Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af konvention af 20. oktober 1972 om internationale søvejsregler. (* 1)


Ved kgl. resolution af 22. december 1973 har Danmark ratificeret en i London den 20. oktober 1972 udfærdiget konvention om internationale søvejsregler.

Konventionen har følgende ordlyd (den franske tekst er udeladt):

Konvention om internationale søvejsregler, 1972

Deltagerne i nærværende konvention,

SOM ØNSKER at opretholde en høj grad af sikkerhed på søen,

SOM ER OPMÆRKSOMME på nødvendigheden af at revidere og ajourføre de internationale søvejsregler, der er vedhæftet den af den internationale konference om sikkerhed for menneskeliv på søen, 1960, udfærdigede slutakt,

SOM HAR GENNEMGÅET nævnte søvejsregler, under hensyntagen til udviklingen siden de blev vedtaget,

ER ENEDES om følgende:

Artikel I

Almindelige forpligtelser

Deltagerne i nærværende konvention forpligter sig til at sætte de til konventionen knyttede regler og andre tillæg, som udgør de internationale søvejsregler, 1972, (i det efterfølgende benævnt »søvejsreglerne«) i kraft.

Artikel II

Undertegnelse, ratifikation, accept, godkendelse og tiltrædelse

1. Nærværende konvention skal være åben for undertegnelse indtil den 1. juni 1973 og skal derefter fortsat være åben for tiltrædelse.

2. Stater, som er medlemmer af De forenede Nationer eller af et af særorganerne eller af Den internationale Atomenergi-Organisation eller er deltagere i Den internationale Domstols statut, kan blive deltagere i denne konvention ved:

  • a) undertegnelse uden forbehold om ratifikation, accept eller godkendelse;
  • b) undertegnelse med forbehold om ratifikation, accept eller godkendelse efterfulgt af ratifikation, accept eller godkendelse eller
  • c) tiltrædelse.

3. Ratifikation, accept, godkendelse eller tiltrædelse sker ved deponering af et instrument herom hos Den mellemstatlige rådgivende Søfartsorganisation (i det efterfølgende benævnt »organisationen«), som skal underrette regeringerne for de stater, der har underskrevet eller tiltrådt denne konvention, om deponeringen af hvert instrument og om datoen for dets modtagelse.

Artikel III

Anvendelse på territorier

1. De forenede Nationer, i tilfælde hvor denne organisation er administrerende myndighed for et territorium, eller enhver kontraherende part, der er ansvarlig for et territoriums internationale forhold, kan når som helst ved skriftlig meddelelse til organisationens generalsekretær (i det efterfølgende benævnt »generalsekretæren«) udvide anvendelsen af denne konvention til et sådant territorium.

2. Nærværende konvention skal omfatte det i meddelelsen nævnte territorium fra og med datoen for meddelelsens modtagelse eller fra en anden deri eventuelt angivet dato.

3. Enhver meddelelse, der er afgivet i henhold til stk. 1 i denne artikel, kan tilbagekaldes for så vidt angår ethvert i meddelelsen omhandlet territorium, og denne konvention skal ophøre med at gælde for nævnte territorium efter et år eller en sådan længere periode, som måtte blive angivet på tidspunktet for tilbagekaldelsen.

4. Generalsekretæren skal gøre alle kontraherende parter bekendt med meddelelser om enhver udvidelse eller tilbagekaldelse af enhver udvidelse fremsendt i henhold til denne artikel.

Artikel IV

Ikrafttræden

1. a) Nærværende konvention træder i kraft tolv måneder efter den dato, på hvilken mindst 15 stater, hvis handelsflåder tilsammen udgør mindst 65 procent regnet i antal skibe eller målt i tonnage af verdenstonnagens skibe på 100 bruttoregistertons og derover - alt efter hvilken betingelse der først opfyldes - er blevet deltagere i konventionen.

  • b) Uanset bestemmelserne i pkt. a) i dette stykke kan nærværende konvention tidligst træde i kraft den 1. januar 1976.

2. Ikrafttræden for stater, som ratificerer, accepterer, godkender eller tiltræder denne konvention i overensstemmelse med artikel II, efter at de i pkt. 1 a) fastsatte betingelser er opfyldt, og før konventionen træder i kraft, sker på konventionens ikrafttrædelsesdato.

3. Ikrafttræden for stater, som ratificerer, accepterer, godkender eller tiltræder denne konvention efter datoen for dens ikrafttræden, sker på den dato, da et instrument deponeres i overensstemmelse med artikel II.

4. Efter datoen for ikrafttrædelsen af en ændring af denne konvention i overensstemmelse med artikel VI, stk. 4, gælder enhver ratifikation, accept, godkendelse eller tiltrædelse den således ændrede konvention.

5. På datoen for denne konventions ikrafttræden træder søvejsreglerne i stedet for og ophæver de internationale søvejsregler, 1960.

6. Generalsekretæren skal underrette regeringerne for de stater, som har underskrevet eller tiltrådt denne konvention om datoen for dens ikrafttræden.

Artikel V

Revisionskonference

1. Organisationen kan indkalde til en konference med henblik på revision af denne konvention eller af søvejsreglerne eller af såvel konvention som søvejsregler.

2. Organisationen skal indkalde til en konference af kontraherende parter med henblik på revision af denne konvention eller af søvejsreglerne eller af såvel konvention som søvejsregler, når der fremsættes begæring herom fra mindst en tredjedel af de kontraherende parter.

Artikel VI

Ændringer i søvejsreglerne

1. Enhver ændring i søvejsreglerne, der foreslås af en kontraherende part, skal behandles af organisationen på begæring af den pågældende part.

2. Hvis en sådan ændring vedtages med to tredjedeles flertal af de tilstedeværende og stemmeafgivende medlemmer i organisationens komite for sikkerheden på søen, skal forslaget tilstilles alle kontraherende parter og medlemmer af organisationen mindst seks måneder før det behandles af organisationens forsamling. En kontraherende part, der ikke er medlem af organisationen, skal være berettiget til at deltage, når forslaget behandles af forsamlingen.

3. Hvis ændringsforslaget vedtages med to tredjedeles flertal af de tilstedeværende og stemmeafgivende medlemmer i forsamlingen, skal det af generalsekretæren tilstilles alle kontraherende parter til godkendelse.

4. En sådan ændring skal træde i kraft på en af forsamlingen på tidspunktet for dens vedtagelse fastsat dato, medmindre mere end en tredjedel af de kontraherende parter på en af forsamlingen samtidig fastsat forudgående dato underretter organisationen om, at de modsætter sig ændringen. Forsamlingens beslutning om fastsættelse af de i dette stykke omhandlede datoer skal træffes med to tredjedeles flertal af de tilstedeværende og stemmeafgivende medlemmer.

5. Enhver ændring træder for alle kontraherende parter, der ikke har modsat sig ændringen, ved sin ikrafttræden i stedet for og erstatter enhver tidligere bestemmelse, hvortil ændringen henviser.

6. Generalsekretæren skal underrette alle kontraherende parter og organisationens medlemmer om enhver i henhold til denne artikel modtaget anmodning og meddelelse og om datoen for enhver ændrings ikrafttræden.

Artikel VII

Opsigelse

1. Nærværende konvention kan opsiges af en kontraherende part når som helst efter udløbet af fem år fra den dato, på hvilken konventionen trådte i kraft for den pågældende part.

2. Opsigelse sker ved deponering af et instrument hos organisationen. Generalsekretæren skal underrette alle andre kontraherende parter om modtagelsen af opsigelsesinstrumentet og om datoen for dets deponering.

3. En opsigelse får virkning et år - eller et sådant længere tidsrum, som måtte være nærmere angivet i instrumentet - efter at den er deponeret.

Artikel VIII

Deponering og registrering

1. Nærværende konvention og søvejsreglerne skal deponeres hos organisationen, og generalsekretæren skal fremsende bekræftede genparter deraf til alle regeringerne for de stater, som har underskrevet denne konvention eller tiltrådt den.

2. Når nærværende konvention træder i kraft, skal generalsekretæren fremsende teksten til De forenede Nationers sekretariat til registrering og offentliggørelse i overensstemmelse med artikel 102 i De forenede Nationers pagt.

Artikel IX

Sprog

Nærværende konvention er tillige med søvejsreglerne udfærdiget i et enkelt eksemplar på engelsk og fransk; begge tekster er lige autentiske. Officielle oversættelser til russisk og spansk skal udarbejdes og deponeres sammen med det underskrevne originaleksemplar.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede, der af deres respektive regeringer er behørigt bemyndiget dertil, underskrevet nærværende konvention.

UDFÆRDIGET I LONDON den tyvende oktober nitten hundrede og tooghalvfjerds.

  • (Underskrifter)

Danmarks ratifikationsinstrument deponeredes hos Den mellemstatlige rådgivende Søfartsorganisation (IMCO) i London den 24. januar 1974.

I medfør af artikel IV træder konventionen i kraft den 15. juli 1977 for:

Belgien

Brasilien

Bulgarien

Canada

Danmark

Frankrig

Ghana

Grækenland

Indien

Island

Jugoslavien

Liberia

Mexico

Nederlandene

Nigeria

Norge

Papua New Guinea

Rumænien

Schweiz

Sovjetunionen

Spanien

Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (inkl. Hongkong)

Sverige

Syrien

Den tyske demokratiske Republik

Forbundsrepublikken Tyskland (inkl. Land Berlin).

Teksten til de internationale søvejsregler, 1972, som på datoen for konventionens ikrafttræden afløser de internationale søvejsregler, 1960 (jfr. udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 52 af 7. maj 1965, Lovtidende C), er optrykt i handelsministeriets bekendtgørelse nr. 429 af 24. august 1976, Lovtidende A.

Udenrigsministeriet, den 30. september 1976.

Ivar Nørgaard.

Redaktionel note
  • T BEK nr 78 af 08/06/1995
  • T BEK nr 127 af 05/12/1991
  • T BEK nr 40 af 06/04/1989
  • (* 1) Andre landes tiltrædelse: BEK nr 15 af 17/02/1978 BEK nr 52 af 30/03/1979 BEK nr 33 af 25/04/1980 BEK nr 62 af 24/06/1981 BEK nr 78 af 25/08/1983 BEK nr 108 af 19/12/1984