Lovgivning forskriften vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om maksimalgrænseværdier for indhold af pesticidrester i fødevarer og foderstoffer1)

 

I medfør af §§ 13, 44, 46 og 63 i lov nr. 310 af 6. juni 1973 om levnedsmidler m.m., senest ændret ved lov nr. 1228 af 27. december 1996, og §§ 1 og 6, stk. 2, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 422 af 15. maj 1996, samt efter bemyndigelse fastsættes:

Område og afgrænsning

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter maksimalgrænseværdier for det tilladelige indhold af visse pesticidrester i fødevarer og foderstoffer, som nævnt i bilagene. Fødevarer og foderstoffer betegnes herefter samlet produkter.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder også for produkter nævnt i stk. 1 efter tørring eller forarbejdning eller efter iblanding i en sammensat fødevare, jf. dog § 3, stk. 2.

Stk. 3. Bekendtgørelsen omfatter ligeledes produkter nævnt i stk. 1 og 2, som er bestemt til udførsel til lande uden for Den Europæiske Union. Maksimalgrænseværdierne gælder dog ikke for vegetabilske produkter, hvis det godtgøres, at

1) bestemmelseslandet kræver denne særlige behandling for at forhindre, at der indføres skadegørere på dets område, eller

2) behandling er nødvendig for at beskytte produkterne mod skadegørere under transporten til bestemmelseslandet og under oplagring i dette land.

Stk. 4. Bekendtgørelsen gælder ikke for indhold af følgende pesticidrester i foderstoffer, der alene vurderes efter reglerne i foderstoflovgivningen: aldrin, dieldrin, chlorcampher, chlordan, DDT, endosulfan, endrin, heptachlor, hexachlorbenzen og hexachlorcyclohexan.

Stk. 5. Bekendtgørelsen omfatter ikke planter eller plantedele behandlet med pesticider med henblik på udplantning eller udsæd.

Definition af pesticider

§ 2. Ved pesticider forstås i denne bekendtgørelse aktivstoffer, som er bestemt til at

1) beskytte planter eller planteprodukter mod alle skadegørere eller at forebygge sådanne angreb,

2) øve indflydelse på planters livsprocesser på anden måde end som ernæring (f.eks. vækstregulerende midler),

3) bevare planter eller planteprodukter, for så vidt der ikke findes særlige bestemmelser om anvendelsen af sådanne stoffer som tilsætningsstoffer m.v.,

4) ødelægge uønskede planter,

5) ødelægge plantedele eller

6) bremse eller forebygge uønsket vækst af planter.

Stk. 2. Ved pesticider forstås endvidere aktivstoffernes nedbrydnings-, omdannelses- og reaktionsprodukter, jf. bilag 1.

Anvendelse

§ 3. Uanset om indholdet hidrører fra en behandling eller en forurening, er det forbudt at sælge eller på anden vis overdrage

1) produkter, der indeholder pesticidrester, hvis indholdet overskrider de i bilagene 2, 3, 4 og 6 anførte maksimalgrænseværdier, samt

2) fødevarer, der indeholder pesticidrester, hvis indholdet overskrider de i bilag 7 nævnte maksimalgrænseværdier.

Stk. 2. Hvis der ikke er fastsat en særlig maksimalgrænseværdi for et produkt i tørret eller forarbejdet tilstand eller for en sammensat fødevare, gælder den for råvaren angivne maksimalgrænseværdi under hensyn til den opkoncentrering eller fortynding af indholdet af pesticidrester, som skyldes dels behandlingen, dels det relative indhold af de enkelte råvarer.

Tilsyn og offentlig kontrol m.v.

§ 4. Udtagning af prøver af frugt og grønt i forbindelse med den offentlige kontrol skal følge reglerne i direktiv 79/700/EØF.

§ 5. Kontrollen med rester af pesticider i fødevarer foretages i overensstemmelse med reglerne i lov om levnedsmidler m.m.

Stk. 2. Kontrollen med indhold af pesticidrester i foderstoffer varetages af Plantedirektoratet. Plantedirektoratet udtager stikprøver af foderstoffer, der sælges, til kontrol med, at de overholder bestemmelserne i bekendtgørelsen. Kontrollen sker på grundlag af analysemetoder godkendt af Den Europæiske Union eller Plantedirektoratet.

Dispensation

§ 6. Veterinær- og Fødevaredirektoratet kan i særlige tilfælde, når forholdene taler herfor, meddele dispensation fra denne bekendtgørelse.

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 7. Med bøde straffes den, der overtræder § 3.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 3. Er der tale om salg af fødevarer, kan straffen stige til hæfte eller fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på sundheden eller fremkaldt fare derfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

§ 8. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. august 1999.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 659 af 14. august 1997 om maksimalgrænseværdier for indhold af pesticider i fødevarer og foder. Dog opretholdes bilagene i Levnedsmiddelstyrelsens bekendtgørelse af 9. maj 1988 om ændring af bekendtgørelse om maksimalgrænseværdier for indhold af bekæmpelsesmidler i levnedsmidler for så vidt angår de pesticidrester, der er omfattet af bilag 7 til nærværende bekendtgørelse.

Veterinær- og Fødevaredirektoratet, den, den 15. juni 1999

Ole Kopp Christensen

/Lisbet Rüdinger


Bilag

Bilagsliste

Bilag nr.

Indhold

   

Bilag 1

Symbol-, bogstav- og talhenvisninger samt læsevejledning

   

Bilag 2

EU-maksimalgrænseværdier for restindhold af pesticider i og på produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager

   

Bilag 3

EU-maksimalgrænseværdier for restindhold af pesticider i og på cerealier

   

Bilag 4

EU-maksimalgrænseværdier for restindhold af pesticider i animalske produkter

   

Bilag 5

Oversigt over de i bilag 4 anvendte varebeskrivelser fra den fælles toldtarif (KN-kode)

   

Bilag 6

Midlertidige danske maksimalgrænseværdier for restindhold af pesticider fastsat efter direktiv 91/414

   

Bilag 7

Midlertidige danske maksimalgrænseværdier for restindhold af pesticider i og på frugt, grøntsager, cerealier og fisk fra 1988Bilag 1

Symbol-, bogstav- og talhenvisninger samt læsevejledning

Symbolhenvisning

*) Betyder at maksimalgrænseværdien er fastsat som den vedtagne analytiske bestemmelsesgrænse.

Bogstavhenvisninger

(a) = 0,02, (b) = 0,01, (c) = 0,05, (d) = 0,1 og (x) = 0.05 mg/kg har følgende betydning:

Vedtages der ikke andre maksimalgrænseværdier gælder de ovenfor nævnte grænseværdier for pesticidrester omfattet af:

- direktiv 94/29/EØF og 94/30/EØF fra den 1. juli 2000

- direktiv 95/38/EF og 95/39/EF fra den 1. juli 2000

- direktiv 96/32/EF og 96/33/EF fra den 1. juli 2000.

(y) betyder, at grænseværdien er omfattet af direktiv 98/82/EF. Hvis denne værdi ikke bekræftes eller ændres ved et direktiv med virkning fra den 1. juli 2000, kommer bestemmelsesgrænsen til at gælde fra denne dato.

Talhenvisninger

I bilag 2, 3 og 4, del A og del B samt bilag 7 er de anførte pesticidrester defineret ved deres navn, i visse tilfælde suppleret med en tal-henvisning. For disse pesticidrester gælder følgende definitioner:

1) Summen af aldicarb, aldicarbsulfoxid og aldicarbsulfon, udtrykt som aldicarb.

2) Aldrin alene, eller ved forekomst af dieldrin, summen af begge, udtrykt som dieldrin.

3) Summen af amitraz og alle metabolitter heraf indeholdende 2,4-dimethylanilin, udtrykt som amitraz.

4) Summen af benomyl, carbendazim og thiophanatmethyl, udtrykt som carbendazim.

5) Summen af carbofuran og 3-hydroxycarbofuran, udtrykt som carbofuran.

6) Summen af cis- og transisomerer.

7) Summen af cyfluthrin og andre beslægtede isomerblandinger.

8) Summen af cypermethrin og andre beslægtede isomerblandinger.

9) Summen af daminozid og 1,1-dimethylhydrazin, udtrykt som daminozid.

10) Summen af p,p -DDT, o,p -DDT, p,p -DDE og p,p -TDE (DDD), udtrykt som DDT.

11) Dieldrin alene, eller ved forekomst af aldrin, sum af begge, udtrykt som dieldrin.

12) Summen af mancozeb, maneb, metiram, propineb og zineb, udtrykt som carbondisulfid (CS2).

13) Summen af alfa-og betaendosulfan og endosulfansulfat, udtrykt som endosulfan.

14) Summen af fenchlorphos og fenchlorphosoxon, udtrykt som fenchlorphos.

15) Summen af fenvalerat og andre beslægtede isomerblandinger.

16) Summen af isomerer.

17) Summen af heptachlor og heptachlorepoxid, udtrykt som heptachlor.

18) Summen af alfa- og betaisomerer. NB: Lindan (gammaisomer) har selvstændig indgang i tabellen.

19) Summen af malathion og malaoxon, udtrykt som malathion.

20) Summen af methomyl og thiodicarb, udtrykt som methomyl.

21) Summen af isomerer.

22) Summen af phosmet og phosmetoxon, udtrykt som phosmet.

23) Summen af vinclozolin og alle metabolitter heraf indholdende 3,5-dichloranilin, udtrykt som vinclozolin.

24) Summen af pyrethriner I og II, cineriner I og II og jasmoliner I og II.

25) Summen af af cis- og transisomerer og oxychlordan, udtrykt som chlordan.

26) Summen af pesticiderne og alle metabolitter heraf indeholdende 3,5-dichloranilin, udtrykt som 3,5-dichloranilin.

27) Summen af thiabendazol og 5-hydroxythiabendazol.

28) Summen af lambda-cyhalothrin og andre beslægtede isomerblandinger.

29) Fentin udtrykt som triphenyltin-kation.

30) Summen af phorat, dets oxygenanalog og deres sulfoxider og sulfoner heraf, udtrykt som phorat.

31) Summen af p,p - og o,p -isomerer.

32) Summen af disulfoton, dets oxygenanalog og deres sulfoxider og sulfoner heraf, udtrykt som disulfoton.

33) 1,1-bis-(parachlorphenol)-2,2-dichlorethanol (p,p FW152), udtrykt som dicofol.

34) Summen af propyzamid og alle metabolitter indeholdende 3,5-dichlorbenzoesyrefraktionen, udtrykt som propyzamid.

35) Summen af barban, chlorbufam og chlorpropham udtrykt som 3-chloranilin.

36) Summen af E- og Z isomerer.

37) Summen af demeton-S-methyl, dets sulfoxid og sulfon, udtrykt som demeton-S-methyl.

38) Summen af diallat og triallat.

39) Summen af captan og folpet.

40) Summen af cis- og transisomerer.

41) Som anført under henvisning 37).

42) Summen af parathion og paraoxon.

43) Summen af parathion-methyl og paraoxon-methyl.

44) Summen af vamidothion og vamodithionsulfoxid.

48) Som anført under henvisning 12)

51) Summen af E- og Z-isomere og E- og Z-isomere af N-desethylphosphamidon.

(Bilaget fortsættes)

Bilag 1, fortsat Læsevejledning til bilag 2 (eksempel)

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

BÆR OG SMÅFRUGTER, friske, tørrede, frosne og ubehandlede, uden tilsat sukker

BÆR OG SMÅ-FRUGTER

Spisedruer og druer til vin

Spise-druer

Druer til vin

Jordbær, dyrkede

Stængel- frugter, dyrkede

Brombær

Hindbær

Korbær

Loganbær

Andre

Pesticid 1

1

Pesticid 2

1

Pesticid 3

1

0,2

10

0,02*

Pesticid 4

(a)

5(b)

0,02*

- Er der anført en grænseværdi under overskriften for hovedgruppen (med store bogstaver, BÆR OG SMÅFRUGTER) medfører det, at alle produkter i gruppen har denne grænseværdi (eks. pesticid 1).

- Er der ikke anført en grænseværdi under overskriften for hovedgruppen, men en grænseværdi under overskriften for undergruppen (med understregede bogstaver, fx »Stængelfrugter dyrkede«) medfører det, at alle produkter til højre for undergruppen, til og med næste undergruppe eller førstkommende »Andre«, har denne grænseværdi (eks. pesticid 2).

- Er der anført en grænseværdi under overskriften »Andre« medfører det, at nævnte og ikke nævnte produkter i undergruppen til venstre for »Andre« eller hvis der ikke findes undergrupper at nævnte og ikke nævnte produkter i hovedgruppen har denne grænseværdi, med mindre anden grænseværdi er anført under et produkt eller en undergruppe (eks. pesticid 3).

- For pesticid 4 er der indsat bogstavhenvisninger, såkaldte åbne positioner. Druer til vin er fastsat til (a), der i henhold til bilag 1 betyder, at grænseværdien til en bestemt dato bliver fastsat til 0,02* medmindre anden værdi fastsættes. En gældende grænseværdi kan evt. findes i bilag 7, ellers må der foretages en individuel sundhedsmæssigvurdering efter levnedsmiddellovens § 12. Grænseværdien for brombær er 5 indtil andet er fastsat i medfør af (b)Bilag 2

Indholdsfortegnelse til bilag 2

HOVEDGRUPPE

Produkter

Side

     

CITRUSFRUGTER:

Appelsiner, citroner, grapefrugter, lime, mandariner, clementiner, pomelo, andre

9

     

TRÆNØDDER:

Acajounødder, hasselnødder, kastanjer, kokosnødder makadamia, mandler, paranødder, pecannødder, pinjekerner, pistacienødder, valnødder, andre

 

15

     

KERNEFRUGTER:

Kvæder, pærer, æbler, andre

22

     

STENFRUGTER:

Abrikoser, blommer, ferskner, nektariner, kirsebær, andre

22

     

BÆR OG SMÅFRUGTER I:

Brombær, hindbær, jordbær, korbær, loganbær, vindruer, andre

29

     

BÆR OG SMÅFRUGTER II.

Blåbær, ribs, solbær, stikkelsbær, tranebær, vildtvoksende bær og småfrugter, andre

36

     

DIVERSE FRUGTER:

Ananas, avocadoer, bananer, dadler, figner, granatæbler, kiwi, kumquat, litchiblommer, mango, oliven, passionsfrugter, andre

 

43

     

RØDDER OG KNOLDE.

Gulerødder, jordskokker, knoldselleri, kålroer, pastinakker, peberrod, persillerod, radiser, rødbeder, skorzonerrod, søde kartofler, turnips, yams, andre

 

50

     

LØG:

Forårsløg, hvidløg, alm. løg, skalotteløg, andre

57

     

FRUGTGRØNTSAGER I:

Auberginer, peberfrugter, tomater, andre

57

     

FRUGTGRØNTSAGER II:

Agurker, asier, courgetter, meloner, græskar, vandmelon, sukkermajs, andre

64

     

KÅL:

Broccoli, blomkål, grønkål, hvid- og rødkål, kålrabi, kinakål, rosenkål, andre

70

     

BLADGRØNTSAGER:

Bladbeder, brøndkarse, endvie, hoved- og pluksalat, julesalat, karse, kørvel, persille, purløg, selleriblade, spinat, vårsalat, andre

 

76

     

BÆLGFRUGTER, FRISKE:

Bønner, ærter, andre

83

     

STÆNGELGRØNTSAGER:

Artiskokker, asparges, fennikel, porrer, rabarber, blegselleri, spanske artiskokker, andre

83

     

SVAMPE:

Champignoner

90

     

BÆLGFRUGTER, TØRREDE:

Bønner, linser, ærter, andre

90

     

OLIEFRØ:

Bomuldsfrø, hørfrø, jordnødder, rapsfrø, sesamfrø, sennepsfrø, soyabønner, solsikkefrø, valmuefrø, andre

97

     

KARTOFLER:

Nye kartofler, spisekartofler

97

     

TE:

 

104

     

HUMLE:

 

104

     

KRYDDERIER:

Enebær, muskatnød, sort og hvid peber, spidskommen, vanilliestænger, andre

104

Bilag 2. Maksimalgrænseværdier for produkter af vegetabilsk oprindelse

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

CITRUSFRUGTER, friske, tørrede, frosne og ubehandlede, uden tilsat sukker

CITRUS-FRUGTER

Appelsiner

Citroner

Grapefrugter

Lime

Mandariner, clementiner og lign. krydsninger

Pomelo

Andre

Acephat

1

Aldicarb1)

0,2

Aldrin2)

Aminotriazol (Amitrol)

0,05*

Amitraz3)

1

(a)

Atrazin

0,1*

Azinphosethyl

0,05

Azinphosmethyl

1

Barban35)

0,05

Benalaxyl

0,05*

Benfuracarb

(c)

Benomyl4)

5

Bifenthrin

Binapacryl

0,05*

Bromomethan (Methylbromid)

0,05*

Bromophosethyl

0,05*

Bromopropylat

3

Camphechlor (Toxaphen)

0,1*

Captafol

0,02*

Captan39)

0,1

Carbaryl

1

Carbendazim4)

5

Carbofuran5)

(d)

Carbosulfan

(c)

Cartap

Chinomethionat

0,3

Chlorbenzilat

2

Chlorbufam35)

0,05

Chlordan6)

Chlorfenvinphos36)

1

Chlormequat

0,05*

Chlorothalonil

0,01*

Chloroxuron

0,2

Chlorpropham35)

0,05

Chlorpyrifos

0,3

0,2

0,3

0,3

2

0,3

0,3

Chlorpyrifosmethyl

0,5

0,3

1

0,05*

Cyfluthrin7)

0,02*

Cypermethrin8)

2

Daminozid9)

0,02*

DDT10)

0,05*

Deltamethrin

0,05*

Demeton-S-methyl37)

0,4

Demeton-S-methylsulfoxid37) = Oxydemetonmethyl

0,4

Demeton-S-methylsulfon37)

0,4

Diallat38)

0,1

Diazinon

0,5 (a)

1,2-Dibromethan (Ethylendibromid)

0,01*

Dichlofluanid

5

Dichlorprop, også Dichlorprop-P

0,05*

Dichlorvos

0,1

Dicofol31)

2 (a)

Dieldrin11)

Dimethoat

1

Dinoseb

0,05*

Dioxathion

0,05*

Diquat

0,05

Disulfoton32)

0,02*

Dithiocarbamater12)

5

Dodin

0,2

Endosulfan13)

1 (c)

Endrin

0,01*

Ethephon

(c)

Ethion

2

Fenarimol

0,02*

Fenbutatinoxid

(c)

Fenchlorphos14)

0,01*

Fenitrothion

2

Fentin29)

0,05*

Fenvalerat15)

0,05*

Flucythrinat16)

Folpet

0,1

Formothion

0,2

Furathiocarb

0,05*

Glyphosat

0,1*

Heptachlor17)

0,01*

Hexachlorbenzen (HCB)

Hexachlorcyclohexan (HCH)18)

Imazalil

5

Iprodion

5

2

0,02*

Lambdacyhalothrin

(a)

Lindan (gamma HCH)

1

Malathion19)

2

Maleinhydrazid

1

Mecarbam

2 (c)

Metalaxyl

(c)

Methamidophos

0,2

Methidathion

2

Methomyl20)

(c)

Methoxychlor

10

Mevinphos40)

0,2

Monocrotophos

Omethoat

0,2

Oxydemetonmethyl37) = Demeton-S-methylsulfoxid

0,4

Paraquat

0,05*

Parathion42)

0,5

Parathionmethyl43)

0,2

Permethrin21)

0,5

Phorat30)

0,05*

Phosalon

1

Phosmet22)

Phosphamidon51)

0,15

Phoxim

Pirimiphosmethyl

2

1

Procymidon

0,02*

Profenophos

Propargit

Propiconazol

0,05*

Propoxur

3 (c)

Propyzamid

0,02*

Pyrethriner

1

Quinalphos

2,4,5-T

0,05*

TEPP

0,01*

Thiabendazol

6

Thiodicarb20)

(c)

Thiophanatmethyl4)

5

Triallat38)

0,1

Triazophos

(a)

Trichlorfon

0,5

Triforin

0,05*

Vamidothion44)

0,05

Vinclozolin23)

0,05*

 

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

TRÆNØDDER med skal eller afskallede

TRÆ- NØDDER

Acajou- nødder

Hassel- nødder

Kastan- jer

Kokos- nødder

Maca-damia

Mandler

Para- nødder

Pecan-nødder

Pinje- kerner

Pistacie-nødder

Val- nødder

Andre

Acephat

0,02*

Aldicarb1)

0,2

0,05*

Aldrin2)

Aminotriazol (Amitrol)

0,05*

Amitraz3)

0,02*

Atrazin

0,1*

Azinphos-ethyl

0,05

Azinphos-methyl

0,5

Barban35)

0,05

Benalaxyl

0,05*

Benfuracarb

(c)

0,05*

Benomyl4)

0,1*

Bifenthrin

Binapacryl

0,05*

Bromomethan (Methylbromid)

0,1

Bromophosethyl

0,05*

Bromopropylat

Camphechlor
(Toxaphen)

0,1*

Captafol

0,02*

Captan39)

0,1

Carbaryl

1

Carbendazim4)

0,1*

Carbofuran5)

(d)

0,1*

Carbosulfan

0,05*

Cartap

Chinomethionat

0,3

Chlorbenzilat

0,2

Chlorbufam35)

0,05

Chlordan6)

Chlorfenvinphos36)

Chlormequat

0,1*

Chlorothalonil

0,01*

Chloroxuron

0,2

Chlorpropham35)

0,05

Chlorpyrifos

0,05*

Chlorpyrifosmethyl

0,05*

Cyfluthrin7)

0,02*

Cypermethrin8)

0,05*

Daminozid9)

0,05*

DDT10)

0,05*

Deltamethrin

0,05*

Demeton-S-methyl37)

0,4

Demeton-S-methylsulfoxid37) = Oxydemetonmethyl

0,4

Demeton-S-methylsulfon37)

0,4

Diallat38)

0,1

Diazinon

0,05*

1,2-Dibromethan (Ethylendibromid)

0,01*

Dichlofluanid

5

Dichlorprop, også Dichlorprop-P

0,05*

Dichlorvos

0,1

Dicofol31)

0,05*

Dieldrin11)

Dimethoat

1

Dinoseb

0,05*

Dioxathion

0,05*

Diquat

0,05

Disulfoton32)

0,02*

Dithiocarbamater12)

0,1*

Dodin

0,2

Endosulfan13)

0,1*

Endrin

0,01*

Ethephon

0,1*

Ethion

0,1

Fenarimol

0,02*

Fenbutatinoxid

0,05*

Fenchlorphos14)

0,01*

Fenitrothion

0,5

Fentin29)

0,05*

Fenvalerat15)

0,05*

Flucythrinat16)

Folpet

0,1

Formothion

0,1

Furathiocarb

0,05*

Glyphosat

0,1*

Heptachlor17)

0,01*

Hexachlorbenzen (HCB)

Hexachlorcyclohexan (HCH)18)

Imazalil

0,02*

Iprodion

0,2

0,02*

Lambdacyhalothrin

0,05*

Lindan (gamma HCH)

1

Malathion19)

0,5

Maleinhydrazid

1*

Mecarbam

0,05*

Metalaxyl

0,05*

Methamidophos

0,01*

Methidathion

0,05*

Methomyl20)

0,05*

Methoxychlor

10

Mevinphos40)

0,1

Monocrotophos

Omethoat

0,2

Oxydemetonmethyl37) = Demeton-S-methylsulfoxid

0,4

Paraquat

0,05*

Parathion42)

0,5

Parathionmethyl43)

0,2

Permethrin21)

0,1

0,05*

Phorat30)

0,05*

Phosalon

1

Phosmet22)

Phosphamidon51)

0,15

Phoxim

Pirimiphosmethyl

(c)

(c)

(c)

(c)

0,05*

Procymidon

0,05*

Profenophos

Propargit

Propiconazol

0,05*

Propoxur

0,05*

Propyzamid

0,02*

Pyrethriner

1

Quinalphos

2,4,5-T

0,05*

TEPP

0,01*

Thiabendazol

0,1*

Thiodicarb20)

0,05*

Thiophanatmethyl4)

0,1*

Triallat38)

0,1

Triazophos

(a)

(a)

(a)

0,02*

Trichlorfon

0,5

Triforin

(c)

0,05*

Vamidothion44)

0,05

Vinclozolin23)

0,05*

 

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

KERNEFRUGTER

Friske, tørrede, ubehandlede, frosne, uden tilsat sukker

STENFRUGTER

Friske, tørrede, ubehandlede, frosne, uden tilsat sukker

Pesticidrester

KERNE- FRUGTER

Kvæder

Pærer

Æbler

Andre

STEN-FRUGTER

Abrikoser

Blommer

Ferskner, nektariner og lign. krydsninger

Kirsebær

Andre

Acephat

1

2

0,2 (y)

0,02*

Aldicarb1)

0,05*

0,05*

Aldrin2)

Aminotriazol (Amitrol)

0,05*

0,05*

Amitraz3)

1

1

a)

Atrazin

0,1*

0,1*

Azinphos-ethyl

0,05

0,05

Azinphos-methyl

0,5

0,5

Barban 35)

0,05

0,05

Benalaxyl

0,05*

0,05*

Benfuracarb

0,05*

0,05*

Benomyl4)

2

1

0,5

1

0,1*

Bifenthrin

Binapacryl

0,05*

0,05*

Bromomethan (Methylbromid)

0,05*

0,1

0,1

0,1

Bromophosethyl

0,05*

0,05*

Bromopropylat

2

2

Camphechlor (Toxaphen)

0,1*

0,1*

Captafol

0,02*

0,02*

Captan39)

3

2

Carbaryl

3

3

1

3

3

1

Carbendazim4)

2

1

0,5

1

0,1*

Carbofuran5)

(d)

(d)

Carbosulfan

(c)

(c)

Cartap

Chinomethionat

0,3

0,3

Chlorbenzilat

2

2

Chlorbufam35)

0,05

0,05

Chlordan6)

Chlorfenvinphos36)

0,05

0,05

Chlormequat

3 (c)

(c)

0,05*

0,05*

Chlorothalonil

1

1

1

0,01*

Chloroxuron

0,2

0,2

Chlorpropham35)

0,05

0,05

Chlorpyrifos

0,5

0,2

0,2

0,3

0,05*

Chlorpyrifosmethyl

0,5

0,5

0,05*

Cyfluthrin7)

0,2

0,2

0,2

(a)

Cypermethrin8)

1

2

1

2

1

0,05*

Daminozid9)

0,02*

0,02*

DDT10)

0,05*

0,05*

Deltamethrin

0,1

0,1

Demeton-S-methyl37)

0,4

0,4

Demeton-S-methylsulfoxid37) = Oxydemetonmethyl

0,4

0,4

Demeton-S-methylsulfon37)

0,4

0,4

Diallat38)

0,1

0,1

Diazinon

0,5 (a)

0,5 (a)

1,2-Dibromethan (Ethylendibromid)

0,01*

0,01*

Dichlofluanid

5

5

Dichlorprop, også Dichlorprop-P

0,05*

0,05*

Dichlorvos

0,1

0,1

Dicofol31)

1 (a)

(a)

Dieldrin11)

Dimethoat

1

1

Dinoseb

0,05*

0,05*

Dioxathion

0,05*

0,05*

Diquat

0,05

0,05

Disulfoton32)

0,02*

0,02*

Dithiocarbamater12)

3

2

1

2

1

0,05*

Dodin

1

1

Endosulfan13)

1 (c)

1 (c)

Endrin

0,01*

0,01*

Ethephon

3

3

0,05*

Ethion

0,5

0,5

Fenarimol

0,3

(a)

Fenbutatinoxid

2

(c)

Fenchlorphos14)

0,01*

0,01*

Fenitrothion

0,5

0,5

Fentin29)

0,05*

0,05*

Fenvalerat15)

1(y)

0,05*

Flucythrinat16)

Folpet

3

2

Formothion

0,1

0,1

Furathiocarb

0,05*

0,05*

Glyphosat

0,1*

0,1*

Heptachlor17)

0,01*

0,01*

Hexachlorbenzen (HCB)

Hexachlorcyclohexan (HCH)18)

Imazalil

5

0,02*

Iprodion

10

5

Lambdacyhalothrin

0,1

0,2

0,2

0,1

Lindan (gamma HCH)

1

0,5

Malathion19)

0,5

0,5

Maleinhydrazid

1*

1*

Mecarbam

0,05*

0,05*

Metalaxyl

1

(c)

(c)

0,05*

Methamidophos

0,05

0,1

0,3

0,05

0,01*

Methidathion

0,3

(a)

0,2

Methomyl20)

(c)

1

0,05*

(c)

Methoxychlor

10

10

Mevinphos40)

0,2

0,2

0,5

Monocrotophos

Omethoat

0,2

0,4

0,2

Oxydemetonmethyl37) = Demeton-S-methylsulfoxid

0,4

0,4

Paraquat

0,05*

0,05*

Parathion42)

0,5

0,5

Parathion-methyl43)

0,2

0,2

Permethrin21)

1

1

Phorat30)

0,05*

0,05*

Phosalon

2

2

1

Phosmet22)

Phosphamidon51)

0,15

0,15

Phoxim

Pirimiphosmethyl

(c)

(c)

Procymidon

1

0,02*

0,02*

2

Profenophos

Propargit

Propiconazol

0,05*

0,2

(c)

0,2

(c)

0,05*

Propoxur

3 (c)

3 (c)

Propyzamid

0,02*

0,02*

Pyrethriner

1

1

Quinalphos

2,4,5-T

0,05*

0,05*

TEPP

0,01*

0,01*

Thiabendazol

5

(c)

0,05*

Thiodicarb20)

(c)

1

0,05*

(c)

Thiophanatmethyl4)

2

1

0,5

1

0,1*

Triallat38)

0,1

0,1

Triazophos

(a)

(a)

(a)

0,02*

Trichlorfon

0,5

0,5

Triforin

2

(c)

1

(c)

2

0,05*

Vamidothion44)

0,5

0,05

Vinclozolin23)

1

2

2

2

0,5

0,05*

 

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

Pesticidrester

BÆR OG SMÅFRUGTER, friske, tørrede, frosne og ubehandlede, uden tilsat sukker

Andre produkter under Bær og småfrugter: Se næste tabel

BÆR OG SMÅ-FRUGTER

Spisedruer og druer til vin

Spise-druer

Druer til vin

Jordbær, dyrkede

Stængel- frugter, dyrkede

Brombær

Hindbær

Korbær

Loganbær

Andre

Acephat

0,02*

Aldicarb1)

0,05*

(c)

0,05*

Aldrin2)

Aminotriazol (Amitrol)

0,05*

Amitraz3)

(a)

(a)

0,02*

Atrazin

0,1*

Azinphos-ethyl

0,05

Azinphos-methyl

1

0,5

Barban35)

0,05

Benalaxyl

0,2

0,05*

0,05*

Benfuracarb

0,05*

Benomyl4)

2

0,1*

Bifenthrin

Binapacryl

0,05*

Bromomethan (Methylbromid)

0,1

0,05*

0,05*

Bromophos-ethyl

0,05*

Bromopropylat

2

2

0,05

Camphechlor (Toxaphen)

0,1*

Captafol

0,02*

Captan39)

3

Carbaryl

3

1

Carbendazim4)

2

0,1*

Carbofuran5)

0,1*

(d)

0,1*

Carbosulfan

0,05*

Cartap

Chinomethionat

0,3

Chlorbenzilat

2

Chlorbufam35)

0,05

Chlordan6)

Chlorfenvinphos36)

0,05

Chlormequat

1 (c)

(c)

0,05*

Chlorothalonil

1

3

3

10(y)

Chloroxuron

0,2

Chlorpropham35)

0,05

Chlorpyrifos

0,5

0,2

0,5

0,5

0,05*

Chlorpyrifos-methyl

0,2

0,5

0,05*

Cyfluthrin7)

0,3

(a)

0,02*

Cypermethrin8)

0,5

0,05*

0,5

Daminozid9)

0,02*

DDT10)

0,05*

Deltamethrin

0,1

0,05*

0,5

0,5

0,05*

Demeton-S-methyl37)

0,4

Demeton-S-methylsulfoxid37) = Oxydemetonmethyl

0,4

Demeton-S-methylsulfon37)

0,4

Diallat38)

0,1

Diazinon

0,5 (a)

0,5 (a)

0,5 (a)

1,2-Dibromethan (Ethylendibro-mid)

0,01*

Dichlofluanid

10

Dichlorprop, også
Dichlorprop-P

0,05*

Dichlorvos

0,1

Dicofol31)

1 (a)

2 (a)

0,02*

Dieldrin11)

Dimethoat

1

Dinoseb

0,05*

Dioxathion

0,05*

Diquat

0,05

Disulfoton32)

0,02*

(a)

0,02*

Dithiocarbamater12)

2

2

0,05*

(c)

0,05*

Dodin

0,2

Endosulfan13)

1 (c)

1 (x)

1 (x)

1 (c)

0,05*

Endrin

0,01*

Ethephon

(c)

0,05*

0,05*

Ethion

0,5

0,1

Fenarimol

0,3

0,3

(a)

0,02*

Fenbutatinoxid

2

(c)

0,05*

Fenchlorphos14)

0,01*

Fenitrothion

0,5

Fentin29)

0,05*

Fenvalerat15)

1(y)

0,05*

0,05*

Flucythrinat16)

Folpet

3

Formothion

0,1

Furathiocarb

0,05*

Glyphosat

0,1*

Heptachlor17)

0,01*

Hexachlorbenzen (HCB)

Hexachlorcyclohexan (HCH)18)

Imazalil

0,02*

Iprodion

10

10

5

Lambdacyhalothrin

0,2

(a)

0,02

Lindan (gamma HCH)

0,5

1

1

Malathion19)

0,5

Maleinhydrazid

1*

Mecarbam

0,05*

Metalaxyl

2

1

0,5

(c)

Methamidophos

0,01

0,01

0,01*

Methidathion

0,5

0,02*

0,02*

Methomyl20)

3

0,05*

0,05*

Methoxychlor

10

Mevinphos40)

0,1

Monocrotophos

Omethoat

0,1

Oxydemetonmethyl37) = Demeton-S-
methylsulfoxid

0,4

Paraquat

0,05*

Parathion42)

0,5

Parathion-methyl43)

0,2

Permethrin21)

1

1

0,05*

Phorat30)

0,05*

(c)

0,05*

Phosalon

1

Phosmet22)

Phosphamidon51)

0,15

Phoxim

Pirimiphos-methyl

(c)

(c)

0,05*

Procymidon

5

5

10

0,02*

Profenophos

Propargit

Propiconazol

0,5

0,05*

0,05*

Propoxur

3 (c)

3 (c)

3 (c)

3 (c)

0,05*

Propyzamid

0,02*

(a)

0,02*

Pyrethriner

1

Quinalphos

2,4,5-T

0,05*

TEPP

0,01*

Thiabendazol

(c)

5

(c)

0,05*

Thiodicarb20)

3

0,05*

0,05*

Thiophanatmethyl4)

2

0,1*

Triallat38)

0,1

Triazophos

0,02*

(a)

0,02*

Trichlorfon

0,5

Triforin

(c)

(c)

0,05*

Vamidothion44)

0,05

Vinclozolin23)

5

5

5

 

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

Pesticidrester

BÆR OG SMÅFRUGTER, friske, tørrede, frosne, ubehandlede, uden tilsat sukker

Andre produkter under Bær og små frugter: Se foregående tabel

BÆR OG SMÅFRUGTER

Andre småfrugter og bær, dyrkede

Blåbær (Vaccin. myrtil.)

Ribs og solbær

Stikkelsbær

Tranebær

Andre

Vildtvoksende bær og frugter

Acephat

Aldicarb1)

0,05*

0,05*

Aldrin2)

Aminotriazol (Amitrol)

0,05*

Amitraz3)

(a)

0,02*

0,02*

Atrazin

0,1*

Azinphosethyl

0,05

Azinphosmethyl

0,5

Barban35)

0,05

Benalaxyl

0,05*

0,05*

Benfuracarb

0,05*

Benomyl4)

0,1*

0,1*

Bifenthrin

Binapacryl

0,05*

Bromomethan (Methylbromid)

0,05*

0,05*

Bromophosethyl

0,05*

Bromopropylat

0,05

Camphechlor (Toxaphen)

0,1*

Captafol

0,02*

Captan39)

3

Carbaryl

1

Carbendazim4)

0,1*

0,1*

Carbofuran5)

0,1*

0,1*

Carbosulfan

0,05*

Cartap

Chinomethionat

0,3

Chlorbenzilat

2

Chlorbufam35)

0,05

Chlordan6)

Chlorfenvinphos36)

0,05

Chlormequat

0,05*

0,05*

Chlorothalonil

10

10

2

0,01*

0,01*

Chloroxuron

0,2

Chlorpropham35)

0,05

Chlorpyrifos

1

1

0,05*

0,05*

Chlorpyrifosmethyl

0,05*

0,05*

Cyfluthrin7)

(a)

(a)

0,02*

0,02*

Cypermethrin8)

0,05*

2

Daminozid9)

0,02*

DDT10)

0,05*

Deltamethrin

0,2

0,2

0,05*

0,05*

Demeton-S-methyl37)

0,4

Demeton-S-methylsulfoxid37) = Oxydemetonmethyl

0,4

Demeton-S-methylsulfon37)

0,4

Diallat38)

0,1

Diazinon

0,2

0,2

0,2

0,02*

0,02*

1,2-Dibromethan (Ethylendibromid)

0,01*

Dichlofluanid

10

Dichlorprop, også Dichlorprop-P

0,05*

Dichlorvos

0,1

Dicofol31)

(a)

0,02*

0,02*

Dieldrin11)

Dimethoat

1

Dinoseb

0,05*

Dioxathion

0,05*

Diquat

0,05

Disulfoton32)

0,02*

0,02*

Dithiocarbamater12)

5

5

0,05*

0,05*

Dodin

0,2

Endosulfan13)

1 (x)

1 (x)

0,05*

0,05*

Endrin

0,01*

Ethephon

5

0,05*

0,05*

Ethion

0,1

Fenarimol

1

1

0,02*

0,02*

Fenbutatinoxid

0,05*

0,05*

Fenchlorphos14)

0,01*

Fenitrothion

0,5

Fentin29)

0,05*

Fenvalerat15)

0,05*

0,05*

Flucythrinat16)

Folpet

3

Formothion

0,1

Furathiocarb

0,05*

Glyphosat

0,1*

Heptachlor17)

0,01*

Hexachlorbenzen (HCB)

Hexachlorcyclohexan (HCH)18)

Imazalil

0,02*

Iprodion

10

10

10

0,02*

0,02*

Lambda-cyhalothrin

0,1

0,1

0,02*

0,02*

Lindan (gamma HCH)

1

Malathion19)

0,5

Maleinhydrazid

1*

Mecarbam

0,05*

Metalaxyl

0,05*

0,05*

Methamidophos

0,01*

0,01*

Methidathion

0,02*

0,02*

Methomyl20)

(c)

0,05*

0,05*

Methoxychlor

10

Mevinphos40)

0,1

Monocrotophos

Omethoat

0,1

Oxydemetonmethyl37) = Demeton-S-methylsulfoxid

0,4

Paraquat

0,05*

Parathion42)

0,5

Parathionmethyl43)

0,2

Permethrin21)

0,05*

0,05*

Phorat30)

0,05*

0,05*

Phosalon

1

Phosmet22)

Phosphamidon51)

0,15

Phoxim

Pirimiphosmethyl

0,05*

0,05*

Procymidon

0,02*

0,02*

Profenophos

Propargit

Propiconazol

0,05

0,05*

Propoxur

0,2

0,2

0,05*

0,05*

Propyzamid

(a)

(a)

0,02*

0,02*

Pyrethriner

1

Quinalphos

2,4,5-T

0,05*

TEPP

0,01*

Thiabendazol

(c)

(c)

0,05*

0,05*

Thiodicarb20)

(c)

0,05*

0,05*

Thiophanatmethyl4)

0,1*

0,1*

Triallat38)

0,1

Triazophos

0,02*

0,02*

Trichlorfon

0,5

Triforin

2

2

0,05*

0,05*

Vamidothion44)

0,05

Vinclozolin23)

10

0,05*

0,05*

 

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

DIVERSE FRUGTER, friske, tørrede, frosne og ubehandlede, uden tilsat sukker

DIVERSE FRUGTER

Ananas

Avocadoer

Bananer

Dadler

Figner

Granat- æbler

Kiwi

Kumquat

Litchi- blommer

Mango

Oliven

Passions-frugter

Andre

Acephat

0,02*

Aldicarb1)

(c)

0,05*

Aldrin2)

Aminotriazol (Amitrol)

0,05*

Amitraz3)

0,02*

Atrazin

0,1*

Azinphos-ethyl

0,05

Azinphos-methyl

0,5

Barban35)

0,05

Benalaxyl

0,05*

Benfuracarb

0,05*

Benomyl4)

1

0,1*

Bifenthrin

Binapacryl

0,05*

Bromomethan (Methylbromid)

0,1

0,05*

Bromophosethyl

0,05*

Bromopropylat

3

0,05

Camphechlor (Toxaphen)

0,1*

Captafol

0,02*

Captan39)

0,1

Carbaryl

1

Carbendazim4)

1

0,1*

Carbofuran5)

0,1*

Carbosulfan

0,05*

Cartap

Chinomethionat

0,3

Chlorbenzilat

2

Chlorbufam35)

0,05

Chlordan6)

Chlor-
fenvinphos36)

0,05

Chlormequat

0,1*

0,05*

Chlorothalonil

0,2

0,01*

Chloroxuron

0,2

Chlorpropham35)

0,05

Chlorpyrifos

3

2

0,05*

Chlorpyrifos- methyl

0,05*

Cyfluthrin7)

0,02*

Cypermethrin8)

0,05*

Daminozid9)

0,02*

DDT10)

0,05*

Deltamethrin

0,1*

0,05*

Demeton-S-methyl37)

0,4

Demeton-S-methylsulfoxid37) = Oxydemetonmethyl

0,4

Demeton-S-methylsulfon37)

0,4

Diallat38)

0,1

Diazinon

0,5 (a)

0,5 (a)

0,5 (a)

0,02*

1,2-Dibrome-than (Ethylendibromid)

0,01*

Dichlofluanid

5

Dichlorprop, også Dichlorprop-P

0,05*

Dichlorvos

0,1

Dicofol31)

2 (a)

(a)

0,02*

Dieldrin11)

Dimethoat

1

Dinoseb

0,05*

Dioxathion

0,05*

Diquat

0,05

Disulfoton32)

(a)

0,02*

Dithio-carbamater12)

0,05*

Dodin

0,2

Endosulfan13)

1 (c)

1 (c)

0,05*

Endrin

0,01*

Ethephon

(c)

(c)

(c)

0,05*

Ethion

0,1

Fenarimol

0,3

0,02*

Fenbutatinoxid

(c)

0,05*

Fenchlorphos14)

0,01*

Fenitrothion

0,5

Fentin29)

0,05*

Fenvalerat15)

0,05*

Flucythrinat16)

Folpet

0,1

Formothion

0,1

Furathiocarb

0,05*

Glyphosat

2 til oliefremstilling

0,1*

Heptachlor17)

0,01*

Hexachlorbenzen (HCB)

Hexachlorcyclohexan (HCH)18)

Imazalil

2

0,02*

Iprodion

3

5

0,02*

Lambda-cyhalothrin

0,02*

Lindan (gamma (HCH)

1

Malathion19)

0,5

Maleinhydrazid

1*

Mecarbam

0,05*

Metalaxyl

(c)

(c)

0,05*

Methamidophos

0,01*

Methidathion

1

0,02*

Methomyl20)

(c)

0,05*

Methoxychlor

10

Mevinphos40)

0,1

Monocrotophos

Omethoat

0,2

Oxydemetonme-thyl37) = Demeton-
S-methylsulfoxid

0,4

Paraquat

0,05*

Parathion42)

0,5

Parathionmethyl43)

0,2

Permethrin21)

1

0,05*

Phorat30)

0,05*

Phosalon

0,1

1

Phosmet22)

Phosphamidon51)

0,15

Phoxim

Pirimiphos-methyl

2

(c)

0,05*

Procymidon

5

0,02*

Profenophos

Propargit

Propiconazol

0,1

0,05*

Propoxur

3 (c)

0,05*

Propyzamid

0,02*

Pyrethriner

1

Quinalphos

2,4,5-T

0,05*

TEPP

0,01*

Thiabendazol

3

0,05*

Thiodicarb20)

(c)

0,05*

Thiophanatmethyl4)

1

0,1*

Triallat38)

0,1

Triazophos

(a)

0,02*

Trichlorfon

0,5

Triforin

0,05*

Vamidothion44)

0,05

Vinclozolin23)

10

0,05*

 

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

ROD- OG KNOLDGRØNTSAGER, friske, tørrede, frosne, ubehandlede

RØDDER OG KNOLDE

Gulerødder

Jordskokker

Knoldselleri

Kål- roer

Pastinakker

Peberrod

Persillerod

Radiser

Rødbeder

Skorzonerrod

Søde kartofler

Turnips

Yams

Andre

Acephat

0,02*

Aldicarb1)

(c)

(c)

(c)

0,05*

Aldrin2)

Aminotriazol (Amitrol)

0,05*

Amitraz3)

0,02*

Atrazin

0,1*

Azinphosethyl

0,05

Azinphosmethyl

0,5

Barban35)

0,1

0,1

0,1

0,05

Benalaxyl

(c)

0,05*

Benfuracarb

0,05*

Benomyl4)

0,1*

Bifenthrin

Binapacryl

0,05*

Bromomethan (Methylbromid)

0,05*

Bromophosethyl

0,05*

Bromopropylat

1

Camphechlor (Toxaphen)

0,1*

Captafol

0,02*

Captan39)

0,1

Carbaryl

1

Carbendazim4)

0,1*

Carbofuran5)

0,3

(d)

(d)

0,3

0,5

(d)

0,1*

Carbosulfan

0,1

(c)

0,1

(c)

0,05*

Cartap

Chinomethionat

0,3

Chlorbenzilat

2

Chlorbufam35)

0,1

0,1

0,1

0,05

Chlordan6)

Chlorfenvinphos36)

0,5

Chlormequat

0,05*

Chlorothalonil

1

0,5

0,01*

Chloroxuron

0,2

Chlorpropham35)

0,1

0,1

0,1

0,05

Chlorpyrifos

0,1

0,2

0,05*

Chlorpyrifosmethyl

0,05*

Cyfluthrin7)

0,02*

Cypermethrin8)

0,05*

Daminozid9)

0,02*

DDT10)

0,05*

Deltamethrin

0,05*

Demeton-S-methyl37)

0,05*

0,4

Demeton-S-methylsulfoxid37) = Oxydemetonmethyl

0,05*

0,4

Demeton-S-methylsulfon37)

0,05*

0,4

Diallat38)

0,1

Diazinon

0,5 (a)

0,5 (a)

0,5 (a)

0,5 (a)

0,5 (a)

0,5 (a)

0,5 (a)

0,5 (a)

0,02*

1,2-Dibromethan (Ethylendibromid)

0,01*

Dichlofluanid

5

Dichlorprop også Dichlorprop-P

0,05*

Dichlorvos

0,1

Dicofol31)

0,02*

Dieldrin11)

Dimethoat

1

Dinoseb

0,05*

Dioxathion

0,05*

Diquat

0,1

Disulfoton32)

(a)

(a)

0,02*

Dithiocarbamater12)

0,2

0,2

0,2

0,2

0,05*

Dodin

0,2

Endosulfan13)

0,2 (c)

0,2 (c)

0,2 (c)

0,2 (c)

0,2 (c)

0,2 (c)

0,05*

Endrin

0,01*

Ethephon

0,05*

Ethion

0,1

Fenarimol

0,02*

Fenbutatinoxid

0,05*

Fenchlorphos14)

0,01*

Fenitrothion

0,5

Fentin29)

0,05*

Fenvalerat15)

0,05*

Flucythrinat16)

Folpet

0,1

Formothion

0,1

Furathiocarb

0,05*

Glyphosat

0,1*

Heptachlor17)

0,01*

Hexachlorbenzen (HCB)

Hexachlorcyclohexan (HCH)18)

Imazalil

0,02*

Iprodion

0,3

0,1

0,1

0,3

0,5

0,02*

Lambdacyhalothrin

0,02*

Lindan (gamma HCH)

0,1

1

Malathion19)

0,5

Maleinhydrazid

1*

Mecarbam

0,05*

Metalaxyl

0,1

0,1

0,05*

Methamidophos

0,01*

Methidathion

0,02*

Methomyl20)

0,5

0,05*

Methoxychlor

10

Mevinphos40)

0,1

Monocrotophos

Omethoat

0,1

Oxydemetonmethyl37) = Demeton-
S-methylsulfoxid

0,05*

Paraquat

0,05*

Parathion42)

0,5

Parathionmethyl43)

0,2

Permethrin21)

0,1

0,1

0,05*

Phorat30)

(c)

(c)

(c)

0,05*

Phosalon

0,1

Phosmet22)

Phosphamidon51)

0,15

Phoxim

Pirimiphos-methyl

1

0,05*

Procymidon

0,02*

Profenophos

Propargit

Propiconazol

0,05*

Propoxur

3 (c)

3 (c)

0,05*

Propyzamid

0,02*

Pyrethriner

1

Quinalphos

2,4,5-T

0,05*

TEPP

0,01*

Thiabendazol

(c)

0,05*

Thiodicarb20)

0,5

0,05*

Thiophanat-methyl4)

0,1*

Triallat38)

0,1

Triazophos

1

(a)

1

(a)

0,02*

Trichlorfon

0,5

Triforin

(c)

0,05*

Vamidothion44)

0,05

Vinclozolin23)

0,5

(c)

(c)

(c)

0,05*

 

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

Pesticidrester

LØG,

friske, tørrede, frosne, ubehandlede

FRUGTGRØNTSAGER,

friske, tørrede, frosne, ubehandlede

Andre produkter under Frugtgrøntsager: Se næste tabel

LØG

Forårsløg

Hvidløg

Løg, alm.

Skalotteløg

Andre

FRUGT-GRØNT-SAGER

Solanacea

Auber giner

Peberfrugter

Tomater

Andre

Acephat

0,02*

0,5

0,5

0,02*

Aldicarb1)

0,05*

(c)

0,05*

Aldrin2)

Aminotriazol (Amitrol)

0,05*

0,05*

Amitraz3)

0,02*

0,5

(a)

Atrazin

0,1*

0,1*

Azinphos-ethyl

0,05

0,05

Azinphos-methyl

0,5

0,5

Barban35)

0,05

0,05

Benalaxyl

0,2

0,05*

0,2

0,2

0,05*

Benfuracarb

0,05*

0,05*

Benomyl4)

0,1*

0,5

0,5

0,1*

Bifenthrin

Binapacryl

0,05*

0,05*

Bromomethan (Methylbromid)

0,05*

0,05*

Bromophosethyl

0,05*

0,05*

Bromopropylat

1

1

Camphechlor (Toxaphen)

0,1*

0,1*

Captafol

0,02*

0,02*

Captan39)

0,1

3

0,1

Carbaryl

1

1

Carbendazim4)

0,1*

0,5

0,5

0,1*

Carbofuran5)

0,3

0,3

0,3

0,1*

0,1*

Carbosulfan

(c)

0,05*

0,05*

Cartap

0,1

Chinomethionat

0,3

0,3

Chlorbenzilat

2

2

Chlorbufam35)

0,05

0,05

Chlordan6)

Chlorfenvinphos36)

0,5

0,1

Chlormequat

0,05*

(c)

0,05*

Chlorothalonil

5

0,5

0,5

0,5

0,01*

2

Chloroxuron

0,2

0,2

Chlorpropham35)

0,05

0,05

Chlorpyrifos

0,2

0,05*

0,5

Chlorpyrifos-methyl

0,05*

0,5

Cyfluthrin7)

0,02*

(a)

0,05

0,02*

Cypermethrin8)

0,1

0,1

0,1

0,05*

0,5

Daminozid9)

0,02*

0,02*

DDT10)

0,05*

0,05*

Deltamethrin

0,1

0,1

0,1

0,1

0,05*

0,2

Demeton-S-methyl37)

0,4

0,4

Demeton-S-methylsulfoxid37) = Oxydemetonmethyl

0,4

0,4

Demeton-S-methylsulfon37)

0,4

0,4

Diallat38)

0,1

0,1

Diazinon

0,5 (a)

0,5 (a)

1,2-Dibromethan (Ethylendibromid)

0,01*

0,01*

Dichlofluanid

5

5

Dichlorprop også Dichlorprop-P

0,05*

0,05*

Dichlorvos

0,1

0,1

Dicofol31)

(a)

0,02*

0,5 (a)

0,5 (a)

0,02*

Dieldrin11)

Dimethoat

1

1

Dinoseb

0,05*

0,05*

Dioxathion

0,05*

0,05*

Diquat

0,1

0,1

Disulfoton32)

0,02*

0,02*

Dithiocarbamater12)

0,5

0,5

0,5

0,05*

3

2

Dodin

0,2

0,2

Endosulfan13)

1 (c)

0,05*

1 (c)

Endrin

0,01*

0,01*

Ethephon

(c)

0,05*

3

3

0,05*

Ethion

0,1

0,1

Fenarimol

0,02*

(a)

Fenbutatinoxid

0,05*

(c)

Fenchlorphos14)

0,01*

0,01*

Fenitrothion

0,5

0,5

Fentin29)

0,05*

0,05*

Fenvalerat15)

0,05*

0,2(y)

1(y)

0,05*

Flucythrinat16)

Folpet

0,1

3

0,1

Formothion

0,1

0,1

Furathiocarb

0,05*

0,05*

Glyphosat

0,1*

0,1*

Heptachlor17)

0,01*

0,01*

Hexachlorbenzen (HCB)

Hexachlorcyclohexan (HCH)18)

Imazalil

0,02*

0,5

0,02*

Iprodion

3

5

5

5

0,02*

5

Lambda-cyhalothrin

(a)

0,02*

(a)

Lindan (gamma HCH)

1

0,5

1

Malathion19)

3

3

Maleinhydrazid

1*

10

1*

Mecarbam

0,05*

0,05*

Metalaxyl

(c)

(c)

(c)

0,05*

Methamidophos

0,01*

0,2

0,5

0,01*

Methidathion

(a)

(a)

0,02*

0,02*

Methomyl20)

0,05*

(c)

Methoxychlor

10

10

Mevinphos40)

0,1

0,1

Monocrotophos

Omethoat

0,1

0,2

Oxydemetonmethyl37) = Demeton-S-methylsulfoxid

0,4

0,4

Paraquat

0,05*

0,05*

Parathion42)

0,5

0,5

Parathionmethyl43)

0,2

0,2

Permethrin21)

0,05*

0,5

Phorat30)

1

1

Phosmet22)

Phosphamidon51)

0,15

0,15

Phorat30)

0,05*

(c)

Phoxim

Pirimiphos-methyl

(c)

(c)

Procymidon

0,2

0,2

0,2

0,02*

2

Profenophos

Propargit

Propiconazol

0,05*

(c)

0,05*

Propoxur

0,05*

3 (c)

3 (c)

3 (x)

3 (c)

Propyzamid

0,02*

0,02*

Pyrethriner

1

1

Quinalphos

2,4,5-T

0,05*

0,05*

TEPP

0,01*

0,01*

Thiabendazol

(c)

(c)

(c)

0,05*

(c)

(c)

0,05*

Thiodicarb20)

0,05*

(c)

Thiophanat-methyl4)

0,1*

0,5

0,5

0,1*

Triallat38)

0,1

0,1

Triazophos

(a)

(a)

(a)

0,02*

0,02*

Trichlorfon

0,5

0,5

Triforin

(c)

(c)

Vamidothion44)

0,05

0,05

Vinclozolin23)

1

3

 

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

Pesticidrester

FRUGTGRØNTSAGER, friske, tørrede, frosne, ubehandlede

Andre produkter under Frugtgrønsager: Se foregående tabel

FRUGT-GRØNT-SAGER

Cucurbitae, spiselig skræl

Agurker

Asier

Courgetter

Andre

Cucurbitae, uspiselig skræl

Meloner

Græskar

Vandmeloner

Andre

Sukkermajs

Acephat

0,02*

0,02*

0,02*

Aldicarb1)

0,05*

0,05*

0,05*

Aldrin2)

Aminotriazol (Amitrol)

0,05*

Amitraz3)

(a)

(a)

0,02*

Atrazin

0,1*

Azinphosethyl

0,05

Azinphosmethyl

0,5

Barban35)

0,05

Benalaxyl

0,05*

(c)

(c)

0,05*

0,05*

Benfuracarb

0,05*

(c)

0,05*

Benomyl4)

0,5

0,3

0,1*

0,5

0,5

0,1*

0,1*

Bifenthrin

Binapacryl

0,05*

Bromomethan (Methyl-bromid)

0,05*

Bromophosethyl

0,05*

Bromopropylat

1

Camphechlor (Toxaphen)

0,1*

Captafol

0,02*

Captan39)

0,1

Carbaryl

1

Carbendazim4)

0,5

0,3

0,1*

0,5

0,5

0,1*

0,1*

Carbofuran5)

0,1*

(d)

0,1*

(d)

Carbosulfan

0,05*

(c)

0,05*

Cartap

Chinomethionat

0,3

Chlorbenzilat

2

Chlorbufam35)

0,05

Chlordan6)

Chlorfenvinphos36)

0,1

Chlormequat

0,05*

0,05*

0,05*

Chlorothalonil

1

5

0,01*

1

0,01*

Chloroxuron

0,2

Chlorpropham35)

0,05

Chlorpyrifos

0,05*

0,05*

0,05*

Chlorpyrifos-methyl

0,05*

0,05*

0,05*

Cyfluthrin7)

(a)

0,02*

0,02*

Cypermethrin8)

0,2

0,2

0,05*

Daminozid9)

0,02*

DDT10)

0,05*

Deltamethrin

0,1

0,05*

0,05*

Demeton-S-methyl37)

0,4

Demeton-S-methylsulfoxid37) = Oxydemetonmethyl

0,4

Demeton-S-methylsulfon37)

0,4

Diallat38)

0,1

Diazinon

0,5 (a)

1,2-Dibromethan (Ethylendibromid)

0,01*

Dichlofluanid

5

Dichlorprop, også Dichlorprop-P

0,05*

Dichlorvos

0,1

Dicofol31)

0,5 (a)

0,5 (a)

0,02*

Dieldrin11)

Dimethoat

1

Dinoseb

0,05*

Dioxathion

0,05*

Diquat

0,1

Disulfoton32)

0,02*

(a)

0,02*

0,02*

Dithiocarbamater12)

0,5

2

2

0,05*

0,5

0,05*

Dodin

0,2

Endosulfan13)

1 (c)

1 (c)

0,05*

Endrin

0,01*

Ethephon

0,05*

0,05*

(c)

Ethion

0,1

Fenarimol

(a)

(a)

0,02*

Fenbutatinoxid

0,5

(c)

(c)

0,05*

Fenchlorphos14)

0,01*

Fenitrothion

0,5

Fentin29)

0,05*

Fenvalerat15)

0,2(y)

0,05*

0,2(y)

0,5(y)

0,5(y)

0,05*

0,05*

Flucythrinat16)

Folpet

0,1

Formothion

0,1

Furathiocarb

0,05*

0,05*

0,05*

Glyphosat

0,1*

0,1*

0,1*

Heptachlor17)

0,01*

Hexachlorbenzen (HCB)

Hexachlorcyclohexan (HCH)18)

Imazalil

0,2

2

0,02*

0,02*

Iprodion

2

0,3

0,02*

0,02*

Lambdacyhalothrin

0,1

(a)

0,02*

Lindan (gamma HCH)

1

Malathion19)

3

Maleinhydrazid

1*

Mecarbam

0,05*

Metalaxyl

(c)

(c)

(c)

0,05*

0,05*

Methamidophos

1

0,01*

0,01*

0,01*

Methidathion

0,02*

0,02*

0,02*

Methomyl20)

(c)

(c)

0,05*

0,2

0,05*

Methoxychlor

10

Mevinphos40)

0,1

Monocrotophos

Omethoat

0,2

Oxydemetonmethyl37) = Demeton-S-methylsulfoxid

0,4

Paraquat

0,05*

Parathion42)

0,5

Parathion-methyl43)

0,2

Permethrin21)

0,1

0,1

0,1

Phorat30)

0,05*

(c)

0,05*

(c)

Phosalon

1

Phosmet22)

Phosphamidon51)

0,15

Phoxim

Pirimiphos-methyl

(c)

(c)

0,05*

Procymidon

1

1

0,02*

Profenophos

Propargit

Propiconazol

(c)

(c)

0,05*

Propoxur

3 (x)

3 (c)

(c)

3 (c)

0,05*

Propyzamid

0,02*

Pyrethriner

1

Quinalphos

2,4,5-T

0,05*

TEPP

0,01*

Thiabendazol

(c)

0,05*

(c)

(c)

0,05*

0,05*

Thiodicarb20)

(c)

(c)

0,05*

0,2

0,05*

Thiophanat-methyl4)

0,5

(d)

0,3

0,1*

0,5

0,5

0,1*

0,1*

Triallat38)

0,1

Triazophos

(a)

(a)

0,02*

Trichlorfon

0,5

Triforin

0,5

(c)

0,05*

Vamidothion44)

0,05

Vinclozolin23)

1

1

0,05*

 

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

KÅL, friske, tørrede, frosne, ubehandlede

KÅL

Blomsterkål

Broccoli

Blomkål

Andre

Hovedkål

Hvid/ rødkål

Rosenkål

Andre

Bladkål

Grønkål

Kinakål

Andre

Kålrabi

Acephat

2

2

0,02*

0,02*

Aldicarb1)

(c)

0,2

0,05*

(c)

0,2

0,05*

0,05*

0,05*

Aldrin2)

Aminotriazol (Amitrol)

0,05*

Amitraz3)

0,02*

0,02*

0,02*

0,02*

Atrazin

0,1*

Azinphosethyl

0,05

Azinphosmethyl

0,5

Barban35)

0,05

Benalaxyl

0,05*

Benfuracarb

(c)

(c)

0,05*

0,05*

Benomyl4)

0,1*

0,5

3

0,1*

0,1*

Bifenthrin

Binapacryl

0,05*

Bromomethan (Methylbromid)

0,05*

Bromophosethyl

0,05*

Bromopropylat

1

Camphechlor (Toxaphen)

0,1*

Captafol

0,02*

Captan39)

0,1

Carbaryl

3

Carbendazim4)

0,1*

0,5

3

0,1*

0,1*

Carbofuran5)

0,2

(d)

(d)

0,2

Carbosulfan

(c)

(c)

(c)

(c)

Cartap

Chinomethionat

0,3

Chlorbenzilat

2

Chlorbufam35)

0,05

Chlordan6)

Chlorfenvinphos36)

0,1

Chlormequat

0,05*

Chlorothalonil

3

3

0,5

0,01*

0,01*

0,01*

Chloroxuron

0,2

Chlorpropham35)

0,05

Chlorpyrifos

0,05*

1

0,05*

0,5

0,05*

0,05*

Chlorpyrifosmethyl

0,05*

0,05*

0,05*

0,05*

Cyfluthrin7)

(a)

0,05

0,02*

0,2

(a)

0,02*

Cypermethrin8)

0,5

0,5

1

0,2

Daminozid9)

0,02*

DDT10)

0,05*

Deltamethrin

0,1

0,1

0,5

0,05*

Demeton-S-methyl37)

0,4

Demeton-S-methylsulfoxid37) = Oxydemetonmethyl

0,4

Demeton-S-methylsulfon37)

0,4

Diallat38)

0,1

Diazinon

0,5 (a)

1,2-Dibromethan (Ethylendibromid)

0,01*

Dichlofluanid

5

Dichlorprop, også Dichlorprop-P

0,05*

Dichlorvos

0,1

Dicofol31)

0,02*

Dieldrin11)

Dimethoat

1

Dinoseb

0,05*

Dioxathion

0,05*

Diquat

0,1

Disulfoton32)

(a)

(a)

0,02*

(a)

(a)

0,02*

0,02*

(a)

Dithiocarbamater12)

1

1

0,5

0,1*

Dodin

0,2

Endosulfan13)

1 (c)

1 (c)

1 (c)

0,05*

Endrin

0,01*

Ethephon

0,05*

Ethion

0,1

Fenarimol

0,02*

Fenbutatinoxid

0,05*

Fenchlorphos14)

0,01*

Fenitrothion

0,5