Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af Meterkonventionen af 20. maj 1875 med ændringer af 6. Oktober 1921. ( * 1)


Meterkonventionen af 20. maj 1875 med Ændringer af 6. Oktober

1921.

Art. 1.

De høje, kontraherende Parter forpligter sig til paa fælles Bekostning at oprette og underholde et videnskabeligt og stedsevarende »internationalt Bureau for Maal og Vægt« (Bureau international des Poids et Mesures), hvis Sæde er i Paris.

Art. 2.

Den franske Regering træffer de fornødne Foranstaltninger for at lette Erhvervelsen eller, hvis det er nødvendigt, Opførelsen af en til dette Øjemed særlig bestemt Bygning af saadan Beskaffenhed som fastsat i det nærværende Konvention vedføjede Reglement.

Art. 3.

Det internationale Bureau fungerer under udelukkende Bestyrelse og Tilsyn af en »international Komite for Maal og Vægt« (Comite international des Poids et Mesures), hvilken igen er underordnet en »Fællesforsamling for Maal og Vægt« (Conference generale des Poids et Merures), bestaaende af Delegerede fra alle de kontraherende Regeringer.

Art. 4.

Forsædet i Fællesforsamlingen for Maal og Vægt overdrages til den fungerende Præsident for »Academie des sciences« i Paris.

Art. 5.

Organisationen af Bureauet saavelsom Sammensætningen af og Virkekredsen for den internationale Komite og Fællesforsamlingen for Maal og Vægt bestemmes nærmere ved det nærværende Konvention vedføjede Reglement.

Art. 6.

Det paahviler det internationale Bureau for Maal og Vægt at besørge:

 • 1) alle Sammenligninger og Verifikationer af de nye Prototyper (Mønstertyper) for Meteren og Kilogrammet;
 • 2) Bevaringen af de internationale Prototyper;
 • 3) de periodiske Sammenligninger af de nationale Normaler (etalons) med de internationale Prototyper og deres Certifikater saavelsom Sammenligningerne af Normal-Thermometrene;
 • 4) Sammenligningen af de nye Prototyper med de Grund-Normaler for ikke-meterisk Maal og Vægt, som anvendes i de forskellige Lande og i Videnskaberne;
 • 5) Udmaaling og Sammenligning af Basismaalestænger (geodætiske Maalestænger);
 • 6) Sammenligning af Normaler og nøjagtige Maalestokke, hvis Verifikation maatte forlanges enten af Regeringer eller af videnskabelige Selskaber, eller endelig af Instrumentmagere eller Videnskabsmænd.

Art. 7.

Naar Komiteen er skredet til at foretage Sammenstillinger af Maalinger vedrørende de elektriske Enheder, og naar Fællesforsamlingen enstemmigt har vedtaget Bestemmelser desangaaende, påhviler det Bureauet at fremskaffe og opbevare de elektriske Normal-Enheder med dertil hørende Certifikater samt endvidere at sammenligne de nationale Normaler eller andre Præcisions-Maal med hine Normal-Enheder.

Bureauet skal endvidere udføre Bestemmelser vedrørende fysiske Konstanter, hvor et mere indgaaende Kendskab til disse kan tjene til at fremme Nøjagtigheden og til at bedre at sikre Ensartetheden indenfor de Omraader, hvorunder ovenfor nævnte Enheder hører. (Art. 6 og 1ste Stykke af Art. 7).

Endelig paahviler det Bureauet at sammenstille lignende Bestemmelser, som maatte være udførte af andre Instituter.

Art. 8.

De internationale Prototyper og Normaler med tilhørende Certifikater opbevares i Bureauet og Adgangen til dem er udelukkende forbeholdt den internationale Komite.

Art. 9.

Alle Omkostningerne ved Oprettelsen og Indretningen af det internationale Bureau for Maal og Vægt saavelsom de aarlige Udgifter ved sammes Drift og ved Komiteen skal dækkes ved de kontraherende Staters Bidrag, der fastsættes efter en Skala baseret paa Staternes Folkemængde.

Art. 10.

De Bidrag, som enhver af de kontraherende Stater er pligtig at udrede, skal i Begyndelsen af hvert Aar gennem det franske Udenrigsministerium indbetales i »Caisse des depots et consignations« i Paris, hvorfra Pengene, efterhaanden som der haves Brug for dem, udbetales efter Anvisning af Direktøren for Bureauet.

Art. 11.

De Regeringer, som maatte gøre brug af den enhver Stat forbeholdte Adgang til at tiltræde nærværende Konvention, er forpligtede til at betale et Bidrag, hvis Beløb bestemmes af Komiteen i Henhold til det i Art. 9 fastsatte Grundlag, og som skal anvendes til Forbedring af Bureauets videnskabelige Materiel.

Art. 12.

De høje kontraherende Parter forbeholder sig efter fælles Overenskomst at kunne foretage alle de Ændringer i nærværende Konvention, hvis Nytte Erfaringen maatte godtgøre.

Art. 13.

Efter Forløbet af et Tidsrum af 12 Aar kan nærværende Konvention opsiges af enhver af de høje Kontraherende Parter.

Den Regering, som maatte benytte sin Ret til at lade Konventionen træde ud af Kraft for sit Vedkommende, er pligtig at tilkendegive sin Hensigt et Aar forud, og giver derved Afkald paa enhver Medejendomsret til de internationale Prototyper og Bureauet.

Art. 14.

Nærværende Konvention skal ratificeres i Overensstemmelse med de for hver enkelt Stat gældende Forfatningslove. Ratifikationerne skal udveksles i Paris inden Udløbet af 6 Maaneder eller om muligt tidligere.

Konventionen træder i Kraft fra 1. januar 1876 at regne.

Til Bekræftelse heraf har de respektive Befuldmægtigede underskrevet den og forsynet den med Aftryk af deres Vaaben.

Handelsministeriet, den 26. Marts 1923.

Jørgen Christensen

Gustav Arendrup.

Redaktionel note
 • Bek nr. 84 af 27/08/1982
 • Bek nr. 78 af 26/08/1977
 • Bek nr. 132 af 4/11/1975
 • Bek nr. 95 af 27/10/1971
 • ( * 1) Andre landes tiltrædelse: