Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kloakarbejde m.v.


Efter bemyndigelse i henhold til § 73 i lov nr. 681 af 23. december 1975 om arbejdsmiljø, jf. Arbejdsministeriets lovbekendtgørelse nr. 646 af 18. december 1985, som ændret ved lov nr. 220 af 22. april 1987, fastsættes:

§ 1

I arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 473 af 7. oktober 1983 om kloakarbejde m.v. foretages følgende ændringer:

1. I § 1 ændres »offentlig kloak« til »kloak«.

2. § 19, stk. 3 affattes således:

»Stk. 3. Det skal ved måling konstateres, at arbejdet kan udføres uden risiko for eksplosion, kvælning eller andre sundhedsfarer. Målingerne skal foretages, inden arbejdet påbegyndes, og løbende under arbejdets udførelse.«

3. § 19, stk. 5, 1. punktum affattes således:

»Vagtmændene skal være forsynet med fornødent redningsapparatur, jf. §§ 26-28, samt hejseværk.«

4. I § 19 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Det i stk. 5 nævnte hejseværk skal være typegodkendt af direktoratet for arbejdstilsynet.«

Stk. 6. bliver herefter stk. 7.

5. Efter § 19 indsættes:

» § 19 a. Ved arbejde med slamsugervogne, højtryksspulevogne og TV-inspektionsvogne, som normalt udføres fra terræn, kan der, uanset § 19, stk 4, anvendes een vagtmand, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • 1) nedstigning i brønd eller andre trange rum skal være nødvendig for at kunne fuldføre arbejdsopgaven; formålet kan f.eks. bestå i fjernelse af sten, rørstumper, træstykker o. lign., som ikke kan suges op eller på anden måde fjernes fra terræn,
  • 2) nødvendigheden af nedstigning må ikke kunne forudses under arbejdsgivers planlægning af arbejdet,
  • 3) nedstigning må kun foretages af 1 person, og opholdet i brønden eller det trange rum må ikke vare over 5 min.,
  • 4) den i § 26 nævnte line skal være forbundet med et hejseværk, jf. § 19, stk. 6,
  • 5) vagtmanden skal uafbrudt iagttage personen under terræn, også når hejseværket betjenes, og
  • 6) personen skal kunne hejses lodret op til terræn.

Stk. 2. Ved rutinemæssig inspektion i brønde og andre trange rum kan der ligeledes anvendes een vagtmand, hvis betingelserne i stk. 1, nr. 3-6, er opfyldt.

§ 19 b. Hvis de 2 vagtmænd, nævnt i § 19, stk. 4, ikke kan holde kontakt med de arbejdende personer, f.eks. fordi der arbejdes inde i ledninger, skal kontakten foregå gennem yderligere en vagtmand (mellempost) i brønd eller lignende.

§ 19 c. Overalt, hvor der er mulighed for, at arbejdende personer kan føres med af vandstrømmen, skal der, udover eventuelle andre vagtmænd, posteres en vagtmand i strømmens retning.«

6. § 23, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Arbejdsgiver har pligt til at informere de beskæftigede om undersøgelsesresultatet af prøver, der udtages i ledninger og brønde, med mindre dette strider mod bestemmelser om tavshedspligt i medfør af anden lovgivning.«

7. I § 46, stk. 2, ændres »§ 19, stk. 5« til »§ 19, stk. 6«, og efter § 19, stk. 6, indsættes: »§§ 19 a-19 c«.

8. I § 47 ændres »§ 32, stk. 3« til »§ 32, stk. 4«.

9. I § 48 tilføjes efter »§ 19, stk. 1 og 4,»: »§§ 19 a-19 c,», og »§ 32, stk. 3« ændres til »§ 32, stk. 4«.

10. I § 49 ændres »og §§ 14-16« til »§§ 14-16, og § 19, stk. 6«.

11. I § 50 ændres »§§ 12-19« til »§§12-19 c«.

12. I § 51 indsættes efter »§§ 12-18,»: »§ 19, stk. 6«.

13. § 52 affattes således:

» § 52. Er en overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar, jf. lov om arbejdsmiljø § 86«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 1988.

Arbejdstilsynet, den 14. januar 1988

ERIK ANDERSEN

/Per Scherling

Officielle noter

Ingen