Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om EF-direktiv om selvkørende industritruck


I medfør af §§ 46 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 646 af 18. december 1985 som ændret ved lov nr. 220 af 22. april 1987 samt under henvisning til Rådets direktiv 84/528/EØF om fællesbestemmelser for hejse-, løfte- og transportmateriel, jf. bekendtgørelse nr. 648 af 19. september 1986, og Rådets direktiv 86/663/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende selvkørende industritruck, der er optaget som bilag til denne bekendtgørelse, fastsættes:

§ 1. Selvkørende industritruck og traktorer, der er omfattet af direktiv 86/663/EØF, jf. dettes artikel 1 og 2, må kun markedsføres og tages i brug, hvis de opfylder direktivets bestemmelser.

§ 2. Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede befuldmægtigede skal for hver truck og traktor, der fremstilles efter direktivets bestemmelser, attestere dette ved udstedelse af en typeattest og påsætning af typemærke på trucken eller traktoren efter bestemmelserne i direktivets artikel 4 og 5.

Stk. 2. Prøvninger efter direktivets bestemmelser, som virksomheden ikke selv udfører, skal foretages af en i fællesskabet anerkendt institution.

§ 3. Afgørelser efter bekendtgørelsen kan påklages efter arbejdsmiljølovens § 81.

§ 4. Med bøde eller hæfte straffes den, der

 • 1) overtræder §§ 1 og 2, eller
 • 2) ikke efterkommer påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser.

Stk. 2. Er en overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. januar 1989.

Arbejdsministeriet, den 9. januar 1989

HENNING DYREMOSE

/Henrik Grove

Bilag

Rådets direktiv af 22. december 1986 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende selvkørende industritruck

 • (86/663/EØF)

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 100,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (* 1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (* 2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (* 3), og

ud fra følgende betragtninger:

I medlemsstaterne er udformningen og konstruktionen af selvkørende industritruck undergivet sikkerhedsbestemmelser, som er forskellige medlemsstaterne imellem og derfor lægger hindringer i vejen for samhandelen med disse køretøjer; disse bestemmelser bør derfor tilnærmes indbyrdes;

ved Rådets direktiv 84/528/EØF af 17. september 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende fællesbestemmelser for hejse-, løfte- og transportmateriel (* 4) fastlægges en række fælles procedurer - herunder navnlig EØF-typegodkendelse, EØF-afprøvning og EØF-fabrikanterklæring - for markedsføring af dette hejse-, løfte- og transportmateriel; i overensstemmelse med den mest almindelige praksis i medlemsstaterne, bør der indføres en EØF-fabrikanterklæring for selvkørende indstritruck;

dette direktiv er et særdirektiv i henhold til artikel 2, stk. 2, i direktiv 84/528/EØF;

de tekniske bestemmelser i bilag I udgør ingen hindring for Fællesskabets eller de enkelte medlemsstaters bestemmelser vedrørende andre sikkerhedsaspekter for industritruck som f.eks. styrtsikkert førerværn, elektrisk sikkerhed, færdselssikkerhed, sikkerhed ved anvendelse i områder med eksplosionsfare, samt udstødning og støj;

med henblik på at højne sikkerhedsniveauet forekommer det formålstjenligt at indføre bestemmelser vedrørende betjeningsorganer og brændstofbeholdere; en overgangsperiode er berettiget, så det bliver muligt for producenterne at tilpasse deres fabrikation til disse nye bestemmelser;

den tekniske udvikling nødvendiggør en hurtig tilpasning af de tekniske forskrifter; sådanne direktivtilpasninger bør ske efter fremgangsmåden i artikel 22 i direktiv 84/528/EØF;

visse af bestemmelserne i bilag I bør ikke være omfattet af den i artikel 23 i direktiv 84/528/EØF omhandlede undtagelsesklausul:

udarbejdelsen af afprøvnings- og undersøgelsesmetoderne er en teknisk gennemførelsesforanstaltning, som bør fastsættes af Kommissionen efter ovennævnte fremgangsmåde -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

bkArtikel 1

1. Dette direktiv gælder for selvkørende industritruck, hvis løfteevne ikke overstiger 10.000 kg. og for traktorer med en trækkraft i krogen på under 20.000 N.

2. Ved selvkørende industritruck forstås i dette direktiv ethvert hjulkøretøj, med undtagelse af skinnekøretøjer, bestemt til at bære, trække, skubbe, løfte eller stable enhver form for ladning eller anbringe dem i reoler, og som betjenes af en fører, der enten går i nærheden af køretøjet eller befinder sig på en særlig indrettet førerstand, der er fastgjort til chassiset eller kan løftes.

Artikel 2

1. Dette direktiv omfatter ikke:

 • a) såkaldte dumpere eller motordrevne trillebøre, der benyttes på bygge- og anlægspladser;
 • b) traktorer, bortset fra de i bilag I, nr. 1.2. omhandlede, lastvogne med eller uden påhængsvogn, landbrugs- og skovbrugstraktorer, entreprenørmaskiner og arbejdskøretøjer, der benyttes til underjordisk minedrift;
 • c) mælkebiler og andre lignende varebiler:
 • d) stableapparater, der kun kan bevæges inden for en ramme af ledeskinner, såkaldte reolstablere;
 • e) truck, hvis førerstand kan hæves, og med en nominel kapacitet på over 5.000 kg;
 • f) truck, der er specielt konstrueret til kørsel med hævet last på over 5.000 kg;
 • g) portaltruck;
 • h) fjernbetjente traktorer og truck uden fører;
 • i) udstyr til vedligeholdelse i højt niveau;
 • j) truck, som drives ved ekstern elektrisk energi:
 • k) mobile kraner;
 • l) mobile løfteplatforme;
 • m) truck med teleskoparme.

2. Dette direktiv udgør ingen hindring for Fællesskabets eller de enkelte medlemsstaters bestemmelser om miljøet og sådanne andre sikkerhedsaspekter i forbindelse med industritruck, som ikke er omhandlet i dette direktiv, og som navnlig vedrører

- elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser,

- vejfærdsel,

- udstødning,

- områder, hvor der består eksplosionsfare,

- støj på arbejdsstedet og i omgivelserne,

- styrtsikkert førerværn.

Artikel 3

Medlemssaterne træffer alle relevante foranstaltninger til at sikre, at de i dette direktiv omhandlede selvkørende industritruck ikke markedsføres og ikke tages i brug, medmindre de opfylder bestemmelserne i dette direktiv.

Artikel 4

Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede befuldmægtigede attesterer under eget ansvar ved udstedelse af en typeattest, hvortil modellen findes i bilag II og ved påsætning af typemærket på trucken under de i bilag III omhandlede betingelser, at hver truck er i overensstemmelse med dette direktivs bestemmelser.

Artikel 5

1. Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede befuldmægtigede udsteder typeattest og påsætter typemærke som omhandlet i artikel 4, såfremt han kan godtgøre,

- at han råder over det fornødne udstyr til at udføre de i bilag I omhandlede prøvninger, og i givet fald

- at han lader de i bilag I nævnte prøvninger, som ikke udføres af ham selv, udføre af en anstalt eller af anstalter, som vedkommende medlemsstat har godkendt hertil.

2. Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede befuldmægtigede stiller alle dokumenter, som godtgør, at de i bilag I fastsatte prøvninger er blevet udført, og at de tekniske krav er blevet opfyldt, til rådighed for medlemsstatens kompetente myndigheder.

3. Hver medlemsstat meddeler de øvrige medlemsstater og Kommissionen følgende:

- en liste over de godkendte anstalter, som er kompetente til at udføre de i foregående stykke omhandlede prøvninger;

- senere ændringer af denne liste.

Artikel 6

Medlemsstaten træffer alle relevante foranstaltninger til at sikre, at de i artikel 5 anførte bestemmelser overholdes.

Artikel 7

Medlemsstaten kan foretage stikprøvekontrol af, at det i artikel 1 i dette direktiv omhandlede materiel er i overensstemmelse med forskrifterne i direktivet. Denne kontrol må dog ikke medføre strengere prøvninger og krav end dem, der er fastsat i dette direktiv.

Artikel 8

Såfremt det af den i artikel 7 omhandlede kontrol fremgår, at en selvkørende industritruck ikke opfylder kravene i dette direktiv, træffer medlemsstaten de fornødne foranstaltninger til f.eks.

- at forbyde markedsføring af den,

- at forbyde brug af den,

- at forlange den trukket tilbage fra markedet.

Skyldes den manglende opfyldelse en sådan fejl i konstruktionen eller ved seriefremstillingen, som kan få indvirkning på sikkerheden, underretter medlemsstaten de øvrige medlemsstater og Kommissionen om de konstaterede mangler og de trufne foranstaltninger.

Disse foranstaltninger ophæves, når det godtgøres, at trucken opfylder kravene i dette direktiv.

Artikel 9

Medlemsstaterne må ikke af grunde, som vedrører kravene i dette direktiv, nægte, forbyde eller begrænse markedsføring, ibrugtagning eller anvendelse af trucks med henblik på arbejdsopgaver, de er beregnet til, såfremt de opfylder kravene i dette direktiv.

Artikel 10

De ændringer, som er nødvendige for at tilpasse direktivets bilag I, med undtagelse af nr. 9.12.1.1. og 9.12.1.2., til den tekniske udvikling, vedtages efter fremgangsmåden i artikel 22 i direktiv 84/528/EØF.

De forskellige afprøvningsmetoder samt deres tilpasning til den tekniske udvikling vedtages ligeledes efter denne fremgangsmåde.

Fremgangsmåden i artikel 23 i direktiv 84/528/EØF finder anvendelse på bilag I.

Artikel 11

Dette direktivs bestemmelser berører ikke medlemsstaternes mulighed for under overholdelse af traktaten at fastsætte de krav, som de anser for nødvendige for at sikre arbejdstagernes beskyttelse under brugen af de pågældende maskiner, for så vidt dette ikke indebærer ændringer af disse maskiner i forhold til direktivets specifikationer.

Artikel 12

1. Medlemsstaterne vedtager, offentliggør og iværksætter de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv inden den 1. januar 1989. De underretter straks Kommissionen herom.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 13

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 1986.

På Rådets vegne

G. SHAW

Formand

Bilag I

Tekniske krav til selvkørende industritruck

1. Inddeling af truck efter virkemåde

1.1. Platformtraktor

Truck, der bærer sin last på fast lad eller ikke-løftende udstyr.

1.2. Industritraktor

Truck, der kører på jorden, forsynet med koblingsarrangement og specielt udført med det formål at trække køretøjer, der kører på jorden.

1.3. Rangertraktor

Traktor forsynet med front- og/eller hækmonteret skubbeplade, der kan skubbe andre køretøjer hen over terræn eller på jernbaneskinner.

1.4. Løftetruck

Truck, som er i stand til at løfte, sænke og transportere laster.

1.4.1. Stablende løftetruck

Truck, der er forsynet med en platform, gafler eller et andet lasthåndteringsaggregat, som er i stand til at løfte lasten med eller uden palle til den løftehøjde, der er nødvendig for stabling eller anbringelse i reoler.

1.4.1.1. Truck med gaffel i udhængende stilling: stablende løftetruck, på hvilken lasten anbringes enten foran forhjulene eller bag ved baghjulene.

1.4.1.2. Rækketruck med forskydelig mast eller gaffelslæde: stablende løftetruck med støttefødder, på hvilken lasten kan flyttes frem til en fremskudt placering ved at forskyde masten eller gaffelslæden.

1.4.1.3. Skrævetruck: stablende løftetruck med støttefødder. Gaflerne er placeret mellem støttefødderne, og lastens tyngdepunkt falder altid inden for understøtningspolygonen.

1.4.1.4. Stabler: stablende løftetruck, på hvilken gaflerne er placeret over støttefødderne.

1.4.1.5. Højtløftende platformstabler: stablende løftetruck med en lastplatform placeret over støttefødderne.

1.4.1.6. Truck med hævet fører (stabler): stablende løftetruck forsynet med førerstand, der løftes op med lasten (platform eller gaffel) til stabling i reoler.

1.4.1.7. Sidelæsser: stablende løftetruck med forskydelig mast, der er placeret mellem akslerne vinkelret på maskinens længdeakse, med hvilken det er muligt at tage og løfte en last i udhængende stilling i forhold til maskinens sider og placere den på et indbygget lastlad.

1.4.1.8. Terrængående truck: der kan læsse, løfte, transportere og stable laster på dårligt terræn med ujævn overflade (store hjul, stor højde over kørebanen, særligt fremkørselsaggregat) forsynet med et lastbæreaggregat, som kan forskydes i lodret retning på fast eller fremskydelig mast.

1.4.1.9. Siderækketruck: stablende løftetruck, som er i stand til at stable og hente gods på begge sider af kørselsretningen.

1.4.1.10. Side- og frontrækketruck: stablende løftetruck som er i stand til at stable og hente gods på begge sider af kørselsretningen såvel som forfra.

1.4.2. Ikke-stablende, lavtløftende truck

Truck med platform, gafler eller andet udstyr, der netop er i stand til at løfte lasten tilstrækkeligt til at frigøre den fra jorden under flytning.

1.4.2.1. Palletruck: ikke-stablende løftetruck forsynet med gafler til flytning af paller.

1.4.2.2. Platformtruck: ikke-stablende løftetruck forsynet med en platform eller anden anordning til flytning af gods.

1.4.2.3. Portaltruck: løftetruck hvor chassisramme og løfteenhed skræver over lasten, når denne løftes eller flyttes.

1.4.3. Plukketruck med førerstand, der løftes i middelhøj og høj stilling

Truck forsynet med en førerstand, der kan løftes og med en anordning, på hvilken lasten anbringes (normalt gaffelarme til at tage paller eller en platform) med henblik på hentning (og eventuelt tilbagelægning på reoler) af oplagrede varer.

Middelhøje løft kendetegner de trucks, som løfter førerstanden til maksimum 2,5 meter.

1.4.4. Portaltruck: løftende truck, hvor chassisramme og løfteenhed skræver over lasten, når denne løftes, flyttes eller stables.

2. Inddeling af truck efter førerens placering (* 5)

3. Inddeling af truck efter løftehøjde (* 5)

4. Inddeling af truck efter kørselsmåde (* 5)

5. Inddeling af truck efter drivkraft (* 5)

6. Inddeling af truck efter hjultype (* 5)

7. Betegnelser for truckens hovedbestandele (* 5)

8. Kapacitet for truck og påhængsvogne (* 5)

8.1 Højtløftende trucks

8.1.1. Specificeret løfteevne for højtløftende trucks

Ved specificeret løfteevne for en højtløftende selvkørende industritruck forstås den af fabrikanten opgivne tilladte last, som denne type trucks normalt kan transportere eller løfte under givne betingelser (se tillæg A).

8.1.2. Faktisk løfteevne for højtløftende truck

Ved faktisk kapacitet for en højtløftende, selvkørende industritruck forstås den af fabrikanten opgivne tilladte last (afhængig af udstyr og løftehøjde) (bestemmes normalt ved stabilitetsprøvning), som en sådan truck normalt kan transportere eller løfte under givne betingelser (se tillæg A).

8.2. Platformtrucks og lavtløftende truck

8.2.1. Nominel løfteevne for platformtrucks og lavtløftende trucks

Ved nominel løfteevne for en platformtruck eller en lavtløftende truck forstås den af fabrikanten opgivne tilladte last, som en sådan truck normalt kan transportere, når en sådan last er fordelt på ensartet måde på platformen eller lastbæreanordningen. En sådan last udtrykkes i kilogram.

8.3. Industritraktorer

8.3.1. Nominel trækkraft for industritraktorer

Ved nominel trækkraft for en industritraktor, som drives af en forbrændingsmotor, forstås den maksimale vandrette trækkraft i krogen, udtrykt i newton, som er opgivet som tilladt af fabrikanten, og som industritraktoren kan udvikle ved et givet kraftmoment, og når den kører ved en ensartet hastighed på mindst 10 pct. af den maksimale hastighed uden belastning på en vandret, jævn og tør betonoverflade. For eldrevne traktorer og traktorer med drejningsmomenttransformator er den nominelle trækkraft, trækkraften ved funktion i en time. For så vidt angår industritraktorer med siddende eller stående fører medregnes førerens masse (ballast) med 90 kg.

Er industritraktoren forsynet med luftgummidæk, skal disse pumpes op til det af fabrikanten specificerede tryk.

8.4. Aftageligt udstyr

8.4.1. Ved nominel løfteevne for et aftageligt udstyr forstås den af fabrikanten tilladte last i kg, som udstyret normalt kan håndtere under givne betingelser.

9. Almindelige bestemmelser

9.1. Skilte

9.1.1. Identifikationsskilte

9.1.1.1. Enhver industritruck skal på et tydeligt synligt sted bære et på varig måde anbragt identifikationsskilt med følgende oplysninger:

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Alle truck med forbrændingsmotorer  Batteridrevne el-truck 

 ----------------------------------  ------------------------------ 

 a) truckfabrikantens (eller 

  -importørens) navn         a) d o 

 b) model               b) d o 

 c) serie- eller fabrikationsnummer 

  og fabrikationsår         c) d o 

 d) den ubelastede (1) køreklare    d) den ubelastede (1) 

  trucks masse uden aftageligt     køreklare trucks masse uden 

  udstyr, men med gaffelarme, for    batteri og uden aftageligt 

  så vidt angår gaffeltrucks      udstyr, men med gaffelarme, 

                     for så vidt angår 

                     gaffeltrucks 

                    e) tilladt minimal og maksimal 

                     masse for batteriet 

                    f) batteriets spænding 

 (5) Massen kan svinge +/- 5 pct. i forhold til den på skiltet angivne 

  værdi 

 -------------------------------------------------------------------- 

9.1.1.2. Identifikationsskilte for aftageligt udstyr

Enhver form for aftageligt udstyr skal forsynes med et særskilt identifikationsskilt med følgende oplysninger:

 • a) udstyrsfabrikantens (eller -importørens) navn
 • b) model
 • c) serie- eller fabrikationsnummer og fabrikationsår
 • d) udstyrets masse
 • e) tyngdepunktsafstande for udstyret målt fra udstyrets monteringsflade på trucken
 • f) nominel løfteevne
 • g) for så vidt angår et hydraulisk betjent udstyr de af udstyrsfabrikanten opgivne hydrauliske driftstryk
 • h) påmindelsen: »løfteevnen for den samlede enhed truck plus udstyr skal overholdes!».

9.1.1.3. Truck, der arbejder under særlige vilkår

Når en truck er konstrueret med henblik på at arbejde under særlige vilkår, skal den på et tydeligt synligt sted forsynes med et på varig måde anbragt skilt med følgende oplysninger:

 • a) beskrivelse af de særlige anvendelsesvilkår
 • b) truckens kapacitet under alle særlige anvendelsesvilkår.

9.1.1.4. Drivbatterier og batteriholder

Enhver holder skal på et tydeligt synligt sted på varig måde forsynes med et identifikationsskilt med følgende oplysninger:

 • a) batterifabrikantens navn;
 • b) type;
 • c) serienummer;
 • d) nominel spænding;
 • e) kapacitet i amperetimer ved fem timers afladning;
 • f) driftsklar masse (med ballast til udligning af batteriets for lave masse).

Derudover kan massen angives på den udskiftelige batteriholder i nærheden af løftepunkterne.

9.1.2. Kapacitetsskilte

Enhver truck eller industritraktor skal forsynes med et uudsletteligt kapacitetsskilt, der anbringes på et synligt sted, er let læseligt for føreren og indeholder nedennævnte oplysninger.

Kapacitetsskiltet kan eventuel kombineres med identifikationsskiltet.

9.1.2.1. Højtløftende trucks

Kapacitetsskiltet skal indeholde de i tillæg B specificerede oplysninger.

9.1.2.2. Platformtrucks og lavtløftende trucks

Kapacitetsskiltet skal indeholde standardkapaciteten i kg i overensstemmelse med definitionen i stk. 8.2.1.

9.1.2.3. Industritraktorer

Kapacitetsskiltet skal angive trækkraften i krogen i newton i overensstemmelse med definitionen i stk. 8.3.1., med samtidig angivelse af det tidsrum, gennem hvilket denne trækkraft kan udøves. For eldrevne traktorer med momenttransformer skal trækkraften i krogen ligeledes opgives for en driftstid på een time.

9.1.3. Andre oplysninger

Til sådanne oplysninger kræves ikke et skilt.

9.1.3.1. Anordninger til anbringelse af løftekæder på trucks

Punkterne til anbringelse af løftekæderne skal tydeligt angives på trucks (jf. nr. 9.8.4.).

9.1.3.2. Luftgummihjulstryk

Det foreskrevne tryk i luftgummihjulene skal tydeligt angives på trucken.

9.1.4. Anvendes der en skreven tekst, skal denne være affattet på det (eller de) sprog, der er godkendt i det land, hvor trucken skal anvendes.

9.2. Standsning, beskyttelse mod utilsigtede bevægelser og mod ikke-tilladt anvendelse:

9.2.1. Der skal være en holdebremse i overensstemmelse med bestemmelserne i nr. 9.3.4.1. og 9.3.4.2.

For så vidt angår plukketrucks henvises til de særlige bestemmelser i kapitel 10.

9.2.2. Trucken skal forsynes med en anordning, der gør det umuligt for en uvedkommende person at anvende den (f.eks. en nøgle).

Nøgleafbrydere for trucks med gående fører og nøgleafbrydere for trucks med stående og siddende fører, som er fremstillet af den samme fabrikant, må ikke være ombyttelige.

9.3. Bremser - bremseevne

9.3.1. Bremser

Selvkørende industritruck skal være forsynet med bremser:

 • a) der skal kunne holde trucken og dens tilladte last stationært på de af fabrikanten angivne største hældninger
 • b) der i begge retninger på en vandret jævn, tør og ren cementoverflade skal kunne udvikle en bremseeffekt i krogen, hvis minimumsværdi »F« udtrykkes:

- for så vidt angår truck, undtagen industritraktorer, som en procentdel af truckens bruttomasse med maksimumlast,

- for så vidt angår industritraktorer, som en procentdel af traktorens bruttomasse uden påhængsvogn.

Minimumsværdien »F« angives i følgende tabel som funktion af den højeste hastighed, som trucken med tilladt last (eller industritraktoren uden påhængsvogn) kan nå op på ((V1) i km/h).

Når en trucks faktiske bremseevne automatisk reguleres efter hastigheden, varierer den mindste bremseeffekt i krogen »F« som funktion af hastigheden (jf. diagram A).

Minimumsværdien for »F« i følgende tabel skal kunne opnås med en egnet aktiveringskraft som specificeret i nr. 9.3.2.

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Gruppe  Trucktype         Værdien af F for en hastighed på 

                  -------------------------------- 

                  indtil  5-13,4    over 13,4 

                  5 km/h  km/h     km/h 

 -------------------------------------------------------------------- 

 A (* 6) Alle typer industritruck 

     bortset fra gruppe 

     B, C og D         9,3 pct. 1,86 V pct. 25 pct. 

 B    Industritraktorer med 

     1 eller 2 bremsepåvirkede 

     hjul           13 pct.  2,6 V pct.  35 pct. 

 C    Traktorer med fire 

     bremsepåvirkede hjul   18,6 pct. 3,72 V pct. 50 pct. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Gruppe  Trucktype        Værdien af F for en hastighed på 

                 ----------------------------------- 

                 indtil   4-9     over 

                 4 km/h   km/h     9 km/h 

 -------------------------------------------------------------------- 

 D (* 7) Truck, hvis førerplads 

     kan hæves til høj og 

     middelhøj løftehøjde og 

     højtløftende trucks til 

     sideværts stabling og 

     fremadrettet stabling  4 pct.   1 V pct.   9 pct. 

 -------------------------------------------------------------------- 

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Uanset hældningen skal bremserne yde den i diagram A specificerede minimumsbremseevne ved hastigheder op til 5 km/t for truck i gruppe A, B og C og ved hastigheder op til 4 km/t for truck i gruppe D.

9.3.2. Aktivering af driftsbremser (* 8)

 • a) Bremser, som aktiveres ved at man træder på en pedal, skal kunne udvikle ovennævnte bremseeffekt ved en aktivering af pedalen med højest 600 N.
 • b) Bremser, der aktiveres ved, at man slipper en pedal, skal gøre det muligt at opnå ovennævnte bremseeffekt. Den nødvendige kraft til at frigøre bremserne og holde pedalen nedtrådt under kørslen må ikke overstige 300 N.
 • c) Bremser, der aktiveres ved, at man trækker i et håndtag, skal udvikle ovennævnte bremseeffekt ved et træk i håndtaget på højest 150 N.
 • d) Trucks med stående fører og trucks med gående fører skal have automatiske bremser, hvis minimumsbremseevne fastsættes efter ovenstående tabel.

9.3.3. Kun friktionsbremser, hydrostatiske transmissioner og elektriske bremser kan godkendes som driftsbremser.

9.3.4. Parkeringsbremser

9.3.4.1. Enhver industritruck, bortset fra industritraktorer, skal være forsynet med en parkeringsbremse, der skal kunne holde køretøjet stationært med den tilladte last og uden førerens hjælp på den af fabrikanten angivne maksimale hældning. Bremseevnen skal svare til en hældningsgrad, der ikke må være mindre end følgende værdier;

 • a) truck med kørende fører, eldrevet eller med forbrændingsmotor (bortset fra litra b) og c)) 15 pct.
 • b) lagertruck (med forskydelig mast, skrævetruck, stabler, højt eller lavtløftende platformstabler) 10 pct.
 • c) de i følgende numre omhandlede truck: 1.4.1.6., 1.4.1.9., 1.4.1.10. og 1.4.3. 5 pct.
 • d) truck med gående fører 10 pct.

9.3.4.2. Enhver industritraktor skal være forsynet med en parkeringsbremse, der skal kunne holde køretøjet stationært uden påhængsvogn og uden førerens hjælp på den maksimale hældning, som traktoren kan køre op ad alene eller på følgende hældning, idet der vælges den mindste hældning:

- industritraktor med kørende fører, eldrevet eller med forbrændingsmotor 15 pct.

- industritraktor med gående fører 10 pct.

9.3.4.3. Bremseaktiveringssystemer

Drifts- og parkeringsbremserne skal aktiveres gennem særskilte systemer, men kan påvirke samme bremseorganer (f.eks. bremseklodser).

Dette gælder ikke for truck, der er forsynet med drifts- og parkeringsbremse som beskrevet under nr. 9.3.2. litra b) og d).

9.4. Hjul

Når der anvendes todelte hjul med luftgummidæk, skal trucken være forsynet med anordninger, der hindrer brugeren i at adskille hjulets to dele, inden hjulet afmonteres fra akselen.

9.5. Betjeningsorganer

9.5.1. Kørselsretning

I overensstemmelse med ISO-standard 3691, anden udgave, 1980

Nr. 8.1.-8.2.3.3., 8.3.1., litra a), b) og c) og 8.3.1.1.-8.4.3.2.

med følgende angivelser for så vidt angår nr. 8.4.1.1.:

 • i) Bremse-, accelerations-, og koblingspedalerne samt den eller de eventuelle pedaler til valg af kørselsretning, skal være udformet, konstrueret og anbragt således, at de kan betjenes uden risiko for forveksling.
 • ii) Oplysninger om de forskellige pedalers funktion skal klart fremgå af indstruktionsbogen og skal desuden være anført på et sted, hvor de på ethvert tidspunkt er synlige og læsbare for føreren i dennes normale kørestilling; de må ikke kunne udslettes.
 • iii) Bremsefunktion må ikke hindres ved samtidig brug af andre betjeningsorganer.
 • iv) Pedalerne skal være konstrueret således,

- at deres mekaniske styrke er i overensstemmelse med de kræfter, de udsættes for;

- at de beskyttes mod de eventuelle virkninger af utilsigtede manøvrer.

 • v) Medlemsstaterne anerkender, som værende i overensstemmelse med ovennævnte forskrifter, pedaler i truck, som er konstrueret i overensstemmelse med de harmoniserede standarder, som er fastlagt af CEN under overholdelse af fremgangsmåden i direktiv 83/189/EØF, og hvis referencer er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

8.4.1.2.

Gearskiftehåndtag i overensstemmelse med ISO 3691, nr. 8.4.1.2.

8.4.1.3.

Håndtag til skift af kørselsretning i overensstemmelse med ISO 3691, nr. 8.4.1.3.

8.4.1.4.

Sikkerhedsbetjening og bremser - eldrevne industritruck med siddende fører.

ISO-nummeret udgår og teksten affattes således under ovenstående overskrift:

Kørekontrollen skal være indrettet således, at trucken kun bevæger sig, når retningsbetjeningen aktiveres, og kun meget langsomt, medmindre både hastigheds- og retningsbetjeningen aktiveres.

Såfremt der ikke findes nogen neutral position, skal trucken ikke kunne bevæge sig, medmindre hastighedsbetjeningen aktiveres.

8.4.1.5.

Sikkerhedsbetjening og bremser - industritruck med forbrændingmotor og siddende fører.

ISO-afsnittet udgår helt.

8.4.2.-8.4.3.2. inkl.

I overensstemmelse med ISO 3691.

9.5.1.1. For så vidt angår eldrevne truck skal en særskilt afbryder, der er uafhængig af betjeningsssystemet, automatisk afbryde kørestrømmen, hvis føreren forlader trucken.

9.5.1.2. Truck med automatisk transmission skal være forsynet med en anordning, som forhindrer start af trucken, medmindre transmissionen står i frigear.

9.5.2. Betjeningsorganer for bevægelse af lasten

I overensstemmelse med ISO-standard 3691, nummer 8.5.

9.5.3. Betjeningssymboler

I overensstemmelse med ISO-standard 3287.

9.6. Hastighedsbegrænsning (* 9)

9.6.1. Trucks med gående fører skal være konstrueret således, at de ikke kan opnå en hastighed på mere end 6 km/h i ubelastet stand og på vandret overflade.

Trucks med gående fører og med kun en kørehastighed skal være konstrueret på en sådan måde, at de ikke kan opnå en hastighed på mere end 4 km/h i ubelastet stand og på vandret overflade med en maksimal acceleration på 0,5 m/(s2). Sådanne truck må ikke have overdækket platform med stor løftehøjde.

9.6.2. Trucks med stående fører skal være konstrueret på en sådan måde, at de ikke kan opnå en hastighed på mere end 16 km/h i belastet stand på vandret overflade.

9.7. Drivkraft og tilbehør

9.7.1. Truck med forbrændingsmotor

9.7.1.1. Udstødning og afkøling

9.7.1.1.1. Udstødningssystemet skal konstrueres og monteres under hensyn til førerens komfort og velbefindende. I særdeleshed skal udstødningsrørets udblæsningsåbning rettes således, at personalet generes mindst muligt.

9.7.1.1.2. Luftgennemstrømningen igennem afkølingssystemet skal indrettes således, at føreren generes mindst muligt.

9.7.1.2. Brændstofbeholder

Hvis brændstofbeholderen anbringes i eller på siden af motorrummet, og hvis overophedning vil kunne forekomme, skal beholderen og/eller påfyldningssystemet holdes isoleret fra det elektriske kredsløb eller udstødningen ved hjælp af passende beskyttelse som f.eks. et adskilt rum eller skillevægge. Beholderen og påfyldningssystemerne skal anbringes således, at overløb eller lækager ledes mod jorden og ikke til motorrum eller førerhus eller over de elektriske kredsløb eller udstødningssystemet.

9.7.1.2.1. Brændstoffet må ikke kunne løbe ud under normalt drift. Brændstofbeholderen og dens påfyldningssystem skal anbringes således, at mulighederne for beskadigelse af beholder og tilhørende dele reduceres mest muligt.

9.7.1.2.2. Brændstofbeholderen skal være aftagelig. Brændstofbeholderen og dens påfyldningssystem skal anbringes således, at mulighederne for beskadigelse af beholder og tilhørende dele reduceres mest muligt.

Beholdere for andre former for flydende brændstof end LPG, og som er konstrueret af stålplader af en tykkelse på mindst 5 mm, kan være ikke-aftagelige, hvis de har gennemgået en behandling, der beskytter dem mod atmosfærisk påvirkning. De nærmere bestemmelser for afprøvning af beholderne skal angives i instruktionsbogen.

9.7.1.3. Alle brændstofsystemets dele skal være solidt fastgjort til trucken, og fastgørelsessystemet skal udformes således, at virkningen af vibrationer reduceres mest muligt. Beholderne skal være forsvarligt beskyttet mod mekanisk overlast, f.eks. med panserplade.

9.7.1.4. Beholderne skal monteres på trucken således, at de ikke unødigt udsættes for slid, eventuelle stød eller korrosion fra produkter, der håndteres med trucken.

9.7.2. Ekstra krav til truck med forbrændingsmotor, der anvender LPG som brændstof

9.7.2.1. Beholderne

9.7.2.1.1. Beholderne til LPG kan enten fastgøres permanent på trucken eller være hurtigt aftagelige.

9.7.2.1.3. Beholderne skal fastgøres solidt til trucken og fastgørelsessystemet må ikke kunne påvirkes af vibrationer. Rørtilslutning og tilbehør på beholderne skal beskyttes på passende måde mod mekanisk overlast, f.eks. med plader eller gitre.

9.7.2.1.4. Både faste og aftagelige beholdere skal forsynes med et system, der forhindrer pludselig udstrømning af store mængder gas, i særdeleshed ved brud på ledninger. Denne bestemmelse gælder ikke overtryksventiler.

Beholderens brændstofudtag skal forsynes med en ventil, der hurtigt kan lukkes manuelt, og som er let tilgængelig. Anbringelsen og betjeningsmetoden for denne ventil skal klart anføres på køretøjets yderside eller nær ventilen.

Brændstoffet skal udtages i flydende tilstand, medmindre beholderen og motoren er særligt konstrueret med henblik på direkte udtag i luftformig tilstand.

9.7.2.1.5. Alle beholdere, som af brugeren skal fyldes til et maksimalt væskeniveau, skal udstyres med følgende:

 • a) en egnet overtryksventil i beholderens dampside. Hvis beholderen er monteret inden i køretøjers rum, skal overtryksventilens afgangsside forbindes med den omgivende luft ved hjælp af en rørledning.

Gassen må kunne bortledes uden risiko, jf. ligeledes nr. 9.7.2.3.3.

 • b) en fast installeret maksimumindikator for påfyldingsniveauet. Hvis beholderen er monteret inden i køretøjers rum, skal afgangen på enhver maksimumindikator med henblik på bortledning af gassen i den omgivende atmosfære munde ud på et tydeligt synligt sted på køretøjets yderside.

1. maksimumindikatorer med overtryksventil skal konstrueres således, at udstrømningsåbningen har en diameter på højest 1,5 mm, og at anordningens komponenter ikke kan trækkes fuldt tilbage under normale pejleoperationer,

2. alle maksimumindikatorer skal kunne bruges med den anvendte LPG og skal indikere produktets maksimumniveau, som ikke må overstige et niveau, der er i overensstemmelse med eventuelle fællesskabsregler for trykbeholdere eller de særlige bestemmelser, der gælder i brugerlandet.

 • c) hvis der forefindes en væskestandsindikator, må denne ikke tillade udstrømning i den omgivende atmosfære.

9.7.2.1.6. Hvis beholderen monteres i et rum, skal dette rum være forsynet med faste åbninger på det laveste sted. Disse ventilationsåbninger skal have et areal på mindst 200 cm2 for at muliggøre en passende ventilering ud til den omgivende atmosfære uden risiko for operatøren.

9.7.2.1.7. Hvis beholderen er aftagelig, skal dens fastgørelse udformes således, at den nemt kan håndteres, og at anlægget let kan kontrolleres efter udskiftning af beholderen.

9.7.2.1.8. Aftagelig beholder med sikkerhedsventil skal anbringes på trucken således, at sikkerhedsventilens åbning altid er i beholderens dampside (toppen).

Dette kan gøres ved hjælp af en stift, som låser beholderen, når denne er anbragt rigtigt.

9.7.2.1.9. Hvis trucken medfører reservebeholder, skal denne fastgøres med et godkendt system, som fastsat i nr. 9.7.2.1.3. og 9.7.2.1.8.

9.7.2.1.10. Beholdere skal anbinges således, at de ikke er udsat for at blive beskadiget af varmepåvirkning, specielt fra motoren og udstødningssystemet. Det skal være muligt at montere et varmeskjold, som dog ikke må hæmme ventilationen.

9.7.2.2. LPG-rørledninger.

9.7.2.2.1. Anlæggets forbindelsesledninger og alle andre dele skal være let tilgængelige, de skal være beskyttet mod beskadigelse og slid og være i tilstrækkelig grad bøjelige, således at de modstår vibrationer og deformation under driften. Ledningerne skal

 • a) være anbragt således, at beskadigelser eller lækager nemt opdages, og
 • b) installeres således, at de ikke beskadiges af motorens varme dele.

Der må ikke anvendes fuldstændig stive forbindelsesledninger mellem beholderen og de indsprøjtningskomponenter, som er monteret på motoren.

 • c) Højtryksledninger (over 1 bar) skal være understøttet for mindst hver 500 mm (slanger) eller 600 mm (stive rør).

9.7.2.2.2. Slanger, stive rørledninger og alle andre ledninger med driftstryk på over 1 bar, skal være konstrueret til et driftstryk på 25 bar og skal uden at revne kunne modstå et prøvetryk på 75 bar.

Slanger, stive rørledninger og alle andre ledninger med driftstryk på under 1 bar, skal uden at revne kunne modstå et prøvetryk på 5 gange det maksimale driftstryk.

9.7.2.2.3. Beholderne og ledningerne skal monteres således, at de ikke rager uden for truckens konturer. Forbindelserne til beholderne skal beskyttes med en stiv skærm.

9.7.2.2.4. Enhver del af ledningssystemet til LPG, som befinder sig mellem to stophaner, som kan lukkes, skal beskyttes mod overtryk ved hjælp af en overtryksventil eller ethvert andet egnet middel.

9.7.2.2.5. Rørledninger, hvorigennem strømmer LPG, må ikke indeholde aluminium.

9.7.2.2.6. Slanger skal være så korte som muligt.

9.7.2.2.7. Tilslutningsslanger og forbindelsesstykker til højtryk (over 1 bar) skal være af metal bortset fra de foreskrevne tætningsskiver.

9.7.2.3. Udstyr

9.7.2.3.1. Gastilførslen skal automatisk standses, så snart motoren standses, uanset om tændingskredsløbet er afbrudt.

9.7.2.3.2. Hvis anlægget er konstrueret til flere brændstofarter, skal systemet være konstrueret således, at LPG ikke kan strømme ind i en anden brændstofbeholder, og enhver brændstoftilførsel skal afbrydes, før en anden tilførsel åbnes.

9.7.2.3.2.1. Hvis en truck er forsynet med flere brændstofbeholdere, skal disse tilsluttes ved hjælp af en flervejsventil eller anden egnet indretning således, at LPG-tilførslen sker fra samme beholder. Samtidig brug af flere flasker eller beholdere må ikke være mulig.

9.7.2.3.3. Sikkerhedsventiler eller væskestandsindikatorer skal monteres således, at deres udgangsåbning ikke vender ud mod de dele af trucken, som frembyder fare for antænding med retning mod føreren.

9.7.2.3.4. Hvis gassen kan korrodere en komponent, således at denne ikke kan fungere rigtigt, skal denne komponent forsynes med en beskyttende korrosionsbestandig beklædning.

9.7.2.3.5. Alle komponenter i brændstofsystemet skal fastgøres solidt til trucken, og fastgørelsesanordningerne skal anbringes således, at de nedsætter virkningerne af vibrationerne mest muligt.

9.7.3.6. Reduktionsventiler skal være let tilgængelige for tilsyn og vedligeholdelse.

9.7.3. Eldrevne truck

9.7.3.1. Batteri

9.7.3.1.1. Dæksler af metal skal konstrueres således, at der er et mellemrum på mindst 30 mm over batteriets strømførende dele. Dækslerne eller de strømførende dele af batteriet kan også isoleres, hvis et mellemrum på mindst 10 mm over batteriets strømførende dele friholdes. Isolationen skal monteres omhyggeligt, således at den ikke kan løsne sig eller gå fra hinanden under normal brug.

9.7.3.1.2. Dækslet skal i sin normale stilling være tilstrækkelig stift. Når dækslet underkastes en kraft på 980 N i et hvilket som helst punkt over et kvadratisk areal på 300 x 300 mm, må det ikke komme i berøring med batteriet, herunder dets elementer eller strømudtag. Dækslet skal monteres således, at enhver forskydning ved normal brug af trucken undgås.

9.7.3.1.3. Der skal anbringes egnede ventilationsåbninger i batteribeholderen, i rummet eller i dækslet således, at ophobning af skadelige luftarter forhindres, når udstyret anvendes i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.

9.7.3.1.4. Batterier og batterikasser skal på alle truck være fastgjort således, at forskydninger, der er forbundet med fare, under normal drift, forhindres. For så vidt angår truck med fører, må batterierne ikke kastes ud, hvis trucken vælter 90 grader, og legemsbeskadigelse af føreren skal undgås.

9.7.3.1.5. Ingen komponent, som frembringer gnister, eller som kan nå en temperatur på 300 grader C eller mere, må anbringes på steder, hvor der kan samles eksplosive gas/luft-blandinger.

9.7.3.1.6. Spænding

Den nominelle batterispænding må ikke overstige 96 Volt.

9.7.3.1.7. Spændingsgrænser

Det elektriske udstyr skal konstrueres således, at alle funktioner er sikret, og at sikkerheden ikke formindskes, hvis batteriets spænding falder 30 pct. under den nominelle spænding, dvs. hvis spændingen kun er 0,70 gange den nominelle spænding (se bemærkning).

Bemærkning:

Ved nominel spænding forstås det maksimale antal elementer, som er serieforbundet, multipliceret med hvert elements nominelle spænding, som sættes til 2,0 V for blyelementer med syre og til 1,2 V for almindelige alkaliske elementer.

9.7.3.2. Strømudtag (undt. ladeklemmer)

Strømudtagene til forbindelse af drivbatterierne med udstyret på eldrevne selvkørende industritruck eller med ladekontakterne skal overholde specifikationerne i tillæg C.

9.7.3.3. Det må ikke være muligt at sætte spænding til truckens betjeningskredsløb, mens ladeklemmerne er forbundet udvendigt.

9.7.3.4. Modstande

Alle modstande skal placeres og indrettes således, at enhver unødvendig opvarmning og skade på omkringliggende dele på trucken undgås.

9.7.3.5. Beskyttelse

9.7.3.5.1. Under normal anvendelse af trucken må truckens strømførende dele ikke kunne berøres af mennesker.

9.7.3.5.2. Der må ikke findes elektrisk forbindelse til truckens stel med følgende undtagelser:

 • a) detektionssystem for fejlstrømme mod jord
 • b) belysningsanlæg eller hjælpeudstyr, forudsat dettes spænding ikke overstiger 24 Volt, og at systemet er adskilt fra hoveddrivkredsløbet.
 • c) jording under opladning, når der anvendes ladeaggregat monteret på trucken.

9.7.3.5.3. Motorkredsløbene skal beskyttes mod kortslutning. Hjælpekredsløbene skal beskyttes mod kortslutning og farlige overstrømme.

Flere parallelkoblede hjælpekredsløb med en samlet strøm på ikke over 10 amp. kan beskyttes med een enkelt anordning.

9.7.3.5.4. De elektriske kredsløb skal konstrueres og eventuelt beskyttes således, at to eller flere kontakter til stellet ikke kan afstedkomme utilsigtede bevægelser.

9.7.3.5.5. Impulssystemerne skal indrettes således, at utilsigtede bevægelser undgås; enhver utilsigtet tilkobling, der kan opstå ved en fejl i det elektroniske kredsløb, skal straks bringes til ophør. Det skal være muligt at kontrollere beskyttelsessystemets funktion.

9.7.3.6. Kabler

Alle ledere skal enten være effektivt isoleret og om nødvendigt beskyttet, eller skal anbringes og sikres med henblik på at undgå fare, når køretøjet befinder sig under almindelige driftsbetingelser.

Ledningerne skal vælges med et sådant tværsnit, at temperaturen under truckens brug ikke overstiger den værdi, som er specificeret for den anvendte isolationskategori.

Nedenstående bestemmelser gælder for kobberledninger, som føres uden for ledningskasser (bortset fra korte forbindelsesledninger mellem elektriske eller elektroniske komponenter, der er monteret tæt ved hinanden);

 • a) alle ledninger skal være bøjelige;
 • b) tværsnittet af kobberledninger i multikabler og kabelbundter skal være mindst 0,5 mm2. Kabelbundter og multikabler skal være behørigt fastgjort;
 • c) tværsnittet af enkeltledninger af kobber skal være mindst 1 mm2.

9.7.3.7. Nødafbryder

Et nødafbrydersystem (eller flere systemer) skal anvendes. Det skal til enhver tid være hurtigt tilgængeligt for føreren i enhver af fabrikanten anbefalet førerposition. Afbrydersystemet skal farefrit kunne afbryde hovedledningerne til mindst een pol på een af følgende måder:

 • a) strømafbryder som beskrevet under nr. 9.7.3.2.,
 • b) topolet manuel afbryder,
 • c) nødkontakt, der er optaget i spolekredsløbet for to adskilte relæer.

9.7.3.8. Elektromekaniske bremser

Elektromekaniske bremser skal aktiveres mekanisk og løsnes elektrisk.

9.7.3.9. Afprøvning af gennemslagsstyrken

Fabriksnye trucks skal afprøves i ubrugt og tør stand og med afbrudt drivbatteri ved, at man mellem de aktive dele og selve trucklegemet påfører en prøvevekselspænding med en frekvens på mellem 25 og 100 hertz.

Halvledere og lignende elektroniske komponenter, der kan beskadiges ved gennemslagsstyrkeafprøvningerne, kan kortsluttes eller afmonteres.

Udstyret skal kunne modstå følgende prøvevekselspændinger:

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Nominel jævnspænding   Prøvevekselspænding Afprøvningens varighed 

 ----------------------- ------------------- ---------------------- 

 (mindre eller lig) 48 V  500 V       1 minut 

 (større end) 48 V    1.000 V 

 -------------------------------------------------------------------- 

Dersom et nyt forsøg bliver nødvendigt, skal prøvevekselspændingen nedsættes til 80 pct. af prøvespændingen i ovenstående tabel.

Hvis der alternativt foretages en afprøvning af spændingsstabiliteten af en varighed på et sekund, skal prøvevekselspændingen være ovennævnte værdi forhøjet med 10 pct. Anvendes der jævnstrømsspænding som prøvespænding ved afprøvningen på 1 sek., skal afprøvningen gennemføres med værdien af ovennævnte prøvevekselspænding forhøjet med 60 pct.

9.7.3.10. Afprøvning af isolationsmodstand

Industritruckens isolation skal have en tilstrækkelig isolationsmodstand.

Som led i rutineafprøvningerne skal industritrucken og truckens drivbatteri afprøves særskilt. Prøvespændingen skal ligge højere end den nominelle spænding og under 500 Volt.

Isolationsmodstanden for hver af de elektriske komponenter, der ligger mellem de strømførende dele og køretøjets karosseri, med undtagelse af batteriet, anses for tilstrækkelig, hvis den er mindst 1.000 ohm, multipliceret med batteriets nominelle spænding.

Isolationsmodstanden af et drivbatteri i opladt stand med elektrolyt anses for tilstrækkelig, hvis den er mindst 1.000 ohm mellem de aktive dele og truckens karrosseri.

9.7.3.11. Sikkerhedsanordningerne for elektriske kredsløb

De sikkerhedsanordninger for elektriske og elektroniske kredsløb, som omtales i følgende numre:

9.7.3.7. litra b) og c) Nødafbryder

9.10.5. Beskyttelse af gående fører

10.1.1.1. - 10.1.2.1. - 10.1.2.3. - 10.1.3.1. -

10.1.3.2. Hastighedsbegrænsning og opbremsning

10.1.2.2. Hastighedsbegrænsning og forhindring af sideværtsbevægelse

10.2.5.3.4. Slaphed: kabler og tove

10.2.5.8. Ekstra afbryder ved enden af løftebevægelsen

skal konstrueres og monteres således, at sikkerhedsfunktionen bevares, selv om der opstår fejl.

Mekaniske afbrydere skal være konstrueret således, at de med sikkerhed isolerer strømkredsen, og således at de kan betjenes gennem færrest mulige mellemled.

Bemærkning:

Såfremt det ikke er muligt at overholde ovennævnte krav ved hjælp af et enkelt elektrisk eller elektronisk kredsløb, kan disse elektriske eller elektroniske kredsløb udføres dobbelt for at sikre deres rigtige funktion. En fejl skal forårsage standsning af den pågældende bevægelse, og driften må først kunne genoptages, når kredsløbet er udbedret.

9.8. Systemer af dele, der indgår i løfte-, tiltnings- og andre bevægelser

9.8.1. Løfte- og tiltemekanisme (* 10)

9.8.1.1. Mekaniske kæder

Kun rullekæder eller ledkæder er tilladt.

Hvis løftemekanismen udføres med kæder, skal truckens fabrikant vælge kæder, som i henhold til den af kædefabrikanten attesterede mindste brudstyrke, sikrer en faktor K (* 9) på mindst 5/1 i forhold til den statiske belastning, som ville opstå i (en) kæde(r), som belastes på samme måde, når den nominelle maksimumslast er i transportposition, og det forudsættes, at der ikke er gnidningsmodstand i mastestrukturen. Kæderullernes eller kædedrevets diameter skal være mindst 3 gange kædedelingen.

9.8.1.2. Løftekabler (stålwire)

Hvis løftemekanismen konstrueres med en eller flere stålwirer, skal fabrikanten vælge wire(r), som i henhold til den af wire-fabrikanten attesterede mindste brudstyrke giver en faktor K (* 11) på mindst 6/1 i forhold til den statiske belastning, som ville opstå i (et) løftekabel (løftekabler), der belastes på samme måde, når den nominelle maksimumslast er i transportposition, og det forudsættes, at der ikke er gnidningsmodstand i mastestrukturen. Diameteren af tovskiven målt i bunden af rillen skal være 22 gange wirens diameter.

9.8.1.3. Hydraulisk løftesystem

En lækage i det hydrauliske system må kun medføre, at den nominelle last sænkes op til 100 mm i løbet af de første 10 minutter, med det hydrauliske systems kredsløbsvæske ved normal driftstemperatur. De lækager, der sigtes til i denne bestemmelse er sådanne, som måtte opstå ved normal brug af truckene; ydre lækager på grund af unormal brug eller dårlig samling tages ikke i betragtning.

9.8.1.4. Begrænsning af løftebevægelsen

Løfteenheden skal forsynes med stopklodser for at forhindre overskridelse af bevægelsen. Derudover skal der sørges for, at gaffelslæden og bevægelige mastdele ikke ved uheld kommer ud af vangernes øverste del. Enhver bevægelse med begrænset vandring skal standses ved hjælp af stopklodser, der forhindrer, at grænsen overskrides.

9.8.1.5. Begrænsning af sænkningshastigheden

I den hydrauliske løftemekanisme skal der indbygges en kontrolanordning for i tilfælde af svigt af det hydrauliske kredsløb, bortset fra den hydrauliske løftedonkraft, at reducere løftemekanismens sænkningshastighed ved nominel belastning. Hastigheden må under ingen omstændigheder være større end 0,6 m/s.

9.8.1.6. Hydrauliske tiltedonkrafter

Lækager i det hydrauliske tiltesystem (donkraft, fordeler osv.) må kun muliggøre en gennemsnitlig hældning af masten fra lodret på 5grader i de første 10 minutter, når truckens nominelle kapacitet er løftet til 2,5 m eller i tilfælde af lavere løftehøjde end den maksimale.

Fremadvipning som følge af lækager må ikke ske hurtigere end gennemsnitlig 1/2 grad pr. minut for truck med en maksimal fremadtiltning på under 5 grader.

9.8.1.7. Karosseriets og udstyrets styrke

En trucks karosseri og udstyr skal være af passende styrke og i 15 minutter kunne tåle, at de statiske belastninger 1,33(Q1) og 1,33(Q2) løftes til de dertil svarende maksimale løftehøjder.

 • (Q1) - Maksimalbelastning i standardafstanden fra belastningscentret og i standardløftehøjden (nominel kapacitet, addendum A, punkt 2-4).
 • (Q2) - Maksimalbelastning i den maksimale løftehøjde i overensstemmelse med angivelserne på kapacitetsskiltet (faktisk kapacitet, addendum A, punkt 5).

Når der foretages afprøvning af en truck, kan belastningerne anbringes på gaflerne i position for den dertil svarende maksimale løftehøjde ved hjælp af et af trucken uafhængigt passende middel: trucken anbringes på jorden i tilnærmelsesvis vandret stilling og masten i tilnærmelsesvis lodret stilling.

Under afprøvningen er det tilladt at korrigere masternes lodrette position.

Af sikkerhedsgrunde bør trucken fastgøres på en sådan måde, at afprøvningerne ikke påvirkes. Dækkene kan fjernes.

Efter afprøvningen må der hverken kunne påvises varig deformation eller defekter.

9.8.2. Hydraulisk udstyr

9.8.2.1. Hydrauliske kredsløb

Slanger, stive rørledninger og alle andre ledninger skal uden at revne kunne modstå et tryk på mindst tre gange det hydrauliske kredsløbs nominelle driftstryk, som de faktisk er underkastet.

9.8.2.2. Sikkerhedsventiler

Alle hydrauliske systemer skal forsynes med en pålidelig anordning, som forhindrer kredsløbstrykket i at overstige en forud indstillet værdi (sikkerhedsventil).

Denne anordning skal udformes og monteres således, at den ikke kan gå ud af justering ved et uheld. Anordningens indstilling skal kun kunne ændres ved hjælp af en nøgle eller et stykke værktøj.

9.8.2.3. I tilfælde af svigt eller standsning af energiforsyningen skal det hydrauliske anlæg være således konstrueret, at pumpen ikke som følge af det hydrauliske tryk i kredsløbet utilsigtet fungerer som hydraulisk motor.

9.8.2.4. Det hydrauliske anlæg skal udformes og monteres således, at dets ydelser og pålidelighed ikke nedsættes, og at dets bestanddele ikke beskadiges på grund af påvirkninger, vibrationer eller bevægelser fra trucken eller dens dele.

9.8.2.5. Det hydrauliske anlæg skal være udformet således, at der sker en vedvarende filtrering af den cirkulerende olie.

9.8.3. Gaffelarme og -slæde

9.8.3.1. Gaffelarme - egenskaber og afprøvning - international ISO-standard 2330, 1. udgave 1978, uanset at denne standard kun refererer til klogafler.

9.8.3.2. Gaffelarme - sideværts låsning

I gaffelarme og slæde skal der indbygges en anordning, der forhindrer enhver utilsigtet sideværts bevægelse. Der skal monteres stopklodser for at forhindre, at gaffelarmene glider ud til siderne ved enderne.

9.8.3.3. Gaffelforlængere

Gaffelforlængere skal konstrueres således, at enhver utilsigtet bevægelse på gaffelarmene undgås.

9.8.3.4. Hvis der forneden på slæden findes en not til fjernelse af gaffelarmen, må den ikke være anbragt lige over for en not foroven på slæden, medmindre der findes anordninger, der kan forhindre, at gaffelarmen ubemærket kan forskubbes.

9.8.4. Anhugningssteder

Når der findes anhugningssteder, skal disse være udformet således, at utilsigtet løshægtning forhindres.

9.9. Førerplads

Dimensioner

Førersæde eller platform skal være udformet således, at føreren under truckens kørsel har plads nok til at trække sig tilbage inden for truckens ydre vandrette begrænsning.

Dimensionerne skal være i overensstemmelse med følgende minimumsdimensioner i mm:

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Det grundareal, som skal stå til førerens rådighed fra fødderne til hofterne, skal være mindst 1.400 (cm2), og det skal ligeledes kunne indeholde en cirkel på 360 mm i diameter.

9.9.2. Adgang

Truck med kørende fører skal konstrueres således, at føreren nemt kan komme til og fra førerpladsen uden risiko for at glide eller falde. Gulvplader skal have en skridsikker overflade. Der skal være et tilstrækkeligt antal trin eller fodbrætter med skridsikker overflade.

Intet trin (eller fodbræt) må under nogen omstændigheder ligge i en afstand fra det umiddelbart foregående trin eller jorden på mere end 550 mm. Der skal anbringes sikkerhedshåndtag, hvis det er nødvendigt.

9.9.3. Førersædet skal være passende polstret og kan være ophængt elastisk for at reducere overføring af vibrationer til førerens krop.

9.9.4. Temperatur

Førersædet og alle dele på trucken, som befinder sig inden for førerens rækkevidde, når denne er i normal arbejdsstilling eller kommer til eller fra arbejdsstillingen, skal om nødvendigt isoleres mod enhver overophedning fra motoren eller andre komponenter.

9.10. Førerværn

9.10.1. Førertag til beskyttelse mod nedfaldende genstande

Enhver industritruck med en løftehøjde på over 1,80 m med kørende fører skal være udstyret med førertag. Dette kan være aftageligt.

Hvis løftehøjden for trucks med gående fører og for sådanne, hvor føreren også kan stige på trucken, overstiger 1,80 m, skal truckens løftesystem kunne forsynes med en lastafstøtning.

For så vidt angår plukketruck med førerstand, der kan hæves, henvises til kapitel 10.

Førertag skal opfylde følgende krav:

9.10.1.1. Konstruktion

9.10.1.1.1. Generelt

Førertaget skal fuldt ud overdække føreren under alle normalt forekommende arbejdsstillinger.

Hvis førertaget er fastgjort til masten, gælder dette krav ved alle mastens mulige stillinger.

Betjeningsgrebene i neutral stilling, ubeskyttede pedaler og rattet kan i retning mod masten gå indtil 150 mm uden for en lodret trukket linje fra førertagets ydre begrænsning på et vandret plan. Der tages ikke hensyn til håndbremsen, når denne er i fristilling.

Førerens ben og fødder anses for tilstrækkeligt beskyttet, hvis afstanden ved en lodret trukket linje på et vandret plan mellem den forreste del af førertaget og den bageste del af truckchassisets forreste struktur, der sikrer denne beskyttelse, ikke overstiger 150 mm.

9.10.1.1.2. En fejl ved tiltemekanismen må hverken direkte eller indirekte forårsage fare for føreren hidrørende fra førertaget.

9.10.1.2. Dimensioner

9.10.1.2.1. Førertaget skal udformes således, at det hindrer udsynet mindst muligt.

9.10.1.2.2. Åbninger i toppen af førertage må ikke være større end 150 mm i en af de to dimensioner, længde eller bredde.

Førertaget skal udformes således, at det kan forsynes med ekstra udstyr, som i særlige tilfælde muliggør en bedre beskyttelse af føreren mod nedfaldende genstande.

9.10.1.2.3. På truck med siddende fører skal der være en lodret afstand på mindst 1.000 mm mellem sædet og undersiden af førertaget, når sædet er sammenpresset af førerens masse; ved underside af førertaget forstås den flade, som ligger lige over førerens hoved i hans normale arbejdsstilling.

9.10.1.2.4. På truck med stående fører skal afstanden mellem gulvfladen, hvor føreren står, og undersiden af førertaget være mindst 1.880 mm; ved underside af førertaget forstås den flade, som ligger lige over førerens hoved i hans normale arbejdsstilling.

9.10.1.2.5. Førertaget skal genere føreren mindst muligt, når denne stiger ind eller ud af trucken.

9.10.1.3. Afprøvning af førertaget

9.10.1.3.1. Generelt

For at afprøve førerens beskyttelse mod nedfaldende genstande (men ikke mod nedfald af en last, der svarer til truckens løfteevne), skal efterfølgende prøvninger udføres på en prototype af et førertag monteret på en truck af samme type som den, det er konstrueret for.

Fastgørelse på en prøvestand er ligeledes tilladt, når blot fastgørelsen foretages på samme måde som på trucken.

9.10.1.3.2. Statisk prøvning

Førertaget skal være i stand til i 1 minut at bære en fast statisk prøvningslast, der er fordelt jævnt på toppen af førertagets hovedskelet i henhold til nedenstående tabel og diagram.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Truckens nominelle løfteevne i kg (Q)   Statisk prøvningslast i kg 

 --------------------------------------------------------------------- 

 op til 2.000                 2 x Q maksimum 4.000 kg 

 fra 2.000 til 5.000            2.000 + Q maksimum 7.000 kg 

 fra 5.000 til 10.000           4.500 + Q maksimum 9.500 kg 

                         --- 

                          2 

 --------------------------------------------------------------------- 

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

9.10.1.3.3. Dynamisk prøvning

Førertaget skal være i stand til at modstå nedfald af en klods i hårdt træ med en masse på ikke under 45 kg.

Prøvningsklodsen skal placeres således, at den i et frit fald vender en plan overflade ned mod førertaget, som den ikke må ramme med et hjørne eller en kant. Klodsen skal 10 gange falde fra en højde på 1,5 m over førertaget og ramme taget på tilfældige punkter, der alle ligger inden for en cirkel med en diameter på 600 mm, som har sit centrum lodret over centrum for førerens sæde eller plads.

9.10.1.3.4. Resultaterne af de statiske og dynamiske prøvninger

Efter to prøvninger må førertaget ikke udvise brud eller adskillelse mellem de forskellige bestanddele eller en blivende formforandring i lodret plan, som overstiger 20 mm målt på undersiden af førertaget inden for en cirkel med en diameter på 600 mm, som har sit centrum lodret over centrum for førerens sæde eller plads.

9.10.1.3.5. Ekstraudstyr

Under de dynamiske prøvninger tages der ikke hensyn til deformationer på ekstraudstyr såsom trådgitter, lærredsovertræk, plastik osv.

9.10.2. Lastafstøtning

Højtløftende truck skal konstrueres således, at der kan monteres en lastafstøtning.

9.10.3. Førerplatform

9.10.3.1. På endestyrede truck skal førerplatforme gøres så lange bagtil, at førerpladsens bageste punkt falder inden for platformen, som skal konstrueres således, at den kan modstå et vandret tryk, der svarer til den fuldt lastede trucks masse, og som påføres efter truckens længdeakse, hvorunder platformens bageste kant trykkes mod en plan lodret flade.

Bemærk:

I dette afsnit dækker udtrykket førerplatform også alle omgivende forstærkninger og truckdetaljer, der yder beskyttelse mod ødelæggelse af platformen.

9.10.3.2. Udhængende førerplatforme for stående fører skal beskyttes med afskærmning på siderne eller for enden af platformen.

9.10.3.3. Sådanne platforme for stående fører, som er monteret på truck, der kan betjenes af gående fører, og som er anbragt uden for det rum, som er afgrænset af akslerne eller chassisrammen, skal automatisk klappe op eller dreje væk, når føreren forlader platformen, og platformen skal være sikret mod utilsigtet opklapning eller drejning, mens føreren står på platformen.

9.10.3.4. Fast førerplatform for stående førere, som er placeret højere end 1.200 mm over kørebanen, skal forsynes med rækværk bestående af en øverste liste, en midterliste og et fodpanel mindst 100 mm høj eller tilsvarende beskyttelsesanordninger. Rækværket må ikke være lavere end 1.000 mm og ikke højere end 1.100 mm målt fra gelænderets overkant ned til platformens overflade og skal være i stand til at modstå en vandret belastning på 900 N (* 12).

Aftagelige eller hængslede gelændere skal konstrueres på en sådan måde, at rigtig befæstelse let kan opnås og samtidig let kan synes.

Hvis der er monteret hængslede rækværker, skal de kun kunne åbnes opadtil, eller sideværts.

9.10.4. Hjulskærme

9.10.4.1. Dæk, der rager væsentligt ud fra truckens chassisramme, skal afskærmes effektivt således, at risikoen for, at føreren i normal arbejdsstilling skades af genstande, som dækket slynger op (mudder, grus, småsten, bolte osv.) mindskes.

For så vidt angår styrehjul, skal afskærmningen kun dække hjulene, når trucken kører ligeud.

9.10.5. Førerværn - truck med gående fører

På industritruck med gående fører skal styrepinden være forsynet med et system, der vender truckens kørselsretning eller standser trucken, når styrepinden under kørslen berører et fast legeme (f.eks. føreren).

9.10.6. Horn

Alle truck skal være forsynet med et tydeligt hørbart horn.

9.10.7. Punkter som frembyder farer for knusning, afskæring og for at hænge fast

Dele, der bevæges i forhold til hinanden, og som er inden for førerens rækkevidde i dennes normale arbejdsstilling, skal enten være tilstrækkeligt afskærmet eller adskilt ved nedenfor angivne frigang:

For fingre 25 mm

For hænder og fødder 50 mm

For arme og ben 100 mm

9.11. Udsyn

Førerne af truckene skal have et tilstrækkeligt udsyn til uden risiko at kunne udføre alle bevægelser.

9.12. Hensynet til omgivelserne

9.12.1. Støj

Støjemission fra en truck, der drives af en forbrændingsmotor, måles i overensstemmelse med følgende specifikationer:

9.12.1.1. Støj, der afgives til omgivelserne

Det maksimalt tilladte støjniveau til omgivelserne skal være 90 dB(A).

9.12.1.2. Støj på førerpladsen

Det højeste tilladte ækvivalente støjniveau (L(eq)) på førerpladsen skal være 90 dB(A).

9.12.2. Førerhus

9.12.2.1. Hvis der anbringes et førerhus i stedet for førertag, skal huset være i overensstemmelse med forskrifterne i nr. 9.10.1.

9.12.2.2. Når et fuldstændig lukket førerhus udstyres med et varmeanlæg, skal luftindtaget til dette anlæg monteres ud til frisk luft; dog er en delvis tilbageførelse af luften tilladt. Anlægget skal være solidt fastgjort; der skal være en passende varmefordeling i førerhuset og der må findes en anordning, der beskytter føreren mod forbrænding.

9.12.2.3. Der skal træffes foranstaltninger til en effektiv ventilation af førerhuset.

9.12.2.4. Hvis førerhusets vinduer er forsynet med glas, skal dette være sikkerhedsglas. Vindspejlet og bagruden skal være forsynet med tilstrækkeligt store vinduesviskere.

9.13. Lastbærende udstyr

9.13.1. Ekstra udstyr (f.eks. klemmer, sideskifter osv.) skal konstrueres og udformes således, at det ikke på utilsigtet måde kan løsgøres eller forskydes sideværts.

Udstyr og udstyrsdele, som bevæger sig, skal mekanisk stoppes ved slutningen af deres bevægelse.

9.13.2. Låsemekanismerne skal udformes således, at låsetrykket automatisk opretholdes ved hjælp af stopventiler eller ethvert andet effektivt system, når truckens kontrolanordninger er i neutral stilling.

Ved svigt i energiforsyningssystemet til en del af udstyret må lasten ikke kunne forrykkes eller sættes i bevægelse på utilsigtet måde.

9.13.3. Hvis udstyret er forsynet med separat hydraulisk udstyr, skal dette opfylde bestemmelserne i nr. 9.8.2. Hydraulisk udstyr.

9.13.4. Hvis udstyret er forsynet med et hydraulisk udstyr, der er forbundet med truckens hydrauliske udstyr, skal de to udstyr passe til hinanden, og det kombinerede udstyr skal opfylde bestemmelserne i nr. 9.8.2. Hydraulisk udstyr.

9.13.5. Udstyret skal udformes og monteres således på trucken, at føreren fra førerpladsen har udsyn over kørestrækningen og det lastbærende udstyr.

9.13.6. Punkter, hvor der er fare for knusning, afskæring og klemning på udstyr bortset fra lastoptagende udstyr, skal overholde bestemmelserne i nr. 9.10.7.

9.13.7. Den kombinerede lastmasse af udstyr og dettes last må ikke overstige den samlede nominelle last af den truck på hvilken det er monteret.

Stabiliteten af en løftetruck med sit udstyr skal kontrolleres af truckens fabrikant eller i overensstemmelse med dennes instrukser.

Ved beregning af restløftekapacitet for en løftetruck med sit udstyr er det vigtigt ligeledes at tage hensyn til det træk, der opstår, når udstyret når til enden af en bevægelsesgang (f.eks. sideskifter) med den nominelle last.

9.14. Styring - dæmpning af stød

Hvis brugsvilkårene kan medføre stødpåvirkninger, skal overføringen af disse påvirkninger til styrerattet på truck med siddende eller stående fører så vidt muligt begrænses, for at undgå at føreren skades på hænder og arme.

9.15. Belysning

Truck med kørende fører skal udformes således, at fabrikanten eller hans agent eller enhver anden kvalificeret person, som henholder sig til fabrikantens anvisninger, kan udstyre dem med et elektrisk kredsløb, hvortil forlygter, røde baglygter og om nødvendigt en retningsviseranordning kan tilsluttes.

9.16. Truckens stabilitet

Truckens stabilitet skal være sikret i alle arbejdsstillinger og ved alle løfte- og kørselsbevægelser, når trucken anvendes efter sin bestemmelse. Dette betragtes som opfyldt, når bestemmelserne i de relevante bilag vedrørende prøvning overholdes.

10. Supplerende bestemmelser vedrørende truck, hvis førerstand kan hæves, og truck, der er konstrueret til kørsel med hævet last

Kapitel 10 omfatter ikke industritruck af følgende typer:

 • a) ikke-løftende truck (hvis førerstand og løfteanordning ikke kan hæves);
 • b) plukketruck med lavtsiddende førerstand, hvor godset ikke løftes højere end netop tilstrækkeligt til, at det kan transporteres;
 • c) plukketruck hvis førerstand højst kan hæves til 1,2 m;

10.1. Almindelige bestemmelser

Truck skal med henblik på deres anvendelse under særlige forhold være konstrueret således, at deres stabilitet tillader sikker kørsel, med eller uden last, under løftning, sænkning eller drejning af gafler eller specialudstyr, og/eller fører.

Fabrikanten kan begrænse truckens bevægelser ved hjælp af automatiske begrænsningsanordninger.

10.1.1. Sikkerhedsanordninger med henblik på visse driftsformer

10.1.1.1. For så vidt angår truck, der med hævet last og/eller hævet førerstand kører frit uden for gange eller i gange uden tvangsstyring

 • a) skal disse være forsynet med en anordning, der automatisk forhindrer kørsel med en hastighed på over 4 km/h, såfremt førerstanden eller løfteanordningen er hævet mere end 500 mm over laveste position (se fig. 1).
 • b) skal hastigheden automatisk begrænses til højest 4 km/h, såfremt førerstanden eller løfteanordningen hæves til over 500 mm, men ikke over 2.500 mm over laveste position; ved disse løftehøjder skal hastigheden endvidere begrænses til højest 2,5 km/h, når de styrende hjul drejes mere end 10 grader fra ligeudretningen (se fig. 1).
 • c) skal fremkørsel automatisk forhindres eller begrænses til en meget ringe hastighed (højst 2,5 km/h) når førerstanden eller løfteanordningen er hævet til over 2.500 mm over laveste position (se fig.1).
 • d) skal fremkørsel undtagen med meget ringe hastighed automatisk forhindres, når løftehøjden er over 2.500 mm og løfteanordningen betjenes.

10.1.1.2. I gange med tvangsstyring skal der være en anordning, som ved normal drift forhindrer, at truckens længdeakse afviger med mere end ca. 2 grader fra gangens længdeakse.

10.1.1.3. Såfremt en truck under anvendelse i gange helt eller delvis forhindres i at vælte ved hjælp af ydre støtteanordninger (f.eks. kan trucken være forsynet med styringsruller, der løber i skinner på reolen), skal sikkerhedsprøvninger af stabiliteten ved brug i reolsystemer kun gennemføres i de retninger, hvor trucken ikke er sikret mod at vælte.

Trucken må ikke kunne køre ud af støtteanordningerne, så længe der arbejdes i løfteposition.

10.1.1.4. Såfremt en truck tvangsstyres i overensstemmelse med nr. 10.1.1.2. og 10.1.1.3. skal der iagttages en bestemt sikkerhedsafstand på mindst 100 mm mellem førerpladsens yderkanter og reolerne eller lasten, således som den normalt er stablet.

10.1.2. Betjeningssikkerhed

10.1.2.1. Såfremt truckens stabilitet tilvejebringes ved nedsættelse af farten og/eller opbremsning ved en bestemt løftehøjde (eller bestemte løftehøjder), skal funktion ud over disse grænser automatisk blokeres.

Såfremt kørsel med trucken, når løfteanordningen befinder sig over en bestemt løftehøjde, kun må finde sted med indtil 2,5 km/h, skal overskridelse af denne hastighed forhindres ved automatisk blokering.

I 3-vejstruck skal en anordning automatisk

 • a) hindre fremkørsel med over 2,5 km/h, når godsets tyngdepunkt er rykket frem,
 • b) hindre, at godsets tyngdepunkt forskubber sig horisontalt fremad, når trucken kører.

Dette krav bortfalder, såfremt fabrikanten sikrer stabiliteten på anden måde.

10.1.2.2. Hvis en del af trucken sideværts kan føres ind i lagerreolerne, skal trucken være forsynet med en (eller flere) anordning(er), som hindrer, at denne del bevæges under truckens fremkørsel samt ved løftning og sænkning. Desuden må trucken højest kunne køre 2,5 km/h, når en sådan del føres ind i reolen eller befinder sig deri.

10.1.2.3. Ved løftehøjder, hvor truckens hastighed er begrænset til 2,5 km/h, skal accelerationen automatisk reduceres til en værdi, der er lig med eller under den af fabrikanten højest tilladte deceleration for denne løftehøjde.

10.1.2.4. Samtlige betjeningsanordninger og dermed forbundne transmissionsdele, som styrer truckens bevægelser, skal automatisk gå tilbage i neutral position og i øvrigt være konstrueret således, at de blokeres i tilfælde af svigt. Hvor der ikke er nogen praktisk begrundelse for en sådan konstruktion, skal der installeres et advarselssystem for eventuelle svigt.

10.1.3. Driftsbremser

10.1.3.1. Ved kørsel uden tvangsstyring i eller uden for reolsystemer skal bremseeffekten, når førerstanden eller løfteanordningen er hævet til højest 500 mm over laveste position, opfylde kravene i nr. 9.3.1., gruppe A; er dette ikke tilfældet, skal hastigheden automatisk nedsættes til højest 9 km/h (jf. fig. 1).

10.1.3.2. Når førerstanden eller løfteanordningen er hævet til over 500 mm over laveste position, og uanset om trucken befinder sig i en gang med tvangsstyringsanordning, eller den kører frit, kan den i nr. 9.3.1. nævnte bremseeffekt F, i overensstemmelse med formlerne, ændres samtidig med hastigheden, såfremt bremseeffekten automatisk tilpasses hastigheden.

10.2. Supplerende bestemmelser for plukketruck

10.2.1. Hastighed

Plukketruck med hævet førerstand skal konstrueres således, at de ikke med last kan køre med en hastighed på over 16 km/h (jf. fig. 1) på vandret kørebane.

10.2.2. Kørebremser

10.2.2.1. Drifts- og parkeringsbremser kan aktiveres med samme system. Når dette er tilfældet, skal en fejl i systemet medføre, at bremserne trækkes til.

10.2.2.2. Drifts- og parkeringsbremser kan virke på de samme bremseorganer, (f.eks. bremseklodser, bremsenøgler og vippestand til bremsenøgler).

10.2.2.3. Bremsen skal aktiveres ved hjælp af en indretning, hvis hvilestilling er »bremsen trukket an«. Når påvirkningen på aktiveringsanordningen slippes, skal bremserne automatisk trækkes an og give en bremsevirkning, der er afpasset efter stabiliteten (se 9.3.1. - gruppe D). Når trucken arbejder frit kørende med en kørselshastighed på mere end 9 km/h (se 10.1.3.1.), hvor der kræves en forøget bremseeffekt i forhold til 9.3.1. - gruppe A, kan den yderligere bremseeffekt opnås traditionelt uden hvilestilling, hvor »bremsen er trukket an«. Den ekstra bremse skal være konstrueret således, at den kun kan aktiveres, når lasten og/eller førerstanden befinder sig i en højde under 500 mm.

10.2.2.4. Bremserne kan være monteret med en bremseforstærker; men det skal være muligt at opnå den i punkt 9.3.4.1.c) krævede minimumsbremseeffekt, hvis den energikilde, som forsyner bremseforstærkeren, svigter.

10.2.3. Førerstand

10.2.3.1. Førerstanden på en truck, der er konstrueret med henblik på arbejde ved højder over 1,2 m, skal forsynes med rækværk i overensstemmelse med kravene i punkt 9.10.3.4.

10.2.3.2. Døre, låsestænger, osv., må kun kunne åbnes indad, opad eller sideværts. De skal fortrinsvis have automatisk låsning. Hvis trucken er konstrueret til at kunne hæve førerstanden til højder over 1,2 m, skal døre, låsestænger osv. forsynes med en indretning, der forhindrer fremkørsel og løftning, når dørene, låsestængerne osv. ikke er i den rigtige stilling.

10.2.3.3. For så vidt angår trucks med hævet førerstand af typen »stå på« (walk on), hvor en palle eller lignende anvendes som ståplads, skal der være en indretning, som forhindrer enhver risiko for, at føreren eller hans hjælper falder, såfremt pallen vælter eller forskubber sig. Derudover skal trucks med hævet førerstand af typen »stå på«, der kan løftes over 1,2 m over kørebanen, forsynes med anordninger, der forhindrer føreren eller hans hjælper i at falde ned fra platformen, når pallen ikke er anbragt.

10.2.3.4. For så vidt angår trucks med hævet førerstand af typen »stå på« nr. 10.2.3.3., der kan løfte førerstanden mere end 1,2 m, skal det i nr. 10.2.3.1. nævnte rækværk omgive hele det rum, som føreren (samt en hjælper, når dette er muligt i henhold til konstruktionen) har adgang til.

Ved indgangen til løfteanordningen er det tilstrækkeligt at anbringe en håndliste.

10.2.3.5. Hvis førerstanden er konstrueret således, at føreren kan blive spærret inde, skal dørene ved deres konstruktion gøre det muligt at frigøre føreren udefra, eller der skal forefindes ind- eller udgange såsom en lem i loftet.

10.2.3.6. Førerstandens gulv skal være tilnærmelsesvis vandret, skridsikkert, og når trucken fortrinsvis skal anvendes udendørs, må vand ikke kunne opsamles.

Gulvet skal være i stand til at modstå et tryk på 1.800 N/(m2) og en masse på 100 kg fordelt over 0,16 (m2) i et hvilket som helst punkt på sin overflade.

Når gulvet er forsynet med glasåbninger, skal disse have en modstandsevne, der svarer til gulvets eller beskyttes med henblik på at garantere en sikkerhed, der mindst svarer til gulvets.

Ved brug af perforerede plader eller ristværk må åbningerne eller hullerne ikke kunne lade en kugle med 200 mm i diameter passerer igennem; i intet tilfælde må en åbnings areal være over 400 (mm2).

10.2.3.7. De forskellige materialer, som førerstanden er konstrueret af, skal i det mindste være vanskeligt antændelige.

10.2.3.8. Når førerstandens vægge er forsynet med glasruder, skal den i punkt 10.2.3.1. påbudte beskyttelse også i passende omfang gælde for disse glasruder.

10.2.4. Førertag

Et førertag, der svarer til kravene i nr. 9.10.1., skal monteres over førerstanden.

Alternativt er det tilladt at se bort fra nr. 9.10.1.3.2., hvis en anordning, der standser løftningen, monteres på en sådan måde, at den i alle tilfælde beskytter føreren mod følgerne af kontakt mellem førerstandens tag og en eller anden hindring. På hydrauliske løftemekanismer kan trykbegrænseren anvendes til dette formål, hvis førertaget er tilstrækkelig modstandsdygtigt.

10.2.5. Sikkerhedsbestemmelser og konstruktionsdetaljer

10.2.5.1. En (eller flere) anordning(er) skal monteres eller betjeningsorganerne skal indrettes således, at det sikres, at føreren og en eventuel medarbejder (jf. andet afsnit) er i sikkerhed inden for førerstandens eller platformens ydre grænser, før nogen bevægelse af trucken eller platformen kan fremkaldes af føreren, og således at anordningen(erne) ikke kan rage uden for førerstandens eller platformens ydre kanter uden at forhindre truckens bevægelser.

Såfremt en truck med hævet førerstand er forsynet med sikkerhedsanordninger for flere personer, skal der monteres en hovedafbryder, der gør det muligt at foretage udskiftning af personale. Denne afbryder skal kunne låses ved hjælp af en nøgle, der er forskellig fra alle de andre nøgler, som bruges på trucken.

10.2.5.2. Sikring af løftemekanismen

10.2.5.2.1. Trucken skal være udstyret således, at den i tilfælde af svigt i løftemekanismen forhindrer, at førerstanden falder.

10.2.5.2.2. Kravet under nr. 10.2.5.2.1. anses for overholdt, såfremt følgende foranstaltninger træffes:

10.2.5.2.2.1. Mekaniske løftemekanismer

- der installeres en anordning, som i tilfælde af svigt i løftemekanismen bærer førerstanden med den af fabrikanten angivne maksimale belastning, og

- de wirer eller kæder, der anvendes i førerstandens løftemekanisme, skal mindst være i overensstemmelse med nr. 10.2.5.3.1.-10.2.5.3.5.

Det må ikke være muligt for føreren at frigøre standseanordningen, med mindre sænkningshastigheden er begrænset til 0,4 m/s.

10.2.5.2.2.2. Fuldt hydrauliske løftemekanismer

Der skal forefindes en anordning, der forhindrer sænkning i tilfælde af brud på rør eller ledninger. Denne anordning skal monteres på donkraften eller indbygges i donkraftens legeme. Det må ikke være muligt for føreren at frigøre standseanordningen, med mindre sænkningshastigheden er begrænset til 0,4 m/s.

10.2.5.2.2.3. Blandede løftemekanismer

Enhver blandet løftemekanisme skal være forsynet med de sikkerhedsmekanismer, der er omhandlet i nr. 10.2.5.2.2.1. og 10.2.5.2.2.2.

10.2.5.3. Kæder eller wirer, der anvendes i førerstandens løftemekanisme

10.2.5.3.1. Såfremt førerstanden løftes/bæres af kæder eller wirer, skal der anvendes mindst to identiske kæder/wirer. Belastningen skal være ligeligt fordelt mellem kæderne/wirerne. Det skal være muligt at kontrollere kæderne eller wirerne i hele længden.

10.2.5.3.2. Den samlede brudstyrke for kæderne eller wirerne, som attesteret af fabrikanten af kæderne eller wirerne, skal for kæderne være mindst 10 gange og for wirerne være mindst 12 gange den statiske last, der bæres af kæderne eller wirerne tilsammen (* 13), forudsat at der for hver af kæderne eller kablerne sikres en faktor K på mindst henholdsvis 5/1 og 6/1, jf. nr. 9.8.1.1. og 9.8.1.2.

10.2.5.3.3. Kæde- eller wireendernes styrke skal mindst udgøre 80 pct. af kædens eller wirens styrke.

10.2.5.3.4. Såfremt løftemekanismen er udført med wirer eller kæder, skal der monteres en eller flere detektorer for slaphed i wirer eller kæder. Påvisning af slaphed skal medføre automatisk standsning af mekanismens sænkebevægelse. En anordning kan sikre,

- at løftemekanismen eller førerstanden kan frigøres,

- at løftemekanismen kan hæves,

- at førerstanden eller løftemekanismen kan sænkes til deres laveste position,

- at det ikke er muligt på ny at hæve førerstanden eller løftemekanismen, før detektoren er armeret igen.

Løftemekanismen skal udformes således, at wirerne ikke kan filtres ind i hinanden, snos eller flyttes fra deres normale arbejdsstilling.

10.2.5.3.5. Der skal træffes enhver hensigtsmæssig foranstaltning for at sikre, at indretningen som sådan af kæde(r) eller wire(r) og disses forankringer fortsat kan anvendes efter brud på een eller flere af wirerne eller kæderne, uden at truckens bærende elementer derved må kunne deformeres. Kæde- eller wirebrud skal medføre standsning af den aktiverede bevægelse.

10.2.5.4. Såfremt der er to manøvrestande, hvoraf den ene er placeret på chassiset og den anden på den førerstand, der kan løftes, skal betjeningsorganerne på den stand, der er anbragt på chassiset, nødvendigvis sættes ud af drift inden og under ibrugtagning af betjeningsorganerne på den førerstand, der kan hæves. Dog skal de anordninger til sænkning i nødstilfælde, som beskrives under 10.2.5.7., stadig kunne anvendes.

Den betjeningsstand, der er monteret på chassiset, skal være anbragt uden for det sted, som optages af den førerstand, der kan hæves, når denne er sænket.

10.2.5.5. Energikilden (normalt batteriet) skal på pålidelig vis kunne frakobles fra kørselsorganerne og fra last-, løfte- og håndteringsorganerne ved hjælp af en anordning, som er let tilgængelig for føreren uanset manøvrekabinens stilling.

Systemet skal udformes, så der ikke kan opstå fare i tilfælde af afbrydelse af energikilden under sænkning.

10.2.5.6. Truck, der er konstrueret med henblik på at løfte føreren over 2,5 m, skal forsynes med en anordning, der gør det muligt for føreren at komme ned på jorden, såfremt førerstanden blokeres i hævet stilling.

10.2.5.7. Truck, der er konstrueret til at kunne hæve førerstanden over 2,5 m, skal forsynes med en anordning til nødbetjening af sænkemekanismen, der skal kunne aktiveres fra jordniveauet, selv om energiforsyningen er afbrudt. Betjeningsorganet skal placeres således, at enhver risiko for den, der betjener den, undgås.

10.2.5.8. Løftemekanismen skal forsynes med anordninger, der begrænser gangen. En af disse anordninger skal obligatorisk være en mekanisk standseanordning, som består af en stopklods, der forhindrer løftemekanismen i at glide ud for enden af bevægelsen.

Der skal ligeledes anbringes anordninger, der forhindrer førerplatformen i utilsigtet at frigøre sig fra løftemekanismen over hele bevægelsen.

10.2.5.9. Truck, der er konstrueret med henblik på at kunne løfte førerstanden over 2,5 m, skal forsynes med advarselsblink, som er synligt fra jordniveauet, når trucken foretager en sænke- eller kørselsmanøvre.

10.2.5.10. Truck, der er udstyret med luftgummidæk, skal forsynes med en eller flere anordninger, der mest muligt begrænser krængning, og som sikrer stabiliteten i tilfælde af punktering.

10.2.6. Informationsskilte

10.2.6.1. Kapacitetsskiltet (nr. 9.1.2.) skal give tydelig oplysning ikke alene om forholdet kapacitet/højde, men også om de højder, ved hvilke der automatisk udløses en ændret bremsevirkning.

Skiltet skal anbringes på varig måde og være tydeligt læseligt af føreren fra førerstanden.

10.2.6.2. Ud over de påbudte skilte (nr. 9.1. m.fl.) skal trucken forsynes med et fast anbragt skilt som giver tydelig oplysning om det tilladte antal personer på førerplatformen under drift.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

11. Dokumentation - instruktionsbog

Enhver selvkørende industritruck (eller, hvis brugeren er indforstået hermed, enhver gruppe (trucks) skal ledsages af en instruktionsbog, hvori der gives komplette og detaljerede betjenings- og vedligeholdelsesanvisninger på et sprog, som brugeren i det pågældende land forstår.

En medlemsstat kan kræve, at trucken inden ibrugtagning på dens område skal være forsynet med oplysninger vedrørende den nationale arbejdslovgivning.

Tillæg A

Definition af kapaciteten

1. Indledning

I dette tillæg defineres den nominelle kapacitet for at lette sammenligning af en fabrikants standardmodeller; denne kapacitet er knyttet til løftehøjden.

I dette tillæg defineres ligeledes en trucks faktiske kapacitet, når den er udstyret med en operativ mast. Denne kapacitet bestemmes ved tilsvarende stabilitetsstandardprøver.

2. Nominel kapacitet

En trucks nominelle kapacitet, som opgivet af fabrikanten, skal svare til den maksimale last Q (* 14), som den alt efter sin konstruktion kan transportere og stable på gaflen eller platformen med en dobbelt lodret mast, hvis maksimale løftehøjde er lig med standardløftehøjden H i overensstemmelse med specifikationen i punkt 3. Ved en standard lastmidtpunktsafstand D, i overensstemmelse med specifikationen i kapitel 4 og som måles vandret og lodret mellem lastens tyngdepunkt G og:

 • a) forsiden af gaflens lodrette del eller tilsvarende dimensioner
 • b) oversiden af gaflens vandrette del (se fig. 1) ved trucks med platform.

Selv om trucken hverken anvender en dobbelt mast eller løfter til standardløftehøjden H, skal man tildele den en nominel kapacitet, som om der fandtes en dobbeltmast.

D = Standard lastmidtpunktsafstand

G =Lastens tyngdepunkt i længdesymmetriplanet mellem mastens vanger

H =Standard løftehøjde

Q =Last

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

 • (1) Hvis trucken er udstyret med indretninger til at løfte førerstanden, skal der lægges en førervægt på 90 kg oven i den nominelle last Q.

3. Standardiserede løftehøjder

En standardiseret løftehøjde H fastsættes således:

H = 2.500 mm for truck, hvor gaflerne er placeret over støttefødderne med en bredde over gaffelarmene eller platformen indtil 650 mm inklusive.

H =3.300 mm for alle andre typer truck.

4. Standardiseret lastmidtpunktsafstand

4.1. For truck med lasten i udhængende stilling, der produceres i serie, og som har en nominel løfteevne på op til 10.000 kg og sælges i lande, hvor man anvender det internationale enhedssystem (SI), skal de standardiserede lastmidtpunktsafstande være følgende:

--------------------------------------------------------------

Last Q Normaliseret afstand D

-------------------------------------- ----------------------

Indtil 999,9 kg eksklusive 400 mm

Fra 1.000 kg inklusive til 4.999,9 kg 500 mm

Fra 5.000 kg inklusive til 10.000 kg 600 mm

--------------------------------------------------------------

- For alle andre truck med undtagelse af siderækketruck er den lastmidtpunktsafstand, som benyttes ved bestemmelse af kapaciteten, 600 mm.

- Siderækketrucks kapacitet bestemmes ved den af fabrikanten opgivne lastmidtpunktsafstand.

- Det tillades at bestemme kapaciteten for specialkonstruerede truck ved en lastmidtpunktsafstand, der fastsættes i overensstemmelse med anvendelsen.

5. Faktisk kapacitet

En trucks faktiske kapacitet bestemmes på grundlag af egnede metoder til at fastslå stabiliteten og varierer med skiftende type og højde af de påmonterede master og de forskellige lastmidtpunktsafstande (jf. nr. 4), som anvendes ved bestemmelsen. Værdien skal bestemmes med standardgaffel eller -platform. Andre værdier for faktisk kapacitet med aftageligt udstyr kan ligeledes bestemmes, når dette er tilladt i henhold til en relevant stabilitetsspecifikation.

Tillæg B

Oplysninger på kapacitetsskiltet

1. Indledning

Det er formålet med dette tillæg at fremme en ensartet oplysning på kapacitetsskiltene.

Bestemmelsen af kapaciteten er beskrevet i tillæg A.

2. Nominel løfteevne

Den nominelle løfteevne skal angives på identitetsskiltet, f.eks. »nominel kapacitet = 6.000 kg«.

Den nominelle løfteevne kan angives på kapacitetsskiltet, men således, at den ikke kan forveksles med oplysninger om den faktiske løfteevne, f.eks. type nr. XYZ/6.0.

3. Faktisk løfteevne

Den faktiske løfteevne ved truckens maksimale løftehøjde og den standardiserede lastmidtpunktsafstand skal angives på kapacitetsskiltet i overensstemmelse med følgende bestemmelser:

3.1. Den faktiske løfteevne ved truckens maksimale løftehøjde og den standardiserede lastmidtpunktsafstand skal altid angives.

Den faktiske løfteevne ved en eller flere andre lastmidtpunktsafstande angives ligeledes, såfremt truckens konstruktion gør dette muligt (* 15).

3.2. Hvis faktiske løfteevner, der er større end den i punkt 3.1. opgivne er tilladt ved højder, der er mindre end truckens maksimale løftehøjde, skal disse faktiske løfteevner angives ved de dertil svarende løftehøjder og ved den standardiserede lastmidtpunktsafstand. De faktiske løfteevner ved en eller flere andre lastmidtpunktsafstande angives ligeledes, når truckens konstruktion gør dette muligt (* 19).

3.3 Andre faktiske løfteevner og lastmidtpunktsafstande kan ligeledes angives.

4. Udstyr

Hvis en truck leveres fra fabrikken med en eller flere former for aftageligt udstyr, skal trucken ledsages af flere oplysninger end de i afsnit 3 nævnte. De faktiske løfteevner, løftehøjder og lastmidtpunktsafstande med påmonteret udstyr skal angives på skiltet i overensstemmelse med følgende:

De tilladelige løfteevner ved tilsvarende tilladelige løftehøjder og de dertil hørende lastmidtpunktsafstande skal altid angives. Desuden skal tydeligt angives, for hvilket udstyr oplysningerne gælder.

5. Enheder

Nedenstående enheder anvendes til at angive værdierne:

 

 -------------------------------------- 

            SI 

 Løftehøjde       millimeter (mm) 

 Last          kilogram (kg) 

 Lastmidtpunktsafstand millimeter (mm) ----------------------------- 

 ---------     6. Mærkning 

Angivelserne på kapacitetsskiltet kan udformes som en tabel eller som et diagram.

Tillæg C

Specifikationer for strømudtag

1. Specifikationer

1.1. Antal modeller

Denne specifikation gælder for tre modeller, der er defineret ved deres nominelle strøm i ampere: 80-160-320 ampere.

1.2. Definitioner

1.2.1. Nominel strøm

Den nominelle strøm er den strøm i ampere, som strømudtaget er i stand til på kontinuerlig vis at føre, uden at den i 1.3.8. fastsatte temperaturstigning overskrides.

1.2.2. Fareafbryderstrøm

Afbryderstrømmen ved maksimal last er den maksimale strøm i henhold til 2.3.2, som strømudtaget skal afbryde under usædvanlige fareomstændigheder.

1.2.3. Spændinger

1.2.3.1. Maksimale spændinger

Strømudtaget skal være i stand til at arbejde ved en maksimal jævnspænding på 150 Volt. Den maksimale spænding skal angives på stikforbindelsens yderside (se 1.3.11).

1.2.3.2. Driftsspændinger

De nominelle batterispændinger må ikke overstige 96 Volt.

1.3. Enkeltheder med hensyn til konstruktionen

Ethvert strømudtag skal bestå af to halvdele, der kan samles. Hver halvdel skal kunne forsynes med fastgørelsesanordninger.

1.3.1. Huse

Husene skal have en passende mekanisk modstandsstyrke; de skal være svært antændelige, ikke absorberende, samt modstandsdygtige over for syre og gasarter fra batterierne og over for fortyndede baser (f.eks. salt). De må kunne farves i alle de sædvanlige farver.

1.3.2. Kontakter

Hver halvdel skal have to hovedkontakter. Der skal desuden være mulighed for at montere to hjælpekontakter. Alle kontakter skal på passende vis beskyttes mod korrosion.

På de tre modeller strømudtag skal hjælpekontakterne, hvis de forefindes, være i stand til at føre en strøm på 20 ampere. De må først give kontakt efter hovedkontakterne.

1.3.3. De mekaniske dele

De mekaniske dele skal på passende vis beskyttes mod korrosion.

1.3.4. Beskyttelse mod forveksling

Husene skal være forsynet med en ikke-fjernbar anordning, der sikrer beskyttelse mod forveksling af de to strømudtagshalvdele med henblik på at undgå enhver polaritetsforveksling.

1.3.5. Isolation

Kontakter og andre strømførende dele må, når de er tilsluttet, ikke komme i kontakt med metaldelene i strømudtaghuset.

Isolationen skal være i stand til at modstå temperaturer fra + 90

grader C til - 20 grader C.

Bemærkning

Eftersom maksimumtemperaturen ikke må overstige 90 grader C, kan det indre og det ydre isolationsmateriale vælges i klasse y eller derover i den internationale elektrotekniske kommissions (IEC) rekommandation nr. 85 (1957).

1.3.6. Beskyttelsesgrader

1.3.6.1. Når strømudtagets to halvdele er koblet sammen, skal det samlede strømudtag give en beskyttelsesgrad, der er i overensstemmelse med CENELEC HD 365 IP 23.

1.3.6.2. Den strømudtagerhalvdel, som er varigt forbundet med batteriet, skal beskyttes mod utilsigtet kontakt ved personer med strømførende dele og mod indføring af fremmedlegemer af mellemstørrelse.

Bemærkning

Disse forskellige former for beskyttelse skal være i overensstemmelse med beskyttelsesgraden i CENELEC's publikation nr. HD 365, dvs:

 

 IP 2 X - Beskyttelse mod fingerkontakt med strømførende dele. 

     Beskyttelse mod indtrængen af fremmedlegemer af 

     mellemstørrelse. 

 IP X 3 - Vand, som i form af regn falder med en indfaldsvinkel lig 

     med eller under 60 grader (ca. 1 rad) i forhold til lodret, 

     må ikke have skadelig virkning. 

1.3.7. Kodning

Enhver konnektor skal være forsynet med kodning, der sikrer, at en hanstikdel kun kan tilsluttes en hunstikdel til samme driftsspænding.

1.3.8. Temperaturgrænser

Kontakter, kabeltilslutningsdele, huse og mekaniske dele skal være i stand til at modstå en maksimumstemperatur på 90 grader C og en minimumstemperatur på - 20 grader C.

1.3.9. Polklemmer til strømudtag

De to strømudtagerhalvdele skal forbindes til batteriet og til brugskredsløb (eller ladekredsløbet) ved hjælp af kabler.

I følgende tabel gives for de tre modeller strømudtag nominelt tværsnit for kobberkabler.

 

 ------------------------------------------------ 

 Nominel strøm i ampere:      80  160  320 

 ------------------------------------------------ 

 Nominelt kabeltværsnit i (mm2):  16  35  95 

 ------------------------------------------------ 

1.3.10. Låsning - håndterbarhed

Hver af de to strømudtagshalvdele skal, når de er samlet, kunne låses sammen ved hjælp af en låseanordning. Denne anordning skal hurtigt kunne låses op, hvis der opstår fare.

De to strømudtagshalvdele skal nemt kunne adskilles i alle positioner. Den maksimale kraft, som er påkrævet for at adskille de to strømudtagshalvdele, må ikke overstige 150 N. En sammenlåsning er ikke nødvendig, hvis der kræves en kraft på mindst 15 N til at adskille strømudtagets to halvdele.

1.3.11. Mærkning

Alle strømudtag skal på tydelig og uudslettelig vis bære følgende mærkninger:

- Fabrikantens navn eller mærke

- Maksimumsdriftsspænding: f.eks. 150 V

- Nominel strøm i ampere (f.eks. 160 A)

- tegnene »+» og »-», der svarer til den kontakt, der skal forbindes med den positive, hhv. den negative del på batteriet.

2. Afprøvningsprocedurer

Samtlige følgende prøver skal udføres på tre prototyper af alle modeller af strømudtag. Seriefremstillede strømudtag skal opfylde disse krav. Dette skal sikres ved hjælp af en passende kvalitetskontrol. Prøverne skal foretages under rimelige betingelser for at skabe sikkerhed.

2.1. Temperaturstigningsprøve for strømførende komponenter til strømudtag

For at afprøve de strømførende komponenter og således tage hensyn til selvophedning som følge af kontaktmodstand tilsluttes strømudtaget ved hjælp af kabler med nominelt tværsnit i henhold til 1.3.9. Kablerne skal forbindes på en af de af strømudtagsfabrikanten anbefalede måder.

Kablerne skal have en længde på mindst 2 meter. Afprøvningen foretages ved nominel strøm og ved en omgivende temperatur på 20 +/- 2 grader C.

Afprøvningen fortsættes, indtil temperaturerne er stabile.

Temperaturstigningerne skal måles ved hjælp af thermoelementer eller andre metoder med tilsvarende præcision. Anvendelse af almindelige termometre er forbudt.

Temperaturstigningen må ikke overstige 65 grader C.

2.2. Levetidsprøve

To strømudtagshalvdele, der er samlet normalt, skal uden strømgennemgang adskilles og derefter samles igen.

Denne prøve gentages 5.000 gange. Herefter skal stikforbindelsen være i stand til at bestå de i 2.1. beskrevne temperaturprøver.

2.3. Adskillelsesprøve under belastning

2.3.1. Adskillelsesprøve under overbelastning

En enhed bestående af to sammenkoblede konnektorhalvdele skal forbindes til en jævnstrømskilde på 96 V igennem et kredsløb med en induktans på 0,50: +/- 0,05 millihenry.

Strømudtaget skal føre følgende strømme:

- model 80 ampere200 ampere

- model 160 ampere400 ampere

- model 320 ampere800 ampere

Efter at de to strømudtagshalvdele er sluttet korrekt afbrydes strømmen atter ved at skille de to dele ved en hastighed på 0,8 til 1,0 m/sek. Denne prøve gentages fem gange efter hinanden.

Efter denne prøve skal strømudtaget synes med henblik på beskadigelse, derefter samles den igen og underkastes temperaturprøverne i stk. 2.1.

Er det ikke muligt at foretage samling, eller bestås temperaturprøven ikke, kasseres strømudtaget.

2.3.2. Adskillelse i nødsituationer

Hvor nødafbrydelser foregår efter metoden under nr. 9.7.3.7. litra a) udføres følgende prøve:

En samlet enhed af to sammenkoblede strømudtagshalvdele skal forbindes til en jævnstrømskilde igennem en induktiv kreds med en impedans, der bevirker, at kredsens tidskonstant er 15 millisekunder, og at strømmen, der skal brydes, bliver 4 gange den nominelle strøm, når kredsen forbindes til en forsyningsspænding på 96 volt.

Konnektoren skal kunne slukke enhver lysbue, som opstår som resultat af denne nødadskillelse.

De to strømudtagshalvdele behøver ikke at være brugelige efter denne prøve.

Bilag II

Fabrikantens eller importørens typeattest for selvkørende industritrucks

 

 Undertegnede................................................... 

       (Efternavn og fornavn, stilling, virksomhed) 

 bekræfter, at den herefter beskrevne selvkørende industritruck er i 

  overensstemmelse 

 med kravene i særdirektiv...................................... 

      (direktivets nummer og navn) 

 1. Kategori:................................................... 

 2. Fabrikant/eller dennes 

  i Fælleskabet etablerede befuldmægtigede:................... 

 3. Type:....................................................... 

 4. Truckens type/serienummer:.................................. 

 5. Fabrikationsår:............................................. 

 6. Eventuelle supplerende oplysninger:......................... 

 Dato:..................   ................................... 

               (underskrift) 

               ................................... 

                (stilling) 

Bilag III

Typemærke

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

1. Typemærket skal være let læseligt og uudsletteligt. Det skal påsættes direkte ved siden af eller på mærkepladen.

2. Mærkets dimensioner skal vælges således, at påskriften er let synlig og let læselig. Diameteren af de om mærkerne omskrevne cirkler skal være mindst 15 mm.

Officielle noter

(* 1) EFT nr. C 165 af 2. 7. 1979, s. 1.

(* 2) EFT nr. C 197 af 4. 8. 1980, s. 67.

(* 3) EFT nr. C 182 af 21. 7. 1980, s. 22.

(* 4) EFT nr. L 300 af 19. 11. 1984, s. 72.

(* 5) I overensstemmelse med ISO-standard 5053/I af 15. september 1980.

(* 6) Hvis masten eller gaffelslæden er forskydelige, gælder disse værdier for en truck med tilbagetrukket mast eller gaffelslæde.

(* 7) For øvrige detaljer se nr. 10.1. og 10.2.

(* 8) For så vidt angår plukketruck henvises til kapitel 10.

(* 9) For så vidt angår plukketruck henvises til kapitel 10.

(* 10) For så vidt angår plukketruck med førerstand, der kan hæves, henvises til kapitel 10.

 

      mindste brudstyrke pr. kæde eller stålwire (gange) 

      antallet af kæder eller stålwirer 

 (* 11) K = -------------------------------------------------- 

      truckens nyttelast + løftemekanismens dødvægt. 

(* 12) Kæder og kabler anses ikke som en dertil svarende afskærmning.

(* 13) Jf. nr. 9.8.1.1. og 9.8.1.2. vedrørende tovskivens og kædedrevs diameter.

(* 14) Hvis trucken er udstyret med indretninger til at løfte førerstanden, skal der lægges en førervægt på 90 kg oven i den nominelle last Q.

(* 15) Andre lastmidtpunktsafstande skal helst være standardiserede lastmidtpunktsafstande og for truck, som sælges i lande, hvor SI-enhederne anvendes, skal en af disse afstande, såfremt den ikke i forvejen er taget med, være på 600 mm.

Ophæves pr. 01/07/1995