisationen«).

Artikel 2.

Den internationale klassifikations anvendelse og juridiske virkning

 • 1) Med forbehold af de forpligtelser, som følger af dette arrangement, skal den internationale klassifikation udelukkende have administrativ karakter. Dog kan hvert medlemsland tillægge den sådan juridisk virkning, som det finder hensigtsmæssigt. Særlig skal den internationale klassifikation ikke binde unionens medlemslande med hensyn til karakteren og omfanget af den beskyttelse, som de pågældende lande yder et mønster.
 • 2) Ethvert medlemsland forbeholder sig ret til at anvende den internationale klassifikation som hovedsystem eller som hjælpesystem.
 • 3) Myndighederne i medlemslandene skal i officielle dokumenter vedrørende anmeldelse og registrering af mønstre og - hvis mønstrene bekendtgøres officielt - også i de pågældende publikationer angive numrene på de klasser og underklasser i den internationale klassifikation, hvortil de varer, der viser mønstrene, henhører.
 • 4) Ved valget af de betegnelser, der optages i den alfabetiske klassefortegnelse, skal ekspertkomiteen udvise rimelig omhu for at undgå brug af betegnelser, hvortil eneret kan haves. Optagelsen af et ord i det alfabetiske indeks er dog ikke en tilkendegivelse fra ekspertkomiteens side om, hvorvidt betegnelsen er genstand for nogen eneret eller ikke.

Artikel 3.

Ekspertkomiteen

 • 1) En ekspertkomite overdrages de hverv, der omhandles i artiklerne 1.4), 1.5) og 1.6). Ethvert medlemsland skal være repræsenteret i ekspertkomiteen, som skal organiseres efter den forretningsorden, der vedtages ved simpel majoritet af de i komiteen repræsenterede lande.
 • 2) Ekspertkomiteen skal godkende den alfabetiske fortegnelse og de vejledende bemærkninger ved simpel majoritet af unionslandene.
 • 3) Forslag om ændringer eller tilføjelser til den internationale klassifikation kan fremsættes skriftligt af myndighederne i unionslandene eller af Det internationale Bureau. Forslag fra en myndighed skal af denne tilstilles Det internationale Bureau. Forslag fra myndigheder og fra Det internationale Bureau skal af dette videresendes til medlemmerne af ekspertkomiteen senest to måneder før det komitemøde, på hvilket forslagene skal behandles.
 • 4) Ekspertkomiteens beslutninger og godkendelse af ændringer og tilføjelser til den internationale klassifikation skal ske ved simpel majoritet af unionslandene. Hvis sådanne beslutninger medfører oprettelse af en ny klasse eller overførsel af varer fra een klasse til en anden, kræves dog enstemmighed.
 • 5) Eksperterne er berettiget til at stemme skriftligt.
 • 6) Hvis et land ikke har udpeget nogen til at repræsentere dette på et ekspertmøde, eller hvis den udpegede ekspert ikke har afgivet sin stemme under mødet eller inden for en frist, der er foreskrevet i forretningsordenen, vil det blive betragtet, som om det pågældende land har godkendt komiteens beslutning.

Artikel 4.

Meddelelser og bekendtgørelser vedrørende klassifikationen og ændringer og tilføjelser hertil

 • 1) Den alfabetiske varefortegnelse og de vejledende bemærkninger, der er vedtaget af ekspertkomiteen, såvel som enhver ændring eller tilføjelse til den internationale klassifikation, vedtaget af komiteen, skal af Det internationale Bureau tilstilles medlemslandenes myndigheder. Ekspertkomiteens beslutninger træder i kraft ved meddelelsens modtagelse. Hvis sådanne afgørelser medfører oprettelse af en ny klasse eller overførsel fra een klasse til en anden, træder de først i kraft efter et tidsrum af seks måneder regnet fra dagen for meddelelsens afsendelse.
 • 2) Det internationale Bureau skal som depositar for den internationale klassifikation heri indføre de ikrafttrådte ændringer og tilføjelser. Disse ændringer og tilføjelser skal bekendtgøres i de tidsskrifter som forsamlingen bestemmer.

Artikel 5.

 • 1) a) Unionen har en forsamling bestående af unionslandene.
 • b) Hvert lands regering repræsenteres af een delegeret, som kan bistås af suppleanter, rådgivere og eksperter.
 • c) Hver delegations udgifter afholdes af den regering, som har udpeget den.
 • 2) a) Under forbehold af bestemmelserne i artikel 3 skal forsamlingen:
 • i) behandle alle sager vedrørende unionens opretholdelse og udvikling samt gennemførelse af dette arrangement;
 • ii) give Det internationale Bureau direktiver vedrørende forberedelsen af revisionskonferencer;
 • iii) gennemgå og godkende beretninger fra Organisationens generaldirektør (i det følgende kaldet »generaldirektøren«) og hans virksomhed vedrørende unionen og give ham alle nødvendige direktiver angående forhold inden for unionens kompetence;
 • iv) bestemme unionens program og vedtage dens treårige budget samt godkende dens afsluttende regnskab;
 • v) fastsætte unionens finansielle regulativer;
 • vi) træffe afgørelser vedrørende officielle oversættelser af den internationale klassifikation til andre sprog end engelsk og fransk;
 • vii) nedsætte, ved siden af den i artikel 3 nævnte ekspertkomite, sådanne yderligere ekspertudvalg og arbejdsgrupper, som måtte være nødvendige for unionens arbejde;
 • viii) bestemme, hvilke lande blandt dem, der ikke er medlemmer af unionen, og hvilke medlemsstatslige og internationale ikke-statslige organisationer, der kan få adgang til dens møder som observatører;
 • ix) vedtage ændringer i artiklerne 5 til 8;
 • x) træffe enhver anden hensigtsmæssig foranstaltning til fremme af unionens formål;
 • xi) varetage sådanne andre opgaver, som naturligt henhører under dette arrangement.
 • b) Med hensyn til spørgsmål, som også er af interesse for andre unioner under Organisationens administration, træffer forsamlingen sine afgørelser efter at have indhentet udtalelse fra koordinationskomiteen.
 • 3) a) Hvert land, som er medlem af forsamlingen, har een stemme.
 • b) Forsamlingen er beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemslande er repræsenteret.
 • c) Uanset bestemmelserne under litra b) kan forsamlingen træffe beslutninger, hvis antallet af repræsenterede lande i et møde er mindre end halvdelen, men udgør mindst en tredjedel af dens medlemslande. Med undtagelse af beslutninger vedrørende dens egen procedure træder sådanne beslutninger dog kun i kraft, hvis følgende betingelser er opfyldt: Det internationale Bureau skal sende meddelelse om sådanne beslutninger til de lande, som er medlemmer af forsamlingen, men ikke var repræsenteret, og skal opfordre disse til inden for et tidsrum af tre måneder fra datoen for meddelelsen skriftligt at tilkendegive deres stemme eller meddele, at de afstår fra at stemme. Hvis de lande, der herefter har tilkendegivet deres stemme eller har meddelt, at de afstår fra at stemme, ved udløbet af dette tidsrum mår op på det antal, som manglede, for at selve mødet kunne være beslutningsdygtigt, skal sådanne beslutninger træde i kraft under forudsætning af, at der stadig er det fornødne flertal for beslutningen.
 • d) Med forbehold af bestemmelserne i artikel 8.2) træffer forsamlingen sine beslutninger med et flertal på to tredjedele af de afgivne stemmer.
 • c) Afståelser fra at stemme betragtes ikke som stemmer.
 • f) En delegeret kan kun repræsentere eet land og kan kun stemme i dettes navn.
 • 4) a) Forsamlingen afholder ordinært møde een gang hvert tredje kalenderår efter generaldirektørens indkaldelse og - hvis ikke særlige omstændigheder foreligger - i samme periode og på samme sted som Organisationens generalforsamling.
 • b) Forsamlingen afholder ekstraordinært møde efter generaldirektørens indkaldelse på begæring af en fjerdedel af forsamlingens medlemslande.
 • c) Generaldirektøren udarbejder dagsordenen for møderne.
 • 5) Forsamlingen fastsætter selv sin forretningsorden.

Artikel 6.

Det internationale Bureau

 • 1) a) De administrative opgaver vedrørende unionen udføres af Det internationale Bureau.
 • b) Det internationale Bureau skal først og fremmest forberede møderne og være sekretariat for forsamlingen, ekspertkomiteen og alle de øvrige ekspertudvalg og arbejdsgrupper, som forsamlingen eller ekspertkomiteen måtte nedsætte.
 • c) Generaldirektøren er unionens højeste embedsmand og repræsenterer unionen.
 • 2) Generaldirektøren og medarbejdere udpeget af ham deltager uden stemmeret i alle møder i forsamlingen, ekspertkomiteen og alle andre ekspertudvalg eller arbejdsgrupper, som forsamlingen eller ekspertkomiteen måtte nedsætte. Generaldirektøren eller en af ham udpeget medarbejder er i medfør af sin stilling disse organers sekretær.
 • 3) a) I overensstemmelse med forsamlingens direktiver forbereder Det internationale Bureau konferencerne vedrørende revision af arrangementets bestemmelser, bortset fra artiklerne 5 til 8.
 • b) Det internationale Bureau kan rådføre sig med mellemstatslige og internationale ikke-statslige organisationer angående forberedelser til revisionskonferencer.
 • c) Generaldirektøren og personer udpeget af ham deltager uden stemmeret i drøftelserne på sådanne konferencer.
 • 4) Det internationale Bureau skal varetage enhver anden opgave, som måtte blive det tildelt.

Artikel 7.

Finanser

 • 1) a) Unionen skal have et budget.
 • b) Unionens budget omfatter unionens egne indtægter og udgifter, dens bidrag til unionernes fælles udgiftsbudget samt det beløb, der eventuelt stilles til rådighed for Organisationens konferences budget.
 • c) Udgifter, der ikke udelukkende kan tilskrives unionen, men tillige een eller flere andre unioner under Organisationens administration, anses som unionernes fælles udgifter. Unionens andel i sådanne fælles udgifter afhænger af den interesse, unionen har i dem.
 • 2) Unionens budget fastsættes med behørig hensyntagen til behovet for koordinering med budgetterne for de andre unioner under Organisationens administration.
 • 3) Unionens budget finansieres af følgende midler:
 • i) bidrag fra unionslandene;
 • ii) gebyrer og afgifter, som skal erlægges for Det internationale Bureaus tjenester i forbindelse med unionen;
 • iii) salg af eller royalties for Det internationale Bureaus publikationer i forbindelse med unionen;
 • iv) gaver, testamentariske ydelser og anden økonomisk støtte;
 • v) leje-, rente- og andre forskellige indtægter.
 • 4) a) Hvert unionsland skal med henblik på fastsættelsen af dets bidrag i henhold til stk. 3) i) tilhøre den klasse, hvortil det er henført, for så vidt angår Pariserunionen til beskyttelse af den industrielle ejendomsret, og betale sine årlige bidrag på grundlag af det antal enheder, der er fastsat for denne klasse i nævnte union.
 • b) Hvert lands årlige bidrag skal udgøre et beløb, der står i samme forhold til det samlede beløb, hvormed alle lande bidrager til unionens årlige budget, som forholdet mellem dets enheder og det samlede antal af alle de bidragende landes enheder.
 • c) Bidrag forfalder den 1. januar hvert år.
 • d) Et land, som er i restance med betalingen af sit bidrag har ingen stemmeret i noget af unionens organer, hvis restancebeløbet er lig med eller overstiger de bidragsbeløb, som det skylder for de forudgående to hele år. Imodlertid kan ethvert af unionens organer tillade det pågældendeland fortsat at udøve sin stemmeret i dette organ, hvis - og så længe det godtgøres at - den forsinkede betaling skyldes exceptionelle og uundgåelige omstændigheder.
 • e) Hvis budgettet ikke er vedtaget, før en ny regnskabsperiode begynder, skal det i overensstemmelse med de finansielle regulativer ligge på samme niveau som det foregående års budget.
 • 5) Størrelsen af de gebyrer og afgifter, som skal erlægges for Det internationale Bureaus tjenester i forbindelse med unionen, skal fastsættes af generaldirektøren og af denne meddeles til forsamlingen.
 • 6) a) Unionen skal have en driftskapital, som tilvejebringes ved en engangsindbetaling fra hvert unionsland. Hvis driftskapitalen bliver utilstrækkelig, skal en forhøjelse besluttes af forsamlingen.
 • b) Størrelsen af hvert lands engangsindbetaling til driftskapitalen eller dets andel i forhøjelser af dennes skal udgøre en forholdsmæssig andel af det pågældende lands bidrag for det år, da driftskapitalen blev tilvejebragt eller forhøjelsen besluttet.
 • c) Andelen og betalingsvilkårene fastsættes af forsamlingen efter generaldirektørens forslag, og efter af forsamlingen har indhentet udtalelse fra Organisationens koordinationskomite.
 • 7) a) I den overenskomst om hovedsædet, som afsluttes med det land, på hvis territorium Organisationen har sit hovedsæde, skal det bestemmes, at det pågældende land skal yde forskud, når driftskapitalen er utilstrækkelig. Størrelsen af sådanne forskud og de betingelser, på hvilke de ydes, skal i hvert enkelt tilfælde fastsættes i særlige aftaler mellem det pågældende land og Organisationen.
 • b) Det under litra a) nævnte land og Organisationen skal hver for sig ved skriftlig meddelelse have ret til at opsige forpligtelsen til at yde forskud. Opsigelsen får virkning tre år efter udløbet af det år, i hvilket den er blevet meddelt.
 • 8) I henhold til de finansielle regulativer skal regnskaberne revideres af et eller flere af unionens lande eller af udenforstående revisorer. Disse udpeges, dersom de samtykker, af forsamlingen.

Artikel 8.

Ændring af artiklerne 5 til 8.

 • 1) Forslag til ændring af artiklerne 5, 6, 7 samt af denne artikel kan fremsættes af ethvert af unionens medlemslande eller af generaldirektøren. Generaldirektøren skal give medlemslandene meddelelse om sådanne forslag mindst seks måneder forud for deres behandling i forsamlingen.
 • 2) Ændringer af de i stk. 1) nævnte artikler skal vedtages af forsamlingen. Ændringer kan vedtages med tre fjerdedele af de afgivne stemmer; dog skal enhver ændring af artikel 5 og af dette stykke vedtages med fire femtedele af de afgivne stemmer.
 • 3) Enhver ændring af de i stk. 1) nævnte artikler træder i kraft en måned efter, at generaldirektøren fra tre fjerdedele af de lande, som var medlemmer af unionen på det tidspunkt, da ændringen blev vedtaget, har modtaget skriftlig meddelelse om godkendelse vedtaget af de respektive lande i henhold til deres forfatning. Enhver således godkendt ændring af de nævnte artikler er bindende for alle lande, som er medlemmer af unionen på det tidspunkt, da ændringen træder i kraft, eller som bliver medlemmer af denne på et senere tidspunkt dog således at en ændring, som forøger unionslandenes finansielle forpligtelser, kun skal være bindende for de lande, som har givet meddelelse om deres godkendelse af en sådan ændring.

Artikel 9.

Ratifikation tiltrædelse og ikrafttræden

 • 1) Ethvert land, der er medlem af Pariserkonventionen til beskyttelse af en industrielle ejendomsret, og som har undertegnet dette arrangement, kan ratificere det, og hvis det ikke har undertegnet det, kan det tiltræde det.
 • 2) Ratifikations- og tiltrædelsesinstrumenter skal deponeres hos generaldirektøren.
 • 3) a) For så vidt angår de fem første lande, som har deponeret deres retifikations- eller tiltrædelsesinstrument, skal dette arrangement træde i kraft, tre måneder efter at det femte sådanne instrument er deponeret.
 • b) For så vidt angår ethvert andet land, skal dette arrangement træde i kraft tre måneder efter den dato, på hvilken generaldirektøren har givet meddelelse om dets ratifikation eller tiltrædelse, medmindre en senere dato er angivet i ratifikations- eller tiltrædelsesinstrumentet. I sidstnævnte tilfælde træder arrangementet i kraft for det pågældende land på den således angivne dato.
 • 4) Ratifikation eller tiltrædelse medfører automatisk accept af alle arrangementets bestemmelser samt adgang til de hermed forbundne fordele.

Artikel 10.

Arrangementets forpligtende karakter og varighed.

Dette arrangement skal have samme forpligtende karakter og varighed som Pariserkonventionen til beskyttelse af den industrielle ejendomsret.

Artikel 11.

Revision af artiklerne 1 til 4 og 9 til 15

 • 1) Artiklerne 1 til 4 og 9 til 15 i dette arrangement kan underkastes revision med det formål at indføre ønskelige forbedringer.
 • 2) Enhver sådan revision skal behandles på en konference, som afholdes mellem delegerede fra unionens lande.

Artikel 12.

Opsigelse

 • 1) Ethvert medlemsland kan opsige dette arrangement ved skriftlig meddelelse til generaldirektøren. En sådan opsigelse har kun virkning for det opsigende land, medens arrangementet forbliver i kraft mellem unionens øvrige medlemslande.
 • 2) Opsigelsen træder i kraft et år efter den dato, på hvilken generaldirektøren modtager opsigelsen.
 • 3) Retten til opsigelse, omhandlet i denne artikel, kan ikke finde anvendelse, før der er gået fem år regnet fra den dag, på hvilken det pågældende land er optaget som medlem af unionen.

Artikel 13.

Området

Bestemmelsen i artikel 24 i pariserkonventionen til beskyttelse af den industrielle ejendomsret finder anvendelse på dette arrangement.

Artikel 14.

Underskrift, sprog og meddelelser

 • 1) a) Dette arrangement skal underskrives i eet eksemplar på engelsk og fransk, idet begge tekster har samme gyldighed, og skal deponeres hos den schweiziske regering.
 • b) Dette arrangement skal stå åbent for undertegnelse i Bern indtil den 30. juni 1969.
 • 2) Officielle tekster skal - efter samråd med de interesserede regeringer - udarbejdes af generaldirektøren på sådanne andre sprog, som forsamlingen måtte bestemme.
 • 3) Generaldirektøren skal fremsende to af den schweiziske regering bekræftede kopier af dette arrangements underskrevne tekst til regeringerne i de lande, der har underskrevet det, og til regeringen i ethvert andet land, som måtte fremsætte begæring herom.
 • 4) Generaldirektøren skal registrere dette arrangement i De forenede Nationers sekretariat.
 • 5) Generaldirektøren skal give regeringerne i alle unionslandene meddelelse om datoen, på hvilken arrangementet træder i kraft, om undertegnelser, deponeringer af ratifikations- eller tiltrædelsesinstrumenter, om godkendelse af ændringer til arrangementet og om datoen, på hvilken sådanne ændringer træder i kraft, samt om meddelelser om opsigelse.

Artikel 15.

Overgangsbestemmelser

Indtil den første generaldirektør overtager sit embede, skal henvisninger i dette arrangement til Organisationens internationale Bureau eller til generaldirektøren anses som henvisninger til henholdsvis Det internationale Bureau til beskyttelse af industriel ejendomsret (BIRPI) eller til dettes direktør.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede behørigt befuldmægtigede undertegnet dette arrangement.

UDFÆRDIGET i Locarno den 8. oktober 1968.

(Underskrifter.)

TILLÆG

Fortegnelse over klasser og underklasser i den internationale klassifikation

Klasse 1 - Næringsmidler, herunder diætetiske næringsmidler.

 • 01) Bageriprodukter, biskuit, kager, makaroni o.lign.
 • 02) Chokolade, konfekture, is.
 • 03) Ost, smør og andre mejeriprodukter og erstatninger herfor.
 • 04) Slagteri- og charcuterivarer.
 • 05) Næringsmidler til dyr.
 • 99) Diverse.

Klasse 2 - Beklædningsgenstande, herunder fodtøj.

 • 01) Beklædningsgenstande (ikke indeholdt i andre underklasser).
 • 02) Underbeklædning, lingeri, korsetter, busteholdere.
 • 03) Hovedbeklædningsgenstande.
 • 04) Fodtøj (herunder støvler, sko og tøfler).
 • 05) Sokker og strømper.
 • 06) Slips, halstørklæder og andre tørklæder.
 • 07) Handsker.
 • 08) Syartikler og besætningsartikler til beklædning.
 • 99) Diverse.

Klasse 3 - Varer til rejsebrug og til personlig brug (ikke indeholdt i andre klasser).

 • 01) Kufferter, håndkufferter og dokumentmapper.
 • 02) Håndtasker, tegnebøger, punge, etuier.
 • 03) Paraplyer, spadserestokke.
 • 04) Vifter.
 • 99) Diverse.

Klasse 4 - Børstenbindervarer.

 • 01) Børster til rengøringsformål og koste.
 • 02) Toilet- og klædebørster.
 • 03) Børster til industrielle formål.
 • 04) Malerpensler.
 • 99) Diverse.

Klasse 5 - Tekstilmetervarer og andre folier eller ark af kunstige eller naturlige materialer, læder.

 • 01) Garn og tråd.
 • 02) Tekstilstoffer (vævede, strikkede eller fremstillet på anden måde).
 • 03) Folier eller ark af kunstige eller naturlige materialer.
 • 04) Filt.
 • 05) Væg- og gulvbeklædningsmateriale (tapet, linoleum etc.)
 • 06) Kniplinger.
 • 07) Broderier.
 • 08) Bånd, lidser og andre possementmagervarer.
 • 09) Læder og erstatninger herfor.
 • 99) Diverse.

Klasse 6 - Møbler og andre boligudstyrsartikler.

 • 01) Møbler.
 • 02) Madrasser og puder.
 • 03) Gardiner (færdigsyede).
 • 04) Gulvtæpper.
 • 05) Måtter og gulvløbere.
 • 06) Spejle og rammer.
 • 07) Bøjler til beklædningsgenstande.
 • 08) Sengetæpper og plaider.
 • 09) Husholdningslinned og dækketøj.
 • 99) Diverse.

Klasse 7 - Husholdningsartikler (ikke indeholdt i andre klasser).

 • 01) Porcelæn og glasvarer til husholdningsbrug.
 • 02) Redskaber og beholdere til køkkenbrug.
 • 03) Knive, gafler og skeer.
 • 04) Komfurer, brødristere etc.
 • 05) Hakke-, male- og blanderedskaber.
 • 06) Strygejern og redskaber til vask, rensning og tørring.
 • 99) Diverse.

Klasse 8 - Værktøj og isenkramvarer.

 • 01) Værktøj og redskaber til landbrug, skovbrug og havebrug.
 • 02) Andet værktøj og andre redskaber.
 • 03) Låse og beslagvarer.
 • 4) Søm, skruer, møtrikker, bolte o.lign.
 • 99) Diverse.

Klasse 9 - Emballage og beholdere.

 • 01) Flasker, flakoner, kolber, glasballoner og krukker.
 • 02) Lukker og lukkematerialer.
 • 03) Tromler og tønder (fade).
 • 04) Æsker og kasser.
 • 05) Store og små kurve.
 • 06) Sække, poser, omslag, tuber og kapsler.
 • 07) Konservesdåser.
 • 08) Reb, snore og andet bindemateriale.
 • 99) Diverse.

Klasse 10 - Urmagerartikler og måleinstrumenter.

 • 01) Stueure
 • 02) Lomme- og armbåndsure.
 • 03) Vækkeure.
 • 04) Andre ure.
 • 05) Andre kronometriske instrumenter.
 • 06) Urskiver, visere og alle andre dele af ure og af andre kronometriske instrumenter.
 • 07) Geodætiske, nautiske, akustiske og meteorologiske artikler.
 • 08) Instrumenter til måling af fysiske størrelser, såsom længde tryk etc.
 • 09) Instrumenter til måling af temperatur.
 • 10) Instrumenter til måling af elektriske størrelser (voltmetre o.lign.).
 • 11) Afprøvningsinstrumenter.
 • 99) Diverse.

Klasse 11 - Udsmykningsartikler.

 • 01) Smykker og juvelervarer.
 • 02) Nips, bord-, kamin- og vægudsmykning, herunder blomstervaser.
 • 03) Medaljer og emblemer.
 • 04) Kunstige blomster, frugter og planter.
 • 05) Festudsmykning.
 • 99) Diverse.

Klasse 12 - Befordringsmidler.

 • 01) Køretøjer, der trækkes af dyr.
 • 02) Trækvogne, blokvogne og trillebøre.
 • 03) Lokomotiver og kørende materiel til jernbaner og alle andre skinnekøretøjer.
 • 04) Svævebaner og tovbaner.
 • 05) Elevatorer og hejseapparater.
 • 06) Skibe og både.
 • 07) Luftfarts- og Rumfartsfartøjer
 • 08) Personbiler og busser.
 • 09) Lastbiler og traktorer.
 • 10) Påhængsvogne, herunder campingvogne.
 • 11) Motorcykler, scootere og cykler.
 • 12) Barnevogne og sygevogne.
 • 13) Specialkøretøjer.
 • 14) Dæk, slanger og andet udstyr eller tilbehør til køretøjer (ikke indeholdt i andre klasser).
 • 99) Diverse.

Klasse 13 - udstyr til produktion, distribution og transformation af elektricitet.

 • 01) Generatorer og motorer.
 • 02) Transformatorer, ensrettere, batterier og akkumulatorer.
 • 03) Udstyr til distribution og kontrol af elektrisk kraft (ledere, afbrydere, fordelingsanlæg o.lign.).
 • 99) Diverse.

Klasse 14 - Elektrisk og elektronisk udstyr.

 • 01) Apparater til optagelse og gengivelse af lyd og billeder.
 • 02) Apparater til optagelse, gengivelse og behandling af data.
 • 03) Kommunikationsudstyr (telegraf, telefon, fjernskriver, fjernsyn og radio).
 • 04) Forstærkere.
 • 99) Diverse.

Klasse 15 - Maskiner til brug i industrien og i husholdningen.

 • 01) Ikke-elektriske motorer.
 • 02) Pumper og kompressorer.
 • 03) Landbrugsmaskiner.
 • 04) Maskiner til bygning og konstruktion.
 • 05) Maskiner til industriel brug (ikke indeholdt i andre klasser).
 • 06) Vaske- og rengøringsmaskiner til industriel brug.
 • 07) Vaske- og rengøringsmaskiner til husholdningsbrug.
 • 08) Symaskiner, strikke- og broderemaskiner til industriel brug.
 • 09) Symaskiner, strikke- og broderemaskiner til brug i husholdningen.
 • 10) Køleanlæg og -maskiner til industriel brug.
 • 11) Køleanlæg og -maskiner til brug i husholdningen.
 • 12) Maskiner til brug ved tilberedning af mad.
 • 99) Diverse.

Klasse 16 - Fotografiske, kinematografiske og optiske artikler.

 • 01) Fotografiapparater.
 • 02) Filmkameraer.
 • 03) Projektionsapparater (til lysbilleder).
 • 04) projektionsapparater (til films).
 • 05) Fotografiske kopieringsapparater og forstørrelsesapparater.
 • 06) Fremkalderudstyr.
 • 07) Tilbehør til fotografiske apparater.
 • 08) Optiske artikler såsom briller, mikroskoper etc.
 • 99) Diverse.

Klasse 17 - Musikinstrumenter.

 • 01) Klaviaturinstrumenter (herunder elektroniske og andre orgler).
 • 02) Blæseinstrumenter (herunder harmonikaer).
 • 03) Strengeinstrumenter.
 • 04) Slagtøj.
 • 05) Mekaniske instrumenter.
 • 99) Diverse.

Klasse 18 - Trykkeri- og kontormaskiner.

 • 01) Skrivemaskiner og regnemaskiner (med undtagelse af elektroniske maskiner).
 • 02) Maskiner til bogtryk.
 • 03) Trykkemaskiner til andre processer end bogtryk (undtagen fotokopieringsmaskiner).
 • 04) Bogstavtyper og andre tryktyper.
 • 05) Beskæremaskiner.
 • 99) Diverse.

Klasse 19 - papirhandlervarer, kontorartikler, materiale til brug for kunstnere og til undervisning.

 • 01) Brevpapir og kuverter.
 • 02) Kontorartikler.
 • 03) Kalendere.
 • 04) Bogbind.
 • 05) Illustrerede kort og andre tryksager.
 • 06) Redskaber og instrumenter til håndskrivning.
 • 07) Materiel og redskaber til maling (undtagen pensler), til billedhuggerkunst, gravørkunst og til anden kunstnerisk teknik.
 • 08) Undervisningsmateriel.
 • 99) Diverse.

Klasse 20 - udstyr til salg og reklame.

 • 01) Salgsautomater.
 • 02) Udstillings- og salgsmateriel.
 • 03) Skilte og annoncemateriel.
 • 99) Diverse.

Klasse 21 - Varer til spil, leg og sport.

 • 01) Spil.
 • 02) Legetøj.
 • 03) Apparater og udstyr til gymnastik og sport.
 • 04) Artikler til forlystelse og underholdning.
 • 05) Telte.
 • 99) Diverse.

Klasse 22 - Våben og tilbehør til jagt, fiskeri og udryddelse af skadedyr.

 • 01) Blankvåben.
 • 02) Skydevåben.
 • 03) Ammunition, lunter og projektiler.
 • 04) Jagtudstyr (med undtagelse af våben).
 • 05) Fiskestænger.
 • 06) Hjul til fiskestænger.
 • 07) Fiskekroge.
 • 08) Andet tilbehør til fiskeri.
 • 09) Fælder og artikler til udryddelse af skadedyr.
 • 99) Diverse.

Klasse 23 - Sanitets-, opvarmnings-, ventilations- og luftkonditioneringsudstyr.

 • 01) Udstyr til distribution af væsker og luftarter (herunder haner og rør).
 • 02) Sanitetsindretninger og -udstyr (badekar, brusere, håndvaske, toiletter, sanitetselementer etc.).
 • 03) Opvarmningsudstyr.
 • 04) Ventilation og luftkonditioneringsudstyr.
 • 05) Fast brændsel.
 • 99) Diverse.

Klasse 24 - Medicinal- og laboratorieudstyr.

 • 01) Udstyr til patienters transport og bekvemmelighed.
 • 02) Hospitals- og laboratorieudstyr (til diagnoser, analyser, operationer, behandlinger, øjenundersøgelser).
 • 03) Medicinske, kirurgiske og odontologiske instrumenter.
 • 04) Proteser.
 • 05) Materialer til forbinding og til sygepleje.
 • 99) Diverse.

Klasse 25 - Bygninger og byggeelementer.

01)Byggematerialer og -elementer, såsom mursten, bjælker, tegl, skifer, plader etc.

 • 02) Vinduer, døre, skodder etc.
 • 03) Profiljern og -lister o.lign.
 • 04) Huse, garager og alle andre bygninger.
 • 05) Elementer til bygningsingeniørarbejder.
 • 99) Diverse.

Klasse 26 - Belysningsapparatur.

 • 01) Lyskilder (elektriske eller ikke-elektriske), såsom pærer, lysrør og -plader.
 • 02) Lamper, standerlamper, lysekroner, væg- og loftsbelysningsarmatur.
 • 03) belysningsarmatur til offentlig brug (udendørs lamper, scenebelysning, projektører).
 • 04) Lommelygter og håndlamper og andre transportable lygter.
 • 05) Lys og lysestager.
 • 06) Lampeskærme.
 • 99) Diverse.

Klasse 27 - Tobak og artikler for rygere.

 • 01) Tobak, cigarer og cigaretter.
 • 02) Piber, cigar- og cigaretrør.
 • 03) Askebægre.
 • 04) Tændstikker.
 • 05) Fyrtøj.
 • 06) Cigar- og cigaretetuier, tobaksdåser og -punge.
 • 99) Diverse.

Klasse 28 - Farmaceutiske og kosmetiske artikler og produkter, toiletartikler.

 • 01) Farmaceutiske artikler og produkter.
 • 02) Kosmetiske artikler og produkter.
 • 03) Toiletartikler og udstyr til skønhedspleje.
 • 99) Diverse.

Klasse 29 - Sikkerheds- og redningsindretninger og -udstyr til mennesker.

 • 01) Indretninger og udstyr til bekæmpelse af og beskyttelse mod brand.
 • 02) Indretninger og udstyr til beskyttelse mod og til redning i tilfælde af ulykker til vands.
 • 03) Indretninger og udstyr til beskyttelse mod og til redning i tilfælde af ulykker i bjerge.
 • 99) Indretninger og udstyr til beskyttelse mod og til redning i andre ulykkestilfælde (på veje, i miner, i industrien o.lign.).

Klasse 30 - Pleje og behandling af dyr.01) Huse, bure og indhegninger.

 • 02) Foderbeholdere og vandbeholdere.
 • 03) Seletøj.
 • 04) Sikkerheds- og beskyttelsesindretninger og -udstyr til dyr.
 • 99) Andre artikler.

Klasse 31 - Diverse.

Alle varer ikke indeholdt i de foranstående klasser.

Resolution vedtaget af Locarno-konferencen den 7. oktober 1968

 • 1) Der nedsættes herved en midlertidig ekspertkomite ved Det internationale Bureau. Ekspertkomiteen skal bestå af en repræsentant for hvert land, der har undertegnet Locarno-arrangementet vedrørende oprettelse af en international klassifikation af industrielle mønstre og modeller.
 • 2) Den midlertidige komite skal til Det internationale Bureau afgive et udkast til den i arrangementets artikel 1.5) omhandlede alfabetiske varefortegnelse og de vejledende bemærkninger. Den skal endvidere gennemgå fortegnelsen over klasser og underklasser i bilaget til arrangementet, og skal om fornødent til Det internationale Bureau afgive forslag til ændringer i og tilføjelser til fortegnelsen.
 • 3) Den internationale Bureau skal forberede den midlertidige komite's arbejde og sammenkalde denne snarest muligt.
 • 4) Så snart arrangementet træder i kraft, skal den i medfør af arrangementets artikel 3 nedsatte ekspertkomite træffe beslutning om de i stk. 2 ovenfor omhandlede udkast.
 • 5) Rejseudgifter og dagpenge til medlemmerne af den midlertidige komite skal afholdes af de lande, de repræsenterer.

Danmarks ratifikationsinstrument deponeredes den 27. januar 1971 hos den schweiziske regering. Arrangementets bestemmelser gælder indtil videre ikke for Færøerne.

Arrangementet trådte i medfør af artikel 9 (3) (a) i kraft den 27. april 1971 for følgende lande:

 

 Danmark               Sverige 

 Irland               Tjekkoslovakiet 

 Norge                Den tyske demokratiske 

 Schweiz               Republik (* 1). 

Udenrigsministeriet, den 9. august 1971.

Poul Hartling.

Officielle noter

(* 1) Ikke anerkendt af Danmark.

Redaktionel note
 • T BEK nr 137 af 10/10/1996
 • T BEK nr 106 af 20/10/1994
 • T BEK nr 99 af 14/10/1993
 • (* 2) Andre landes tiltrædelse: BEK nr. 22 af 06/02/1992
 • BEK nr 144 af 04/12/1997
 • BEK nr 137 af 10/10/1996
 • BEK nr 106 af 20/10/1994
 • BEK nr 99 af 14/10/1993
 • BEK nr. 22 af 06/02/1992
 • (* 2) Andre landes tiltrædelse: